Процедура : 2017/0332(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0241/2020

Внесени текстове :

A9-0241/2020

Разисквания :

PV 15/12/2020 - 3
CRE 15/12/2020 - 3

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0344

<Date>{03/12/2020}3.12.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0241/2020</NoDocSe>
PDF 206kWORD 55k

<TitreType>ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (преработена)</Titre>

<DocRef>(06230/3/2020 – C9‑0354/2020 – 2017/0332(COD))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните</Commission>

Докладчик: <Depute>Кристоф Ханзен</Depute>

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ
 КРАТКА ОБОСНОВКА
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (преработена)

(06230/3/2020 – C9‑0354/2020 – 2017/0332(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

 като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (06230/3/2020 – C9‑0354/2020),

 като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Камарата на депутатите на Чешката република, от парламента на Ирландия, от Федералния съвет на Република Австрия и от Камарата на общините на Обединеното кралство в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

 като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 12 юли 2018 г.[1],

 като взе предвид становището на Комитета на регионите от 16 май 2018 г.[2],

 като взе предвид позицията си на първо четене[3] относно предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0753),

 като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия в съответствие с член 74, параграф 4 от Правилника за дейността,

 като взе предвид член 67 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A9-0241/2020),

1. одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2. отбелязва изявленията на Комисията, приложени към настоящата резолюция;

3. отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

4. възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

5. възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

6. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

 


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ДЕЛЕГИРАНИТЕ АКТОВЕ В ДИРЕКТИВАТА ЗА ПИТЕЙНАТА ВОДА

 

Комисията изразява съжаление от решението на съзаконодателите да ограничат правомощието ѝ да изменя приложенията към преработената Директива за питейната вода до приложение III, докато в първоначалното си предложение Комисията се е стремяла да получи правомощие за изменение на приложения I — IV[4].

 

Комисията по-специално изразява съжаление, че съзаконодателите не са постигнали съгласие да предоставят правомощие за изменение на приложение II, което е особено наложително поради необходимостта да се адаптират към научно-техническия прогрес определените в приложение II изисквания за контрол.

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА АКТОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

Комисията подчертава, че позоваването без надлежна обосновка на член 5, параграф 4, втора алинея, буква б) е в разрез с духа и буквата на Регламент (ЕС) № 182/2011[5]. До тази разпоредба трябва да се прибягва в отговор на специална необходимост да се направи изключение от принципното правило, което гласи, че Комисията може да приеме проект на акт за изпълнение, когато не е дадено становище. Предвид това, че представлява изключение от общото правило, определено в член 5, параграф 4, позоваването на тази разпоредба не може да се разглежда просто като „дискреционно правомощие“ на законодателя, а трябва да се тълкува ограничително и следователно да бъде мотивирано.


КРАТКА ОБОСНОВКА

Позицията на Съвета на първо четене отразява споразумението, постигнато между Парламента и Съвета по време на междуинституционалните преговори на ранен етап на второ четене, след проверка от юрист-лингвистите. След като с гласуването си на 18 февруари 2020 г. комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI) вече потвърди резултатите от тези междуинституционални преговори, като Ваш докладчик предлагам на комисията ENVI да препоръча позицията на Съвета на първо четене да бъде приета в пленарна зала без изменение.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Качеството на водите, предназначени за консумация от човека (преработена)

Позовавания

06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD)

Дата на първо четене в ЕП – Номер P

28.3.2019 T8-0320/2019

Предложение на Комисията

COM(2017)0753 - C8-0019/2018

Дата на обявяване в заседание на получаването на позицията на Съвета на първо четене

13.11.2020

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

ENVI

13.11.2020

 

 

 

Докладчици

 Дата на назначаване

Christophe Hansen

18.7.2019

 

 

 

Разглеждане в комисия

21.10.2019

6.11.2019

2.12.2019

20.1.2020

Дата на приемане

1.12.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

73

2

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nikos Androulakis, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Eleonora Evi, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Sven Giegold, Karin Karlsbro, Ulrike Müller, Andrey Slabakov

Дата на внасяне

3.12.2020

 


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

73

+

EPP

Traian Băsescu, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Edina Tóth, Pernille Weiss, Michal Wiezik

S&D

Nikos Androulakis, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Cyrus Engerer, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

RENEW

Pascal Canfin, Andreas Glück, Martin Hojsík, Jan Huitema, Karin Karlsbro, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir

ID

Simona Baldassarre, Aurelia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Luisa Regimenti, Silvia Sardone

GREENS/EFA

Margrete Auken, Bas Eickhout, Sven Giegold, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan

ECR

Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Rob Rooken, Andrey Slabakov, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

GUE/NGL

Anja Hazekamp

NI

Eleonora Evi, Athanasios Konstantinou, Ivan Vilibor Sinčić

 

2

-

ID

Sylvia Limmer

GUE/NGL

Mick Wallace

 

5

0

EPP

Alexander Bernhuber

ID

Teuvo Hakkarainen

GUE/NGL

Malin Björk, Petros Kokkalis, Silvia Modig

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

[1] OВ C 367, 10.10.2018 г., стр. 107.

[2] OВ C 361, 5.10.2018 г., стр. 46.

[3] Приети текстове, 28.3.2019 г., P8_TA(2019)0320.

[5] OВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

Последно осъвременяване: 8 декември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност