JELENTÉS az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó, 10/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról – A kifizetési előirányzatok emelése a kiadások aktualizált előrejelzéseivel és a kiadások és bevételek egyéb kiigazításaival összhangban

10.12.2020 - (13643/2020 – C9-0395/2020 – 2020/0298(BUD))

Költségvetési Bizottság
Előadó: Monika Hohlmeier

Eljárás : 2020/0298(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A9-0252/2020
Előterjesztett szövegek :
A9-0252/2020
Viták :
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó, 10/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról – A kifizetési előirányzatok emelése a kiadások aktualizált előrejelzéseivel és a kiadások és bevételek egyéb kiigazításaival összhangban

(13643/2020 – C9-0395/2020 – 2020/0298(BUD))

Az Európai Parlament,

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

 tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

 tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre[1] és különösen annak 44. cikkére,

 tekintettel az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére, amelyet 2019. november 27-én fogadtak el véglegesen[2],

 tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre[3],

 tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra[4],

 tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozatra[5],

 tekintettel a Bizottság által 2020. október 9-én elfogadott, 10/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2020)0962),

 tekintettel a Tanács által 2020. december 8-án elfogadott és az Európai Parlamenthez 2020. december 9-én továbbított, a 10/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra (13643/2020 – C9-0395/2020),

 tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére,

 tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A9-0252/2020),

A. mivel a 10/2020. számú költségvetés-módosítási tervezet célja – a kifizetési előirányzatok szintjének növelése az aktualizált előrejelzésekkel összhangban és a globális átcsoportosítás (DEC 16/2020) keretében javasolt átcsoportosítások figyelembevételét követően – a bevételi oldal kiigazítása az árfolyam-különbségek és a beszedett további bírságok hatásának figyelembevétele érdekében, valamint az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és egyes decentralizált ügynökségek (ESMA, EIOPA, EBH és ELA) előirányzatainak szintjét érintő további korlátozottabb kiadási kiigazítások költségvetésbe való belefoglalása,

B. mivel a 10/2020. számú költségvetés-módosítási tervezet az 1a. fejezet (Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért), az 1b. fejezet (Gazdasági, társadalmi és területi kohézió), a 2. fejezet (Fenntartható növekedés: természeti erőforrások) és a 4. fejezet (Globális Európa) kifizetési előirányzatainak összesen 1569,3 millió EUR-val történő növelését javasolja,

C. mivel 93,8 millió EUR összegű kifizetési előirányzat fogja segíteni a COSME hitelgarancia-eszközének a Covid19 gazdasági következményei által sújtott kkv-k támogatására vonatkozó kötelezettségeinek teljesítését,

D. mivel az EMVA keretében 750 millió EUR összegű kiegészítő kifizetési előirányzat elsősorban átalányösszegű kifizetéseket fog finanszírozni a Covid19 által érintett mezőgazdasági termelők és kis- és középvállalkozások megsegítése céljából,

E. mivel az Előcsatlakozási Támogatási Eszközön (IPA II), az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközön (ENI) és a Fejlesztési Együttműködési Eszközön (DCI) keresztül 586 millió EUR összegű kifizetési előirányzat fogja támogatni a partnerországok megsegítésére irányuló globális uniós reagálást,

F. mivel a decentralizált ügynökségek költségvetés-végrehajtásának gondos felülvizsgálata olyan megtakarításokat tárt fel, amelyek hozzájárulnak a kifizetési előirányzatok 9,1 millió EUR-val történő csökkentéséhez,

G. mivel a 2020. szeptember végéig beszedett 128 millió EUR összegű pénzbírság és kényszerítő bírság hozzájárult a tagállamok uniós költségvetéshez való sajátforrás-hozzájárulásainak csökkentéséhez,

H. mivel a 10/2020. számú költségvetés-módosítási tervezet javasolt hatása a bevételi oldalon az egyéb bevételek 588 millió EUR-val történő csökkentését jelenti, amelyet a GNI-hozzájárulások ennek megfelelő növekedése ellensúlyoz,

1. tudomásul veszi a 10/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetet a Bizottság által benyújtott formában, amely – a Covid19-válsággal összefüggésben – 1569,3 millió EUR összegű további kifizetési előirányzat biztosítására szolgál a globális átcsoportosítás keretében javasolt átcsoportosítások figyelembevételét követően, a bevételi oldal kiigazítása és a költségvetés további korlátozottabb kiadási kiigazítása érdekében;

2. jóváhagyja a 10/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

3. utasítja elnökét annak megállapítására, hogy a 10/2020. számú költségvetés-módosítást véglegesen elfogadták, valamint arra, hogy gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

10.12.2020

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

36

2

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Petros Kokkalis

 


 

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

36

+

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Rainer Wieland, Angelika Winzig

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

ID

Hélène Laporte

Verts/ALE

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Francisco Guerreiro

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

GUE/NGL

Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

 

2

-

ID

Joachim Kuhs

NI

Ioannis Lagos

 

1

0

ID

Anna Bonfrisco

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

Utolsó frissítés: 2020. december 11.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat