Procedure : 2017/0332(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0241/2020

Indgivne tekster :

A9-0241/2020

Forhandlinger :

PV 15/12/2020 - 3
CRE 15/12/2020 - 3

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0344

<Date>{03/12/2020}3.12.2020</Date>
<NoDocSe>A9‑0241/2020</NoDocSe>
PDF 181kWORD 53k

<TitreType>INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kvaliteten af drikkevand (omarbejdning).</Titre>

<DocRef>(06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed</Commission>

Ordfører: <Depute>Christophe Hansen</Depute>

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
  BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 KORT BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kvaliteten af drikkevand (omarbejdning).

(06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (06230/3/2020 – C9-0354/2020),

 der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det tjekkiske Deputeretkammer, det irske parlament, det østrigske Forbundsråd og Det Forenede Kongeriges Underhus, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

 der henviser til udtalelse af 12. juli 2018[1] fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

 der henviser til udtalelse af 16. maj 2018[2] fra Regionsudvalget,

 der henviser til sin holdning ved førstebehandling[3] til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0753),

 der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4,

 der henviser til forretningsordenens artikel 67,

 der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A9‑0241/2020),

1. godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2. tager Kommissionens erklæringer, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

3. konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

4. pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

5. pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

6. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

 BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN OM DELEGEREDE RETSAKTER
I DRIKKEVANDSDIREKTIVET

 

Kommissionen beklager lovgivernes beslutning om at begrænse dens beføjelser til at ændre bilagene til det reviderede drikkevandsdirektiv til bilag III, idet Kommissionen i sit oprindelige forslag havde anmodet om beføjelse til at ændre bilag I til IV[4].

 

Kommissionen beklager specielt, at lovgiverne ikke er nået til enighed om at give den beføjelse til at ændre bilag II, hvilket er særlig nødvendigt i betragtning af behovet for, at kontrolkravene i bilag II holder trit med de videnskabelige og tekniske fremskridt.

 

 

ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN OM PROCEDUREN FOR
VEDTAGELSE AF GENNEMFØRELSESRETSAKTER

 

Kommissionen understreger, at det er i strid med både ordlyden og ånden i forordning (EU) nr. 182/2011[5] at henvise til artikel 5, stk. 4, andet afsnit, litra b), uden behørig begrundelse. Anvendes denne bestemmelse, skal det ske ud fra et specifikt behov for at fravige den principielle regel om, at Kommissionen kan vedtage et udkast til en gennemførelsesretsakt, hvis der ikke afgives en udtalelse. Eftersom det er en fravigelse af den generelle regel i artikel 5, stk. 4, kan det ikke bare anses for at være en "skønsbeføjelse" for lovgiver, men skal fortolkes restriktivt og derfor begrundes.


KORT BEGRUNDELSE

Rådets førstebehandlingsholdning afspejler den aftale, der blev indgået mellem Parlamentet og Rådet ved interinstitutionelle forhandlinger tidligt i andenbehandlingen, efter jurist-lingvisternes gennemgang. Eftersom Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI) ved sin afstemning den 18. februar 2020 allerede bekræftede resultatet af disse interinstitutionelle forhandlinger, foreslår ordføreren, at ENVI henstiller til plenarforsamlingen at bekræfte Rådets førstebehandlingsholdning uden at ændre den.

 


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Kvaliteten af drikkevand (omarbejdning)

Referencer

06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD)

Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

28.3.2019 T8-0320/2019

Kommissionens forslag

COM(2017)0753 - C8-0019/2018

Dato for meddelelse på plenarmødet om modtagelse af Rådets førstebehandlingsholdning

13.11.2020

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

13.11.2020

 

 

 

Ordførere

 Dato for valg

Christophe Hansen

18.7.2019

 

 

 

Behandling i udvalg

21.10.2019

6.11.2019

2.12.2019

20.1.2020

Dato for vedtagelse

1.12.2020

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

73

2

5

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Nikos Androulakis, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Eleonora Evi, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Sven Giegold, Karin Karlsbro, Ulrike Müller, Andrey Slabakov

Dato for indgivelse

3.12.2020

 


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

73

+

EPP

Traian Băsescu, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Edina Tóth, Pernille Weiss, Michal Wiezik

S&D

Nikos Androulakis, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Cyrus Engerer, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

RENEW

Pascal Canfin, Andreas Glück, Martin Hojsík, Jan Huitema, Karin Karlsbro, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir

ID

Simona Baldassarre, Aurelia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Luisa Regimenti, Silvia Sardone

GREENS/EFA

Margrete Auken, Bas Eickhout, Sven Giegold, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan

ECR

Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Rob Rooken, Andrey Slabakov, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

GUE/NGL

Anja Hazekamp

NI

Eleonora Evi, Athanasios Konstantinou, Ivan Vilibor Sinčić

 

2

-

ID

Sylvia Limmer

GUE/NGL

Mick Wallace

 

5

0

EPP

Alexander Bernhuber

ID

Teuvo Hakkarainen

GUE/NGL

Malin Björk, Petros Kokkalis, Silvia Modig

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

 

[1] EUT C 367 af 10.10.2018, s. 107.

[2] EUT C 361 af 5.10.2018, s. 46.

[3] Vedtagne tekster af 28.3.2019, P9_TA(2019)0320.

[5] EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.

Seneste opdatering: 10. december 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik