Ziņojums - A9-0243/2020Ziņojums
A9-0243/2020

IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību par to, lai tiktu pagarināts darbības termiņš Īstenošanas protokolam, ko pievieno Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumam starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību

7.12.2020 - (11262/20 – C9-0368/2020 – 2020/0275(NLE)) - ***

Zivsaimniecības komiteja
Referents: François-Xavier Bellamy

Procedūra : 2020/0275(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A9-0243/2020
Iesniegtie teksti :
A9-0243/2020
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību par to, lai tiktu pagarināts darbības termiņš Īstenošanas protokolam, ko pievieno Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumam starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību

(11262/20 – C9-0368/2020 – 2020/0275(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (11262/20),

 ņemot vērā Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību par to, lai tiktu pagarināts darbības termiņš Īstenošanas protokolam, ko pievieno Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumam starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību (11271/20),

 ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 43. pantu, 218. panta 6. punkta otrās daļas a) punkta v) apakšpunktu un 218. panta 7. punktu (C9-0368/2020),

 ņemot vērā Reglamenta 105. panta 1. un 4. punktu un 114. panta 7. punktu,

 ņemot vērā Budžeta komitejas atzinumu,

 ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ieteikumu (A9-0243/2020),

1. sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Kuka Salu valdībai un parlamentam.

 


ĪSS PAMATOJUMS

Kuka Salas ir arhipelāgs, kuru veido 15 salas, kas atrodas Klusajā okeānā, ir sadalītas divās grupās un kurās dzīvo aptuveni 15 000 iedzīvotāju (2011. gada dati). Ir lietderīgi norādīt Kuka Salu ciešās attiecības ar Jaunzēlandi — tām ir kopēja valūta un visiem arhipelāga iedzīvotājiem tiek garantēta Jaunzēlandes pilsonība. Zivsaimniecības nozare veido mazāk par 3 % no valsts iekšzemes kopprodukta. Tās proporcionālā vērtība ir saglabājusies stabila attiecībā uz IKP pieaugumu par 34 %, līdz ar to ir samazinājies tās relatīvais īpatsvars vietējā ekonomikā.

Lielākā daļa vietējās tunzivju nozvejas netiek izkrauta Kuka Salās. Daļa nozvejas tiek izkrauta Rarotongas salas Avatiu ostā vietējam patēriņam un eksportam uz Jaunzēlandi un Japānu.

Kuka Salu ekskluzīva ekonomikas zona (EEK), kura robežojas ar Kiribati, Tokelau, Francijas Polinēziju, ASV Samoa Teritoriju, Niue un starptautisko ūdeņu teritorijām, sniedzas 1,98 miljonu kvadrātkilometru platībā, kas palielina zivsaimniecības nozares ekonomisko potenciālu, tomēr arī rada problēmas saistībā ar uzraudzību un kontroli, jo nelegāla, nereģistrēta un neregulēta zveja ir grūti pārvarama problēma, ņemot vērā plašo teritoriju un izliedētos resursus.

Parasti Kuka Salas ļauj citu valstu zvejas kuģiem piekļūt tās EEZ. Tomēr šādiem nolīgumiem ir bijis tīri komerciāls un privāts raksturs, kas ir traucējis izveidot tādas attiecības, kas pamatojas uz resursu ilgtspējas kritērijiem. Tas ir atstājis nopietnas sekas uz piekrastes kopienu dzīves apstākļiem un ietekmējis noteiktas tunzivju sugas.

Lielākā daļa seineru Kuka Salās zvejo zem ASV karoga, un konservu fabrikas darbības atsākšana ASV Samoā šim reģionam ir radījusi jaunas ekonomiskās iespējas. Atļaujas zvejai ar āķu jedām lielākoties ir izsniegtas Ķīnas un Vanuatu kuģiem.

Šajā reģionā esošo Eiropas floti veido seineri. Tā kā Savienības kuģi zvejai ar āķu jedām tradicionāli zvejo siltākos ūdeņos uz dienvidiem no Kuka Salām un, ņemot vērā Kuka Salu Haizivju saglabāšanas reglamenta noteikumus, Savienības kuģi zvejai ar āķu jedām nākotnē vairs nebūs ieinteresēti Kuka Salu EEK.

Partnerattiecību nolīgums ilgtspējīgas zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību stājās spēkā 2017. gada 10. maijā. Nolīguma īstenošanas protokolu piemēro uz četru gadu laikposmu kopš 2016. gada 14. oktobra, un tā darbības termiņš beidzas 2020. gada 13. oktobrī.

Padome 2020. gada 7. jūlijā pilnvaroja Komisiju sākt sarunas ar Kuka Salu valdību par to, lai noslēgtu jaunu īstenošanas protokolu, ko pievieno nolīgumam. Tā kā Covid-19 krīzes iespaidā sarunas aizkavējās, Komisija saskaņā ar savām pilnvarām Savienības vārdā sāka sarunas ar mērķi noslēgt nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību par to, lai ne vairāk kā uz vienu gadu tiktu pagarināts darbības termiņš īstenošanas protokolam, ko pievieno Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumam starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību. Sarunas noslēdzās sekmīgi, un 2020. gada 29. jūlijā vēstuļu apmaiņa tika parafēta.

Nolīguma vēstuļu apmaiņas veidā mērķis ir ļaut Savienībai un Kuka Salu valdībai arī turpmāk sadarboties, lai veicinātu ilgtspējīgas zivsaimniecības politiku un zvejas resursu atbildīgu izmantošanu Kuka Salu ūdeņos, kā arī ļaut Savienības kuģiem minētajos ūdeņos veikt zvejas darbības.

Lai nodrošinātu Savienības kuģu zvejas darbību nepārtrauktību, nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā būtu jāpiemēro provizoriski, kamēr tiek pabeigtas procedūras, lai tas stātos spēkā.

Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums ir Savienības un Kuka Salu stratēģiska izvēle, kas sniedz Savienības dalībvalstu karoga kuģiem zvejas iespējas, pamatojoties uz labākajiem pieejamajiem zinātniskajiem ieteikumiem, ievērojot Klusā okeāna rietumu un centrālās daļas zvejniecības komisijas (WCPFC) saglabāšanas un pārvaldības pasākumus un ņemot vērā pieejamo pārpalikumu. Lēmums šim nolūkam pieņemt nolīgumu pamatojas uz jau minēto ex ante novērtējumu, kuru 2013. gada jūnijā veica ārējie eksperti, kas secināja, ka ilgtermiņā labākais risinājums būtu nevis tieša vienošanās starp kuģiem un Kuka Salu iestādēm, bet gan protokola pieņemšana, kas sniegtu labumu attiecībā uz jūras resursu ilgtspēju, darba ņēmēju tiesību ievērošanu un abu pušu zivsaimniecības nozaru attīstību.

 

Protokolā ir paredzētas zvejas iespējas četriem tunzivju seineriem. Ņemot vērā Klusā okeāna centrālajā un rietumu daļā (Kiribati un Zālamana Salās) piemēroto nolīgumu noteikumus, ar šo protokolu varēs saglabāt Savienības dalībvalstu floti pašreizējā darbības kontekstā un palīdzēt ieviest vairākas zvejas iespējas, kas var sniegt labvēlīgu ietekmi ilgtermiņā.

Nolīgumā paredzētais ikgadējais finansiālais ieguldījums ir 735 000 EUR pirmajā un otrajā gadā un 700 000 EUR trešajā un ceturtajā gadā, un tas pamatojas uz:

a) atsauces daudzumu 7000 tonnu apmērā, par kuru noteiktā summa, kas saistīta ar piekļuvi, ir 385 000 EUR pirmajā un otrajā gadā un 350 000 EUR trešajā un ceturtajā gadā, un

b) atbalstu Kuka Salu zivsaimniecības nozares politikas izstrādei – 350 000 EUR pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā gadā. Šis atbalsts ir saskaņā ar valsts zivsaimniecības politiku un jo īpaši atbilst Kuka Salu vajadzībām zinātniskās pētniecības, nerūpnieciskās zvejas un uzraudzības, kontroles un pārraudzības darbību jomā, kā arī nelikumīgas zvejas apkarošanas jomā.

 

Šajā jautājumā referents vēlētos uzsvērt, ka ieguldījumi, kas ir paredzēti, lai atbalstītu Kuka Salu zivsaimniecības nozares politikas izstrādi, veido 47,6 %–50 % no kopējā maksājuma apjoma, kas ir ievērojams ieguldījums.

Referents iesaka sniegt piekrišanu šā protokola pagarināšanai, jo tas sniedz labumu gan Kuka Salām, gan Savienības flotēm, kas zvejo minētās valsts ūdeņos.

Visbeidzot referents uzsver, ka Parlaments ir nekavējoties un pilnīgi jāinformē visos ar protokolu vai tā atjaunošanu saistītās procedūras posmos.

 

 


 

 

BUDŽETA KOMITEJAS ATZINUMS (17.11.2020)

Zivsaimniecības komitejai

par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību par to, lai tiktu pagarināts darbības termiņš Īstenošanas protokolam, ko pievieno Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumam starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību

(COM(2020)0589  – C9-0368/2020  2020/0275(NLE))

Atzinuma sagatavotāja: Valérie Hayer

 

 

ĪSS PAMATOJUMS

Pirmais un pašreizējais partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību (turpmāk “partnerattiecību nolīgums”) tika parakstīts 2016. gada 14. oktobrī[1] uz astoņu gadu laikposmu. 

Jaunākais protokols[2], ar kuru nosaka partnerattiecību nolīgumā paredzētās zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, arī tika parakstīts 2016. gada 14. oktobrī, un tā termiņš beidzās 2020. gada 13. oktobrī.

 

Protokola mērķis ir saskaņā ar zinātniskajiem ieteikumiem un Klusā okeāna rietumu un centrālās daļas zvejniecības komisijas (WCPFC) ieteikumiem piešķirt Eiropas Savienības kuģiem zvejas iespējas Kuka Salu ūdeņos pieejamā pārpalikuma robežās. Mērķis turklāt ir stiprināt Eiropas Savienības un Kuka Salu valdības sadarbību, lai izveidotu tādas partnerattiecības, kurās abu pušu interesēs ir izstrādāt ilgtspējīgu zivsaimniecības politiku un nodrošināt zvejas resursu atbildīgu izmantošanu Kuka Salu zvejas zonā.

 

Gaidot, kad tiks pabeigtas sarunas par partnerattiecību nolīguma un tā protokola atjaunošanu, Komisija ar Padomes atļauju Eiropas Savienības vārdā ir risinājusi sarunas ar Kuka Salu valdību par nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā attiecībā uz pašreizējā protokola termiņa pagarinājumu uz ne vairāk kā vienu gadu. Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā tika parafēts 2020. gada 29. jūlijā.

Nolīguma vēstuļu apmaiņas veidā mērķis ir ļaut Eiropas Savienībai un Kuka Salu valdībai turpināt sadarboties, lai veicinātu ilgtspējīgas zivsaimniecības politiku un zvejas resursu atbildīgu izmantošanu Kuka Salu ūdeņos, kā arī ļaut Savienības kuģiem minētajos ūdeņos veikt zvejas darbības.

Savienība ir cieši apņēmusies nodrošināt pietiekamas ekonomiskās iespējas saviem zvejniekiem visā pasaulē, tāpēc pagarina ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu ar Kuka Salām.

 

Protokola pēdējā darbības gadā piemērojamā režīma termiņš tiks pagarināts ar tiem pašiem nosacījumiem uz periodu, kas nepārsniedz vienu gadu.

Eiropas Savienības ikgadējais finansiālais ieguldījums ir 700 000 EUR, un tas pamatojas uz:

a) ikgadējo summu, kura attiecībā uz protokolā paredzētajām kategorijām maksājama par piekļuvi zvejas resursiem un kuras apjoms visā protokola darbības termiņa pagarinājuma laikā ir 350 000 EUR;

b) atbalstu Kuka Salu zivsaimniecības nozares rīcībpolitikas attīstībai uz visu protokola darbības termiņa pagarinājuma laiku: 350 000 EUR gadā. Šā atbalsta mērķis ir visā protokola darbības laikā palīdzēt sasniegt Kuka Salu valsts politikas mērķus zivsaimniecības nozarē saskaņā ar jūras zvejas resursu ilgtspējīgas pārvaldības programmām, arī saistībā ar cīņu pret nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju un atbalstu mazapjoma zvejas nozarei.

Ikgadējā saistību un maksājumu apropriāciju summa, arī rezerves pozīcija attiecībā uz protokoliem, kuri gada sākumā vēl nav stājušies spēkā, tiek noteikta ikgadējā budžeta procedūrā.

Vēstuļu apmaiņā, kas attiecas uz termiņa pagarināšanu, nosaka arī proporcionāla samazinājuma klauzulu gadījumam, ja, sarunām par protokola atjaunošanu noslēdzoties, tas tiktu parakstīts un kļūtu piemērojams pirms vēstuļu apmaiņā noteiktā gada termiņa pagarinājuma beigām.

 

******

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Zivsaimniecības komiteju ieteikt sniegt piekrišanu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību par to, lai tiktu pagarināts darbības termiņš Īstenošanas protokolam, ko pievieno Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumam starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību.


ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Nolīguma noslēgšana vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību par to, lai tiktu pagarināts darbības termiņš Īstenošanas protokolam, ko pievieno Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumam starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību

Atsauces

11262/2020 – C9-0368/2020 – 2020/0275(NLE)

Atbildīgā komiteja

 

PECH

 

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

 Iecelšanas datums

Valérie Hayer

8.10.2020

Izskatīšana komitejā

10.11.2020

 

 

 

Pieņemšanas datums

16.11.2020

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

36

1

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Mauri Pekkarinen

 


 

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS
GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

36

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveld

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

GREENS/EFA

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

GUE/NGL

Dimitris Papadimoulis

 

1

-

GUE/NGL

Silvia Modig

 

3

0

ID

Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

 

 


 

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Nolīguma noslēgšana vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību par to, lai tiktu pagarināts darbības termiņš Īstenošanas protokolam, ko pievieno Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumam starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību

Atsauces

11262/2020 – C9-0368/2020 – 2020/0275(NLE)

Apspriešanās/piekrišanas pieprasījuma datums

17.11.2020

 

 

 

Atbildīgā komiteja

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

PECH

23.11.2020

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

DEVE

23.11.2020

BUDG

23.11.2020

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

 Lēmuma datums

DEVE

29.6.2020

 

 

 

Referenti

 Iecelšanas datums

François-Xavier Bellamy

20.10.2020

 

 

 

Izskatīšana komitejā

12.10.2020

2.12.2020

 

 

Pieņemšanas datums

3.12.2020

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

25

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Massimo Casanova, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Carmen Avram, Catherine Chabaud

Iesniegšanas datums

7.12.2020

 


 

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

25

+

ECR

Bert-Jan Ruissen

GUE/NGL

João Ferreira

ID

Massimo Casanova, Rosanna Conte

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Peter Van Dalen, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro De Aguiar, Annie Schreijer-Pierik, Theodoros Zagorakis

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Catherine Chabaud, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Grace O'sullivan, Caroline Roose

 

2

-

ID

France Jamet

GUE/NGL

Anja Hazekamp

 

0

0

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

 

 

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 13. decembris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika