Betänkande - A9-0243/2020Betänkande
A9-0243/2020

REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering om förlängning av protokollet om genomförandet av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering

7.12.2020 - (11262/20 – C9-0368/2020 – 2020/0275(NLE)) - ***

Fiskeriutskottet
Föredragande: François-Xavier Bellamy

Förfarande : 2020/0275(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A9-0243/2020
Ingivna texter :
A9-0243/2020
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering om förlängning av protokollet om genomförandet av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering

(11262/20 – C9-0368/2020 – 2020/0275(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av utkastet till rådets beslut (11262/20),

 med beaktande av utkastet till avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering om förlängning av protokollet om genomförandet av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering (11271/20),

 med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 43 samt artikel 218.6 andra stycket a led v och punkt 7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0368/2020),

 med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

 med beaktande av yttrandet från budgetutskottet,

 med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet (A9-0243/2020),

1. Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Cooköarna.


KORTFATTAD MOTIVERING

Cooköarna i Stilla havet är en arkipelag bestående av 15 öar som är indelade i två grupper, och med en befolkning på cirka 15 000 invånare (enligt uppgifter från 2011). Det bör framhållas att Cooköarna har särskilda förbindelser med Nya Zeeland och använder Nya Zeelands valuta. Alla invånare på Cooköarna har rätt till nyzeeländskt medborgarskap. Fiskerisektorn står för mindre än 3 % av landets BNP. Dess värde har hållit sig stabilt samtidigt som BNP har vuxit med 34 %. Fiskerisektorns betydelse har därför relativt sett minskat i den lokala ekonomin.

De allra flesta inhemska tonfiskfångsterna landas utanför Cooköarna. Vissa landningar sker i hamnen Avatiu på Rarotonga, och de täcker den inhemska konsumtionen och exporten till Nya Zeeland och Japan.

Cooköarnas exklusiva ekonomiska zon, vid gränsen mot Kiribati, Tokelau, Franska Polynesien, Amerikanska Samoa, Niue och det fria havet, täcker ett område på 1,98 miljoner km², vilket visserligen ökar fiskerinäringens ekonomiska potential, men samtidigt skapar övervaknings- och kontrollsvårigheter, vilket gör olagligt, orapporterat och oreglerat fiske till ett svårlösligt problem, eftersom resurserna är spridda över ett så stort område.

Cooköarna har traditionellt gett fartyg från andra länder tillträde till landets exklusiva ekonomiska zon. Dessa avtal ingås dock i ett rent kommersiellt och privat sammanhang, vilket gör det svårt att upprätta förbindelser som bygger på kriterier för resursernas hållbarhet. Detta har fått allvarliga konsekvenser för kustsamhällenas levnadsvillkor och har påverkat vissa tonfiskarter.

De flesta notfartyg som fiskar i Cooköarnas exklusiva ekonomiska zon seglar under amerikansk flagg, och återöppnandet av en konservfabrik i Amerikanska Samoa har medfört nya ekonomiska möjligheter för regionen. Fisketillstånden för långrevsfartyg innehas huvudsakligen av fartyg från Kina och Vanuatu.

Den europeiska flottan i regionen består av notfartyg. Med tanke på att EU:s fartyg för långrevsfiske traditionellt fiskar i mer tempererade vatten söder om Cooköarna, och mot bakgrund av kraven i förordningen om hajarnas bevarande i Cooköarna, har EU:s fartyg för långrevsfiske föga intresse av att fiska i Cooköarnas exklusiva ekonomiska zon i framtiden.

Avtalet om partnerskap för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering trädde i kraft den 10 maj 2017. Protokollet om genomförandet av avtalet tillämpades från och med den 14 oktober 2016 och gällde i fyra år. Avtalet löpte ut den 13 oktober 2020.

Den 7 juli 2020 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar med Cooköarnas regering i syfte att ingå ett nytt protokoll om genomförande av avtalet. Eftersom covid-19-krisen ledde till att förhandlingarna inte framskred enligt tidtabellen, förhandlade kommissionen, i enlighet med sitt mandat, på unionens vägnar fram ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering om förlängning av protokollet om genomförandet av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering för en period på maximalt ett år. Dessa förhandlingar slutfördes med framgång, och skriftväxlingen paraferades den 29 juli 2020.

Syftet med avtalet genom skriftväxling är att unionen och Cooköarnas regering ska kunna fortsätta att samarbeta för att främja en hållbar fiskeripolitik och ett ansvarsfullt nyttjande av fiskeresurserna i Cooköarnas vatten, och att göra det möjligt för EU-fartygen att bedriva fiskeverksamhet i dessa vatten.

För att säkerställa kontinuiteten i unionsfartygens fiskeverksamhet i Cooköarnas vatten bör avtalet genom skriftväxling tillämpas provisoriskt i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för avtalets ikraftträdande avslutas.

Partnerskapsavtalet om hållbart fiske är ett strategiskt val av unionen och Cooköarna, som erbjuder fiskemöjligheter för fartyg som för en EU-medlemsstats flagg, vilka sker på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga råd, samtidigt som man respekterar de bevarande- och förvaltningsåtgärder som antagits av Kommissionen för bevarande och förvaltning av långvandrande fiskbestånd i västra och mellersta Stilla havet (WCPFC), och inom gränserna för det tillgängliga överskottet. Beslutet att ingå ett avtal i detta sammanhang underbyggs av den ovannämnda förhandsbedömningen, som genomfördes i juni 2013 av externa experter. Slutsatsen var att upprättandet av ett protokoll, mot bakgrund av de direkta förhandlingarna mellan fartyg och Cooköarnas myndigheter, skulle vara den bästa lösningen på lång sikt för fiskbeståndens hållbarhet, respekten för arbetstagarnas rättigheter och utvecklingen av bägge parters fiskerisektorer.

 

Protokollet fastställer fiskemöjligheter för fyra snörpvadsfartyg för tonfisk. Med beaktande av kraven i de avtal som gäller för västra och mellersta Stilla havet (Kiribati och Salomonöarna) kommer protokollet att göra det möjligt för medlemsstaternas flottor att stanna kvar i sitt nuvarande verksamhetsområde samt bidra till att inrätta ett nätverk med fiskemöjligheter som på lång sikt kan ge fördelar.

Den årliga ekonomiska ersättningen enligt avtalet ska uppgå till 735 000 euro för det första och andra året och 700 000 euro för det tredje och fjärde året. Ersättningen avser följande:

a) En referensfångstmängd på 7 000 ton, för ett belopp som är kopplat till tillträdet på 385 000 EUR för det första och andra året, och 350 000 EUR för det tredje och fjärde året.  

b) Stöd till utvecklingen av Cooköarnas sektoriella fiskeripolitik till ett belopp av 350 000 EUR för det första, andra, tredje och fjärde året. Detta är i linje med den nationella fiskeripolitikens syften, inte minst Cooköarnas behov av såväl stöd till vetenskaplig forskning och småskaligt fiske, som till övervakning, kontroll och tillsyn av fisket och åtgärder för att bekämpa olagligt fiske.

 

En punkt som föredraganden vill understryka är att bidragen som är avsedda att stödja utvecklingen av Cooköarnas sektoriella fiskeripolitik varierar mellan 47,6 % och 50 % av det totala överförda beloppet, vilket är ett betydelsefullt bidrag.

Föredraganden rekommenderar att parlamentet godkänner förlängningen av detta protokoll, med tanke på dess betydelse både för Cooköarna och för de EU-flottor som fiskar i Cooköarnas vatten.

Föredraganden betonar att parlamentet omedelbart bör få ta del av all information, i alla skeden, om de förfaranden som avser protokollet eller förlängningen av det.


 

 

 

YTTRANDE FRÅN BUDGETUTSKOTTET (17.11.2020)

till fiskeriutskottet

över förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering om förlängning av protokollet om genomförandet av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering

(COM(2020)0589 – C9-0368/2020 – 2020/0275(NLE))

Föredragande av yttrande: Valérie Hayer

 

 

KORTFATTAD MOTIVERING

Det första och nuvarande partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering (nedan kallat partnerskapsavtalet) undertecknades den 14 oktober 2016[1] med en löptid på åtta år. 

Det senaste protokollet[2] om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet undertecknades också den 14 oktober 2016 och löpte ut den 13 oktober 2020.

 

Protokollets syfte är att erbjuda fiskemöjligheter för Europeiska unionens fartyg i Cooköarnas fiskezon inom ramen för det tillgängliga överskottet och i enlighet med vetenskapliga utlåtanden och rekommendationer utfärdade av kommissionen för bevarande och förvaltning av långvandrande fiskbestånd i västra och mellersta Stilla havet. Syftet är också att stärka samarbetet mellan Europeiska unionen och Cooköarna och att skapa en ram för partnerskap för att utveckla en politik för hållbart fiske och ansvarsfullt nyttjande av fiskeresurserna i Cooköarnas fiskezon i båda parters intresse.

 

I avvaktan på att förhandlingarna om en förlängning av partnerskapsavtalet och det tillhörande protokollet ska slutföras har kommissionen, på grundval av ett tillstånd från rådet, på Europeiska unionens vägnar förhandlat fram ett avtal genom skriftväxling med Cooköarnas regering om en förlängning med en period på högst ett år av det nuvarande protokollet. Avtalet genom skriftväxling paraferades den 29 juli 2020.

Syftet med avtalet genom skriftväxling är att Europeiska unionen och Cooköarnas regering ska kunna fortsätta att samarbeta för att främja en hållbar fiskeripolitik och ett ansvarsfullt nyttjande av fiskeresurserna i Cooköarnas vatten, och göra det möjligt för EU-fartygen att bedriva fiskeverksamhet i dessa vatten.

Unionen är fast besluten att säkerställa tillräckliga ekonomiska möjligheter för sina fiskare i hela världen och därigenom förlänga partnerskapsavtalet om hållbart fiske med Cooköarna.

 

Den ordning som gällde under protokollets sista år kommer att förlängas på samma villkor i högst ett år.

Europeiska unionens årliga ekonomiska ersättning uppgår till 700 000 EUR på grundval av följande:

a) Ett årligt belopp för tillträde till fiskeresurserna för de kategorier som fastställs i protokollet, vilket uppgår till 350 000 EUR under den tid som protokollets förlängning är i kraft.

b) Ett stöd till utvecklingen av den sektoriella fiskeripolitiken i Cooköarna till ett belopp på 350 000 EUR för löptiden för protokollets förlängning. Stödet är avsett att bidra till att uppfylla de mål som fastställs inom Cooköarnas nationella fiskeripolitik inom ramen för programmen för hållbar förvaltning av havsfiskets resurser, inbegripet kampen mot olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och stödet till den småskaliga fiskerisektorn, för protokollets hela löptid.

Det årliga beloppet för åtagande- och betalningsbemyndiganden fastställs inom ramen för det årliga budgetförfarandet, inklusive för reservposten för protokoll som inte hade trätt i kraft vid årets början.

I skriftväxlingen om förlängning anges också en klausul om proportionell minskning om förhandlingarna om förnyande av protokollet skulle leda till att detta undertecknas och träder i kraft före utgången av den förlängning med ett år som är föremål för skriftväxlingen.

 

******

Budgetutskottet uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott rekommendera att Europaparlamentet godkänner förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering om förlängning av protokollet om genomförandet av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering.


 

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering om förlängning av protokollet om genomförandet av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering

Referensnummer

11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE)

Ansvarigt utskott

 

PECH

 

 

 

 

Föredragande av yttrande

 Utnämning

Valérie Hayer

8.10.2020

Behandling i utskott

10.11.2020

 

 

 

Antagande

16.11.2020

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

36

1

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Mauri Pekkarinen

 

 


 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

36

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveld

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

GREENS/EFA

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

GUE/NGL

Dimitris Papadimoulis

 

1

-

GUE/NGL

Silvia Modig

 

3

0

ID

Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

 

 

 


 

 

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering om förlängning av protokollet om genomförandet av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering

Referensnummer

11262/2020 – C9-0368/2020 – 2020/0275(NLE)

Samråd / begäran om godkännande

17.11.2020

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

PECH

23.11.2020

 

 

 

Rådgivande utskott

 Tillkännagivande i kammaren

DEVE

23.11.2020

BUDG

23.11.2020

 

 

Inget yttrande avges

 Beslut

DEVE

29.6.2020

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

François-Xavier Bellamy

20.10.2020

 

 

 

Behandling i utskott

12.10.2020

2.12.2020

 

 

Antagande

3.12.2020

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

25

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Massimo Casanova, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Carmen Avram, Catherine Chabaud

Ingivande

7.12.2020

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

25

+

ECR

Bert-Jan Ruissen

GUE/NGL

João Ferreira

ID

Massimo Casanova, Rosanna Conte

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Peter Van Dalen, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro De Aguiar, Annie Schreijer-Pierik, Theodoros Zagorakis

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Catherine Chabaud, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Grace O'sullivan, Caroline Roose

 

2

-

ID

France Jamet

GUE/NGL

Anja Hazekamp

 

0

0

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

Senaste uppdatering: 14 december 2020
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy