Procedura : 2017/0332(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0241/2020

Teksty złożone :

A9-0241/2020

Debaty :

PV 15/12/2020 - 3
CRE 15/12/2020 - 3

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0344

<Date>{03/12/2020}3.12.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0241/2020</NoDocSe>
PDF 195kWORD 55k

<TitreType>ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona)</Titre>

<DocRef>(06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności</Commission>

Sprawozdawca: <Depute>Christophe Hansen</Depute>

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ
 ZWIĘZŁE UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona)

(06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

 uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (06230/3/2020 – C9-0354/2020),

 uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez Izbę Poselską Republiki Czeskiej, parlament Irlandii, Radę Związkową Austrii i Izbę Gmin Zjednoczonego Królestwa, w których stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

 uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 12 lipca 2018 r.[1],

 uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 16 maja 2018 r.[2],

 uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu[3] dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0753),

 uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu,

 uwzględniając art. 67 Regulaminu,

 uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A9-0241/2020),

1. zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2. przyjmuje do wiadomości oświadczenia Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3. stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania aktu prawnego wraz z przewodniczącym Rady zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

5. zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

6. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

 


ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

OŚWIADCZENIE KOMISJI W SPRAWIE AKTÓW DELEGOWANYCH W DYREKTYWIE W SPRAWIE WODY PITNEJ

 

Komisja ubolewa nad decyzją współprawodawców polegającą na ograniczeniu jej uprawnień do zmiany załączników do zmienionej dyrektywy o wodzie pitnej wyłącznie do załącznika III, podczas gdy Komisja w swoim pierwotnym wniosku dążyła do uzyskania uprawnień do zmiany załączników I–IV[4].

 

Komisja w szczególności ubolewa nad tym, że współprawodawcy nie zgodzili się na przyznanie uprawnienia do zmiany załącznika II, co jest szczególnie potrzebne w związku z koniecznością dostosowania wymogów dotyczących monitorowania określonych w załączniku II do postępu naukowo-technicznego.

 

 

DEKLARACJA KOMISJI W SPRAWIE PROCEDURY PRZYJMOWANIA AKTÓW WYKONAWCZYCH

 

Komisja podkreśla, że powołanie się na art. 5 ust. 4 akapit drugi lit. b) rozporządzenia (UE) nr 182/2011[5] bez należytego uzasadnienia jest sprzeczne z literą i duchem tego rozporządzenia. Skorzystanie z tego przepisu musi wynikać z konkretnej potrzeby odstąpienia od zasady, zgodnie z którą Komisja może przyjąć projekt aktu wykonawczego, w przypadku gdy nie została wydana opinia. Jako że korzystanie z tego przepisu stanowi wyjątek od ogólnej zasady ustanowionej w art. 5 ust. 4, nie można go postrzegać jako przejawu „swobody decyzyjnej” prawodawcy, lecz należy przyjąć wykładnię zawężającą, która wymaga uzasadnienia.


ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu odzwierciedla porozumienie osiągnięte przez Parlament i Radę podczas negocjacji międzyinstytucjonalnych na wczesnym etapie drugiego czytania, po weryfikacji prawno-językowej. Ponieważ Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) zatwierdziła już wynik tych negocjacji międzyinstytucjonalnych w głosowaniu w dniu 18 lutego 2020 r., jako sprawozdawca proponuję, by komisja ENVI zaleciła zgromadzeniu plenarnemu zatwierdzenie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu bez zmian.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona)

Odsyłacze

06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD)

Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim – Numer P

28.3.2019 T8-0320/2019

Wniosek Komisji

COM(2017)0753 - C8-0019/2018

Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

13.11.2020

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

13.11.2020

 

 

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Christophe Hansen

18.7.2019

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

21.10.2019

6.11.2019

2.12.2019

20.1.2020

Data przyjęcia

1.12.2020

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

73

2

5

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nikos Androulakis, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Eleonora Evi, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Sven Giegold, Karin Karlsbro, Ulrike Müller, Andrey Slabakov

Data złożenia

3.12.2020

 


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

73

+

PPE

Traian Băsescu, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Edina Tóth, Pernille Weiss, Michal Wiezik

S&D

Nikos Androulakis, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Cyrus Engerer, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

RENEW

Pascal Canfin, Andreas Glück, Martin Hojsík, Jan Huitema, Karin Karlsbro, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir

ID

Simona Baldassarre, Aurelia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Luisa Regimenti, Silvia Sardone

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Sven Giegold, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan

ECR

Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Rob Rooken, Andrey Slabakov, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

GUE/NGL

Anja Hazekamp

NI

Eleonora Evi, Athanasios Konstantinou, Ivan Vilibor Sinčić

 

2

-

ID

Sylvia Limmer

GUE/NGL

Mick Wallace

 

5

0

PPE

Alexander Bernhuber

ID

Teuvo Hakkarainen

GUE/NGL

Malin Björk, Petros Kokkalis, Silvia Modig

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

[1] Dz.U. C 367 z 10.10.2018, s. 107.

[2] Dz.U. C 361 z 5.10.2018, s. 46.

[3] Teksty przyjęte z dnia 28.3.2019 r., P8_TA(2019)0320.

[5] Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.

Ostatnia aktualizacja: 11 grudnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności