HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Cookøernes regering om forlængelse af protokollen om gennemførelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Cookøernes regering

7.12.2020 - (11262/20 – C9-0368/2020 – 2020/0275(NLE)) - ***

Fiskeriudvalget
Ordfører: François-Xavier Bellamy

Procedure : 2020/0275(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A9-0243/2020
Indgivne tekster :
A9-0243/2020
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Cookøernes regering om forlængelse af protokollen om gennemførelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Cookøernes regering

(11262/20 – C9-0368/2020 – 2020/0275(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til udkast til Rådets afgørelse (11262/20),

 der henviser til udkast til aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Cookøernes regering om forlængelse af protokollen om gennemførelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Cookøernes regering (11271/20),

 der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 43 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), og stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C9-0368/2020),

 der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 1 og 4, og artikel 114, stk. 7,

 der henviser til udtalelse fra Budgetudvalget,

 der henviser til henstilling fra Fiskeriudvalget (A9-0243/2020),

1. godkender indgåelsen af aftalen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Cookøernes regering og parlament.


KORT BEGRUNDELSE

Cookøerne er en øgruppe på 15 øer i Stillehavet, som er opdelt i to grupper, med en befolkning på ca. 15 000 personer (2011). Cookøerne har et privilegeret forhold til New Zealand, idet de har fælles valuta, og alle beboere på Cookøerne er garanteret newzealandsk statsborgerskab. Fiskerisektoren udgør mindre end 3 % af Cookøernes BNP. Dens værdi har holdt sig stabil, samtidig med at BNP er vokset med 34 %, hvorfor fiskerisektoren relativt set har mistet betydning i lokaløkonomien.

Langt størstedelen af Cookøernes egen tunfangst landes uden for Cookøerne. Visse landinger foretages i havnen Avatiu på Rarotonga, hvilket sikrer det interne forbrug og eksporten til New Zealand og Japan.

Cookøernes eksklusive økonomiske zone (EEZ), der grænser op til Kiribati, Tokelau, Fransk Polynesien, Amerikansk Samoa, Niue og områder på det åbne hav, har en udstrækning på 1,98 mio. km2, hvilket ganske vist øger fiskerisektorens økonomiske potentiale, men medfører problemer med hensyn til overvågning og kontrol, idet det er vanskeligt at bekæmpe ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri på grund af det store område og de til rådighed værende midler.

Cookøerne har traditionelt givet andre landes fiskerfartøjer adgang til sin EEZ. Disse aftaler har imidlertid været af rent kommerciel og privat art, hvilket har gjort det vanskeligt at opbygge forbindelser, der er baseret på en bæredygtig omgang med fiskebestandene. Det har haft store konsekvenser for levevilkårene i kystsamfundene og har påvirket visse tunfiskearter.

De fleste notfartøjer, der fisker i Cookøernes EEZ, sejler under amerikansk flag, og genåbningen af en konservesfabrik i Amerikansk Samoa har skabt nye økonomiske muligheder i området. De fartøjer, der har opnået tilladelse til fiskeri med langliner, domineres af fartøjer fra Kina og Vanuatu.

Den europæiske fiskerflåde i området består af notfartøjer. Eftersom EU's langlinefartøjer traditionelt fisker i mere tempererede farvande syd for Cookøerne, og i betragtning af Cookøernes regler om bevaring af hajer, vil EU's langlinefartøjer fremover kun have en lille interesse i at fiske i Cookøernes EEZ.

Partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Cookøernes regering trådte i kraft den 10. maj 2017. Protokollen om gennemførelse af aftalen er blevet anvendt siden den 14. oktober 2016 for en periode på fire år og udløber den 13. oktober 2020.

Den 7. juli 2020 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger med Cookøernes regering om indgåelse af en ny protokol om gennemførelse af aftalen. Da covid-19-krisen har forsinket forhandlingerne, har Kommissionen i overensstemmelse med sit mandat og på Unionens vegne ført forhandlinger om en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Cookøernes regering om forlængelse af protokollen om gennemførelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Cookøernes regering for en periode på højst et år. Forhandlingerne blev afsluttet med et vellykket resultat, og brevvekslingen blev paraferet den 29. juli 2020.

Målet for aftalen i form af brevveksling er at give Unionen og Cookøernes regering mulighed for at fortsætte samarbejdet om at fremme en bæredygtig fiskeripolitik og en ansvarlig udnyttelse af fiskeressourcerne i Cookøernes farvande samt at gøre det muligt for EU-fartøjer at fiske i disse farvande.

For at sikre at EU-fartøjer fortsat kan fiske i Cookøernes farvande, bør aftalen i form af brevveksling anvendes midlertidigt indtil afslutningen af de procedurer, som er nødvendige for dens ikrafttræden.

Partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri skaber en strategisk forbindelse mellem EU og Cookøerne, som giver EU-fiskerfartøjer mulighed for at fiske på grundlag af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning og under overholdelse af de bevarings- og forvaltningsforanstaltninger, der er fastsat af Fiskerikommissionen for det Vestlige og Centrale Stillehav (WCPFC), og inden for grænserne af det disponible overskud. Valget af en aftale i denne forbindelse er baseret på den allerede nævnte forudgående vurdering, der blev foretaget i juni 2013 af eksterne sagkyndige, og hvori det blev konkluderet, at etableringen af en protokol, frem for direkte forhandlinger mellem fartøjer og Cookøernes myndigheder, på lang sigt ville være den bedste løsning for fiskebestandenes bæredygtighed, respekten for arbejdstagerrettigheder og udviklingen af begge parters fiskeri.

I protokollen er der fastsat fiskerimuligheder for fire notfartøjer til tunfiskeri. I betragtning af bestemmelserne i de aftaler, der fandtes i det vestlige og centrale Stillehav (Kiribati og Salomonøerne), vil indgåelsen af denne protokol gøre det muligt at opretholde EU-fiskerflåden i denne sammenhæng og udvikle en række fiskerimuligheder, der på sigt kan føre positive konsekvenser med sig.

Ifølge aftalen beløber den årlige finansielle modydelse sig for det første og andet år til 735 000 EUR og for det tredje og fjerde år til 700 000 EUR, baseret på:

a) en referencemængde på 7 000 tons, for hvilken der det første og andet år betales 385 000 EUR og det tredje og fjerde år 350 000 EUR, knyttet til adgangen til området og

b) støtte til udvikling af Cookøernes sektorpolitik for fiskeri til et beløb af 350 000 EUR for første, andet, tredje og fjerde år. Denne støtte opfylder målene for Cookøernes nationale fiskeripolitik, navnlig for så vidt angår Cookøernes behov for støtte til den videnskabelige forskning og det ikke-industrielle fiskeri samt overvågning, kontrol og tilsyn med fiskeriet og bekæmpelse af ulovligt fiskeri.

I forbindelse med dette spørgsmål vil ordføreren gerne fremhæve, at de bidrag, der er afsat til støtte for udviklingen af Cookøernes sektorpolitik for fiskeri, svinger mellem 47,6 % og 50 % af den samlede finansielle modydelse, hvilket er en betragtelig procentdel.

Ordføreren anbefaler, at Parlamentet godkender forlængelsen af denne protokol i betragtning af dens betydning både for Cookøerne og for de EU-flåder, der fisker i Cookøernes farvande.

Til slut vil ordføreren gerne understrege, at Parlamentet skal informeres omgående og fuldstændigt på alle stadier i forbindelse med de procedurer, der vedrører protokollen eller dens forlængelse.


 

 

 

UDTALELSE FRA BUDGETUDVALGET (17.11.2020)

til Fiskeriudvalget

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Cookøernes regering om forlængelse af protokollen om gennemførelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Cookøernes regering

(COM(2020)0589 – C9-0368/2020 – 2020/0275(NLE))

Ordfører for udtalelse: Valérie Hayer

 

 

KORT BEGRUNDELSE

Den første og nuværende fiskeripartnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Cookøernes regering (herefter "partnerskabsaftalen") blev undertegnet den 14. oktober 2016[1] for en periode på otte år.

Den seneste protokol[2] om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i partnerskabsaftalen, blev også undertegnet den 14. oktober 2016 og udløb den 13. oktober 2020.

 

Formålet med protokollen er at give EU-fiskerfartøjer fiskerimuligheder i Cookøernes farvande inden for grænserne af det disponible overskud og i overensstemmelse med den videnskabelig rådgivning og henstillingerne fra Fiskerikommissionen for det Vestlige og Centrale Stillehav (WCPFC). Formålet er også at styrke samarbejdet mellem Den Europæiske Union og Cookøernes regering med henblik på at skabe en partnerskabsramme for udvikling af en politik for bæredygtigt fiskeri og en ansvarlig udnyttelse af fiskeressourcerne i Cookøernes fiskeriområde i begge parters interesse.

 

I afventning af afslutningen af forhandlingerne om fornyelse af partnerskabsaftalen og protokollen har Kommissionen på grundlag af et mandat fra Rådet og på Den Europæiske Unions vegne ført forhandlinger med Cookøernes regering om en aftale i form af brevveksling om forlængelse af den nuværende protokol for en periode på højst et år. Aftalen i form af brevveksling blev paraferet den 29. juli 2020.

Målet for aftalen i form af brevveksling er at give Den Europæiske Unionen og Cookøernes regering mulighed for at fortsætte samarbejdet om at fremme en bæredygtig fiskeripolitik og en ansvarlig udnyttelse af fiskeressourcerne i Cookøernes farvande samt at gøre det muligt for EU-fartøjer at fiske i disse farvande.

Unionen er fast besluttet på at sikre tilstrækkelige økonomiske muligheder for sine fiskere på verdensplan og i den forbindelse udvide partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri med Cookøerne.

 

Den ordning, som har været gældende i protokollens sidste år, videreføres på samme betingelser for en periode på højst et år.

Den Europæiske Unions årlige finansielle modydelse beløber sig til 700 000 EUR baseret på:

a) et årligt beløb for adgang til fiskeressourcerne for de kategorier, der er fastsat i protokollen, på 350 000 EUR under forlængelsen af protokollen

b) støtte til udvikling af fiskerisektorpolitikken i Cookøerne på 350 000 EUR under forlængelsen af protokollen. Formålet med denne støtte er at nå målene i Cookøernes nationale fiskeripolitik inden for rammerne af programmer for bæredygtig forvaltning af deres maritime fiskeressourcer, herunder bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri og støtte til den ikkeindustrielle fiskerisektor, i hele protokollens gyldighedsperiode.

Det årlige beløb til forpligtelses- og betalingsbevillinger fastsættes under den årlige budgetprocedure, herunder den reserve for protokoller, der endnu ikke er trådt i kraft ved årets start.

Brevvekslingen om forlængelsen rummer ligeledes en bestemmelse om forholdsmæssig nedsættelse, i tilfælde af at forhandlingerne om fornyelse af protokollen fører til undertegnelse og efterfølgende ikrafttrædelse inden udløbet af den etårige forlængelse, som er genstand for brevvekslingen.

 

******

Budgetudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Cookøernes regering om forlængelse af protokollen om gennemførelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Cookøernes regering godkendes.


PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Cookøerne om forlængelse af protokollen om gennemførelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Cookøernes regering

Referencer

11262/2020 – C9-0368/2020 – 2020/0275(NLE)

Korresponderende udvalg

 

PECH

 

 

 

 

Ordfører for udtalelse

 Dato for valg

Valérie Hayer

8.10.2020

Behandling i udvalg

10.11.2020

 

 

 

Dato for vedtagelse

16.11.2020

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

36

1

3

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Mauri Pekkarinen

 


 

 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB
I RÅDGIVENDE UDVALG

36

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveld

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

GREENS/EFA

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

GUE/NGL

Dimitris Papadimoulis

 

1

-

GUE/NGL

Silvia Modig

 

3

0

ID

Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Cookøerne om forlængelse af protokollen om gennemførelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Cookøernes regering

Referencer

11262/2020 – C9-0368/2020 – 2020/0275(NLE)

Dato for høring/anmodning om godkendelse

17.11.2020

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

23.11.2020

 

 

 

Rådgivende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

23.11.2020

BUDG

23.11.2020

 

 

Ingen udtalelse

 Dato for afgørelse

DEVE

29.6.2020

 

 

 

Ordførere

 Dato for valg

François-Xavier Bellamy

20.10.2020

 

 

 

Behandling i udvalg

12.10.2020

2.12.2020

 

 

Dato for vedtagelse

3.12.2020

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

25

2

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Massimo Casanova, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Carmen Avram, Catherine Chabaud

Dato for indgivelse

7.12.2020

 

 

 


 

 

 


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

25

+

ECR

Bert-Jan Ruissen

GUE/NGL

João Ferreira

ID

Massimo Casanova, Rosanna Conte

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Peter Van Dalen, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro De Aguiar, Annie Schreijer-Pierik, Theodoros Zagorakis

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Catherine Chabaud, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Grace O'sullivan, Caroline Roose

 

2

-

ID

France Jamet

GUE/NGL

Anja Hazekamp

 

0

0

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

Seneste opdatering: 14. december 2020
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik