Procedură : 2017/0332(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0241/2020

Texte depuse :

A9-0241/2020

Dezbateri :

PV 15/12/2020 - 3
CRE 15/12/2020 - 3

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0344

<Date>{03/12/2020}3.12.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0241/2020</NoDocSe>
PDF 184kWORD 54k

<TitreType>RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării Directivei Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare)</Titre>

<DocRef>(06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară </Commission>

Raportor: <Depute>Christophe Hansen</Depute>

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ
 JUSTIFICARE SUCCINTĂ
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării Directivei Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare)

(06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

 având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (06230/3/2020 – C9-0354/2020),

 având în vedere avizele motivate prezentate de către Camera Deputaților din Cehia, Parlamentul Național al Irlandei, Consiliul Federal al Austriei și Camera Comunelor din Regatul Unit în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

 având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 12 iulie 2018[1],

 având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 16 mai 2018[2],

 având în vedere poziția sa în primă lectură[3] referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0753),

 având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere articolul 67 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A9-0241/2020),

1. aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2. ia act de declarațiile Comisiei anexate la prezenta rezoluție;

3. observă că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

4. încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

5. încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

6. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

 


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

DECLARAȚIA COMISIEI CU PRIVIRE LA ACTELE DELEGATE DIN DIRECTIVA PRIVIND APA POTABILĂ

 

Comisia regretă decizia colegiuitorilor de a-i limita doar la anexa III împuternicirea de a modifica anexele la Directiva revizuită privind apa potabilă, în timp ce, în propunerea sa inițială[4], Comisia solicitase să fie împuternicită să modifice anexele I-IV.

 

Comisia regretă în special refuzul colegiuitorilor de a-i acorda împuternicirea de a modifica anexa II, împuternicire de care este nevoie în mod deosebit având în vedere necesitatea de a actualiza cerințele de monitorizare prevăzute în anexa II la progresele științifice și tehnice.

 

 

DECLARAȚIA COMISIEI CU PRIVIRE LA PROCEDURA DE ADOPTARE A ACTELOR DE PUNERE ÎN APLICARE

 

Comisia subliniază că invocarea, fără o justificare corespunzătoare, a articolului 5 alineatul (4) al doilea paragraf litera (b) este în contradicție cu litera și spiritul Regulamentului (UE) nr. 182/2011[5]. Recurgerea la această dispoziție trebuie să răspundă unei nevoi specifice de a se îndepărta de la regula de principiu potrivit căreia Comisia poate adopta un proiect de act de punere în aplicare în cazul în care nu este emis niciun aviz. Deoarece reprezintă o excepție de la regula generală stabilită la articolul 5 alineatul (4), nu se poate considera că este vorba pur și simplu de o «putere discreționară» a legislatorului, ci trebuie interpretată în mod restrictiv și, prin urmare, trebuie justificată.


JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Poziția Consiliului în primă lectură reflectă acordul atins de Parlament și Consiliu în cadrul negocierilor interinstituționale la începutul celei de a doua lecturi, după o verificare jurist-lingvistică. Întrucât Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI) a confirmat deja, în urma votului din 18 februarie 2020, rezultatul negocierilor interinstituționale menționate, propun, în calitate de raportor, ca comisia ENVI să recomande plenului să confirme poziția Consiliului în primă lectură, fără modificări.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Calitatea apei destinate consumului uman (reformare)

Referințe

06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD)

Data primei lecturi a PE – Numărul P

28.3.2019 T8-0320/2019

Propunerea Comisiei

COM(2017)0753 - C8-0019/2018

Data anunțului în plen al primirii poziției în primă lectură a Consiliului

13.11.2020

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

ENVI

13.11.2020

 

 

 

Raportori

 Data numirii

Christophe Hansen

18.7.2019

 

 

 

Examinare în comisie

21.10.2019

6.11.2019

2.12.2019

20.1.2020

Data adoptării

1.12.2020

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

73

2

5

Membri titulari prezenți la votul final

Nikos Androulakis, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Eleonora Evi, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Membri supleanți prezenți la votul final

Sven Giegold, Karin Karlsbro, Ulrike Müller, Andrey Slabakov

Data depunerii

3.12.2020

 


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

73

+

PPE

Traian Băsescu, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Edina Tóth, Pernille Weiss, Michal Wiezik

S&D

Nikos Androulakis, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Cyrus Engerer, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

RENEW

Pascal Canfin, Andreas Glück, Martin Hojsík, Jan Huitema, Karin Karlsbro, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir

ID

Simona Baldassarre, Aurelia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Luisa Regimenti, Silvia Sardone

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Sven Giegold, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan

ECR

Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Rob Rooken, Andrey Slabakov, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

GUE/NGL

Anja Hazekamp

NI

Eleonora Evi, Athanasios Konstantinou, Ivan Vilibor Sinčić

 

2

-

ID

Sylvia Limmer

GUE/NGL

Mick Wallace

 

5

0

PPE

Alexander Bernhuber

ID

Teuvo Hakkarainen

GUE/NGL

Malin Björk, Petros Kokkalis, Silvia Modig

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

 

[1] JO C 367, 10.10.2018, p. 107.

[2] JO C 361, 5.10.2018, p. 46.

[3] Texte adoptate la 28.3.2019, P8_TA(2019)0320.

[5] JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

Ultima actualizare: 11 decembrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate