VERSLAG over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 10/2020 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 – Verhoging van betalingskredieten overeenkomstig de geactualiseerde ramingen van de uitgaven en andere aanpassingen van de uitgaven en ontvangsten

10.12.2020 - (13643/2020 – C9‑0395/2020 – 2020/0298(BUD))

Begrotingscommissie
Rapporteur: Monika Hohlmeier

Procedure : 2020/0298(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A9-0252/2020
Ingediende teksten :
A9-0252/2020
Debatten :
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 10/2020 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 – Verhoging van betalingskredieten overeenkomstig de geactualiseerde ramingen van de uitgaven en andere aanpassingen van de uitgaven en ontvangsten

(13643/2020 – C9‑0395/2020 – 2020/0298(BUD))

Het Europees Parlement,

 gezien artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

 gezien artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

 gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012[1], en met name artikel 44,

 gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020, definitief vastgesteld op 27 november 2019[2],

 gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020[3] (MFK-verordening),

 gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer[4],

 gezien Besluit 2014/335/EU, Euratom van de Raad van 26 mei 2014 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie[5],

 gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 10/2020, goedgekeurd door de Commissie op 9 oktober 2020 (COM(2020)0962),

 gezien het standpunt inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 10/2020, op 8 december 2020 vastgesteld door de Raad en op 9 december 2020 toegezonden aan het Europees Parlement (13643/2020 – C9‑0395/2020),

 gezien artikel 94 van zijn Reglement,

 gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A9‑0252/2020),

A. overwegende dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 10/2020 tot doel heeft het niveau van de betalingskredieten te verhogen in overeenstemming met de geactualiseerde raming, rekening houdend met de herschikkingen die zijn voorgesteld in het kader van de “algemene overschrijving” (DEC 16/2020), de ontvangstenzijde aan te passen om rekening te houden met de gevolgen van wisselkoersverschillen en extra geïnde boetes, en verdere, beperktere aanpassingen in de begroting op te nemen met betrekking tot het niveau van de kredieten van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en een aantal gedecentraliseerde agentschappen (ESMA, Eiopa, EBA en ELA);

B. overwegende dat in het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 10/2020 een verhoging van de betalingskredieten van in totaal 1 569,3 miljoen EUR wordt voorgesteld voor de rubrieken 1a “Concurrentievermogen voor groei en banen”, 1b “Economische, sociale en territoriale samenhang”, 2 “Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen” en 4 “Europa als wereldspeler”;

C. overwegende dat betalingskredieten ten belope van 93,8 miljoen EUR zullen bijdragen tot het nakomen van de verplichtingen van de leninggarantiefaciliteit van Cosme ter ondersteuning van kmo’s die getroffen zijn door de economische gevolgen van COVID‑19;

D. overwegende dat 750 miljoen EUR aan extra betalingskredieten in het kader van het Elfpo met name zal worden gebruikt voor de financiering van forfaitaire betalingen ter ondersteuning van landbouwers en kleine/middelgrote landbouwbedrijven die getroffen zijn door COVID-19;

E. overwegende dat betalingskredieten ten belope van 586 miljoen EUR zullen dienen ter ondersteuning van de wereldwijde EU-respons om partnerlanden te helpen via het instrument voor pretoetredingssteun (IPA II), het Europees nabuurschapsinstrument (ENI) en het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI);

F. overwegende dat bij de zorgvuldige evaluatie van de begrotingsuitvoering van de gedecentraliseerde agentschappen besparingen zijn vastgesteld die bijdragen tot een verlaging van de betalingskredieten met 9,1 miljoen EUR;

G. overwegende dat geldboeten en dwangsommen voor een bedrag van 128 miljoen EUR die tot eind september 2020 zijn geïnd, hebben bijgedragen tot een verlaging van de eigenmiddelenbijdragen van de lidstaten aan de begroting van de Unie;

H. overwegende dat het algemene voorgestelde effect van het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 10/2020 aan de ontvangstenzijde een daling is van de overige ontvangsten met 588 miljoen EUR, gecompenseerd door een overeenkomstige verhoging van de bni‑bijdragen;

1. neemt kennis van het door de Commissie ingediende ontwerp van gewijzigde begroting nr. 10/2020, dat in het kader van de COVID-19-crisis bedoeld is om 1 569,3 miljoen EUR aan extra betalingskredieten beschikbaar te stellen, waarbij rekening is gehouden met de herschikkingen die zijn voorgesteld in de “algemene overschrijving”, om de ontvangstenzijde aan te passen en om verdere, beperktere aanpassingen in de begroting op te nemen;

2. keurt het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 10/2020 goed;

3. verzoekt zijn Voorzitter te constateren dat de gewijzigde begroting nr. 10/2020 definitief is vastgesteld en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

4. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de nationale parlementen.


INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

10.12.2020

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

36

2

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Petros Kokkalis

 


 

 

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

36

+

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Rainer Wieland, Angelika Winzig

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

ID

Hélène Laporte

Verts/ALE

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Francisco Guerreiro

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

GUE/NGL

Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

 

2

-

ID

Joachim Kuhs

NI

Ioannis Lagos

 

1

0

ID

Anna Bonfrisco

 

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+ : voor

- : tegen

0 : onthouding

 

 

Laatst bijgewerkt op: 11 december 2020
Juridische mededeling - Privacybeleid