RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de autorizare a Comisiei să voteze în favoarea majorării de capital a Fondului European de Investiții

  10.12.2020 - (COM(2020)0774 – C9-0378/2020 – 2020/0343(COD)) - ***I

  Comisia pentru bugete
  Raportor: Johan Van Overtveldt
  [Procedura simplificată – articolul 52 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]


  Procedură : 2020/0343(COD)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A9-0253/2020
  Texte depuse :
  A9-0253/2020
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de autorizare a Comisiei să voteze în favoarea majorării de capital a Fondului European de Investiții

  (COM(2020)0774 – C9-0378/2020– 2020/0343(COD))

  (Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

  Parlamentul European,

   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2020)0774),

   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 173 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0378/2020),

   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

   după consultarea Comitetului Economic și Social European,

   având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

   având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A9-0253/2020),

  1. adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei;

  2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

  3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

   

  PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

  Titlu

  Decizie a Parlamentului European și a Consiliului de autorizare a Comisiei să voteze în favoarea majorării de capital a Fondului European de Investiții

  Referințe

  COM(2020)0774 – C9-0378/2020 – 2020/0343(COD)

  Data prezentării la PE

  25.11.2020

   

   

   

  Comisie competentă

   Data anunțului în plen

  BUDG

  26.11.2020

   

   

   

  Raportor

   Data numirii

  Johan Van Overtveldt

  2.12.2020

   

   

   

  Procedură simplificată - data deciziei

  2.12.2020

  Data adoptării

  10.12.2020

   

   

   

  Data depunerii

  10.12.2020

   

   

  Ultima actualizare: 11 decembrie 2020
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate