Pranešimas - A9-0243/2020Pranešimas
A9-0243/2020

REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kuko Salų Vyriausybės susitarimo pasikeičiant laiškais, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos ir Kuko Salų Vyriausybės tausios žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo galiojimas, sudarymo projekto

7.12.2020 - (11262/20 – C9-0368/2020 – 2020/0275(NLE)) - ***

Žuvininkystės komitetas
Pranešėjas: François-Xavier Bellamy

Procedūra : 2020/0275(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A9-0243/2020
Pateikti tekstai :
A9-0243/2020
Debatai :
Balsavimas :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kuko Salų Vyriausybės susitarimo pasikeičiant laiškais, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos ir Kuko Salų Vyriausybės tausios žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo galiojimas, sudarymo projekto

(11262/20 – C9-0368/2020 – 2020/0275(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (11262/20),

 atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Kuko Salų Vyriausybės susitarimo pasikeičiant laiškais, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos ir Kuko Salų Vyriausybės tausios žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo galiojimas, projektą (11271/20),

 atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 43 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį ir 7 dalį (C9-0368/2020),

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 114 straipsnio 7 dalį,

 atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto nuomonę,

 atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto rekomendaciją (A9–0243/2020),

1. pritaria susitarimo sudarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Kuko Salų parlamentams ir vyriausybėms.


TRUMPAS PAGRINDIMAS

Kuko Salos yra salynas, kurį sudaro 15 Ramiajame vandenyne esančių salų, padalytų į dvi grupes, ir kuriame gyvena apie 15 000 gyventojų (2011 m. duomenys). Derėtų pabrėžti, kad Kuko Salos ir Naujoji Zelandija palaiko išskirtinius santykius: jos turi bendrą valiutą ir visiems Kuko Salų gyventojams užtikrinama galimybė gauti Naujosios Zelandijos pilietybę. Žuvininkystės sektorius sudaro mažiau nei 3 proc. šalies BVP. Vertės atžvilgiu jo dalis nesikeitė, nors BVP išaugo 34 proc., taigi, santykinė jo svarba vietos ekonomikoje sumažėjo.

Didžioji dalis valstybės vandenyse sužvejotų tunų iškraunama už Kuko Salų ribų. Rarotongos salos Avatiu uoste iškraunamas tam tikras kiekis, patenkinantis salų vartojimo ir eksporto į Naująją Zelandiją ir Japoniją poreikius.

Kuko Salų išskirtinė ekonominė zona (IEZ), besiribojanti su Kiribačio, Tokelau, Prancūzijos Polinezijos, Amerikos Samoa, Niujės vandenimis ir atvira jūra, apima 1,98 mln. km2 plotą, todėl, nors ir didėja ekonominis žvejybos sektoriaus potencialas, atsiranda priežiūros ir kontrolės sunkumų, ir dėl išteklių paplitimo tokioje didelėje zonoje neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba tampa sudėtinga problema.

Tradiciškai Kuko Salos leidžia naudotis savo IEZ kitų valstybių laivams. Tačiau šie susitarimai yra grynai komercinio ir privataus pobūdžio, todėl sunku įtvirtinti santykius, kurie būtų grindžiami išteklių tvarumo kriterijais. Tai turėjo didelių pasekmių pakrančių bendruomenių gyvenimo sąlygoms ir padarė didelį poveikį tam tikrų rūšių tunų ištekliams.

Dauguma Kuko Salų IEZ žvejojančių seinerių plaukioja su JAV vėliava, ir iš naujo atidarius konservų fabriką Amerikos Samoa regione atsirado naujų ekonominių perspektyvų. Žvejybos ūdomis leidimus daugiausia turi Kinijos ir Vanuatu laivai.

Europos laivyną, vykdantį veiklą regione, sudaro seineriai. Atsižvelgiant į tai, kad Sąjungos ūdomis žvejojantys laivai tradiciškai žvejoja vėsesniuose vandenyse į pietus nuo Kuko Salų ir atsižvelgiant į Kuko Salų taikomus ryklių išsaugojimo reikalavimus, Sąjungos ūdomis žvejojantys laivai yra mažai suinteresuoti žvejyba Kuko Salų IEZ ateityje.

Europos Sąjungos ir Kuko Salų tausios žvejybos partnerystės susitarimas įsigaliojo 2017 m. gegužės 10 d. Susitarimo įgyvendinimo protokolas buvo taikomas nuo 2016 m. spalio 14 d. ketverius metus ir nustojo galioti 2020 m. spalio 13 d.

2020 m. liepos 7 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su Kuko Salų Vyriausybe dėl susitarimo naujo įgyvendinimo protokolo sudarymo. Dėl COVID-19 krizės vėluoja derybų pažanga, todėl Komisija pagal savo įgaliojimus Sąjungos vardu derėjosi dėl susitarimo pasikeičiant Europos Sąjungos ir Kuko Salų vyriausybės laiškais, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos ir Kuko Salų Vyriausybės tausios žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo galiojimas ne daugiau kaip vienerių metų laikotarpiui. Šios derybos buvo sėkmingai užbaigtos ir 2020 m. liepos 29 d. susitarimas pasikeičiant laiškais buvo parafuotas.

Susitarimo pasikeičiant laiškais tikslas – sudaryti sąlygas Sąjungai ir Kuko Salų vyriausybei toliau bendradarbiauti siekiant skatinti tausios žvejybos politiką ir racionalų Kuko Salų vandenyse esančių žvejybos išteklių naudojimą ir leisti Sąjungos laivams vykdyti žvejybos veiklą šiuose vandenyse.

Siekiant užtikrinti Sąjungos laivų žvejybos veiklos Kuko Salų vandenyse tęstinumą, susitarimas pasikeičiant laiškais turėtų būti taikomas laikinai, kol bus užbaigtos jo įsigaliojimui būtinos procedūros.

Tausios žvejybos partnerystės susitarimas yra strateginis Sąjungos ir Kuko Salų pasirinkimas, pagal kurį, remiantis patikimiausiomis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis, su Sąjungos valstybės narės vėliava plaukiojantiems laivams suteikiama žvejybos galimybių, sykiu laikantis Vakarų ir vidurio Ramiojo vandenyno žvejybos komisijos (WCPFC) nustatytų išsaugojimo ir valdymo priemonių ir neviršijant esamo perteklinio kiekio. Šiomis aplinkybėmis sprendimas sudaryti susitarimą paremtas jau minėtu ex ante vertinimu, kurį 2013 m. birželio mėn. atliko išorės ekspertai ir kuriame daroma išvada, kad atsižvelgiant į tiesiogines laivų ir Kuko Salų valdžios institucijų derybas protokolo sudarymas ilgainiui yra geriausias sprendimas siekiant užtikrinti išteklių tvarumą, pagarbą darbuotojų teisėms ir abiejų partnerių žvejybos sektorių plėtrą.

 

Protokole numatomos žvejybos galimybės keturiems tunų žvejybos seineriams. Atsižvelgiant į numatytus susitarimų vakarų ir vidurio Ramiojo vandenyno regione (su Kiribačiu ir Saliamono Salomis) reikalavimus, šio protokolo sudarymas leis išlaikyti atitinkamą Sąjungos šalių laivyną dabartinėje veiklos erdvėje ir padės plėtoti žvejybos galimybių tinklą, kuris ilgainiui galėtų turėti teigiamą poveikį.

Pagal susitarimą numatomas metinis finansinis įnašas pirmaisiais ir antraisiais metais yra 735 000 EUR, trečiaisiais ir ketvirtaisiais metais – 700 000 EUR, apimantis:

a)  7 000 tonų orientacinį kiekį ir už prieigą prie išteklių pirmaisiais ir antraisiais metais mokamą 385 000 EUR, o trečiaisiais ir ketvirtaisiais metais – 350 000 EUR sumą ir

b)  paramą Kuko Salų žuvininkystės sektoriaus politikos plėtrai, kuri sudaro 350 000 EUR pirmaisiais, antraisiais, trečiaisiais ir ketvirtaisiais metais. Šios nuostatos dera su nacionalinės žuvininkystės politikos tikslais ir ypač su Kuko Salų poreikiais, susijusiais su moksliniais tyrimais, taip pat su smulkiąja žvejyba, žvejybos stebėsena, kontrole ir priežiūra, taip pat su kovos su neteisėtos žvejybos priemonėmis.

 

Šiuo klausimu pranešėjas norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad lėšos, skirtos Kuko Salų žuvininkystės sektoriaus plėtros paramai, sudaro 47,6–50 proc. visų pervedamų lėšų, o tai yra didelis įnašas.

Pranešėjas rekomenduoja Parlamentui pritarti šio protokolo galiojimo pratęsimui, atsižvelgiant į jo svarbą Kuko Saloms ir Kuko Salų vandenyse veiklą vykdantiems Sąjungos laivynams.

Be to, pranešėjas pabrėžia, kad Parlamentas visais etapais turi būti nedelsiant ir išsamiai informuojamas apie procedūras, susijusias su protokolu ar jo atnaujinimu.


 

 

BIUDŽETO KOMITETO NUOMONĖ (17.11.2020)

pateikta Žuvininkystės komitetui

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kuko Salų Vyriausybės susitarimo pasikeičiant laiškais, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos ir Kuko Salų Vyriausybės tausios žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo galiojimas, sudarymo

(COM(2020)0589 – C9-0368/2020 – 2020/0275(NLE))

Nuomonės referentė: Valérie Hayer

 

 

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Dabartinis Europos Sąjungos ir Kuko Salų Vyriausybės žvejybos partnerystės susitarimas (toliau – partnerystės susitarimas) pasirašytas 2016 m. spalio 14 d.[1] aštuonerių metų laikotarpiui.

Paskutinis protokolas[2], kuriuo nustatomos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, pasirašytas taip pat 2016 m. spalio 14 d. ir nustojo galioti 2020 m. spalio 13 d.

 

Protokolo tikslas – remiantis Vakarų ir vidurio Ramiojo vandenyno žuvininkystės komisijos (WCPFC) mokslinėmis konsultacijomis ir rekomendacijomis ir neviršijant esamų perteklinių kiekių Europos Sąjungos laivams suteikti žvejybos Kuko Salų žvejybos zonoje galimybių. Protokolu taip pat siekiama sustiprinti Europos Sąjungos ir Kuko Salų Vyriausybės bendradarbiavimą, kad būtų sukurta partnerystės sistema, pagal kurią būtų plėtojama tausios žuvininkystės politika ir atsakingai naudojami žvejybos ištekliai Kuko Salų žvejybos zonoje, atsižvelgiant į abiejų šalių interesus.

 

Kol bus baigtos derybos dėl partnerystės susitarimo ir jo protokolo atnaujinimo, Komisija, remdamasi Tarybos leidimu, Europos Sąjungos vardu derėjosi su Kuko Salų Vyriausybe dėl susitarimo pasikeičiant laiškais, kuriuo ne ilgiau kaip vieniems metams pratęsiamas dabartinio protokolo galiojimas. Susitarimas pasikeičiant laiškais buvo parafuotas 2020 m. liepos 29 d.

Susitarimo pasikeičiant laiškais tikslas – sudaryti sąlygas Sąjungai ir Kuko Salų Vyriausybei toliau bendradarbiauti siekiant skatinti tausios žvejybos politiką ir racionalų Kuko Salų vandenyse esančių žvejybos išteklių naudojimą ir leisti Sąjungos laivams vykdyti žvejybos veiklą šiuose vandenyse.

Sąjunga yra tvirtai įsipareigojusi užtikrinti pakankamas ekonomines galimybes savo žvejams visame pasaulyje, taigi, pratęsti tausios žvejybos partnerystės susitarimo su Kuko Salomis galiojimą.

 

Paskutiniais protokolo galiojimo metais taikyta tvarka toliau galios tomis pačiomis sąlygomis ne ilgiau kaip vienus metus.

Europos Sąjungos metinis finansinis įnašas yra 700 000 EUR suma, apimanti:

a) 350 000 EUR metinę sumą, protokolo pratęsto galiojimo laikotarpiu mokamą už galimybę naudoti žvejybos išteklius pagal protokole numatytų kategorijų žvejybos galimybes;

b) 350 000 EUR metinę paramos Kuko Salų žuvininkystės sektoriaus politikos kūrimui ir plėtrai sumą, mokamą protokolo pratęsto galiojimo laikotarpiu. Šia parama siekiama įgyvendinti Kuko Salų nacionalinės žuvininkystės politikos tikslus pagal darnaus jų jūrų žvejybos išteklių valdymo programas, įskaitant kovą su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba ir paramą smulkiosios žvejybos sektoriui visu protokolo galiojimo laikotarpiu.

Metinė įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma, įskaitant metų pradžioje dar neįsigaliojusių protokolų rezervo eilutę, nustatoma metinės biudžeto sudarymo procedūros metu.

Susitarimu pasikeičiant laiškais dėl pratęsimo taip pat nustatoma sumažinimo pro rata sąlyga tam atvejui, jei derybos dėl protokolo atnaujinimo baigtųsi jo pasirašymu, po kurio jis įsigaliotų dar prieš pasibaigiant metinio pratęsimo, kuriam taikomas susitarimas pasikeičiant laiškais, laikotarpiui.

 

******

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės komitetą rekomenduoti pritarti pasiūlymui dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kuko Salų Vyriausybės susitarimo pasikeičiant laiškais, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos ir Kuko Salų Vyriausybės tausios žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo galiojimas, sudarymo.


NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos ir Kuko Salų Vyriausybės susitarimo pasikeičiant laiškais, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos ir Kuko Salų Vyriausybės tausios žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo galiojimas, sudarymas

Nuorodos

11262/2020 – C9-0368/2020 – 2020/0275(NLE)

Atsakingas komitetas

 

PECH

 

 

 

 

Nuomonės referentas (-ė)

 Paskyrimo data

Valérie Hayer

8.10.2020

Svarstymas komitete

10.11.2020

 

 

 

Priėmimo data

16.11.2020

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

36

1

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Mauri Pekkarinen

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

36

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveld

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

GREENS/EFA

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

GUE/NGL

Dimitris Papadimoulis

 

1

-

GUE/NGL

Silvia Modig

 

3

0

ID

Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

 


 

 

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos ir Kuko Salų Vyriausybės susitarimo pasikeičiant laiškais, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos ir Kuko Salų Vyriausybės tausios žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo galiojimas, sudarymas

Nuorodos

11262/2020 – C9-0368/2020 – 2020/0275(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

17.11.2020

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

PECH

23.11.2020

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

23.11.2020

BUDG

23.11.2020

 

 

Nuomonė nepareikšta

 Sprendimo data

DEVE

29.6.2020

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

François-Xavier Bellamy

20.10.2020

 

 

 

Svarstymas komitete

12.10.2020

2.12.2020

 

 

Priėmimo data

3.12.2020

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

25

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Massimo Casanova, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Carmen Avram, Catherine Chabaud

Pateikimo data

7.12.2020

 

 

 


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

25

+

ECR

Bert-Jan Ruissen

GUE/NGL

João Ferreira

ID

Massimo Casanova, Rosanna Conte

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Peter Van Dalen, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro De Aguiar, Annie Schreijer-Pierik, Theodoros Zagorakis

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Catherine Chabaud, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Grace O'sullivan, Caroline Roose

 

2

-

ID

France Jamet

GUE/NGL

Anja Hazekamp

 

0

0

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

Atnaujinta: 2020 m. gruodžio 11 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika