Postup : 2020/0806(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0249/2020

Predkladané texty :

A9-0249/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0339

<Date>{09/12/2020}9.12.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0249/2020</NoDocSe>
PDF 208kWORD 65k

<TitreType>SPRÁVA</TitreType>

<Titre>o návrhu na vymenovanie Mareka Opiolu za člena Dvora audítorov</Titre>

<DocRef>(C9-0350/2020 – 2020/0806(NLE))</DocRef>


<Commission>{CONT}Výbor pre kontrolu rozpočtu</Commission>

Spravodajca: <Depute>Matteo Adinolfi</Depute>

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS MAREKA OPIOLU
 PRÍLOHA 2: ODPOVEDE MAREKA OPIOLU NA DOTAZNÍK
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu na vymenovanie Mareka Opiolu za člena Dvora audítorov

(C9-0350/2020 – 2020/0806(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

 so zreteľom na článok 286 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C9-0350/2020),

 so zreteľom na článok 129 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0249/2020),

A. keďže prostredníctvom listu z 5. novembra 2020 Rada konzultovala s Európskym parlamentom o vymenovaní Mareka Opiolu za člena Dvora audítorov;

 

B. keďže Výbor pre kontrolu rozpočtu posúdil kvalifikáciu navrhovaného kandidáta, najmä pokiaľ ide o podmienky uvedené v čl. 286 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

C. keďže tento výbor 7. decembra 2020 usporiadal vypočutie, počas ktorého kandidát predniesol úvodné vyhlásenie a následne zodpovedal otázky, ktoré kládli členovia výboru;

1. nesúhlasí s návrhom Rady vymenovať Mareka Opiolu za člena Dvora audítorov;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a pre informáciu Dvoru audítorov, ako aj ostatným inštitúciám Európskej únie a kontrolným orgánom členských štátov.

 


 

PRÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS MAREKA OPIOLU

Odborná prax:

 

27. november 2019 → súčasnosť

Najvyšší kontrolný úrad Poľska

podpredseda

 

12. november 2019 – 27. november 2019

Sejm Poľskej republiky v 9. volebnom období

člen parlamentu – poslanec Sejmu

 Výbor pre osobitné služby

 Výbor pre rokovací poriadok, záležitosti poslancov a imunity

 Výbor pre národnú obranu

 

2015 – 2019

Sejm Poľskej republiky v 8. volebnom období

člen parlamentu – poslanec Sejmu

 Výbor pre osobitné služby

predseda výboru (2015 – 2019)

 Výbor pre národnú obranu

podpredseda výboru (2015 – 2019)
 

 Delegácia Sejmu a Senátu Poľskej republiky pri Parlamentnom zhromaždení NATO

vedúci delegácie (2016 – 2019)

 

2011 – 2015

Sejm Poľskej republiky v 7. volebnom období

člen parlamentu – poslanec Sejmu

 Výbor pre osobitné služby

predseda výboru (február 2013 – august 2013)

podpredseda výboru (júl 2012 – február 2013)

 Výbor pre národnú obranu

Podvýbor pre medzinárodnú spoluprácu a NATO

predseda podvýboru (2011 – 2013)

 

 Delegácia Sejmu a Senátu Poľskej republiky pri Parlamentnom zhromaždení NATO

zástupca vedúceho delegácie (2012 – 2015)

 

2007 – 2011

Sejm Poľskej republiky v 6. volebnom období

člen parlamentu – poslanec Sejmu

 Výbor pre osobitné služby

 Výbor pre národnú obranu

Podvýbor pre medzinárodnú spoluprácu a NATO

predseda podvýboru (2009 – 2011)

 Delegácia Sejmu a Senátu Poľskej republiky pri Parlamentnom zhromaždení NATO

zástupca vedúceho delegácie (2007 – 2011)

 

2005 – 2007

Sejm Poľskej republiky v 5. volebnom období

člen parlamentu – poslanec Sejmu

 Výbor pre národnú obranu

podpredseda výboru (2006 – 2007)

 Výbor pre osobitné služby

 Výbor pre rokovací poriadok, záležitosti poslancov a imunity

 

2002 – 2005

centrála strany Právo a spravodlivosť

 kancelária prezidenta

 predsedníctvo
expert
 

Základná vojenská služba:

1997 – 2002

vojenský útvar č. 2420

civilný zamestnanec
 

Vzdelanie:

2003 – 2004

Varšavská univerzita

postgraduálne štúdium v odbore národná bezpečnosť

postgraduálny diplom

 

1995 – 2003

Varšavská univerzita

Fakulta žurnalistiky a politológie
magisterský titul v odbore politológia

Jazyky:

úroveň jazykovej spôsobilosti – angličtina: dobrá

 

Prístup k utajovaným skutočnostiam:

Prístup k skutočnostiam s najvyšším stupňom utajenia a so stupňom utajenia EÚ SECRET a NATO SECRET

 

Koníčky a záujmy:

streľba, kanoistika, jachting

 

 


PRÍLOHA 2: ODPOVEDE MAREKA OPIOLU NA DOTAZNÍK

Odborná prax

1. Vymenujte svoje odborné skúsenosti z oblasti verejných financií, či už ide o plánovanie rozpočtu, jeho plnenie alebo rozpočtové hospodárenie, prípadne kontrolu rozpočtu či audit.

Už pätnásť rokov pracujem v štátnej správe. Pri výkone mandátu poslanca Sejmu Poľskej republiky počas piatich volebných období a následne ako podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu som získal rozsiahle skúsenosti, pokiaľ ide o tvorbu právnych predpisov v oblasti verejných financií a navrhovanie a kontrolu plnenia štátneho rozpočtu a dohľad nad ním.

Počas môjho viac ako 14-ročného pôsobenia ako poslanec som bol členom výborov pre rokovací poriadok a záležitosti poslancov, národnú obranu a osobitné služby, v ktorých som zastával funkciu podpredsedu a predsedu. Medzi moje prioritné úlohy vo výboroch patrilo okrem iného každoročné prijímanie návrhov rozpočtov a správ o plnení štátneho rozpočtu vrátane dôležitých inštitúcií, ako je kancelária prezidenta Poľskej republiky, kancelária Sejmu a Senátu, štátna volebná komisia, ministerstvo národnej obrany a osobitné bezpečnostné služby štátu vrátane utajovaných rozpočtov a všetkých rozpočtov s najvyšším stupňom utajenia. Počas svojho funkčného obdobia som mal do činenia so 14 štátnymi rozpočtami vrátane 50 utajovaných rozpočtov, 30 rozpočtov týkajúcich sa najdôležitejších kancelárií a úradov v krajine a 14 rozpočtov na obranu štátu.

Skúsenosti s navrhovaním a plnením štátneho rozpočtu na parlamentnej úrovni mi poslúžili ako príprava na ďalšiu etapu mojej kariéry, ktorou je moja súčasná funkcia podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu, a teda na bezproblémový prechod od parlamentného dohľadu nad verejnými financiami k nezávislému dohľadu, ktorý vykonáva externý audítor. Pri výkone funkcie podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu som získal rozsiahle skúsenosti s ročným pracovným cyklom úradu – počnúc mojím príspevkom k vypracovaniu pracovného plánu NKÚ na nasledujúci rok, cez plánovanie kontrol, samotný dohľad až po schvaľovanie záverečných dokumentov a zverejňovanie výsledkov kontrol. V rámci svojej zodpovednosti som dohliadal na časť najdôležitejšej kontroly, ktorú vykonáva Najvyšší kontrolný úrad, konkrétne na kontrolu plnenia štátneho rozpočtu.

Tento rok som dohliadal na viac ako 80 kontrol subjektov pôsobiacich v sektore verejných financií ako súčasť kontroly plnenia rozpočtu a kontroly menovej politiky štátu. Okrem toho v súčasnosti vykonávam dohľad nad 50 plánovanými a ad hoc kontrolami Najvyššieho kontrolného úradu, v rámci ktorých sa skúma čerpanie verejných financií pochádzajúcich zo vnútroštátnych prostriedkov, ako aj z rozpočtu EÚ. Keďže mám osvedčenie o prístupe k utajovaným skutočnostiam, dohliadal som na 6 kontrol v rámci rozpočtu na rok 2019, na ktoré sa vzťahuje štátne tajomstvo, a na 4 plánované kontroly označené ako utajované skutočnosti. Úrad, ako je každoročným zvykom, vykonal kontrolu približne 400 inštitúcií, pričom priamo som skontroloval asi 10 % z nich, čo poslúžilo ako základ pri vypracovaní Analýzy plnenia štátneho rozpočtu a predpokladov menovej politiky v roku 2019. Dohliadal som na vykonanie kontroly rozpočtu v prípade správcov kľúčových okruhov rozpočtu vrátane 16 účelovo viazaných fondov prevádzkovaných ústrednými orgánmi štátnej správy, nižších administrátorov a výkonných agentúr, osobitných jednotiek podliehajúcich ministerstvu národnej obrany a osobitných zložiek zodpovedajúcich za verejný poriadok a bezpečnosť, ktoré patria pod ministerstvo vnútra a verejnej správy. Dohliadal som aj na kontroly rozpočtu na miestnej úrovni týkajúce sa nižších správnych subjektov, výkonných agentúr, štátnych právnych subjektov, správnych orgánov vojvodstiev v súvislosti s plnením rozpočtov vojvodstiev, subjektov miestnej samosprávy a príjemcov dotácií z prostriedkov štátneho rozpočtu a rozpočtu EÚ v rámci operačného programu Infraštruktúra a životné prostredie.

Tematická oblasť môjho dohľadu ako podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu sa vzťahuje na všetky druhy kontrol, ktoré vykonáva úrad, a umožňuje mi dôkladne sa oboznamovať s povahou prác v rámci plánovaných aj ad hoc kontrol. Vzhľadom na moje doterajšie pracovné skúsenosti v oblasti bezpečnosti štátu sa časť kontrol, na ktoré dohliadam, vlastne týka tejto oblasti. Medzi moje každodenné povinnosti patrí vykonávanie dohľadu nad prebiehajúcimi prácami na príprave dokumentov kontroly vrátane utajovaných dokumentov a na vykonávaní kontrolných úloh v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi, normami a zásadami kontroly a postupom kontroly NKÚ, sledujem a riešim pochybnosti riaditeľov organizačných jednotiek, ktoré vykonávajú kontrolu. Moje právomoci zahŕňajú aj výkon dohľadu a schvaľovanie záverečných dokumentov. Aktívne sa zúčastňujem na činnosti najdôležitejšieho orgánu úradu, ktorým je kolégium Najvyššieho kontrolného úradu. V rámci jeho práce sa podieľam na skúmaní výhrad v súvislosti s rozpočtom a plánovanými kontrolami, ktoré nahlasujú ústredné orgány, ako aj na schvaľovaní analýzy plnenia štátneho rozpočtu a predpokladov menovej politiky a na prijímaní stanovísk k udeleniu absolutória Rade ministrov. Som tiež členom skupiny pre plánovanie, v ktorej sa zúčastňujem na vypracovaní plánu práce NKÚ vrátane navrhovania kontroly plnenia štátneho rozpočtu.

2. Aké najvýznamnejšie úspechy sa vám podarilo dosiahnuť v profesionálnej kariére?

Za najväčší profesionálny úspech považuje dôveru Poliakov a to, že mi 14 rokov po sebe zverili funkciu poslanca Sejmu Poľskej republiky. Som hrdý na to, že moji voliči opakovanie ocenili moju prácu. Chcel by som tu spomenúť niekoľko autorských projektov, ktoré som vytvoril a v priebehu rokov zrealizoval. Prvým z nich je Płocký onkologický projekt – projekt idúci nad rámec politickej a inštitucionálnej rozpoltenosti, ktorý je zameraný na zlepšenie zdravia obyvateľov Płocka a celého regiónu a spočíva v zabezpečení prístupu k onkologickej rádioterapii, odbornej prípravy zdravotníckeho personálu a vzdelávania v oblasti prevencie rakoviny.

Environmentálnej činnosti som vždy pripisoval veľkú dôležitosť. Súčasťou onkologického projektu je preto aj analýza vplyvu kvality ovzdušia na zdravie obyvateľov. Rovnako dôležitým faktorom je zvyšovanie informovanosti mladých ľudí. Na tento účel som vytvoril súťaž EkoMonster, určenú pre žiakov základných škôl v regióne, pričom ich úlohou je vytvoriť stroj alebo zariadenie, ktoré by bolo stelesnením hlavných environmentálnych rizík z hľadiska kvality ovzdušia. Úspech na regionálnej úrovni sa mi podarilo pretaviť do úspechu na celoštátnej úrovni a súťaž bola začlenená do celopoľskej siete vzdelávania o boji proti smogu. Víťazné školy boli vybavené meračmi smogu a interaktívnymi panelmi informujúcimi o aktuálnom stave ovzdušia v školách a národný výskumný ústav (NASK) v nich realizuje špeciálny vzdelávací projekt.

Za tretí z mojich úspechov by som označil správu o obťažovaní zápachom v Poľsku, ktorej vypracovanie trvalo 3 roky a podieľali sa na ňom ďalšie štáty a vnútroštátne inštitúcie, pričom sa vychádzalo zo správ Najvyššieho kontrolného úradu, čím sa urýchlili práce na celoštátnej úrovni na prijatí zákona o predchádzaní vzniku zápachu.

3. Aké odborné skúsenosti ste získali v medzinárodných, multikultúrnych a viacjazyčných organizáciách alebo v inštitúciách sídliacich mimo vašu vlasť?

Od roku 2005 som bol členom delegácie Sejmu a Senátu Poľskej republiky pri Parlamentnom zhromaždení NATO, v rokoch 2007 až 2015 som zastával funkciu podpredsedu a v rokoch 2016 až 2019 zase funkciu predsedu delegácie.

Zhromaždenie, ktoré má sídlo v Bruseli, tvorí niekoľko stoviek poslancov z 29 členských štátov NATO, 16 pridružených krajín a 8 pozorovateľských krajín. Posilnenie väzieb medzi členskými štátmi NATO, podpora parlamentnej demokracie, trhového hospodárstva, parlamentnej kontroly nad ozbrojenými silami a bezpečnostnou politikou, dialóg s Ruskom a Ukrajinou, zabezpečenie a udržiavanie kontaktov medzi NATO a národnými parlamentmi sa považujú za hlavné priority jeho činnosti.

Počas 12 rokov som nepretržite spolupracoval s členmi národných delegácií a každoročne som sa zúčastnil na dvoch plenárnych zasadnutiach, desiatkach schôdzí výborov a iných podujatí organizovaných PZ NATO, NATO a inými medzinárodnými organizáciami, ako sú Atlantická rada, Združenie Atlantickej zmluvy, priemyselná poradná skupina NATO, Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl, Americká univerzita pre národnú obranu, ISAF a OBSE. Vďaka tomu som mal príležitosť pôsobiť ako pozorovateľ počas krátkodobých volebných pozorovateľských misií, okrem iného na Ukrajine a v Gruzínsku.

Ako predseda delegácie som sa aktívne podieľal na osobitných zasadnutiach Severoatlantickej rady, ktoré sa konali v Bruseli a na ktorých som pravidelne prezentoval priority Poľska v oblasti transatlantickej politiky, bezpečnosti a obrany. Dvakrát, v rokoch 2010 a 2018, som usporiadal zasadnutie Parlamentného zhromaždenia NATO vo Varšave, na ktoré prišlo niekoľko stoviek účastníkov zo všetkých členských štátov. V roku 2016 som sa zúčastnil na samite NATO. Ako člen Výboru pre obranu a bezpečnosť a osobitnej skupiny pre Stredozemie a Blízky východ som mal možnosť úzko spolupracovať so zahraničnými partnermi na monitorovaní súčasnej geopolitickej situácie. Táto činnosť zahŕňala aj návštevy členských krajín NATO a iných krajín ležiacich v oblasti záujmu NATO. Vďaka spolupráci tohto druhu a potrebe používať angličtinu ako pracovný jazyk (v súvislosti s dokumentmi, stretnutiami a neoficiálnymi rozhovormi so zástupcami iných delegácií) som nadobudol skúsenosti s nadväzovaním kontaktov na medzinárodnej úrovni a odborné znalosti, čo mi umožnilo podrobne diskutovať s ostatnými členmi o záverečných dokumentoch a stanoviskách, ktoré sa následne predkladali a spoločne prerokúvali na plenárnych zasadnutiach PZ NATO.

Dobrým príkladom priamej dvojstrannej spolupráce je vzťah, ktorý som nadviazal so zástupcami afganského parlamentu, ktorí sa neskôr zúčastnili na jarnom zasadnutí Parlamentného zhromaždenia NATO vo Varšave.

4. Bolo vám udelené absolutórium za výkon riadiacich povinností, ktoré ste v minulosti plnili, ak takýto postup existuje?

Vzhľadom na charakter funkcií, ktoré som zastával v mojej doterajšej kariére, sa na mňa nevzťahoval postup udelenia absolutória. Domnievam sa však, že som sa podrobil podobnému posúdeniu: ako poslanec v procese overovania občanmi v niekoľkých za sebou idúcich voľbách, keď som bol opätovne zvolený, a tiež ako predseda parlamentných výborov, keďže nikdy nebola podaná žiadosť o moje odvolanie.

5. Ktorú zo svojich minulých odborných pozícií ste vykonávali na základe politického vymenovania?

Jedinou politickou nomináciou v mojom profesionálnom živote bolo to, že ma moja politická strana zaradila na kandidátnu listinu do volieb. Ostatné verejné funkcie boli výsledkom demokratických volieb – buď všeobecných volieb (národný parlament), alebo parlamentných volieb či dôsledkom dohody na parlamentnom fóre (funkcia predsedu výboru alebo delegácie alebo vymenovanie za podpredsedu NKÚ).

6. Na akých troch najdôležitejších rozhodnutiach ste sa vo svojom profesijnom živote podieľali?

V súlade s mojimi právomocami predsedu delegácie Sejmu a Senátu Poľskej republiky pri Parlamentnom zhromaždení NATO som v roku 2016 rozhodol o usporiadaní jarného zasadnutia zhromaždenia v roku 2018 vo Varšave. Tento dátum nebol zvolený náhodne, keďže v roku 2018 Poľsko oslovovalo 100. výročie svojej nezávislosti. Som rád, že toto podujatie bolo úspešne zrealizované a mnohí poslanci z celého sveta sa po tejto skúsenosti často vracali do Poľska aj súkromne a moju krajinu navštívili s celými rodinami.

Som hrdý na to, že som sa rozhodol pracovať v prospech sociálnych a environmentálnych projektov. Spomínaný onkologický projekt alebo systémy merania čistoty ovzdušia nainštalované v školách slúžia a budú slúžiť občanom ešte dlho v budúcnosti.

Začiatkom roka sme boli postavení pred novú a neznámu výzvu, ktorou je pandémia. To si vyžadovalo, aby sa každý prispôsobil novej situácii na pracovisku a doma a v našich vzťahoch s ostatnými. V tomto výnimočnom čase som zastával funkciu podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu a spolu s vedením úradu som prijímal rozhodnutia o riadení inštitúcie v krízovej situácii. Táto situácia nastala počas kontroly rozpočtu, čo predstavovalo ďalšiu výzvu z hľadiska efektívnosti, integrity a spoľahlivosti procesu kontroly. Vďaka prijatým odvážnym rozhodnutiam o práci na diaľku a o využívaní moderných digitálnych systémov sme nielen včas ukončili kontrolu rozpočtu, ale zároveň predložili Parlamentu komplexnú správu.

Nezávislosť

7. Podľa zmluvy vykonávajú členovia svoje funkcie „úplne nezávisle“. Ako splníte tieto povinnosti pri výkone svojich budúcich úloh?

Transparentnosť a etické správanie úradníkov považujem za základný kameň dôvery verejnosti. Svoju funkciu podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu vykonávam s najväčšou pozornosťou a nestrannosťou a moja nezávislosť nebola nikdy spochybnená. Som presvedčený, že to isté by platilo, ak by som bol vymenovaný za člena Dvora audítorov, ktorý považujem za veľmi spoľahlivú, nezávislú a etickú inštitúciu, ktorá slúži občanom EÚ. Ubezpečujem vás, že pri plnení svojich povinností budem nestranný, čestný a zodpovedný a budem dodržiavať zásady angažovanosti, kolegiality a dôvernosti. V prípade potreby by som sa vzdal kontrolnej úlohy a nezúčastňoval by som sa na rozhodnutiach a poradách týkajúcich sa daného prípadu.

8. Máte vy alebo blízky rodinný príslušník (rodič, súrodenec, zákonný partner alebo vaše deti) obchodné alebo finančné podiely či záväzky, ktoré môžu byť nezlučiteľné s vašimi budúcimi úlohami?

Ani ja ani nikto z mojich blízkych príbuzných nemá žiadne obchodné alebo finančné podiely ani nevykonáva žiadnu hospodársku či finančnú činnosť, ktorá by bola v rozpore s mojimi budúcimi povinnosťami na Dvore audítorov.

9. Ste pripravený informovať predsedu Dvora audítorov a zverejniť každý finančný záujem a iné záväzky, ktoré máte?

So zreteľom na vykonávané povinnosti a moju doterajšiu odbornú prax by som chcel zdôrazniť, že nemám žiadne záujmy, podiely ani finančné záväzky, ktoré by podliehali utajeniu, a že moja finančná situácia je úplne transparentná. Zaväzujem sa, že poskytnem predsedovi Dvora audítorov svoje majetkové priznanie a udelím súhlas na jeho zverejnenie. Chcel by som poukázať na to, že ako poľský poslanec už 15 rokov predkladám majetkové priznania, ktoré preukazujú transparentnosť v súlade so zásadou verejnej kontroly nad politickými záležitosťami. Keďže mám bezpečnostné previerky oprávňujúce na prístup k štátnemu tajomstvu vrátane stupňa EÚ a NATO v súvislosti s utajovanými skutočnosťami na najvyššej úrovni, od roku 2006 podlieham dodatočnej kontrole, pokiaľ ide o nadobudnutý majetok a oblasť bezpečnosti, ktorú vykonáva kontrarozviedka.

10. Zúčastňujete sa na akomkoľvek prebiehajúcom súdnom konaní? Ak áno, uveďte podrobnosti.

Nie som a nikdy som nebol účastníkom žiadneho súdneho konania.

11. Plníte aktívnu politickú alebo exekutívnu úlohu? Ak áno, na akej úrovni? Mali ste nejakú politickú funkciu v uplynulých 18 mesiacoch? Ak áno, uveďte podrobnosti.

V súčasnosti nevykonávam žiadnu aktívnu či pasívnu politickú alebo exekutívnu úlohu, nie som členom politickej strany. K 27. novembru 2019 som sa vzdal poslaneckého mandátu, členstva v politickej strane a funkcie tajomníka jej politického výboru.

12. Ste pripravený po vymenovaní do funkcie člena Dvora audítorov odstúpiť z akejkoľvek funkcie, do ktorej ste boli zvolený, prípadne vzdať sa aktívnej funkcie v akejkoľvek politickej strane?

V prípade zvolenia za člena Dvora audítorov sa vzdám funkcie podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu. Chcel by som dodať, že nie som členom žiadnej politickej strany.

13. Ako by ste postupovali, keby ste zistili závažné nezrovnalosti, alebo dokonca podvod a/alebo úplatkárstvo, do ktorých sú zapletené osoby z vášho členského štátu pôvodu?

Vždy, keď sa zistia závažné nezrovnalosti, podvod alebo korupcia, budem sa pri posudzovaní zistení auditu riadiť len spravodlivým posúdením situácie a zásadou objektívnosti, a to bez ohľadu na to, akého členského štátu sa prípad bude týkať. V prípade podozrenia z podvodu by som preto prijal okamžité a rozhodné kroky, aby som prípad postúpil Európskemu úradu pre boj proti podvodom. Nemôže existovať žiadne špeciálne zaobchádzanie s konkrétnou krajinou či osobou. Ako podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu som predstavil kritické správy, v ktorých sa spravodlivo diskutovalo o nezrovnalostiach, čo viedlo aj k oznámeniam o spáchaní trestného činu a k oznámeniam o porušení disciplíny verejných financií.

14. Aké by mali byť hlavné znaky kultúry riadneho finančného hospodárenia vo verejnej správe? Ako by mohol Dvor audítorov prispieť k jej presadzovaniu?

Som presvedčený, že pri plnení každého rozpočtu, aj úniového, by riadne finančné hospodárenie malo byť založené na zásadách hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti. Na základe skúseností, ktoré som nadobudol pri práci na Najvyššom kontrolnom úrade, sa domnievam, že na jednej strane má osobitný význam obmedzenie rozsahu, v akom môžu úradníci konať podľa vlastného uváženia, a predchádzanie vzniku konfliktov záujmov a na druhej strane je dôležité klásť dôraz na transparentnosť používania verejných prostriedkov a účinný systém kontroly. Domnievam sa, že sú potrebné správne vymedzené ciele a ukazovatele výkonnosti, účinná a efektívna vnútorná kontrola a zameranie na výsledky. Dôležité je aj transparentné podávanie správ o výsledkoch v záujme demokratickej zodpovednosti. Pri svojej činnosti na Najvyššom kontrolnom úrade zdôrazňujem zásady finančného hospodárenia, ktoré sú súčasťou kritérií štatutárneho auditu – zákonnosť, nákladová efektívnosť, obmedzenie účelu a spoľahlivosť. Som presvedčený, že tieto zásady by mali uplatňovať všetky verejné inštitúcie.

Dvor audítorov vďaka svojmu jedinečnému postaveniu prispieva k riadnemu finančnému hospodáreniu tým, že overuje dodržiavanie týchto zásad počas svojich auditov, ktorých výsledky predstavujú dôležitý prvok pri postupe udeľovania absolutória za plnenie rozpočtu Spoločenstva. S cieľom zvýšiť význam auditov je preto dôležité nielen to, aby sa spoľahlivo vykonávali, ale aj to, aby sa zabezpečila kvalita produktov Dvora audítorov, tak aby boli čo najviac užitočné pre tvorcov politík pri zlepšovaní riadenia. Audítorské správy by preto mali poskytovať jasný odkaz, byť čitateľné a vyvážené, mali by nielen identifikovať zistené nezrovnalosti, ale mali by tiež poukázať na osvedčené postupy, ktoré sa vyskytli, a tak ich propagovať.

Dvor audítorov prispieva k riadnemu finančnému hospodáreniu tým, že vydáva vhodné odporúčania a následne overuje ich vykonávanie. Presné, dosiahnuteľné a nákladovo efektívne odporúčania budú mať väčší dosah a vyššiu pridanú hodnotu, povedú k finančným úsporám a podľa možnosti zjednodušia pravidlá a znížia administratívnu záťaž. Okrem toho je dôležité, aby boli určené konkrétnemu adresátovi a stanovila sa lehota na ich vykonanie, čo umožní ich neskoršie overovanie.

15. V duchu zmluvy má Dvor audítorov pomáhať Parlamentu, aby vykonával svoje právomoci v oblasti dohľadu nad plnením rozpočtu. Ako by ste ešte viac zlepšili spoluprácu medzi Dvorom audítorov a Európskym parlamentom (najmä s Výborom pre kontrolu rozpočtu) v snahe zvýšiť verejný dohľad nad výdajmi ako celkom, ako aj ich účelné vynakladanie?

Vzhľadom na svoje 15-ročné pracovné skúsenosti nadobudnuté v poľskom parlamente a na Najvyššom kontrolnom úrade som presvedčený, že parlamentný dohľad nad riadnym plnením rozpočtu je nevyhnutný na vnútroštátnej aj európskej úrovni. Podporujem preto úzku spoluprácu Európskeho dvora audítorov s Európskym parlamentom, najmä s Výborom pre kontrolu rozpočtu.

Zo skúsenosti viem, že je dôležité vykonávať kontroly včas a cielene. Domnievam sa, že správy Dvora audítorov sa musia uverejniť v čase, keď sú pre Parlament najdôležitejšie. Takisto som za to, aby sa dôkladne načúvalo návrhom Parlamentu, pokiaľ ide o témy kontroly. Pri plánovaní kontrol by sa preto mal zohľadniť pracovný plán EP a legislatívny postup, aby sa poslancom poskytli užitočné informácie, ktoré by mohli využívať vo verejnej diskusii, čím sa prispeje k zlepšeniu právnej regulácie. Dvor audítorov už podnikol kroky v tomto smere a pri plánovaní svojej práce využíva návrhy Konferencie predsedov výborov. Kľúčom k dobrej spolupráci sú nielen pravidelné stretnutia členov Dvora audítorov s členmi Výboru pre kontrolu rozpočtu, ale aj stretnutia členov jednotlivých komôr Dvora audítorov s členmi sektorových výborov EP, čo vedie k zintenzívneniu dialógu medzi oboma inštitúciami.

16. Čo podľa vás predstavuje pridanú hodnotu auditu výkonnosti a ako by sa mali tieto zistenia začleniť do procesu riadenia?

Audit výkonnosti, finančný audit aj audit zhody poskytujú relevantné informácie o využívaní finančných prostriedkov, a tým prispievajú k dobrej správe a transparentnosti.

Pridaná hodnota auditov výkonnosti spočíva v poskytovaní objektívnych informácií a vo vydávaní odporúčaní o využívaní verejných prostriedkov, pričom sa uplatňujú zásady hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti. Výsledky auditov výkonnosti by sa mali premietnuť do riadiacich postupov riadiacimi štruktúrami, čo pomôže zlepšiť fungovanie auditovaných subjektov a zlepšiť využívanie peňazí daňových poplatníkov.

Myslím si, že občania EÚ potrebujú nielen informácie o tom, či sa finančné prostriedky vynakladali v súlade s pravidlami, ale aj o tom, či sa dosiahli plánované výsledky. Na osvedčené postupy by sa malo jednoznačne poukázať. Prístup Dvora audítorov spočívajúci vo väčšej účasti na auditoch výkonnosti považujem za odôvodnený. Vzhľadom na súčasnú sociálno-ekonomickú krízu spôsobenú pandémiou je ešte dôležitejšie, aby výdavky EÚ slúžili na rýchle dosiahnutie plánovaných výsledkov. Prihliadajúc na súčasné a budúce rozpočtové obmedzenia sa zvyšuje význam toho, aby sa verejné prostriedky vynakladali hospodárne, účinne a efektívne. Som presvedčený, že to prispeje k zvýšeniu demokratického dohľadu nad plnením rozpočtu a posilní dôveru v EÚ a jej inštitúcie.

17. Ako by bolo možné zlepšiť spoluprácu medzi Dvorom audítorov, vnútroštátnymi kontrolnými inštitúciami a Európskym parlamentom (Výborom pre kontrolu rozpočtu), pokiaľ ide o spoluprácu v oblasti auditu rozpočtu EÚ?

Vzhľadom na odborné skúsenosti, ktoré som nadobudol na parlamentnej úrovni aj pri práci pre NKÚ, som zástancom aktívnej spolupráce všetkých zúčastnených strán, ktorá je založená na vzájomnej dôvere a inštitucionálnej nezávislosti. Pravidelná výmena informácií a skúseností medzi Dvorom audítorov, vnútroštátnymi kontrolnými úradmi a Výborom pre kontrolu rozpočtu, najmä pokiaľ ide o oblasti politiky v rámci zdieľaného riadenia, prispieva k posilneniu kontroly rozpočtu EÚ. Treba mať, samozrejme, na pamäti aj to, že spoluprácu medzi Európskym dvorom audítorov a vnútroštátnymi kontrolnými úradmi ovplyvňujú rozdiely v právomociach, spôsobe práce a právnom postavení najvyšších kontrolných úradov.

Výmena informácií v počiatočných fázach plánovania práce, ktorá umožňuje lepšiu koordináciu činností, je príležitosťou na posilnenie spolupráce medzi kontrolnými úradmi. Tým by sa zvýšila šanca na vykonávanie spoločných kontrol. Považujem ich za užitočnú iniciatívu, ktorá vedie k vytváraniu cenných a zaujímavých produktov. Domnievam sa, že poslúžia ako základ na dialóg Dvora audítorov s inštitúciami EÚ, najmä s Radou, Parlamentom a Komisiou, aby mohli štandardizovaným spôsobom formulovať pripomienky k otázkam, ktoré nepodliehajú kontrole.

Európsky dvor audítorov spolupracuje s vnútroštátnymi kontrolnými úradmi na rôznych úrovniach, napríklad v rámci EUROSAI, INTOSAI, Kontaktného výboru alebo siete vnútroštátnych kontrolných úradov kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín na vstup do EÚ, kde sa diskutuje o otázkach spoločného záujmu a o možnostiach spolupráce. Partnerské hodnotenia sú cennou formou spolupráce, na ktorej sa Európsky dvor audítorov zúčastňuje. Pripomienky iných vnútroštátnych kontrolných úradov pomáhajú objektívne posúdiť vlastnú činnosť a identifikovať oblasti, v ktorých je potrebné zlepšenie, a zároveň prispievajú k zvýšeniu inštitucionálnej transparentnosti.

S cieľom prehĺbiť verejnú diskusiu je užitočné, aby sa aktívna spolupráca medzi Európskym dvorom audítorov, vnútroštátnymi kontrolnými úradmi a inými inštitúciami členských štátov čoraz viac odzrkadľovala v horizontálnych preskúmaniach. V rámci svojich budúcich právomocí sa budem snažiť podporovať prípravu takýchto štúdií, ktoré poskytujú prierezový obraz o činnostiach EÚ a doteraz vykonanej audítorskej práci. Horizontálne preskúmania, ktoré identifikujú dlhodobé trendy a hlavné problémy a riziká, pomáhajú Európskemu parlamentu kontrolovať rozpočet EÚ. Okrem toho môžu inšpirovať budúcu audítorskú prácu určením oblastí, ktoré ešte neboli podrobené auditu.

Domnievam sa, že jednou z úloh člena Dvora audítorov je zabezpečiť dobré vzťahy s vnútroštátnym kontrolným úradom v jeho domovskej krajine a posilniť vzájomnú spoluprácu, napríklad účasťou na prezentáciách, konferenciách alebo seminároch, kde si obe inštitúcie môžu vymieňať informácie o výsledkoch svojej práce, použitej metodike auditu, osvedčených postupoch, problémoch, s ktorými sa stretávajú, a o možnostiach ich vyriešenia. Obe inštitúcie, Najvyšší kontrolný úrad aj Európsky dvor audítorov, dosahujú v oblasti spolupráce veľmi dobré výsledky. Ak sa stanem členom Dvora audítorov, chcel by som v tejto dobrej spolupráci pokračovať.

18. Ako by ste ďalej rozvíjali systém vypracúvania správ Európskeho dvora audítorov tak, aby Európsky parlament získal všetky potrebné informácie v súvislosti s presnosťou údajov poskytovaných Európskej komisii zo strany členských štátov?

Otázka presnosti údajov, ktoré má Európska komisia k dispozícii, vrátane údajov poskytnutých členskými štátmi, je rozhodujúca pre riadnu kontrolu rozpočtu. Je to obzvlášť dôležité vo vzťahu k oblastiam politiky podliehajúcich zdieľanému riadeniu, ktoré sa týka 80 % rozpočtu EÚ. Údaje poskytované členskými štátmi by mali byť presné, úplné, spoľahlivé a mali by sa zasielať včas, aby sa zlepšilo hospodárenie s rozpočtom a dohľad nad ním. Tieto údaje majú totiž vplyv na kvalitu správ, ktoré predkladá Európska komisia o výsledkoch dosiahnutých v rámci výdavkových programov EÚ. Zo spoľahlivých informácií zase vychádzajú tvorcovia politiky pri prijímaní dobrých rozhodnutí o vyčleňovaní prostriedkov na činnosti, ktoré prinášajú lepšie výsledky.

Problematika podávania správ členskými štátmi a otázka spoľahlivosti údajov sú v súčasnosti predmetom záujmu Dvora audítorov, ktorý sa im vo svojim správach venuje. Domnievam sa, že Dvor audítorov by mal byť naďalej aktívny v tejto oblasti, podávať Európskemu parlamentu správy o zistených nedostatkoch vo vnútroštátnych systémoch podávania správ a s prihliadnutím na potenciálne prínosy a náklady by mal predkladať odporúčania na zlepšenie situácie.

Zároveň sa domnievam, že by bolo tiež užitočné pre Dvor audítorov a vnútroštátne kontrolné orgány v členských štátoch, keby vykonávali spoločné kontroly umožňujúce overiť spoľahlivosť údajov poskytovaných členskými štátmi.

Ďalšie otázky

19. Zriekli by ste sa kandidatúry v prípade, že bude stanovisko Parlamentu k vášmu vymenovaniu za člena Dvora audítorov záporné?

Vzťahy medzi Dvorom audítorov a EP považujem za mimoriadne dôležité a založené na vzájomnom rešpekte a schopnosti vypočuť si stanoviská a argumenty druhej strany. V prípade záporného stanoviska Parlamentu k môjmu vymenovaniu za člena Európskeho dvora audítorov požiadam príslušný vnútroštátny orgán, ktorý navrhol moju kandidatúru, aby zvážil ďalšie kroky vrátane navrhnutia nového kandidáta.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Čiastočná obmena členov Dvora audítorov – poľský kandidát

Referenčné čísla

12496/2020 – C9-0350/2020 – 2020/0806(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o súhlas

5.11.2020

 

 

 

Gestorský výbor

 Dátum oznámenia na rokovaní

CONT

11.11.2020

 

 

 

Spravodajcovia

 Dátum menovania

Matteo Adinolfi

13.11.2020

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

7.12.2020

 

 

 

Dátum prijatia

7.12.2020

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

7

23

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Ryszard Antoni Legutko, Claudiu Manda, Younous Omarjee, Tsvetelina Penkova, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Joachim Stanisław Brudziński, Niclas Herbst, Mikuláš Peksa

Dátum predloženia

9.12.2020

 

 

Posledná úprava: 11. decembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia