SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia platné v oblasti dohovoru Medziamerickej komisie pre tropické tuniaky, a ktorým sa mení rozhodnutie Rady (EÚ) č. 520/2007

  20.11.2020 - (COM(2020)0308 – C9‑0203/2020 – 2020/0139(COD)) - ***I

  Výbor pre rybárstvo
  Spravodajca: João Ferreira
  (Zjednodušený postup – článok 52 ods. 1 rokovacieho poriadku)


  Postup : 2020/0139(COD)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A9-0231/2020
  Predkladané texty :
  A9-0231/2020
  Rozpravy :
  Hlasovanie :
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia platné v oblasti dohovoru Medziamerickej komisie pre tropické tuniaky, a ktorým sa mení rozhodnutie Rady (EÚ) č. 520/2007 (COM(2020)0308 – C9‑0203/2020 – 2020/0139(COD))

   

  (Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

  Európsky parlament,

   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0308),

   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9‑0203/2020),

   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

   so zreteľom na článok 59 a článok 52 ods. 1 rokovacieho poriadku,

   so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo (A9-0231/2020),

   prijíma návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

   žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

  3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  Cieľ a obsah návrhu

  Cieľom návrhu je transponovať do práva EÚ kontrolné, ochranné a riadiace opatrenia, ktoré prijala Medziamerická komisia pre tropické tuniaky (komisia IATTC).

  Týmto návrhom na zmenu nariadenia Rady (ES) č. 520/2007 sa ustanovujú riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia týkajúce sa rybolovu v oblasti IATTC a populácií tuniakov a tuniakovitých rýb, iných druhov rýb ulovených plavidlami loviacimi tuniaky a im podobných druhov a druhov patriacich do toho istého ekosystému. Nariadenie sa vzťahuje na plavidlá EÚ loviace v oblasti spadajúcej do dohovoru IATTC.

  Treba poznamenať, že EÚ má v priemere tri plavidlá na lov vakovou sieťou a tridsať plavidiel s dlhými lovnými šnúrami, ktoré pôsobia v oblasti dohovoru IATTC, pričom hlavnými populáciami, na ktoré sa zameriava flotila EÚ, sú tropické tuniaky a mečiar veľký.

  Ustanovenia niektorých uznesení komisie IATTC boli naposledy transponované prostredníctvom hlavy IV nariadenia Rady (ES) č. 520/2007 zo 7. mája 2007, ktorým sa ustanovujú technické opatrenia na ochranu určitých populácií migrujúcich na veľké vzdialenosti. Cieľom tohto návrhu je zohľadniť zmeny, ku ktorým došlo od prijatia uvedeného nariadenia, ale na ktoré sa ešte nevzťahuje právo EÚ. V článku 3 ods. 5 Zmluvy o Európskej únii sa stanovuje, že EÚ musí prísne dodržiavať medzinárodné právo, a teda aj uznesenia komisie IATTC.

  Navrhované nariadenie:

  – obsahuje ustanovenia o predmete úpravy, rozsahu pôsobnosti a cieli návrhu, ako aj vymedzenia pojmov (kapitola I);

  – zaoberá sa ochrannými a riadiacimi opatreniami vrátane ustanovení zameraných na plavidlá loviace tropické tuniaky vakovou sieťou, zákazom rybolovu pomocou dátových bójí, ustanoveniami týkajúcimi sa lovu v okruhu zariadení na zhlukovanie rýb, ako aj ich používaním a konštrukciou a súborom pravidiel stanovených pre prekládku v prístave (kapitola II);

  – stanovuje opatrenia na ochranu niektorých morských druhov, ktoré sa vyskytujú v oblasti pokrytej dohovorom IATTC, ku ktorým patria napríklad žralok dlhoplutvý, žralok hodvábny, mlatkohlav veľký a mobulovité. Medzi tieto opatrenia patrí poskytovanie údajov a povinnosť vypustiť jedince naspäť do mora, ako aj opatrenia súvisiace s ochranou morských korytnačiek a morských vtákov (kapitola III);

  – obsahuje ustanovenia o systéme pozorovateľov IATTC (kapitola IV);

  – stanovuje povinnosti plavidiel vrátane povinností súvisiacich s regionálnym registrom plavidiel vedeným komisiou IATTC, s nahlasovacími povinnosťami a s protokolom na zapečatenie nádrží (kapitola V);

  – obsahuje informácie o nahlasovacích povinnostiach súvisiacich s údajmi štatistického programu a požiadavky programu na dokumentáciu pôvodu úlovkov tuniaka okatého (kapitola VI);

  – počíta s udelením delegovaných právomocí Komisii na účely zmien opatrení, pretože sa očakáva, že sa budú meniť často, a aby sa rybárskym plavidlám Únie zabezpečili rovnaké podmienky, aké majú plavidlá iných zmluvných strán dohovoru IATTC (kapitola VII).

  Pozícia spravodajcu

  Spravodajca berie tento návrh Komisie na vedomie a navrhuje prijatie tohto legislatívneho návrhu bez pozmeňujúcich návrhov v súlade s článkom 52 ods. 1 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu.


  POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

  Názov

  Návrh nariadenia, ktorým sa stanovujú riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia platné v oblasti dohovoru Medziamerickej komisie pre tropické tuniaky, a ktorým sa mení rozhodnutie Rady (EÚ) č. 520/2007

  Referenčné čísla

  COM(2020)0308 – C9-0203/2020 – 2020/0139(COD)

  Dátum predloženia EP

  14.7.2020

   

   

   

  Gestorský výbor

   Dátum oznámenia na schôdzi

  PECH

  23.7.2020

   

   

   

  Výbory požiadané o stanovisko

   Dátum oznámenia na schôdzi

  ENVI

  23.7.2020

   

   

   

  Bez predloženia stanoviska

   dátum rozhodnutia

  ENVI

  10.9.2020

   

   

   

  Spravodajcovia

   Dátum vymenovania

  João Ferreira

  15.9.2020

   

   

   

  Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

  12.10.2020

  Prerokovanie vo výbore

  22.9.2020

   

   

   

  Dátum prijatia

  16.11.2020

   

   

   

  Dátum predloženia

  23.11.2020

   

   

  Posledná úprava: 4. decembra 2020
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia