Postup : 2020/0139(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0231/2020

Predkladané texty :

A9-0231/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/12/2020 - 2

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0340

<Date>{20/11/2020}20.11.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0231/2020</NoDocSe>
PDF 180kWORD 49k

<TitreType>SPRÁVA</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia platné v oblasti dohovoru Medziamerickej komisie pre tropické tuniaky, a ktorým sa mení rozhodnutie Rady (EÚ) č. 520/2007 </Titre>

<DocRef>(COM(2020)0308 – C9‑0203/2020 – 2020/0139(COD))</DocRef>


<Commission>{PECH}Výbor pre rybárstvo</Commission>

Spravodajca: <Depute>João Ferreira</Depute>

(Zjednodušený postup – článok 52 ods. 1 rokovacieho poriadku)

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia platné v oblasti dohovoru Medziamerickej komisie pre tropické tuniaky, a ktorým sa mení rozhodnutie Rady (EÚ) č. 520/2007 (COM(2020)0308 – C9‑0203/2020 – 2020/0139(COD))

 

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0308),

 so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9‑0203/2020),

 so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na článok 59 a článok 52 ods. 1 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo (A9-0231/2020),

 prijíma návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

 žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Cieľ a obsah návrhu

Cieľom návrhu je transponovať do práva EÚ kontrolné, ochranné a riadiace opatrenia, ktoré prijala Medziamerická komisia pre tropické tuniaky (komisia IATTC).

Týmto návrhom na zmenu nariadenia Rady (ES) č. 520/2007 sa ustanovujú riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia týkajúce sa rybolovu v oblasti IATTC a populácií tuniakov a tuniakovitých rýb, iných druhov rýb ulovených plavidlami loviacimi tuniaky a im podobných druhov a druhov patriacich do toho istého ekosystému. Nariadenie sa vzťahuje na plavidlá EÚ loviace v oblasti spadajúcej do dohovoru IATTC.

Treba poznamenať, že EÚ má v priemere tri plavidlá na lov vakovou sieťou a tridsať plavidiel s dlhými lovnými šnúrami, ktoré pôsobia v oblasti dohovoru IATTC, pričom hlavnými populáciami, na ktoré sa zameriava flotila EÚ, sú tropické tuniaky a mečiar veľký.

Ustanovenia niektorých uznesení komisie IATTC boli naposledy transponované prostredníctvom hlavy IV nariadenia Rady (ES) č. 520/2007 zo 7. mája 2007, ktorým sa ustanovujú technické opatrenia na ochranu určitých populácií migrujúcich na veľké vzdialenosti. Cieľom tohto návrhu je zohľadniť zmeny, ku ktorým došlo od prijatia uvedeného nariadenia, ale na ktoré sa ešte nevzťahuje právo EÚ. V článku 3 ods. 5 Zmluvy o Európskej únii sa stanovuje, že EÚ musí prísne dodržiavať medzinárodné právo, a teda aj uznesenia komisie IATTC.

Navrhované nariadenie:

– obsahuje ustanovenia o predmete úpravy, rozsahu pôsobnosti a cieli návrhu, ako aj vymedzenia pojmov (kapitola I);

– zaoberá sa ochrannými a riadiacimi opatreniami vrátane ustanovení zameraných na plavidlá loviace tropické tuniaky vakovou sieťou, zákazom rybolovu pomocou dátových bójí, ustanoveniami týkajúcimi sa lovu v okruhu zariadení na zhlukovanie rýb, ako aj ich používaním a konštrukciou a súborom pravidiel stanovených pre prekládku v prístave (kapitola II);

– stanovuje opatrenia na ochranu niektorých morských druhov, ktoré sa vyskytujú v oblasti pokrytej dohovorom IATTC, ku ktorým patria napríklad žralok dlhoplutvý, žralok hodvábny, mlatkohlav veľký a mobulovité. Medzi tieto opatrenia patrí poskytovanie údajov a povinnosť vypustiť jedince naspäť do mora, ako aj opatrenia súvisiace s ochranou morských korytnačiek a morských vtákov (kapitola III);

– obsahuje ustanovenia o systéme pozorovateľov IATTC (kapitola IV);

– stanovuje povinnosti plavidiel vrátane povinností súvisiacich s regionálnym registrom plavidiel vedeným komisiou IATTC, s nahlasovacími povinnosťami a s protokolom na zapečatenie nádrží (kapitola V);

– obsahuje informácie o nahlasovacích povinnostiach súvisiacich s údajmi štatistického programu a požiadavky programu na dokumentáciu pôvodu úlovkov tuniaka okatého (kapitola VI);

– počíta s udelením delegovaných právomocí Komisii na účely zmien opatrení, pretože sa očakáva, že sa budú meniť často, a aby sa rybárskym plavidlám Únie zabezpečili rovnaké podmienky, aké majú plavidlá iných zmluvných strán dohovoru IATTC (kapitola VII).

Pozícia spravodajcu

Spravodajca berie tento návrh Komisie na vedomie a navrhuje prijatie tohto legislatívneho návrhu bez pozmeňujúcich návrhov v súlade s článkom 52 ods. 1 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Návrh nariadenia, ktorým sa stanovujú riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia platné v oblasti dohovoru Medziamerickej komisie pre tropické tuniaky, a ktorým sa mení rozhodnutie Rady (EÚ) č. 520/2007

Referenčné čísla

COM(2020)0308 – C9-0203/2020 – 2020/0139(COD)

Dátum predloženia EP

14.7.2020

 

 

 

Gestorský výbor

 Dátum oznámenia na schôdzi

PECH

23.7.2020

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

 Dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

23.7.2020

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

 dátum rozhodnutia

ENVI

10.9.2020

 

 

 

Spravodajcovia

 Dátum vymenovania

João Ferreira

15.9.2020

 

 

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

12.10.2020

Prerokovanie vo výbore

22.9.2020

 

 

 

Dátum prijatia

16.11.2020

 

 

 

Dátum predloženia

23.11.2020

 

 

Posledná úprava: 4. decembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia