ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov o predĺžení platnosti protokolu o vykonávaní Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov

7.12.2020 - (11262/20 – C9-0368/2020 – 2020/0275(NLE)) - ***

Výbor pre rybárstvo
Spravodajca: François-Xavier Bellamy

Postup : 2020/0275(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A9-0243/2020
Predkladané texty :
A9-0243/2020
Rozpravy :
Hlasovanie :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov o predĺžení platnosti protokolu o vykonávaní Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov

(11262/20 – C9-0368/2020 – 2020/0275(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (11262/20),

 so zreteľom na návrh dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov o predĺžení platnosti protokolu o vykonávaní Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov (11271/20),

 so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C9-0368/2020),

 so zreteľom na článok 105 ods. 1 a 4 a článok 114 ods. 7 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na stanovisko Výboru pre rozpočet,

 so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rybárstvo (A9-0243/2020),

1. udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil pozíciu Parlamentu Rade a Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Cookových ostrovov.


STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cookove ostrovy tvorí súostrovie 15 ostrovov ležiacich v Tichom oceáne v dvoch zoskupeniach a žije na nich približne 15 000 obyvateľov (podľa údajov z roku 2011). Treba zdôrazniť privilegovaný vzťah Cookových ostrovov s Novým Zélandom, s ktorým majú spoločnú menu a všetci obyvatelia Cookových ostrovov majú nárok na novozélandské občianstvo. Odvetvie rybárstva predstavuje menej ako 3 % HDP krajiny. Jeho podiel v hodnotovom vyjadrení zostal v súvislosti s nárastom HDP o 34 % na stabilnej úrovni, jeho relatívna váha v rámci miestneho hospodárstva sa však znížila.

Veľká väčšina domácich úlovkov tuniaka sa vyloďuje mimo Cookových ostrovov. Časť úlovkov sa vyloďuje v prístave Avatiu na ostrove Rarotonga a je určená na domácu spotrebu a vývoz na Nový Zéland a do Japonska.

Výhradná hospodárska zóna (VHZ) Cookových ostrovov, ktorá susedí s Kiribati, Tokelau, Francúzskou Polynéziou, Americkou Samoou, Niue a oblasťami otvoreného mora, sa rozprestiera na ploche 1,98 milióna km2. To síce zvyšuje hospodársky potenciál odvetvia rybárstva, no zároveň spôsobuje ťažkosti pri monitorovaní a kontrole, čo znamená, že nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov predstavuje z dôvodu rozptýlenia zdrojov v takejto rozľahlej oblasti ťažko riešiteľný problém.

Cookove ostrovy tradične povoľujú prístup rybárskym plavidlám iných krajín do svojej VHZ. Tieto dohody však boli uzatvorené na čisto obchodné účely a majú súkromnú povahu, čo spôsobuje, že je ťažké vytvárať vzťahy založené na kritériách udržateľnosti zdrojov. To malo vážny vplyv na životné podmienky pobrežných komunít a určité druhy tuniakov.

Väčšina plavidiel na lov vakovou sieťou vo VHZ Cookových ostrovov sa plaví pod vlajkou Spojených štátov a znovuotvorenie konzervárne na Americkej Samoe prinieslo nové hospodárske perspektívy v tomto regióne. Povolenia na rybolov lovnými šnúrami využívajú najmä plavidlá Číny a Vanuatu.

Európska flotila v tomto regióne pozostáva z plavidiel na lov vakovou sieťou. Vzhľadom na to, že plavidlá Únie na lov lovnými šnúrami tradične lovia v miernejších vodách na juhu Cookových ostrovov, a na požiadavky nariadenia o ochrane žralokov Cookových ostrovov, plavidlá Únie na lov lovnými šnúrami budú mať v budúcnosti len málo dôvodov loviť vo VHZ Cookových ostrovov.

Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov nadobudla platnosť 10. mája 2017. Protokol o vykonávaní tejto dohody sa uplatňuje od 14. októbra 2016 počas štyroch rokov a jeho platnosť sa končí 13. októbra 2020.

Rada 7. júla 2020 poverila Komisiu, aby začala rokovania s vládou Cookových ostrovov s cieľom uzavrieť nový protokol o vykonávaní tejto dohody. Keďže kríza spôsobená ochorením COVID-19 zapríčinila oneskorenie rokovaní, Komisia v súlade so svojím mandátom rokovala v mene Únie o dohode vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov o predĺžení platnosti protokolu o vykonávaní Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov maximálne o jeden rok. Tieto rokovania boli úspešné a výmena listov bola parafovaná 29. júla 2020.

Cieľom dohody vo forme výmeny listov je umožniť Únii a vláde Cookových ostrovov naďalej spolupracovať na podpore politiky udržateľného rybárstva a zodpovedného využívania rybolovných zdrojov vo vodách Cookových ostrovov, ako aj umožniť plavidlám Únie vykonávať v týchto vodách rybolovné činnosti.

V záujme zabezpečenia kontinuity rybolovných činností plavidiel Únie vo vodách Cookových ostrovov je potrebné vykonávať dohodu vo forme výmeny listov predbežne, kým sa neukončia postupy potrebné na nadobudnutie jej platnosti.

Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva je strategickou voľbou Únie a Cookových ostrovov, ktorá prináša rybolovné možnosti pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou členského štátu Únie, a to na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní, pri dodržaní opatrení na zachovanie a riadenie rybolovných zdrojov, ktoré prijala Komisia pre rybolov v západnom a strednom Tichom oceáne (WCPFC), a v rámci dostupného nadbytku. Možnosť dohody v tejto oblasti podporuje aj uvedené hodnotenie ex ante realizované v júni 2013 externými odborníkmi, v rámci ktorého sa dospelo k záveru, že v porovnaní s priamym rokovaním medzi plavidlami a orgánmi Cookových ostrovov protokolárna forma z dlhodobého hľadiska predstavuje lepšie riešenie v záujme udržateľnosti rybolovných zdrojov, dodržiavania práv pracovníkov a rozvoja odvetví rybárstva obidvoch strán.

 

V protokole sa stanovujú rybolovné možnosti pre štyri plavidlá na lov tuniakov vakovou sieťou. Vzhľadom na požiadavky stanovené v dohodách, ktoré sa uplatňujú v oblasti stredného a západného Tichého oceánu (Kiribati a Šalamúnove ostrovy) protokol umožní udržať flotilu krajín Únie v jej súčasnej operačnej oblasti a pomôže vytvoriť siete rybolovných možností, ktoré môžu časom priniesť pozitívne výsledky.

Dohoda predpokladá ročný finančný príspevok vo výške 735 000 EUR v prvom a druhom roku a 700 000 EUR v treťom a štvrtom roku, a to na základe:

a) referenčnej tonáže 7 000 ton, pričom suma za prístup predstavuje 385 000 EUR v prvom a druhom roku a 350 000 EUR v treťom a štvrtom roku; a

b) podpory na rozvoj odvetvovej rybárskej politiky Cookových ostrovov vo výške 350 000 EUR v prvom, druhom, treťom a štvrtom roku. Táto podpora je v súlade s cieľmi vnútroštátnej rybárskej politiky a najmä s potrebami Cookových ostrovov v oblasti podpory vedeckého výskumu, maloobjemového tradičného rybolovu, ako aj monitorovania a kontroly rybolovu a dohľadu nad ním a boja proti nezákonnému rybolovu.

 

V súvislosti s touto otázkou by spravodajca rád podotkol, že príspevky na podporu rozvoja odvetvovej rybárskej politiky Cookových ostrovov sa pohybujú medzi 47,6 % až 50 % celkových prevedených súm, čo je z percentuálneho hľadiska vysoký príspevok.

Spravodajca odporúča, aby Parlament schválil predĺženie tohto protokolu, a to vzhľadom na jeho význam pre Cookove ostrovy, ako aj pre flotily Únie, ktoré pôsobia vo vodách tejto krajiny.

Na záver spravodajca zdôrazňuje, že Parlament musí byť ihneď, v plnej miere a vo všetkých štádiách informovaný o postupoch týkajúcich sa protokolu a jeho obnovenia.


 

 

 

STANOVISKO VÝBORU PRE ROZPOČET (17.11.2020)

pre Výbor pre rybárstvo

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov o predĺžení platnosti protokolu o vykonávaní Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov

(COM(2020)0589 – C9-0368/2020 – 2020/0275(NLE))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Valérie Hayer

 

 

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Prvá a súčasná Dohoda o partnerstve v odvetví rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov (ďalej len „dohoda o partnerstve“) bola podpísaná 14. októbra 2016[1] na obdobie ôsmich rokov. 

Posledný protokol[2], ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa dohody o partnerstve, bol takisto podpísaný 14. októbra 2016 a jeho platnosť sa skončila 13. októbra 2020.

 

Cieľom protokolu je poskytnúť plavidlám Európskej únie rybolovné možnosti v rámci dostupného prebytku vo vodách Cookových ostrovov v súlade s vedeckými odporúčaniami a odporúčaniami Komisie pre rybolov v západnom a strednom Tichom oceáne (WCPFC). Ďalším cieľom je prehĺbiť spoluprácu medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov, a tým vytvoriť partnerský rámec na rozvoj udržateľnej rybárskej politiky a zodpovedného využívania rybolovných zdrojov v rybolovnej oblasti Cookových ostrovov v záujme oboch strán.

 

Kým nebudú ukončené rokovania o obnovení dohody o partnerstve a jej protokolu, Komisia na základe poverenia Rady vyrokovala v mene Európskej únie s vládou Cookových ostrovov dohodu vo forme výmeny listov, ktorou sa predlžuje uplatňovanie súčasného protokolu k dohode o partnerstve maximálne o jeden rok. Dohoda vo forme výmeny listov bola parafovaná 29. júla 2020.

Cieľom dohody vo forme výmeny listov je umožniť Európskej únii a vláde Cookových ostrovov naďalej spolupracovať na podpore politiky udržateľného rybolovu a zodpovedného využívania rybolovných zdrojov vo vodách Cookových ostrovov a umožniť plavidlám Únie vykonávať v týchto vodách rybolovné činnosti.

Únia je pevne odhodlaná zabezpečiť svojim rybárom na celom svete dostatočné hospodárske príležitosti, a tým rozšíriť dohodu o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva s Cookovými ostrovmi.

 

Režim uplatňovaný počas posledného roka platnosti protokolu bude predĺžený za rovnakých podmienok maximálne o jeden rok.

Ročný finančný príspevok Európskej únie predstavuje 700 000 EUR a pozostáva z týchto položiek:

a) ročnej sumy za prístup k rybolovným zdrojom pre kategórie uvedené v protokole vo výške 350 000 EUR na obdobie predĺženej platnosti protokolu;

b) podpory na rozvoj odvetvovej rybárskej politiky Cookových ostrovov vo výške 350 000 EUR na obdobie predĺženej platnosti protokolu. Táto suma je určená na podporu splnenia cieľov vnútroštátnej rybárskej politiky Cookových ostrovov v rámci programov udržateľného hospodárenia s ich morskými rybolovnými zdrojmi vrátane boja proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, ako aj na podporu odvetvia drobného rybolovu na celé obdobie platnosti protokolu.

Ročná suma viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov sa stanovuje v rámci každoročného rozpočtového postupu vrátane riadku týkajúceho sa rezerv na protokoly, ktoré začiatkom roka ešte neboli v platnosti.

Výmena listov na účely predĺženia okrem toho obsahuje klauzulu o pomernom znížení, ak rokovania o obnove protokolu povedú k ich podpísaniu a následnému nadobudnutiu platnosti pred uplynutím predĺženia o jeden rok, ktoré je predmetom tejto výmeny listov.

 

******

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor odporučil schváliť návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov o predĺžení platnosti protokolu o vykonávaní Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov


 

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Uzavretie Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov o predĺžení platnosti protokolu o vykonávaní Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov

Referenčné čísla

11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE)

Gestorský výbor

 

PECH

 

 

 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

 dátum vymenovania

Valérie Hayer

8.10.2020

Prerokovanie vo výbore

10.11.2020

 

 

 

Dátum prijatia

16.11.2020

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

36

1

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Náhradník prítomný na záverečnom hlasovaní

Mauri Pekkarinen

 

 


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

36

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveld

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

GREENS/EFA

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

GUE/NGL

Dimitris Papadimoulis

 

1

-

GUE/NGL

Silvia Modig

 

3

0

ID

Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

 

 

 


 

 

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Uzavretie dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Cookovými ostrovmi o predĺžení platnosti protokolu o vykonávaní Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov

Referenčné čísla

11262/2020 – C9-0368/2020 – 2020/0275(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosti o súhlas

17.11.2020

 

 

 

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

PECH

23.11.2020

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

 dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

23.11.2020

BUDG

23.11.2020

 

 

Bez predloženia stanoviska

 dátum rozhodnutia

DEVE

29.6.2020

 

 

 

Spravodajcovia

 dátum vymenovania

François-Xavier Bellamy

20.10.2020

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

12.10.2020

2.12.2020

 

 

Dátum prijatia

3.12.2020

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

25

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Massimo Casanova, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carmen Avram, Catherine Chabaud

Dátum predloženia

7.12.2020

 

 

 


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN  V GESTORSKOM VÝBORE

25

+

ECR

Bert-Jan Ruissen

GUE/NGL

João Ferreira

ID

Massimo Casanova, Rosanna Conte

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Peter Van Dalen, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro De Aguiar, Annie Schreijer-Pierik, Theodoros Zagorakis

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Catherine Chabaud, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Grace O'sullivan, Caroline Roose

 

2

-

ID

France Jamet

GUE/NGL

Anja Hazekamp

 

0

0

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

Posledná úprava: 14. decembra 2020
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia