ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ για την παράταση του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ

7.12.2020 - (11262/20 – C9‑0368/2020 – 2020/0275(NLE)) - ***

Επιτροπή Αλιείας
Εισηγητής: François‑Xavier Bellamy

Διαδικασία : 2020/0275(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0243/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0243/2020
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ για την παράταση του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ

(11262/20 – C9‑0368/2020 – 2020/0275(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (11262/20),

 έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ για την παράταση του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ (11271/20),

 έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-0368/2020),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών,

 έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας (A9-0243/2020),

1. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των Νήσων Κουκ.


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι Νήσοι Κουκ αποτελούν ένα αρχιπέλαγος 15 νήσων στον Ειρηνικό Ωκεανό, που χωρίζονται σε δύο ομάδες και έχουν πληθυσμό περίπου 15 000 κατοίκους (στοιχεία του 2011). Θα πρέπει να υπογραμμιστεί η προνομιακή σχέση που έχουν οι Νήσοι Κουκ με τη Νέα Ζηλανδία, δεδομένου ότι έχουν κοινό νόμισμα και η νεοζηλανδική ιθαγένεια είναι εξασφαλισμένη για όλους τους κατοίκους του αρχιπελάγους. Ο τομέας της αλιείας αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 3 % του ΑΕγχΠ της χώρας. Η αξία του μεριδίου της παρέμεινε σταθερή σε ένα πλαίσιο αύξησης του ΑΕγχΠ της τάξης του 34 %, γεγονός που σημαίνει ότι το σχετικό βάρος της στην τοπική οικονομία έχει μειωθεί.

Τα εγχώρια αλιεύματα τόννου στη συντριπτική τους πλειονότητα εκφορτώνονται εκτός των Νήσων Κουκ. Κάποιες εκφορτώσεις πραγματοποιούνται στον λιμένα Αβατίου της Ραροτόνγκα και καλύπτουν την εγχώρια κατανάλωση και τις εξαγωγές στη Νέα Ζηλανδία και την Ιαπωνία.

Η αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) των Νήσων Κουκ, στα σύνορα με το Κιριμπάτι, το Τοκελάου, τη Γαλλική Πολυνησία, την Αμερικανική Σαμόα, το Νιούε και τις ζώνες ανοικτής θάλασσας, καλύπτει έκταση 1,98 εκατ. km² , κάτι που, ενώ ενισχύει τις οικονομικές δυνατότητες του αλιευτικού τομέα, συνεπάγεται δυσκολίες όσον αφορά την εποπτεία και τον έλεγχο, γεγονός που δυσχεραίνει με τη σειρά του την επίλυση του προβλήματος της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας λόγω της διασποράς των πόρων σε μια τόσο μεγάλη περιοχή.

Οι Νήσοι Κουκ ανέκαθεν επέτρεπαν την πρόσβαση σκαφών από άλλες χώρες στην ΑΟΖ τους. Ωστόσο, οι συμφωνίες αυτές συνάπτονται σε ένα καθαρά εμπορικό πλαίσιο ιδιωτικού χαρακτήρα, γεγονός που δυσχεραίνει τη δημιουργία σχέσεων βασισμένων σε κριτήρια βιωσιμότητας των πόρων. Αυτό είχε σοβαρές επιπτώσεις στις συνθήκες διαβίωσης των παράκτιων κοινοτήτων και επηρέασε ορισμένα είδη τόννου.

Τα περισσότερα σκάφη γρι-γρι που δραστηριοποιούνται στην ΑΟΖ των Νήσων Κουκ φέρουν τη σημαία των ΗΠΑ και η επαναλειτουργία μιας κονσερβοποιίας στην Αμερικανική Σαμόα έχει δημιουργήσει νέες οικονομικές προοπτικές για την περιοχή. Οι άδειες αλιείας με παραγάδι ανήκουν κυρίως σε σκάφη από την Κίνα και το Βανουάτου.

Ο ευρωπαϊκός στόλος που δραστηριοποιείται στην περιοχή αποτελείται από σκάφη γρι-γρι. Λαμβανομένου υπόψη ότι τα παραγαδιάρικα της ΕΕ αλιεύουν παραδοσιακά σε θερμότερα ύδατα στα νότια των Νήσων Κουκ, και δεδομένων των απαιτήσεων του κανονισμού για τη διατήρηση των καρχαριών των Νήσων Κουκ, τα παραγαδιάρικα της Ένωσης δεν ενδιαφέρονται ιδιαιτέρως για αλιευτική δραστηριότητα στην ΑΟΖ των Νήσων Κουκ στο μέλλον.

Η συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ τέθηκε σε ισχύ στις 10 Μαΐου 2017. Το πρωτόκολλο εφαρμογής της συμφωνίας τέθηκε σε ισχύ στις 14 Οκτωβρίου 2016 για περίοδο τεσσάρων ετών, μέχρι τις 13 Οκτωβρίου 2020.

Στις 7 Ιουλίου 2020, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση των Νήσων Κουκ για τη σύναψη νέου πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας. Δεδομένης της καθυστέρησης όσον αφορά την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, λόγω της κρίσης COVID-19, η Επιτροπή, σύμφωνα με την εντολή της, διαπραγματεύτηκε εξ ονόματος της Ένωσης μια συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ για την παράταση του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ για μέγιστη περίοδο ενός έτους. Οι διαπραγματεύσεις αυτές ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και η ανταλλαγή επιστολών μονογραφήθηκε στις 29 Ιουλίου 2020.

Στόχος της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών είναι να δοθεί στην Ένωση και στην κυβέρνηση των Νήσων Κουκ η δυνατότητα να εξακολουθήσουν να συνεργάζονται για την προώθηση μιας βιώσιμης αλιευτικής πολιτικής και της υπεύθυνης εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων στα ύδατα των Νήσων Κουκ, καθώς και να δοθεί η δυνατότητα στα ενωσιακά σκάφη να ασκούν τις αλιευτικές τους δραστηριότητες στα συγκεκριμένα ύδατα.

Για να εξασφαλιστεί η συνέχιση των αλιευτικών δραστηριοτήτων των ενωσιακών σκαφών στα ύδατα των Νήσων Κουκ, θα πρέπει να εφαρμοστεί προσωρινά η συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών, εν αναμονή της ολοκλήρωσης των αναγκαίων διαδικασιών για την έναρξη ισχύος της.

Η συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας αποτελεί στρατηγική επιλογή της Ένωσης και των Νήσων Κουκ, η οποία προσφέρει αλιευτικές δυνατότητες για σκάφη που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους της Ένωσης με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, με σεβασμό των μέτρων διατήρησης και διαχείρισης της Επιτροπής Αλιείας Δυτικού και Κεντρικού Ειρηνικού (WCPFC) και εντός των ορίων του διαθέσιμου πλεονάσματος. Την επιλογή μιας συμφωνίας σε αυτό το πλαίσιο υποστηρίζει η προαναφερθείσα εκ των προτέρων αξιολόγηση που διενεργήθηκε από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες τον Ιούνιο του 2013, η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η θέσπιση πρωτοκόλλου, αντί των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ των σκαφών και των αρχών των Νήσων Κουκ, είναι μακροπρόθεσμα καλύτερη λύση όσον αφορά τη βιωσιμότητα των αλιευτικών πόρων, τον σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την ανάπτυξη της αλιείας των δύο μερών.

 

Το πρωτόκολλο προβλέπει αλιευτικές δυνατότητες για τέσσερα θυνναλιευτικά γρι-γρι. Λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες που ισχύουν για τον Δυτικό και Κεντρικό Ειρηνικό (Κιριμπάτι και Νήσοι Σολομώντος), το παρόν πρωτόκολλο θα επιτρέψει την παραμονή του στόλου χωρών της Ένωσης στο σημερινό επιχειρησιακό πλαίσιο και θα συμβάλει στη δημιουργία πολυάριθμων αλιευτικών δυνατοτήτων, που μπορεί να αποφέρει θετικά αποτελέσματα μακροπρόθεσμα.

Η συμφωνία προβλέπει ετήσια χρηματική αντιπαροχή 735 000 EUR για το πρώτο και το δεύτερο έτος και 700 000 EUR για το τρίτο και το τέταρτο έτος, με βάση:

α) βάρος αναφοράς 7 000 τόνων, για ποσό συνδεόμενο με την πρόσβαση ύψους 385 000 EUR για το πρώτο και το δεύτερο έτος και 350 000 EUR για το τρίτο και το τέταρτο έτος· και

β) στήριξη για την ανάπτυξη της τομεακής αλιευτικής πολιτικής των Νήσων Κουκ, ύψους 350 000 EUR για το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο έτος. Η στήριξη αυτή συνάδει με τους στόχους της εθνικής αλιευτικής πολιτικής και ανταποκρίνεται ιδίως στις ανάγκες των Νήσων Κουκ όσον αφορά την επιστημονική έρευνα, την αλιεία μικρής κλίμακας και τις δραστηριότητες για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιτήρηση της αλιείας, καθώς και την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας.

 

Ως προς το θέμα αυτό, ο εισηγητής επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι οι συνεισφορές με στόχο τη στήριξη της ανάπτυξης της τομεακής αλιευτικής πολιτικής των Νήσων Κουκ αντιστοιχούν σε ποσοστό μεταξύ 47,6% και 50% του συνολικού μεταφερόμενου ποσού, και συνεπώς η συνεισφορά είναι σημαντική.

Ο εισηγητής συνιστά στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει την παράταση του εν λόγω πρωτοκόλλου, δεδομένης της σημασίας του τόσο για τις Νήσους Κουκ όσο και για τους στόλους της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στα ύδατα των Νήσων Κουκ.

Τέλος, ο εισηγητής υπογραμμίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει άμεση και ολοκληρωμένη πληροφόρηση, σε όλες τις φάσεις, σχετικά με τις διαδικασίες που αφορούν το Πρωτόκολλο ή την ανανέωσή του.


 

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (17.11.2020)

προς την Επιτροπή Αλιείας

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ για την παράταση του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ

(COM(2020)0589 – C9-0368/2020 – 2020/0275(NLE))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Valérie Hayer

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρώτη και ισχύουσα συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ (στο εξής: συμφωνία σύμπραξης) υπεγράφη στις 14 Οκτωβρίου 2016[1] για περίοδο οκτώ ετών. 

Το τελευταίο πρωτόκολλο[2] για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία σύμπραξης υπεγράφη επίσης στις 14 Οκτωβρίου 2016 και έληξε στις 13 Οκτωβρίου 2020.

 

Στόχος του πρωτοκόλλου είναι η παροχή αλιευτικών δυνατοτήτων για τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ύδατα των Νήσων Κουκ, σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και τις συστάσεις της Επιτροπής Αλιείας Δυτικού και Κεντρικού Ειρηνικού (στο εξής: WCPFC), εντός των ορίων του διαθέσιμου πλεονάσματος. Στόχος είναι επίσης να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο σύμπραξης για την ανάπτυξη βιώσιμης αλιευτικής πολιτικής και για την υπεύθυνη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στην αλιευτική ζώνη των Νήσων Κουκ, προς το συμφέρον και των δύο μερών.

 

Εν αναμονή της ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων για την ανανέωση της συμφωνίας σύμπραξης και του πρωτοκόλλου της, η Επιτροπή, βάσει έγκρισης που έλαβε από το Συμβούλιο, διαπραγματεύθηκε, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών με την κυβέρνηση των Νήσων Κουκ σχετικά με την παράταση του ισχύοντος πρωτοκόλλου για μέγιστη περίοδο ενός έτους. Η συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μονογραφήθηκε στις 29 Ιουλίου 2020.

Στόχος της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών είναι να δοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην κυβέρνηση των Νήσων Κουκ η δυνατότητα να εξακολουθήσουν να συνεργάζονται για την προώθηση μιας βιώσιμης αλιευτικής πολιτικής και της υπεύθυνης εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων στα ύδατα των Νήσων Κουκ, καθώς και για να δοθεί η δυνατότητα στα ενωσιακά σκάφη να ασκούν τις αλιευτικές τους δραστηριότητες στα συγκεκριμένα ύδατα.

Η Ένωση είναι σταθερά προσηλωμένη στην εξασφάλιση επαρκών οικονομικών ευκαιριών για τους αλιείς της παγκοσμίως και, επομένως, παρατείνει τη συμφωνία σύμπραξης βιώσιμης αλιείας με τις Νήσους Κουκ.

 

Το καθεστώς που ισχύει κατά το τελευταίο έτος του πρωτοκόλλου ανανεώνεται υπό τους ίδιους όρους για μέγιστη περίοδο ενός έτους.

Η ετήσια χρηματική αντιπαροχή από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται σε 700 000 EUR, με βάση:

α) ένα ετήσιο ποσό για την πρόσβαση σε αλιευτικούς πόρους, για τις κατηγορίες που ορίζονται στο πρωτόκολλο, ύψους 350 000 EUR, για τη διάρκεια της παράτασης του πρωτοκόλλου·

β) στήριξη για την ανάπτυξη της τομεακής αλιευτικής πολιτικής των Νήσων Κουκ ύψους 350 000 EUR για τη διάρκεια της παράτασης του πρωτοκόλλου. Η στήριξη αυτή προορίζεται για την επίτευξη των στόχων της εθνικής αλιευτικής πολιτικής των Νήσων Κουκ στο πλαίσιο προγραμμάτων για τη βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων αλιευτικών πόρων τους, συμπεριλαμβανομένων της καταπολέμησης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, και της στήριξης του τομέα της παραδοσιακής αλιείας, καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωτοκόλλου.

Το ετήσιο ποσό για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών καθορίζεται κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένης της γραμμής του αποθεματικού για τα πρωτόκολλα που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ στις αρχές του έτους.

Η ανταλλαγή επιστολών για την παράταση προβλέπει επίσης μια ρήτρα αναλογικής μείωσης για την περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις για την ανανέωση του πρωτοκόλλου ολοκληρωθούν με την υπογραφή η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα να τεθεί σε εφαρμογή πριν από τη λήξη της ετήσιας παράτασης που αποτελεί το αντικείμενο της ανταλλαγής επιστολών.

 

******

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συστήσει την έγκριση της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ για την παράταση του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ για την παράταση του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ

Έγγραφα αναφοράς

11262/2020 – C9-0368/2020 – 2020/0275(NLE)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 

PECH

 

 

 

 

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Valérie Hayer

8.10.2020

Εξέταση στην επιτροπή

10.11.2020

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

16.11.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

1

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Λευτέρης Χριστοφόρου, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Δημήτριος Παπαδημούλης, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mauri Pekkarinen

 

 


 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

36

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveld

PPE

Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

Verts/Ale

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

GUE/NGL

Δημήτριος Παπαδημούλης

 

1

-

GUE/NGL

Silvia Modig

 

3

0

ID

Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

 


 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και  των Νήσων Κουκ για την παράταση του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ

Έγγραφα αναφοράς

11262/2020 – C9-0368/2020 – 2020/0275(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

17.11.2020

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

PECH

23.11.2020

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

23.11.2020

BUDG

23.11.2020

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία της απόφασης

DEVE

29.6.2020

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

François-Xavier Bellamy

20.10.2020

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

12.10.2020

2.12.2020

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

3.12.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Massimo Casanova, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Peter van Dalen, Θεόδωρος Ζαγοράκης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carmen Avram, Catherine Chabaud

Ημερομηνία κατάθεσης

7.12.2020

 

 

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

25

+

ECR

Bert-Jan Ruissen

GUE/NGL

João Ferreira

ID

Massimo Casanova, Rosanna Conte

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Peter Van Dalen, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro De Aguiar, Annie Schreijer-Pierik, Θεόδωρος Ζαγοράκης

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Catherine Chabaud, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Grace O'sullivan, Caroline Roose

 

2

-

ID

France Jamet

GUE/NGL

Anja Hazekamp

 

0

0

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

Τελευταία ενημέρωση: 14 Δεκεμβρίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου