Διαδικασία : 2020/2137(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0240/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0240/2020

Συζήτηση :

PV 14/12/2020 - 30
CRE 14/12/2020 - 30

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2020 - 15
PV 17/12/2020 - 9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0372

<Date>{02/12/2020}2.12.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0240/2020</NoDocSe>
PDF 292kWORD 105k

<TitreType>ΕΚΘΕΣΗ</TitreType>

<Titre>σχετικά με τη βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση</Titre>

<DocRef>(2020/2137(INI))</DocRef>


<Commission>{JURI}Επιτροπή Νομικών Θεμάτων</Commission>

Εισηγητής: <Depute>Pascal Durand</Depute>

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔOΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔOΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 ΠΛHΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση

(2020/2137(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ του 2011 για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα[1],

 έχοντας υπόψη τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ[2],

 έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις[3],

 έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια για την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά[4] και για την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά για θεσμικούς επενδυτές[5],

 έχοντας υπόψη την τριμερή δήλωση αρχών της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική[6],

 έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παρισιού, η οποία εγκρίθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2015[7],

 έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) του 2018 σχετικά με την υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 1,5°C[8],

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Μαρτίου 2020, για τη θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 (ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα) (COM(2020)0080),

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006[9],

 έχοντας υπόψη το «Σχέδιο Δράσης: Χρηματοδότηση της αειφόρου ανάπτυξης» της ΕΕ (COM(2018)0097),

 έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (COM(2019)0640),

 έχοντας υπόψη το προσαρμοσμένο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2020 (COM(2020)0440),

 έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ[10] του Συμβουλίου («λογιστική οδηγία»),

 έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους[11] («οδηγία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών»),

 έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, περί προστασίας της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους[12],

 έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων[13] («οδηγία για τα δικαιώματα των μετόχων»),

 έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης[14],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών[15] («κανονισμός περί γνωστοποιήσεων»),

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (EE) 2019/2088[16] («κανονισμός περί ταξινόμησης»),

 έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με την υποβολή εκθέσεων μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών (μεθοδολογία σχετικά με την υποβολή εκθέσεων μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών)[17] και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με την υποβολή εκθέσεων μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών: Συμπλήρωμα σχετικά με την υποβολή πληροφοριών που αφορούν το κλίμα[18],

 έχοντας υπόψη την τελική έκθεση του φόρουμ υψηλού επιπέδου για την Ένωση Κεφαλαιαγορών, με τίτλο «Ένα νέο όραμα για τις κεφαλαιαγορές της Ευρώπης»[19],

 έχοντας υπόψη τη μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής τον Ιούλιο του 2020 σχετικά με τα καθήκοντα των διευθυντικών στελεχών και τη βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση,

 έχοντας υπόψη το πλαίσιο του 2008 «Προστασία, σεβασμός και αποκατάσταση» του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα[20],

 έχοντας υπόψη τη μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής τον Μάιο του 2020 με τίτλο «Improving financial security in the context of the Environmental Liability Directive» (Βελτίωση της χρηματοοικονομικής ασφάλειας στο πλαίσιο της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη)[21],

 έχοντας υπόψη τις αρχές του Όσλο σχετικά με τις παγκόσμιες υποχρεώσεις για τη μείωση της κλιματικής αλλαγής[22],

 έχοντας υπόψη τις συστάσεις της ειδικής ομάδας για τις γνωστοποιήσεις χρηματοοικονομικών πληροφοριών σχετικών με το κλίμα, του Ιουνίου του 2017,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A9-0240/2020),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεμελιώνεται στις αξίες που διαλαμβάνονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι, όπως αναφέρεται στο άρθρο 191 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η περιβαλλοντική πολιτική της στηρίζεται στην αρχή της προφύλαξης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ένα εταιρικό πλαίσιο, η προσέγγιση βιωσιμότητας συνεπάγεται ότι οι εταιρείες λαμβάνουν δεόντως υπόψη τους γενικούς κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς προβληματισμούς, όπως τα δικαιώματα των εργαζομένων τους και τον σεβασμό των πλανητικών ορίων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους πλέον πιεστικούς κινδύνους τους οποίους παρουσιάζουν οι δραστηριότητές τους γι’ αυτούς·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολυάριθμες διεθνείς πρωτοβουλίες για την προώθηση της βιώσιμης εταιρικής διακυβέρνησης είναι εθελοντικές πράξεις μη δεσμευτικού δικαίου μόνο και έχουν σε μεγάλο βαθμό αποδειχθεί αναποτελεσματικές όσον αφορά την αλλαγή της εταιρικής συμπεριφοράς προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής σχετικά με τα καθήκοντα των διευθυντικών στελεχών και τη βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για τη βιώσιμη χρηματοδότηση υπογραμμίζει τα οφέλη της αποσαφήνισης των υποχρεώσεων των διευθυντικών στελεχών σε σχέση με τη βιωσιμότητα και τους μακροπρόθεσμους προβληματισμούς· επισημαίνει τα προβλήματα που συνδέονται με τη βραχυπρόθεσμη προσέγγιση και υπενθυμίζει την ανάγκη να ασπαστούν οι εταιρείες μακροπρόθεσμα συμφέροντα, ώστε η ΕΕ να παραμείνει σε καλό δρόμο όσον αφορά την εκπλήρωση των δικών της δεσμεύσεων βιωσιμότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελέτη επισημαίνει σαφώς την ανάγκη θέσπισης νομοθεσίας της ΕΕ στο πλαίσιο αυτό·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της τελευταίας κοινοβουλευτικής περιόδου, η ΕΕ ανέλαβε μια σειρά πρωτοβουλιών σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τη διαφάνεια και τον μακροπρόθεσμο χαρακτήρα της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας, όπως, για παράδειγμα, την οδηγία για τα δικαιώματα των μετόχων, το σχέδιο δράσης για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης, τον κανονισμό περί γνωστοποιήσεων και τον κανονισμό περί ταξινόμησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τάση αυτή είχε ξεκινήσει, μεταξύ άλλων, με την έγκριση της οδηγίας για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών είναι απαραίτητη για τη μέτρηση, την παρακολούθηση και τη διαχείριση των επιδόσεων των επιχειρήσεων και των μακροπρόθεσμων επιπτώσεών τους στην κοινωνία και το περιβάλλον·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών είναι αλληλένδετη με τη βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση και έχει αποτελέσει σημαντικό βήμα προόδου για την προώθηση της υποβολής μη χρηματοοικονομικών εκθέσεων στην ΕΕ· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου να καταστεί πιο χρήσιμη για τους επενδυτές και τα ενδιαφερόμενα μέρη·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, οι εταιρείες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να εντείνουν τη δημοσιοποίηση δεδομένων για το κλίμα και το περιβάλλον, ώστε οι επενδυτές να είναι πλήρως ενημερωμένοι σχετικά με τη βιωσιμότητα των επενδύσεών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να επανεξετάσει την οδηγία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών για τον σκοπό αυτό· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το προσαρμοσμένο πρόγραμμα εργασίας της για το 2020, η Επιτροπή πρόκειται να υποβάλει πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν συχνά εκφράσει την άποψη πως οι μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες που παρέχονται από εταιρείες σύμφωνα με την οδηγία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών είναι ανεπαρκείς, αναξιόπιστες και μη συγκρίσιμες· λαμβάνοντας υπόψη ότι όσοι είναι επιφορτισμένοι με την προετοιμασία αυτών των πληροφοριών έχουν εκφράσει σύγχυση όσον αφορά την πληθώρα των εθελοντικών πλαισίων υποβολής εκθέσεων και έχουν ζητήσει νομική αποσαφήνιση και τυποποίηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να δημοσιοποιούνται πληρέστερες και πιο αξιόπιστες πληροφορίες, προκειμένου να μειωθούν οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο κλίμα, το περιβάλλον και την κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βελτιώσεις στην υποβολή μη χρηματοοικονομικών εκθέσεων θα μπορούσαν να αυξήσουν τη λογοδοσία των εταιρειών και να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη σε αυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βελτιώσεις αυτές δεν θα πρέπει να δημιουργούν αθέμιτες ανταγωνιστικές ανισορροπίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υποχρεώσεις γνωστοποίησης θα πρέπει, ως εκ τούτου, να λαμβάνουν υπόψη το διοικητικό κόστος, να είναι αναλογικές προς το μέγεθος της εταιρείας και να συνάδουν με τη λοιπή νομοθεσία που εφαρμόζεται στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως ο σεβασμός του εμπορικού απορρήτου και η προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής σχετικά με τα καθήκοντα των διευθυντικών στελεχών και τη βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση καταδεικνύει την αυξανόμενη τάση των εισηγμένων εταιρειών στην ΕΕ να εστιάζουν στα βραχυπρόθεσμα συμφέροντα των μετόχων τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελέτη προτείνει διάφορες νομοθετικές επιλογές σε επίπεδο ΕΕ οι οποίες θα βελτιώσουν σημαντικά την εταιρική βιωσιμότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να θεσπιστεί νομοθετικό πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, με πλήρη σεβασμό της αρχής της αναλογικότητας και χωρίς υπερβολικό διοικητικό φόρτο για τις ευρωπαϊκές εταιρείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλαίσιο αυτό πρέπει να διασφαλίζει την τήρηση και τη βελτίωση της ασφάλειας δικαίου στην εσωτερική αγορά και δεν θα πρέπει να δημιουργεί ανταγωνιστικά μειονεκτήματα·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσέγγιση βιωσιμότητας της εταιρικής διακυβέρνησης περιλαμβάνει τόσο τα ανθρώπινα δικαιώματα όσο και την προστασία του περιβάλλοντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομική απαίτηση για τη γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά ζητήματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δωροδοκία και τη διαφθορά θα πρέπει να θεωρείται πτυχή της «εταιρικής ευθύνης για σεβασμό», όπως ορίζεται στις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος της συμφωνίας του Παρισιού είναι να συγκρατηθεί η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη αρκετά κάτω από τους 2°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και να καταβληθούν προσπάθειες για να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας σε 1,5°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αυξανόμενος παγκόσμιος ανταγωνισμός για την πρόσβαση σε φυσικούς πόρους συχνά οδηγεί σε μη βιώσιμη εταιρική εκμετάλλευση του φυσικού και ανθρώπινου περιβάλλοντος·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική διακυβέρνηση μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων της ΕΕ όσον αφορά την υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ και της συμφωνίας του Παρισιού·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την επισιτιστική ασφάλεια, και συγκεκριμένα για τη διαθεσιμότητα, την προσβασιμότητα και τη χρήση των τροφίμων, καθώς και για τη σταθερότητα των επισιτιστικών συστημάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αγρότες αντιπροσωπεύουν σήμερα το 45-80 % της συνολικής παραγωγής τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες πλήττονται δυσανάλογα από την κλιματική αλλαγή και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση του Aarhus θεσπίζει ορισμένα περιβαλλοντικά δικαιώματα για το κοινό και για τις ενώσεις, συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος πρόσβασης σε περιβαλλοντικές πληροφορίες, του δικαιώματος συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων για περιβαλλοντικά θέματα και του δικαιώματος πρόσβασης στη δικαιοσύνη·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2017, η Επιτροπή Συμμόρφωσης του ΟΗΕ για τη Σύμβαση του Aarhus διαπίστωσε πως η ΕΕ παραβιάζει τη Σύμβαση του Aarhus, επειδή δεν επιτρέπει στο κοινό να προσβάλει αποφάσεις των θεσμικών οργάνων της ΕΕ ενώπιον των δικαστηρίων της ΕΕ·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έθεσε πιο φιλόδοξους στόχους για την περίοδο 2019-2024, καθορίζοντας θεματολόγιο για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και επιβεβαιώνοντας ότι «η Ευρώπη πρέπει να ηγηθεί της μετάβασης σε έναν υγιή πλανήτη»·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διευθυντές εταιρειών έχουν τη νομική και καταστατική υποχρέωση να ενεργούν προς το συμφέρον της εταιρείας τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω καθήκον έχει αποτελέσει αντικείμενο διαφορετικών ερμηνειών σε διαφορετικές δικαιοδοσίες και ότι το συμφέρον της εταιρείας συχνά εξομοιώνεται με τα οικονομικά συμφέροντα του μετόχου· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό που θεωρείται το συμφέρον της εταιρείας θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τα συμφέροντα των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, καθώς και ευρύτερα κοινωνικά συμφέροντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στενή ερμηνεία του εν λόγω καθήκοντος με υπερβολική εστίαση στη βραχυπρόθεσμη μεγιστοποίηση του κέρδους είναι επιζήμια για τις μακροπρόθεσμες επιδόσεις και τη βιωσιμότητα της εταιρείας και, ως εκ τούτου, για τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των μετόχων της·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνοχή της νομοθεσίας της ΕΕ για τη βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση θα πρέπει να επιτευχθεί με τη θέσπιση συγκεκριμένων υποχρεώσεων και κινήτρων δράσης, πέρα από την υποβολή πληροφοριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επομένως, είναι αναγκαίο να θεσπιστεί ένα πρόσθετο πλαίσιο που θα καθορίζει τα καθήκοντα των διοικητικών συμβουλίων των εταιρειών όσον αφορά τη βιωσιμότητα·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να καταστεί η εταιρική διακυβέρνηση στην ΕΕ περισσότερο βιώσιμη, διαφανής και υπεύθυνη, η Επιτροπή θα πρέπει, εκτός από τις προτάσεις για την αναθεώρηση της οδηγίας για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, να θεσπίσει νέα νομοθεσία σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια και τα καθήκοντα των διευθυντικών στελεχών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου οι υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας και τα καθήκοντα των διευθυντικών στελεχών να καλύπτονται από ενιαία νομοθετική πράξη, θα πρέπει να διαχωρίζονται σαφώς σε δύο διαφορετικά μέρη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω υποχρεώσεις και καθήκοντα είναι συμπληρωματικά, αλλά όχι εναλλάξιμα, ούτε εξαρτώνται μεταξύ τους·

Υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών

1. καλεί την Επιτροπή, όταν προτείνει νέες δράσεις στον τομέα του εταιρικού δικαίου και της εταιρικής διακυβέρνησης, να επιτυγχάνει την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ, αφενός, της ανάγκης να μειωθεί η βραχυπρόθεσμη πίεση στα διευθυντικά στελέχη των εταιρειών και της προώθησης της ενσωμάτωσης των ζητημάτων βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης εταιρικών αποφάσεων και, αφετέρου, της ανάγκης για επαρκή ευελιξία, με παράλληλη διασφάλιση της εναρμόνισης· τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης του ρόλου των διευθυντικών στελεχών στην επιδίωξη των μακροπρόθεσμων συμφερόντων των εταιρειών στη μελλοντική δράση σε επίπεδο ΕΕ και της δημιουργίας μιας νοοτροπίας εντός των διοικητικών οργάνων των εταιρειών η οποία θα λαμβάνει υπόψη και θα εφαρμόζει τη βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση·

2. χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να επανεξετάσει την οδηγία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών· επισημαίνει ότι η επανεξέταση αυτή θα πρέπει να συνάδει πλήρως με τις απαιτήσεις που επιβάλλουν ο κανονισμός περί γνωστοποιήσεων και ο κανονισμός περί ταξινόμησης· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις πρόσθετες συστάσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν ψήφισμα·

3. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, ώστε να καλύπτει όλες τις εισηγμένες και μη εισηγμένες μεγάλες επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στο έδαφος της ΕΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 της λογιστικής οδηγίας· τονίζει ότι, προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού, η δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, θα πρέπει να ισχύει επίσης για τις εταιρείες εκτός ΕΕ που δραστηριοποιούνται στην αγορά της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει τομείς οικονομικής δραστηριότητας υψηλού κινδύνου και με σημαντικό αντίκτυπο σε θέματα βιωσιμότητας, οι οποίοι θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν τη συμπερίληψη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στους εν λόγω τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών· θεωρεί, για τον σκοπό αυτό, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αξιοποιήσει εξωτερική ανεξάρτητη εμπειρογνωμοσύνη για να παράσχει έναν ενδεικτικό, μη εξαντλητικό και τακτικά επικαιροποιούμενο κατάλογο των περιοχών συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου, καθώς και ειδική καθοδήγηση για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις· θεωρεί, ειδικότερα, ότι οι επενδύσεις και οι τομείς που συχνά συνδέονται με παράνομες επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως τα περιβαλλοντικά εγκλήματα, το παράνομο εμπόριο άγριων ειδών, η διαφθορά ή το οικονομικό έγκλημα, θα πρέπει να στοχεύονται συγκεκριμένα· τονίζει ότι η αναθεώρηση της οδηγίας για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών είναι επίσης αναγκαία προκειμένου να δοθεί στους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα ώστε να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό περί γνωστοποιήσεων·

4. τονίζει ότι η βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί σημαντικό πυλώνα, ο οποίος επιτρέπει στην ΕΕ να επιτύχει μια ανθεκτική και βιώσιμη οικονομία, να ενισχύσει τους ίσους όρους ανταγωνισμού προκειμένου να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η διεθνής ανταγωνιστικότητα των εταιρειών της ΕΕ και να προστατευθούν οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις της ΕΕ από τον αθέμιτο ανταγωνισμό από τρίτες χώρες και, ως εκ τούτου, μπορεί να είναι επωφελής για την εμπορική και επενδυτική πολιτική της ΕΕ, εάν είναι επαρκώς μετρήσιμη και αναλογική·

5. σημειώνει ότι η πανδημία COVID-19 έχει αποκαλύψει τα τρωτά σημεία των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού και έχει δείξει ότι οι εθελοντικοί κανόνες από μόνοι τους δεν επαρκούν, όπως διαπιστώθηκε, για παράδειγμα στον τομέα της ένδυσης, όπου η παραγωγή διαταράχθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού· σημειώνει ότι οι επιχειρήσεις με καλύτερα προσδιορισμένες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και σχετικές με τη διακυβέρνηση πρακτικές και διαδικασίες μετριασμού του κινδύνου διαχειρίζονται καλύτερα τις κρίσεις· αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας (ΟΟΣΑ) έχει δηλώσει[23] ότι οι εταιρείες που λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με την κρίση COVID-19 με τρόπο που μετριάζει τις δυσμενείς επιπτώσεις στους εργαζομένους και τις αλυσίδες εφοδιασμού είναι πιθανό να δημιουργήσουν πιο μακροπρόθεσμη αξία και ανθεκτικότητα, και να βελτιώσουν τη βιωσιμότητά τους βραχυπρόθεσμα, καθώς και τις προοπτικές τους για ανάκαμψη μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα·

6. επισημαίνει ότι ο κανονισμός περί ταξινόμησης θεσπίζει μια σειρά περιβαλλοντικών στόχων, ιδίως όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, τη χρήση και την προστασία των υδάτων και των θαλάσσιων πόρων, τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης, καθώς και τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα· θεωρεί ότι η έννοια των περιβαλλοντικών θεμάτων στην οδηγία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών θα πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με τον κανονισμό περί ταξινόμησης και να περιλαμβάνει κάθε μορφή ρύπανσης· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις συστάσεις της ειδικής ομάδας για τις γνωστοποιήσεις χρηματοοικονομικών πληροφοριών σχετικών με το κλίμα και να προωθήσει την ανάπτυξη καινοτόμων λογιστικών τεχνικών οι οποίες αντικατοπτρίζουν την αξία των οικοσυστημάτων· θεωρεί εξίσου σημαντικό να καθοριστούν με ακρίβεια τα άλλα θέματα βιωσιμότητας στα οποία αναφέρεται η οδηγία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, όπως, για παράδειγμα, οι έννοιες των κοινωνικών και εργασιακών θεμάτων, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας· πιστεύει ότι τα ζητήματα που αφορούν τους εργαζομένους θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τη γνωστοποίηση των μισθολογικών πολιτικών των εταιρειών, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει την παρουσίαση των μισθών ανά δεκατημόριο και του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων·

7. φρονεί ότι η βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση έχει καίρια σημασία για τον μακροπρόθεσμο στόχο των επιχειρήσεων να ευθυγραμμίσουν τις δραστηριότητές τους με τους συνολικούς περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ, όπως ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, καθώς και με τη δέσμευση της ΕΕ να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050· υπογραμμίζει ότι όλοι οι τομείς θα πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη του εν λόγω στόχου·

8. θεωρεί ότι ο ορισμός της σημαντικότητας θα πρέπει να αναφέρεται σε οποιεσδήποτε σχετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διακυβέρνηση στην κοινωνία στο σύνολό της, πέραν της δημιουργίας αξίας και ζητημάτων που σχετίζονται με την καθαρή οικονομική απόδοση των εταιρειών· ζητεί να αναθεωρηθεί ο ορισμός αυτός σύμφωνα με την αρχή της διπλής σημαντικότητας που εισήγαγε η οδηγία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και να επεξηγηθεί περαιτέρω στις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την υποβολή πληροφοριών που αφορούν το κλίμα· θεωρεί ότι η σημαντικότητα θα πρέπει να αξιολογείται στο πλαίσιο διαδικασίας στην οποία συμμετέχουν τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη·

9. παρατηρεί ότι η οδηγία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών παρέχει σημαντική ευελιξία στις εταιρείες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της, προκειμένου αυτές να μπορούν γνωστοποιούν τις σχετικές πληροφορίες με όποιον τρόπο θεωρούν πιο χρήσιμο· σημειώνει ότι σήμερα οι εταιρείες μπορούν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, να βασίζονται σε μια σειρά από διαφορετικά πλαίσια· παρατηρεί ότι εξακολουθούν να είναι αβέβαιες σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τη γνωστοποίηση· θεωρεί ότι χρειάζεται να θεσπιστεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο της ΕΕ το οποίο θα λαμβάνει δεόντως υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, για να καλύπτει το σύνολο των ζητημάτων βιωσιμότητας που έχουν σημασία για την υποβολή πλήρων εκθέσεων μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών· τονίζει, εν προκειμένω, ότι το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίζει πως οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται είναι σαφείς, ισορροπημένες, κατανοητές, συγκρίσιμες μεταξύ των εταιρειών ενός τομέα, επαληθεύσιμες και αντικειμενικές, και περιλαμβάνουν στόχους βιωσιμότητας με συγκεκριμένα χρονικά όρια· τονίζει ότι το πλαίσιο αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει υποχρεωτικά πρότυπα, τόσο γενικά όσο και τομεακά· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη δέσμευση της Επιτροπής να στηρίξει μια διαδικασία για την ανάπτυξη προτύπων της ΕΕ για την υποβολή εκθέσεων μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών· τονίζει ότι θα πρέπει να καθοριστούν ειδικές υποχρεώσεις και πρότυπα υποχρεωτικής υποβολής εκθέσεων στην επανεξέταση της οδηγίας για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, με την κατάλληλη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, όπως της κοινωνίας των πολιτών, των περιβαλλοντικών οργανώσεων και των κοινωνικών εταίρων·

10. θεωρεί ότι οι μη χρηματοοικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση διαχείρισης, προκειμένου να αποφεύγονται πρόσθετες επιβαρύνσεις για τις εταιρείες· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή στο σχέδιο δράσης της για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (COM(2020)0590) να υποβάλει νομοθετική πρόταση έως το τρίτο τρίμηνο του 2021 για δημόσια προσβάσιμη διαδικτυακή ψηφιακή πλατφόρμα σε επίπεδο ΕΕ η οποία θα παρέχει ελεύθερη πρόσβαση τόσο στις χρηματοοικονομικές όσο και στις μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες που υποβάλλουν οι εταιρείες· θεωρεί ότι η πλατφόρμα αυτή θα πρέπει να επιτρέπει στους χρήστες να συγκρίνουν τα δεδομένα που γνωστοποιούν οι εταιρείες, συμπεριλαμβάνοντας κατηγορίες όπως θέματα, τομείς, χώρες, κύκλο εργασιών και αριθμό εργαζομένων·

11. επισημαίνει ότι η οδηγία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών εξαιρεί τις μη χρηματοοικονομικές καταστάσεις από την απαίτηση εξακρίβωσης περιεχομένου στην οποία υπόκεινται κατά τα λοιπά οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εταιρειών· θεωρεί ότι οι μη χρηματοοικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να υπόκεινται σε υποχρεωτικό λογιστικό έλεγχο, ανάλογα με το μέγεθος και τον τομέα δραστηριότητας της οικείας εταιρείας· θεωρεί ότι ο πάροχος υπηρεσιών εξακρίβωσης, ο οποίος υπόκειται σε απαιτήσεις αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας, θα πρέπει να διενεργεί τον έλεγχό του σύμφωνα με το μελλοντικό πλαίσιο της ΕΕ· τονίζει, υπό το πρίσμα των ανωτέρω, την ανάγκη αντιμετώπισης των εγγενών εσφαλμένων κινήτρων στον υποχρεωτικό έλεγχο μέσω της αναθεώρησης της οδηγίας για τον υποχρεωτικό έλεγχο[24]· επιβεβαιώνει ότι αυτό θα αποτελέσει επίσης ευκαιρία για την αντιμετώπιση του οιονεί μονοπωλίου των «τεσσάρων μεγάλων» λογιστικών εταιρειών, οι οποίες συνήθως ελέγχουν τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες·

12. τονίζει ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων θα πρέπει να συμμετέχουν στον καθορισμό της διαδικασίας υποβολής μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και στην επαλήθευση των πληροφοριών, ιδίως όσον αφορά τους στόχους κοινωνικής βιωσιμότητας και τα ζητήματα που σχετίζονται με την αλυσίδα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής ανάθεσης και της υπεργολαβίας·

13. τονίζει ότι είναι σημαντικό να υποχρεωθούν ορισμένες εταιρείες της ΕΕ να υποβάλλουν, σε ετήσια βάση, έκθεση ανά χώρα για κάθε φορολογική δικαιοδοσία στην οποία δραστηριοποιούνται· καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει τη γενική προσέγγισή του το συντομότερο δυνατόν, ώστε να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόταση οδηγίας που υπέβαλε η Επιτροπή για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΚ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα (COM(2016)0198

14. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών τις οποίες διαπραγματεύεται περιλαμβάνουν ρήτρες που απαιτούν από τα κράτη εταίρους να καθορίζουν συγκρίσιμες υποχρεώσεις για τις εταιρείες τους, προκειμένου να αποφεύγονται νέα μέσα στρέβλωσης του ανταγωνισμού·

Καθήκον μέριμνας των διευθυντικών στελεχών και πρόσθετα μέτρα για να καταστεί η εταιρική διακυβέρνηση περισσότερο προσανατολισμένη στη βιωσιμότητα

15. τονίζει τη σημασία της πολυμορφίας και της συμμετοχικότητας στις εταιρείες, η οποία οδηγεί σε καλύτερες επιχειρηματικές επιδόσεις· καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει τη γενική προσέγγισή του το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόταση για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια[25], η οποία αποσκοπεί στον τερματισμό της διάχυτης ανισορροπίας μεταξύ γυναικών και ανδρών στα υψηλότερα επίπεδα λήψης αποφάσεων των εταιρειών· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετες προτάσεις για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων μεταξύ των ανώτερων διευθυντικών στελεχών και όσων κατέχουν θέσεις επιρροής σε εταιρείες·

16. υπογραμμίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη συμμετοχή των εργαζομένων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της εταιρείας, προκειμένου να ενσωματωθούν καλύτερα οι μακροπρόθεσμοι στόχοι και οι επιπτώσεις των εταιρειών τους· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα αναθεώρησης της οδηγίας για το ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων[26] και τη θέσπιση νέου πλαισίου για την ενημέρωση των εργαζομένων, τη διαβούλευση με αυτούς και τη συμμετοχή τους στις ευρωπαϊκές εταιρείες·

17. τονίζει ότι η οικολογική μετάβαση και η αύξηση της ψηφιοποίησης θα έχουν έντονες επιπτώσεις στο εργατικό δυναμικό· θεωρεί, επομένως, ότι η βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση θα πρέπει να αναγνωρίζει και να εγγυάται αποτελεσματικά το δικαίωμα των εργαζομένων σε συνεχή επαγγελματική κατάρτιση και διά βίου εκπαίδευση κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας τους·

18. σημειώνει ότι οι εταιρείες δεν είναι αφηρημένες οντότητες αποσυνδεδεμένες από τις σημερινές περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις· θεωρεί ότι οι εταιρείες θα πρέπει να συμβάλλουν πιο ενεργά στη βιωσιμότητα, δεδομένου ότι οι μακροπρόθεσμες επιδόσεις τους, η ανθεκτικότητά τους, ακόμη και η επιβίωσή τους, μπορεί να εξαρτώνται από την καταλληλότητα της ανταπόκρισής τους σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το καθήκον μέριμνας των διευθυντικών στελεχών έναντι της εταιρείας τους θα πρέπει να καθορίζεται όχι μόνο σε σχέση με τη βραχυπρόθεσμη μεγιστοποίηση του κέρδους μέσω μετοχών, αλλά και σε σχέση με ζητήματα βιωσιμότητας. επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο των εκτελεστικών διευθυντών στη χάραξη της στρατηγικής μιας εταιρείας και στην άσκηση εποπτείας επί των δραστηριοτήτων της· θεωρεί ότι τα νομικά καθήκοντα των εκτελεστικών διευθυντών να ενεργούν προς το συμφέρον της εταιρείας τους θα πρέπει να νοούνται ως καθήκον να ενσωματώνουν μακροπρόθεσμα συμφέροντα και κινδύνους βιωσιμότητας, επιπτώσεις, ευκαιρίες και εξαρτήσεις στη συνολική στρατηγική της εταιρείας τους· τονίζει ότι αυτό το καθήκον ιεράρχησης θα μπορούσε να συνεπάγεται στροφή από μη βιώσιμες προς βιώσιμες επενδύσεις·

19. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα καθήκοντα των διευθυντικών στελεχών δεν θα παρερμηνευθούν ως απλώς και μόνο για τη βραχυπρόθεσμη μεγιστοποίηση της αξίας των μετόχων, αλλά αντίθετα θα πρέπει να περιλαμβάνουν το μακροπρόθεσμο συμφέρον της εταιρείας και ευρύτερα κοινωνικά συμφέροντα, καθώς και τα συμφέροντα των εργαζομένων και άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων μερών· θεωρεί, επιπλέον, ότι η εν λόγω πρόταση θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων, τα οποία ενεργούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται από την εθνική νομοθεσία, θα έχουν νομική ευθύνη για τον καθορισμό, τη γνωστοποίηση και την παρακολούθηση της στρατηγικής βιωσιμότητας των εταιρειών·

20. τονίζει, όσον αφορά την εν εξελίξει αναθεώρηση της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη[27], ότι οι εταιρείες θα πρέπει να διαθέτουν χρηματοοικονομικές εγγυήσεις για την περιβαλλοντική ευθύνη για περιβαλλοντικές ζημίες που προκαλούνται σε άτομα και οικοσυστήματα·

21. θεωρεί ότι οι στρατηγικές βιωσιμότητας των εταιρειών θα πρέπει να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας, αφενός, ουσιώδη ζητήματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις υποβολής μη χρηματοοικονομικών εκθέσεων και, αφετέρου, τις σημαντικές επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν οι εταιρείες αυτές στο περιβάλλον, το κλίμα, την κοινωνία και τους εργαζομένους, καθώς και τις επιπτώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δωροδοκία και τη διαφθορά που προκύπτουν από τα επιχειρηματικά μοντέλα, τις δραστηριότητες και τις αλυσίδες εφοδιασμού τους, μεταξύ άλλων και εκτός της ΕΕ· θεωρεί ότι το καθήκον μέριμνας που υπέχουν τα διευθυντικά στελέχη έναντι της εταιρείας τους απαιτεί επίσης την υπακοή στο καθήκον να μη βλάπτουν οικοσυστήματα και να προστατεύουν τα συμφέροντα των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, τα οποία ενδέχεται να επηρεάζονται αρνητικά από τις δραστηριότητες της εταιρείας·

22. πιστεύει ότι το πεδίο εφαρμογής της μελλοντικής νομοθεσίας θα πρέπει να καλύπτει όλες τις εισηγμένες και μη εισηγμένες μεγάλες επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στο έδαφος της Ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 της λογιστικής οδηγίας· τονίζει ότι, προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού, η νομοθεσία αυτή θα πρέπει να ισχύει και για τις εταιρείες εκτός ΕΕ οι οποίες δραστηριοποιούνται στην αγορά της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει τομείς οικονομικής δραστηριότητας υψηλού κινδύνου και με σημαντικό αντίκτυπο σε θέματα βιωσιμότητας, οι οποίοι θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την εφαρμογή της στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αυτών των τομέων· θεωρεί επίσης ότι, μετά την εκτίμηση επιπτώσεων που διενεργεί επί του παρόντος η Επιτροπή, οι στρατηγικές βιωσιμότητας θα πρέπει να περιλαμβάνουν μετρήσιμους, συγκεκριμένους, χρονικά δεσμευτικούς και επιστημονικά τεκμηριωμένους στόχους, καθώς και σχέδια μετάβασης ευθυγραμμισμένα με τις διεθνείς δεσμεύσεις της ΕΕ για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, ιδίως τη συμφωνία του Παρισιού, τη σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα και τις διεθνείς συμφωνίες για την αντιμετώπιση της αποψίλωσης των δασών· πιστεύει ότι οι στρατηγικές θα μπορούσαν επίσης να περιλαμβάνουν μια εσωτερική πολιτική για δίκαιο μισθό με βάση τον μισθό διαβίωσης ανά χώρα, μια πολιτική για την ισότητα των φύλων και μια πολιτική που θα διασφαλίζει την καλύτερη ενσωμάτωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στις επιχειρηματικές δραστηριότητες· υπογραμμίζει ότι το περιεχόμενο αυτών των εσωτερικών πολιτικών θα πρέπει να καθορίζεται από τις ίδιες τις εταιρείες, με δέουσα συνεκτίμηση των εργαζομένων τους και σε διαβούλευση με αυτούς· θεωρεί ότι οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ειδικά τομεακά και/ή γεωγραφικά ζητήματα, καθώς και τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες ή κοινότητες· θεωρεί ότι η σύνδεση του μεταβλητού μέρους των αποδοχών των εκτελεστικών διευθυντών με την επίτευξη των μετρήσιμων στόχων που καθορίζονται στη στρατηγική θα συμβάλει στην ευθυγράμμιση των συμφερόντων των διευθυντικών στελεχών με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των εταιρειών τους· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει περαιτέρω τέτοια συστήματα αποδοχών για ανώτατες διευθυντικές θέσεις·

23. σημειώνει ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν εισαγάγει την έννοια των «μετοχών πίστης» στη νομοθεσία τους, σύμφωνα με την οποία η μακροπρόθεσμη συμμετοχή ανταμείβεται μέσω δικαιωμάτων ψήφου και φορολογικών πλεονεκτημάτων· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης νέων μηχανισμών για την προώθηση των βιώσιμων αποδόσεων και των μακροπρόθεσμων επιδόσεων των εταιρειών· επισημαίνει ότι τα αδιανέμητα κέρδη μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία επαρκών αποθεματικών·

24. θεωρεί ότι η οδηγία για τα δικαιώματα των μετόχων θα πρέπει επίσης να τροποποιηθεί προκειμένου να δοθούν κίνητρα για «υπομονετική» συμπεριφορά των μετόχων, ιδίως με την επιβράβευση της μακροπρόθεσμης κατοχής μετοχών μέσω δικαιωμάτων ψήφου και φορολογικών πλεονεκτημάτων·

25. εκφράζει τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι ορισμένες διεθνείς επενδυτικές συμφωνίες, όπως, για παράδειγμα, η Συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας, τοποθετούν τα οικονομικά συμφέροντα των πολυεθνικών εταιρειών πάνω από τις περιβαλλοντικές και κλιματικές προτεραιότητες· παροτρύνει την Επιτροπή να αναλάβει ταχεία δράση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι υφιστάμενες και οι μελλοντικές εμπορικές επενδυτικές συμφωνίες ευθυγραμμίζονται πλήρως με τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους της ΕΕ, και να υποβάλει προτάσεις για την αντιμετώπιση της υφαρπαγής γης και της αποψίλωσης των δασών από εταιρείες κατά την επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών·

26. θεωρεί ότι, κατά τη διαδικασία καθορισμού και παρακολούθησης των στρατηγικών τους για τη βιωσιμότητα, οι εταιρείες θα πρέπει να έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν και να διαβουλεύονται με τα ενδιαφερόμενα μέρη· πιστεύει ότι η έννοια του ενδιαφερόμενου φορέα θα πρέπει να ερμηνεύεται ευρέως και να περιλαμβάνει όλα τα άτομα των οποίων τα δικαιώματα και τα συμφέροντα ενδέχεται να επηρεάζονται από τις αποφάσεις της εταιρείας, όπως τους εργαζομένους, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τις τοπικές κοινότητες, τους αυτόχθονες πληθυσμούς, τις ενώσεις πολιτών, τους μετόχους, την κοινωνία των πολιτών και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις· θεωρεί, επιπλέον, απαραίτητη τη διαβούλευση με τις εθνικές και τοπικές δημόσιες αρχές που ασχολούνται με τη βιωσιμότητα των οικονομικών υποθέσεων, ιδίως με εκείνες που είναι αρμόδιες για τις δημόσιες πολιτικές απασχόλησης και περιβάλλοντος·

27. θεωρεί ότι η ενεργή αυτή συνεργασία θα πρέπει να επιτυγχάνεται, ανάλογα με το μέγεθος και τον τομέα δραστηριότητας της οικείας εταιρείας, μέσω συμβουλευτικών επιτροπών, οι οποίες θα αποτελούνται από εκπροσώπους των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων εργαζομένων καθώς και ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, και με γενικό σκοπό την παροχή συμβουλών σχετικά με το περιεχόμενο και την εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής για τη βιωσιμότητα· θεωρεί ότι αυτές οι συμβουλευτικές επιτροπές θα μπορούσαν να προεδρεύονται από μη εκτελεστικούς διευθυντές και θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ζητούν, εάν εγκριθεί από ευρεία πλειοψηφία, ανεξάρτητο έλεγχο σε περίπτωση που εγείρονται εύλογες ανησυχίες σχετικά με την ορθή εφαρμογή της στρατηγικής για τη βιωσιμότητα·

28. πιστεύει ότι οι εταιρείες που λαμβάνουν κρατική ενίσχυση, χρηματοδότηση από την ΕΕ ή άλλα δημόσια κονδύλια ή οι εταιρείες που υλοποιούν σχέδια απολύσεων θα πρέπει να αποσκοπούν στη διατήρηση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων τους και να τους προσφέρουν προστασία, να προσαρμόζουν αναλόγως τις αποδοχές των διευθυντικών στελεχών τους, να καταβάλλουν το μερίδιο φόρων που τους αναλογεί, να εφαρμόζουν τη στρατηγική βιωσιμότητάς τους σύμφωνα με τον στόχο της μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα και να αποφεύγουν να καταβάλλουν μερίσματα ή να προσφέρουν συστήματα επαναγοράς μετοχών με στόχο την αμοιβή των μετόχων·

°

° °

29. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

 


 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο εταιρικό πλαίσιο, η προσέγγιση της βιωσιμότητας προϋποθέτει ότι λαμβάνονται δεόντως υπόψη το συμφέρον των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών της εταιρείας, καθώς και γενικοί κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί προβληματισμοί. Σήμερα, η βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση προωθείται στο πλαίσιο πολλών διεθνών πρωτοβουλιών, όπως ιδίως οι κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ του 2011 για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και η τριμερής δήλωση αρχών της ΔΟΕ σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική. Τα εργαλεία αυτά, μολονότι είναι πολύτιμα για την ενθάρρυνση της υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, εξακολουθούν να μην έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα.

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε σειρά πρωτοβουλιών σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τη διαφάνεια και τον μακροπρόθεσμο χαρακτήρα της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής δραστηριότητας, όπως, για παράδειγμα, η αναθεώρηση της οδηγίας για τα δικαιώματα των μετόχων, το σχέδιο δράσης για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης, ο κανονισμός περί γνωστοποιήσεων και ο κανονισμός περί ταξινόμησης. Η έκδοση της οδηγίας για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, το 2014, αποτέλεσε επίσης σημαντικό βήμα προόδου όσον αφορά την προώθηση της διαφάνειας με σκοπό τη μέτρηση, την παρακολούθηση και τη διαχείριση των επιδόσεων των επιχειρήσεων και των μακροπρόθεσμων επιπτώσεών τους στην κοινωνία και το περιβάλλον. Ωστόσο, οι ελλείψεις που εντοπίστηκαν κατά την εφαρμογή της δείχνουν ότι η υποβολή εκθέσεων μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών στην Ένωση πρέπει να ενισχυθεί. Ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι η διαφάνεια έχει καίρια σημασία για τη διασφάλιση της λογοδοσίας. Ως εκ τούτου, εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Επιτροπής να επανεξετάσει την ισχύουσα οδηγία.

 

Επιπλέον, η συνεκτικότητα της ευρωπαϊκής προσέγγισης για τη βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση θα πρέπει να διασφαλιστεί με τη θέσπιση συγκεκριμένων υποχρεώσεων δράσης, πέραν της υποχρέωσης υποβολής πληροφοριών. Ο εισηγητής θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να θεσπιστεί ένα νέο πλαίσιο που θα καθορίζει τα καθήκοντα των διοικητικών συμβουλίων εταιρειών όσον αφορά τη βιωσιμότητα.

 

Υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών

 

Στο ψήφισμά του της 29ης Μαΐου 2018 σχετικά με τη βιώσιμη χρηματοδότηση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να εξεταστεί το ενδεχόμενο να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Ο εισηγητής επιθυμεί να επαναλάβει αυτή την έκκληση, διευκρινίζοντας παράλληλα ποιες εταιρείες πρέπει να συμμορφώνονται με την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Είναι της γνώμης ότι το σημερινό πεδίο εφαρμογής φαίνεται να είναι υπερβολικά περιορισμένο και να μην συνάδει με τους ορισμούς που διατυπώνονται στη λογιστική οδηγία.

 

Ο ορισμός της σημαντικότητας θα πρέπει επίσης να επανεξεταστεί και να ευθυγραμμιστεί με ζητήματα που επηρεάζουν τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας, όπως, για παράδειγμα, ζητήματα πέρα από τις αμιγώς οικονομικές επιδόσεις των εταιρειών.

 

Η σημαντική ευελιξία που παρέχεται από την οδηγία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών έχει ως αποτέλεσμα οι εταιρείες να υποβάλλουν εκθέσεις πληροφοριών οι οποίες κρίνονται συχνά ανεπαρκείς, αναξιόπιστες και μη συγκρίσιμες. Το πρόβλημα αυτό δεν αντιμετωπίστηκε με τις μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να θεσπιστεί ένα τυποποιημένο πλαίσιο που θα επιτρέπει τη δημοσιοποίηση σαφών, ισορροπημένων, κατανοητών, συγκρίσιμων μεταξύ των εταιρειών ενός τομέα, επαληθεύσιμων και αντικειμενικών πληροφοριών.

 

Μια άλλη επίμονη δυσκολία με την οποία έρχονται αντιμέτωπα τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι ο τόπος υποβολής της έκθεσης, ως προς τον οποίο το ισχύον πλαίσιο παρέχει επίσης σημαντική ευελιξία. Επομένως, φαίνεται να είναι αναγκαία η εναρμόνιση αυτής της πτυχής. Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες, για παράδειγμα από τον ιστότοπο της εταιρείας ή μέσω μιας δημόσια προσβάσιμης και δωρεάν πανευρωπαϊκής ψηφιακής πλατφόρμας.

 

Είναι κρίσιμο να επανεξεταστεί η οδηγία όσον αφορά την απαίτηση εξακρίβωσης περιεχομένου, η οποία δεν περιλαμβάνεται στους κανόνες που ισχύουν σήμερα για τις μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Ο εισηγητής θεωρεί ότι οι καταστάσεις θα πρέπει να υπόκεινται σε υποχρεωτικό λογιστικό έλεγχο που θα διενεργείται από αμερόληπτο και ανεξάρτητο πάροχο υπηρεσιών εξακρίβωσης.

 

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να ζητηθεί από το Συμβούλιο να επαναλάβει επειγόντως τις διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόταση οδηγίας που υπέβαλε η Επιτροπή για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΚ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα.

 

Καθήκον μέριμνας των διευθυντικών στελεχών και πρόσθετα μέτρα για να καταστεί η εταιρική διακυβέρνηση περισσότερο προσανατολισμένη στη βιωσιμότητα

 

Οι εταιρείες δεν είναι αφηρημένες οντότητες αποσυνδεδεμένες από τις σημερινές περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις. Θα πρέπει να συμβάλλουν πιο ενεργά στη βιωσιμότητα, δεδομένου ότι οι μακροπρόθεσμες επιδόσεις τους, η ανθεκτικότητά τους, ακόμη και η επιβίωσή τους, μπορεί να εξαρτώνται από την κατάλληλη ανταπόκρισή τους σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα. Στο πλαίσιο αυτό, το καθήκον μέριμνας των διευθυντικών στελεχών έναντι της εταιρείας θα πρέπει να καθορίζεται όχι μόνο σε σχέση με τη βραχυπρόθεσμη μεγιστοποίηση του κέρδους από τις μετοχές, αλλά και σε σχέση με ζητήματα βιωσιμότητας. Δεδομένου του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν στη χάραξη της στρατηγικής των εταιρειών και στην άσκηση εποπτείας επί των δραστηριοτήτων τους, τα διευθυντικά στελέχη θα πρέπει να έχουν καθήκον να ενσωματώνουν στη συνολική στρατηγική της εταιρείας μακροπρόθεσμα συμφέροντα και κινδύνους βιωσιμότητας, επιπτώσεις, ευκαιρίες και εξαρτήσεις.

 

Ο εισηγητής θεωρεί ότι χρειάζεται να θεσπιστεί ένα νέο πλαίσιο που θα διασφαλίζει ότι τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων των επιχειρήσεων θα φέρουν τη συλλογική ευθύνη για τον καθορισμό, τη γνωστοποίηση και την παρακολούθηση της εταιρικής στρατηγικής για τη βιωσιμότητα. Το καθήκον αυτό θα πρέπει να συνεπάγεται ότι λαμβάνεται επίσης υπόψη το συμφέρον των ενδιαφερόμενων μερών που ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά από τις δραστηριότητες της εταιρείας. Ο εισηγητής είναι της άποψης ότι η στρατηγική για τη βιωσιμότητα θα πρέπει να περιλαμβάνει μετρήσιμους, συγκεκριμένους, χρονικά προσδιορισμένους και επιστημονικά τεκμηριωμένους στόχους που θα ευθυγραμμίζονται με τις δεσμεύσεις της Ένωσης σε διεθνές επίπεδο. Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει πολιτικές για την καλύτερη ενσωμάτωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και έναν ορισμό της δίκαιης μισθολογικής πολιτικής, καθώς και τομεακά και/ή γεωγραφικά θέματα.

 

Στη διαδικασία καθορισμού και παρακολούθησης της στρατηγικής βιωσιμότητας θα πρέπει να συμμετέχουν όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, όπως, για παράδειγμα, οι μέτοχοι, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη που επηρεάζονται από τις δραστηριότητες της εταιρείας. Ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο να θεσπιστεί υποχρέωση σύστασης συμβουλευτικών επιτροπών για τον σκοπό αυτό.


 

 

 

ΓΝΩΜΟΔOΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (25.10.2020)

<CommissionInt>προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων</CommissionInt>


<Titre>σχετικά με τη βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση</Titre>

<DocRef>(2020/2137(INI))</DocRef>

Συντάκτρια γνωμοδότησης: <Depute>Heidi Hautala</Depute>

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει ότι, παρόλο που αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των κρατών και των κυβερνήσεων να διασφαλίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στις χώρες τους, η βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση περιλαμβάνει την «εταιρική ευθύνη για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», όπως ορίζεται στις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· υπενθυμίζει ότι η οικονομία της ΕΕ αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη παγκόσμια οικονομική κρίση από τη Μεγάλη Ύφεση, η οποία πλήττει σοβαρά τις εταιρείες ολόκληρης της Ευρώπης· τονίζει ότι, επί του παρόντος, κάθε νέα νομοθετική πρωτοβουλία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπό της στον διοικητικό φόρτο, ιδίως για τις πολύ μικρές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), και τον αντίκτυπό της στην απασχόληση στις εταιρείες της ΕΕ και στη συμμετοχή τους στις διεθνείς αγορές· υπενθυμίζει τη σημασία των μεταβατικών περιόδων προκειμένου να δημιουργείται ασφάλεια δικαίου και καλή νομοθεσία·

2. ζητεί τρεις διαφορετικές, αλλά αλληλοενισχυόμενες νομοθετικές προτάσεις για τα καθήκοντα των διευθυντών και τη βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση, για τα εταιρικά ανθρώπινα δικαιώματα και την περιβαλλοντική δέουσα επιμέλεια, και για τη μεταρρύθμιση της οδηγίας για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών[28]·

3. επαναλαμβάνει ότι οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού αποτελούν το βασικό χαρακτηριστικό της παγκόσμιας οικονομίας, αλλά ότι ο πολύπλοκος χαρακτήρας τους και η έλλειψη εταιρικής λογοδοσίας μπορεί να οδηγήσουν σε υψηλότερο κίνδυνο παραβιάσεων των ανθρωπίνων και εργασιακών δικαιωμάτων και ατιμωρησίας για περιβαλλοντικά εγκλήματα, και ότι η εμπορική πολιτική πρέπει να συμβάλλει σε μια διαφανή εταιρική διακυβέρνηση, σύμφωνα με την οδηγία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, καθώς επηρεάζει τις αλυσίδες εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των αλυσίδων υπεργολαβίας, και να αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τα περιβαλλοντικά πρότυπα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα κοινωνικά πρότυπα και τα πρότυπα ασφάλειας, σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού, και να προωθεί την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ·

4. τονίζει ότι η βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί σημαντικό πυλώνα, ο οποίος επιτρέπει στην ΕΕ να επιτύχει μια ανθεκτική και βιώσιμη οικονομία, να ενισχύσει τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού προκειμένου να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η διεθνής ανταγωνιστικότητα των εταιρειών της ΕΕ και να προστατεύσει τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις της ΕΕ από τον αθέμιτο ανταγωνισμό από τρίτες χώρες και, ως εκ τούτου, μπορεί να είναι επωφελής για την εμπορική και επενδυτική πολιτική της ΕΕ, εάν είναι επαρκώς μετρήσιμη και αναλογική·

5. σημειώνει ότι η πανδημία COVID-19 έχει αποκαλύψει τα τρωτά σημεία των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού και έχει δείξει ότι οι εθελοντικοί κανόνες από μόνοι τους δεν επαρκούν, όπως διαπιστώθηκε, για παράδειγμα στον τομέα της ένδυσης, όπου η παραγωγή διαταράχθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού· σημειώνει ότι οι επιχειρήσεις με καλύτερα προσδιορισμένες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και σχετικές με τη διακυβέρνηση πρακτικές και διαδικασίες μετριασμού του κινδύνου διαχειρίζονται καλύτερα τις κρίσεις· αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας (ΟΟΣΑ) έχει δηλώσει[29] ότι οι εταιρείες που λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με την κρίση COVID-19 με τρόπο που μετριάζει τις δυσμενείς επιπτώσεις στους εργαζόμενους και τις αλυσίδες εφοδιασμού είναι πιθανό να δημιουργήσουν πιο μακροπρόθεσμη αξία και ανθεκτικότητα και να βελτιώσουν τη βιωσιμότητά τους βραχυπρόθεσμα, καθώς και τις προοπτικές τους για ανάκαμψη μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα·

6. σημειώνει με ανησυχία ότι πρόσφατες έρευνες[30] σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας της ΕΕ για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών αποκάλυψαν ότι πάνω από τα τρία τέταρτα των εταιρειών δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις αλυσίδες εφοδιασμού τους, ακόμη και σε τομείς υψηλού κινδύνου, με εξαίρεση τον τομέα των ειδών ένδυσης, όπου σημαντικός αριθμός εταιρειών παρέχει είτε γενικό είτε λεπτομερή κατάλογο των προμηθευτών τους· σημειώνει ότι οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες, οι μη εισηγμένες δημόσιες εταιρείες και οι ιδιωτικές εταιρείες που είναι καταχωρισμένες στην ΕΕ ενδέχεται να έχουν διαφορετικές υποχρεώσεις βάσει της εθνικής νομοθεσίας όσον αφορά τη βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση· υπενθυμίζει τη σημασία της εξασφάλισης ισότιμων όρων ανταγωνισμού έναντι των εταιρειών που είναι καταχωρισμένες εκτός της ΕΕ και δεν ακολουθούν πάντα τις αρχές της βιώσιμης εταιρικής διακυβέρνησης, οι οποίες έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις της ΕΕ και τους εργαζομένους τους· τονίζει ότι η βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις εταιρείες εντός και εκτός ΕΕ που δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει την αναθεώρηση της οδηγίας για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών ως ευκαιρία για την ενίσχυση των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων και της δυνατότητας επιβολής της υποβολής εκθέσεων, καθώς και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα και τα πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

7. αναγνωρίζει ότι τα πορίσματα της πρόσφατης μελέτης της Επιτροπής σχετικά με τα καθήκοντα των διευθυντών και τη βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση, η οποία πραγματοποιήθηκε την περίοδο 1992-2018, επιβεβαίωσαν ότι οι περισσότερες εταιρείες της ΕΕ τείνουν να ευνοούν τη βραχυπρόθεσμη προσέγγιση έναντι της μακρόχρονης προσέγγισης και της βιωσιμότητας, και υπογραμμίζει ότι ο αντίκτυπος αυτού του βραχυπρόθεσμου εταιρικού χαρακτήρα στις επιχειρηματικές πρακτικές της ΕΕ σε τρίτες χώρες δεν είναι βιώσιμος· τονίζει ότι τα καθήκοντα των διευθυντών θα πρέπει να περιλαμβάνουν την υποχρέωση να ενσωματώνουν πτυχές μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας στην επιχειρηματική στρατηγική τους με στόχους βιωσιμότητας πέραν της τρέχουσας υπεροχής της αξίας για τους μετόχους, και να δημοσιοποιούν κατάλληλες πληροφορίες, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την πολιτική ανταγωνισμού και τα νόμιμα συμφέροντα για την προστασία της εσωτερικής επιχειρηματικής τεχνογνωσίας· τονίζει ότι η ανάπτυξη τέτοιων στρατηγικών θα πρέπει να βασίζεται σε διεθνή κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και θα πρέπει να περιλαμβάνει διαβουλεύσεις με τις τοπικές κοινότητες, κατά περίπτωση· σημειώνει ότι μια ισορροπημένη σύνθεση των εθνικών συμβουλευτικών ομάδων (DAG) καθώς και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την εμπειρία ενός διαρθρωμένου διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως πρότυπο για τις εταιρικές δομές της ΕΕ που λαμβάνουν υπόψη την κοινωνία των πολιτών· σημειώνει ότι οι προσαρμογές στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, όπως μέσω του διορισμού ενός μέλους με γνώση της βιώσιμης εταιρικής διακυβέρνησης, θα μπορούσαν να αυξήσουν τη συμμόρφωση με αυτές τις υποχρεώσεις· θεωρεί ότι το ζήτημα της έκτασης της δυνατότητας εφαρμογής τέτοιων μέτρων θα πρέπει να καθορίζεται με βάση τον δυνητικό κίνδυνο ζημίας· σημειώνει ότι όλες οι προσπάθειες θα πρέπει να συνάδουν με την αρχή της αναλογικότητας·

8. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τον αντίκτυπο των υποχρεώσεων βιώσιμης εταιρικής διακυβέρνησης στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν χρηματοδότηση στο εμπόριο·

9. τονίζει ότι η απαίτηση δημοσιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργατικά θέματα, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η δωροδοκία και η διαφθορά επηρεάζουν την εταιρεία και τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία επηρεάζει την κοινωνία και το περιβάλλον (δηλαδή το πρότυπο διπλής σημαντικότητας) θα πρέπει να περιλαμβάνει την κοινοποίηση όλων των σχετικών πληροφοριών στην αλυσίδα εφοδιασμού· σημειώνει ότι η ανταλλαγή των πληροφοριών αυτών γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στην οδηγία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών· τονίζει ότι οποιεσδήποτε νέες απαιτήσεις της ΕΕ πρέπει να είναι σύμφωνες με τα διάφορα διεθνή πρότυπα υποβολής εκθέσεων, όπως η πρωτοβουλία για την υποβολή εκθέσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, ο Οργανισμός Λογιστικών Προτύπων για τη Βιωσιμότητα και το Διεθνές Συμβούλιο για τους Ενοποιημένους Απολογισμούς, προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές εταιρείες· επισημαίνει τη σημασία της παροχής ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών και ενδείξεων σχετικά με το ποιες πληροφορίες σχετικά με τις αλυσίδες αξίας πρέπει να κοινοποιούνται·

10. υπογραμμίζει τη σημασία του νέου κανονισμού για την ταξινόμηση και τη σημασία του για τις αλυσίδες εφοδιασμού· τονίζει ότι η αντιμετώπιση της φοροαποφυγής αποτελεί θεμελιώδες μέρος της βιώσιμης εταιρικής διακυβέρνησης·

11. αναγνωρίζει την πρόταση της Επιτροπής για την εκπόνηση νομοθεσίας σχετικά με τη βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση και τη δέουσα επιμέλεια με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και τις συνοδευτικές κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια σχετικά με την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά, τα πρότυπα που ορίζονται στις βασικές συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει το ενδεχόμενο για συστήματα πιστοποίησης σε επίπεδο ΕΕ για τις αλυσίδες εφοδιασμού ως συμπληρωματική πρωτοβουλία σε συνδυασμό με τη νομοθετική της πρόταση για τη δέουσα επιμέλεια· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσο η υφιστάμενη νομοθεσία θα μπορούσε να επικαιροποιηθεί ή να εξορθολογιστεί·

12. υπογραμμίζει ότι η βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται στενά ως απλή δέουσα επιμέλεια αλλά επίσης ότι η εμπορική πολιτική διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στον έξυπνο συνδυασμό μέτρων που προωθούν τον σεβασμό των επιχειρήσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον μετριασμό των περιβαλλοντικών ζημιών· τονίζει τη σημασία της συνοχής μεταξύ των δομών εταιρικής διακυβέρνησης των επιχειρήσεων της ΕΕ και των προσπαθειών της ΕΕ για διάλογο με τρίτες χώρες σχετικά με την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά μέσω των κεφαλαίων για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη στις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών· τονίζει ότι τόσο η βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση και όσο και η εταιρική δέουσα επιμέλεια θα πρέπει να εξεταστούν στην τρέχουσα ανασκόπηση της εμπορικής πολιτικής.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία της έγκρισης

27.10.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

3

6

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Barry Andrews, Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Εμμανουήλ Φράγκος, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Svenja Hahn, Jean-Lin Lacapelle

 

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

34

+

ECR

Εμμανουήλ Φράγκος

ID

Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

NI

Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Iuliu Winkler

RENEW

Barry Andrews, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Udo Bullmann, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Sara Matthieu

 

3

-

ID

Herve Juvin, Maximilian Krah

PPE

Jörgen Warborn

 

6

0

ECR

Geert Bourgeois, Dominik Tarczyński, Jan Zahradil

ID

Roman Haider, Jean‑Lin Lacapelle

PPE

Enikő Győri

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 


 

 

 

 

ΓΝΩΜΟΔOΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (29.10.2020)

<CommissionInt>προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων</CommissionInt>


<Titre>σχετικά με τη βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση</Titre>

<DocRef>(2020/2137(INI))</DocRef>

Συντάκτης γνωμοδότησης: <Depute>Pascal Canfin</Depute>

 

 


 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος της Συμφωνίας του Παρισιού είναι να συγκρατηθεί η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη πολύ κάτω από τους 2°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και να καταβληθούν προσπάθειες για να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας σε 1,5°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος COVID-19 έχει καταδείξει τη βαθιά διασύνδεση μεταξύ της υγείας του ανθρώπου, της υγείας των ζώων και της περιβαλλοντικής υγείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στην προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος, αλλά θα πρέπει επίσης να επιδιώκει να εξασφαλίσει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας και ανάπτυξης για τους ανθρώπους, τα ζώντα όντα και τα οικοσυστήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ αντιμετωπίζουν πολλαπλά οριζόντια ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων της πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης και της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση έχει μεγάλες δυνατότητες να διασφαλίσει τη συμβολή των εταιρειών στην επίτευξη όλων αυτών των στόχων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεμελιώνεται στις αξίες που διαλαμβάνονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ότι, όπως αναφέρεται στο άρθρο 191 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η περιβαλλοντική πολιτική της στηρίζεται στην αρχή της προφύλαξης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχέως μεταβαλλόμενη παγκόσμια οικονομία απαιτεί να θεσπιστεί ένα μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης που θα αντιμετωπίζει τις πλέον πιεστικές προκλήσεις, από την κλιματική αλλαγή, την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και τις φυσικές καταστροφές έως τις αυξανόμενες παγκόσμιες ανισότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η ανθρωπότητα στο σύνολό της παραβιάζουν σήμερα τέσσερα από τα εννέα «πλανητικά όρια»·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αυξανόμενος παγκόσμιος ανταγωνισμός για την πρόσβαση σε φυσικούς πόρους συχνά οδηγεί σε μη βιώσιμη εταιρική εκμετάλλευση του φυσικού και ανθρώπινου περιβάλλοντος·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική διακυβέρνηση μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων της ΕΕ όσον αφορά την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και της Συμφωνίας του Παρισιού·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την επισιτιστική ασφάλεια, και συγκεκριμένα για τη διαθεσιμότητα, την προσβασιμότητα και τη χρήση των τροφίμων, καθώς και για τη σταθερότητα των επισιτιστικών συστημάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αγρότες αντιπροσωπεύουν σήμερα το 45-80 % της συνολικής παραγωγής τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες πλήττονται δυσανάλογα από την κλιματική αλλαγή και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά μέσο όρο, η αποψίλωση των δασών ευθύνεται για το 20 % των ανθρωπογενών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποψίλωση των δασών στη Βραζιλία και η υπερεκμετάλλευση των ανοικτών θαλασσών αποτελούν ισχυρή υπενθύμιση της επείγουσας ανάγκης για καλύτερη βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος σε παγκόσμια κλίμακα·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλο και περισσότερες χώρες και δημόσιες αρχές χορηγούν νομικό καθεστώς σε οικοσυστήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ισημερινός έχει κατοχυρώσει τα δικαιώματα της φύσης στο Σύνταγμά του, αναγνωρίζοντας με τον τρόπο αυτό το αναφαίρετο δικαίωμα των οικοσυστημάτων να υπάρχουν και να ακμάζουν, έχει δε αναθέσει σε μεμονωμένα άτομα, λαούς, κοινότητες ή ακόμη και σε άλλα έθνη το δικαίωμα να επιβάλλουν τα δικαιώματα της φύσης και να εφαρμόζουν προληπτικά και περιοριστικά μέτρα σε δραστηριότητες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην εξαφάνιση των ειδών, στην καταστροφή των οικοσυστημάτων ή στη μόνιμη αλλοίωση των φυσικών κύκλων·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση του Aarhus θεσπίζει ορισμένα περιβαλλοντικά δικαιώματα για το κοινό και για τις ενώσεις, συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος πρόσβασης σε περιβαλλοντικές πληροφορίες, του δικαιώματος συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων για περιβαλλοντικά θέματα και του δικαιώματος πρόσβασης στη δικαιοσύνη·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2017, η Επιτροπή Συμμόρφωσης της Σύμβασης του Aarhus διαπίστωσε ότι η ΕΕ παραβιάζει τη Σύμβαση του Aarhus, επειδή δεν επιτρέπει στο κοινό να προσβάλει αποφάσεις των θεσμικών οργάνων της ΕΕ ενώπιον των δικαστηρίων της ΕΕ·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έθεσε πιο φιλόδοξους στόχους για την περίοδο 2019-2024, καθορίζοντας ένα θεματολόγιο για μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και επιβεβαιώνοντας ότι «η Ευρώπη πρέπει να ηγηθεί της μετάβασης σε έναν υγιή πλανήτη»·

1. φρονεί ότι η βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση έχει καίρια σημασία για τον μακροπρόθεσμο στόχο των εταιρειών να ευθυγραμμίσουν τις δραστηριότητές τους με τους συνολικούς περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ, όπως ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, καθώς και με τη δέσμευση της ΕΕ να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050· υπογραμμίζει ότι όλοι οι τομείς θα πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη του εν λόγω στόχου·

2. εκφράζει τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι ορισμένες διεθνείς επενδυτικές συμφωνίες, όπως, για παράδειγμα, η Συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας, τοποθετούν τα οικονομικά συμφέροντα των πολυεθνικών εταιρειών πάνω από τις περιβαλλοντικές και κλιματικές προτεραιότητες· παροτρύνει την Επιτροπή να αναλάβει ταχεία δράση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι υφιστάμενες και οι μελλοντικές εμπορικές επενδυτικές συμφωνίες ευθυγραμμίζονται πλήρως με τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους της ΕΕ, και να υποβάλει προτάσεις για την αντιμετώπιση της υφαρπαγής γης και της αποψίλωσης των δασών από εταιρείες κατά την επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών·

3. τονίζει ότι η οικολογική μετάβαση και η αύξηση της ψηφιοποίησης θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο εργατικό δυναμικό· θεωρεί, επομένως, ότι η βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση θα πρέπει να αναγνωρίζει και να εγγυάται αποτελεσματικά το δικαίωμα των εργαζομένων σε συνεχή επαγγελματική κατάρτιση και δια βίου εκπαίδευση κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας τους·

4. φρονεί ότι η τρέχουσα προσέγγιση, στο πλαίσιο της οποίας η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή εκθέσεων μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών από τις εταιρείες, από μόνη της, δεν είναι επαρκής για να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα που συνίσταται στην υποβολή συγκρίσιμων, αξιόπιστων και συνεκτικών εκθέσεων από τις επιχειρήσεις·

5. ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να εγκριθούν πρότυπα της ΕΕ με σαφώς καθορισμένες απαιτήσεις όσον αφορά το περιεχόμενο και την προσβασιμότητα των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, τα οποία θα πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον για όλες τις εισηγμένες και μη εισηγμένες μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ· επισημαίνει ότι τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα πρέπει να βασίζονται σε εκτίμηση επιπτώσεων και να προσαρμόζονται στις δυνατότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)· ζητεί να θεσπιστούν ειδικοί μηχανισμοί για τις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων γλωσσικής υποστήριξης που θα τις βοηθούν να έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακές πλατφόρμες, προκειμένου να διευκολυνθεί και να διασφαλιστεί η εφαρμογή αυτών των προτύπων·

6. καλεί την Επιτροπή να δεσμευτεί ότι θα αναπτύξει τέτοια πρότυπα κατά την επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών· θεωρεί ότι τα πρότυπα αυτά δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν αδικαιολόγητα τις ΜΜΕ·

7.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να τηρήσουν και να προωθήσουν τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά, προκειμένου να προληφθεί, να περιοριστεί και να αποκατασταθεί η βλάβη στο περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, λαμβάνοντας παράλληλα δεόντως υπόψη τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις για τη διασφάλιση ασφαλούς, καθαρού, υγιούς και βιώσιμου περιβάλλοντος·

8. θεωρεί ότι το πλαίσιο της ΕΕ θα βοηθήσει και θα συνδράμει τις εταιρείες, ιδίως τις ΜΜΕ, διασφαλίζοντας ότι οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται είναι σαφείς, ισορροπημένες, κατανοητές και συγκρίσιμες μεταξύ των εταιρειών ενός τομέα·

9. φρονεί επίσης ότι η συνοχή της νομοθεσίας της ΕΕ για τη βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση θα πρέπει να διασφαλιστεί, πέρα από την υποχρέωση υποβολής πληροφοριών, και με τη θέσπιση συγκεκριμένων, αναλογικών και εκτελεστών υποχρεώσεων και ποσοτικών στόχων, βάσει εκτίμησης επιπτώσεων· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η αναθεωρημένη οδηγία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών συνάδει πλήρως με τον κανονισμό της ΕΕ για την ταξινόμηση όσον αφορά τις βιώσιμες δραστηριότητες, και να καθορίσει τα ελάχιστα πρότυπα που πρέπει να εφαρμόζονται στις εταιρείες με υποχρεωτικό και δεσμευτικό τρόπο· θεωρεί, επιπλέον, ότι θα πρέπει να θεσπιστούν κίνητρα σχετικά τον τρόπο εφαρμογής αυτών των μέτρων, ιδίως για τις μικρότερες επιχειρήσεις·

10. θεωρεί ότι οι εταιρικές στρατηγικές βιωσιμότητας θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα, προκειμένου να διευκολυνθεί η υποχρεωτική μετάβαση από μη βιώσιμες επενδύσεις και εταιρικές πρακτικές σε πιο βιώσιμες δραστηριότητες που προωθούν περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους, όπως, για παράδειγμα, η παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, η μείωση των αποβλήτων και η προώθηση μιας πραγματικά κυκλικής οικονομίας·

11. υπενθυμίζει ότι η βιωσιμότητα των εταιρειών εξαρτάται από το κατά πόσον οι διοικήσεις τους συμμορφώνονται πλήρως με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές υποχρεώσεις τους· τονίζει ότι, για να εξασφαλιστεί η πλήρης τήρηση αυτών των υποχρεώσεων, απαιτούνται ισχυρές και ανεξάρτητες υπηρεσίες επιθεώρησης·

12. ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να θεσπιστεί ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα απαιτεί από τις επιχειρήσεις να καταρτίζουν, να εφαρμόζουν, να επανεξετάζουν τακτικά και να επικαιροποιούν μια στρατηγική εταιρικής βιωσιμότητας σε συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη· πιστεύει ότι η στρατηγική αυτή θα πρέπει να αντιμετωπίζει ειδικότερα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εταιρικών δραστηριοτήτων, όπως, για παράδειγμα, η απώλεια βιοποικιλότητας και η αποψίλωση των δασών, καθώς και να λαμβάνει υπόψη τον μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050·

13. αναγνωρίζει ότι οι γυναίκες, ενώ είναι ευάλωτες στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αποτελούν επίσης αποτελεσματικούς παράγοντες αλλαγής σε σχέση με τον μετριασμό και την προσαρμογή· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις περιβαλλοντικές αναλύσεις, στη χάραξη πολιτικής, στα σχέδια δράσης και σε κάθε άλλο μέτρο που εφαρμόζεται στη βιώσιμη ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή, προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη διάσταση του φύλου.

 


 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία της έγκρισης

29.10.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

66

11

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Νίκος Ανδρουλάκης, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Pietro Fiocchi, Catherine Griset, Jytte Guteland, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Πέτρος Κόκκαλης, Αθανάσιος Κωνσταντίνου, Joanna Kopcińska, Sylvia Limmer, Javi López, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Arena, Manuel Bompard, Antoni Comín i Oliveres, Margarita de la Pisa Carrión, Sven Giegold, Jens Gieseke, Nicolás González Casares, Christophe Hansen, Laura Huhtasaari, Ondřej Knotek, Róża Thun und Hohenstein

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

66

+

PPE

Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Agnès Evren, Jens Gieseke, Christophe Hansen, Adam Jarubas, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Christine Schneider, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth, Michal Wiezik

S&D

Νίκος Ανδρουλάκης, Maria Arena, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nicolás González Casares, Jytte Guteland, Javi López, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Tiemo Wölken

RENEW

Pascal Canfin, Fredrick Federley, Martin Hojsík, Jan Huitema, Ondřej Knotek, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir

VERTS/ALE

Margrete Auken, Sven Giegold, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus

ECR

Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

GUE/NGL

Malin Björk, Manuel Bompard, Anja Hazekamp, Πέτρος Κόκκαλης, Mick Wallace

NI

Antoni Comín i Oliveres, Eleonora Evi, Αθανάσιος Κωνσταντίνου

 

11

-

PPE

Jessica Polfjärd

ID

Simona Baldassarre, Aurelia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Laura Huhtasaari, Sylvia Limmer, Joëlle Mélin, Luisa Regimenti, Silvia Sardone

ECR

Rob Rooken

 

3

0

PPE

Pernille Weiss

RENEW

Linea Søgaard-Lidell

ECR

Margarita de la Pisa Carrión

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

  

 

ΠΛHΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία της έγκρισης

16.11.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

13

5

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Geoffroy Didier, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Stéphane Séjourné, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Magdalena Adamowicz, Patrick Breyer, Daniel Buda, Jorge Buxadé Villalba, Caterina Chinnici, Pascal Durand, Heidi Hautala, Sabrina Pignedoli

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παράγραφος 7 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Freund

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

13

+

PPE

Geoffroy Didier

S&D

Ibán García Del Blanco, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Tiemo Wölken, Lara Wolters

RENEW

Pascal Durand, Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

VERTS/ALE

Patrick Breyer, Marie Toussaint

GUE/NGL

Manon Aubry

 

5

-

PPE

Esteban González Pons, Axel Voss

ID

Jean‑Paul Garraud, Gilles Lebreton

ECR

Angel Dzhambazki

 

0

0

 

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

[9] ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 195.

[10] ΕΕ L 182 της 29.6.2013, σ. 19.

[11] ΕΕ L 330 της 15.11.2014, σ. 1.

[12] ΕΕ L 157 της 15.6.2016, σ. 1.

[13] ΕΕ L 132 της 20.5.2017, σ. 1.

[14] ΕΕ L 305 της 26.11.2019, σ. 17.

[15] ΕΕ L 317 της 9.12.2019, σ. 1.

[16] ΕΕ L 198 της 22.6.2020, σ. 13.

[17] ΕΕ C 215 της 5.7.2017, σ. 1.

[18] ΕΕ C 209 της 20.6.2019, σ. 1.

[24] ΕΕ L 158 της 27.5.2014, σ. 196.

[25] Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2012, σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών (COM(2012)0614).

[26] ΕΕ L 122 της 16.5.2009, σ. 28.

[27] ΕΕ L 143 της 30.4.2004, σ. 56.

[28] ΕΕ L 330 της 15.11.2014, σ. 1.

[29]  http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-responsible-business-conduct-02150b06/#:~:text=A%20responsible%20business%20conduct%20(RBC,both%20government%20and%20business%20response

[30] The Alliance for Corporate Transparency Research Report 2019: An analysis of the sustainability reports of 1000 companies pursuant to the EU Non-Financial Reporting Directive, (Έκθεση της Συμμαχίας για Έρευνα Εταιρικής Διαφάνειας 2019: Ανάλυση των αναφορών βιωσιμότητας 1000 εταιρειών σύμφωνα με την οδηγία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών της ΕΕ), σ. 6, διαθέσιμη στη διεύθυνση http://www.allianceforcorporatetransparency.org/assets/2019_Research_Report%20_Alliance_for_Corporate_Transparency-7d9802a0c18c9f13017d686481bd2d6c6886fea6d9e9c7a5c3cfafea8a48b1c7.pdf

Τελευταία ενημέρωση: 11 Δεκεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου