Procedūra : 2020/0806(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0249/2020

Pateikti tekstai :

A9-0249/2020

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/12/2020 - 2

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0339

<Date>{09/12/2020}9.12.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0249/2020</NoDocSe>
PDF 207kWORD 62k

<TitreType>PRANEŠIMAS</TitreType>

<Titre>dėl siūlymo skirti Mareką Opiolą Audito Rūmų nariu</Titre>

<DocRef>(C9-0350/2020 – 2020/0806(NLE))</DocRef>


<Commission>{CONT}Biudžeto kontrolės komitetas</Commission>

Pranešėjas: <Depute>Matteo Adinolfi</Depute>

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO
 1 PRIEDAS. MAREKO OPIOLOS GYVENIMO APRAŠYMAS
 2 PRIEDAS: MAREKO OPIOLOS ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl siūlymo skirti Mareką Opiolą Audito Rūmų nariu

(C9-0350/2020 – 2020/0806(NLE))

(Konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 286 straipsnio 2 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C9-0350/2020),

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 129 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0249/2020),

A. kadangi 2020 m. lapkričio 5 d. laišku Taryba konsultavosi su Europos Parlamentu dėl Mareko Opiolos skyrimo Audito Rūmų nariu;

 

B. kadangi Parlamento Biudžeto kontrolės komitetas įvertino siūlomo kandidato kvalifikaciją, visų pirma atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 286 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus;

C. kadangi vėliau, 2020 m. gruodžio 7 d. komitetas surengė kandidato klausymą, kurio metu kandidatas pasakė įžanginę kalbą ir atsakė į komiteto narių užduotus klausimus;

1. teikia neigiamą nuomonę dėl Tarybos pasiūlymo skirti Mareką Opiolą Audito Rūmų nariu;

2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir susipažinti – Audito Rūmams, kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir valstybių narių audito institucijoms.

 


 

1 PRIEDAS. MAREKO OPIOLOS GYVENIMO APRAŠYMAS

Profesinė patirtis:

 

Nuo 2019 m. lapkričio 27 d. iki dabar

Lenkijos aukščiausioji audito tarnyba

Pirmininko pavaduotojas

 

2019 m. lapkričio 12 d. – 2019 m. lapkričio 27 d.

9-oji Lenkijos Respublikos Seimo kadencija

Parlamento narys – Seimo deputatas

 Specialiųjų paslaugų komitetas

 Taisyklių, deputatų reikalų ir imuniteto komitetas

 Nacionalinis gynybos komitetas

 

2015–2019 m.

8-oji Lenkijos Respublikos Seimo kadencija

Parlamento narys – Seimo deputatas

 Specialiųjų paslaugų komitetas

Komiteto pirmininkas (2015–2019 m.)

 Nacionalinis gynybos komitetas

Komiteto pirmininko pavaduotojas (2015–2019 m.)
 

 Lenkijos Respublikos Seimo ir Senato delegacija NATO parlamentinėje asamblėjoje

Delegacijos vadovas (2016–2019 m.)

 

2011–2015 m.

7-oji Lenkijos Respublikos Seimo kadencija

Parlamento narys – Seimo deputatas

 Specialiųjų paslaugų komitetas

Komiteto pirmininkas (2013 m. vasario mėn. – 2013 m. rugpjūčio mėn.)

Komiteto pirmininko pavaduotojas (2012 m. liepos mėn. – 2013 m. vasario mėn.)

 Nacionalinis gynybos komitetas

Tarptautinio bendradarbiavimo ir NATO pakomitetis

Pakomitečio pirmininkas (2011–2013 m.)

 

 Lenkijos Respublikos Seimo ir Senato delegacija NATO parlamentinėje asamblėjoje

Delegacijos vadovo pavaduotojas (2012–2015 m.)

 

2007–2011 m.

6-oji Lenkijos Respublikos Seimo kadencija

Parlamento narys – Seimo deputatas

 Specialiųjų paslaugų komitetas

 Nacionalinis gynybos komitetas

Tarptautinio bendradarbiavimo ir NATO pakomitetis

Pakomitečio pirmininkas (2009–2011 m.)

 Lenkijos Respublikos Seimo ir Senato delegacija NATO parlamentinėje asamblėjoje

Delegacijos vadovo pavaduotojas (2007–2011 m.)

 

2005–2007 m.

5-oji Lenkijos Respublikos Seimo kadencija

Parlamento narys – Seimo deputatas

 Nacionalinis gynybos komitetas

Komiteto pirmininko pavaduotojas (2006–2007 m.)

 Specialiųjų paslaugų komitetas

 Taisyklių, deputatų reikalų ir imuniteto komitetas

 

2002–2005 m.

Teisės ir Teisingumo partijos būstinė

 Prezidento kanceliarija

 Vykdomoji tarnyba
Ekspertas
 

Karinė patirtis:

1997–2002 m.

Karys, padalinys Nr. 2420

Civilis darbuotojas
 

Išsilavinimas:

2003–2004 m.

Varšuvos universitetas

Pouniversitetinės studijos nacionalinio saugumo srityje

Antrosios pakopos studijų diplomas

 

1995–2003 m.

Varšuvos universitetas

Žurnalistikos ir politikos mokslų fakultetas
Politikos mokslo meno magistro laipsnis

Kalbos:

Kalbos mokėjimo lygis: anglų k. – gerai

 

Galimybė susipažinti su įslaptinta informacija:

Prieiga prie visiškai slaptos, slaptos ES ir NATO informacijos

 

Pomėgiai ir interesai:

Šaudymas, plaukimas kanoja, buriavimas

 

 


 

2 PRIEDAS: MAREKO OPIOLOS ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS

Profesinė patirtis

1. Nurodykite savo profesinę patirtį viešųjų finansų – biudžeto planavimo, vykdymo ar valdymo arba biudžeto kontrolės ar audito – srityje.

Pastaruosius 15 metų dirbau viešojo administravimo srityje. Po penkių kadencijų Lenkijos Respublikos Seime tapau Aukščiausiosios audito tarnybos pirmininko pavaduotoju. Eidamas šias pareigas įgijau didelę patirtį viešųjų finansų teisėkūros srityje ir rengiant valstybės biudžeto vykdymo procedūras, atliekant jų auditą ir priežiūrą.

Daugiau kaip 14 metų buvau Lenkijos Respublikos Seimo narys ir per tą laiką priklausiau keliems skirtingiems komitetams: Taisyklių ir Deputatų reikalų komitetui, Nacionalinės gynybos komitetui, Specialiųjų paslaugų komitetui, kuriame ėjau pirmininko pavaduotojo ir pirmininko pareigas. Šių komitetų darbas, inter alia, buvo orientuotas į šias prioritetines užduotis: kasmetį biudžeto projektų ir valstybės biudžeto, be kita ko, įslaptintų biudžetų ir visų griežčiausio saugumo biudžetų, vykdymo ataskaitų, įskaitant aukšto lygmens institucijų, kaip antai Lenkijos Respublikos Prezidento kanceliarijos, Seimo ir Senato kanceliarijų, Nacionalinės rinkimų tarnybos, Nacionalinės gynybos ministerijos ir specialiųjų valstybės saugumo tarnybų parengtas ataskaitas, priėmimą. Per savo kadencijas dalyvavau rengiant 14 valstybės biudžetų, kurie apėmė 50 įslaptintų biudžetų, 30 aukščiausio lygio šalies kanceliarijų ir tarnybų parengtų biudžetų bei 14 su nacionaliniu saugumu susijusių biudžetų.

Įgyta patirtis, susijusi su valstybės biudžeto rengimu ir vykdymu parlamentiniu lygmeniu padėjo pasirengti kitam karjeros etapui – Aukščiausiosios audito tarnybos pirmininko pavaduotojo pareigoms. Dėl to man buvo lengviau persiorientuoti nuo viešųjų finansų parlamentinės priežiūros prie išorės auditorių vykdomos nepriklausomos priežiūros. Eidamas Aukščiausiosios audito tarnybos pirmininko pavaduotojo pareigas, dalyvaudamas Tarnybos metiniame darbo cikle, pradedant kitų metų darbo plano rengimu, auditų planavimu, savikontrole ir galutinių dokumentų tvirtinimu ir baigiant audito išvadų skelbimu, turėjau galimybę sukaupti didelę patirtį. Mano įgaliojimai apima valstybės biudžeto vykdymo audito, kuris yra svarbiausias Aukščiausiosios audito tarnybos atliekamas auditas, priežiūrą.

Šiais metais vykdžiau daugiau kaip 80-ies viešųjų finansų sektoriuje veiklą vykdančių subjektų auditų priežiūrą, pagrįstą biudžeto vykdymo auditais ir valstybės pinigų politikos kontrole. Be to, šiuo metu vykdau 50-ies planuojamų ir ad hoc Aukščiausiosios audito tarnybos auditų, kuriais siekiama tikrinti, kaip naudojamas viešasis finansavimas, įskaitant finansavimą tiek nacionaliniu, tiek ES lygmeniu, priežiūrą. Remdamasis tinkamu patikimumo patikrinimu, vykdžiau šešių auditų, priskiriamų valstybės paslaptims, priežiūrą, pagrįstą 2019 m. valstybės biudžetu ir keturiais planuojamais auditais, priskiriamais įslaptintai informacijai. Aukščiausioji audito tarnyba, laikydamasi įprastos praktikos, 2019 m. vykdė daugiau kaip 400 institucijų priežiūrą ir tiesioginę maždaug 10 proc. šių institucijų auditų priežiūrą, kuria ji rėmėsi rengdama 2019 m. valstybės biudžeto ir pinigų politikos vykdymo analizę. Prižiūrėjau pagrindinių biudžeto eilučių administratorių biudžeto audito procedūras, įskaitant 16 konkrečiam tikslui skirtų fondų, kuriuos valdo centrinės vyriausybės administracijos, institucijos, žemesniojo lygmens administratoriai ir vykdomosios įstaigos, specialieji skyriai, kuriuos prižiūri Nacionalinės gynybos ministerija, ir specialiosios pajėgos, atsakingos už viešąją tvarką ir saugumą, kurias prižiūri Vidaus reikalų ir administravimo ministerija. Taip pat, vykdant veiksmų programą „Infrastruktūra ir aplinka“, prižiūrėjau vietos lygmens biudžeto auditus, susijusius su žemesniojo lygmens administratoriais, vykdomosiomis įstaigomis, valstybiniais juridiniais subjektais, provincijų administracijomis, susijusiomis su provincijų biudžeto vykdymu, ir vietos valdžios skyriais bei iš valstybės ir ES biudžetų teikiamo finansavimo gavėjais.

Atsižvelgiant į jų temų aprėptį, mano, kaip Aukščiausiosios audito tarnybos pirmininko pavaduotojo, priežiūros veikla apėmė Tarnybos vykdomus visų tipų auditus ir ją vykdydamas aš galėjau išsamiai susipažinti su planuojamų ir ad hoc auditų ypatumais. Iki šiol per savo profesinę patirtį esu vykdęs keleto auditų, susijusių su visuomenės saugumu, priežiūrą. Mano kasdienės pareigos apima pažangos rengiant audito dokumentus stebėseną, įskaitant įslaptintus dokumentus, ir audito užduočių vykdymą laikantis bendrai taikytinų auditų teisės nuostatų, standartų ir tikslų bei Aukščiausiosios audito tarnybos audito procedūros. Aš nagrinėju ir sprendžiu bet kokius organizacijų padalinių, atsakingų už auditų vykdymą, direktorių išreikštus susirūpinimą keliančius klausimus, taip pat mano įgaliojimai apima galutinių dokumentų kontrolę ir tvirtinimą. Aktyviai dalyvauju Aukščiausiosios audito tarnybos tarybos, kuri yra tos institucijos aukščiausio rango organas, darbe. Toje taryboje aš nagrinėju centrinės valdžios institucijų iškeltus susirūpinimą keliančius klausimus, susijusius su biudžeto reikalais ir planuojamais auditais, tvirtinu valstybės biudžeto vykdymo ir pinigų politikos analizę ir priimu Ministrų tarybai skirtas nuomones dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Kaip Planavimo grupės narys dalyvauju rengiant Aukščiausiosios audito tarnybos darbo programą, kuri apima valstybės biudžeto vykdymo auditų rengimą.

2. Nurodykite svarbiausius savo laimėjimus per profesinę karjerą.

Didžiausias mano laimėjimas per profesinę karjerą – Lenkijos piliečių, kurie man patikėjo užduotį 14 metų iš eilės eiti Lenkijos Respublikos Seimo nario pareigas, išreikštas pasitikėjimas manimi. Didžiuojuosi, kad mano rinkėjai tiek metų taip gerai vertino mano darbą. Taip pat norėčiau paminėti, kad per keletą metų buvau atsakingas už keleto projektų kūrimą ir įgyvendinimą. Pirmasis iš jų –Plocko onkologijos projektas – yra įvairias politikos sritis ir institucijas apimantis projektas, kuriuo siekiama pagerinti Plocko ir aplinkinio regiono gyventojų sveikatą suteikiant jiems galimybę gydytis onkologinės radioterapijos metodu, apmokant medicinos personalą ir suteikiant švietimo galimybes vėžio prevencijos srityje.

Mane visada itin domino veiksmai aplinkos apsaugos srityje. Todėl onkologijos projektas apima tyrimus dėl oro kokybės poveikio žmogaus sveikatai. Esu įsitikinęs, kad ne mažiau svarbu didinti su šia problema susijusį jaunimo sąmoningumą. Šio tikslo siekiama ir rengiant „EkoMonster“ konkursą, kuris yra mano sumanyta programa, orientuota į šio regiono pradinės mokyklos moksleivius ir apimanti mašinų ar įrenginių, kurie kelia didžiausią grėsmę oro kokybei, projektavimą. Projektas susilaukė sėkmės ne tik regiono, bet ir nacionaliniu lygmeniu – jis tapo konkursu, vykdomu pasitelkiant Lenkijos švietimo tinklą kovos su smogu klausimams. Laimėjusios mokyklos gauna smogo matuoklius ir joms suteikiama galimybė naudotis sąveikiosiomis lentelėmis, kuriose pateikiami duomenys apie esamą oro kokybę mokyklose, o Mokslo ir akademinis kompiuterių tinklas (Nacionalinis tyrimų institutas) vykdo su tuo susijusį specialų švietimo projektą.

Trečiasis svarbiausias mano laimėjimas – „Ataskaita dėl su nemaloniais kvapais susijusios padėties Lenkijoje“, kuri buvo parengta per trejus metus, bendradarbiaujant su kitomis šalimis ir nacionalinėmis valdžios institucijomis, naudojantis Aukščiausiosios audito tarnybos parengtomis ataskaitomis, ir kuri paskatino imtis nacionalinio lygmens veiksmų priimti Aktą dėl nemalonių kvapų prevencijos.

3. Kokią profesinę patirtį įgijote tarptautinėse daugiakultūrėse ir daugiakalbėse organizacijose arba institucijose, įsikūrusiose už jūsų šalies ribų?

Nuo 2005 m. buvau Lenkijos Respublikos Seimo ir Senato delegacijos NATO parlamentinėje asamblėjoje narys; 2007–2015 m. ėjau delegacijos pirmininko pavaduotojo, o 2016–2019 m. – pirmininko pareigas.

Briuselyje įsisteigusią NATO parlamentinę asamblėją sudaro keli šimtai parlamento narių iš 29 NATO valstybių narių, 16 asocijuotųjų narių ir 8 parlamentinių stebėtojų. Svarbiausi jos prioritetai – stiprinti NATO valstybių narių tarpusavio ryšius, skatinti parlamentinę demokratiją ir rinkos ekonomiką, vykdyti ginkluotųjų pajėgų ir saugumo politikos parlamentinę kontrolę, palaikyti dialogą su Rusija ir Ukraina ir stiprinti bei išlaikyti NATO ir nacionalinių parlamentų ryšius.

12 metų nuolat bendradarbiavau su nacionalinių delegacijų nariais, be kita ko, kasmet dalyvavau dviejose plenarinėse sesijose, apytiksliai tuzine išorės komiteto posėdžių ir kituose NATO parlamentinės asamblėjos, NATO ir kitų tarptautinių organizacijų, pvz., Šiaurės Atlanto Tarybos, Šiaurės Atlanto sutarties asociacijos, NATO pramonės patariamosios grupės, Ženevos ginkluotųjų demokratinės pajėgų kontrolės centro, JAV Nacionalinio gynybos universiteto, ISAF ir ESBO, organizuotuose renginiuose. Dėl to turėjau galimybę atlikti stebėtojo vaidmenį trumpalaikėse rinkimų stebėjimo misijose, inter alia, Ukrainoje ir Gruzijoje.

Būdamas delegacijos pirmininku, aktyviai dalyvavau Briuselyje vykusiuose Šiaurės Atlanto Tarybos specialiuosiuose susitikimuose, per kuriuos turėjau galimybę reguliariai išdėstyti Lenkijos prioritetus Transatlantinės politikos, saugumo ir gynybos srityse. Du kartus (2010 ir 2018 m.) surengiau NATO parlamentinės asamblėjos sesijas Varšuvoje, kuriose dalyvavo keli šimtai dalyvių iš visų valstybių narių. 2016 m. dalyvavau NATO aukščiausiojo lygio susitikime. Būdamas Gynybos ir saugumo komiteto ir Viduržemio jūros ir Artimųjų Rytų regionų specialiosios grupės nariu, siekdamas stebėti esamą geopolitinę padėtį, turėjau galimybę glaudžiai bendradarbiauti su savo kolegomis kitose šalyse. Tuo tikslu lankiausi NATO valstybėse narėse ir kitose į NATO interesų sritį patenkančiose šalyse. Dėl tokio pobūdžio bendradarbiavimo ir būtinybės kaip darbo kalbą vartoti anglų kalbą (dokumentuose, susitikimuose, neoficialiuose pokalbiuose su kitų delegacijų atstovais) įgijau daug patirties megzdamas ryšius tarptautiniu lygmeniu ir kaupdamas žinias; tai man suteikė galimybę dalyvauti išsamiose diskusijose su kitais nariais dėl galutinių dokumentų ir nuomonių, kurios vėliau būtų pateiktos ir kurias per NATO parlamentinės asamblėjos plenarines sesijas svarstytų daugiau narių.

Puikus tiesioginio dvišalio bendradarbiavimo pavyzdys – užmegzti santykiai su Afganistano parlamento atstovais, kurie vėliau dalyvavo Varšuvoje vykusioje NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesijoje.

4. Ar Jums buvo suteiktas įsipareigojimų įvykdymo patvirtinimas, kai ėjote ankstesnes vadovaujamas pareigas, jei tokia procedūra numatyta?

Dėl iki šiol per profesinę karjerą užimtų pareigų pobūdžio man dar nesuteiktas įsipareigojimų įvykdymo patvirtinimas. Vis dėlto tuo pat metu manau, kad buvo atliktas panašaus pobūdžio tikrinimas; pirma, jį vykdė rinkėjai, vienuose rinkimuose po kitų išrinkę arba perrinkę mane Lenkijos Respublikos Seimo nariu, antra, jis vyko per mano, kaip įvairių parlamentinių komitetų pirmininko, kadencijas, kadangi negautas nė vienas prašymas mane pašalinti iš pareigų.

5. Nurodykite savo ankstesnes pareigas, į kurias buvote paskirtas pagal politinę procedūrą.

Per savo karjerą pagal politinę procedūrą tik buvau įtrauktas į savo politinės partijos rinkimų sąrašą. Galimybę eiti kitas pareigas viešajame sektoriuje gavau demokratiniuose rinkimuose, t. y. visuotiniuose rinkimuose (į nacionalinį parlamentą) arba parlamento rinkimuose, arba remiantis parlamentinio forumo bendru sutarimu priimtais sprendimais (komiteto arba delegacijos pirmininko arba Aukščiausiosios audito tarnybos pirmininko pavaduotojo pareigos).

6. Nurodykite tris svarbiausius sprendimus per savo karjerą, kuriuos priimant dalyvavote.

2016 m. pasinaudojau man, kaip Lenkijos Respublikos Seimo ir Senato delegacijos NATO parlamentinėje asamblėjoje pirmininkui, suteiktais įgaliojimais priimti sprendimą organizuoti 2018 m. NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesiją Varšuvoje. Ši data pasirinkta neatsitiktinai, nes 2018 m. Lenkija šventė savo 100-ąsias nepriklausomybės metines. Džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad šis renginys buvo labai sėkmingas ir kad daugybė parlamentų narių iš viso pasaulio ne kartą kaip privatūs asmenys sugrįžo aplankyti Lenkijos su visa savo šeima.

Taip pat didžiuojuosi savo sprendimu daug pastangų skirti socialiniams ir ekologiniams projektams vykdyti. Tiek pirmiau minėtas Onkologijos projektas, tiek mokyklose įrengtų oro kokybės matuoklių tinklas yra naudingi piliečiams ir bus toliau jiems naudingi ateityje.

Nuo metų pradžios pasaulį iš vėžių išmušusi pandemija mums sukėlė precedento neturinčių sunkumų. Ji privertė kiekvieną iš mūsų prisitaikyti prie naujos realybės darbe, namuose ir palaikant ryšius su kitais. Eidamas Aukščiausiosios audito tarnybos pirmininko pavaduotojo pareigas buvau įpareigotas reaguoti į šią krizę ir priimti sprendimus, kaip šiomis išskirtinėmis aplinkybėmis geriausia valdyti šią instituciją. Pandemija prasidėjo atliekant biudžeto auditą ir dėl to kilo papildomų sunkumų užtikrinant audito proceso veiksmingumą, vientisumą ir patikimumą. Dėl ryžtingų veiksmų, kurių ėmiausi įvesdamas nuotolinio darbo praktiką, naudojantis skaitmeninėmis sistemomis, buvo galima ne tik laiku užbaigti biudžeto auditą, bet ir pateikti išsamią ataskaitą Parlamentui.

Nepriklausomumas

7. Sutartyje nustatyta, kad Audito Rūmų nariai, eidami savo pareigas, turi būti „visiškai nepriklausomi“. Kaip Jūs vykdytumėte šį įsipareigojimą eidamas savo būsimas pareigas?

Manau, jog būtina, kad valstybės pareigūnas, siekdamas įgyti visuomenės pasitikėjimą, laikytųsi skaidrumo ir elgtųsi etiškai. Aukščiausiosios audito tarnybos pirmininko pavaduotojo pareigas einu laikydamasis kuo didesnio stropumo ir nešališkumo, o dėl mano nepriklausomumo niekada nekilo abejonių. Esu įsitikinęs, kad taip pat elgčiausi ir paskirtas Audito Rūmų, kuriuos laikau itin patikima, nepriklausoma ir etiška ES piliečiams tarnaujančia institucija, nariu. Todėl patvirtinu, kad nešališkai, sąžiningai ir atsakingai vykdysiu savo pareigas ir laikysiuosi atsidavimo savo darbui, kolegialumo ir konfidencialumo principų. Jei kada nors reikėtų, atsisakyčiau vykdyti tam tikrą audito užduotį ir toliau nebedalyvaučiau priimant sprendimus ar svarstant tą klausimą.

8. Ar Jūs arba Jūsų artimi giminaičiai (tėvai, broliai ir seserys, įteisinti partneriai ir vaikai) turi kokią nors įmonę, finansinio turto ar kitokių įsipareigojimų, kurie galėtų būti nesuderinami su Jūsų būsimomis pareigomis?

Nei aš, nei mano artimi giminaičiai neturi jokių įmonių ar finansinio turto ir aš nedalyvauju jokioje verslo ar finansinėje veikloje, kuri galėtų būti nesuderinama su būsimomis Audito Rūmų nario pareigomis.

9. Ar esate pasirengęs deklaruoti visus savo finansinius interesus ar kitus įsipareigojimus Audito Rūmų pirmininkui bei juos paviešinti?

Kalbant apie iki šiol mano užimtas pareigas ir atsižvelgiant į mano karjerą, norėčiau pabrėžti, kad neturiu jokių slaptų finansinių interesų, turto ar įsipareigojimų ir mano finansinė padėtis yra visiškai skaidri. Įsipareigoju visus savo finansinius interesus atskleisti Audito Rūmų pirmininkui ir leisti paskelbti savo turto ataskaitą. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad visus 15 metų, kuriuos ėjau Lenkijos Respublikos Seimo nario pareigas, laikydamasis politinių reikalų viešosios kontrolės principo, teikiau finansinių interesų deklaracijas ir taip įrodžiau skaidrumą. Dėl mano turimų saugumo leidimų, be kita ko, susipažinti su aukščiausiojo lygio ES ir NATO įslaptinta informacija, nuo 2006 m. kompetentingos valdžios institucijos taip pat vykdė mano turto patikrinimą ir kontržvalgybos patikrinimą.

10. Ar esate šiuo metu susijęs su kokiu nors teismo procesu? Jei taip, prašome pateikti išsamesnę informaciją.

Šiuo metu nesu ir niekada nebuvau susijęs su jokiu teismo procesu.

11. Ar atliekate kokį nors aktyvų arba vykdomojo pobūdžio vaidmenį politiniame gyvenime? Jei taip, tai kokiu lygmeniu? Ar per pastaruosius 18 mėnesių ėjote kokias nors politines pareigas? Jei taip, prašome pateikti išsamesnę informaciją.

Šiuo metu neatlieku jokio aktyvaus, pasyvaus ar vykdomojo pobūdžio vaidmens politiniame gyvenime, taip pat nepriklausau jokiai politinei partijai. 2019 m. lapkričio 27 d. atsisakiau savo Seimo nario mandato, nutraukiau narystę savo politinėje partijoje ir atsistatydinau iš jos politinio komiteto sekretoriato.

12. Ar Jus paskyrus Audito Rūmų nariu būsite pasirengęs atsisakyti visų pareigų, į kurias esate išrinktas, ir atsakingų pareigų politinėje partijoje?

Jeigu būsiu paskirtas Audito rūmu nariu, atsistatydinsiu iš Aukščiausiosios audito tarnybos pirmininko pavaduotojo pareigų. Taip pat norėčiau pridurti, kad nepriklausau jokiai politinei partijai.

13. Kaip spręstumėte šiurkščių pažeidimų, sukčiavimo ir (arba) korupcijos atvejus, su kuriais būtų susiję asmenys iš Jūsų kilmės valstybės narės?

Mano atsakas sprendžiant bet kokius šiurkščių pažeidimų, sukčiavimo arba korupcijos atvejus būtų pagrįstas visiškai sąžiningu ir objektyviu padėties vertinimu ir audito išvadomis, neatsižvelgiant į susijusią valstybę narę. Jeigu kiltų bet koks įtarimas dėl nesąžiningo elgesio, nedelsdamas imčiausi suderintų veiksmų, siekdamas užtikrinti, kad šis klausimas būtų perduotas Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF). Dėl tokios veiksmų eigos nekiltų diskusijų, nesvarbu, su kokia valstybe ar asmeniu būtų susijusi situacija. Būdamas Aukščiausiosios audito tarnybos pirmininko pavaduotoju, pateikiau itin svarbias ataskaitas, į kurias įtraukti sąžiningi pažeidimų tyrimai, be kita ko, apimantys pranešimus apie viešųjų finansų drausmės pažeidimus.

14. Kokie turėtų būti pagrindiniai patikimo finansų valdymo kultūros bet kurioje viešojoje įstaigoje bruožai? Kaip Audito Rūmai galėtų padėti užtikrinti, kad jų būtų paisoma?

Tvirtai tikiu, kad patikimas finansų valdymas vykdant bet kokį biudžetą, įskaitant ES biudžetą, turi būti grindžiamas ekonomikos, veiksmingumo ir efektyvumo principais. Remdamasis Aukščiausioje audito tarnyboje įgyta patirtimi, manau, kad itin svarbu atsižvelgti į du aspektus. Pirmasis iš jų – riboti pareigūnų diskreciją priimti savavališkus sprendimus ir panaikinti interesų konfliktus, o antrasis – užtikrinti skaidrų viešųjų lėšų naudojimą ir veiksmingą audito sistemą. Mano nuomone, labai svarbu tinkamai nustatyti tikslus ir veiklos rezultatų rodiklius bei vykdyti veiksmingus, efektyvius ir rezultatais grindžiamus išorės auditus. Taip pat, atsižvelgiant į demokratinės atskaitomybės interesus, labai svarbu pranešti išvadas. Dirbdamas Aukščiausioje audito tarnyboje daug dėmesio skyriau finansų valdymo taisyklėms, kurios išdėstytos įstatymu nustatytuose audito kriterijuose (teisėtumo, ekonomikos, tinkamumo ir patikimumo). Tvirtai tikiu, kad visos valstybinės institucijos turėtų laikytis šių principų.

Ypatinga Audito Rūmų padėtis reiškia, kad jos auditai, kurių išvados yra svarbus veiksnys tvirtinant Bendrijos biudžeto įgyvendinimą, padeda įgyvendinti patikimo finansų valdymo kultūrą, nes jie padeda užtikrinti šių principų laikymąsi. Jeigu šie auditai turės atlikti dar svarbesnį vaidmenį, būtina ne tik kruopščiai juos atlikti, bet ir užtikrinti, kad Audito Rūmų rezultatai būtų kuo aukštesnės kokybės, kad jie galėtų tapti patikimu pagrindu politinius sprendimus priimantiems asmenims, kad būtų galima pagerinti valdymą. Dėl to audito ataskaitose turėtų būti pateikta aiški informacija, jie turėtų būti suprantami ir subalansuoti; juose turėtų būti atkreipiamas dėmesys ne tik į nurodytus pažeidimus, bet ir į bet kokią nustatytą geriausią patirtį ir taip būtų skatinama didesnė jų sklaida.

Audito Rūmai prisideda prie patikimo finansų valdymo teikdamas tinkamas rekomendacijas ir vėliau stebėdamas jų įgyvendinimą. Tinkamos, įgyvendinamos ir ekonomiškai efektyvios rekomendacijos turės didesnį poveikį ir suteiks daugiau vertės; jos taip pat padėtų sutaupyti ir, kai įmanoma, supaprastinti reglamentus ir panaikinti biurokratizmą. Taip pat labai svarbu pritaikyti rekomendacijas atitinkamai auditorijai bei nustatyti jų įgyvendinimo terminą, kuriuo būtų grindžiamos būsimos pažangos patikros.

15. Pagal Sutartį Audito Rūmai padeda Parlamentui įgyvendinti biudžeto vykdymo kontrolės įgaliojimus. Kaip pagerintumėte Audito Rūmų ir Europos Parlamento (visų pirma, Biudžeto kontrolės komiteto) bendradarbiavimą, kad būtų sustiprinta bendrų išlaidų viešoji priežiūra ir padidinta šių išlaidų teikiama ekonominė nauda?

Per savo 15 metų profesinę patirtį Lenkijos Seime ir Aukščiausioje audito tarnyboje išmokau, kad labai svarbu tiek nacionaliniu, tiek Europos lygmenimis užtikrinti tinkamo biudžeto vykdymo parlamentinę kontrolę. Todėl pritariu glaudžiam Europos audito Rūmų ir Europos Parlamento, visų pirma Biudžeto kontrolės komiteto, bendradarbiavimui.

Iš patirties žinau, kad svarbu laiku ir tikslingai atlikti auditus. Manau, kad Audito Rūmų ataskaitos turi būti skelbiamos laiku, kol jos vis dar svarbios Parlamentui. Taip pat pritariu tam, kad būtų atidžiai išklausyti Parlamento pasiūlymai su auditu susijusiais klausimais. Todėl planuojant auditus, ne tik laikantis geresnės teisėkūros interesų, svarbu deramai atsižvelgti į Parlamento darbo ir teisėkūros procedūros programą, kad EP nariams būtų suteikta galimybė susipažinti su naudinga informacija, kuria galėtų būti grindžiamos viešos diskusijos. Audito Rūmai jau ėmėsi veiksmų siekiant šio tikslo ir planuodami savo darbą naudojasi Komitetų pirmininkų sueigos pateiktais pasiūlymais. Tinkamam bendradarbiavimui būtini ne tik reguliarūs Audito Rūmų narių ir Biudžeto kontrolės komiteto susitikimai, bet ir atskiroms Audito Rūmų kolegijoms atstovaujančių narių ir Parlamento sektorių komitetų narių susitikimai, kurie paskatins abiejų institucijų tarpusavio dialogo stiprinimą.

16. Kokia, Jūsų nuomone, yra veiklos audito pridėtinė vertė ir kaip į šio audito išvadas turėtų būti atsižvelgiama vykdant valdymo procedūras?

Tiek veiklos auditai, tiek finansų ir atitikties auditai suteikia itin svarbios informacijos apie išteklių naudojimą, todėl jie yra svarbūs geram valdymui ir skaidrumui užtikrinti.

Pridėtinę veiklos auditų vertę sudaro tai, kad jose pateikiama objektyvi informacija ir išdėstomos rekomendacijos dėl viešųjų išlaidų laikantis ekonomikos, veiksmingumo ir efektyvumo principų. Veiklos auditų išvadomis turėtų būti remiamasi tobulinant valdymo struktūrų valdymo procedūras ir taip gerinant audituojamų subjektų veikimą ir užtikrinant tinkamesnį mokesčių mokėtojų pinigų naudojimą.

Manau, kad ES piliečiai turi žinoti ne tik tai, ar pinigai išleisti laikantis reglamentų, bet ir tai, ar pasiekti numatyti rezultatai. Reikėtų pateikti aiškius geriausios patirties pavyzdžius. Mano manymu, aktyvesnis Audito Rūmų dalyvavimas atliekant veiklos auditus yra pagrįstas. Dabartinė socialinė ir ekonomikos krizė, kurią sukėlė pandemija, reiškia, kad dabar kaip niekad svarbu, kad ES lėšomis būtų kuo greičiau pasiekti numatyti rezultatai, o dėl šiuo metu galiojančių ir ateityje galiosiančių biudžeto apribojimų vis svarbiau viešąsias išlaidas suderinti su ekonomikos, veiksmingumo ir efektyvumo principais. Tvirtai tikiu, kad dėl to sugriežtės biudžeto vykdymo demokratinė kontrolė ir padidės pasitikėjimas ES ir jos institucijomis.

17. Kaip būtų galima pagerinti Audito Rūmų, nacionalinių audito institucijų ir Europos Parlamento (Biudžeto kontrolės komiteto) bendradarbiavimą atliekant Europos Sąjungos biudžeto auditą?

Remdamasis savo profesine patirtimi Lenkijos nacionaliniame parlamente ir Aukščiausioje audito tarnyboje, pritariu aktyviam visų susijusių šalių bendradarbiavimui, pagrįstam tarpusavio pasitikėjimu ir derama pagarba institucijų nepriklausomumui. Reguliarus Audito Rūmų, nacionalinių audito institucijų ir Biudžeto kontrolės komiteto keitimasis informacija ir patirtimi, susijusia su pasidalijamojo valdymo politikos sritimis, padeda didinti ES biudžeto kontrolę. Savaime suprantama, kad skirtingos aukščiausiųjų audito įstaigų kompetencijos, veikimo būdai ir teisinis statusas taip pat daro įtaką Audito Rūmų ir nacionalinių audito institucijų bendradarbiavimui.

Keičiantis informacija pradiniame darbo planavimo proceso etape stiprinamas audito institucijų bendradarbiavimas, kuris yra geresnio veiksmų suderinimo pagrindas. Tai taip pat suteiktų daugiau galimybių atlikti bendrus auditus. Laikau tai naudinga iniciatyva, kuri duotų vertingų ir įdomių rezultatų. Manau, kad dėl to sustiprės Audito Rūmų ir ES institucijų, visų pirma Tarybos, Parlamento ir Komisijos, dialogas ir bus galima aptarti klausimus, kurie paprastai į auditus neįtraukiami.

Europos Audito Rūmai daugeliu lygmenų bendradarbiauja su nacionalinėmis audito institucijomis, pvz., EUROSAI ir INTOSAI, Informaciniame komitete ir ES šalyse kandidatėse ir galimose šalyse kandidatėse veikiančiame nacionalinių audito institucijų tinkle, nes jose gali būti aptarti bendro intereso klausimai, kurie yra bendradarbiavimo pagrindas. Audito Rūmai dalyvauja atliekant tarpusavio vertinimus, kurie yra itin vertinga bendradarbiavimo forma. Kitų nacionalinių audito institucijų išvados yra naudingos ne tik dėl to, kad jose pateikiamas objektyvus dabartinės veiklos vertinimas ir nustatomos sritys, kurias būtų galima patobulinti, bet ir dėl to, kad jos prisideda prie institucijų skaidrumo.

Siekiant išplėsti viešų debatų aprėptį, būtų naudinga, kad Audito Rūmai aktyviai veiktų nacionalinėse audito įstaigose ir kitose institucijose valstybėse narėse ir dažniau atliktų padėties apžvalgas. Atsižvelgdamas į savo būsimų įgaliojimų apimtį, sieksiu, kad tokios ataskaitos būtų teikiamos dažniau, nes jomis pateikiama bendroji dabartinių ES veiksmų ir audito priemonių perspektyva. Padėties apžvalgose aptariamos ilgalaikės tendencijos ir didelės grėsmės bei problemos, todėl šios apžvalgos yra itin veiksminga Europos Parlamento priemonė ES biudžeto kontrolės srityje. Be to, jose gali būti nurodyta būsimų auditų kryptis, atkreipiant dėmesį į sritis, kurios anksčiau nebuvo įtrauktos į auditų aprėptį.

Mano manymu, viena iš Audito Rūmų narių užduočių – puoselėti teigiamus santykius su nacionaline savo kilmės šalies audito institucija ir skatinti tarpusavio bendradarbiavimą, pvz., dalyvaujant pristatymuose, konferencijose ir praktiniuose seminaruose, per kuriuos abiem institucijoms galima keistis informacija apie darbo rezultatus, taikomus audito metodus, geriausią patirtį ir bet kokias kylančias problemas bei jų sprendimo būdus. Lenkijos Aukščiausioji audito tarnyba ir Audito Rūmai ilgą laiką itin konstruktyviai bendradarbiauja ir tikiuosi, kad, jeigu būčiau išrinktas Audito Rūmų nariu, toks bendradarbiavimas būtų tęsiamas.

18. Kaip patobulintumėte Audito Rūmų teikiamas ataskaitas, kad Europos Parlamentui būtų perduota visa reikiama informacija apie valstybių narių Europos Komisijai pateiktų duomenų tikslumą?

Siekiant vykdyti tinkamą biudžeto kontrolę, labai svarbu, kad Europos Komisijai pateikti duomenys, įskaitant valstybių narių pateiktus duomenis, būtų tikslūs. Šis veiksnys itin svarbus pasidalijamojo valdymo politikos sritims, kurios sudaro 80 proc. ES biudžeto. Valstybės narės turėtų pateikti tikslius, išsamius ir patikimus duomenis ir juos reikėtų laiku perduoti, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos biudžeto valdymui ir kontrolei. Šie duomenys būtini norint užtikrinti Europos Komisijos rengiamų ataskaitų, susijusių su įgyvendinant ES išlaidų programas pasiektais rezultatais, kokybę. Savo ruožtu patikimi duomenys būtini patikimam politinių sprendimų priėmimui, nes jais užtikrinama, kad lėšos būtų skiriamos tikslui, kurį įgyvendinus bus pasiekti geriausi rezultatai.

Valstybių narių ataskaitų teikimas ir duomenų patikimumas yra itin svarbūs klausimai Audito Rūmams ir jie turi būti nagrinėjami jo ataskaitose. Mano manymu, Audito Rūmai turėtų toliau vykdyti savo veiklą toje srityje ir teikti savo išvadas Parlamentui dėl nustatytų nacionalinių ataskaitų teikimo sistemų trūkumų ir rekomenduojamų sprendimo būdų, deramai atsižvelgiant į galimą naudą ir išlaidas.

Be to, esu įsitikinęs, kad būtų naudinga, jei Audito Rūmai ir valstybių narių nacionalinės audito institucijos atliktų bendrus auditus, kuriais būtų galima remtis tikrinant šių institucijų pateiktų duomenų tikslumą.

Kiti klausimai

19. Ar atsiimtumėte savo kandidatūrą, jei Parlamentas pateiktų neigiamą nuomonę dėl Jūsų paskyrimo Audito Rūmų nariu?

Audito Rūmų ir Europos Parlamento santykiai yra pagrįsti abipuse pagarba ir pasiryžimu išklausyti vienas kito nuomonės ir argumentų; mano manymu, šie santykiai labai svarbūs. Jeigu Parlamentas pateiktų neigiamą nuomonę dėl mano paskyrimo Audito Rūmų nariu, kreipčiausi į mano kandidatūrą pateikusią nacionalinę instituciją su prašymu imtis tolesnių veiksmų, o tai gali reikšti, kad bus pasiūlytas naujas kandidatas.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Dalinis Audito Rūmų sudėties atnaujinimas. Lenkijos kandidatas

Nuorodos

12496/2020 – C9-0350/2020 – 2020/0806(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

5.11.2020

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CONT

11.11.2020

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Matteo Adinolfi

13.11.2020

 

 

 

Svarstymas komitete

7.12.2020

 

 

 

Priėmimo data

7.12.2020

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

7

23

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Ryszard Antoni Legutko, Claudiu Manda, Younous Omarjee, Tsvetelina Penkova, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Joachim Stanisław Brudziński, Niclas Herbst, Mikuláš Peksa

Pateikimo data

9.12.2020

 

 

Atnaujinta: 2020 m. gruodžio 11 d.Teisinė informacija - Privatumo politika