Izvješće - A9-0243/2020Izvješće
A9-0243/2020

  PREPORUKA o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka o produljenju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka

  7.12.2020 - (11262/20 – C9-0368/2020 – 2020/0275(NLE)) - ***

  Odbor za ribarstvo
  Izvjestitelj: François-Xavier Bellamy

  Postupak : 2020/0275(NLE)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A9-0243/2020
  Podneseni tekstovi :
  A9-0243/2020
  Rasprave :
  Glasovanja :
  Doneseni tekstovi :

  NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o Nacrtu odluke Vijećan o sklapanju Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka o produljenju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka

  (11262/20 – C9-0368/2020 – 2020/0275(NLE))

  (Suglasnost)

  Europski parlament,

   uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (11262/20),

   uzimajući u obzir Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka o produljenju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka (11271/20),

   uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 43., člankom 218. stavkom 6. podstavkom 2. točkom (a) podtočkom v. te člankom 218. stavkom 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C9-0368/2020),

   uzimajući u obzir članak 105. stavke 1. i 4. te članak 114. stavak 7. Poslovnika,

   uzimajući u obzir mišljenje Odbora za proračune,

   uzimajući u obzir preporuku Odbora za ribarstvo (A9-0243/2020),

  1. daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

  2. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Cookovih Otoka.


  KRATKO OBRAZLOŽENJE

  Cookovi Otoci čine arhipelag od 15 otoka smještenih u Tihom oceanu i podijeljenih u dvije skupine. Na njima živi otprilike 15 000 ljudi (podaci iz 2011.). Treba istaknuti privilegirani odnos koji Cookovi Otoci imaju s Novim Zelandom, s kojim dijele valutu. Svim stanovnicima Cookovih Otoka, osim toga, zajamčeno je novozelandsko državljanstvo. Udio sektora ribarstva u BDP-u te zemlje manji je od 3 %. Udio tog sektora u smislu vrijednosti ostao je stabilan u kontekstu rasta BDP-a te iznosi 34 %, čime je njegov relativni udio u lokalnom gospodarstvu smanjen.

  Velika većina domaćeg ulova tune iskrcava se izvan Cookovih otoka. Određeni dio robe iskrcava se u luci Avatiu na Rarotongi i time se pokriva domaća potrošnja i izvoz u Novi Zeland i Japan.

  Isključivi gospodarski pojas Cookovih otoka, na granici s Kiribatijem, Tokelauom, Francuskom Polinezijom, Američkom Samoom, Niueom i otvorenim morem, obuhvaća područje od 1,98 milijuna km², što, iako povećava gospodarski potencijal sektora ribarstva, stvara poteškoće u nadzoru i kontroli pa je zbog raspršenosti resursa na tako velikom području teško riješiti problem nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova.

  Cookovi otoci obično su plovilima iz drugih zemalja dopuštali pristup svojem isključivom gospodarskom pojasu. Međutim, takvi se dogovori sklapaju u isključivo u komercijalnom i privatnom kontekstu, zbog čega je teško uspostaviti odnose koji se temelje na kriterijima održivosti resursa. To je imalo velike posljedice na životne uvjete obalnih zajednica te je utjecalo na određene vrste tune.

  Većina plovila s okružujućim mrežama plivaricama u isključivom gospodarskom pojasu Cookovih otoka plovi pod zastavom SAD-a, a ponovno otvaranje tvornice konzervi u Američkoj Samoi otvorilo je nove gospodarske mogućnosti u regiji. Najviše odobrenja za ribolov parangalom imaju plovila iz Kine i Vanuatua.

  Europsku flotu koja lovi u regiji čine plovila s okružujućim mrežama plivaricama. S obzirom na činjenicu da plovila EU-a s parangalima obično love u umjerenijim vodama južno od Cookovih otoka i s obzirom na zahtjeve iz Uredbe o očuvanju morskih pasa na Cookovim otocima, plovila EU-a s parangalima u budućnosti neće imati mnogo interesa za ribolov u isključivom gospodarskom pojasu Otoka.

  Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih otoka stupio je na snagu 10. svibnja 2014. Protokol o provedbi uz Sporazum primjenjuje se od 14. listopada 2016. na razdoblje od četiri godine i prestaje važiti 13. listopada 2020.

  Vijeće je 7. srpnja 2020. ovlastilo Komisiju za otvaranje pregovora s Vladom Cookovih Otoka o sklapanju novog Protokola o provedbi uz Sporazum. Kako je kriza uslijed pandemije bolesti COVID-19 odgodila napredovanje u pregovorima, Komisija je u skladu sa svojim mandatom u ime Unije pregovarala o sporazumu u obliku razmjene pisama između Europske unije i Vlade Cookovih otoka o produljenju Protokola za provedbu Sporazuma o partnerstvu za održivo ribarstvo između Europske unije i Vlade Cookovih otoka na razdoblje do jedne godine. Ti su pregovori uspješno zaključeni, a razmjena pisama parafirana je 29. srpnja 2020.

  Cilj je Sporazuma u obliku razmjene pisama Uniji i Cookovim Otocima omogućiti nastavak suradnje radi promicanja politike održivog ribarstva i odgovornog iskorištavanja ribolovnih resursa u vodama Cookovih Otoka, a plovilima Unije omogućiti obavljanje ribolovnih aktivnosti u tim vodama.

  Kako bi se osigurao kontinuitet ribolovnih aktivnosti plovila Unije u vodama Cookovih otoka, Sporazum u obliku razmjene pisama trebao bi se privremeno primjenjivati do završetka postupaka potrebnih za njegovo stupanje na snagu.

  Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu strateški je izbor Unije i Cookovih otoka koji otvara ribolovne mogućnosti za plovila koja plove pod zastavom države članice Unije na temelju najboljih raspoloživih znanstvenih mišljenja, uz poštovanje mjera očuvanja i upravljanja Komisija za ribarstvo zapadnog i središnjeg Pacifika (WCPFC) i unutar granica raspoloživog viška. Mogućnost sporazuma u tom kontekstu temelji se na već spomenutoj   ex ante evaluaciji, koju su u lipnju 2013. proveli vanjski stručnjaci i u kojoj je zaključeno da bi sastavljanje Protokola, imajući u vidu izravne pregovore između plovila i vlasti Cookovih Otoka, dugoročno bilo najbolje rješenje za održivost ribolovnih resursa, poštovanje prava radnika i razvoj ribarstva obiju strana.

   

  Protokolom se predviđaju ribolovne mogućnosti za četiri tunolovca plivaričara. S obzirom na zahtjeve predviđene u sporazumima koji se primjenjuju u zapadnom i srednjem Pacifiku (s Kiribatijem i Salomonskim Otocima) Protokol će omogućiti flotama država članica EU da zadrže svoj aktualni operativni kontekst te će doprinijeti razvoju mreže ribolovnih mogućnosti, što bi dugoročno moglo polučiti pozitivne rezultate.

  Sporazumom je predviđen godišnji financijski doprinos od 735 000 EUR za prvu i drugu godinu te doprinos od 700 000 EUR za treću i četvrtu godinu, na temelju:

  a) referentne tonaže od 7000 tona, za koju je iznos povezan s pristupom već utvrđen na 385 000 EUR za prvu i drugu godinu te 350 000 EUR za treću i četvrtu godinu; i

    b) potpore razvoju sektorske ribarstvene politike Cookovih Otoka u iznosu od 350 000 EUR za prvu, drugu, treću i četvrtu godinu. Ta je potpora usklađena s ciljevima nacionalne ribarstvene politike, a posebno s potrebama Cookovih Otoka u pogledu potpore znanstvenom istraživanju i artizanalnom ribolovu, te praćenja, kontrole i nadzora nad ribarstvom i suzbijanja nezakonitog ribolova.

   

  U vezi s tim pitanjem izvjestitelj bi želio istaknuti doprinose za potporu razvoju sektorske politike u području ribolova na Cookovim Otocima, koji variraju između 47,6 % i 50 % ukupnih prenesenih sredstava, što u smislu postotka predstavlja znatan doprinos.

  Izvjestitelj preporučuje da Parlament odobri produljenje Protokola s obzirom na njegovu važnost i za Cookove otoke i za flote EU-a koje love u vodama Cookovih otoka.

  I na kraju, izvjestitelj ističe da Parlament u svim fazama treba biti bez odgode i u potpunosti obavještavan o postupcima koji se odnose na Protokol ili na njegovo produljenje.


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  MIŠLJENJE ODBORA ZA PRORAČUNE (17.11.2020)

  upućeno Odboru za ribarstvo

  o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka o produljenju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka

  (COM(2020)0589 – C9-0368/2020 – 2020/0275(NLE))

  Izvjestiteljica za mišljenje: Valérie Hayer

   

   

  KRATKO OBRAZLOŽENJE

  Prvi i trenutno važeći Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka (dalje u tekstu „Sporazum o partnerstvu”) potpisan je 14. listopada 2016.[1] na razdoblje od osam godina.

  Posljednji Protokol[2] o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu potpisan je 14. listopada 2016. i prestao je važiti 13. listopada 2020.

   

  Svrha protokola dodijeliti je ribolovne mogućnosti plovilima Unije u vodama Cookovih Otoka u skladu sa znanstvenim savjetima te preporukama Komisije za ribarstvo zapadnog i središnjeg Pacifika (WCPFC), u granicama raspoloživog viška. Njegova je svrha i jačanje suradnje između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka s ciljem uspostave partnerskog okvira za razvoj politike održivog ribarstva i odgovornog iskorištavanja ribolovnih resursa u ribolovnoj zoni Cookovih Otoka u interesu obiju stranaka.

   

  Dok se ne dovrše pregovori o obnovi Sporazuma o partnerstvu i njegova Protokola, Komisija je na temelju odobrenja Vijeća u ime Europske unije u pregovorima s Vladom Cookovih Otoka dogovorila Sporazum u obliku razmjene pisama o produljenju postojećeg Protokola za razdoblje od najviše jedne godine. Sporazum u obliku razmjene pisama parafiran je 29. srpnja 2020.

  Svrha Sporazuma u obliku razmjene pisama jest Uniji i Cookovim Otocima omogućiti nastavak suradnje radi promicanja politike održivog ribarstva i odgovornog iskorištavanja ribolovnih resursa u vodama Cookovih Otoka, a plovilima Unije omogućiti obavljanje ribolovnih aktivnosti u tim vodama.

  Unija se snažno zalaže za osiguranje dostatnih gospodarskih prilika za svoje ribare diljem svijeta te ovime produljuje Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu s Cookovim Otocima.

   

  Aranžman koji se primjenjuje tijekom posljednje godine Protokola produljit će se pod istim uvjetima za najviše jednu godinu.

  Godišnji financijski doprinos Europske unije iznosi 700 000 EUR, a obuhvaća sljedeće:

  (a) godišnji iznos za pristup ribolovnim resursima za kategorije predviđene Protokolom, utvrđen na 350 000 EUR za vrijeme trajanja produljenja Protokola;

  (b) potporu razvoju sektorske ribarstvene politike Cookovih Otoka u iznosu od 350 000 EUR za vrijeme trajanja produljenja Protokola. Ta je potpora namijenjena za ostvarivanje ciljeva nacionalne ribarstvene politike Cookovih Otoka u okviru programa za održivo upravljanje njihovim morskim ribolovnim resursima, uključujući borbu protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova i potporu sektoru artizanalnog ribolova, tijekom cijelog trajanja Protokola.

  Godišnji iznos odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i plaćanje utvrđuje se u okviru godišnjeg proračunskog postupka, uključujući pričuvnu liniju za protokole koji nisu stupili na snagu na početku godine.

  U razmjeni pisama o produljenju utvrđeno je i razmjerno umanjenje u slučaju da pregovori o obnovi Protokola dovedu do njegova potpisivanja i, slijedom toga, stupanja na snagu prije isteka godišnjeg produljenja na koje se primjenjuje razmjena pisama.

   

  ******

  Odbor za proračune poziva Odbor za ribarstvo da kao nadležni odbor preporuči davanje suglasnosti za Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka o produljenju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka.


  POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

  Naslov

  Sklapanje Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Cookovih Otoka o produljenju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka

  Referentni dokumenti

  11262/2020 – C9-0368/2020 – 2020/0275(NLE)

  Nadležni odbor

   

  PECH

   

   

   

   

  Izvjestitelj(ica) za mišljenje

   Datum imenovanja

  Valérie Hayer

  8.10.2020

  Razmatranje u odboru

  10.11.2020

   

   

   

  Datum usvajanja

  16.11.2020

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  36

  1

  3

  Na konačnom glasovanju nazočni su bili sljedeći zastupnici:

  Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

  Na konačnom glasovanju nazočni su bili sljedeći zamjenici:

  Mauri Pekkarinen

   

   


   POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE
  U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

  36

  +

  ECR

  Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveld

  PPE

  Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

  RENEW

  Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

  ID

  Anna Bonfrisco, Valentino Grant

  S&D

  Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

  GREENS/EFA

  Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

  GUE/NGL

  Dimitris Papadimoulis

   

  1

  -

  GUE/NGL

  Silvia Modig

   

  3

  0

  ID

  Joachim Kuhs, Hélène Laporte

  NI

  Mislav Kolakušić

   

  Légende des signes utilisés:

  + : za

  - : protiv

  0 : suzdržani

   

   

   


  POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

  Naslov

  Sklapanje Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Cookovih Otoka o produljenju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka

  Referentni dokumenti

  11262/2020 – C9-0368/2020 – 2020/0275(NLE)

  Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

  17.11.2020

   

   

   

  Nadležni odbor

   Datum objave na plenarnoj sjednici

  PECH

  23.11.2020

   

   

   

  Odbori koji daju mišljenje

   Datum objave na plenarnoj sjednici

  DEVE

  23.11.2020

  BUDG

  23.11.2020

   

   

  Odbori koji nisu dali mišljenje

   Datum odluke

  DEVE

  29.6.2020

   

   

   

  Izvjestitelji

   Datum imenovanja

  François-Xavier Bellamy

  20.10.2020

   

   

   

  Razmatranje u odboru

  12.10.2020

  2.12.2020

   

   

  Datum usvajanja

  3.12.2020

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  25

  2

  0

  Na konačnom glasovanju nazočni su bili sljedeći zastupnici:

  Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Massimo Casanova, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

  Na konačnom glasovanju nazočni su bili sljedeći zamjenici:

  Carmen Avram, Catherine Chabaud

  Datum podnošenja

  7.12.2020.

   

   

   


  KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

  25

  +

  ECR

  Bert-Jan Ruissen

  GUE/NGL

  João Ferreira

  ID

  Massimo Casanova, Rosanna Conte

  NI

  Rosa D'Amato

  PPE

  François-Xavier Bellamy, Peter Van Dalen, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro De Aguiar, Annie Schreijer-Pierik, Theodoros Zagorakis

  RENEW

  Izaskun Bilbao Barandica, Catherine Chabaud, Søren Gade, Pierre Karleskind

  S&D

  Clara Aguilera, Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

  VERTS/ALE

  Francisco Guerreiro, Grace O'sullivan, Caroline Roose

   

  2

  -

  ID

  France Jamet

  GUE/NGL

  Anja Hazekamp

   

  0

  0

   

  Objašnjenje korištenih znakova:

  + : za

  - : protiv

  0: suzdržani

  Posljednje ažuriranje: 14. prosinca 2020.
  Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti