VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen die gelden in het verdragsgebied van de Inter-Amerikaanse Commissie voor tropische tonijn en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 520/2007 van de Raad

  20.11.2020 - (COM(2020)0308 – C9‑0203/2020 – 2020/0139(COD)) - ***I

  Commissie visserij
  Rapporteur: João Ferreira
  (Vereenvoudigde procedure – Artikel 52, lid 1, van het Reglement)


  Procedure : 2020/0139(COD)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  A9-0231/2020
  Ingediende teksten :
  A9-0231/2020
  Debatten :
  Stemmingen :
  Aangenomen teksten :

  ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

  over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen die gelden in het verdragsgebied van de Inter-Amerikaanse Commissie voor tropische tonijn en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 520/2007 van de Raad (COM(2020)0308 – C9‑0203/2020 – 2020/0139(COD))

   

  (Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

  Het Europees Parlement,

   gezien het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2020)0308),

   gezien artikel 294, lid 2, en artikel 43, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C9‑0203/2020),

   gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

   gezien artikel 59 en artikel 52, lid 1, van zijn Reglement,

   gezien het verslag van de Commissie visserij (A9‑0231/2020),

  1. stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over;

  2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

  3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.


   

  TOELICHTING

  Doel en inhoud van het voorstel

  Het voorstel beoogt de omzetting in EU-recht van de controle-, instandhoudings- en beheersmaatregelen die zijn vastgesteld door de Inter-Amerikaanse Commissie voor tropische tonijn (IATTC).

  In dit voorstel tot wijziging van Verordening (EG) nr. 520/2007 van de Raad worden
  beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen vastgesteld betreffende de visserij in het IATTC-verdragsgebied en met betrekking tot de bestanden van tonijn en tonijnachtigen, andere vissoorten die worden gevangen door op tonijn en tonijnachtigen vissende vaartuigen, en soorten die tot hetzelfde ecosysteem behoren. De verordening is van toepassing op EU‑vaartuigen die vissen in het gebied dat onder het IATTC-verdrag valt.

  De EU heeft gemiddeld drie ringzegenvaartuigen en een dertigtal beugvisserijvaartuigen die actief zijn in het IATTC-verdragsgebied en de belangrijkste bestanden waarop de EU-vloot vist, zijn tropische tonijn en zwaardvis.

  De bepalingen van een aantal IATTC-resoluties zijn laatstelijk omgezet bij titel IV van Verordening (EG) nr. 520/2007 van de Raad van 7 mei 2007 tot vaststelling van technische maatregelen voor de instandhouding van bepaalde over grote afstanden trekkende visbestanden. Dit voorstel dient om rekening te houden met de wijzigingen die hebben plaatsgevonden sinds de vaststelling van die verordening, maar die nog niet door het EU-recht worden gedekt. In artikel 3, lid 5, van het Verdrag betreffende de Europese Unie is bepaald dat de EU het internationaal recht – waaronder de IATTC-resoluties vallen – strikt moet naleven.

  Het voorstel voor een verordening

  - bevat bepalingen over het onderwerp, toepassingsgebied en doel van het voorstel, alsmede definities (hoofdstuk I);

  - heeft betrekking op instandhoudings- en beheersmaatregelen, met inbegrip van bepalingen betreffende ringzegenvaartuigen die op tropische tonijn vissen, het verbod op de visserij bij instrumentboeien, bepalingen betreffende de visserij in de nabijheid van visaantrekkende voorzieningen, het gebruik ervan, het ontwerp ervan en voorschriften voor overlading in de haven (hoofdstuk II);

  - bevat maatregelen ter bescherming van bepaalde mariene soorten die aanwezig zijn in het gebied dat onder het IATTC-verdrag valt, zoals oceanische witpunthaaien, zijdehaaien, hamerhaaien en roggen van het geslacht Mobula. Deze maatregelen omvatten verplichtingen inzake het verstrekken van gegevens en het vrijlaten van dieren, evenals voorschriften ter bescherming van zeeschildpadden en zeevogels (hoofdstuk III);

  - bevat bepalingen over de IATTC-waarnemersregeling (hoofdstuk IV);

  - bevat vereisten voor de vaartuigen, waaronder die betreffende het regionale vaartuigenregister van de IATTC, de verslagleggingsverplichtingen en het protocol voor de verzegeling van visopslagplaatsen (hoofdstuk V);

  - bevat informatie over de verslagleggingsverplichtingen in verband met het statistische programma, en de vereisten voor het documentatieprogramma voor grootoogtonijn (hoofdstuk VI);

  - voorziet in de verlening van gedelegeerde bevoegdheden aan de Commissie om rekening te houden met wijzigingen van maatregelen, die naar verwachting frequent zullen zijn, en om te waarborgen dat de vissersvaartuigen van de Unie op gelijke voet worden geplaatst met vaartuigen van andere verdragsluitende partijen bij de IATTC (hoofdstuk VII).

  Standpunt van de rapporteur

  De rapporteur neemt kennis van dit voorstel van de Commissie en stelt voor om het zonder amendementen goed te keuren, overeenkomstig artikel 52, lid 1, van het Reglement van het Europees Parlement.


  PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

  Titel

  Voorstel voor een verordening tot vaststelling van de beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen die gelden in het verdragsgebied van de Inter-Amerikaanse Commissie voor tropische tonijn en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 520/2007 van de Raad

  Document- en procedurenummers

  COM(2020)0308 – C9-0203/2020 – 2020/0139(COD)

  Datum indiening bij EP

  14.7.2020

   

   

   

  Bevoegde commissie

   Datum bekendmaking

  PECH

  23.7.2020

   

   

   

  Adviserende commissies

   Datum bekendmaking

  ENVI

  23.7.2020

   

   

   

  Geen advies

   Datum besluit

  ENVI

  10.9.2020

   

   

   

  Rapporteurs

   Datum benoeming

  João Ferreira

  15.9.2020

   

   

   

  Vereenvoudigde procedure - datum besluit

  12.10.2020

  Behandeling in de commissie

  22.9.2020

   

   

   

  Datum goedkeuring

  16.11.2020

   

   

   

  Datum indiening

  23.11.2020

   

  Laatst bijgewerkt op: 7 december 2020
  Juridische mededeling - Privacybeleid