SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa Komisia poveruje hlasovať za zvýšenie základného imania Európskeho investičného fondu

10.12.2020 - (COM(2020)0774 – C9-0378/2020 – 2020/0343(COD)) - ***I


Výbor pre rozpočet
Spravodajca: Johan Van Overtveldt
(Zjednodušený postup – článok 52 ods. 1 rokovacieho poriadku)


Postup : 2020/0343(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A9-0253/2020
Predkladané texty :
A9-0253/2020
Rozpravy :
Hlasovanie :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa Komisia poveruje hlasovať za zvýšenie základného imania Európskeho investičného fondu

(COM(2020)0774 – C9-0378/2020– 2020/0343(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0774),

 so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 173 ods. 3 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0378/2020),

 so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

 so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A9-0253/2020),

1. prijíma návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

 

 

 


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa Komisia poveruje hlasovať za zvýšenie základného imania Európskeho investičného fondu

Referenčné čísla

COM(2020)0774 – C9-0378/2020 – 2020/0343(COD)

Dátum predloženia v EP

25.11.2020

 

 

 

Gestorský výbor

 Dátum oznámenia na rokovaní

BUDG

26.11.2020

 

 

 

Spravodajcovia

 Dátum menovania

Johan Van Overtveldt

2.12.2020

 

 

 

Zjednodušený postup - dátum rozhodnutia

2.12.2020

Dátum prijatia

10.12.2020

 

 

 

Dátum predloženia

10.12.2020

 

 

Posledná úprava: 11. decembra 2020
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia