Izvješće - A9-0244/2020Izvješće
A9-0244/2020

PREPORUKA o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Islamske Republike Mauritanije o produljenju Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Islamske Republike Mauritanije, koji prestaje važiti 15. studenoga 2020.

7.12.2020 - (11260/2020 – C9-0372/2020 – 2020/0274(NLE)) - ***

Odbor za ribarstvo
Izvjestiteljica: Annie Schreijer-Pierik

Postupak : 2020/0274(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A9-0244/2020
Podneseni tekstovi :
A9-0244/2020
Rasprave :
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Islamske Republike Mauritanije o produljenju Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Islamske Republike Mauritanije, koji prestaje važiti 15. studenoga 2020.

(11260/2020 – C9-0372/2020 – 2020/0274(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (11260/2020),

 uzimajući u obzir Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske unije i Islamske Republike Mauritanije o produljenju Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Islamske Republike Mauritanije, koji prestaje važiti 15. studenoga 2020. (11315/2020),

 uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 43. stavkom 2. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C9-0372/2020),

 uzimajući u obzir članak 105. stavke 1. i 4. te članak 114. stavak 7. Poslovnika,

 uzimajući u obzir mišljenje Odbora za proračune,

 uzimajući u obzir preporuku Odbora za ribarstvo (A9-0244/2020),

1. daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Islamske Republike Mauritanije.


OBRAZLOŽENJE

Kontekst:

 

Sporazum o partnerstvu u ribarstvu s Mauritanijom osigurava floti EU-a znatne ribolovne mogućnosti za ribolov pridnenih i pelagijskih vrsta te tune i vrlo migratornih vrsta. To je najvažniji među postojećim sporazumima EU-a o mješovitom ribolovu s trećim zemljama i njime se trenutačno dopušta da ribolov obavlja najviše 58 plovila iz Španjolske, Italije, Portugala, Nizozemske, Litve, Latvije, Poljske, Njemačke, Ujedinjene Kraljevine, Irske i Francuske. Dio je mreže bilateralnih sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu koju je EU uspostavio u Atlantskom oceanu uz obalu zapadne Afrike, i to s Marokom, Senegalom, Gambijom, Gvinejom Bisau, Liberijom i Côte d’Ivoireom.

 

Komisija je tijekom 2018. i 2019. provela ex ante evaluaciju moguće obnove Protokola u kojoj je zaključeno da je sektor ribarstva EU-a iznimno zainteresiran za ribolov u Mauritaniji te da bi obnova Protokola pomogla u tome da se ojača praćenje, kontrola i nadzor te doprinijela boljem upravljanju ribarstvom u toj regiji. Za EU je važno očuvati instrument koji omogućuje blisku sektorsku suradnju s važnim akterom u upravljanju oceanima na podregionalnoj razini zbog veličine ribolovnog područja pod njegovom jurisdikcijom.

 

Protokolom se predviđaju ribolovne mogućnosti u sljedećim kategorijama:

 

* ribarska plovila za lov rakova, osim jastoga i rakovica: 5 000 tona i 25 plovila,

* koćarice koje nisu hladnjače i plovila s pridnenim parangalima za lov senegalskog oslića: 6 000 tona i 6 plovila,

 koćarice hladnjače za lov senegalskog oslića: (senegalski oslić: 3 500 tona, lignje: 1 450 tona, sipa: 600 tona),

* plovila za lov pridnenih vrsta osim senegalskog oslića, alatima koji nisu koće: 3 000 tona i 6 plovila,

* tunolovci plivaričari: 12 500 tona (referentna tonaža) i 25 plovila,

* tunolovci s ribarskim štapovima i plovila s parangalima: 7 500 tona (referentna tonaža) i 15 plovila,

* koćarice hladnjače za pelagijski ribolov: 225 000 tona (s dopuštenim prekoračenjem od najviše 10 %) i 19 plovila,

* plovila za pelagijski ribolov koja nisu hladnjače: 15 000 tona (oduzeto od količine kategorije 6 ako se upotrebljavaju) i 2 plovila.

 

 

Pregovori o novom Sporazumu o partnerstvu u ribarstvu i produljenje važećeg Protokola 2019.

 

Vijeće je u srpnju 2019. donijelo mandat kojim ovlašćuje Europsku komisiju za otvaranje pregovora o sastavljanju novog Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu i Protokola između EU-a i Islamske Republike Mauritanije. Istodobno je mandat Komisiji omogućio da u pregovorima dogovori ograničeno jednogodišnje produljenje Protokola o provedbi tog Sporazuma o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa jer je taj Protokol trebao prestati važiti u studenom 2019. Cilj je bio spriječiti prekid ribolovnih aktivnosti ako će pregovori o novom Sporazumu o partnerstvu u ribarstvu trajati dulje od očekivanog.

 

Stoga su u studenom 2019. EU i Mauritanija produljili Protokol za jednu godinu, odnosno do 15. studenog 2020. Europski parlament (EP) zatim je dao suglasnost za to jednogodišnje Produljenje na temelju preporuke koju je sastavila gđa Aguilera (postupak br. 2019/0210(NLE)) i koja je usvojena na plenarnoj sjednici 13. svibnja 2020.

 

Drugo produljenje, pregovori o novom Sporazumu o partnerstvu u ribarstvu i pandemija bolesti COVID-19

 

Od rujna 2019. do veljače 2020. EU i Mauritanija održali su četiri kruga pregovora o novom Sporazumu o partnerstvu u ribarstvu. Međutim, početak pandemije bolesti COVID-19 poremetio je ritam pregovora od ožujka 2020. nadalje. Stoga je 26. lipnja 2020. Vijeće ovlastilo Komisiju za pregovore o drugom produljenju Protokola za razdoblje od najviše jedne godine. Obje su se strane složile s takvim produljenjem 7. srpnja 2020. Kao što je bio slučaj 2019., svrha tog produljenja je spriječiti prekid ribolovnih aktivnosti flote EU-a s obzirom na to da sadašnji Protokol prestaje važiti 15. studenog 2020.

 

Sad se poziva Europski parlament da razmotri davanje suglasnosti za to drugo jednogodišnje produljenje. Tim se produljenjem ne mijenjaju postojeće ribolovne mogućnosti, koje su gore detaljno navedene, ni financijski doprinos EU-a. Financijski doprinos EU-a iznosi 61 625 000 EUR za jednu godinu i podijeljen je kako slijedi na:

 

 godišnji iznos za pristup ribolovnim resursima utvrđen na 57 500 000 EUR;

 godišnji iznos potpore za razvoj mauritanske sektorske ribarstvene politike u iznosu od 4 125 000 EUR kako bi se toj zemlji pomoglo da ostvari ciljeve svoje nacionalne politike u pogledu održivog upravljanja kontinentalnim i morskim ribolovnim resursima.

 

Stajalište izvjestiteljice

 

Sporazum o ribarstvu s Mauritanijom od ključne je važnosti za godišnje planove ribolova flota država članica EU-a za pelagijski ribolov. Izvjestiteljica smatra da bi bilo poželjno produljiti važeći Protokol. Međutim, iako priznaje da bi to bio preporučljiv tijek postupanja, upozorava obje strane da se drugo produljenje Protokola ne bi trebalo koristiti kao izgovor za nepotrebno produljenje pregovora te naglašava važnost finalizacije Sporazuma. Poziva Europsku komisiju da što prije nastavi pregovore kako bi u proljeće 2021. mogla predstaviti novi Sporazum o partnerstvu u ribarstvu i njegov Protokol.

 

Izvjestiteljica pozdravlja napredak postignut u sastavljanju novog Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu, posebno kad je riječ o pitanjima u vezi s upravljanjem. Traži od Komisije da pomogne Mauritaniji poboljšati nadzor nad privatnim sporazumima koje je sklopila, a posebno nad onima koji mogu omogućiti plovilima da uđu u zabranjene ribolovne zone zbog čega dolazi do nepoštenog tržišnog natjecanja, mogućeg prekomjernog iskorištavanja resursa, kršenja prava mauritanskih radnika ili toleriranja nezakonitog, nereguliranog i neprijavljenog ribolova, kako su prijavile nevladine organizacije koje djeluju u tim ribolovnim područjima. Izvjestiteljica snažno podržava uvođenje klauzule transparentnosti u budući Protokol, u skladu s kojom je Mauritanija obvezna objaviti svaki sporazum kojim se stranim plovilima dopušta pristup njezinim teritorijalnim vodama. Mora se razviti kapacitet zemlje za pregovore o takvim sporazumima kako bi se osigurali jednaki uvjeti u pogledu usklađenosti. Kontrolna tijela trebaju jednako pratiti sva plovila za pelagijski ribolov koja djeluju u mauritanskim vodama i kontrolirati poštuju li propise kako bi se osiguralo da se na plovila EU-a i druga strana plovila primjenjuju jednaki uvjeti te da je svako iskorištavanje resursa zaista održivo.

 

Izvjestiteljica također traži od Komisije da pomogne mauritanskim vlastima u uspostavi učinkovitog praćenja, kontrole i nadzora industrije ribljeg brašna te u prikupljanju znanstvenih podataka o ribolovu svih pelagijskih vrsta i iskrcajnim mjestima, uključujući postrojenja za proizvodnju ribljeg brašna. Zbog nepostojanja prikupljanja znanstvenih podataka, dobre procjene stokova i učinkovitog upravljanja ribarstvom došlo je do prekomjernog iskorištavanja većine pelagijskih stokova u tom području, uz iznimku srdele.

 

Mauritanska flota za mali ribolov mora zadržati povlašteni pristup svojim resursima kako bi se zajamčila sigurnost opskrbe hranom u tom području. Izvjestiteljica apelira na Komisiju da poveća potporu lokalnom mauritanskom sektoru ribarstva čime će pokazati da je EU odlučan ulagati u razvoj flota u državama s kojima je sklopio sporazume te da želi izvoziti model okolišne, gospodarske i socijalne održivosti za koji se zalaže u svojoj ribarstvenoj politici.

 

Izvjestiteljica apelira na Komisiju i da osigura da se u Protokolu o kojem se pregovara predvidi mogućnost iskrcaja u lukama izvan Mauritanije, čime bi se zaustavila nepotrebna patnja brodovlasnika iz EU-a zbog blokada cestovnog prijevoza na granici s Marokom.

 

Izvjestiteljica poziva Komisiju da osigura da će se zadržati poboljšanja uključena u sadašnji Protokol, kao što je ukidanje ograničenja nametnutih floti Zajednice. Potrebno je istaknuti odredbe o uspostavi i prilagodbi ribolovnih zona za flotu za lov na školjkaše i koćarice za ribolov malih pelagijskih vrsta te utvrditi mogu li se povećati ribolovne mogućnosti za koćarice i plovila s pridnenim parangalima za lov senegalskog oslića na način kompatibilan s najboljim raspoloživim znanstvenim savjetima.

 

Trebalo bi napomenuti da nije promijenjena odredba o broju mauritanskog osoblja koje mora biti prisutno na europskim plovilima. Izvjestiteljica traži od Komisije da zadrži postotak od 60 % te da izračun i dalje ne obuhvaća radna mjesta povezana s upravljanjem strojevima, čime se rješava pitanje povezano s niskom razinom odgovarajućih kvalifikacija mauritanskih pomoraca.

 

U postojeći Protokol uvrštena su i poboljšanja flote za ribolov vrlo migratornih vrsta, koja će moći obavljati ribolov pod uvjetima koji su slični onima koji se primjenjuju na ostale treće zemlje, s obzirom na to da su mjere kontrole i pristupa usklađene s onima iz ostalih sporazuma o ribolovu tune. Izvjestiteljica apelira na Komisiju da to poboljšanje zadrži u novom Protokolu.

 

Također želi naglasiti važnost pravila prema kojem su europska plovila obvezna donirati 2 % svog ulova pelagijskih vrsta potrebitim osobama. Te bi donacije trebalo zadržati u budućem protokolu s Mauritanijom. Međutim, mauritanske vlasti to ne bi trebale zloupotrijebiti odabirom najvrjednijih vrsta.

 

Izvjestiteljica naglašava da se trebaju poboljšati odredbe postojećeg Protokola, posebno one iz članka 1., koje su usmjerene na jačanje uzajamnog povjerenja i nediskriminacije flote EU-a u usporedbi s ostalim stranim flotama, čime bi se trebalo zajamčiti da se i na potonje primjenjuju uvjeti očuvanja koji vrijede za plovila Zajednice. Radi veće transparentnosti Mauritanija se mora i ubuduće obvezati da će objaviti sve privatne i javne sporazume s trećim zemljama te europskoj floti zajamčiti povlašten pristup svojim viškovima.

 

Kad je riječ o ribolovnim područjima, izvjestiteljica apelira na Komisiju da malim pelagijskim vrstama upravlja na regionalnoj razini s obzirom na to da Mauritanija te stokove dijeli s Marokom, Gambijom i Senegalom. Preporučuje se suradnja radi utvrđivanja ukupnog dopuštenog ulova, sporazuma o dijeljenju i mjera za učinkovito upravljanje ribarstvom. Potrebno je uspostaviti zajedničke istraživačke programe te pritom osigurati da će se poduzeti napori da se oni provedu.

 

Izvjestiteljica sa zadovoljstvom primjećuje da je nova mauritanska vlada pokazala političku volju da preokrene trend u vezi s trenutačnim nepostojanjem znanstveno utemeljenog upravljanja ribolovom svih pelagijskih vrsta u mauritanskim vodama. Međutim, također apelira na Komisiju da ponudi potporu EU-a kako bi se to ostvarilo i osiguralo da se novim Protokolom očuva ravnoteža između ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa. Važno je zadržati i omjer troškova i koristi Sporazuma s Mauritanijom, čemu doprinose i izmjene tehničkih mjera.


 

 

 

MIŠLJENJE ODBORA ZA PRORAČUNE (28.10.2020)

upućeno Odboru za ribarstvo

o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Islamske Republike Mauritanije o produljenju Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Islamske Republike Mauritanije, koji prestaje važiti 15. studenoga 2020.

(COM(2020)0588 – C9 –0372/2020 – 2020/0274(NLE))

Izvjestitelj za mišljenje: Bogdan Rzońca

 

 

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Trenutačni Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Islamske Republike Mauritanije (dalje u tekstu: „Sporazum o partnerstvu”) usvojen je 30. studenoga 2006.[1].

Cilj je Protokola da se, u granicama raspoloživog viška, plovilima Europske unije osiguraju ribolovne mogućnosti u mauritanijskim vodama uzimajući u obzir raspoložive znanstvene procjene, u prvom redu procjene Odbora za ribarstvo za srednjoistočni Atlantik (CECAF), i poštujući znanstvene savjete i preporuke Međunarodne komisije za očuvanje atlantskih tuna (ICCAT). Cilj Protokola je i jačanje suradnje između Europske unije i Islamske Republike Mauritanije radi uspostavljanja partnerskog okvira za razvoj politike održivog ribarstva i odgovornog iskorištavanja ribolovnih resursa u ribolovnoj zoni Islamske Republike Mauritanije u interesu obiju stranaka.

 

Posljednji Protokol[2], koji je dvaput izmijenjen (Odlukom Komisije (EU) 2017/451[3] i Odlukom Komisije (EU) 2017/1373[4]) o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu počeo se primjenjivati 16. studenoga 2015. i prestao je važiti 15. studenoga 2019.

 

Dok se ne dovrše pregovori o obnovi Sporazuma o partnerstvu i njegova Protokola, Protokol je 8. studenoga 2019. Sporazumom u obliku razmjene pisama[5] produljen za jednu godinu, odnosno do 15. studenoga 2020. Pregovori su nastavljeni 2020. godine, ali zbog pandemije bolesti COVID-19 nisu zaključeni na vrijeme kako bi se spriječio prekid ribolovnih aktivnosti europske flote koja obavlja ribolovne aktivnosti u mauritanijskim vodama.

 

Stoga je Komisija na temelju odobrenja Vijeća u ime Europske unije u pregovorima s Islamskom Republikom Mauritanijom dogovorila Sporazum u obliku razmjene pisama o produljenju Protokola uz Sporazum o partnerstvu za još jednu godinu. Sporazum u obliku razmjene pisama parafiran je 7. srpnja 2020.

 

Cilj je razmjene pisama Europskoj uniji i Islamskoj Republici Mauritaniji omogućiti nastavak suradnje radi promicanja politike održivog ribarstva i odgovornog iskorištavanja ribolovnih resursa u mauritanijskim vodama, a plovilima EU-a omogućiti obavljanje ribolovnih aktivnosti u tim vodama.

Aranžman koji se primjenjuje tijekom posljednje godine Protokola produljit će se pod istim uvjetima za najviše jednu godinu.

Godišnji financijski doprinos Europske unije iznosi 61 625 000 EUR, a obuhvaća sljedeće:

(a) godišnji iznos od 57 500 000 EUR za pristup ribolovnim resursima za kategorije utvrđene u Protokolu tijekom čitavog trajanja produljenja Protokola;

(b) potporu razvoju ribarstvene politike Mauritanije u iznosu od 4 125 000 EUR godišnje tijekom čitavog trajanja produljenja Protokola. Ta je potpora u skladu s nacionalnom politikom u području održivog upravljanja ribolovnim resursima unutarnjih voda i morskim ribolovnim resursima tijekom cijelog trajanja Protokola.

Godišnji iznos odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i plaćanje utvrđuje se u okviru godišnjeg proračunskog postupka, uključujući pričuvnu liniju za protokole koji nisu stupili na snagu na početku godine.

U razmjeni pisama o produljenju utvrđeno je i razmjerno umanjenje u slučaju da pregovori o obnovi Sporazuma o partnerstvu i Protokola dovedu do njihova potpisivanja i primjene prije isteka godišnjeg produljenja koje je predmet razmjene pisama.

 

******

Odbor za proračune poziva Odbor za ribarstvo da kao nadležni odbor preporuči davanje suglasnosti za Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Islamske Republike Mauritanije o produljenju Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Islamske Republike Mauritanije, koji prestaje važiti 15. studenoga 2020.


POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Sklapanje Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Islamske Republike Mauritanije o produljenju Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Islamske Republike Mauritanije, koji prestaje važiti 15. studenoga 2020.

Referentni dokumenti

11260/2020 – C9-0372/2020 – 2020/0274(NLE)

Nadležni odbor

 

PECH

 

 

 

 

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

 Datum imenovanja

Bogdan Rzońca

23.10.2020

Razmatranje u odboru

10.11.2020

 

 

 

Datum usvajanja

16.11.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

36

2

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Mauri Pekkarinen

 


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

36

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveld

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

GREENS/EFA

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

GUE/NGL

Dimitris Papadimoulis

 

2

-

ID

Hélène Laporte

GUE/NGL

Silvia Modig

 

2

0

ID

Joachim Kuhs,

NI

Mislav Kolakušić

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 


 

 

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sklapanje Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Islamske Republike Mauritanije o produljenju Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Islamske Republike Mauritanije, koji prestaje važiti 15. studenoga 2020.

Referentni dokumenti

11260/2020 – C9-0372/2020 – 2020/0274(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

19.11.2020

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

PECH

23.11.2020

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

DEVE

23.11.2020

BUDG

23.11.2020

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

 Datum odluke

DEVE

29.6.2020

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Annie Schreijer-Pierik

20.10.2020

 

 

 

Razmatranje u odboru

12.10.2020

2.12.2020

 

 

Datum usvajanja

3.12.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

23

2

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Massimo Casanova, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Carmen Avram, Catherine Chabaud

Datum podnošenja

7.12.2020

 


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

 

 

23

+

ECR

Bert-Jan Ruissen

GUE/NGL

João Ferreira

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Peter Van Dalen, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro De Aguiar, Annie Schreijer-Pierik, Theodoros Zagorakis

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Catherine Chabaud, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Grace O'sullivan, Caroline Roose

 

2

-

ID

France Jamet

GUE/NGL

Anja Hazekamp

 

2

0

ID

Massimo Casanova, Rosanna Conte

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

Posljednje ažuriranje: 14. prosinca 2020.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti