Procedura : 2020/0274(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0244/2020

Teksty złożone :

A9-0244/2020

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/12/2020 - 2

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0342

<Date>{07/12/2020}7.12.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0244/2020</NoDocSe>
PDF 220kWORD 60k

<TitreType>ZALECENIE</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską w sprawie przedłużenia obowiązywania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską, który wygasa z dniem 15 listopada 2020 r.</Titre>

<DocRef>(11260/2020 – C9-0372/2020 – 2020/0274(NLE))</DocRef>


<Commission>{PECH}Komisja Rybołówstwa</Commission>

Sprawozdawczyni: <Depute>Annie Schreijer-Pierik</Depute>

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA KOMISJI BUDŻETOWEJ
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską w sprawie przedłużenia obowiązywania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską, który wygasa z dniem 15 listopada 2020 r.

(11260/2020 – C9-0372/2020 – 2020/0274(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

 uwzględniając projekt decyzji Rady (11260/2020),

 uwzględniając porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską w sprawie przedłużenia obowiązywania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską, który wygasa z dniem 15 listopada 2020 r. (11315/2020),

 uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 43 ust. 2 i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C9-0372/2020),

 uwzględniając art. 105 ust. 1 i 4 oraz art. 114 ust. 7 Regulaminu,

 uwzględniając opinię Komisji Budżetowej,

 uwzględniając zalecenie Komisji Rybołówstwa (A9-0244/2020),

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Islamskiej Republiki Mauretańskiej.


UZASADNIENIE

Kontekst:

 

Umowa partnerska w sprawie połowów (FPA) z Mauretanią daje flocie unijnej szerokie uprawnienia do połowów gatunków dennych i pelagicznych, a także tuńczyka i gatunków daleko migrujących. Umowa ta jest najważniejszą z obecnie obowiązujących umów UE w sprawie połowów wielogatunkowych z państwami trzecimi i aktualnie dopuszcza połowy przez maksymalnie 58 statków z Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Niderlandów, Litwy, Łotwy, Polski, Niemiec, Zjednoczonego Królestwa, Irlandii i Francji. Stanowi jedną z szeregu dwustronnych umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów (SFPA) zawartych przez UE z krajami leżącymi nad Oceanem Atlantyckim u wybrzeży Afryki Zachodniej: Marokiem, Senegalem, Gambią, Gwineą-Bissau, Liberią i Wybrzeżem Kości Słoniowej.

 

W latach 2018–2019 Komisja przeprowadziła ocenę ex-ante możliwości odnowienia protokołu, z której wynikało, że unijny sektor połowów jest żywo zainteresowany połowami w Mauretanii i że odnowienie protokołu byłoby pomocne we wzmocnieniu monitorowania, kontroli i nadzoru oraz przyczyniłoby się do lepszego zarządzania połowami w tym regionie. Dla Unii ważne jest utrzymanie instrumentu umożliwiającego pogłębioną współpracę sektorową z głównym podmiotem zarządzania oceanami na poziomie podregionalnym z uwagi na wielkość obszaru połowowego podlegającego jego jurysdykcji.

 

Protokół przewiduje w szczególności uprawnienia do połowów w następujących kategoriach:

 

* Statki poławiające skorupiaki, z wyjątkiem langusty i kraba: 5 000 ton i 25 statków;

* Trawlery (niebędące zamrażalniami) i taklowce głębinowe do połowów morszczuka „czarnego” (morszczuka senegalskiego i angolańskiego): 6 000 ton i 6 statków;

* Trawlery (zamrażalnie) do połowów morszczuka „czarnego” (morszczuka senegalskiego i angolańskiego): (morszczuk „czarny” (morszczuk senegalski i angolański): 3 500 ton, kałamarnica: 1 450 ton, mątwa: 600 ton);

* Statki poławiające gatunki denne inne niż morszczuk „czarny” (morszczuk senegalski i angolański), z użyciem narzędzi innych niż włoki: 3 000 ton i 6 statków;

* Sejnery tuńczykowe: 12 500 ton (pojemność referencyjna) i 25 statków;

* Klipry tuńczykowe i taklowce: 7 500 ton (pojemność referencyjna) i 15 statków;

* Trawlery zamrażalnie do połowów pelagicznych: 225 000 ton (z dozwolonym przekroczeniem o maksymalnie 10 %) i 19 statków;

* Statki do połowów pelagicznych niebędące zamrażalniami: 15 000 ton (odliczone od wielkości całkowitej kategorii 6, jeśli zostały one wykorzystane) i 2 statki.

 

 

Negocjacje dotyczące nowej umowy partnerskiej w sprawie połowów i przedłużenia obowiązywania obecnego protokołu w 2019 r.

 

W lipcu 2019 r. Rada przyjęła mandat upoważniający Komisję Europejską do rozpoczęcia negocjacji zmierzających do zawarcia nowej umowy partnerskiej w sprawie połowów i protokołu do niej między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretanii. Mandat ten upoważniał jednocześnie Komisję do wynegocjowania ograniczonego przedłużenia o jeden rok okresu obowiązywania protokołu wykonawczego do tej umowy, ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową, który miał wygasnąć w listopadzie 2019 r. Celem było uniknięcie przerwania działalności połowowej, w razie gdyby negocjacje dotyczące nowej umowy partnerskiej w sprawie połowów trwały dłużej niż przewidywano.

 

W listopadzie 2019 r. UE i Mauretania przedłużyły zatem okres obowiązywania protokołu o jeden rok do dnia 15 listopada 2020 r. Parlament Europejski wydał następnie zgodę na to przedłużenie obowiązywania o jeden rok na podstawie zalecenia przygotowanego przez Clarę Aguilerę (procedura nr 2019/0210(NLE)), przyjętego na sesji plenarnej w dniu 13 maja 2020 r.

 

Drugie przedłużenie obowiązywania, negocjacje w sprawie nowej umowy partnerskiej w sprawie połowów i pandemia COVID-19

 

Między wrześniem 2019 r. a lutym 2020 r. UE i Mauretania przeprowadziły cztery rundy negocjacji dotyczących nowej umowy partnerskiej w sprawie połowów. Jednakże od marca 2020 r. rytm negocjacji uległ zakłóceniu przez wybuch pandemii COVID-19. W dniu 26 czerwca 2020 r. Rada upoważniła zatem Komisję do wynegocjowania drugiego przedłużenia okresu obowiązywania protokołu o maksymalnie jeden rok. Strony uzgodniły takie przedłużenie w dniu 7 lipca 2020 r. Podobnie jak w 2019 r. celem tego przedłużenia jest uniknięcie przerwy w działalności połowowej unijnej floty z uwagi na fakt, że obecny protokół wygasa w dniu 15 listopada 2020 r.

 

Do Parlamentu Europejskiego zwrócono się obecnie o rozważenie wyrażenia zgody na przedmiotowe drugie przedłużenie okresu obowiązywania o jeden rok. Przedłużenie to utrzymuje na niezmienionym poziomie zarówno uprawnienia do połowów wyszczególnione powyżej, jak i rekompensatę finansową UE. Rekompensata finansowa UE wynosi 61 625 000 EUR za jeden rok i jest podzielona następująco:

 

 roczna kwota za dostęp do zasobów rybnych w wysokości 57 500 000 EUR;

 roczna kwota wsparcia na rozwój sektorowej polityki rybołówstwa Mauretanii w wysokości 4 125 000 EUR, która ma pozwolić temu krajowi na osiągnięcie celów krajowej polityki na rzecz zrównoważonego zarządzania śródlądowymi i morskimi zasobami rybnymi.

 

Stanowisko sprawozdawczyni

 

Umowa w sprawie połowów z Mauretanią ma zasadnicze znaczenie dla rocznych planów połowowych flot pelagicznych państw członkowskich UE. Sprawozdawczyni zauważa, że przedłużenie obowiązywania obecnego protokołu byłoby pożądane. Chociaż przyznaje, że należałoby to uznać za zalecany kierunek działania, ostrzega jednak obie strony, iż przedłużenia obowiązywania protokołu po raz drugi nie należy wykorzystywać jako pretekstu do prowadzenia negocjacji dłużej niż jest to niezbędne, i podkreśla znaczenie sfinalizowania umowy. Wzywa Komisję Europejską do wznowienia negocjacji jak najszybciej, tak aby móc przedstawić nową umową partnerską w sprawie połowów i protokół do niej wiosną 2021 r.

 

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje postępy w przygotowywaniu nowej umowy partnerskiej w sprawie połowów, w szczególności aspektów dotyczących zarządzania. Zwraca się do Komisji o wsparcie Mauretanii w usprawnieniu nadzoru nad zawartymi przez ten kraj umowami prywatnymi, zwłaszcza tymi, które mogą: zezwalać statkom na dostęp do zakazanych obszarów połowowych, skutkując nieuczciwą konkurencją i możliwym przełowieniem zasobów, naruszać prawa pracowników mauretańskich lub dopuszczać nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy, jak donoszą organizacje pozarządowe działające na tych łowiskach. Sprawozdawczyni zdecydowanie popiera włączenie klauzuli przejrzystości do przyszłego protokołu, zobowiązującej Mauretanię do ujawniania wszelkich umów udzielających zagranicznym statkom dostępu do jej wód terytorialnych. Należy rozwijać zdolność tego kraju do negocjowania warunków takich umów, tak aby zapewnić równe warunki działania pod względem zgodności z przepisami. Niezbędne jest równe monitorowanie i egzekwowanie obowiązków wszystkich statków prowadzących połowy pelagiczne na wodach mauretańskich przez organy kontroli w celu zagwarantowania, że do unijnych i innych zagranicznych statków mają zastosowanie takie same warunki oraz że eksploatacja wszystkich zasobów jest rzeczywiście zrównoważona.

 

Sprawozdawczyni zwraca się również do Komisji o pomoc dla władz mauretańskich w stworzeniu skutecznego monitorowania, kontroli i nadzoru (MCS) wobec sektora mączki rybnej oraz w gromadzeniu danych naukowych dotyczących wszystkich połowów pelagicznych i miejsc wyładunku, w tym zakładów produkcji mączki rybnej. Brak gromadzenia danych naukowych, rzetelnej oceny stad i skutecznego zarządzania rybołówstwem doprowadził do nadmiernej eksploatacji większości stad pelagicznych w tym rejonie, z wyjątkiem sardynek.

 

Tradycyjni rybacy mauretańscy muszą zachować uprzywilejowany dostęp do swoich zasobów; konieczne jest też zagwarantowanie na tym obszarze bezpieczeństwa żywnościowego. Sprawozdawczyni apeluje do Komisji o zwiększenie wsparcia dla lokalnego sektora rybołówstwa w Mauretanii, co pokazałoby, że UE jest zdecydowana pomóc w rozwoju flot państw, z którymi zawarła umowy, i że pragnie propagować model zrównoważony środowiskowo, gospodarczo i społecznie, do którego dąży w swojej polityce rybołówstwa.

 

Sprawozdawczyni wzywa również Komisję do dopilnowania, aby protokół będący przedmiotem negocjacji przewidywał możliwość wyładunku w portach poza Mauretanią, co położy kres niepotrzebnym zakłóceniom dla właścicieli unijnych statków, spowodowanym przez blokady transportu drogowego na granicy z Marokiem.

 

Sprawozdawczyni apeluje do Komisji o zapewnienie utrzymania usprawnień zawartych w obecnie obowiązującym protokole, takich jak zlikwidowanie ograniczeń nałożonych na unijną flotę. Należy podkreślić postanowienia dotyczące wyznaczenia i dostosowania obszarów połowowych dla floty poławiającej skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne oraz dla trawlerów do połowów małych gatunków pelagicznych, a także zbadać, czy uprawnienia do połowów dla trawlerów i taklowców głębinowych do połowów morszczuka „czarnego” (morszczuka senegalskiego i angolańskiego) mogą zostać zwiększone w sposób zgodny z najlepszą dostępną wiedzą naukową.

 

Należy zauważyć, że nie zmieniło się postanowienie dotyczące określania liczby pracowników mauretańskich, których należy obowiązkowo zatrudniać na pokładzie statków europejskich. Sprawozdawczyni apeluje do Komisji, aby utrzymała odsetek na poziomie 60 % i aby nadal wyliczano go z wyłączeniem stanowisk powiązanych z obsługą maszyn, co rozwiązuje problemy związane z niedostatkiem marynarzy mauretańskich o odpowiednich kwalifikacjach.

 

Obecny protokół zawiera również usprawnienia korzystne dla floty poławiającej gatunki daleko migrujące; usprawnienia te pozwalają prowadzić połowy na warunkach podobnych do tych stosowanych przez inne państwa trzecie, w następstwie harmonizacji środków kontroli i dostępu ze środkami ustanowionymi w pozostałych umowach dotyczących połowów tuńczyka. Sprawozdawczyni apeluje do Komisji, aby utrzymała to usprawnienie w nowym protokole.

 

Jednocześnie sprawozdawczyni pragnie podkreślić, jak ważna jest zasada, która zobowiązuje statki europejskie do oddawania 2 % połowu gatunków pelagicznych na rzecz osób w potrzebie. Te świadczenia należy utrzymać w przyszłym protokole z Mauretanią. Władze mauretańskie nie powinny jednak ich nadużywać przez wybieranie najbardziej wartościowych gatunków.

 

Sprawozdawczyni nalega na usprawnienie postanowień obecnego protokołu, w szczególności jego art. 1, zmierzających do poprawy wzajemnego zaufania i niedyskryminowania floty unijnej w stosunku do innych flot zagranicznych, przez zagwarantowanie stosowania przez te floty takich samych wymogów ochrony, jak nałożone na statki wspólnotowe. W celu zwiększenia przejrzystości Mauretania musi utrzymać swoje zobowiązanie do ujawniania wszystkich umów prywatnych i publicznych z państwami trzecimi, a także do przyznania flocie europejskiej preferencyjnego dostępu do nadwyżek.

 

Jeżeli chodzi o obszary połowowe, sprawozdawczyni nalega, aby Komisja zarządzała małymi gatunkami pelagicznymi na poziomie regionalnym, z uwagi na fakt, że Mauretania dzieli te stada z Marokiem, Gambią i Senegalem. Zaleca się współpracę prowadzącą do ustanowienia całkowitego dopuszczalnego połowu, porozumienia w sprawie wspólnego użytkowania oraz skutecznych środków zarządzania połowami. Niezbędne jest ustanowienie wspólnych programów badawczych i dopilnowanie, aby były one wdrażane.

 

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje informację, że nowy rząd Mauretanii wykazuje polityczną wolę rezygnacji z aktualnego podejścia cechującego się brakiem skutecznego i opartego na danych naukowych zarządzania wszystkimi połowami gatunków pelagicznych na wodach mauretańskich. Niemniej jednak apeluje również do Komisji o zaoferowanie unijnego wsparcia dla realizacji tych zamierzeń i o utrzymanie w nowym protokole osiągniętej równowagi między uprawnieniami do połowów a rekompensatą finansową. Należy też utrzymać stosunek korzyści do kosztów przewidziany w umowie z Mauretanią, do czego przyczyniają się również zmiany wprowadzone w środkach technicznych.


 

 

 

OPINIA KOMISJI BUDŻETOWEJ (28.10.2020)

<CommissionInt>dla Komisji Rybołówstwa</CommissionInt>


<Titre>w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską w sprawie przedłużenia obowiązywania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską, który wygasa z dniem 15 listopada 2020 r.</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0588 – C9-0372/2020 – 2020/0274(NLE))</DocRef>

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: <Depute>Bogdan Rzońca</Depute> 

 

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Obowiązująca Umowa partnerska w sprawie połowów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską (zwaną dalej „umową partnerską”) została zatwierdzona w dniu 30 listopada 2006 r.[1]

Głównym celem protokołu jest przyznanie statkom Unii Europejskiej uprawnień do połowów w wodach Mauretanii w granicach dostępnej nadwyżki, z uwzględnieniem dostępnych ocen naukowych, w szczególności ocen Komisji Rybołówstwa na Środkowym i Wschodnim Atlantyku (CECAF) oraz z uwzględnieniem opinii naukowych i zaleceń Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT). Celem jest również leżące w interesie stron wzmocnienie współpracy między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską, służącej ustanowieniu ram partnerstwa dla rozwoju zrównoważonej polityki rybołówstwa oraz odpowiedzialnej eksploatacji zasobów rybnych w obszarze połowowym Islamskiej Republiki Mauretańskiej.

 

Ostatni protokół[2], zmieniony dwukrotnie (decyzją Komisji (UE) 2017/451[3] i decyzją Komisji (UE) 2017/1373[4]), ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie o partnerstwie, wszedł w życie w dniu 16 listopada 2015 r. i wygasł w dniu 15 listopada 2019 r.

 

Do czasu zakończenia negocjacji w sprawie odnowienia umowy o partnerstwie i protokołu do niej protokół ten przedłużono w dniu 8 listopada 2019 r. o okres jednego roku, do dnia 15 listopada 2020 r., porozumieniem w formie wymiany listów[5]. Negocjacje kontynuowano w 2020 r., ale ze względu na pandemię COVID-19 nie zostałyby zakończone na czas, aby uniknąć przerwania działalności połowowej floty europejskiej prowadzącej połowy na wodach Mauretanii.

 

Na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Komisja wynegocjowała zatem w imieniu Unii Europejskiej Porozumienie w formie wymiany listów z Islamską Republiką Mauretańską w celu przedłużenia o kolejny rok obowiązywania protokołu do umowy o partnerstwie. Porozumienie w formie wymiany listów zostało parafowane dnia 7 lipca 2020 r.

 

Celem porozumienia jest umożliwienie Unii Europejskiej i Islamskiej Republice Mauretańskiej kontynuowania współpracy w zakresie wspierania zrównoważonej polityki rybołówstwa i rozsądnej eksploatacji zasobów rybnych w wodach Mauretanii, a także umożliwienie statkom Unii prowadzenia działalności połowowej na tych wodach.

Ustalenia mające zastosowanie w ostatnim roku obowiązywania protokołu zostaną odnowione na tych samych warunkach na okres nieprzekraczający roku.

Roczną rekompensatę finansową Unii Europejskiej w wysokości 61 625 000 EUR wyliczono na podstawie:

a) kwoty rocznej za dostęp do zasobów rybnych w odniesieniu do kategorii określonych w protokole, ustalonej na poziomie 57 500 000 EUR przez okres przedłużenia obowiązywania protokołu;

b) wsparcia na rozwój sektorowej polityki rybołówstwa Mauretanii w wysokości 4 125 000 EUR rocznie przez okres przedłużenia obowiązywania protokołu. Wsparcie to jest zgodne z celami polityki krajowej Mauretanii w dziedzinie zrównoważonego zarządzania śródlądowymi i morskimi zasobami rybnymi przez cały okres obowiązywania protokołu.

Roczną kwotę na środki na zobowiązania i na płatności ustala się w ramach rocznej procedury budżetowej, w tym na pozycję odpowiadającą rezerwom na protokoły, które nie weszły jeszcze w życie na początku roku.

Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące przedłużenia przewiduje również klauzulę o proporcjonalnym zmniejszeniu, w przypadku gdy negocjacje dotyczące odnowienia umowy o partnerstwie i protokołu do niej zakończą się podpisaniem tych dokumentów, czego skutkiem będzie rozpoczęcie ich stosowania przed upływem okresu jednego roku przedłużenia ustalonego w wymianie listów.

******

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako komisji przedmiotowo właściwej, o zalecenie Parlamentowi przyjęcia wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską w sprawie przedłużenia obowiązywania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską, który wygasa z dniem 15 listopada 2020 r.


PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Zawarcie Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską w sprawie przedłużenia obowiązywania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską, który wygasa z dniem 15 listopada 2020 r.

Odsyłacze

11260/2020 – C9-0372/2020 – 2020/0274(NLE)

Komisja przedmiotowo właściwa

 

PECH

 

 

 

 

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

 Data powołania

Bogdan Rzońca

23.10.2020

Rozpatrzenie w komisji

10.11.2020

 

 

 

Data przyjęcia

16.11.2020

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

36

2

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Mauri Pekkarinen

 


 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

36

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveld

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

GUE/NGL

Dimitris Papadimoulis

 

2

-

ID

Hélène Laporte

GUE/NGL

Silvia Modig

 

2

0

ID

Joachim Kuhs,

NI

Mislav Kolakušić

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 


 

 

 

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zawarcie Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską w sprawie przedłużenia obowiązywania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską, który wygasa z dniem 15 listopada 2020 r.

Odsyłacze

11260/2020 – C9-0372/2020 – 2020/0274(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

19.11.2020

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

23.11.2020

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

23.11.2020

BUDG

23.11.2020

 

 

Opinia niewydana

 Data decyzji

DEVE

29.6.2020

 

 

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Annie Schreijer-Pierik

20.10.2020

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

12.10.2020

2.12.2020

 

 

Data przyjęcia

3.12.2020

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

23

2

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Massimo Casanova, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Carmen Avram, Catherine Chabaud

Data złożenia

7.12.2020

 

 

 


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

 

 

23

+

ECR

Bert-Jan Ruissen

GUE/NGL

João Ferreira

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Peter Van Dalen, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro De Aguiar, Annie Schreijer-Pierik, Theodoros Zagorakis

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Catherine Chabaud, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Grace O'sullivan, Caroline Roose

 

2

-

ID

France Jamet

GUE/NGL

Anja Hazekamp

 

2

0

ID

Massimo Casanova, Rosanna Conte

 

Objaśnienie używanych znaków

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymanło się

 

[1] Dz.U. L 343 z 8.12.2006, s.1.

[2] Dz.U. L 315 z 1.12.2015, s. 3.

[3] Dz.U. L 69 z 15.3.2017, s. 34.

[4] Dz.U. L 193 z 25.7.2017, s. 4.

[5]  Dz.U. L 297 I z 18.11.2019, s. 1.

Ostatnia aktualizacja: 14 grudnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności