Postup : 2020/0274(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0244/2020

Předložené texty :

A9-0244/2020

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/12/2020 - 2

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0342

<Date>{07/12/2020}7.12.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0244/2020</NoDocSe>
PDF 211kWORD 63k

<TitreType>DOPORUČENÍ</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o prodloužení platnosti protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož platnost končí dne 15. listopadu 2020</Titre>

<DocRef>(11260/2020 – C9-0372/2020 – 2020/0274(NLE))</DocRef>


<Commission>{PECH}Výbor pro rybolov</Commission>

Zpravodajka: <Depute>Annie Schreijer-Pierik</Depute>

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO ROZPOČTOVÉHO VÝBORU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o prodloužení platnosti protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož platnost končí dne 15. listopadu 2020

(11260/2020 – C9-0372/2020 – 2020/0274(NLE))

 

(Souhlas)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (11260/2020),

 s ohledem na Dohodu ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o prodloužení platnosti protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož platnost končí dne 15. listopadu 2020 (11315/2020),

 s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 43 odst. 2 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C9-0372/2020),

 s ohledem na čl. 105 odst. 1 a 4 a čl. 114 odst. 7 jednacího řádu,

 s ohledem na stanovisko Rozpočtového výboru,

 s ohledem na doporučení Výboru pro rybolov (A9-0244/2020),

1. uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Mauritánské islámské republiky.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti:

 

Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu s Mauritánií zajišťuje loďstvu EU významná rybolovná práva týkající se druhů žijících při dně a pelagických druhů, jakož i tuňáka a vysoce stěhovavých druhů. Jedná se o nejdůležitější ze stávajících dohod EU o smíšeném rybolovu se třetími zeměmi a v současné době umožňuje rybolov maximálně 58 plavidlům ze Španělska, Itálie, Portugalska, Nizozemska, Litvy, Lotyšska, Polska, Německa, Spojeného království, Irska a Francie. Je součástí sítě dvoustranných dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, kterou vytvořila EU v Atlantském oceánu u pobřeží západní Afriky. Konkrétně jde o dohody s Marokem, Senegalem, Gambií, Guineou-Bissau, Libérií a Pobřežím slonoviny.

 

V letech 2018–2019 provedla Komise hodnocení ex ante týkající se možného obnovení protokolu, v němž dospěla k závěru, že odvětví rybolovu EU má silný zájem o rybolov v Mauritánii a že obnovení protokolu by pomohlo posílit monitorování, kontrolu a dohled a přispělo by k lepšímu řízení rybolovu v tomto regionu. Pro EU je důležité zachovat si nástroj umožňující úzkou odvětvovou spolupráci s jedním z významných subjektů ve správě oceánů na subregionální úrovni z důvodu velikosti rybolovné oblasti, která spadá do jeho pravomoci.

 

Protokol stanoví rybolovná práva v těchto kategoriích:

 

* plavidla lovící korýše kromě langust a krabů: 5 000 tun a 25 plavidel;

* trawlery (bez mrazírenského zařízení) a plavidla pro lov při dně na dlouhou lovnou šňůru zaměřená na lov štikozubce senegalského: 6 000 tun a 6 plavidel;

* trawlery lovící štikozubce senegalského (s mrazírenským zařízením): (štikozubec senegalský: 3 500 tun, olihně: 1 450 tun, sépie: 600 tun);

* plavidla lovící druhy žijící při dně kromě štikozubce senegalského a vybavená jinými lovnými zařízeními než sítěmi: 3 000 tun a 6 plavidel;

* plavidla lovící tuňáky košelkovým nevodem: 12 500 tun (referenční množství) a 25 plavidel;

* plavidla lovící tuňáky na pruty a plavidla lovící na dlouhou lovnou šňůru: 7 500 tun (referenční množství) a 15 plavidel;

* mrazírenské trawlery pro pelagický rybolov: 225 000 tun (s povoleným překročením maximálně 10 %) a 19 plavidel;

* nemrazírenská plavidla pro pelagický rybolov: 15 000 tun (odečteny od množství kategorie 6, pokud byly využity) a 2 plavidla.

 

 

Jednání o nové dohodě o partnerství v odvětví rybolovu a prodloužení platnosti stávajícího protokolu v roce 2019

 

V červenci 2019 přijala Rada mandát, kterým zmocnila Evropskou komisi k zahájení jednání o vypracování nové dohody o partnerství v odvětví rybolovu a příslušného protokolu mezi EU a Mauritánskou islámskou republikou. Tento mandát Komisi zároveň umožnil vyjednat omezené prodloužení platnosti protokolu, kterým se uvedená dohoda provádí a kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek, a sice o jeden rok vzhledem k tomu, že jeho platnost měla vypršet v listopadu 2019. Cílem bylo zabránit přerušení rybolovných činností v případě, že by jednání o nové dohodě o partnerství v odvětví rybolovu trvala déle, než se očekávalo.

 

V listopadu 2019 proto EU a Mauritánie prodloužily platnost protokolu o jeden rok, tedy do 15. listopadu 2020. S tímto ročním prodloužením následně Evropský parlament (EP) udělil svůj souhlas, a to na základě doporučení paní Aguilerové (číslo postupu 2019/0210(NLE)), které bylo přijato na plenárním zasedání dne 13. května 2020.

 

Druhé prodloužení, jednání o nové dohodě o partnerství v odvětví rybolovu a pandemie COVID-19

 

EU a Mauritánie uspořádaly v období od září 2019 do února 2020 čtyři kola jednání o nové dohodě o partnerství v odvětví rybolovu. V březnu 2020 však tempo jednání narušilo propuknutí pandemie COVID-19 a tato situace pokračuje i nadále. Rada proto dne 26. června 2020 zmocnila Komisi k vyjednání druhého prodloužení platnosti protokolu maximálně o jeden rok. Na tomto prodloužení se obě strany dohodly dne 7. července 2020. Stejně jako v roce 2019 je účelem tohoto prodloužení zabránit přerušení rybolovných činností loďstva EU vzhledem k tomu, že platnost stávajícího protokolu skončí dne 15. listopadu 2020.

 

Evropský parlament byl nyní vyzván k tomu, aby zvážil udělení souhlasu s tímto druhým prodloužením platnosti o jeden rok. Toto prodloužení ponechává beze změny jak stávající rybolovná práva, jak je uvedeno výše, tak finanční příspěvek EU. Finanční příspěvek EU činí 61 625 000 EUR na jeden rok a je rozdělen takto:

 

 roční částka za přístup k rybolovným zdrojům stanovená na 57 500 000 EUR;

 roční částka na podporu rozvoje odvětvové rybářské politiky Mauritánie ve výši 4 125 000 EUR ročně s cílem pomoci při plnění cílů její vnitrostátní politiky v oblasti udržitelného řízení vnitrozemských a mořských rybolovných zdrojů.

 

Postoj zpravodajky

 

Dohoda o rybolovu s Mauritánií má zásadní význam pro roční plány rybolovu loďstev členských států EU lovících pelagické druhy. Zpravodajka uznává, že by bylo žádoucí stávající protokol prodloužit. Ačkoli souhlasí s tím, že by to byl vhodný postup, zároveň obě strany varuje před tím, aby bylo v pořadí druhé prodloužení protokolu chápáno jako jakási divoká karta umožňující protahovat jednání více, než je nezbytné, a zdůrazňuje, že je důležité dohodu finalizovat. Vyzývá Evropskou komisi, aby co nejdříve pokračovala v jednáních, aby mohla na jaře 2021 předložit novou dohodu o partnerství v odvětví rybolovu i příslušný protokol.

 

Zpravodajka vítá pokrok, jehož bylo dosaženo při přípravě nové dohody o partnerství v odvětví rybolovu, zejména v otázkách týkajících se správy. Žádá Komisi, aby Mauritánii pomohla zlepšit dohled nad soukromými dohodami, které zachovává, zejména těmi, které mohou: umožnit plavidlům vstupovat do zakázaných rybolovných oblastí, čímž se vytváří nekalá soutěž, způsobit možné nadměrné využívání zdrojů, porušovat práva mauritánských pracovníků nebo tolerovat nezákonný, neregulovaný a nehlášený rybolov, jak uvádějí nevládní organizace, které působí v těchto rybolovných oblastech. Zpravodajka velmi vítá skutečnost, že do budoucího protokolu byla zařazena doložka o transparentnosti, podle níž by Mauritánie musela zveřejnit všechny dohody, kterými umožňuje přístup zahraničních plavidel do svých teritoriálních vod. Musí být rozvíjena schopnost země takové dohody vyjednat, aby byly zajištěny rovné podmínky, pokud jde o dodržování platných předpisů. Je třeba, aby kontrolní orgány podrobily všechna plavidla provozující pelagický rybolov v mauritánských vodách stejné míře sledování a vymáhání právních předpisů, aby se zajistilo, že budou uplatňovány stejné podmínky v případě plavidel EU i ostatních zahraničních plavidel a že veškeré využívání zdrojů bude skutečně udržitelné.

 

Zpravodajka rovněž žádá Komisi, aby pomohla mauritánským orgánům zavést účinné monitorování a kontrolu odvětví rybí moučky a dohled nad ním a shromažďovat vědecké údaje o všech místech pelagického rybolovu a vykládky, včetně zařízení na výrobu rybí moučky. Skutečnost, že nejsou shromažďovány vědecké údaje, nedochází k řádnému posouzení populací a účinnému řízení rybolovu, vedla k nadměrnému rybolovu většiny pelagických populací v této oblasti, s výjimkou sardinek.

 

Mauritánská plavidla pro drobný rybolov musí mít i nadále přednostní přístup k tamním zdrojům, což je v souladu s cílem potravinového zabezpečení dané oblasti. Zpravodajka naléhavě žádá Komisi, aby posílila podporu pro místní odvětví rybolovu, čímž prokáže odhodlání EU podporovat rozvoj rybářských loďstev zemí, s nimiž uzavřela dohody, a svou snahu propagovat ve světě model environmentální, hospodářské a sociální udržitelnosti, který uplatňuje ve své rybářské politice.

 

Zpravodajka rovněž naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila, že v protokolu, který je předmětem jednání, bude stanovena možnost vykládky v přístavech mimo Mauritánii a ukončí se tak zbytečné trápení majitelů lodí z EU, které jim způsobují blokády silniční dopravy na hranici s Marokem.

 

Zpravodajka vyzývá Komisi, aby zajistila, že budou zachována zlepšení obsažená ve stávajícím protokolu, jako je odstranění omezení uvalených na loďstvo Společenství. Zvláště je nutné zdůraznit ustanovení, kterými se vymezují a upravují rybolovné oblasti pro plavidla lovící měkkýše a pro trawlery lovící malé pelagické druhy, a je třeba zjistit, zda je možné zlepšit rybolovná práva pro trawlery a plavidla pro lov při dně na dlouhou lovnou šňůru lovící štikozubce senegalského tak, aby to byla v souladu s doporučeními nejlepšího dostupného vědeckého poradenství.

 

Za zmínku stojí skutečnost, že ustanovení týkající se stanovení počtu mauritánských pracovníků, kteří musí být zaměstnáni na evropských plavidlech, zůstává beze změny. Žádá Komisi, aby zachovala 60% podíl a aby se do něj i nadále nezapočítávala pracovní místa spojená s obsluhou strojů, čímž se vyřeší obtíže spojené s nedostatkem kvalifikovaných mauritánských námořníků.

 

Stávající protokol obsahuje také zlepšení pro loďstva lovící vysoce stěhovavé druhy. Byly stanoveny podmínky podobné těm, které uplatňují jiné třetí země, neboť došlo k harmonizaci kontrolních a přístupových opatření s opatřeními stanovenými v ostatních dohodách o lovu tuňáků. Zpravodajka vyzývá Komisi, aby v novém protokolu toto zlepšení zachovala.

 

Zpravodajka by rovněž ráda zdůraznila význam pravidla, podle něhož musí evropská plavidla věnovat 2 % úlovků pelagických druhů ve prospěch osob v nouzi. Tyto dary by měly být v budoucím protokolu s Mauritánií zachovány. Mauritánské orgány by je však neměly zneužívat tím, že si budou vybírat nejcennější druhy.

 

Zpravodajka zdůrazňuje, že je třeba zlepšit ustanovení stávajícího protokolu, zejména článku 1, která mají posílit vzájemnou důvěru a nediskriminaci loďstva EU v porovnání s ostatními zahraničními plavidly, což by mělo zajistit, že pro tato plavidla budou platit stejné podmínky zachování druhů jako pro plavidla Společenství. V zájmu větší transparentnosti musí Mauritánie potvrdit svůj závazek, že bude zveřejňovat všechny veřejné i soukromé dohody s třetími zeměmi a že v případě přebytků poskytne evropskému loďstvu přednostní přístup.

 

Pokud jde o rybolovné oblasti, zpravodajka naléhavě vyzývá Komisi, aby malé pelagické druhy spravovala na regionální úrovni vzhledem k tomu, že Mauritánie sdílí tyto populace s Marokem, Gambií a Senegalem. Doporučuje se spolupracovat na stanovení celkového přípustného odlovu, dohody o sdílení a účinných opatření pro řízení rybolovu. Je třeba vytvořit společné výzkumné programy a zajistit, aby se usilovalo o jejich provedení.

 

Zpravodajka s potěšením konstatuje, že nová vláda Mauritánie projevila politickou vůli zvrátit současnou absenci účinného a vědecky podloženého řízení veškerého pelagického rybolovu v mauritánských vodách. Zpravodajka však rovněž naléhavě vyzývá Komisi, aby jí nabídla podporu EU při uskutečňování těchto cílů a aby zajistila, že nový protokol zachová rovnováhu mezi rybolovnými právy a finančním příspěvkem. V neposlední řadě je důležité zachovat poměr nákladů a přínosů dohody s Mauritánií, k čemuž přispěly také změny technických opatření.


 

 

STANOVISKO ROZPOČTOVÉHO VÝBORU (28.10.2020)

<CommissionInt>pro Výbor pro rybolov</CommissionInt>


<Titre>k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o prodloužení platnosti protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož platnost končí dne 15. listopadu 2020</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0588 – C9 – 2020/0274(NLE))</DocRef>

Zpravodaj: <Depute>Bogdan Rzońca</Depute>

 

 

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Současná Dohoda mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (dále jen „dohoda o partnerství“) byla přijata dne 30. listopadu 2006[1].

Cílem protokolu je zajistit rybolovná práva pro plavidla Evropské unie v mezích dostupného přebytku v mauritánských vodách s ohledem na dostupná vědecká hodnocení, zejména hodnocení Výboru pro rybolov ve středovýchodním Atlantiku (CECAF), a v souladu s vědeckými stanovisky a doporučeními Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT). Cílem je rovněž posílit spolupráci mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou za účelem zavedení rámce pro partnerství, jehož cílem je v zájmu obou stran rozvíjet politiku udržitelného rybolovu a odpovědného využívání rybolovných zdrojů v rybolovné oblasti Mauritánské islámské republiky.

 

Poslední protokol[2], který byl dvakrát pozměněn (rozhodnutím Komise (EU) č. 2017/451[3] a rozhodnutím Komise (EU) č. 2017/1373[4]) a kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody o partnerství, vstoupil v platnost dne 16. listopadu 2015 a jeho platnost skončila dne 15. listopadu 2019.

 

Než budou dokončena jednání o obnovení dohody o partnerství a jejího protokolu, byl protokol prodloužen dne 8. listopadu 2019 dohodou ve formě výměny dopisů o jeden rok do 15. listopadu 2020[5]. Jednání pokračovala i v roce 2020, ale vzhledem k pandemii COVID-19 nebudou ukončena včas, aby bylo možné zabránit přerušení rybolovných činností evropských plavidel lovících v mauritánských vodách.

 

Komise proto na základě povolení Rady vyjednala jménem Evropské unie s Mauritánskou islámskou republikou dohodu ve formě výměny dopisů o dalším prodloužení protokolu k dohodě o partnerství o jeden rok. Dohoda ve formě výměny dopisů byla parafována dne 7. července 2020.

 

Účelem výměny dopisů je umožnit Evropské unii a Mauritánské islámské republice pokračovat ve spolupráci za účelem podpory politiky udržitelného rybolovu, odpovědného využívání rybolovných zdrojů v mauritánských vodách a umožnit plavidlům EU provádět v těchto vodách rybolovné činnosti.

Ujednání platná v průběhu posledního roku platnosti protokolu se prodlouží za stejných podmínek na dobu nejvýše jednoho roku.

Roční finanční příspěvek Evropské unie činí 61 625 000 EUR na základě:

a) roční částky za přístup k rybolovným zdrojům pro kategorie uvedené v protokolu, stanovené na 57 500 000 EUR po dobu prodloužení protokolu;

b) podpory rozvoje odvětvové politiky rybolovu Mauritánie ve výši 4 125 000 EUR po dobu prodloužení protokolu. Tato podpora po celou dobu platnosti protokolu přispívá k dosažení cílů vnitrostátní politiky Mauritánie v oblasti udržitelného řízení rybolovných zdrojů v kontinentálních a mořských lovištích.

Roční částka na prostředky pro závazky a platby se stanoví v rámci ročního rozpočtového procesu, včetně položky rezervy pro protokoly, které na začátku roku ještě nebyly v platnosti.

Výměna dopisů pro prodloužení obsahuje také ustanovení o poměrném snížení v případě, že jednání o obnovení dohody o partnerství a jejího protokolu povedou k podpisu a následné použitelnosti před uplynutím ročního prodloužení platnosti, jehož se výměna dopisů týká.

******

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro rybolov jako příslušný výbor, aby doporučil schválení návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o prodloužení platnosti protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož platnost končí dne 15. listopadu 2020.


POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o prodloužení platnosti protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož platnost končí dne 15. listopadu 2020

Referenční údaje

11260/2020 – C9-0372/2020 – 2020/0274(NLE)

Příslušný výbor

 

PECH

 

 

 

 

Zpravodaj(ka)

 Datum jmenování

Bogdan Rzońca

23.10.2020

Projednání ve výboru

10.11.2020

 

 

 

Datum přijetí

16.11.2020

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

36

2

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Mauri Pekkarinen

 


 

 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

36

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveld

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

GREENS/EFA

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

GUE/NGL

Dimitris Papadimoulis

 

2

-

ID

Hélène Laporte

GUE/NGL

Silvia Modig

 

2

0

ID

Joachim Kuhs,

NI

Mislav Kolakušić

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 


 

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o prodloužení platnosti protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož platnost končí dne 15. listopadu 2020

Referenční údaje

11260/2020 – C9-0372/2020 – 2020/0274(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

19.11.2020

 

 

 

Příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

PECH

23.11.2020

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

 Datum oznámení na zasedání

DEVE

23.11.2020

BUDG

23.11.2020

 

 

Nezaujetí stanoviska

 Datum rozhodnutí

DEVE

29.6.2020

 

 

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Annie Schreijer-Pierik

20.10.2020

 

 

 

Projednání ve výboru

12.10.2020

2.12.2020

 

 

Datum přijetí

3.12.2020

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

2

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Massimo Casanova, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Carmen Avram, Catherine Chabaud

Datum předložení

7.12.2020

 


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

23

+

ECR

Bert-Jan Ruissen

GUE/NGL

João Ferreira

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Peter Van Dalen, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro De Aguiar, Annie Schreijer-Pierik, Theodoros Zagorakis

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Catherine Chabaud, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Grace O'sullivan, Caroline Roose

 

2

-

ID

France Jamet

GUE/NGL

Anja Hazekamp

 

2

0

ID

Massimo Casanova, Rosanna Conte

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

[1] Úř. věst. L 343, 8.12.2006, s. 1.

[2] Úř. věst. L 315, 1.12.2015, s. 3.

[3] Úř. věst. L 69, 15.3.2017, s. 34.

[4] Úř. věst. L 193, 25.7.2017, s. 4.

[5]  Úř. věst. L 297 I, 18.11.2019, s. 1.

Poslední aktualizace: 14. prosince 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí