ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou a ktorého platnosť uplynie 15. novembra 2020

7.12.2020 - (11260/2020 – C9-0372/2020 – 2020/0274(NLE)) - ***

Výbor pre rybárstvo
Spravodajkyňa: Annie Schreijer-Pierik

Postup : 2020/0274(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A9-0244/2020
Predkladané texty :
A9-0244/2020
Rozpravy :
Hlasovanie :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou a ktorého platnosť uplynie 15. novembra 2020

(11260/2020 – C9-0372/2020 – 2020/0274(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (11260/2020),

 so zreteľom na Dohodu vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou a ktorého platnosť uplynie 15. novembra 2020 (11315/2020),

 so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43 ods. 2 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C9-0372/2020),

 so zreteľom na článok 105 ods. 1 a 4 a článok 114 ods. 7 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na stanovisko Výboru pre rozpočet,

 so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rybárstvo (A9-0244/2020),

1. udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Mauritánskej islamskej republiky.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Kontext:

 

Dohoda o spolupráci v sektore rybolovu s Mauritániou poskytuje flotile EÚ významné rybolovné možnosti, pokiaľ ide o druhy žijúce pri morskom dne a pelagické druhy, ako aj o tuniaky a druhy migrujúce na veľké vzdialenosti. Je najdôležitejšou z aktuálnych dohôd EÚ o zmiešanom rybárstve s tretími krajinami a v súčasnosti povoľuje rybolov najviac 58 plavidlám zo Španielska, Talianska, Portugalska, Holandska, Litvy, Lotyšska, Poľska, Nemecka, Spojeného kráľovstva, Írska a Francúzska. Zaraďuje sa medzi bilaterálne dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva v Atlantickom oceáne, ktoré EÚ uzavrela s krajinami ležiacimi na pobreží západnej Afriky, konkrétne s Marokom, Senegalom, Gambiou, Guineou-Bissau, Libériou a Pobrežím Slonoviny.

 

Komisia vykonala v rokoch 2018 – 2019 ex ante hodnotenie možného obnovenia protokolu, v ktorom dospela k záveru, že odvetvie rybolovu EÚ má veľký záujem o rybolov v Mauritánii a že obnovenie protokolu by pomohlo posilniť monitorovanie, kontrolu a dohľad a prispelo by k lepšiemu riadeniu rybárstva v regióne. Vzhľadom na veľkosť rybolovnej oblasti patriacej pod právomoc Mauritánie je pre EÚ dôležité, aby si zachovala nástroj, ktorý jej umožní intenzívnu odvetvovú spoluprácu s týmto významným aktérom v rámci správy oceánov na subregionálnej úrovni.

 

V protokole sa povoľujú rybolovné možnosti v týchto kategóriách:

 

* rybárske plavidlá na lov kôrovcov s výnimkou langúst a krabov: 5 000 ton a 25 plavidiel,

* plavidlá (bez mraziarenského zariadenia) na lov merlúzy senegalskej vlečnými sieťami a lovnými šnúrami na lov pri dne: 6 000 ton a 6 plavidiel,

- plavidlá (s mraziarenským zariadením) na lov merlúzy senegalskej: (merlúza senegalská: 3 500 ton, kalmáre: 3 500 ton, sépie: 600 ton),

* rybárske plavidlá na lov druhov žijúcich pri morskom dne okrem merlúzy senegalskej iným výstrojom ako vlečnou sieťou: 3 000 ton a 6 plavidiel,

* plavidlá na lov tuniakov vakovou sieťou: 12 500 ton (referenčná tonáž) a 25 plavidiel,

* plavidlá na lov tuniakov udicami a lovnými šnúrami: 7 500 ton (referenčná tonáž) a 15 plavidiel,

* mraziarenské plavidlá na lov pelagických druhov: 225 000 ton (tonáž možno prekročiť maximálne o 10 %) a 19 plavidiel,

* plavidlá bez mraziarenského zariadenia na lov pelagických druhov: 15 000 ton (v prípade využitia sa tento objem odpočíta od objemu stanoveného pre kategóriu 6) a 2 plavidlá.

 

 

Rokovania o novej dohode o spolupráci v sektore rybolovu a rozšírenie súčasného protokolu v roku 2019

 

Rada v júli 2019 prijala mandát, ktorým sa Európska komisia poveruje začať rokovania o vypracovaní novej dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi EÚ a Mauritánskou islamskou republikou a príslušného protokolu. Mandát Komisii zároveň umožnil rokovať o časovo obmedzenom jednoročnom predĺžení protokolu, ktorým sa vykonáva uvedená dohoda a ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok, keďže jeho platnosť sa mala skončiť v novembri 2019. Cieľom bolo zabrániť prerušeniu rybolovných činností, ak by rokovania o novej dohode o spolupráci v sektore rybolovu trvali dlhšie, ako sa očakávalo.

 

EÚ a Mauritánia preto v novembri 2019 predĺžili platnosť protokolu o jeden rok, teda do 15. novembra 2020. Európsky parlament následne udelil súhlas s týmto jednoročným predĺžením, a to na základe odporúčania Clary Aguilerovej (postup 2019/0210(NLE)), ktoré bolo prijaté na plenárnej schôdzi 13. mája 2020.

 

Druhé rozšírenie, rokovania o novej dohode o spolupráci v sektore rybolovu a pandémia COVID-19

 

EÚ a Mauritánia uskutočnili v období od septembra 2019 do februára 2020 štyri kolá rokovaní o novej dohode o spolupráci v sektore rybolovu. Rytmus rokovaní bol však od marca 2019 narušený prepuknutím pandémie COVID-19. Rada preto 26. júna 2020 poverila Komisiu rokovaním o druhom predĺžení platnosti protokolu o najviac jeden rok. Obe strany sa na uvedenom predĺžení dohodli 7. júla 2020. Rovnako ako v roku 2019 je účelom tohto predĺženia zabrániť prerušeniu rybolovných činností flotily EÚ, keďže platnosť súčasného protokolu uplynie 15. novembra 2020.

 

Európsky parlament je teraz vyzvaný, aby zvážil udelenie súhlasu s týmto druhým jednoročným predĺžením protokolu. Súčasné rybolovné možnosti, ako sa uvádza vyššie, ani finančný príspevok EÚ sa týmto predĺžením nemenia. Finančný príspevok EÚ predstavuje 61 625 000 EUR ročne a je rozdelený takto:

 

 ročná suma za prístup k rybolovným zdrojom stanovená na 57 500 000 EUR,

 ročná suma na podporu rozvoja odvetvovej rybárskej politiky Mauritánie stanovená na 4 125 000 EUR s cieľom pomôcť tejto krajine pri plnení cieľov jej vnútroštátnej politiky v oblasti udržateľného riadenia vnútrozemských a morských rybolovných zdrojov.

 

Pozícia spravodajkyne

 

Dohoda o rybolove s Mauritániou má z hľadiska ročných rybolovných plánov flotíl členských štátov EÚ loviacich pelagické druhy zásadný význam. Spravodajkyňa súhlasí s tým, že predĺženie súčasného protokolu je žiaduce. Uznáva, že takýto postup by bol vhodný, vystríha však pritom obe strany, že druhé predĺženie protokolu by sa nemalo využívať ako tzv. divoká karta na to, aby sa rokovania pretiahli na čas dlhší, ako je potrebné, a zdôrazňuje dôležitosť finalizácie dohody. Vyzýva Európsku komisiu, aby čo najskôr pokračovala v rokovaniach a na jar 2021 tak mohla predložiť novú dohodu o spolupráci v sektore rybolovu a príslušný protokol.

 

Spravodajkyňa víta pokrok, ktorý sa dosiahol pri vypracúvaní novej dohody o spolupráci v sektore rybolovu, najmä v otázkach týkajúcich sa riadenia. Žiada Komisiu, aby Mauritánii pomohla zlepšiť dohľad nad súkromnými dohodami, ktoré uzavrela, najmä nad dohodami, ktoré môžu: umožniť plavidlám vstup do zakázaných rybolovných oblastí, čo by viedlo k nespravodlivej hospodárskej súťaži, možnému nadmernému využívaniu zdrojov, porušovaniu práv mauritánskych pracovníkov alebo tolerovaniu nezákonného, neregulovaného a nenahláseného rybolovu, ako na to poukazujú mimovládne organizácie pôsobiace v týchto rybolovných oblastiach. Spravodajkyňa dôrazne podporuje, aby sa do budúceho protokolu začlenila doložka o transparentnosti, na základe ktorej by mala Mauritánia povinnosť zverejňovať všetky dohody umožňujúce zahraničným plavidlám prístup do jej pobrežných vôd. Rozvíjať sa musí schopnosť krajiny rokovať o takýchto dohodách, aby sa s ohľadom na dodržiavanie pravidiel zabezpečili rovnaké podmienky pre všetkých. Je potrebné, aby kontrolné orgány v súvislosti so všetkými plavidlami na lov pelagických druhov pôsobiacimi v mauritánskych vodách vykonávali rovnaké monitorovanie a presadzovanie s cieľom zabezpečiť, aby sa na plavidlá EÚ a iné zahraničné plavidlá vzťahovali rovnaké podmienky a využívanie zdrojov bolo skutočne udržateľné.

 

Spravodajkyňa zároveň Komisiu žiada, aby mauritánskym orgánom pomohla pri zavádzaní účinného monitorovania, kontroly a dohľadu v odvetví rybej múčky a pri zbere vedeckých údajov o rybolove pelagických druhov v celom jeho rozsahu a o miestach vyloďovania vrátane zariadení na výrobu rybej múčky. Skutočnosť, že sa nevykonáva zber vedeckých údajov, spoľahlivé posudzovanie stavu populácií ani účinné riadenie rybárstva, viedla k nadmernému využívaniu väčšiny pelagických populácií v tejto oblasti s výnimkou sardiniek.

 

Mauritánska flotila maloobjemového rybolovu musí mať naďalej prednostný prístup k svojim zdrojom v súlade s cieľom zaistiť potravinovú bezpečnosť v tejto oblasti. Spravodajkyňa nalieha na Komisiu, aby zvýšila podporu miestneho odvetvia rybolovu v Mauritánii ako dôkaz, že EÚ je odhodlaná pomôcť rozvoju rybárskych flotíl krajín, s ktorými uzatvorila dohody, a že chce v zahraničí prezentovať model environmentálnej, hospodárskej a sociálnej udržateľnosti, ktorú presadzuje vo svojej rybárskej politike.

 

Spravodajkyňa ďalej naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že v prerokúvanom protokole sa stanoví možnosť vykládky v prístavoch mimo Mauritánie, čím sa ukončia zbytočné ťažkosti, s ktorými sa stretávajú majitelia lodí z EÚ v dôsledku blokád cestnej dopravy na hraniciach s Marokom.

 

Spravodajkyňa Komisiu vyzýva, aby zabezpečila zachovanie zlepšení zahrnutých v súčasnom protokole, ako je napr. odstránenie obmedzení uvalených na flotilu Spoločenstva. Zdôrazniť by sa mali ustanovenia, ktorými sa stanovujú a upravujú rybolovné zóny pre flotily na lov kôrovcov a pre plavidlá s vlečnými sieťami na lov malých pelagických druhov, pričom treba zistiť, či rybolovné možnosti pre plavidlá s vlečnými sieťami na lov merlúzy senegalskej a plavidlá s lovnými šnúrami na lov pri dne možno zlepšiť spôsobom, ktorý je v súlade s najlepšími dostupnými vedeckými odporúčaniami.

 

Treba poznamenať, že ustanovenie o výpočte počtu členov mauritánskej posádky, ktorá sa má nalodiť na európske plavidlá, zostalo bez zmeny. Spravodajkyňa žiada Komisiu, aby zachovala pomer 60 % a aby boli členovia posádky pôsobiaci pri prevádzke strojových zariadení aj naďalej vylúčení z výpočtu, čím by sa vyriešili otázky spojené s nedostatkom vhodne kvalifikovaných mauritánskych námorníkov.

 

Súčasťou súčasného protokolu je aj zlepšenie podmienok flotily, ktorá loví druhy migrujúce na veľké vzdialenosti, a ustanovujú sa v ňom podobné podmienky, aké sa vzťahujú na iné tretie krajiny, keďže monitorovacie a prístupové opatrenia boli harmonizované s opatreniami stanovenými v ostatných dohodách o love tuniaka. Spravodajkyňa nalieha na Komisiu, aby toto zlepšenie zachovala aj v novom protokole.

 

Takisto chce zdôrazniť význam pravidla, podľa ktorého musia európske plavidlá darovať 2 % svojich úlovkov pelagických druhov ľuďom v núdzi. Tieto dary by sa mali zachovať aj v budúcom protokole s Mauritániou. Mauritánske orgány by túto situáciu však nemali zneužívať tým, že budú vyberať najhodnotnejšie druhy.

 

Spravodajkyňa zdôrazňuje, že sa musia zlepšiť ustanovenia súčasného protokolu a najmä jeho článku 1, ktoré sú zamerané na posilnenie vzájomnej dôvery a nediskriminácie flotily EÚ oproti iným zahraničným flotilám, tak aby sa na tieto zahraničné flotily vzťahovali rovnaké požiadavky týkajúce sa ochrany druhov ako na plavidlá Spoločenstva. Mauritánia sa musí v záujme zaručenia väčšej transparentnosti ďalej zaviazať, že bude uverejňovať všetky verejné a súkromné dohody s tretími krajinami a že európskej flotile udelí prednostný prístup k svojim nadbytkom.

 

Pokiaľ ide o rybolovné oblasti, spravodajkyňa nalieha na Komisiu, aby riadenie malých pelagických druhov vykonávala na regionálnej úrovni, keďže Mauritánia využíva tieto populácie spoločne s Marokom, Gambiou a Senegalom. Pri stanovovaní celkového povoleného výlovu (TAC), dohody o spoločnom využívaní a účinných opatrení v oblasti riadenia rybárstva sa odporúča spolupráca. Potrebné je vytvoriť spoločné výskumné programy, pričom sa musí zabezpečiť, aby sa vynakladalo úsilie na ich realizáciu.

 

Spravodajkyňa s potešením víta, že nová vláda Mauritánie prejavila politickú vôľu zvrátiť súčasnú absenciu účinného a vedecky podloženého riadenia rybolovu pelagických druhov v mauritánskych vodách v celom jeho rozsahu. Naliehavo však Komisiu vyzýva, aby ponúkla podporu EÚ na realizáciu tohto cieľa a zabezpečila, že v novom protokole zostane zachovaná rovnováha medzi rybolovnými možnosťami a finančným príspevkom. Pomer nákladov a prínosov dohody s Mauritániou, ktorá okrem iného prispela k zlepšeniu zmien technických opatrení, musí taktiež zostať nezmenený.


 

 

 

STANOVISKO VÝBORU PRE ROZPOČET (28.10.2020)

pre Výbor pre rybárstvo

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou a ktorého platnosť uplynie 15. novembra 2020

(COM(2020)0588 – C9-0372/2020 – 2020/0274(NLE))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Bogdan Rzońca 

 

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Súčasná Dohoda o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou (ďalej len „dohoda o spolupráci“) bola prijatá 30. novembra 2006[1].

Cieľom protokolu je poskytnúť plavidlám Európskej únie rybolovné možnosti v mauritánskych vodách v rámci dostupného prebytku a s prihliadnutím na dostupné vedecké hodnotenia, najmä hodnotenia Výboru pre rybolov v stredovýchodnom Atlantiku (CECAF), s ohľadom na vedecké odporúčania Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT). Ďalším cieľom je prehĺbiť spoluprácu medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou a vytvoriť partnerský rámec na rozvoj udržateľnej rybárskej politiky a zodpovedného využívania rybolovných zdrojov v rybolovnej oblasti Mauritánskej islamskej republiky v záujme oboch strán.

 

Najnovší protokol[2], ktorý bol dvakrát zmenený (rozhodnutím Komisie (EÚ) 2017/451[3] a rozhodnutím Komisie (EÚ) č. 2017/1373[4]) a ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa dohody o spolupráci, vstúpil do platnosti 16. novembra 2015 a jeho platnosť uplynula 15. novembra 2019.

 

Kým nie sú ukončené rokovania o obnovení dohody o spolupráci a protokolu k nej, bol protokol 8. novembra 2019 predĺžený dohodou vo forme výmeny listov o jeden rok, a to do 15. novembra 2020[5]. Rokovania pokračovali aj v roku 2020, ale vzhľadom na pandémiu COVID-19 nebudú ukončené včas, aby sa zabránilo prerušeniu rybolovnej činnosti európskej flotily loviacej v mauritánskych vodách.

 

Komisia preto na základe poverenia Rady rokovala v mene Európskej únie s Mauritánskou islamskou republikou o dohode vo forme výmeny listov, ktorou sa predlžuje platnosť protokolu k dohode o spolupráci o ďalší rok. Dohoda vo forme výmeny listov bola parafovaná 7. júla 2020.

 

Cieľom dohody vo forme výmeny listov je umožniť Európskej únii a Mauritánskej islamskej republike naďalej spolupracovať na účely podpory politiky udržateľného rybolovu, zodpovedného využívania rybolovných zdrojov v mauritánskych vodách a umožniť plavidlám Únie vykonávať rybolovné činnosti v daných vodách.

Režim uplatňovaný počas posledného roka platnosti protokolu bude predĺžený za rovnakých podmienok maximálne o jeden rok.

Výška ročného finančného príspevku Európskej únie je 61 625 000 EUR na základe:

a) ročnej sumy za prístup k rybolovným zdrojom pre kategórie uvedené v protokole stanovenej na 57 500 000 EUR ročne na celé predĺžené obdobie platnosti protokolu;

b) podpory na rozvoj sektorovej rybárskej politiky Mauritánie stanovenej na 4 125 000 EUR na celé predĺžené obdobie platnosti. Táto podpora je v súlade s cieľmi vnútroštátnej politiky v oblasti udržateľného riadenia vnútrozemských a morských rybolovných zdrojov na celé obdobie platnosti protokolu.

Ročná suma viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov sa stanovuje v rámci každoročného rozpočtového postupu vrátane riadku rezerv pre protokoly, ktoré začiatkom roka ešte neboli v platnosti.

Výmena listov na účely predĺženia okrem toho obsahuje klauzulu o pomernom znížení v prípade, že rokovania o predĺžení platnosti dohody o spolupráci a jej protokolu povedú k ich vykonávaniu pred uplynutím predĺženia o jeden rok, ktoré je predmetom tejto výmeny listov.

******

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor odporučil schválenie návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou a ktorého platnosť uplynie 15. novembra 2020.


POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Uzavretie Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou a ktorého platnosť uplynie 15. novembra 2020

Referenčné čísla

11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE)

Gestorský výbor

 

PECH

 

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

 dátum vymenovania

Bogdan Rzońca

23.10.2020

Prerokovanie vo výbore

10.11.2020

 

 

 

Dátum prijatia

16.11.2020

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

36

2

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Náhradník prítomný na záverečnom hlasovaní

Mauri Pekkarinen

 


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

36

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveld

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

GREENS/EFA

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

GUE/NGL

Dimitris Papadimoulis

 

2

-

ID

Hélène Laporte

GUE/NGL

Silvia Modig

 

2

0

ID

Joachim Kuhs,

NI

Mislav Kolakušić

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Uzavretie Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou a ktorého platnosť uplynie 15. novembra 2020

Referenčné čísla

11260/2020 – C9-0372/2020 – 2020/0274(NLE)

Dátum predloženia / žiadosť o udelenie súhlasu

19.11.2020

 

 

 

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

PECH

23.11.2020

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

 dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

23.11.2020

BUDG

23.11.2020

 

 

Bez predloženia stanoviska

 Dátum rozhodnutia

DEVE

29.6.2020

 

 

 

Spravodajcovia

 dátum vymenovania

Annie Schreijer-Pierik

20.10.2020

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

12.10.2020

2.12.2020

 

 

Dátum prijatia

3.12.2020

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

2

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Massimo Casanova, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carmen Avram, Catherine Chabaud

Dátum predloženia

7.12.2020

 

 


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

 

 

23

+

ECR

Bert-Jan Ruissen

GUE/NGL

João Ferreira

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Peter Van Dalen, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro De Aguiar, Annie Schreijer-Pierik, Theodoros Zagorakis

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Catherine Chabaud, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Grace O'sullivan, Caroline Roose

 

2

-

ID

France Jamet

GUE/NGL

Anja Hazekamp

 

2

0

ID

Massimo Casanova, Rosanna Conte

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

Posledná úprava: 14. decembra 2020
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia