Nós Imeachta : 2017/0332(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0241/2020

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0241/2020

Díospóireachtaí :

PV 15/12/2020 - 3
CRE 15/12/2020 - 3

Vótaí :

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2020)0344

<Date>{03/12/2020}3.12.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0241/2020</NoDocSe>
PDF 178kWORD 54k

<TitreType>MOLADH DON DARA LÉAMH</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>maidir leis an seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh d’fhonn go nglacfaí treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cáilíocht an uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine (athmhúnlú)</Titre>

<DocRef>(06230/3/2020 – C9‑0354/2020 – 2017/0332(COD))</DocRef>


<Commission>{ENVI}An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia</Commission>

Rapóirtéir don tuairim: <Depute>Christophe Hansen</Depute>

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 IARSCRÍBHINN A GHABHANN LEIS AN RÚN REACHTACH
 RÉASÚNÚ GEARR
 AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH
 VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir leis an seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh d’fhonn go nglacfaí treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cáilíocht an uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine (athmhúnlú)

(06230/3/2020 – C9‑0354/2020 – 2017/0332(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an dara léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint don seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh (06230/3/2020 – C9‑0354/2020),

 ag féachaint do na tuairimí réasúnaithe a thíolaic Teach na dTeachtaí i bPoblacht na Seice, Tithe an Oireachtais in Éirinn, Comhairle Cónaidhme na hOstaire, agus Teach na dTeachtaí sa Ríocht Aontaithe, faoi chuimsiú Phrótacal Uimh. 2 maidir le prionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta a chur i bhfeidhm, ina maítear nach gcomhlíonann an dréachtghníomh reachtach prionsabal na coimhdeachta,

 ag féachaint do thuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 12 Iúil 2018[1],

 ag féachaint do thuairim ó Choiste na Réigiún an 16 Bealtaine 2018[2],

 ag féachaint dá seasamh ar an gcéad léamh[3] maidir leis an togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2017)0753),

 ag féachaint d’Airteagal 294(7) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

 ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 74(4) dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint do Riail 67 dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint don mholadh don dara léamh ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia (A9-0241/2020),

1. ag formheas an tseasaimh ón gComhairle ar an gcéad léamh;

2. ag tabhairt na ráiteas ón gComhairle dá haire atá i gceangal leis an rún seo;

3. ag tabhairt dá haire go nglactar an gníomh i gcomhréir leis an seasamh ón gComhairle;

4. á threorú dá hUachtarán an gníomh a shíniú le hUachtarán na Comhairle, i gcomhréir le hAirteagal 297(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh;

5. á threorú dá hArd-Rúnaí an gníomh a shíniú, a luaithe a fhíoraítear go bhfuil na nósanna imeachta go léir curtha i gcrích go cuí, agus, i gcomhaontú le hArd-Rúnaí na Comhairle, socrú a dhéanamh maidir lena fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh;

6. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

 


IARSCRÍBHINN A GHABHANN LEIS AN RÚN REACHTACH

DEARBHÚ ÓN gCOIMISIÚN MAIDIR LE GNÍOMHARTHA TARMLIGTHE SA TREOIR MAIDIR LE hUISCE ÓIL

 

Is é a bhí iarrtha ag an gCoimisiún go dtabharfaí de chumhacht dó modhnú a dhéanamh ar na hIarscríbhinní I go IV ina thogra bunaidh[4] le haghaidh Treoir Athbhreithnithe maidir le hUisce Óil, agus is oth leis an gCoimisiún cinneadh na gcomhreachtóirí an cumhachtú sin a theorannú d’Iarscríbhinn III.

 

Is é is oth leis an gCoimisiún go sonrach nár tháinig na comhreachtóirí ar chomhaontú maidir leis an gcumhachtú ó thaobh Iarscríbhinn II a mhodhnú, modhnú a bhfuil ríthábhacht leis i bhfianaise an ghá atá ann na ceanglais faireacháin a leagtar amach in Iarscríbhinn II a thabhairt cothrom le dáta maidir leis an dul chun cinn eolaíoch agus teicniúil.

 

 

DEARBHÚ ÓN gCOIMISIÚN AR AN NÓS IMEACHTA MAIDIR LE GNÍOMHARTHA CUR CHUN FEIDHME A GHLACADH

 

Cuireann an Coimisiún i bhfios go láidir go bhfuil sé contrártha le teachtaireacht agus le meon Rialachán (AE) Uimh. 182/2011[5] pointe (b) den dara fomhír d’Airteagal 5(4) a agairt gan údar cuí. Níor cheart dul i muinín na forála sin ach amháin má tá gá sonrach ann imeacht ón riail láimhe, is é sin go bhféadfaidh an Coimisiún dréachtghníomh cur chun feidhme a ghlacadh mura dtugtar aon tuairim. Toisc gur eisceacht é ón riail ghinearálta a bunaíodh le mír 4 d’Airteagal 5, ní féidir glacadh leis gur “cumhacht lánroghnach” de chuid an Reachtóra í, agus ní mór ciall a bhaint as ar bhealach sriantach agus, ar an ábhar sin, ní mór údar cuí a bheith leis.


RÉASÚNÚ GEARR

Is léiriú é an seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh ar an gcomhaontú arna thabhairt i gcrích idir an Pharlaimint agus an Chomhairle i gcaibidlíochtaí idirinstitiúideacha go luath ag céim an dara léamh, tar éis fíorú dlítheangeolaíoch. Toisc gur dheimhnigh an Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia (ENVI) toradh na caibidlíochtaí idirinstitiúideacha cheana féin ag an vótáil a bhí aige an 18 Feabhra 2020, molaim do ENVI, i mo cháil mar rapóirtéir, go molfadh sé go ndeimhneofaí sa seisiún iomlánach seasamh na Comhairle ar an gcéad léamh, gan é a leasú.


AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH

Teideal

Cáilíocht an uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine (athmhúnlú)

Tagairtí

06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD)

Dáta don chéad léamh ag an bParlaimint – P uimhir

28.3.2019 T8-0320/2019

Togra ón gCoimisiún

COM(2017)0753 - C8-0019/2018

Fógra sa suí iomlánach go bhfuarthas an seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh

13.11.2020

An coiste freagrach

 Dáta an fhógartha sa suí iomlánach

ENVI

13.11.2020

 

 

 

Rapóirtéirí

 Dáta an cheapacháin

Christophe Hansen

18.7.2019

 

 

 

Pléite sa choiste

21.10.2019

6.11.2019

2.12.2019

20.1.2020

Dáta an ghlactha

1.12.2020

 

 

 

Dáta na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

73

2

5

Na Feisirí a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

Nikos Androulakis, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Eleonora Evi, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

Sven Giegold, Karin Karlsbro, Ulrike Müller, Andrey Slabakov

Dáta don chur síos

3.12.2020

 


VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH SA CHOISTE FREAGRACH

73

+

EPP

Traian Băsescu, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Edina Tóth, Pernille Weiss, Michal Wiezik

S&D

Nikos Androulakis, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Cyrus Engerer, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

RENEW

Pascal Canfin, Andreas Glück, Martin Hojsík, Jan Huitema, Karin Karlsbro, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir

ID

Simona Baldassarre, Aurelia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Luisa Regimenti, Silvia Sardone

GREENS/EFA

Margrete Auken, Bas Eickhout, Sven Giegold, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan

ECR

Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Rob Rooken, Andrey Slabakov, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

GUE/NGL

Anja Hazekamp

NI

Eleonora Evi, Athanasios Konstantinou, Ivan Vilibor Sinčić

 

2

-

ID

Sylvia Limmer

GUE/NGL

Mick Wallace

 

5

0

EPP

Alexander Bernhuber

ID

Teuvo Hakkarainen

GUE/NGL

Malin Björk, Petros Kokkalis, Silvia Modig

 

Eochair:

+ : i bhfabhar

- : i gcoinne

0 : staonadh

 

 

[1] IO C 367, 10.10.2018, lch. 107.

[2] IO C 361, 5.10.2018, lch. 46.

[3] Téacsanna arna nglacadh an 28.3.2019, P8_TA(2019)0320.

[5] IO L 55, 28.2.2011, lch. 13.

An nuashonrú is déanaí: 9 Nollaig 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais