Menetlus : 2020/0806(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0249/2020

Esitatud tekstid :

A9-0249/2020

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/12/2020 - 2

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0339

<Date>{09/12/2020}9.12.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0249/2020</NoDocSe>
PDF 186kWORD 61k

<TitreType>RAPORT</TitreType>

<Titre>ettepaneku kohta nimetada Marek Opiola kontrollikoja liikmeks</Titre>

<DocRef>(C9‑0350/2020 – 2020/0806(NLE))</DocRef>


<Commission>{CONT}Eelarvekontrollikomisjon</Commission>

Raportöör: <Depute>Matteo Adinolfi</Depute>

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS
 1. LISA: MAREK OPIOLA ELULOOKIRJELDUS
 2. LISA: MAREK OPIOLA VASTUSED KÜSIMUSTIKULE
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ettepaneku kohta nimetada Marek Opiola kontrollikoja liikmeks

(C9‑0350/2020 – 2020/0806(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 286 lõiget 2, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C9‑0350/2020),

 võttes arvesse kodukorra artiklit 129,

 võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0249/2020),

A. arvestades, et 5. novembri 2020. aasta kirjas konsulteeris nõukogu Euroopa Parlamendiga Marek Opiola kontrollikoja liikmeks nimetamise küsimuses;

 

B. arvestades, et eelarvekontrollikomisjon hindas esitatud kandidaadi kvalifikatsiooni, pidades eelkõige silmas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 286 lõikes 1 esitatud tingimusi;

C. arvestades, et seejärel korraldas parlamendikomisjon 7. detsembril 2020. aastal kandidaadi kuulamise, kus kandidaat esines avasõnavõtuga ja vastas seejärel parlamendikomisjoni liikmete küsimustele;

1. ei toeta nõukogu ettepanekut nimetada Marek Opiola kontrollikoja liikmeks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja teavitamise eesmärgil kontrollikojale ning Euroopa Liidu muudele institutsioonidele ja liikmesriikide kontrolliasutustele.

 


 

1. LISA: MAREK OPIOLA ELULOOKIRJELDUS

Töökogemus:

 

27. november 2019 → tänaseni

Poola kõrgeim kontrolliasutus

asepresident

 

12. november 2019 – 27. november 2019

Poola Vabariigi Seimi 9. koosseis

parlamendiliige – Seimi saadik

 eriteenistuste komisjon

 eeskirjade, saadikute asjade ja immuniteetide komisjon

 riigikaitsekomisjon

 

2015–2019

Poola Vabariigi Seimi 8. koosseis

parlamendiliige – Seimi saadik

 eriteenistuste komisjon

komisjoni esimees (2015–2019)

 riigikaitsekomisjon

komisjoni aseesimees (2015–2019)
 

 Poola Vabariigi Seimi ja Senati delegatsioon NATO parlamentaarses assamblees

delegatsiooni juht (2016–2019)

 

2011–2015

Poola Vabariigi Seimi 7. koosseis

parlamendiliige – Seimi saadik

 eriteenistuste komisjon

komisjoni esimees (veebruar–august 2013)

komisjoni aseesimees (juuli 2012 – veebruar 2013)

 riigikaitsekomisjon

rahvusvahelise koostöö ja NATO allkomisjon

allkomisjoni esimees (2011–2013)

 

 Poola Vabariigi Seimi ja Senati delegatsioon NATO parlamentaarses assamblees

delegatsiooni juhi asetäitja (2012–2015)

 

2007–2011

Poola Vabariigi Seimi 6. koosseis

parlamendiliige – Seimi saadik

 eriteenistuste komisjon

 riigikaitsekomisjon

rahvusvahelise koostöö ja NATO allkomisjon

allkomisjoni esimees (2009–2011)

 Poola Vabariigi Seimi ja Senati delegatsioon NATO parlamentaarses assamblees

delegatsiooni juhi asetäitja (2007–2011)

 

2005–2007

Poola Vabariigi Seimi 5. koosseis

parlamendiliige – Seimi saadik

 riigikaitsekomisjon

komisjoni aseesimees (2006–2007)

 eriteenistuste komisjon

 eeskirjade, saadikute asjade ja immuniteetide komisjon

 

2002–2005

Erakonna Õigus ja Õiglus (PiS) peakorter

 presidendi kantselei

 täitevbüroo
ekpert
 

Teenistuskäik sõjaväes:

1997–2002

Armee, üksus nr 2420

tsiviiltöötaja
 

Haridus:

2003–2004

Varssavi Ülikool

kraadiõpe riikliku julgeoleku erialal

kraadiõppe diplom

 

1995–2003

Varssavi Ülikool

Ajakirjanduse ja politoloogia teaduskond
magistrikraad politoloogias

Keeled:

Keeleoskuse tase – inglise keel: hea

 

Juurdepääs salastatud teabele:

juurdepääs ülisalajasele, ELi salastatud, NATO salastatud teabele

 

Hobid ja huvialad:

täpsuslaskmine, kanuusõit, purjetamine

 

 


 

2. LISA: MAREK OPIOLA VASTUSED KÜSIMUSTIKULE

Töökogemus

1. Palun loetlege oma ametialased kogemused riigi rahanduse valdkonnas eelarve planeerimise, eelarve täitmise või haldamise, eelarve kontrolli või auditeerimise alal.

Olen viimased 15 aastat töötanud avaliku halduse sektoris. Pärast viie Poola Vabariigi Seimi koosseisu liikmeks olemist asusin ametisse kõrgeima kontrolliasutuse asepresidendina. Eelmainitud ametites veedetud aja jooksul olen saanud laialdased kogemused seadusloomes riigi rahanduse valdkonnas ning riigieelarve koostamise, auditeerimise ja selle täitmise järelevalvemenetluste osas.

Olin rohkem kui 14 aastat Poola Vabariigi Seimi liige ning kuulusin selle aja jooksul mitmesse erinevasse komisjoni: eeskirjade ja saadikute asjade komisjoni, riigikaitsekomisjoni ja eriteenistuste komisjoni, kus ma olin aseesimees ja esimees. Need komisjonid keskendusid muu hulgas järgmistele põhiülesannetele: iga-aastane eelarveprojektide ja riigieelarve täitmise aruannete vastuvõtmine, sealhulgas selliste, mille on esitanud kõrgetasemelised institutsioonid, nagu Poola Vabariigi presidendi kantselei, Seimi ja Senati kantseleid, riiklik valimiskomisjon, kaitseministeerium ja riigi julgeolekuteenistused, sealhulgas salastatud eelarved ja kõik kõige kõrgema salastatuse tasemega eelarved. Oma ametiajal olin seotud 14 riigieelarvega, mille alla kuulus 50 salastatud eelarvet, 30 riigi kõige kõrgema taseme kantseleide ja ametite koostatud eelarvet ning 14 riigikaitse eelarvet.

Kogemused, mis ma seoses riigieelarvete eelnõude ja eelarve täitmisega parlamendi tasandil omandasin, olid heaks ettevalmistuseks minu karjääri järgmisel etapil kõrgeima kontrolliasutuse asepresidendi rollis ning hõlbustasid seega üleminekut riigi rahanduse parlamentaarselt järelevalvelt välisaudiitori sõltumatule järelevalvele. Minu ametikohustused kõrgeima kontrolliasutuse asepresidendina on võimaldanud mul omandada laia kogemustepagasi oma panuse kaudu asutuse iga-aastasesse töötsüklisse, näiteks järgmise aasta töökava koostamisse, auditite planeerimisse, enesejälgimisse ja lõppdokumentide heakskiitmisse auditi tulemuste avaldamise kaudu. Minu pädevusse kuulub riigieelarve täitmise auditi järelevalve osa, mis on kõige olulisem kõrgeima kontrolliasutuse poolt teostatav audit.

Sel aastal olen teinud järelevalvet rohkem kui 80 riigi rahanduse sektoris tegutsevate üksuste auditile eelarve täitmise auditi ja riigi rahapoliitika kontrolli raames. Lisaks teen praegu järelevalvet kõrgeima kontrolliasutuse 50 kavandatud ja ad hoc auditi üle, mille eesmärk on riiklikest vahenditest rahastamise kontroll, sealhulgas nii riiklikul kui ka ELi tasandil. Sobivate juurdepääsulubade alusel olen teostanud järelevalvet kuue auditi üle, mis on 2019. aasta riigieelarve raamistikus liigitatud riigisaladuseks ja nelja kavandatud auditi üle, mis on liigitatud salastatud teabeks. Oma tavategevuse raames kontrollis kõrgeim kontrolliasutus 2019. aastal ligikaudu 400 institutsiooni ja teostas otsest järelevalvet neist ligikaudu 10 % auditite üle, et koostada „2019. aasta riigieelarve ja rahapoliitika täitmise analüüs“. Tegin järelevalvet peamiste eelarverubriikide haldajate eelarvekontrolli menetluste üle, sealhulgas 16 eriotstarbelise fondi üle, mida haldavad valitsuse haldusosakonna kesksed organid, madalama taseme haldurid ja täitevametid, eriüksused, mis tegutsevad kaitseministeeriumi egiidi all ja eriväed, mis vastutavad avaliku korra ja julgeoleku eest, tegutsedes sise- ja haldusministeeriumi egiidi all. Tegin ühtlasi järelevalvet eelarveauditite üle kohalikul tasandil madalama taseme haldurite, täitevametite, riiklike juriidiliste isikute ja piirkondlike haldusasutuste osas seoses piirkondade eelarvete täitmisega, ning kohaliku omavalitsuse üksuste ning riigi- ja ELi eelarvete alusel rakenduskava „Taristu ja keskkond“ osana toetust saajate üle.

Teemade lõikes hõlmas minu kõrgeima kontrolliasutuse asepresidendina tehtud järelevalve kõiki asutuse teostatavaid auditiliike, võimaldades mul üksikasjalikult tutvuda kavandatud ja ad hoc auditite põhijoontega. Mõned auditid, mille üle olen oma ametialase karjääri jooksul järelevalvet teinud, on olnud seotud avaliku julgeolekuga. Minu igapäevaste kohustuste hulka kuulub auditidokumentide, sealhulgas salastatud dokumentide, koostamise edusammude jälgimine ning auditiülesannete täitmine kooskõlas audititele üldkohaldatavate õigusnormide, standardite ja eesmärkidega ning kõrgeima kontrolliasutuse auditimenetlusega. Uurin auditite elluviimise eest vastutavate organisatoorsete üksuste direktorite tõstatatud probleeme ja lahendan need ning minu pädevusse kuulub ka lõplike dokumentide ülevaatamine ja heakskiitmine. Olen aktiivselt kaasatud töösse kõrgeima kontrolliasutuse nõukogus, mis on institutsiooni kõrgeim organ. Minu tegevus selles organis hõlmab keskasutuste tõstatatud küsimuste läbivaatamist seoses eelarvete ja kavandatud audititega, riigieelarve ja rahapoliitika täitmise analüüsi heakskiitmist ning ministrite nõukogule eelarve täitmisel heakskiidu andmise kohta arvamuse koostamist. Planeerimise rühma liikmena olen kaasatud ka kõrgeima kontrolliasutuse tööprogrammi loomisesse, mis hõlmab riigieelarve täitmise auditite kavandamist.

2. Millised on olnud kõige tähtsamad saavutused Teie ametialase karjääri jooksul?

Minu kõige tähtsam saavutus minu ametialase karjääri jooksul on nende Poola inimeste usalduse võitmine, kes valisid mind 14 järjestikuseks aastaks Poola Vabariigi Seimi liikmeks. Olen uhke, et minu valijad minu tööd nii palju aastaid nii kõrgelt hindasid. Tahaksin välja tuua ka mitmed projektid, mille algatamise ja rakendamise eest olen aastate jooksul vastutav olnud. Esimene neist on Płocki onkoloogiaprojekt, mis on poliitika- ja institutsioonideülene projekt eesmärgiga parandada Płockis ja ümbritsevas piirkonnas elavate inimeste tervist, tagades neile ligipääsu onkoloogilisele kiiritusravile, koolitada meditsiinitöötajaid ja edendada haridust vähktõve ennetuse teemal.

Keskkonnaalane tegevus on alati minu jaoks olulisel kohal olnud. Onkoloogiaprojekt hõlmab seetõttu ka õhukvaliteedi mõju uurimist inimtervisele. Ma usun, et sama tähtis on probleemi teadvustamine noorte seas. Seda eesmärki taotleb EcoMonsteri konkurss – see on minu koostatud kava, mis on suunatud piirkonna algkooliõpilastele ning hõlmab masinate või installatsioonide loomist, mis kehastavad peamisi keskkonnaohte seoses õhukvaliteediga. Edust piirkondlikul tasandil sai edu riiklikul tasandil, kus viidi läbi konkurss Poola haridusliku suduvastase võrgustiku raamistikus. Võitnud koolidele anti sudumõõturid ning ligipääs interaktiivsetele tabelitele, mis sisaldavad andmeid praeguse õhukvaliteedi kohta koolides. Teaduslik ja akadeemiline arvutivõrk (Riiklik Uurimisinstituut) viib selle põhjal ellu spetsiaalse haridusprojekti.

Kolmas minu kõige tähtsamatest saavutustest on „Aruanne häirivate lõhnade olukorra kohta Poolas“, mis koostati kolme aasta jooksul koostöös teiste riikide ja riiklike institutsioonidega, kasutades kõrgeima kontrolliasutuse aruandeid, ning mis viis tegutsemiseni riiklikul tasandil, et võtta vastu häirivate lõhnade ennetamise seadus.

3. Milline on Teie tööalane kogemus rahvusvaheliste mitmekultuuriliste ja mitmekeelsete organisatsioonide või institutsioonidega, mis asuvad väljaspool Teie kodumaad?

Alates 2005. aastast kuulusin Poola Vabariigi Seimi ja Senati delegatsiooni NATO parlamentaarses assamblees; aastatel 2007–2015 olin delegatsiooni aseesimees ja aastatel 2016–2019 esimees.

NATO parlamentaarne assamblee, mis asub Brüsselis, koosneb mitmesajast 29 NATO liikmesriigi, 16 assotsieerunud riigi ja 8 vaatlejariigi parlamendiliikmest. Selle peamiste eesmärkide hulka kuulub NATO liikmesriikide vaheliste sidemete tugevdamine, parlamentaarse demokraatia ja turumajanduse edendamine, relvavägede ja julgeolekupoliitika üle parlamentaarse järelevalve teostamine, Venemaa ja Ukrainaga dialoogi pidamine ning NATO ja riikide parlamentide vaheliste kontaktide loomine ja säilitamine.

Tegin 12 aasta jooksul pidevat koostööd riikide delegatsioonide liikmetega, mis hõlmas osalemist igal aastal kahel täiskogu istungjärgul, ligikaudu tosinal komiteede väliskohtumisel ja muudel NATO parlamentaarse assamblee, NATO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide, nagu Atlandi Nõukogu, Atlandi Lepingu Assotsiatsioon, NATO tööstuse nõuanderühm, Relvajõudude Demokraatliku Kontrolli Genfi Keskus, USA Riigikaitseülikool, ISAF ja OSCE, korraldatud üritustel. Seetõttu oli mul võimalus olla vaatleja lühiajalistel valimisvaatlusmissioonidel, muu hulgas Ukrainas ja Gruusias.

Delegatsiooni juhina osalesin aktiivselt Brüsselis peetud Põhja-Atlandi Nõukogu erikohtumistel, mille käigus sain pidevalt esitada Poola prioriteete Atlandi-ülese poliitika, julgeoleku ja kaitse osas. Kahel juhul (aastatel 2010 ja 2018) juhtisin Varssavis toimunud NATO parlamentaarse assamblee istungeid, millel osales mitusada osalejat kõigist liikmesriikidest. Aastal 2016 osalesin NATO tippkohtumisel. Kaitse- ja julgeolekukomitee ning Vahemere ja Lähis-Ida erirühma liikmena tegin tihedat koostööd oma vastaspooltega teistest riikidest, eesmärgiga praegust geopoliitilist olukorda jälgida. See hõlmas NATO liikmesriikide ja teiste NATO huviorbiidis olevate riikide külastamist. Selline koostöö ja inglise keele töökeelena kasutamise vajadus (dokumentide, kohtumiste ja mitteametlike vestluste jaoks teiste delegatsioonide esindajatega) tähendas, et sain rahvusvahelisel tasandil kontaktide ja teadmistepagasi loomise kogemuse, mis võimaldas mul laskuda teiste liikmetega üksikasjalikesse aruteludesse lõppdokumentide ja arvamuste üle, mis esitatakse seejärel NATO parlamentaarse assamblee täiskogu istungitel ja mida seal suurema liikmeskonna poolt arutatakse.

Hea näide otsesest kahepoolsest koostööst on suhted, mille suutsin luua Afganistani parlamendi esindajatega, kes hiljem osalesid NATO parlamentaarse assamblee kevadisel istungjärgul Varssavis.

4. Kas olete eelnevate juhtimisülesannete täitmisel läbinud heakskiidu andmise menetluse, juhul kui sellist menetlust kohaldati?

Võttes arvesse minu senise karjääri ametikohtade olemust, ei ole ma heakskiidu andmise menetlust läbinud. Samas usun, et olen läbinud sarnase kontrolli; esiteks valijaskonna poolt järjestikustel valimistel, mil mind Poola Vabariigi Seimi valiti või tagasi valiti, ja teiseks minu ametiajal erinevate parlamendikomisjonide esimehena, kuna ei esitatud taotlusi minu ametist tagandamiseks.

5. Millistele Teie eelnevatest ametikohtadest on Teid nimetatud poliitilise otsusega?

Poliitilise otsusega on mind kogu karjääri jooksul nimetatud ainult minu erakonna poolt valimisnimekirja lisamisel. Oma teised avaliku sektori ametikohad olen saanud demokraatlike valimiste tulemusel, kas (riigi parlamendi) üldvalimistel või parlamentaarsetel valimistel või parlamentaarses foorumis konsensusena vastu võetud otsuste põhjal (komisjoni esimehe või delegatsiooni juhi või kõrgeima kontrolliasutuse asepresidendi koha puhul).

6. Millised on kolm kõige olulisemat otsust, mille tegemisel olete oma ametialase karjääri jooksul osalenud?

Aastal 2016 kasutasin mulle Poola Vabariigi Seimi ja Senati delegatsiooni juhina NATO parlamentaarse assamblee antud volitusi, et võtta vastu otsus korraldada NATO parlamentaarse assamblee 2018. aasta kevadine istungjärk Varssavis. Kuupäev ei olnud juhuslik valik, sest Poola tähistas 2018. aastal oma iseseisvuse 100. aastapäeva. Mul on hea meel teatada, et üritus oli edukas ja et paljud parlamendiliikmed kogu maailmast naasid hiljem rohkem kui ühel korral eraviisiliselt Poolasse, et külastada minu riiki oma perekonnaga.

Samuti olen uhke otsuse üle pühendada oma pingutused sotsiaalsetele ja ökoloogilistele projektidele. Nii eelmainitud onkoloogiaprojekt kui ka õhukvaliteedi mõõturite võrgustik, mis koolidesse paigaldati, toovad praegu kodanikele kasu ja teevad seda veel mitmeid aastaid.

Aasta algusest saati kogu maailma raputanud pandeemia on seadnud meid silmitsi enneolematu proovikiviga. See on sundinud meid kõiki kohanema uue normaalsusega tööl, kodus ja meie suhetes teistega. Oma tegevuses kõrgeima kontrolliasutuse asepresidendina olen olnud kohustatud sellele kriisile reageerima ja võtma vastu otsuseid seoses sellega, kuidas institutsiooni nendes erakordsetes oludes paremini hallata. Pandeemia vallandus eelarvekontrolli ajal, mis tekitas täiendavaid probleeme auditeerimisprotsessi tõhususe, terviklikkuse ja usaldusväärsuse tagamisel. Otsustavad sammud, mis ma kaugtöö tavade kasutuselevõtmiseks astusin, kasutades kaasaegseid digisüsteeme, võimaldasid lisaks eelarvekontrolli õigeaegsele lõpetamisele esitada parlamendile selle kohta laiaulatusliku aruande.

Sõltumatus

7. Aluslepingus on sätestatud, et kontrollikoja liikmed peavad olema oma kohustuste täitmisel „täiesti sõltumatud“. Kuidas kavatsete seda tingimust oma tulevaste kohustuste täitmisel järgida?

Ma usun, et riigiametnike tegevuse läbipaistvus ja eetiline käitumine on avalikkuse usalduse tagamiseks vajalikud eeldused. Täidan kõrgeima kontrolliasutuse asepresidendi rolli suurima hoolikuse ja erapooletusega ning minu sõltumatust ei ole kunagi küsimuse alla seatud; olen kindel, et nii oleks ka juhul, kui mind nimetataks kontrollikoja – mida ma pean tõeliselt usaldusväärseks, sõltumatuks ja eetiliseks institutsiooniks, mis teenib ELi kodanikke – liikmeks. Käesolevaga kinnitan teile, et olen oma töökohustuste täitmisel erapooletu, aus ja vastutustundlik ning järgin tööle pühendumise, kollegiaalsuse ja konfidentsiaalsuse põhimõtteid. Juhul, kui selline vajadus peaks kunagi tekkima, taandaksin ennast vastavast auditiülesandest ega osaleks edasistes asjaga seonduvates kaalutlustes ja otsuste tegemises.

8. Kas Teil või Teie lähisugulastel (vanematel, vendadel või õdedel, seaduslikul elukaaslasel või lastel) on äri- või finantshuvisid või muid kohustusi, mis võivad sattuda vastuollu Teie tulevase tööga?

Minul ega minu lähisugulastel ei ole äri- ega finantshuvisid ning mina ei ole kaasatud äri- ega finantstegevustesse, mis võiksid minna vastuollu tulevase tööga kontrollikoja liikmena.

9. Kas olete valmis avaldama kontrollikoja presidendile kõik oma majanduslikud huvid ja muud kohustused ning need avalikustama?

Võttes arvesse minu eelnevaid rolle ja minu senise karjääri valguses soovin rõhutada asjaolu, et mul ei ole finantshuvisid, valdusi ega kohustusi, mis oleks mingisuguse saladuskatte all ning minu majanduslik olukord on täielikult läbipaistev. Olen valmis esitama kõik oma finantshuvid kontrollikoja presidendile ja lubama oma varade aruande avalikustamist. Sooviksin rõhutada, et 15 aasta jooksul, mil ma olin Poola Vabariigi Seimi liige, esitasin ma finantshuvide deklaratsioone, mis näitavad läbipaistvust, lähtuvalt poliitiliste küsimuste avaliku kontrolli põhimõttest. Minu juurdepääsulubade tõttu, muu hulgas ülisalajasele ELi ja NATO teabele, on pädevad asutused alates 2006. aastast ühtlasi minu varasid kontrollinud ja minu suhtes vastuluurekontrolle teinud.

10. Kas olete praegu seotud mõne kohtumenetlusega? Kui jah, andke palun selle kohta lähemat teavet.

Ma ei ole ega ole kunagi olnud kaasatud kohtumenetlustesse.

11. Kas täidate aktiivset või täidesaatvat rolli poliitikas ning kui see nii on, siis millisel tasandil? Kas olete viimase 18 kuu jooksul olnud seotud mis tahes poliitilise ametikohaga? Kui jah, andke palun selle kohta lähemat teavet.

Hetkel ei ole mul poliitikas aktiivset, passiivset ega täidesaatvat rolli ning ma ei ole ühegi erakonna liige. Astusin parlamendiliikme kohalt tagasi, tühistasin oma erakonna liikmelisuse ja astusin erakonna poliitikakomisjoni sekretäri ametikohalt tagasi 2019. aasta 27. novembril.

12. Kas astute kontrollikoja liikmeks nimetamise korral tagasi kõikidelt valitavatelt ametikohtadelt ja loobute igasugusest aktiivsest tegevusest vastutaval ametikohal erakonnas?

Kui mind nimetatakse kontrollikoja liikmeks, astun kõrgeima kontrolliasutuse asepresidendi kohalt tagasi. Sooviksin lisada, et ma ei kuulu ühtegi erakonda.

13. Kuidas toimiksite tõsise eeskirjade rikkumise või koguni pettuse ja/või korruptsioonijuhtumi korral, millesse on segatud isikud Teie päritoluliikmesriigist?

Minu vastus igale tõsisele eeskirjade rikkumisele või pettuse- või korruptsioonijuhtumile põhineks ainult ausal ja objektiivsel olukorra ja auditi tulemuste hindamisel, sõltumata asjaosalisest liikmesriigist. Igasuguse pettuse kahtluse korral võtaksin kohe kooskõlastatud samme tagamaks, et juhtum edastataks Euroopa Pettustevastasele Ametile (OLAF). Selline tegevuskäik ei oleks vaieldav, sõltumata asjaomasest riigist või isikust. Kõrgeima kontrolliasutuse asepresidendina olen esitanud kriitilisi aruandeid eeskirjade rikkumiste ausate uurimistega, mis on muu hulgas viinud teadeteni süütegude ja rikkumiste kohta seoses riigi rahandusdistsipliiniga.

14. Millised peaksid olema usaldusväärse finantsjuhtimise kultuuri põhijooned kõikides avaliku sektori asutuses? Kuidas saaks Euroopa Kontrollikoda selle tõhustamisele kaasa aidata?

Olen kindlalt veendunud, et igasuguse eelarve, sealhulgas ELi eelarve, täitmisel peab usaldusväärne finantsjuhtimine põhinema säästlikkuse, tulemuslikkuse ja tõhususe põhimõtetel. Lähtudes minu kogemusest kõrgeimas kontrolliasutuses usun, et kaks põhijoont on eriti olulise tähtsusega. Esimene on ametnike otsustusõiguse piiramine, et ei saaks võtta vastu meelevaldseid otsuseid, ja huvide konfliktide kõrvaldamine. Teine on läbipaistvuse tagamine avaliku sektori vahendite kasutamisel ja tulemuslik auditeerimissüsteem. Minu arvates on väga tähtis määratleda korrektselt eesmärgid ja tulemusnäitajad, samuti on olulised tulemuslikud, tõhusad ja tulemustel põhinevad välisauditid. Demokraatliku vastutuse huvides on tohutult oluline ka tulemustega seonduv läbipaistev aruandlus. Töö käigus kõrgeimas kontrolliasutuses olen pannud suurt rõhku finantsjuhtimise eeskirjadele, mis on kehtestatud kohustusliku auditi kriteeriumites (õiguspärasus, säästlikkus, abikõlblikkus ja usaldusväärsus). Olen kindlalt veendunud, et neid põhimõtteid peaksid kohaldama kõik avalik-õiguslikud asutused.

Kontrollikoja ainulaadne roll tähendab, et selle auditid (mille tulemustel on märkimisväärne mõju ühenduse eelarve täitmisele heakskiidu andmisel) aitavad jõustada usaldusväärse finantsjuhtimise kultuuri, tagades nende eesmärkidega ühtimise. Kui neil audititel peab olema edaspidi veel suurem roll, on hädavajalik mitte ainult nende täpne läbiviimine, vaid ka kontrollikoja väljundite võimalikult kõrge kvaliteet, et need saaks toimida usaldusväärse alusena poliitikakujundajatele, kes püüavad valitsemist parandada. Auditiaruanded peaksid sisaldama selget sõnumit ning olema arusaadavad ja tasakaalus; need peaksid rõhutama mitte ainult kindlaks tehtud õigusnormide rikkumisi, vaid ka igasuguseid tuvastatud parimaid tavasid, edendades seeläbi nende laiemat levikut.

Kontrollikoda panustab usaldusväärsesse finantsjuhtimisse esiteks asjakohaseid soovitusi andes ja teiseks nende hilisemat rakendamist jälgides. Täpsetel, saavutatavatel ja kulutõhusatel soovitustel oleks suurem mõju ja need lisaksid rohkem väärtust; nad aitaksid ühtlasi säästa raha ja – võimaluse korral – ühtlustada eeskirju ning vähendada bürokraatiat. Soovituste kohandamine asjaomasele publikule ja nende rakendamisele tähtaja seadmine edaspidiseks edusammude kontrollimiseks on samuti määrava tähtsusega.

15. Aluslepingu kohaselt peab kontrollikoda aitama Euroopa Parlamendil kasutada oma volitusi eelarve täitmise kontrollimisel. Kuidas parandaksite veelgi kontrollikoja ja Euroopa Parlamendi (eelkõige selle eelarvekontrollikomisjoni) koostööd, et suurendada nii avalikku järelevalvet üldkulude üle kui ka kulutõhusust?

Minu 15 aastat töökogemust Poola parlamendis ja kõrgeimas kontrolliasutuses on mulle õpetanud, et eelarve nõuetekohase täitmise tagamiseks on hädavajalik parlamentaarne järelevalve, seda nii riiklikul kui ka Euroopa tasandil. Seetõttu pooldan tihedat koostööd Euroopa Kontrollikoja ning Euroopa Parlamendi ja eelkõige selle eelarvekontrollikomisjoni vahel.

Tean oma kogemusest, kui oluline on auditeid õigeaegselt ja sihipäraselt läbi viia. Ma usun, et kontrollikoja aruanded tuleb avaldada õigeaegselt, kuni need on parlamendi jaoks veel määrava tähtsusega. Samuti pooldan audititega seonduvatel teemadel tehtud parlamendi ettepanekute tähelepanelikku kuulamist. Seega on oluline, ka parema õigusloome huvides, võtta auditite kavandamisel nõuetekohaselt arvesse parlamendi tööprogrammi ja seadusandlikku menetlust, et parlamendiliikmed saaksid oma avalike arutelude alusena ligipääsu kasulikule teabele. Kontrollikoda on juba selles suunas samme astunud ja kasutab oma töö planeerimisel komisjonide esimeeste konverentsi tehtud ettepanekuid. Hea koostöö nõuab lisaks regulaarsetele kohtumistele kontrollikoja liikmete ja eelarvekontrollikomisjoni liikmete vahel ka kohtumisi kontrollikoja sõltumatuid kodasid esindavate liikmete ja parlamendi valdkondlike komisjonide liikmete vahel, viies dialoogi tugevdamiseni nende kahe institutsiooni vahel.

16. Millist lisaväärtust tulemusaudit Teie arvates annab ja kuidas tuleks selle tulemused juhtimisse kaasata?

Nii tulemusauditid kui ka finants- ja vastavusauditid esitavad olulist teavet ressursside kasutuse kohta ning on seega hea valitsemise ja läbipaistvuse olulised tegurid.

Tulemusauditite lisaväärtus seisneb asjaolus, et need esitavad objektiivset teavet ja kehtestavad soovitused seoses avaliku sektori kulutustega, kooskõlas säästlikkuse, tõhususe ja tulemuslikkuse põhimõtetega. Tulemusauditite tulemusi tuleks kasutada juhtimisstruktuuride haldusmenetluste parandamise alusena, parandades seeläbi auditeeritud üksuste toimimist ja tagades, et maksumaksjate raha kasutatakse paremini.

Usun, et ELi kodanikud peaksid lisaks sellele, kas raha kulutati kooskõlas eeskirjadega, teadma ka seda, kas soovitud tulemused saavutati. Selged näited parimatest tavadest peaksid olema kättesaadavad. Minu arvates on kontrollikoja liikumine suurema tulemusauditite teostamisse kaasamise suunas mõistlik. Pragune pandeemiast tingitud sotsiaalne ja majanduskriis tähendab, et nüüd on olulisem kui kunagi varem, et ELi kulutused tagaksid soovitud tulemused võimalikult kiiresti. Praegu ja tulevikus kohaldatavad eelarvepiirangud muudavad avaliku sektori kulutuste säästlikkuse, tõhususe ja tulemuslikkuse põhimõtetega joondamise järjest olulisemaks. Olen kindlalt veendunud, et see suurendab demokraatlikku järelevalvet eelarve täitmise üle ja edendab usaldust ELi ja selle institutsioonide vastu.

17. Kuidas saaks parandada kontrollikoja, liikmesriikide kontrolliasutuste ja Euroopa Parlamendi (eelarvekontrollikomisjoni) koostööd ELi eelarve auditeerimisel?

Tänu oma tööalasele kogemusele Poola riiklikus parlamendis ja kõrgeimas kontrolliasutuses pooldan aktiivset koostööd kõigi kaasatud poolte vahel, tuginedes vastastikusele usaldusele ja võttes nõuetekohaselt arvesse institutsioonilist sõltumatust. Regulaarne teabe ja kogemuste vahetamine kontrollikoja, riiklike auditeerimisinstitutsioonide ja eelarvekontrollikomisjoni vahel eelarve jagatud täitmisega poliitikavaldkondades aitavad parandada ELi eelarve kontrolli. On selge, et koostööd kontrollikoja ja riiklike auditeerimisinstitutsioonide vahel mõjutavad samuti kõrgeimate kontrolliasutuste erinevad pädevused, tegevusvormid ja õiguslikud seisundid.

Teabevahetus töö planeerimise varajases etapis kui tegevuste parema koordineerimise alus aitab auditeerimisinstitutsioonide vahelist koostööd tugevdada. See tagaks ka suurema kohaldamisala ühisauditite teostamiseks. Näen seda kasuliku algatusena, mis annaks väärtuslikke ja huvitavaid tulemusi. Usun, et see parandab dialoogi kontrollikoja ja ELi institutsioonide, eriti nõukogu, parlamendi ja komisjoni vahel, võimaldades teha tähelepanekuid küsimuste osas, mida tavaliselt auditites ei käsitleta.

Euroopa Kontrollikoda teeb koostööd riiklike auditeerimisasutustega mitmel tasandil, näiteks EUROSAI ja INTOSAI, kontaktkomitee ja riiklike auditeerimisasutuste võrgustiku raames ELi kandidaatriikides ja potentsiaalsetes kandidaatriikides, kus arutatakse ühist huvi pakkuvaid küsimusi, mis võivad olla koostöö aluseks. Kontrollikoda osaleb vastastikustes eksperdihinnangutes, mis on eriti väärtuslik koostöövorm. Teiste riiklike auditeerimisasutuste leiud on lisaks sellele, et need annavad praegusele tegevusele objektiivse hinnangu ja teevad kindlaks valdkonnad, kus võiks olukorda parandada, kasulikud ka sellepärast, et need aitavad suurendada institutsioonilist läbipaistvust.

Avaliku arutelu laiendamise huvides oleks kontrollikoja jaoks kasulik teha aktiivset koostööd liikmesriikide riiklike auditeerimisasutuste ja teiste institutsioonidega, koostades sagedamini ülevaatearuandeid. Oma tulevaste pädevuste piires püüan suurendada sellist tüüpi aruannete koostamise sagedust, kuna need annavad ELi senistele tegevustele ja auditimeetmetele valdkondadevahelise perspektiivi. Ülevaatearuanded toovad välja pikaajalised suundumused ning tõsised ohud ja probleemid, mis teeb neist Euroopa Parlamendi jaoks ELi eelarvekontrolliga seoses äärmiselt kasuliku vahendi. Lisaks võivad need osutada tulevase auditeerimistöö suunale, tõstes esile valdkondi, mis on varem auditite kohaldamisalast välja jäänud.

Minu arvates on kontrollikoja liikme üheks ülesandeks edendada positiivseid suhteid oma koduriigi riikliku auditeerimisasutusega ja edendada vastastikust koostööd, näiteks osalemise kaudu esitlustel, konverentsidel ja seminaridel, mille käigus võidakse kahe institutsiooni vahel vahetada teavet töötulemuste, kohaldatud auditeerimismeetodite, parimate tavade, esinenud probleemide ja nende lahendamise viiside kohta. Poola kõrgeimal kontrolliasutusel ja Euroopa Kontrollikojal on selja taga äärmiselt konstruktiivne koostöö, mida loodan jätkuvat, juhul kui mind kontrollikoja liikmeks nimetatakse.

18. Kuidas arendaksite edasi Euroopa Kontrollikoja aruandlust, et anda Euroopa Parlamendile kogu vajalik teave liikmesriikide poolt Euroopa Komisjonile esitatud andmete täpsuse kohta?

Euroopa Komisjonile kättesaadavaks tehtavate andmete täpsus, sealhulgas liikmesriikide esitatud andmete täpsus, on nõuetekohase eelarvekontrolli jaoks olulise tähtsusega. See on eriti oluline tegur seoses jagatud eelarve täitmise alla kuuluvate poliitikavaldkondadega, mis moodustavad 80 % ELi eelarvest. Eelarve haldamise ja selle üle järelevalve teostamise hõlbustamiseks peaksid liikmesriikide esitatud andmed olema täpsed, terviklikud, usaldusväärsed ja õigeaegselt esitatud. Need andmed on oluline tegur Euroopa Komisjoni koostatud ELi kuluprogrammide tulemustega seonduvate aruannete kvaliteedi mõjutamisel. Usaldusväärsed andmed on ühtlasi hädavajalik eeldus usaldusväärseteks poliitilisteks otsustusprotsessideks, kuna need tagavad, et vahenditele on määratud sihtotstarve, mis annab parimaid tulemusi.

Liikmesriikide aruandlus ja andmete usaldusväärsus on Euroopa Kontrollikoja jaoks väga päevakajalised küsimused ning neid on kontrollikoja aruannetes vastavalt uuritud. Minu arvates tuleks selles valdkonnas tegevust jätkata ja esitada parlamendile leiud seoses puudustega riiklikes aruandlussüsteemides ja soovitatavad muudatused, võttes arvesse potentsiaalseid eeliseid ja kulusid.

Ühtlasi usun, et Euroopa Kontrollikoja ja riiklike auditeerimisasutuste jaoks oleks kasulik teha ühisauditeid, mis oleks liikmesriikide poolt esitatud andmete täpsuse uurimise aluseks.

Muud küsimused

19. Kas võtate oma kandidatuuri tagasi, kui Euroopa Parlament ei poolda Teie nimetamist kontrollikoja liikmeks?

Suhted Euroopa Kontrollikoja ja Euroopa Parlamendi vahel tuginevad vastastikusele austusele ja tahtele kuulata teise poole arvamusi ja argumente; usun, et sellisena on nad äärmiselt olulised. Kui parlament ei poolda minu nimetamist kontrollikoja liikmeks, konsulteerin minu kandidatuuri esitanud riikliku asutusega ja palun astuda uusi samme, mis võib tähendada uue kandidaadi esitamist.


 

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Kontrollikoja koosseisu osaline uuendamine – PL kandidaat

Viited

12496/2020 – C9-0350/2020 – 2020/0806(NLE)

Konsulteerimise/nõusolekutaotluse kuupäev

5.11.2020

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

CONT

11.11.2020

 

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Matteo Adinolfi

13.11.2020

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

7.12.2020

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

7.12.2020

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

7

23

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Ryszard Antoni Legutko, Claudiu Manda, Younous Omarjee, Tsvetelina Penkova, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Joachim Stanisław Brudziński, Niclas Herbst, Mikuláš Peksa

Esitamise kuupäev

9.12.2020

 

 

Viimane päevakajastamine: 11. detsember 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika