Procedure : 2020/0806(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0249/2020

Indgivne tekster :

A9-0249/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0339

<Date>{09/12/2020}9.12.2020</Date>
<NoDocSe>A9‑0249/2020</NoDocSe>
PDF 199kWORD 67k

<TitreType>BETÆNKNING</TitreType>

<Titre>om den foreslåede udnævnelse af Marek Opiola til medlem af Revisionsretten</Titre>

<DocRef>(C9‑0350/2020 – 2020/0806(NLE))</DocRef>


<Commission>{CONT}Budgetkontroludvalget</Commission>

Ordfører: <Depute>Matteo Adinolfi</Depute>

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 BILAG 1: CURRICULUM VITÆ FOR MAREK OPIOLA
 BILAG 2: MAREK OPIOLAS SVAR PÅ SPØRGESKEMAET
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om den foreslåede udnævnelse af Marek Opiola til medlem af Revisionsretten

(C9‑0350/2020 – 2020/0806(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

- der henviser til artikel 286, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Europa-Parlamentet (C9‑0350/2020),

- der henviser til forretningsordenens artikel 129,

- der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9‑0000/2020),

A. der henviser til, at Rådet ved skrivelse af 5. november 2020 hørte Europa-Parlamentet om udnævnelsen af Marek Opiola til medlem af Revisionsretten;

 

B. der henviser til, at Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg derefter foretog en bedømmelse af den indstillede kandidats papirer, især på baggrund af de krav, der er fastsat i artikel 286, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

C. der henviser til, at udvalget efterfølgende, den 7. december 2020, afholdt en høring af den indstillede kandidat, hvorunder denne efter en indledende redegørelse besvarede spørgsmål fra udvalgets medlemmer;

1. afgiver negativ udtalelse om Rådets forslag om udnævnelse af Marek Opiola til medlem af Revisionsretten;

2. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og til orientering til Revisionsretten samt til Den Europæiske Unions øvrige institutioner og medlemsstaternes revisionsinstitutioner.

 


 

BILAG 1: CURRICULUM VITÆ FOR MAREK OPIOLA

Erhvervserfaring:

 

27. november 2019 → i dag

Den øverste revisionsmyndighed i Polen

Næstformand

 

12. november 2019 – 27. november 2019

Republikken Polens Sejm 9. valgperiode

Medlem af parlamentet – medlem af Sejm

 Udvalget for specialtjenester

 Udvalget for forretningsordenen, medlemmernes anliggender og immuniteter

 Udvalget for det nationale forsvar

 

2015-2019

Republikken Polens Sejm 8. valgperiode

Medlem af parlamentet – medlem af Sejm

 Udvalget for specialtjenester

Udvalgsformand (fra 2015-2019)

 Udvalget for det nationale forsvar

Næstformand for udvalget (fra 2015-2019)
 

 Delegationen fra Republikken Polens Sejm og senat til NATO's Parlamentariske Forsamling

Delegationsleder (fra 2016-2019)

 

2011-2015

Republikken Polens Sejm 7. valgperiode

Medlem af parlamentet – medlem af Sejm

 Udvalget for specialtjenester

Udvalgsformand (fra februar 2013 til august 2013)

Næstformand for udvalget (fra juli 2012 til februar 2013)

 Udvalget for det nationale forsvar

Underudvalget for internationalt samarbejde og NATO

Formand for underudvalget (fra 2011-2013)

 

 Delegationen fra Republikken Polens Sejm og senat til NATO's Parlamentariske Forsamling

Næstformand for delegationen (fra 2012-2015)

 

2007-2011

Republikken Polens Sejm 6. valgperiode

Medlem af parlamentet – medlem af Sejm

 Udvalget for specialtjenester

 Udvalget for det nationale forsvar

Underudvalget for internationalt samarbejde og NATO

Formand for underudvalget (fra 2009-2011)

 Delegationen fra Republikken Polens Sejm og senat til NATO's Parlamentariske Forsamling

Næstformand for delegationen (fra 2007-2011)

 

2005-2007

Republikken Polens Sejm 5. valgperiode

Medlem af parlamentet – medlem af Sejm

 Udvalget for det nationale forsvar

Næstformand for udvalget (fra 2006-2007)

 Udvalget for specialtjenester

 Udvalget for forretningsordenen, medlemmernes anliggender og immuniteter

 

2002-2005

Hovedkvarteret for Partiet Lov og Retfærdighed

 Præsidentkontoret

 Forretningsudvalget
Ekspert
 

Militær erfaring:

1997-2002

Medlem af de væbnede styrker, enhed nr. 2420

Civil medarbejder
 

Uddannelse:

2003-2004

Warszawas universitet

Ph.d.-studier i national sikkerhed

Ph.d.-eksamen

 

1995-2003

Warszawas universitet

Fakultetet for journalistik og statskundskab
MA i statskundskab

Sprog:

Sprogbeherskelse – engelsk: god

 

Indsigt i klassificerede informationer:

Adgang til tophemmelige oplysninger og hemmelige oplysninger i EU og NATO

 

Hobbyer og interesser:

Skydning, kanosejlads, sejlsport

 

 


 

BILAG 2: MAREK OPIOLAS SVAR PÅ SPØRGESKEMAET

Erhvervserfaring

1. Angiv venligst Deres erhvervsmæssige erfaring med hensyn til offentlige finanser såsom budgetplanlægning, budgetgennemførelse, budgetforvaltning, budgetkontrol og budgetrevision.

 Jeg har arbejdet inden for offentlig forvaltning i de seneste 15 år. Efter at have været medlem af Republikken Polens Sejm i fem valgperioder blev jeg næstformand for den øverste revisionsmyndighed. Under min varetagelse af disse funktioner har jeg opnået omfattende erfaring med lovgivning vedrørende offentlige finanser og med at udforme, revidere og føre tilsyn med procedurer til gennemførelse af statens budget.

 Jeg var medlem af Republikken Polens Sejm i mere end 14 år og sad i denne periode i en række forskellige udvalg: Udvalget for forretningsordenen og medlemmernes anliggender, det nationale forsvarsudvalg og udvalget for specialtjenester, hvor jeg har været næstformand og formand. Arbejdet i disse udvalg fokuserede bl.a. på følgende prioriterede områder: den årlige vedtagelse af budgetforslag og af betænkninger om gennemførelsen af statens budget, herunder betænkninger udarbejdet af institutioner på højt niveau såsom kancelliet for præsidenten for Republikken Polen, kancelliet for Sejm og senatet, det nationale valgkontor, forsvarsministeriet og de særlige statslige sikkerhedstjenester, herunder klassificerede budgetter og alle budgetter med den højeste sikkerhedsklassificering. I løbet af mine mandatperioder beskæftigede jeg mig med 14 statsbudgetter, der omfattede 50 klassificerede budgetter, 30 budgetter udarbejdet af kancellier og kontorer på det højeste niveau i landet samt 14 budgetter vedrørende det nationale forsvar.

 De erfaringer, jeg har gjort mig i forbindelse med udarbejdelse og gennemførelse af statens budget på det parlamentariske plan, var en nyttig forberedelse til det næste trin i min karriere som næstformand for den øverste revisionsmyndighed og lettede dermed overgangen fra parlamentarisk tilsyn med de offentlige finanser til det uafhængige tilsyn, som en ekstern revisor udøver. Mine opgaver som næstformand for den øverste revisionsmyndighed har givet mig mulighed for at opbygge et bredt erfaringsgrundlag i kraft af mine bidrag til myndighedens årlige arbejdscyklus, fra udarbejdelsen af en arbejdsplan for det følgende år, planlægning af revisioner, egenkontrol og godkendelse af de endelige dokumenter til offentliggørelse af revisionsresultaterne. Mine erfaringer omfatter tilsynsdelen med revisionen af statens budget, som er den vigtigste opgave for den øverste revisionsmyndighed.

 I år har jeg ført tilsyn med mere end 80 revisioner af enheder, som opererer i sektoren for offentlige finanser, inden for rammerne af budgetgennemførelsesrevisioner og tilsyn med statens pengepolitik. Desuden fører jeg i øjeblikket tilsyn med 50 planlagte revisioner og ad hoc-revisioner, som foretages af den øverste revisionsmyndighed med henblik på at gennemgå brugen af offentlige midler, herunder finansiering på såvel nationalt plan som EU-plan. Med udgangspunkt i de relevante sikkerhedsgodkendelser har jeg ført tilsyn med seks revisioner, der er kategoriseret som statshemmeligheder, inden for rammerne af statens budget for 2019 og fire planlagte revisioner, der er kategoriseret som klassificerede oplysninger. I overensstemmelse med normal praksis førte den øverste revisionsmyndighed tilsyn med omkring 400 institutioner i 2019 og havde det direkte tilsyn med revisioner af omkring 10 % af disse, hvilket dannede grundlag for udarbejdelsen af analysen af gennemførelsen af statens budget og pengepolitik i 2019. Jeg førte tilsyn med budgetkontrolprocedurer for administratorer af centrale udgiftsområder, herunder 16 fonde med specifikke formål, som blev drevet af centrale organer inden for den statslige forvaltning, administratorer og forvaltningsorganer på lavere niveauer, de særlige enheder, der opererer under forsvarsministeriets kontrol, og specialenhederne, der har ansvaret for offentlig orden og sikkerhed, som fungerer under indenrigs- og forvaltningsministeriets kontrol. Jeg førte også tilsyn med budgetrevisioner på lokalt plan vedrørende administratorer på lavere niveauer, forvaltningsorganer, statslige juridiske enheder, provinsforvaltningerne i forbindelse med gennemførelse af provinsernes budgetter og de lokale regeringsenheder og modtagere af støtte fra statens og EU's budgetter som led i det operationelle program "infrastruktur og miljø".

 I henhold til deres tematiske dækningsområde har mine tilsynsaktiviteter som næstformand for den øverste revisionsmyndighed omfattet alle de revisionstyper, der udføres af myndigheden, hvilket har givet mig mulighed for at blive fortrolig med de nærmere detaljer i planlagte revisioner og ad hoc-revisioner. Nogle af de revisioner, jeg har ført tilsyn med i løbet af min hidtidige karriere, har haft forbindelse til offentlig sikkerhed. Mine daglige pligter omfatter overvågning af fremskridt med udarbejdelse af revisionsdokumenter, herunder klassificerede dokumenter, og udførelse af revisionsopgaver i henhold til de gældende retlige bestemmelser, standarder og målsætninger for revisioner og den øverste revisionsmyndigheds revisionsprocedure. Jeg undersøger og løser eventuelle problemer, som fremlægges af lederne af de organisatoriske enheder, der har ansvaret for gennemførelsen af revisionerne, og mit ansvarsområde omfatter også gennemgang og godkendelse af de endelige dokumenter. Jeg er aktivt involveret i arbejdet i rådet for den øverste revisionsmyndighed, som er det øverste organ inden for denne institution. Mine aktiviteter i dette organ omfatter gennemgang af problemer, som de centrale myndigheder har gjort opmærksom på i forbindelse med budgetspørgsmål og planlagte revisioner, godkendelse af analysen af gennemførelsen af statens budget og pengepolitik samt vedtagelse af en udtalelse om decharge til ministerrådet. Som medlem af planlægningsgruppen er jeg også involveret i arbejdet med den øverste revisionsmyndigheds arbejdsprogram, som omfatter udformning af revisioner af gennemførelsen af statens budget.

2. Hvad er de mest betydningsfulde resultater, De har opnået i Deres arbejdsliv?

 Det mest betydningsfulde resultat i min karriere er den tillid, som den polske befolkning har vist mig ved at betro mig mandatet som medlem af Republikken Polens Sejm i 14 år i træk. Jeg er stolt af, at vælgerne har sat så stor pris på mit arbejde gennem så mange år. Jeg vil også gerne nævne en række projekter, som jeg har været ansvarlig for at iværksætte og gennemføre gennem en årrække. Det første af disse er onkologiprojektet i Płock, som er et tværpolitisk og tværinstitutionelt projekt, der sigter mod at forbedre sundheden for befolkningen i Płock og i den omgivende region ved at give dem adgang til onkologisk strålebehandling, uddannelse af det lægelige personale og undervisning i kræftforebyggelse.

 Miljøforanstaltninger har altid været af særlig betydning for mig. Derfor indebærer onkologiprojektet også forskning i luftkvalitetens indvirkning på menneskers sundhed. Jeg mener også, at det er vigtigt at gøre unge mennesker bevidste om dette problem. Det er formålet med EkoMonster-konkurrencen, hvilket er en ordning, som jeg har udtænkt, der er målrettet skoleelever på primærtrinnet i denne region, og som drejer sig om at udforme maskiner eller installationer i forbindelse med de største miljøtrusler i relation til luftkvaliteten. Succesen på regionalt plan blev omsat til succes på nationalt plan i form af en konkurrence, der blev gennemført inden for rammerne af Polens uddannelsesnetværk for bekæmpelse af smog. De vindende skoler fik smog-målere og adgang til interaktive tabeller, som indeholdt data om den aktuelle luftkvalitet på skolerne, og det videnskabelige og akademiske computernetværk (det nationale forskningsinstitut) er nu i færd med at gennemføre et særligt undervisningsprojekt på grundlag af dette.

 Det tredje af mine mest betydningsfulde resultater er rapporten om situationen vedrørende lugtgener i Polen, som blev udarbejdet over en periode på tre år i samarbejde med andre lande og nationale institutioner på grundlag af rapporter fra den øverste revisionsmyndighed, og som førte til handling på nationalt plan i form af vedtagelse af en lov om forebyggelse af lugtgener.

3. Hvilke faglige erfaringer har De inden for internationale multikulturelle og flersprogede organisationer eller institutioner beliggende uden for Deres hjemland?

 Fra 2005 og frem var jeg en del af delegationen fra Sejm og Republikken Polens senat til NATO's Parlamentariske Forsamling. Mellem 2007 og 2015 var jeg næstformand, og i perioden 2016-2019 var jeg formand for delegationen.

 NATO's Parlamentariske Forsamling, der er hjemmehørende i Bruxelles, består af flere hundrede parlamentarikere fra de 29 NATO-medlemslande, 16 associerede lande og otte observatører. Dens hovedprioriteter omfatter styrkelse af forbindelserne mellem NATO's medlemslande, fremme af parlamentarisk demokrati og markedsøkonomi, udøvelse af parlamentarisk kontrol med de væbnede styrker og sikkerhedspolitikken, at indgå i dialog med Rusland og Ukraine og etablering og opretholdelse af kontakter mellem NATO og de nationale parlamenter.

 Jeg samarbejdede løbende med medlemmerne af de nationale delegationer gennem en 12-årig periode, som omfattede deltagelse i to plenarmøder om året, omkring 12 eksterne udvalgsmøder og andre begivenheder tilrettelagt af NATO's Parlamentariske Forsamling, NATO og andre internationale organisationer såsom Det Atlantiske Råd, Atlantsammenslutningen, NATO's rådgivende gruppe for industrien, Centret for Demokratisk Kontrol med Væbnede Styrker, USA's nationale forsvarsuniversitet, ISAF og OSCE. Som følge heraf havde jeg mulighed for at fungere som observatør ved korte valgobservationsmissioner i bl.a. Ukraine og Georgien.

 Som leder af delegationen spillede jeg en aktiv rolle ved særlige møder i Det Nordatlantiske Råd, der blev afholdt i Bruxelles, hvor jeg regelmæssigt havde lejlighed til at fremføre Polens prioriteringer for den transatlantiske politik, sikkerhed og forsvar. Ved to lejligheder (i 2010 og 2018) var jeg vært for samlinger i NATO's Parlamentariske Forsamling i Warszawa, der havde flere hundrede deltagere fra alle medlemslandene. I 2016 deltog jeg i NATO-topmødet. Som medlem af forsvars- og sikkerhedsudvalget og specialgruppen for Middelhavsområdet og Mellemøsten har jeg kunnet arbejde tæt sammen med mine kolleger i andre lande om at overvåge den aktuelle geopolitiske situation. Dette omfattede besøg i NATO-medlemslande og andre lande inden for NATO's interessesfære. Samarbejde af denne art og nødvendigheden af at bruge engelsk som arbejdssprog (til dokumenter, møder og uofficielle samtaler med repræsentanter for andre delegationer) betød, at jeg fik erfaring i at etablere kontakter på internationalt plan og opbyggede en viden, der har givet mig mulighed for at indgå i detaljerede drøftelser med andre medlemmer om slutdokumenter og udtalelser, som efterfølgende skulle fremlægges og drøftes af alle medlemmerne ved plenarmøderne i NATO's Parlamentariske Forsamling.

 Et godt eksempel på direkte bilateralt samarbejde er det forhold, jeg formåede at etablere med repræsentanter for det afghanske parlament, som senere deltog i forårssamlingen i NATO's Parlamentariske Forsamling i Warszawa.

4. Er De blevet meddelt decharge for gennemførelsen af pligter, som De tidligere har varetaget, såfremt en sådan procedure var gældende?

 Som følge af arten af de roller, jeg har haft i min hidtidige karriere, er jeg endnu ikke blevet meddelt decharge. Men samtidig mener jeg, at jeg har været underlagt en kontrol af tilsvarende karakter: for det første af vælgerne ved de successive valg, hvor jeg blev valgt eller genvalgt til Republikken Polens Sejm, og for det andet i forbindelse med min funktionsperiode som formand for forskellige parlamentariske udvalg, eftersom der ikke blev stillet krav om min afgang.

5. Hvilke af Deres tidligere stillinger skyldes politiske udnævnelser?

 Den eneste politiske udnævnelse, jeg har fået i min karriere, var min optagelse på kandidatlisten i mit politiske parti. Jeg har varetaget mine øvrige offentlige roller på grundlag af demokratiske valg, enten parlamentsvalg (til det nationale parlament) eller afstemninger i parlamentet eller på grundlag af beslutninger truffet i enighed i et parlamentarisk forum (formand for udvalg eller delegationer eller næstformand for den øverste revisionsmyndighed).

6. Hvad er de tre vigtigste beslutninger, som De har været med til at træffe i Deres karriere?

 I 2016 benyttede jeg mig af mine beføjelser som formand for delegationen fra Sejm og Republikken Polens senat til NATO's Parlamentariske Forsamling til at få truffet en beslutning om, at forårssamlingen i NATO's Parlamentariske Forsamling i 2018 skulle afholdes i Warszawa. Det var ikke et tilfældigt valgt tidspunkt, eftersom Polen fejrede 100-året for sin uafhængighed i 2018. Jeg er glad for at kunne fortælle, at begivenheden var en stor succes, og at mange parlamentarikere fra hele verden efterfølgende vendte tilbage til Polen i privat regi for at besøge mit land sammen med hele deres familie.

 Jeg er også stolt af min beslutning om at gøre en indsats for sociale projekter og miljøprojekter. Både det ovennævnte onkologiprojekt og netværket af luftkvalitetsmålere, der er installeret på skoler, gavner i dag borgerne og vil fortsat gøre det mange år frem.

 Pandemien, der har hærget verden siden årets begyndelse, har stillet os over for en udfordring uden fortilfælde. Den har tvunget hver og en af os til at tilpasse os en ny situation på arbejdet, derhjemme og i vores forbindelser med andre. I min egenskab af næstformand for den øverste revisionsmyndighed har jeg skullet reagere på denne krise og træffe beslutninger om, hvordan man bedst kunne forvalte institutionen under disse ekstraordinære omstændigheder. Pandemien ramte under en budgetrevision, hvilket skabte yderligere udfordringer for effektiviteten, integriteten og pålideligheden af revisionsprocessen. De afgørende skridt, jeg tog for at indføre hjemmearbejde ved hjælp af moderne digitale systemer, gjorde det muligt ikke blot at gennemføre budgetrevisionen til tiden, men også at fremlægge en omfattende beretning for parlamentet.

Uafhængighed

7. I henhold til traktaten udfører Revisionsrettens medlemmer deres hverv i "fuldkommen uafhængighed". Hvordan vil De opfylde dette krav i forbindelse med udførelsen af Deres eventuelt fremtidige hverv?

 Jeg mener, at gennemsigtighed og etisk adfærd hos offentlige embedsmænd er en nødvendig forudsætning for befolkningens tillid. Jeg udøver min funktion som næstformand for den øverste revisionsmyndighed med den største omhu og upartiskhed, og min uafhængighed er aldrig blevet draget i tvivl. Jeg har tillid til, at det samme vil gøre sig gældende, hvis jeg bliver udpeget som medlem af Revisionsretten, som jeg opfatter som en i særklasse troværdig, uafhængig og etisk institution i EU-borgernes tjeneste. Jeg vil hermed forsikre Dem om, at jeg vil være upartisk, ærlig og ansvarlig i udøvelsen af mine opgaver, og at jeg vil overholde principperne om engagement i mit arbejde, kollegialitet og fortrolighed. Hvis det skulle blive nødvendigt, vil jeg afstå fra videre deltagelse i den relevante revisionsopgave og undlade at spille nogen yderligere rolle i beslutninger og drøftelser om sagen.

8. Har De eller nære slægtninge (forældre, søskende, registrerede partnere og børn) forretningsmæssige eller økonomiske besiddelser eller andre forpligtelser, som kunne være uforenelige med Deres eventuelt fremtidige hverv?

 Hverken jeg selv eller mine nære slægtninge har forretningsmæssige eller økonomiske besiddelser, og jeg er ikke involveret i nogen erhvervsmæssige eller økonomiske aktiviteter, der kan være uforenelige med mine fremtidige pligter som medlem af Revisionsretten.

9. Vil De fremlægge alle Deres finansielle og øvrige interesser for Revisionsrettens formand og offentliggøre dem?

 Hvad angår de funktioner, jeg har indtaget, og i lyset af min hidtidige karriere, vil jeg gerne understrege, at jeg ikke har nogen økonomiske interesser, aktiver eller forpligtelser, der er omfattet af nogen form for fortrolighed, og at min økonomiske situation er fuldstændig gennemsigtig. Jeg forpligter mig til at fremlægge alle mine økonomiske interesser for Revisionsrettens formand og give tilladelse til offentliggørelse af en opgørelse over mine aktiver. Jeg vil gerne understrege, at i løbet af de 15 år, hvor jeg har været medlem af Republikken Polens Sejm, har jeg indgivet erklæringer om økonomiske interesser, der viser gennemsigtighed, i henhold til princippet om offentlig indsigt i politiske anliggender. Som følge af de sikkerhedsgodkendelser, jeg har opnået, bl.a. til at få adgang til klassificerede EU- og NATO-oplysninger på højeste sikkerhedsniveau, har de kompetente institutioner siden 2006 ligeledes udøvet tilsyn med mine aktiver og udført kontraspionagekontroller.

10. Er De involveret i nogen verserende retssager? I bekræftende fald bedes De redegøre nærmere herfor.

 Jeg er ikke og har aldrig været involveret i retssager.

11. Har De et politisk hverv eller et politisk mandat? Hvis ja, på hvilket niveau? Har De varetaget et politisk hverv inden for de seneste 18 måneder? I bekræftende fald bedes De redegøre nærmere herfor.

 I øjeblikket har jeg hverken en aktiv, passiv eller ledende rolle inden for politik, og jeg er ikke medlem af et politisk parti. Jeg opgav mit mandat i parlamentet, opsagde mit medlemskab af mit politiske parti og fratrådte min stilling som sekretær for dets politiske udvalg den 27. november 2019.

12. Er De indstillet på at træde tilbage fra en post, De er valgt til, eller at opgive et hverv, som indebærer forpligtelser i et politisk parti, hvis De udnævnes til medlem af Revisionsretten?

 Hvis jeg udnævnes til medlem af Revisionsretten, vil jeg træde tilbage fra posten som næstformand for den øverste revisionsmyndighed. Jeg vil gerne tilføje, at jeg ikke er medlem af noget politisk parti.

13. Hvordan vil De håndtere tilfælde af alvorlige uregelmæssigheder eller endog bedrageri- og/eller korruptionssager, som involverer personer fra Deres hjemland?

 Min reaktion på enhver større sag om uregelmæssigheder eller bedrageri eller korruption vil være baseret udelukkende på en ærlig og objektiv vurdering af situationen og revisionsresultaterne, uanset hvilken medlemsstat der er tale om. Hvis der er mistanke om svigagtig adfærd, vil jeg træffe omgående og samordnede foranstaltninger for at sikre, at sagen bliver henvist til Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF). Denne fremgangsmåde er ikke til forhandling, uanset hvilket land eller hvilken person der er tale om. Som næstformand for den øverste revisionsmyndighed har jeg fremlagt kritiske rapporter med redelige undersøgelser af uregelmæssigheder, som bl.a. resulterede i anmeldelser af lovovertrædelser og overtrædelser af offentlig finansdisciplin.

14. Hvad er efter Deres opfattelse de vigtigste kendetegn ved en forsvarlig økonomisk forvaltningskultur i en offentlig tjeneste? Hvordan kan Revisionsretten være med til at styrke den?

 Jeg er overbevist om, at en forsvarlig økonomisk forvaltning i forbindelse med gennemførelsen af ethvert budget – herunder EU-budgettet – skal være baseret på principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Baseret på mine erfaringer fra den øverste revisionsmyndighed, mener jeg, at to funktioner er af særlig betydning. Den første er at begrænse tjenestemændenes beføjelse til at træffe egenmægtige beslutninger og fjerne interessekonflikter, og den anden er at sikre gennemsigtighed i anvendelsen af offentlige midler og et effektivt revisionssystem. Efter min mening er en korrekt definition af mål og resultatindikatorer af afgørende betydning, og det samme gælder effektive, produktive og resultatbaserede eksterne revisioner. Gennemsigtig rapportering af resultater af hensyn til demokratisk ansvarlighed er også yderst vigtig. I løbet af mit arbejde i den øverste revisionsmyndighed har jeg lagt stor vægt på reglerne for finansiel forvaltning, som er fastsat i de lovbestemte revisionskriterier (lovlighed, økonomi, støtteberettigelse og pålidelighed). Jeg er overbevist om, at disse principper bør anvendes af alle offentlige institutioner.

 Revisionsrettens unikke position betyder, at dens revisioner – hvis resultater indgår som en væsentlig faktor i meddelelsen af decharge for gennemførelsen af EF-budgettet – bidrager til at håndhæve en forsvarlig økonomisk forvaltningskultur ved at sikre overholdelse af disse principper. Hvis disse revisioner skal spille en endnu større rolle, er det afgørende, at de ikke blot gennemføres nøjagtigt, men også at Revisionsrettens resultater er af den højest mulige kvalitet, så de kan danne et solidt grundlag for politiske beslutningstagere, der tilstræber at forbedreforvaltningen. Det følger heraf, at revisionsberetningerne skal indeholde et klart budskab og være lette at forstå og afbalancerede. De bør ikke blot fremhæve de uregelmæssigheder, der er blevet påpeget, men også enhver bedste praksis, der er blevet identificeret, og dermed fremme deres udbredelse.

 Revisionsretten bidrager til en forsvarlig økonomisk forvaltning, for det første ved at fremsætte passende anbefalinger og for det andet ved at overvåge deres gennemførelse på et senere tidspunkt. Nøjagtige, opnåelige og omkostningseffektive anbefalinger vil have større virkning og tilføre mere værdi. De vil også bidrage til at spare penge og – hvis det er muligt – til at strømline lovgivning og begrænse bureaukrati. Det er også af afgørende betydning at skræddersy anbefalingerne til det relevante publikum og at fastsætte en frist for deres gennemførelse som grundlag for fremtidige kontroller af fremskridt.

15. Ifølge traktaten skal Revisionsretten bistå Europa-Parlamentet i forbindelse med kontrollen af gennemførelsen af budgettet. Hvordan vil De forbedre samarbejdet mellem Revisionsretten og Europa-Parlamentet yderligere (navnlig dets Budgetkontroludvalg) med henblik på både at styrke det offentlige tilsyn med brugen af penge og sikre mest valuta for pengene?

 Mine 15 års faglige erfaring i det polske parlament og den øverste revisionsmyndighed har lært mig, at parlamentarisk tilsyn for at sikre en korrekt gennemførelse af budgettet er af afgørende betydning, både på nationalt og europæisk plan. Jeg går derfor ind for et tæt samarbejde mellem Den Europæiske Revisionsret og Europa-Parlamentet, navnlig dets Budgetkontroludvalg.

 Jeg ved af erfaring, hvor vigtigt det er at gennemføre revisioner rettidigt og på en målrettet måde. Jeg mener, at Revisionsrettens beretninger skal offentliggøres rettidigt, mens de stadig har betydning for Europa-Parlamentet. Jeg går også ind for at lytte opmærksomt til Europa-Parlamentets forslag om revisionsrelaterede emner. Det er derfor vigtigt, ikke mindst af hensyn til bedre lovgivning, at tage behørigt hensyn til Europa-Parlamentets arbejdsprogram og lovgivningsproceduren i forbindelse med planlægningen af revisioner, så medlemmerne af Europa-Parlamentet kan få adgang til nyttige oplysninger som grundlag for deres offentlige debatter. Revisionsretten har allerede taget skridt i den retning og gør brug af de forslag, som Udvalgsformandskonferencen har fremsat, når den planlægger sit arbejde. Et godt samarbejde kræver ikke blot regelmæssige møder mellem Revisionsrettens medlemmer og medlemmerne af Budgetkontroludvalget, men også møder mellem medlemmer, der repræsenterer de enkelte afdelinger i Revisionsretten, og medlemmerne af Europa-Parlamentets sektorudvalg, hvilket vil føre til en intensivering af dialogen mellem de to institutioner.

16. Hvilken merværdi mener De, at resultatrevisioner tilfører, og hvordan bør resultaterne heraf indarbejdes i forvaltningsprocedurerne?

 Både forvaltningsrevisioner og finansielle revisioner samt juridisk-kritiske revisioner giver vigtige oplysninger om anvendelsen af ressourcer og er derfor vigtige faktorer for god forvaltning og gennemsigtighed.

 Merværdien af forvaltningsrevisioner består i, at de giver objektive oplysninger og fastsætter anbefalinger om offentlige udgifter i overensstemmelse med principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Resultaterne af forvaltningsrevisioner bør anvendes som grundlag for at forbedre administrationsprocedurerne i forvaltningsstrukturer og dermed forbedre de reviderede enheders funktionsmåde og sikre, at skatteydernes penge anvendes bedre.

 Jeg mener, at EU's borgere ikke kun skal vide, om pengene er blevet brugt i overensstemmelse med forordningerne, men også om de tilsigtede resultater er opnået. Klare eksempler på bedste praksis bør stilles til rådighed. Efter min mening er Revisionsrettens skridt i retning af større inddragelse i gennemførelsen af forvaltningsrevisioner fornuftig. Den aktuelle sociale og økonomiske krise, der er udløst af pandemien, betyder, at det er vigtigere end nogensinde, at EU's udgifter leverer de ønskede resultater så hurtigt som muligt, og de budgetmæssige begrænsninger, der gælder nu, og som vil gælde i fremtiden, gør det stadig vigtigere at tilpasse de offentlige udgifter til principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Jeg er overbevist om, at dette vil styrke det demokratiske tilsyn med gennemførelsen af budgettet og øge tilliden til EU og dets institutioner.

17. Hvordan kan samarbejdet mellem Revisionsretten, de nationale revisionsorganer og Europa-Parlamentet (Budgetkontroludvalget) om revisionen af EU's budget forbedres?

 I kraft af min faglige erfaring i Polens nationale parlament og den øverste revisionsmyndighed går jeg ind for et aktivt samarbejde mellem alle involverede parter på grundlag af gensidig tillid og med behørig respekt for institutionel uafhængighed. Regelmæssig udveksling af oplysninger og erfaringer mellem Revisionsretten, de nationale revisionsorganer og Budgetkontroludvalget om politikområder under delt forvaltning bidrager til at øge kontrollen med EU-budgettet. Det siger sig selv, at samarbejdet mellem Revisionsretten og de nationale revisionsorganer også påvirkes af de øverste revisionsorganers forskellige kompetencer, handlemåder og retlige status.

 Udveksling af oplysninger på et tidligt tidspunkt i arbejdsplanlægningsprocessen tjener til at styrke samarbejdet mellem revisionsorganer som grundlag for en bedre koordinering af indsatsen. Dette vil også give bedre mulighed for at gennemføre fælles revisioner. Jeg betragter dette som et nyttigt initiativ, der vil give værdifulde og interessante resultater. Jeg mener, at det vil styrke dialogen mellem Revisionsretten og EU-institutionerne, navnlig Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen, hvilket vil gøre det muligt at fremsætte bemærkninger til problemstillinger, der ikke traditionelt er omfattet af revisioner.

 Den Europæiske Revisionsret samarbejder med nationale revisionsorganer på mange niveauer f.eks. inden for EUROSAI og INTOSAI, kontaktudvalget og netværket af nationale revisionsorganer i EU's kandidatlande og potentielle kandidater, hvor spørgsmål af fælles interesse, der kan tjene som grundlag for samarbejde, drøftes. Revisionsretten deltager i fagfællebedømmelser, hvilket udgør en særlig værdifuld form for samarbejde. Andre nationale revisionsorganers resultater er nyttige, ikke kun fordi de giver en objektiv vurdering af de nuværende aktiviteter og udpeger områder, hvor der kan foretages forbedringer, men også fordi de bidrager til institutionel gennemsigtighed.

 For at udvide den offentlige debat vil det være en god idé, at Revisionsretten samarbejder aktivt med de nationale revisionsorganer og andre institutioner i medlemsstaterne i form af hyppigere horisontale analyser. Inden for parametrene for mit fremtidige ansvarsområde vil jeg bestræbe mig på at øge hyppigheden af sådanne rapporter, da de giver et tværgående perspektiv på EU's indsats- og revisionsforanstaltninger til dato. Horisontale analyser tager højde for langsigtede tendenser og større trusler og spørgsmål, hvilket gør dem til et yderst nyttigt redskab for Europa-Parlamentet med hensyn til EU's budgetkontrol. Desuden kan de angive retningen for det fremtidige revisionsarbejde ved at fremhæve områder, der tidligere er faldet uden for rammerne af revisionerne.

 Efter min mening er en af opgaverne for et medlem af Revisionsretten at fremme positive forbindelser med det nationale revisionsorgan i dennes hjemland og at styrke det gensidige samarbejde ved at deltage i præsentationer, konferencer og workshops, hvor oplysninger om arbejdsresultater, anvendte revisionsmetoder, bedste praksis, eventuelle problemer og måder, hvorpå de kan løses og udveksles mellem de to institutioner. Polens øverste revisionsmyndighed og Den Europæiske Revisionsret har historisk set haft et yderst konstruktivt samarbejde, som jeg håber vil fortsætte, hvis jeg blev udnævnt til medlem af Revisionsretten.

18. Hvordan vil De yderligere forbedre Revisionsrettens rapportering med henblik på at give Europa-Parlamentet alle nødvendige oplysninger om nøjagtigheden af de data, som medlemsstaterne fremsender til Kommissionen?

 Nøjagtigheden af de data, der stilles til rådighed for Kommissionen, herunder de data, som medlemsstaterne har fremlagt, er af afgørende betydning for en ordentlig budgetkontrol. Dette er en særlig vigtig faktor i forbindelse med de politikområder, der er under delt forvaltning, og som tegner sig for 80 % af EU's budget. De data, som medlemsstaterne leverer, bør være nøjagtige, fuldstændige, pålidelige og fremsendes rettidigt for at lette budgetforvaltningen og -tilsynet. Disse data er en afgørende faktor for kvaliteten af de rapporter, som Kommissionen har udarbejdet om resultaterne af EU's udgiftsprogrammer. Til gengæld er pålidelige data en væsentlig forudsætning for en sund politisk beslutningsproces, da de sikrer, at midlerne øremærkes til det formål, der giver de bedste resultater.

 Medlemsstaternes rapportering og dataenes pålidelighed er meget aktuelle spørgsmål for Revisionsretten og behandles som sådan i dens beretninger. Efter min mening bør den fortsætte sine aktiviteter på dette område og forelægge Europa-Parlamentet sine resultater vedrørende de mangler, der er konstateret i de nationale rapporteringssystemer, og de forbedringer, den anbefaler, under behørig hensyntagen til de potentielle fordele og omkostninger.

 Samtidig mener jeg, at det også ville være nyttigt for Revisionsretten og de nationale revisionsorganer i medlemsstaterne at foretage fælles revisioner som grundlag for at undersøge nøjagtigheden af de data, som disse sidstnævnte har fremlagt.

Andre spørgsmål

19. Vil De trække Deres kandidatur tilbage, hvis Europa-Parlamentet afgiver en negativ udtalelse om Deres udnævnelse til medlem af Revisionsretten?

 Forbindelserne mellem Den Europæiske Revisionsret og Europa-Parlamentet er baseret på gensidig respekt og vilje til at lytte til hinandens meninger og argumenter. Jeg mener således, at de er af afgørende betydning. Hvis Europa-Parlamentets holdning til min udnævnelse til medlem af Revisionsretten er ugunstig, vil jeg rådføre mig hos det relevante nationale organ, der har fremsat mit kandidatur, med en anmodning om at træffe yderligere foranstaltninger, hvilket kan indebære, at der foreslås en ny kandidat.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Delvis fornyelse af medlemmerne af Revisionsretten - den polske kandidat

Referencer

12496/2020 – C9-0350/2020 – 2020/0806(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

5.11.2020

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

CONT

11.11.2020

 

 

 

Ordførere

 Dato for valg

Matteo Adinolfi

13.11.2020

 

 

 

Behandling i udvalg

7.12.2020

 

 

 

Dato for vedtagelse

7.12.2020

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

7

23

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Ryszard Antoni Legutko, Claudiu Manda, Younous Omarjee, Tsvetelina Penkova, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Joachim Stanisław Brudziński, Niclas Herbst, Mikuláš Peksa

Dato for indgivelse

9.12.2020

 

 

Seneste opdatering: 11. december 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik