ПРЕПОРЪКА относно проекта за решение на Съвета за сключване на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и правителството на островите Кук относно удължаване на действието на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук

7.12.2020 - (11262/20 – C9‑0368/2020 – 2020/0275(NLE)) - ***

Комисия по рибно стопанство
Докладчик: Франсоа-Ксавие Белами

Процедура : 2020/0275(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A9-0243/2020
Внесени текстове :
A9-0243/2020
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта за решение на Съвета за сключване на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и правителството на островите Кук относно удължаване на действието на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук

(11262/20 – C9‑0368/2020 – 2020/0275(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

 като взе предвид проекта на решение на Съвета (11262/20),

 като взе предвид проекта на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и правителството на островите Кук относно удължаване на действието на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук (11271/20),

 като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43 и  член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v), както и с член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9-0368/2020),

 като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид становището на комисията по бюджети,

 като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство (A9-0243/2020),

1. дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на островите Кук.


КРАТКА ОБОСНОВКА

Островите Кук са островна група в Тихия океан, която се състои от 15 острова, разделени в две групи и с население около 15 000 души (данни от 2011 г.). Трябва да се отбележи, че островите Кук са в привилегировани отношения с Нова Зеландия: имат същата валута като Нова Зеландия и всички жители на архипелага имат право на новозеландско гражданство. Секторът на рибарството представлява по-малко от 3% от БВП на държавата. Неговият дял в стойностно изражение остана стабилен в контекста на растежа на БВП от порядъка на 34%; относителната му тежест в местната икономика следователно е намаляла.

По-голямата част от уловената в националните води риба тон се разтоварва извън островите Кук. Разтоварването, извършвано в пристанището Аватиу на остров Раротонга, покрива вътрешното потребление и износа за Нова Зеландия и Япония.

Изключителната икономическа зона (ИИЗ) на островите Кук, на границата с Кирибати, Токелау, Френска Полинезия, Американска Самоа, Ниуе и открито море, се простира върху площ от 1,98 милиона км², което, макар и да увеличава икономическия потенциал на сектора на рибарството, създава трудности при наблюдението и контрола и вследствие на това  незаконният, недеклариран и нерегулиран риболов се превръща в труден за решаване проблем поради разпръсването на ресурсите в рамките на толкова обширна зона.

По традиция островите Кук разрешават достъп до своята ИИЗ на риболовни кораби от други държави. Тези споразумения обаче се вписват в чисто търговски контекст от частен характер, което затруднява установяването на отношения, основаващи се на критерии за устойчивост на ресурсите. Това е довело до сериозни последици за условията на живот на крайбрежните общности и е оказало въздействие върху някои видове риба тон.

Повечето сейнери, извършващи риболов в ИИЗ на островите Кук, плават под знамето на САЩ, а отварянето на консервна фабрика в Американска Самоа създаде нови икономически перспективи за региона. Главно кораби, идващи от Китай и Вануату, имат разрешения за риболов с парагади.

Европейският флот, извършващ дейност в района, се състои от сейнери. С оглед на факта, че корабите с парагади на Съюза традиционно извършват улов в по-умерените води на юг от островите Кук, и като се имат предвид изискванията на нормативната уредба за опазване на акулите на островите Кук, интересът за корабите с парагади на Съюза да извършват риболов в ИИЗ на островите Кук в бъдеще е слаб.

Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук влезе в сила на 10 май 2017 г. Протоколът за прилагане на споразумението влезе в сила на 14 октомври 2016 г. за период от четири години и действието му изтича на 13 октомври 2020 г.

На 7 юли 2020 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с правителството на островите Кук за сключването на нов протокол за прилагане на споразумението. Тъй като кризата във връзка с COVID-19 забави напредъка на преговорите, Комисията, в съответствие с мандата си, договори от името на Съюза споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и правителството на островите Кук относно удължаване на действието на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук за максимален срок от една година. Тези преговори завършиха успешно и размяната на писма беше парафирана на 29 юли 2020 г.

Целта на споразумението под формата на размяна на писма е да се осигури възможност на Съюза и на правителството на островите Кук да продължат да си сътрудничат с цел насърчаване на политика на устойчиво рибарство и отговорното използване на рибните ресурси във водите на островите Кук, както и да се позволи на корабите на Съюза да извършват риболов в тези води.

За да се осигури непрекъснатост на риболовните дейности на корабите на Съюза във водите на островите Кук, споразумението под формата на размяна на писма следва да се прилага временно до приключване на процедурите, необходими за влизането му в сила.

Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство представлява стратегически избор на Съюза и на островите Кук, който предлага възможности за риболов за корабите, плаващи под знамето на държава – членка на Съюза, въз основа на най-добрите налични научни становища, при спазване на мерките за опазване и управление на Комисията за риболова в Западния и Централния Тихи океан (WCPFC) и в рамките на наличния излишък. Решението за споразумение в тази област се основава на посочената предварителна оценка, направена през юни 2013 г. от външни експерти. В оценката се заключава, че изготвянето на протокол е по-добро дългосрочно решение – с оглед на устойчивостта на рибните запаси, спазването на правата на работниците и развитието на секторите на рибарството на двете страни партньори, отколкото преките преговори между риболовните кораби и органите на островите Кук.

 

Протоколът предвижда възможности за риболов за четири сейнера за улов на риба тон. С оглед на изискванията, предвидени в споразуменията, които се прилагат в Западния и Централния Тихи океан (Кирибати и Соломонови острови), Протоколът ще позволи на флота на държавите – членки на Съюза, да запази настоящия си оперативен контекст и ще допринесе за редица възможности за риболов, които могат да окажат положително въздействие в дългосрочен план.

Споразумението предвижда годишното финансово участие през първата и втората година да възлиза на 735 000 евро, а през третата и четвъртата година – на 700 000 евро, въз основа на следните елементи:

a) референтен тонаж от 7 000 тона, за който е определена сума, свързана с достъпа, в размер на 385 000 EUR за първата и втората година и 350 000 EUR за третата и четвъртата година; и

б) подкрепа за развитието на секторната политика в областта на рибарството на островите Кук в размер на 350 000 EUR за първата, втората, третата и четвъртата година. Тази подкрепа съответства на целите на националната политика в областта на рибарството и отговаря по-специално на нуждите на островите Кук в областта на научните изследвания, непромишления риболов и дейностите за наблюдение, контрол и надзор на риболова, както и в областта на борбата срещу незаконния риболов.

 

Във връзка с това докладчикът би искал да изтъкне, че вноските, които са предназначени за подкрепа на развиването на секторната политика в областта на рибарството на островите Кук и са от порядъка на 47,6% до 50% от общата прехвърляна сума, представляват важен принос.

Докладчикът препоръчва Парламентът да одобри удължаването на действието на този протокол с оглед на неговото значение както за островите Кук, така и за флотовете на Съюза, извършващи дейност във водите на тази държава.

И накрая, докладчикът подчертава, че Парламентът трябва да бъде незабавно и изчерпателно информиран на всички етапи относно процедурите, свързани с Протокола или неговото подновяване.


 

 

 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТИ (17.11.2020)

на вниманието на комисията по рибно стопанство

относно предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и правителството на островите Кук относно удължаване на действието на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук

(COM(2020)0589 – C9-0368/2020 – 2020/0275(NLE))

Докладчик по становище: Валери Айе

 

 

КРАТКА ОБОСНОВКА

Първото и действащото Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и правителството на островите Кук (наричано по-долу „Споразумението за партньорство“) беше подписано на 14 октомври 2016 г.[1] за срок от осем години. 

Последният протокол[2] за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство, беше подписан също така на 14 октомври 2016 г. и срокът на неговото действие изтече на 13 октомври 2020 г.

 

Целта на протокола е да се предоставят възможности за риболов на корабите на Европейския съюз във водите на островите Кук, в рамките на наличния излишък, с оглед на научните становища и препоръките на Комисията за риболова в Западния и Централния Тихи океан (WCPFC). Протоколът също така е насочен към засилване на сътрудничеството между Европейския съюз и правителството на островите Кук, така че да се установи рамка за партньорство за развитието на политика на устойчиво рибарство и за отговорно използване на рибните ресурси в риболовната зона на островите Кук, което е в интерес и на двете страни.

 

До приключване на преговорите относно подновяването на Споразумението за партньорство и протокола към него, въз основа на разрешение на Съвета, Комисията договори с правителството на островите Кук споразумение под формата на размяна на писма за удължаване с максимум една година на протокола към Споразумението за партньорство. Споразумението под формата на размяна на писма беше парафирано на 29 юли 2020 г.

Целта на споразумението под формата на размяна на писма е да се осигури възможност на Европейския съюз и на островите Кук да продължат да си сътрудничат в насърчаването на политиката на устойчиво рибарство и отговорното използване на рибните ресурси във водите на островите Кук, както и да се позволи на корабите на Съюза да извършват риболов в тези води.

Съюзът е твърдо решен да осигури достатъчно икономически възможности за своите рибари по целия свят, във връзка с което удължава срока на действие на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство с островите Кук.

 

Съществуващият през последната година от прилагането на протокола риболовен режим се удължава при същите условия за период, не по-дълъг от една година.

Годишното финансово участие на Европейския съюз възлиза на 700 000 EUR и е въз основа на:

а) годишна сума за достъп до рибните ресурси за предвидените в протокола категории, определена в размер на 350 000 EUR за удължения срок на действие на протокола;

б) подкрепа за развитието на секторната политика в областта на рибарството на островите Кук в размер на 350 000 EUR за удължения срок на действие на протокола. Тази подкрепа е предназначена за постигане на целите на националната политика в областта на рибарството на островите Кук в рамките на програмите за устойчиво управление на техните морски рибни ресурси, включително борбата срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов и подкрепата за сектора на непромишления риболов, за целия срок на действие на протокола.

Годишният размер на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания се определя в рамките на годишната бюджетна процедура, включително за бюджетния ред „Резерви“ по отношение на протоколите, които още не са влезли в сила към началото на годината.

В споразумението под формата на размяна на писма за удължаване на срока е предвидена също така клауза за пропорционално намаляване на общата сума, в случай че преговорите за подновяване на протокола доведат до неговото подписване и влизане в сила преди изтичането на едногодишния срок на удължаването, който е предмет на посоченото споразумение.

 

******

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по рибно стопанство да препоръча одобряването на предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и правителството на островите Кук относно удължаване на действието на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук.


ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Сключване на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и правителството на островите Кук относно удължаване на действието на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук

Позовавания

11262/2020 – C9-0368/2020 – 2020/0275(NLE)

Водеща комисия

 

PECH

 

 

 

 

Докладчик по становище:

 Дата на назначаване

Valérie Hayer

8.10.2020

Разглеждане в комисия

10.11.2020

 

 

 

Дата на приемане

16.11.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

1

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Mauri Pekkarinen

 


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

36

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveld

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

GREENS/EFA

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

GUE/NGL

Dimitris Papadimoulis

 

1

-

GUE/NGL

Silvia Modig

 

3

0

ID

Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

 

Легенда на използваните знаци:

+ :  „за“

- : „против“

0 :  „въздържал се“

 

 

 

 


 


 

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Сключване на споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и островите Кук относно удължаване на действието на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук

Позовавания:

11262/2020 – C9-0368/2020 – 2020/0275(NLE)

Дата на консултация / искане за одобрение

17.11.2020

 

 

 

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

PECH

23.11.2020

 

 

 

Подпомагащи комисии

 Дата на обявяване в заседание

DEVE

23.11.2020

BUDG

23.11.2020

 

 

Недадени становища

 Дата на решението

DEVE

29.6.2020

 

 

 

Докладчици

 Дата на назначаване

François-Xavier Bellamy

20.10.2020

 

 

 

Разглеждане в комисия

12.10.2020

2.12.2020

 

 

Дата на приемане

3.12.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Massimo Casanova, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Carmen Avram, Catherine Chabaud

Дата на внасяне

7.12.2020

 

 

 


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

25

+

ECR

Bert-Jan Ruissen

GUE/NGL

João Ferreira

ID

Massimo Casanova, Rosanna Conte

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Peter Van Dalen, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro De Aguiar, Annie Schreijer-Pierik, Theodoros Zagorakis

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Catherine Chabaud, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Grace O'sullivan, Caroline Roose

 

2

-

ID

France Jamet

GUE/NGL

Anja Hazekamp

 

0

0

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

Последно осъвременяване: 14 декември 2020 г.
Правна информация - Политика за поверителност