Процедура : 2020/0274(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0244/2020

Внесени текстове :

A9-0244/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/12/2020 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2020)0342

<Date>{07/12/2020}7.12.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0244/2020</NoDocSe>
PDF 233kWORD 62k

<TitreType>ПРЕПОРЪКА</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания относно удължаването на изтичащия на 15 ноември 2020 г. срок на действие на Протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания</Titre>

<DocRef>(11260/2020 – C9‑0372/2020 – 2020/0274(NLE))</DocRef>


<Commission>{PECH}Комисия по рибно стопанство</Commission>

Докладчик: <Depute>Ани Схрейер‑Пирик</Depute>

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТИ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания относно удължаването на изтичащия на 15 ноември 2020 г. срок на действие на Протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания

(11260/2020 – C9‑0372/2020 – 2020/0274(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

 като взе предвид проекта на решение на Съвета (11260/2020),

 като взе предвид Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания относно удължаването на изтичащия на 15 ноември 2020 г. срок на действие на Протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания (11315/2020),

 като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43, параграф 2 и с член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9‑0372/2020),

 като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид становището на комисията по бюджети,

 като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство (A9-0244/2020),

1. дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Ислямска република Мавритания.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст:

 

Споразумението за партньорство в областта на рибарството с Мавритания предоставя значителни риболовни възможности, насочени към дълбоководни или пелагични видове, както и риба тон и далекомигриращи видове риба, за флота на ЕС. То е най-важното от настоящите споразумения на ЕС за смесен риболов с трети държави и понастоящем позволява на най-много 58 кораба от Испания, Италия, Португалия, Нидерландия, Литва, Латвия, Полша, Германия, Обединеното кралство, Ирландия и Франция да извършват риболов. То е част от мрежа от двустранни споразумения за партньорство в областта на устойчивото рибарство (СПОУР), установени от ЕС в Атлантическия океан срещу Западна Африка, а именно с Мароко, Сенегал, Гамбия, Гвинея Бисау, Либерия и Кот д'Ивоар.

 

През 2018 – 2019 г. Комисията извърши предварителна оценка на евентуалното подновяване на протокола, в която се заключава, че риболовният сектор на ЕС е силно заинтересован от риболова в Мавритания и че подновяването на протокола ще спомогне за засилване на наблюдението, контрола и надзора и ще допринесе за подобряване на управлението на рибарството в региона. За ЕС е важно да поддържа инструмент, позволяващ задълбочено секторно сътрудничество с държава, която поради обхвата на риболовната зона под нейна юрисдикция е водещ фактор в управлението на океаните на подрегионално ниво.

 

Протоколът дава възможности за риболов в следните категории:

 

* Риболовни кораби за улов на ракообразни, различни от лангуста и рак: 5 000 тона и 25 кораба;

* Траулери (нехладилни) и кораби за риболов с дънни парагади за черна мерлуза: 6 000 тона и 6 кораба;

- Траулери (хладилни) за риболов на черна мерлуза: (черна мерлуза: 3 500 тона, калмари: 1 450 тона, сепия: 600 тона);

* Риболовни кораби, специализирани за улов на дънни видове, различни от черна мерлуза посредством риболовни уреди, различни от трал: 3 000 тона и 6 кораба;

* Мрежи гъргър за улов на риба тон: 12 500 тона (референтен тонаж) и 25 кораба;

* Кораби за улов на риба тон с въдици и кораби за риболов с парагади: 7 500 тона (референтен тонаж) и 15 кораба;

* Хладилни траулери за пелагичен риболов: 225 000 тона (с максимално допустимо превишение до 10%) и 19 кораба;

* Кораби за пелагичен риболов без замразяване: 15 000 тона (приспаднати от обема за категория 6, ако се използват) и 2 кораба.

 

 

Преговори за ново СПОР и удължаване на срока на действие на настоящия протокол през 2019 г.

 

През юли 2019 г. Съветът прие мандат за упълномощаване на Европейската комисия да започне преговори за изготвяне на ново споразумение за партньорство в областта на рибарството и нов протокол между ЕС и Ислямска република Мавритания. Същевременно мандатът позволи на Комисията да договори ограничено удължаване с една година на протокола за изпълнение на това споразумение, в който се определят възможностите за риболов и финансовото участие, тъй като той изтича през ноември 2019 г. Целта е да се предотврати прекъсване на риболовните дейности, ако преговорите за новото СПОР отнемат повече време от очакваното.

 

Поради това през ноември 2019 г. ЕС и Мавритания удължиха срока на действие на протокола с една година — до 15 ноември 2020 г. Впоследствие Европейският парламент (ЕП) даде одобрението си за това едногодишно удължаване въз основа на препоръка, изготвена от г-жа Агилера (процедура № 2019/0210 (NLE)), която беше приета на пленарно заседание на 13 май 2020 г.

 

Второ удължаване на срока на действие, преговори за ново СПОР и пандемията от COVID-19

 

Между септември 2019 г. и февруари 2020 г. ЕС и Мавритания проведоха четири кръга преговори по новото СПОР. Началото на пандемията от COVID-19 обаче прекъсна ритъма на преговорите от март 2020 г. насам. Поради това на 26 юни 2020 г. Съветът упълномощи Комисията да договори ново удължаване на протокола за максимален период от още една година. Двете страни се споразумяха за такова удължаване на 7 юли 2020 г. Както и през 2019 г., целта на удължаването е да се предотврати прекъсване на риболовните дейности от страна на флота на ЕС, като се има предвид, че срокът на действие на настоящия протокол изтича на 15 ноември 2020 г.

 

Сега ЕП е приканен да разгледа възможността да даде своето одобрение за това второ едногодишно удължаване. Удължаването оставя непроменени както настоящите възможности за риболов, описани по-горе, така и финансовото участие на ЕС. Финансовото участие на ЕС възлиза на 61 625 000 EUR за една година, разпределени, както следва:

 

 Годишна сума за достъп до рибните ресурси, определена в размер на 57 500 000 EUR.

 Годишна сума за подкрепа на развитието на секторната политика на Мавритания в областта на рибарството в размер на 4 125 000 EUR годишно, за да ѝ се помогне да изпълни целите на своята национална политика за устойчивото управление на сладководните и морските рибни ресурси.

 

Позиция на докладчика

 

Споразумението в областта на рибарството с Мавритания е от жизненоважно значение за годишните риболовни планове на пелагичните флотове на държавите – членки на ЕС. Докладчикът отчита, че би било желателно да се удължи действието на настоящия протокол. Въпреки това, макар да признава, че това би било препоръчителен начин на действие, тя предупреждава и двете страни, че удължаването на протокола за втори път не следва да се използва като „жокер“, за да може преговорите да продължат по-дълго от необходимото, и подчертава, че е важно споразумението да се финализира. Тя призовава Европейската комисия да продължи преговорите във възможно най-кратък срок, за да може да представи ново споразумение за партньорство в областта на рибарството и нов протокол през пролетта на 2021 г.

 

Докладчикът приветства постигнатия напредък в изготвянето на ново СПОР, по-специално по въпроси, свързани с управлението. Тя иска от Комисията да помогне на Мавритания да подобри контрола върху частните споразумения, които поддържа, по-специално тези, които могат: да позволят на корабите да навлизат в забранени риболовни зони, което създава нелоялна конкуренция, възможна свръхексплоатация на ресурсите, нарушаване на правата на мавританските работници или толериране на незаконния, нерегулиран и недеклариран риболов, както докладваха НПО, извършващи дейност в тези риболовни райони. Докладчикът твърдо подкрепя включването на клауза за прозрачността в бъдещия протокол, с която Мавритания се задължава да оповестява публично всяко споразумение, което позволява достъп на чужди кораби до нейните териториални води. Капацитетът на държавата да договаря такива споразумения трябва да бъде развит, за да се гарантират еднакви условия на конкуренция по отношение на спазването. Съществува необходимост от еднакво наблюдение и правоприлагане на всички пелагични кораби, извършващи дейност в мавритански води, от страна на контролните органи, за да се гарантира, че се прилагат същите условия като за кораби на ЕС и други чуждестранни кораби и че всяка експлоатация на ресурсите е действително устойчива.

 

Докладчикът също така отправя искане към Комисията да подпомогне мавританските органи при установяването на ефективен мониторинг, контрол и надзор на сектора на рибното брашно, както и при събирането на научни данни за всички пелагични риболовни дейности и пунктове за разтоварване, включително предприятията за рибно брашно. Липсата на събиране на научни данни, на надеждна оценка на запасите и на ефективно управление на рибарството доведе до свръхексплоатация на повечето пелагични запаси в зоната, с изключение на сардините.

 

Мавританският непромишлен риболов трябва да запази преференциален достъп до ресурсите и да може да гарантира продоволствената сигурност в района. Докладчикът настоява Комисията да увеличи подкрепата за местния сектор на рибарството в Мавритания, което показва решимостта на ЕС да стимулира развитието на флотовете на държави, с които е сключил споразумения, и желанието му да популяризира модела на екологична, икономическа и социална устойчивост, за който се застъпва в рамките на своята политика в областта на рибарството.

 

Докладчикът също така настоятелно призовава Комисията да гарантира, че протоколът, по който се водят преговори, предвижда възможност за разтоварване в пристанища извън Мавритания, като по този начин се слага край на ненужните страдания на корабособствениците от ЕС поради блокадите на автомобилния транспорт на границата с Мароко.

 

Докладчикът призовава Комисията да гарантира запазването на подобренията, включени в настоящия протокол, като премахването на ограниченията, наложени на флота на Общността. Специално внимание следва да се обърне на създаването и адаптирането на риболовните зони за флота за развъждане на черупкови организми и за риболова на дребни пелагични видове, и за преразглеждане на възможностите за риболов на флотовете за черна мерлуза и с дънни парагади, при условие че те са в съответствие с най-добрите налични научни становища.

 

Запазва се значителната промяна в начина на изчисляване на персонала от Мавритания, който трябва задължително да бъде нает на борда на европейските кораби. Докладчикът изисква от Комисията да се запази делът от 60% и длъжностите, свързани с боравенето с оборудването, да останат изключени при изчисляването, като по този начин ще се разрешат проблемите, свързани с намирането на мавритански моряци с подходяща квалификация.

 

Сегашният протокол включва също така подобрения за флота за улов на далекомигриращи видове, като той ще може да извършва своята риболовна дейност в условия, подобни на условията, прилагани от други трети държави, като мерките за контрол и достъп са хармонизирани с мерките, определени в останалите споразумения за улов на риба тон. Докладчикът настоятелно призовава Комисията да запази това подобрение в новия протокол.

 

Докладчикът би искала също така да подчертае значението на правилото, което изисква от европейските плавателни съдове да даряват 2% от улова на пелагични видове в полза на нуждаещите се. Тези дарения следва да останат в бъдещия протокол с Мавритания. Мавританските органи обаче не бива да злоупотребяват с него, като избират най-ценните видове.

 

Докладчикът настоява да се подобрят разпоредбите на сегашния протокол, по-специално в член 1 от него, предназначени да укрепят взаимното доверие и недискриминацията спрямо флота на ЕС в сравнение с други чуждестранни флотове, като последните бъдат принудени да спазват същите условия за опазване на морската среда, налагани на корабите на Общността. С оглед на по-високата степен на прозрачност Мавритания трябва да спази ангажимента си да публикува всички частни и публични споразумения с трети държави и да предоставя преференциален достъп на европейския флот до наличните излишъци от рибни запаси.

 

Що се отнася до риболовните зони, докладчикът настоятелно призовава Комисията да управлява дребните пелагични видове на регионално равнище, като се има предвид, че Мавритания споделя тези запаси с Мароко, Гамбия и Сенегал. Препоръчва се сътрудничество за установяване на ОДУ, споразумение за споделяне и ефективни мерки за управление на рибарството. Необходимо е да се създадат съвместни изследователски програми, като същевременно се гарантира, че се полагат усилия за тяхното изпълнение.

 

Докладчикът отбелязва със задоволство, че новото правителство на Мавритания е показало политическа воля за преодоляване на настоящата липса на ефективно, научно обосновано управление на всички пелагични видове в мавритански води. Въпреки това тя също така настоятелно призовава Комисията да предложи подкрепа от ЕС това да бъде осъществено и да гарантира, че новият протокол запазва постигнатия баланс между възможностите за риболов и финансовото участие. Трябва да се запази съотношението разходи/ползи от споразумението с Мавритания, което също така спомогна за подобряване на промените в техническите мерки.

 

 


 

 

 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТИ (28.10.2020)

<CommissionInt>на вниманието на комисията по рибно стопанство</CommissionInt>


<Titre>относно предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания относно удължаването на изтичащия на 15 ноември 2020 г. срок на действие на Протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0588 – C9-0372/2020 – 2020/0274(NLE))</DocRef>

Докладчик по становище: <Depute>Богдан Жонца</Depute> 

 

КРАТКА ОБОСНОВКА

Настоящото споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания (наричано по-нататък „Споразумението за партньорство“) беше прието на 30 ноември 2006 г[1].

Целта на протокола е да се предоставят възможности за риболов на корабите на Европейския съюз във водите на Мавритания, в рамките на наличния излишък, с оглед на най-актуалните налични научни оценки, и по-специално тези на Комитета по риболова в централната източна част на Атлантическия океан (CECAF), и в съответствие с наличните научни становища и с препоръките на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT). Целта е също да се засили сътрудничеството между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания с оглед на установяването на рамка за партньорство за развитието на политика на устойчиво рибарство и за отговорно използване на рибните ресурси в риболовната зона на Ислямска република Мавритания в интерес и на двете страни.

 

Последният протокол[2], изменен два пъти (с Решение (ЕС) 2017/451 на Комисията[3] и с Решение (ЕС) 2017/1373 на Комисията[4]), за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство, влезе в сила на 16 ноември 2015 г. и изтече на 15 ноември 2019 г.

 

В очакване на приключването на преговорите за подновяването на Споразумението за партньорство и на протокола към него, на 8 ноември 2019 г. срокът на действие на протокола беше удължен с една година, до 15 ноември 2020 г., със споразумение под формата на размяна на писма[5]. Преговорите продължиха през 2020 г., но поради пандемията от Covid-19 няма да приключат навреме, за да се избегне прекъсването на риболовните дейности на европейския флот във водите на Мавритания.

 

Поради това Комисията, въз основа на разрешение от Съвета, договори от името на Европейския съюз с Ислямска република Мавритания споразумение под формата на размяна на писма за удължаване с още една година на срока на действие на протокола към Споразумението за партньорство. Споразумението под формата на размяна на писма беше парафирано на 7 юли 2020 г.

 

Целта на споразумението под формата на размяна на писма е да се осигури възможност на Европейския съюз и Ислямска република Мавритания да продължат да си сътрудничат в насърчаването на политиката на устойчиво рибарство и отговорното използване на рибните ресурси във водите на Мавритания, както и да се позволи на корабите на Съюза да извършват своите риболовни дейности в тези води.

Съществуващият през последната година от прилагането на протокола риболовен режим се удължава при същите условия за период, не по-дълъг от една година.

Годишното финансово участие на Европейския съюз възлиза на 61 625 000 EUR и е въз основа на:

а) годишна сума за достъп до рибните ресурси за предвидените в протокола категории, определена в размер на 57 500 000 EUR за удължения срок на действие на протокола;

б) подкрепа за развитието на секторната политика в областта на рибарството на Мавритания в размер на 4 125 000 EUR за удължения срок на действие на протокола. Тази подкрепа отговаря на целите на националната политика в областта на устойчивото управление на сладководните и морските рибни ресурси на Мавритания за целия срок на действие на протокола.

Годишният размер на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания се определя в рамките на годишната бюджетна процедура, включително за бюджетния ред „Резерви“ по отношение на протоколите, които още не са влезли в сила към началото на годината.

В споразумението под формата на размяна на писма за удължаване на срока е предвидена също така клауза за пропорционално намаляване на общата сума, в случай че бъде договорено подписването на подновеното споразумение за партньорство и на протокола към него и те влязат в сила преди изтичането на едногодишния период на удължаването, който е предмет на споразумението под формата на размяна на писма.

******

Комисията по бюджети призовава водещата комисия по рибно стопанство да препоръча да бъде одобрено предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания относно удължаването на изтичащия на 15 ноември 2020 г. срок на действие на Протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания.


ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания относно удължаването на изтичащия на 15 ноември 2020 г. срок на действие на Протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания

Позовавания:

11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE)

Водеща комисия

 

PECH

 

 

 

 

Докладчик

 Дата на назначаване

Bogdan Rzońca

23.10.2020

Разглеждане в комисия

10.11.2020

 

 

 

Дата на приемане

16.11.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

2

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Mauri Pekkarinen

 


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

36

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveld

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

GREENS/EFA

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

GUE/NGL

Dimitris Papadimoulis

 

2

-

ID

Hélène Laporte

GUE/NGL

Silvia Modig

 

2

0

ID

Joachim Kuhs,

NI

Mislav Kolakušić

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания относно удължаването на изтичащия на 15 ноември 2020 г. срок на действие на Протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания

Позовавания

11260/2020 – C9-0372/2020 – 2020/0274(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

19.11.2020

 

 

 

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

PECH

23.11.2020

 

 

 

Подпомагащи комисии

 Дата на обявяване в заседание

DEVE

23.11.2020

BUDG

23.11.2020

 

 

Недадени становища

 Дата на решението

DEVE

29.6.2020

 

 

 

Докладчици

 Дата на назначаване

Annie Schreijer-Pierik

20.10.2020

 

 

 

Разглеждане в комисия

12.10.2020

2.12.2020

 

 

Дата на приемане

3.12.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

2

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Massimo Casanova, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Carmen Avram, Catherine Chabaud

Дата на внасяне

7.12.2020

 

 


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

 

 

23

+

ECR

Bert-Jan Ruissen

GUE/NGL

João Ferreira

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Peter Van Dalen, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro De Aguiar, Annie Schreijer-Pierik, Theodoros Zagorakis

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Catherine Chabaud, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Grace O'sullivan, Caroline Roose

 

2

-

ID

France Jamet

GUE/NGL

Anja Hazekamp

 

2

0

ID

Massimo Casanova, Rosanna Conte

 

Легенда на използваните знаци

+ :  „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

[1] ОВ L 343, 8.12.2006 г., стр. 1.

[2] ОВ L 315, 1.12.2015 г., стр. 3.

[3] ОВ L 69, 15.3.2017 г., стр. 34.

[4] ОВ L 193, 25.7.2017 г., стр. 4.

[5] ОВ L 297 I, 18.11.2019 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 14 декември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност