Procedūra : 2020/0274(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0244/2020

Pateikti tekstai :

A9-0244/2020

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/12/2020 - 2

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0342

<Date>{07/12/2020}7.12.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0244/2020</NoDocSe>
PDF 211kWORD 58k

<TitreType>REKOMENDACIJA</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Mauritanijos Islamo Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais, kuriuo pratęsiamas 2020 m. lapkričio 15 d. baigsiančio galioti Protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, galiojimas, sudarymo projekto</Titre>

<DocRef>(11260/2020 – C9-0372/2020 – 2020/0274(NLE))</DocRef>


<Commission>{PECH}Žuvininkystės komitetas</Commission>

Pranešėja: <Depute>Annie Schreijer-Pierik</Depute>

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 BIUDŽETO KOMITETO NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Mauritanijos Islamo Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais, kuriuo pratęsiamas 2020 m. lapkričio 15 d. baigsiančio galioti Protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, galiojimas, sudarymo projekto

(11260/2020 – C9-0372/2020 – 2020/0274(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (11260/2020),

 atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Mauritanijos Islamo Respublikos susitarimą pasikeičiant laiškais dėl 2020 m. lapkričio 15 d. baigsiančio galioti protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, galiojimo pratęsimo (11315/2020),

 atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Tarybos pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 43 straipsnio 2 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C9-0372/2020),

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 114 straipsnio 7 dalį,

 atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto nuomonę,

 atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto rekomendaciją (A9-0244/2020),

1. pritaria susitarimo sudarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Mauritanijos Islamo Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.


AIŠKINAMOJI DALIS

Bendroji informacija

 

Žvejybos partnerystės susitarimu (ŽPS) su Mauritanija ES laivynui suteikiamos didelės demersinių ir pelaginių rūšių, taip pat tunų ir toli migruojančių rūšių išteklių žvejybos galimybės. Tai svarbiausias iš dabartinių ES mišriosios žvejybos susitarimų su trečiosiomis valstybėmis ir pagal jį šiuo metu leidžiama žvejoti ne daugiau kaip 58 laivams iš Ispanijos, Italijos, Portugalijos, Nyderlandų, Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Airijos ir Prancūzijos. Šis susitarimas priklauso ES Atlanto vandenyne sukurtam dvišalių tausios žvejybos partnerystės susitarimų (TŽPS) su Vakarų Afrika, būtent su Maroku, Senegalu, Gambija, Bisau Gvinėja, Liberija ir Dramblio Kaulo Krantu, tinklui.

 

2018–2019 m. Komisija atliko galimo protokolo atnaujinimo ex ante vertinimą, kuriame padaryta išvada, kad ES žvejybos sektorius yra labai suinteresuotas žvejyba Mauritanijos vandenyse ir kad protokolo atnaujinimas padėtų sustiprinti stebėseną, kontrolę ir priežiūrą ir pagerinti žuvininkystės valdymą regione. ES svarbu išlaikyti priemonę, padedančią užtikrinti glaudų sektorinį bendradarbiavimą su valstybe, kuri yra viena svarbiausių vandenynų valdymo subregioniniu lygmeniu subjektų, nes jos jurisdikcijai priklauso didelis žvejybos plotas.

 

Pagal protokolą leidžiamos tokių kategorijų žvejybos galimybės:

 

* vėžiagyvių (išskyrus langustus ir krabus) žvejybos laivams: 5 000 tonų, 25 laivams;

* senegalinių jūrinių lydekų žvejybos traleriams (išskyrus tralerius šaldiklius) ir senegalinių jūrinių lydekų žvejybos dugninėmis ūdomis laivams: 6000 tonų, 6 laivams;

- senegalinių jūrinių lydekų žvejybos traleriams (šaldikliams): 3 500 tonų senegalinių jūrinių lydekų, 1 450 tonų kalmarų, 600 tonų sepijų;

* demersinių rūšių žuvų (išskyrus senegalines jūrų lydekas) žvejybos laivams, kurie žvejoja ne tralais: 3000 tonų, 6 laivams;

* tunų seineriams: 12 500 tonų (orientacinis kiekis), 25 laivams;

* tunų žvejybos kartinėmis ūdomis laivams ir tunų žvejybos ūdomis laivams: 7 500 tonų (orientacinis kiekis), 15 laivų;

* pelaginės žvejybos traleriams šaldikliams: 225 000 tonų (galima viršyti ne daugiau kaip 10 proc.), 19 laivų;

* pelaginės žvejybos laivams (išskyrus laivus šaldiklius): 15 000 tonų (išskaičiuojama iš 6 kategorijos kiekio, jei šios galimybės naudojamos), 2 laivams.

 

 

Derybos dėl naujo žvejybos partnerystės susitarimo ir dabartinio protokolo galiojimo pratęsimas 2019 m.

 

2019 m. liepos mėn. Taryba patvirtino įgaliojimus Europos Komisijai pradėti derybas siekiant parengti naują ES ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarimą ir protokolą. Be to, pagal suteiktus įgaliojimus Komisija galėjo derėtis dėl protokolo, kuriuo įgyvendinamas tas susitarimas ir kuriuo nustatomos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, galiojimo pratęsimo ne daugiau kaip vieneriems metams, nes jis turėjo nustoti galioti 2019 m. lapkričio mėn. Tikslas buvo išvengti žvejybos veiklos pertrūkių, jei derybos dėl naujojo ŽPS užtruktų ilgiau, nei tikėtasi.

 

Todėl 2019 m. lapkričio mėn. ES ir Mauritanija pratęsė protokolo galiojimą vieneriems metams iki 2020 m. lapkričio 15 d. Vėliau Europos Parlamentas, remdamasis M. Aguilera parengta rekomendacija (procedūra 2019/0210(NLE)), kuri buvo priimta 2020 m. gegužės 13 d. plenariniame posėdyje, pritarė šiam pratęsimui vieneriems metams.

 

Antrasis pratęsimas, derybos dėl naujo žvejybos partnerystės susitarimo ir COVID-19 pandemija

 

2019 m. rugsėjo mėn. – 2020 m. vasario mėn. ES ir Mauritanija surengė keturis derybų dėl naujojo žvejybos partnerystės susitarimo raundus. Tačiau prasidėjus COVID-19 pandemijai nuo 2020 m. kovo mėn. derybų eiga sutriko. Todėl 2020 m. birželio 26 d. Taryba įgaliojo Komisiją derėtis dėl dar vieno protokolo galiojimo pratęsimo ne daugiau kaip vienų metų laikotarpiui. Abi šalys susitarė dėl tokio pratęsimo 2020 m. liepos 7 d. Kaip ir 2019 m., šio pratęsimo tikslas – užkirsti kelią ES laivyno žvejybos veiklos pertrūkiui, atsižvelgiant į tai, kad dabartinio protokolo galiojimas baigiasi 2020 m. lapkričio 15 d.

 

Dabar EP prašoma apsvarstyti, ar jis pritaria šiam antram vienerių metų trukmės pratęsimui. Taip pratęstos dabartinės žvejybos galimybės, kaip nurodyta pirmiau, ir ES finansinis įnašas lieka nepakitę. ES finansinis įnašas yra 61 625 000 EUR vieniems metams, paskirstomas taip:

 

 metinė fiksuota 57 500 000 EUR suma už prieigą prie žvejybos išteklių;

 metinė 4 125 000 EUR parama Mauritanijos žuvininkystės sektoriaus politikos plėtrai, siekiant padėti Mauritanijai įgyvendinti nacionalinės darnaus vidaus vandenų ir jūrų žuvininkystės išteklių valdymo politikos tikslus.

 

Pranešėjos pozicija

 

Žvejybos susitarimas su Mauritanija yra itin svarbus ES valstybių narių pelaginės žvejybos laivynų metiniams žvejybos planams. Pranešėja pripažįsta, kad būtų pageidautina pratęsti dabartinio protokolo galiojimą. Tačiau, nors ir pripažindama, kad tai būtų pageidautina veiksmų kryptis, ji įspėja abi šalis, kad protokolo galiojimo pratęsimas antrą kartą neturėtų būti naudojamas kaip žalia šviesa deryboms užtęsti ilgiau nei būtina, ir pabrėžia, kad svarbu baigti rengti susitarimą. Ji ragina Europos Komisiją kuo greičiau tęsti derybas, kad 2021 m. pavasarį būtų galima pateikti naują žvejybos partnerystės susitarimą ir protokolą.

 

Pranešėja palankiai vertina pažangą, padarytą rengiant naują žvejybos partnerystės susitarimą, visų pirma su valdymu susijusiais klausimais. Ji prašo Komisijos padėti Mauritanijai geriau prižiūrėti jos galiojančius privačius susitarimus, ypač tuos, pagal kuriuos: gali būti leista laivams įplaukti į uždraustas žvejybos zonas, taip atsirandant nesąžiningai konkurencijai, gali būti pereikvoti ištekliai, pažeidžiamos Mauritanijos darbuotojų teisės arba toleruojama neteisėta, nereglamentuojama ir nedeklaruojama žvejyba, kaip praneša žvejybos sektoriuje veikiančios NVO. Pranešėja labai pritaria tam, kad į būsimą protokolą įtraukta skaidrumo nuostata – pagal ją Mauritanija įpareigojama viešai paskelbti visus susitarimus, pagal kuriuos užsienio laivams suteikiama prieiga prie jos teritorinių vandenų. Turi būti išplėtotas valstybės pajėgumas derėtis dėl tokių susitarimų, kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos, susijusios su reikalavimų laikymusi. Kontrolės institucijos turi vienodai stebėti visus Mauritanijos vandenyse žvejojančius pelaginės žvejybos laivus ir užtikrinti, kad jiems būtų taikomos tokios pačios sąlygos kaip ES ir kitiems užsienio laivams ir kad visi ištekliai būtų naudojami tikrai tausiai.

 

Pranešėja taip pat prašo Komisiją padėti Mauritanijos valdžios institucijoms įdiegti veiksmingą žuvų miltų pramonės stebėseną, kontrolę ir priežiūrą (MSC) ir rinkti mokslinius duomenis apie visą pelaginę žvejybą ir iškrovimo vietas, įskaitant žuvų miltų gamyklas. Kadangi nesurenkami moksliniai duomenys, neatliekamas patikimas išteklių vertinimas ir neužtikrinamas veiksmingas žvejybos valdymas, rajone pereikvojami dauguma pelaginių išteklių, išskyrus sardines.

 

Mauritanijos mažos apimties žvejybos laivynas turi ir toliau naudotis pirmenybine prieiga prie savo išteklių ir vykdyti uždavinį užtikrinti regiono apsirūpinimo maistu saugumą. Pranešėja ragina Komisiją užtikrinti didesnę paramą Mauritanijos vietos žvejybai, kaip ES apsisprendimo remti valstybių, su kuriomis ji yra sudariusi susitarimus, laivynų plėtrą ir siekio perduoti aplinkos, ekonomikos ir socialinio tvarumo modelį, kurį ji propaguoja vykdydama ES žuvininkystės politiką, įrodymą.

 

Pranešėja taip pat ragina Komisiją užtikrinti, kad protokole, dėl kurio deramasi, būtų numatyta galimybė iškrauti žuvis uostuose už Mauritanijos ribų, taip pašalinant nereikalingus ES laivų savininkams kylančius sunkumus dėl kelių transporto blokavimo prie sienos su Maroku.

 

Pranešėja ragina Komisiją užtikrinti, kad būtų išlaikyti į dabartinį protokolą įtraukti patobulinimai, pavyzdžiui, ir toliau liktų panaikinti Bendrijos laivynui taikyti apribojimai. Reikia pabrėžti nuostatas, kuriomis nustatomos ir koreguojamos žvejybos zonos, skirtos vėžiagyvių žvejybos laivynui ir smulkiųjų pelaginių žuvų žvejybos traleriams, ir išsiaiškinti, ar galima pagerinti senegalines jūrų lydekas žvejojančių tralerių ir dugninėmis ūdomis žvejojančių laivų žvejybos galimybes užtikrinant, kad jos atitiktų patikimiausias turimas mokslines rekomendacijas.

 

Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad nekeičiama nuostata dėl Mauritanijos jūrininkų, kuriuos būtina įdarbinti Europos laivuose, skaičiaus apskaičiavimo. Pranešėja ragina Komisiją išlaikyti 60 proc. dydžio procentinę dalį ir kad ji būtų ir toliau apskaičiuojama neįtraukiant su įrangos valdymu susijusių darbo vietų, nes taip išsprendžiamos problemos dėl tinkamą kvalifikaciją turinčių Mauritanijos jūrininkų stygiaus.

 

Į dabartinį protokolą taip pat įtrauktos nuostatos, pagal kurias sudaromos geresnės sąlygos toli migruojančių rūšių žuvis žvejojančiam laivynui, nes kontrolės ir prieigos priemones suderinus su priemonėmis, nustatytomis kitais tunų žvejybos susitarimais, laivynas galės žvejoti panašiomis sąlygomis į tas, kurios taikomos kitoms trečiosioms valstybėms. Pranešėja primygtinai ragina Komisiją išlaikyti šį patobulinimą naujame protokole.

 

Be to, pranešėja norėtų pabrėžti, kad labai svarbi taisyklė, pagal kurią Europos laivai privalo dovanoti 2 proc. sugauto pelaginių rūšių laimikio žmonėms, kuriems reikia pagalbos. Šios dovanos turėtų likti būsimame protokole, kuris bus pasirašomas su Mauritanija. Tačiau Mauritanijos valdžios institucijos neturėtų jomis piktnaudžiauti atsirinkdamos vertingiausių rūšių žuvis.

 

Pranešėja pabrėžia, kad reikia gerinti dabartinio protokolo nuostatas (daugiausia 1 straipsnyje), kuriomis siekiama didinti tarpusavio pasitikėjimą ir geriau užtikrinti ES laivyno nediskriminavimą lyginant su kitais užsienio laivynais – užsienio laivynams turi būti taikomos tokios pat išteklių išsaugojimo sąlygos, kaip ir Bendrijos laivams. Mauritanija turi ir toliau laikytis įsipareigojimo skelbti visus privačiuosius ir viešuosius susitarimus su trečiosiomis valstybėmis, kad būtų didinamas skaidrumas, taip pat ES laivynui suteikti pirmenybę žvejoti perteklinį žuvų kiekį.

 

Kalbant apie žvejybos rajonus, pranešėja ragina Komisiją valdyti smulkiųjų pelaginių žuvų išteklius regioniniu lygmeniu, atsižvelgiant į tai, kad Mauritanija dalijasi šiais ištekliais su Maroku, Gambija ir Senegalu. Rekomenduotina bendradarbiauti siekiant nustatyti BLSK, išteklių dalijimosi susitarimą ir veiksmingas žvejybos valdymo priemones. Reikia parengti bendras mokslinių tyrimų programas ir užtikrinti, kad būtų dedamos pastangos jas įgyvendinti.

 

Pranešėja džiaugiasi, kad naujoji Mauritanijos vyriausybė parodė politinę valią panaikinti dabartinį veiksmingo, moksliškai pagrįsto visos pelaginių žuvų žvejybos Mauritanijos vandenyse valdymo trūkumą. Tačiau ji taip pat ragina Komisiją pasiūlyti ES paramą šiam tikslui įgyvendinti ir užtikrinti, kad naujajame protokole būtų išlaikyta žvejybos galimybių ir finansinio įnašo pusiausvyra. Taip pat reikia išlaikyti nepakitusį susitarimo su Mauritanija sąnaudų ir naudos santykį – prie to taip pat prisidėjo padaryti techninių priemonių pakeitimai.


 

 

BIUDŽETO KOMITETO NUOMONĖ (28.10.2020)

<CommissionInt>pateikta Žuvininkystės komitetui</CommissionInt>


<Titre>dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Mauritanijos Islamo Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais, kuriuo pratęsiamas 2020 m. lapkričio 15 d. baigsiančio galioti Protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, galiojimas, sudarymo</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0588 – C9-000/2020 – 2020/0274(NLE))</DocRef>

Nuomonės referentas: <Depute>Bogdan Rzońca</Depute> 

 

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Dabartinis Europos Sąjungos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarimas (toliau – partnerystės susitarimas) buvo priimtas 2006 m. lapkričio 30 d.[1]

Pagrindinis protokolo tikslas – atsižvelgiant į turimus mokslinius vertinimus, visų pirma tuos, kuriuos atliko Žvejybos rytų vidurio Atlante komitetas (CECAF), ir remiantis patikimiausia moksline informacija bei Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) rekomendacijomis, suteikti Europos Sąjungos laivams žvejybos Mauritanijos vandenyse galimybių, neviršijant esamo perteklinio žuvų kiekio. Protokolu taip pat siekiama sustiprinti Europos Sąjungos ir Mauritanijos Islamo Respublikos bendradarbiavimą, kad būtų sukurta partnerystės sistema, pagal kurią būtų plėtojama darnios žuvininkystės politika ir atsakingai naudojami žvejybos ištekliai Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos zonoje, atsižvelgiant į abiejų šalių interesus.

 

Paskutinis du kartus iš dalies pakeistas (Komisijos sprendimu (ES) 2017/451[2] ir Komisijos sprendimu (ES) 2017/1373[3]) protokolas[4], kuriuo nustatomos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, įsigaliojo 2015 m. lapkričio 16 d. ir nustojo galioti 2019 m. lapkričio 15 d.

 

Laukiant, kol bus baigtos derybos dėl partnerystės susitarimo ir jo protokolo atnaujinimo, 2019 m. lapkričio 8 d. protokolo galiojimas buvo pratęstas vieniems metams – iki 2020 m. lapkričio 15 d., sudarius susitarimą pasikeičiant laiškais[5]. Derybos tęsėsi 2020 m., tačiau dėl COVID-19 pandemijos jos nebus užbaigtos laiku, kad būtų išvengta Mauritanijos vandenyse veiklą vykdančio Europos laivyno žvejybos veiklos pertrūkių.

 

Todėl Komisija, remdamasi Tarybos leidimu, Europos Sąjungos vardu derėjosi su Mauritanijos Islamo Respublika dėl susitarimo pasikeičiant laiškais, kuriuo dar vieniems metams pratęsiamas partnerystės susitarimo protokolo galiojimas. Susitarimas pasikeičiant laiškais buvo parafuotas 2020 m. liepos 7 d.

 

Susitarimo pasikeičiant laiškais tikslas – sudaryti sąlygas Europos Sąjungai ir Mauritanijos Islamo Respublikai toliau bendradarbiauti siekiant skatinti darnios žuvininkystės politiką ir racionalų Mauritanijos Islamo Respublikos vandenyse esančių žvejybos išteklių naudojimą ir leisti ES laivams žvejoti šiuose vandenyse.

Paskutiniais protokolo galiojimo metais taikyta tvarka toliau galios tomis pačiomis sąlygomis ne ilgiau kaip vienus metus.

Europos Sąjungos metinis finansinis įnašas yra 61 625 000 EUR suma, apimanti:

a) 57 500 000 EUR metinę sumą, protokolo pratęsto galiojimo laikotarpiu mokamą už prieigą prie žvejybos išteklių pagal protokole numatytų kategorijų žvejybos galimybes;

b) 4 125 000 EUR metinę paramos Mauritanijos Islamo Respublikos žuvininkystės sektoriaus politikos plėtrai sumą, mokamą protokolo pratęsto galiojimo laikotarpiu. Ši parama visu protokolo galiojimo laikotarpiu atitinka Mauritanijos nacionalinės politikos tikslus, susijusius su darniu vidaus vandenų ir jūros žvejybos išteklių valdymu.

Metinė įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma, įskaitant rezervo eilutę, skirtą metų pradžioje dar neįsigaliojusiems protokolams, nustatoma metinės biudžeto sudarymo procedūros metu.

Susitarimu pasikeičiant laiškais dėl pratęsimo taip pat nustatoma sumažinimo pro rata sąlyga tam atvejui, jei derybos dėl partnerystės susitarimo ir jo protokolo atnaujinimo baigtųsi jų pasirašymu, po kurio jie įsigaliotų dar prieš pasibaigiant metinio pratęsimo, kuriam taikomas susitarimas pasikeičiant laiškais, laikotarpiui.

******

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės komitetą rekomenduoti pritarti pasiūlymui dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Mauritanijos Islamo Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais, kuriuo pratęsiamas 2020 m. lapkričio 15 d. baigsiančio galioti Protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, galiojimas, sudarymo.


NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos ir Mauritanijos Islamo Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais, kuriuo pratęsiamas 2020 m. lapkričio 15 d. baigsiančio galioti Protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, galiojimas, sudarymas

Nuorodos

11260/2020 – C9-0372/2020 – 2020/0274(NLE)

Atsakingas komitetas

 

PECH

 

 

 

 

Nuomonės referentas (-ė)

 Paskyrimo data

Bogdan Rzońca

23.10.2020

Svarstymas komitete

10.11.2020

 

 

 

Priėmimo data

16.11.2020

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

36

2

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Mauri Pekkarinen

 


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

36

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveld

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

GREENS/EFA

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

GUE/NGL

Dimitris Papadimoulis

 

2

-

ID

Hélène Laporte

GUE/NGL

Silvia Modig

 

2

0

ID

Joachim Kuhs,

NI

Mislav Kolakušić

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 


 

 

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos ir Mauritanijos Islamo Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais, kuriuo pratęsiamas 2020 m. lapkričio 15 d. baigsiančio galioti Protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, galiojimas, sudarymas

Nuorodos

11260/2020 – C9-0372/2020 – 2020/0274(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

19.11.2020

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

PECH

23.11.2020

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

23.11.2020

BUDG

23.11.2020

 

 

Nuomonė nepareikšta

 Sprendimo data

DEVE

29.6.2020

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Annie Schreijer-Pierik

20.10.2020

 

 

 

Svarstymas komitete

12.10.2020

2.12.2020

 

 

Priėmimo data

3.12.2020

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

23

2

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Massimo Casanova, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Carmen Avram, Catherine Chabaud

Pateikimo data

7.12.2020

 

 


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

 

23

+

ECR

Bert-Jan Ruissen

GUE/NGL

João Ferreira

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Peter Van Dalen, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro De Aguiar, Annie Schreijer-Pierik, Theodoros Zagorakis

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Catherine Chabaud, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Grace O'sullivan, Caroline Roose

 

2

-

ID

France Jamet

GUE/NGL

Anja Hazekamp

 

2

0

ID

Massimo Casanova, Rosanna Conte

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

[1] OL L 343, 2006 12 8, p. 1.

[2] OL L 69, 2017 3 15, p. 34.

[3] OL L 193, 2017 7 25, p. 4.

[4] OL L 315, 2015 12 1, p. 3.

[5] OL L 297 I, 2019 11 18, p. 1.

Atnaujinta: 2020 m. gruodžio 11 d.Teisinė informacija - Privatumo politika