Procedūra : 2020/0139(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0231/2020

Iesniegtie teksti :

A9-0231/2020

Debates :

Balsojumi :

PV 15/12/2020 - 2

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0340

<Date>{20/11/2020}20.11.2020</Date>
<NoDocSe>A9‑0231/2020</NoDocSe>
PDF 177kWORD 48k

<TitreType>ZIŅOJUMS</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka Amerikas Tropisko tunzivju konvencijas apgabalā piemērojamos pārvaldības, saglabāšanas un kontroles pasākumus un groza Padomes Regulu (EK) Nr. 520/2007</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0308 – C9-0203/2020 – 2020/0139(COD))</DocRef>


<Commission>{PECH}Zivsaimniecības komiteja</Commission>

Referents: <Depute>João Ferreira</Depute>

(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 52. panta 1. punkts)

KĻŪDAS LABOJUMS/ PAPILDINĀJUMS
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka Amerikas Tropisko tunzivju konvencijas apgabalā piemērojamos pārvaldības, saglabāšanas un kontroles pasākumus un groza Padomes Regulu (EK) Nr. 520/2007 (COM(2020)0308 – C9-0203/2020 – 2020/0139(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2020)0308),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 43. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0203/2020),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

 ņemot vērā Reglamenta 59. pantu un 52. panta 1. punktu,

 ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu (A9‑0231/2020),

1. pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.


 

PASKAIDROJUMS

Priekšlikuma mērķis un saturs

Šā priekšlikuma mērķis ir ES tiesību aktos transponēt kontroles, saglabāšanas un pārvaldības pasākumus, ko pieņēmusi Amerikas Tropisko tunzivju komisija (IATTC).

Šajā priekšlikumā grozījumam Padomes Regulā (EK) Nr. 520/2007 noteikti pārvaldības, saglabāšanas un kontroles pasākumi, kas saistīti ar zveju IATTC apgabalā un attiecas uz tunzivju un tunzivjveidīgo sugu krājumiem, citām zivju sugām, ko nozvejo kuģi, kuri zvejo tunzivis un tunzivjveidīgās sugas, un pie tās pašas ekosistēmas piederošām sugām. Šo regulu piemēro ES kuģiem, kas zvejo IATTC konvencijas apgabalā.

Norāda, ka IATTC konvencijas apgabalā vidēji darbojas trīs ES kuģi zvejai ar riņķvadu un ap trīsdesmit ES kuģu zvejai ar āķu jedām un ka ES flotes galvenās mērķsugas ir tropiskās tunzivis un zobenzivs.

Dažu IATTC rezolūciju noteikumi iepriekš transponēti ar IV sadaļu Padomes Regulā (EK) Nr. 520/2007 (2007. gada 7. maijs), ar ko paredz tehniskus pasākumus konkrētu tālu migrējošu zivju sugu krājumu saglabāšanai. Ar šo priekšlikumu ir paredzēts ņemt vērā kopš minētās regulas pieņemšanas veiktās izmaiņas, ko ES tiesību akti vēl neaptver. Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 5. punktā teikts, ka ES ir stingri jāievēro starptautiskās tiesības; tas ietver arī IATTC rezolūciju ievērošanu.

Regulas priekšlikumā:

- iekļauti vispārīgi noteikumi par priekšlikuma priekšmetu, darbības jomu un mērķi, kā arī definīcijas (I nodaļa);

- izklāstīti saglabāšanas un pārvaldības pasākumi, t. sk. noteikumi, kas attiecas uz kuģiem, kuri ar riņķvadu zvejo tropiskās tunzivis, aizliegums zvejot datu boju tuvumā, noteikumi par zveju zivju pievilināšanas ierīču (ZPI) tuvumā, ZPI izvietošanu un konstrukciju un noteikumi par ostā veiktu pārkraušanu citā kuģī (II nodaļa);

- izklāstīti pasākumi, kuru mērķis ir aizsargāt dažas jūras organismu sugas, kas sastopamas IATTC konvencijas aptvertajā apgabalā, tādas kā okeāna baltspuru haizivs, zīdainā haizivs, āmurhaizivis un mobulīdrajas (III nodaļa). Minētie pasākumi ietver datu sniegšanu un atbrīvošanas pienākumus, kā arī pasākumus, kas saistīti ar jūras bruņurupuču un jūras putnu aizsardzību (III nodaļa);

- iekļauti noteikumi par IATTC novērotāju shēmu (IV nodaļa);

- noteiktas kuģiem piemērojamās prasības, t. sk. prasības, kas saistītas ar IATTC reģionālo kuģu reģistru, ziņošanas pienākumiem un tilpņu noslēgšanas protokolu (V nodaļa);

- iekļauta informācija par ziņošanas pienākumiem, kas saistīti ar datu statistikas programmu, un lielacu tunzivs dokumentu programmas prasības (VI nodaļa);

- ir paredzēts piešķirt Komisijai deleģētās pilnvaras, lai ieviestu grozījumus, kuri pasākumos, visticamāk, tiks izdarīti bieži, un nodrošinātu, ka Savienības zvejas kuģi ir vienlīdzīgā situācijā ar citu IATTC līgumslēdzēju pušu kuģiem (VII nodaļa).

Referenta nostāja

Referents pieņem zināšanai Komisijas priekšlikumu un ierosina minēto tiesību akta priekšlikumu pieņemt bez grozījumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamenta 52. panta 1. punktu.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums regulai, ar ko nosaka Amerikas Tropisko tunzivju konvencijas apgabalā piemērojamos pārvaldības, saglabāšanas un kontroles pasākumus un groza Padomes Regulu (EK) Nr. 520/2007

Atsauces

COM(2020)0308 – C9-0203/2020 – 2020/0139(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

14.7.2020

 

 

 

Atbildīgā komiteja

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

PECH

23.7.2020

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

23.7.2020

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

 Lēmuma datums

ENVI

10.9.2020

 

 

 

Referenti

 Iecelšanas datums

João Ferreira

15.9.2020

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

12.10.2020

Izskatīšana komitejā

22.9.2020

 

 

 

Pieņemšanas datums

16.11.2020

 

 

 

Iesniegšanas datums

23.11.2020

 

 

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 3. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika