Nós Imeachta : 2020/0343(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0253/2020

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0253/2020

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 15/12/2020 - 9

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2020)0346

<Date>{10/12/2020}10.12.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0253/2020</NoDocSe>
PDF 153kWORD 46k

<TitreType>TUARASCÁIL</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>ar an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena n-údaraítear don Choimisiún vóta a chaitheamh i bhfabhar mhéadú caipitil an Chiste Eorpaigh Infheistíochta</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0774 – C9‑0378/2020 – 2020/0343(COD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}An Coiste um Buiséid</Commission>

Rapóirtéir: <Depute>Johan Van Overtveldt</Depute>

(Nós imeachta simplithe – Riail 52(1) de na Rialacha Nós Imeachta)

EARRÁIDÍ/AGUISÍNÍ
DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 AN NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena n-údaraítear don Choimisiún vóta a chaitheamh i bhfabhar mhéadú caipitil an Chiste Eorpaigh Infheistíochta

(COM(2020)0774 – C9‑0378/2020 – 2020/0343(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2020)0774),

 ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 173(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C9-0378/2020),

 ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

 tar éis di dul i gcomhairle le Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa,

 ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Buiséid (A9-0253/2020),

1. ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh, lena nglacann sí ceannas ar an togra ón gCoimisiún;

2. á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig an bParlaimint arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

 

AN NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena n-údaraítear don Choimisiún vóta a chaitheamh i bhfabhar mhéadú caipitil an Chiste Eorpaigh Infheistíochta

Tagairtí

COM(2020)0774 – C9-0378/2020 – 2020/0343(COD)

Dáta tíolactha chun PE

25.11.2020

 

 

 

An Coiste Freagrach

 Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

BUDG

26.11.2020

 

 

 

Rapóirtéirí

 Dáta an cheapacháin

Johan Van Overtveldt

2.12.2020

 

 

 

Nós Imeachta simplithe - dáta an chinnidh

2.12.2020

Dáta an ghlactha

10.12.2020

 

 

 

Dáta don chur síos

10.12.2020

 

 

An nuashonrú is déanaí: 11 Nollaig 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais