Eljárás : 2017/0332(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0241/2020

Előterjesztett szövegek :

A9-0241/2020

Viták :

PV 15/12/2020 - 3
CRE 15/12/2020 - 3

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0344

<Date>{03/12/2020}3.12.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0241/2020</NoDocSe>
PDF 187kWORD 54k

<TitreType>AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozás) elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról</Titre>

<DocRef>(06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság</Commission>

Előadó : <Depute>Christophe Hansen</Depute>

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ
 RÖVID INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozás) elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

(06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (06230/3/2020 – C9-0354/2020),

 tekintettel a cseh képviselőház, az ír parlament, az osztrák szövetségi tanács és az Egyesült Királyság Alsóháza által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett, indokolt véleményekre, melyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

 tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. július 12-i véleményére[1],

 tekintettel a Régiók Bizottságának 2018. május 16-i véleményére[2],

 tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2017)0753) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára[3],

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

 tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 74. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra,

 tekintettel eljárási szabályzata 67. cikkére,

 tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A9-0241/2020),

1. egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2. tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatait;

3. megállapítja, hogy a jogi aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

4. utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogi aktust;

5. utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogi aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

6. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

 


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA AZ IVÓVÍZ-IRÁNYELVBEN EMLÍTETT FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUSOKRÓL

 

A Bizottság sajnálattal veszi tudomásul, hogy a társjogalkotók úgy határoztak, hogy a felülvizsgált ivóvíz-irányelv mellékleteinek módosítására vonatkozó felhatalmazás kizárólag a III. mellékletre korlátozódjon, annak ellenére, hogy a Bizottság az eredeti javaslatában[4] az I–IV. melléklet módosítására szóló felhatalmazást kért.

 

A Bizottság különösen sajnálja, hogy a társjogalkotók nem fogadták el a II. melléklet módosítására vonatkozó jogkört, amelyre különösen szükség lenne ahhoz, hogy a II. mellékletben foglalt ellenőrzési követelményeket a tudományos és műszaki haladáshoz lehessen igazítani.

 

 

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA A VÉGREHAJTÁSI JOGI AKTUS ELFOGADÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSRÓL

 

A Bizottság hangsúlyozza, hogy a 182/2011/EU rendelet[5] 5. cikke (4) bekezdése második albekezdésének b) pontjára történő, megfelelő indokolás nélküli hivatkozás ellentétes az említett rendeletnek mind a szövegével, mind pedig a szellemével. E rendelkezés csak abban az esetben érvényesíthető, ha egy adott helyzet indokolttá teszi a fő szabálytól való eltérést, amely szerint a Bizottság elfogadhatja a végrehajtási jogi aktus tervezetét, ha a bizottság nem nyilvánított véleményt. Tekintettel arra, hogy az 5. cikk (4) bekezdésében megállapított általános szabály alóli kivételről van szó, nem beszélhetünk egyszerűen a jogalkotó „mérlegelési jogköréről”, hanem azt megszorító módon kell értelmezni, és ennélfogva indokolással kell alátámasztani.


RÖVID INDOKOLÁS

A Tanács első olvasatban elfogadott álláspontja tükrözi a Parlament és a Tanács között a második olvasat korai szakaszában folytatott intézményközi tárgyalások során – a jogász-nyelvészi ellenőrzést követően – elért megállapodást. Mivel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság (ENVI) 2018. február 18-i szavazásán már megerősítette az intézményközi tárgyalások eredményét, előadóként javaslom, hogy az ENVI javasolja a plenáris ülésnek, hogy módosítás nélkül erősítse meg a Tanács első olvasatban kialakított álláspontját.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az emberi fogyasztásra szánt víz minősége (átdolgozás)

Hivatkozások

06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma – P szám

28.3.2019 T8-0320/2019

A Bizottság javaslata

COM(2017)0753 - C8-0019/2018

Az első olvasatbeli tanácsi álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

13.11.2020

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

13.11.2020

 

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Christophe Hansen

18.7.2019

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

21.10.2019

6.11.2019

2.12.2019

20.1.2020

Az elfogadás dátuma

1.12.2020

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

73

2

5

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nikos Androulakis, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Eleonora Evi, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Sven Giegold, Karin Karlsbro, Ulrike Müller, Andrey Slabakov

Benyújtás dátuma

3.12.2020

 


 

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

73

+

EPP

Traian Băsescu, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Edina Tóth, Pernille Weiss, Michal Wiezik

S&D

Nikos Androulakis, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Cyrus Engerer, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

RENEW

Pascal Canfin, Andreas Glück, Martin Hojsík, Jan Huitema, Karin Karlsbro, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir

ID

Simona Baldassarre, Aurelia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Luisa Regimenti, Silvia Sardone

GREENS/EFA

Margrete Auken, Bas Eickhout, Sven Giegold, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan

ECR

Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Rob Rooken, Andrey Slabakov, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

GUE/NGL

Anja Hazekamp

NI

Eleonora Evi, Athanasios Konstantinou, Ivan Vilibor Sinčić

 

2

-

ID

Sylvia Limmer

GUE/NGL

Mick Wallace

 

5

0

EPP

Alexander Bernhuber

ID

Teuvo Hakkarainen

GUE/NGL

Malin Björk, Petros Kokkalis, Silvia Modig

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

[1] HL C 367., 2018.10.10., 107. o.

[2] HL C 361., 2018.10.5., 46. o.

[3] Elfogadott szövegek, 2019.3.28., P8_TA(2019)0320.

[5] HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

Utolsó frissítés: 2020. december 10.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat