ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό των προϋποθέσεων πρόσβασης στα άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1862 και του κανονισμού (ΕΕ) 2019/816

  11.12.2020 - (COM(2019)0003 – C8-0025/2019 – 2019/0001(COD)) - ***I

  Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
  Εισηγητής: Jeroen Lenaers


  Διαδικασία : 2019/0001(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A9-0254/2020
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A9-0254/2020
  Συζήτηση :
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό των προϋποθέσεων πρόσβασης στα άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1862 και του κανονισμού (ΕΕ) 2019/816

  (COM(2019)0003 – C8-0025/2019 – 2019/0001(COD))

  (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2019)0003),

   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 82 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0025/2019),

   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

   έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-0254/2020),

  1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

  2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

  3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

   

  Τροπολογία  1

   

  Πρόταση κανονισμού

  Τίτλος

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των προϋποθέσεων πρόσβασης στα άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1862 και του κανονισμού (ΕΕ) yyyy/xxx [ECRIS-TCN]

  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των προϋποθέσεων πρόσβασης στα άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1862, του κανονισμού (ΕΕ) 2019/816 και του κανονισμού (ΕΕ) 2019/818

  Τροπολογία  2

   

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 4

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (4) Ο παρών κανονισμός καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εφαρμοστούν αυτή η διαλειτουργικότητα και οι προϋποθέσεις για την αναζήτηση δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ και δεδομένων της Ευρωπόλ από την αυτοματοποιημένη διαδικασία του ETIAS με σκοπό τον εντοπισμό θετικών αποτελεσμάτων. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν οι κανονισμοί (ΕΕ) 2018/1862 (SIS για την αστυνομική συνεργασία)26 και (ΕΕ) yyyy/xxxx (ECRIS-TCN)27 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προκειμένου να συνδεθεί το κεντρικό σύστημα ETIAS με τα άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ και με τα δεδομένα της Ευρωπόλ και να προσδιοριστούν τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται προς και από τα εν λόγω συστήματα πληροφοριών της ΕΕ και τα δεδομένα της Ευρωπόλ.

  (4) Ο παρών κανονισμός καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εφαρμοστούν αυτή η διαλειτουργικότητα και οι προϋποθέσεις για την αναζήτηση δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ και δεδομένων της Ευρωπόλ από την αυτοματοποιημένη διαδικασία του ETIAS με σκοπό τον εντοπισμό θετικών αποτελεσμάτων. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν οι κανονισμοί (ΕΕ) 2018/1862 (SIS για την αστυνομική συνεργασία)26 και (ΕΕ) 2019/816 (ECRIS-TCN)27 και (ΕΕ) 2019/818 (Αστυνομία και διαλειτουργικότητα)27α του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προκειμένου να συνδεθεί το κεντρικό σύστημα ETIAS με τα άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ και με τα δεδομένα της Ευρωπόλ και να προσδιοριστούν τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται προς και από τα εν λόγω συστήματα πληροφοριών της ΕΕ και τα δεδομένα της Ευρωπόλ.

  __________________

  __________________

  26 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, την τροποποίηση και κατάργηση της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1986/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της απόφασης 2010/261/ΕΕ της Επιτροπής (ΕΕ L 312, 7.12.2018, σ. 56).

  26 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, την τροποποίηση και κατάργηση της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1986/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της απόφασης 2010/261/ΕΕ της Επιτροπής (ΕΕ L 312, 7.12.2018, σ. 56).

  27 Κανονισμός (ΕΕ) YYYY/xxx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ... (ΕΕ L της , σ. ).

  27 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/816 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, για τη θέσπιση κεντρικού συστήματος εντοπισμού των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών (ECRIS-TCN), με σκοπό τη συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου, και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1726(ΕΕ L 135 της 22.5.2019, σ. 1).

   

  27α Κανονισμός (ΕΕ) 2019/818 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για τη θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας, του ασύλου και της μετανάστευσης και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2018/1726, (ΕΕ) 2018/1862 και (ΕΕ) 2019/816 (ΕΕ L 135 της 22.5.2019, σ. 85).

  Τροπολογία  3

   

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 6

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (6) Για λόγους αποδοτικότητας και μείωσης του κόστους, το ETIAS θα πρέπει να χρησιμοποιήσει εκ νέου συστατικά στοιχεία υλισμικού και λογισμικού που αναπτύχθηκαν για το σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για την ανάπτυξη του κοινόχρηστου αποθετηρίου δεδομένων ταυτότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240. Αυτό το αποθετήριο που θα χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των αλφαριθμητικών στοιχείων ταυτότητας τόσο των αιτούντων ETIAS όσο και των υπηκόων τρίτων χωρών που είναι καταχωρισμένοι στο ΣΕΕ θα πρέπει να αναπτυχθεί κατά τρόπο που να επιτρέπει την επέκτασή του ώστε να εξελιχθεί στο μελλοντικό κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας. Στο ίδιο πνεύμα, το εργαλείο που θα δημιουργηθεί για να μπορεί το ETIAS να αντιπαραβάλει τα δεδομένα του με αυτά που υπάρχουν σε όλα τα άλλα συστήματα στα οποία πραγματοποιεί αναζήτηση μέσω ενός μόνο ερωτήματος θα πρέπει να αναπτυχθεί κατά τρόπο ώστε να μπορεί να εξελιχθεί στη μελλοντική ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης.

  (6) Για λόγους αποδοτικότητας και μείωσης του κόστους, το ETIAS θα πρέπει να χρησιμοποιήσει εκ νέου συστατικά στοιχεία υλισμικού και λογισμικού που αναπτύχθηκαν για το σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για την ανάπτυξη του κοινόχρηστου αποθετηρίου δεδομένων ταυτότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240. Αυτό το αποθετήριο που θα χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των αλφαριθμητικών στοιχείων ταυτότητας τόσο των αιτούντων ETIAS όσο και των υπηκόων τρίτων χωρών που είναι καταχωρισμένοι στο ΣΕΕ θα πρέπει να αναπτυχθεί κατά τρόπο που να επιτρέπει την επέκτασή του.

  Τροπολογία  4

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (6 α) Η ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης (ESP), που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/817 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, θα επιτρέψει τη σύγκριση των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο ETIAS με τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε κάθε άλλο σύστημα πληροφοριών της ΕΕ μέσω μίας μόνο αναζήτησης.

   

  ______________

   

  1α. Κανονισμός (ΕΕ) 2019/817 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ στον τομέα των συνόρων και θεωρήσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 767/2008, (ΕΕ) 2016/399, (ΕΕ) 2017/2226, (ΕΕ) 2018/1240, (ΕΕ) 2018/1726 και (ΕΕ) 2018/1861 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και των αποφάσεων 2004/512/ΕΚ και 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 135 της 22.5.2019, σ. 27).

  Τροπολογία  5

   

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 8

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (8) Προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης επίτευξη των στόχων του ETIAS, καθώς και να προαχθούν οι στόχοι του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν («SIS»), είναι αναγκαίο να συμπεριληφθεί στο πεδίο εφαρμογής των αυτοματοποιημένων επαληθεύσεων μια νέα κατηγορία καταχωρίσεων που δημιουργήθηκε με την πρόσφατη αναθεώρηση του SIS, ήτοι οι καταχωρίσεις για πρόσωπα που υπόκεινται σε ελέγχους έρευνας.

  (8) Προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης επίτευξη των στόχων του ETIAS, καθώς και να προαχθούν οι στόχοι του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν («SIS»), είναι αναγκαίο να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής των αυτοματοποιημένων επαληθεύσεων νέες κατηγορίες καταχωρίσεων που δημιουργήθηκαν με την πρόσφατη αναθεώρηση του SIS, ήτοι οι καταχωρίσεις για πρόσωπα που υπόκεινται σε ελέγχους έρευνας και οι καταχωρίσεις για υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής.

  Τροπολογία  6

   

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 10

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (10) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/xxxx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου29, [ECRIS-TCN] και με την πρόθεση που εκφράστηκε στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1240, το ETIAS θα πρέπει να μπορεί να επαληθεύει εάν υπάρχουν αντιστοιχίες μεταξύ των δεδομένων στους φακέλους αιτήσεων ETIAS και των δεδομένων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου – υπήκοοι τρίτων χωρών («ECRIS-TCN») στο κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας («CIR») όσον αφορά τα κράτη μέλη που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών για τρομοκρατικά εγκλήματα ή άλλες σοβαρές αξιόποινες πράξεις.

  (10) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ)2019/816 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και με την πρόθεση που εκφράστηκε στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1240, το ETIAS θα πρέπει να μπορεί να επαληθεύει εάν υπάρχουν αντιστοιχίες μεταξύ των δεδομένων στους φακέλους αιτήσεων ETIAS και των δεδομένων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου – υπήκοοι τρίτων χωρών («ECRIS-TCN») στο κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας («CIR») όσον αφορά τα κράτη μέλη που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών για τρομοκρατικά εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τα τελευταία 20 έτη ή άλλες σοβαρές αξιόποινες πράξεις που διαπράχθηκαν κατά την τελευταία δεκαετία, οι οποίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα του κανονισμού (EΕ) 2018/1240, όταν οι εν λόγω αξιόποινες πράξεις τιμωρούνται δυνάμει του εθνικού δικαίου με στερητική της ελευθερίας ποινής ή με στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφαλείας για χρονικό διάστημα μέγιστης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών.

  __________________

  __________________

  29 [Κανονισμός (ΕΕ) yyyy/xxx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ... (ΕΕ L της , σ. )].

   

  Τροπολογία  7

   

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (10 α) Τα κράτη μέλη συλλέγουν και επεξεργάζονται ήδη δεδομένα υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών για τους σκοπούς του κανονισμού ECRIS-TCN. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να επιβάλλει στα κράτη μέλη καμία υποχρέωση τροποποίησης ή επέκτασης των δεδομένων υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών που συλλέγονται ήδη στο πλαίσιο του κανονισμού ECRIS-TCN.

  Τροπολογία  8

   

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 22

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (22) Επομένως, οι κανονισμοί (ΕΕ) 2018/1862 (SIS για την αστυνομική συνεργασία) και (ΕΕ) yyyy/xxx [ECRIS-TCN] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα πρέπει να τροποποιηθούν.

  (22) Επομένως, οι κανονισμοί (ΕΕ) 2018/1862 (SIS για την αστυνομική συνεργασία) και (ΕΕ) 2019/816 (ECRIS-TCN) και (ΕΕ) 2019/818 ([Αστυνομία και διαλειτουργικότητα) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα πρέπει να τροποποιηθούν.

  Τροπολογία  9

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 1 – σημείο 2

  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862

  Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  στ) τη χειροκίνητη επεξεργασία των αιτήσεων ETIAS από την εθνική μονάδα ETIAS, σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240.»·

  ζ) τη χειροκίνητη επεξεργασία των αιτήσεων ETIAS από την εθνική μονάδα ETIAS, σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240.»·

  Τροπολογία  10

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 1 – σημείο 3

  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862

  Άρθρο 50 α – παράγραφος 1

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Η κεντρική μονάδα ETIAS, η οποία συστάθηκε στους κόλπους του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 έχει, για τους σκοπούς της εκτέλεσης των καθηκόντων που της ανατίθενται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1240, δικαίωμα πρόσβασης και αναζήτησης στα συναφή δεδομένα που έχουν καταχωριστεί στο SIS. Για την εν λόγω πρόσβαση και αναζήτηση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παράγραφοι 4 έως 8 του παρόντος κανονισμού.

  1. Η κεντρική μονάδα ETIAS, η οποία συστάθηκε στους κόλπους του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 έχει, για τους σκοπούς της εκτέλεσης των καθηκόντων που της ανατίθενται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1240, δικαίωμα πρόσβασης και αναζήτησης στα συναφή δεδομένα που έχουν καταχωριστεί στο SIS σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 8 του εν λόγω κανονισμού. Για την εν λόγω πρόσβαση και αναζήτηση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παράγραφοι 4 έως 8 του παρόντος κανονισμού.

  Τροπολογία  11

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 1 – σημείο 3

  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862

  Άρθρο 503α – παράγραφος 2

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Εάν από επαλήθευση που πραγματοποιεί η κεντρική μονάδα ETIAS επιβεβαιώνεται η αντιστοιχία των δεδομένων που έχουν καταχωριστεί στον φάκελο της αίτησης ETIAS με καταχώριση στο SIS, εφαρμόζονται τα άρθρα 23, 24 και 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240.

  2. Εάν από επαλήθευση που πραγματοποιεί η κεντρική μονάδα ETIAS δυνάμει του άρθρου 22 και του άρθρου 23, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 επιβεβαιώνεται η αντιστοιχία των δεδομένων που έχουν καταχωριστεί στον φάκελο της αίτησης ETIAS με καταχώριση στο SIS ή εάν παραμένουν αμφιβολίες, εφαρμόζονται τα άρθρα 23, 24 και 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240.

  Τροπολογία  12

   

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 1 – σημείο 3

  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862

  Άρθρο 50β – παράγραφος 1

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Από την έναρξη της λειτουργίας του ETIAS, όπως προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, το κεντρικό σύστημα SIS είναι συνδεδεμένο με το εργαλείο που αναφέρεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, προκειμένου να είναι δυνατή η αυτοματοποιημένη επεξεργασία που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο.

  1. Από την έναρξη της λειτουργίας του ETIAS, όπως προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, το κεντρικό σύστημα SIS είναι συνδεδεμένο με την ESP, προκειμένου να είναι δυνατή η αυτοματοποιημένη επεξεργασία που αναφέρεται στο άρθρο 11.

  Τροπολογία  13

   

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 1 – σημείο 3

  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862

  Άρθρο 50β – παράγραφος 3

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3. Για τους σκοπούς των επαληθεύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο α), στοιχείο δ) και στοιχείο ιγ) σημείο i) και στο άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, το κεντρικό σύστημα ETIAS χρησιμοποιεί το εργαλείο που αναφέρεται στο άρθρο 11 του εν λόγω κανονισμού για την αντιπαραβολή των δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 με τα δεδομένα στο SIS, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 8 του εν λόγω κανονισμού.

  3. Για τους σκοπούς των επαληθεύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχεία α), δ) και ιγ) σημείο i), στο άρθρο 23 παράγραφος 1, στο άρθρο 24 παράγραφος 6 στοιχείο γ) σημείο ii), και στο άρθρο 54 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, το κεντρικό σύστημα ETIAS χρησιμοποιεί την ESP για την αντιπαραβολή των δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 με δεδομένα στο SIS, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 8 του εν λόγω κανονισμού.

  Τροπολογία  14

   

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 1 – σημείο 3

  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862

  Άρθρο 50β – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Όταν εισάγεται στο SIS νέα καταχώριση που αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 σχετικά με ταξιδιωτικά έγγραφα που δηλώνονται ως απολεσθέντα, κλαπέντα, υπεξαιρεθέντα ή ακυρωθέντα, το SIS διαβιβάζει τις πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω καταχώριση, χρησιμοποιώντας την αυτοματοποιημένη επεξεργασία και το εργαλείο που αναφέρεται στο άρθρο 11 του εν λόγω κανονισμού, στο κεντρικό σύστημα ETIAS, προκειμένου να επαληθευτεί εάν αυτή η νέα καταχώριση αντιστοιχεί σε υφιστάμενη άδεια ταξιδιού.».

  Όταν εισάγεται στο SIS νέα καταχώριση που αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 σχετικά με ταξιδιωτικά έγγραφα που δηλώνονται ως απολεσθέντα, κλαπέντα, υπεξαιρεθέντα ή ακυρωθέντα, το SIS διαβιβάζει τις πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω καταχώριση, χρησιμοποιώντας την αυτοματοποιημένη επεξεργασία και την ESP στο κεντρικό σύστημα ETIAS, προκειμένου να επαληθευτεί εάν αυτή η νέα καταχώριση αντιστοιχεί σε υφιστάμενη άδεια ταξιδιού.».

  Τροπολογία  15

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – τίτλος

   

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) yyyy/xxxx [ECRIS-TCN]

  Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/816

  Τροπολογία  16

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – εδάφιο 1

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Ο κανονισμός yyyy/xxxx (κανονισμός ECRIS-TCN) τροποποιείται ως εξής44 45:

  Ο κανονισμός 2019/816 (κανονισμός ECRIS-TCN) τροποποιείται ως εξής44 45:

  _________________

  _________________

  44 Στις παρούσες τροποποιήσεις λαμβάνεται υπόψη η πρόταση COM (2017) 344 final της Επιτροπής.

  44 Στις παρούσες τροποποιήσεις λαμβάνεται υπόψη η πρόταση COM (2017) 344 final της Επιτροπής.

  45 Για την αρίθμηση λαμβάνεται υπόψη η τροποποίηση του παρόντος κανονισμού από την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (αστυνομική και δικαστική συνεργασία, άσυλο και μετανάστευση), COM (2018) 480 final.

  45 Για την αρίθμηση λαμβάνεται υπόψη η τροποποίηση του παρόντος κανονισμού από την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (αστυνομική και δικαστική συνεργασία, άσυλο και μετανάστευση), COM (2018) 480 final.

  Τροπολογία  17

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 1

  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/816

  Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  «δ) τους όρους υπό τους οποίους τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο σύστημα ECRIS-TCN μπορούν να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της διαχείρισης των συνόρων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*.

  «δ) τους όρους υπό τους οποίους τα δεδομένα υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που περιλαμβάνονται στο σύστημα ECRIS-TCN μπορούν να χρησιμοποιούνται από την κεντρική μονάδα ETIAS για τους σκοπούς της υποστήριξης του στόχου που ορίζεται βάσει του άρθρου 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2018/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου* για τον προσδιορισμό του κατά πόσον η παρουσία αιτούντων του ETIAS στο έδαφος των κρατών μελών θα ενείχε κινδύνους για την ασφάλεια.

  _________________

  _________________

  * Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS) και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1077/2011, (ΕΕ) αριθ. 515/2014, (ΕΕ) 2016/399, (ΕΕ) 2016/1624 και (ΕΕ) 2017/2226 (ΕΕ L 236 της 19.9.2018, σ. 1).

  * Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS) και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1077/2011, (ΕΕ) αριθ. 515/2014, (ΕΕ) 2016/399, (ΕΕ) 2016/1624 και (ΕΕ) 2017/2226 (ΕΕ L 236 της 19.9.2018, σ. 1).

  Τροπολογία  18

   

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2

  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/816

  Άρθρο 2 – εδάφιο 1

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην επεξεργασία στοιχείων ταυτότητας υπηκόων τρίτων χωρών εις βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί καταδικαστικές αποφάσεις στα κράτη μέλη με σκοπό τον εντοπισμό του κράτους μέλους ή των κρατών μελών στα οποία εκδόθηκαν οι εν λόγω καταδικαστικές αποφάσεις, καθώς και για τους σκοπούς της διαχείρισης των συνόρων [και της συμβολής στη διευκόλυνση και την υποστήριξη της ορθής ταυτοποίησης των προσώπων].

  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην επεξεργασία στοιχείων ταυτότητας υπηκόων τρίτων χωρών εις βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί καταδικαστικές αποφάσεις στα κράτη μέλη, για τον σκοπό του εντοπισμού του ή των κρατών μελών στα οποία εκδόθηκαν οι εν λόγω καταδικαστικές αποφάσεις.

  Τροπολογία  19

   

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2

  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/816

  Άρθρο 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Ο παρών κανονισμός διευκολύνει και στηρίζει επίσης την ορθή ταυτοποίηση των προσώπων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/818.

  Τροπολογία  20

   

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2

  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/816

  Άρθρο 2 – εδάφιο 1 β (νέο)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Ο παρών κανονισμός στηρίζει επίσης τον στόχο που ορίζεται στο άρθρο 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 για τον προσδιορισμό του κατά πόσον η παρουσία αιτούντων του ETIAS στο έδαφος των κρατών μελών θα ενείχε κινδύνους για την ασφάλεια.

  Τροπολογία  21

   

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2

  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/816

  Άρθρο 2 – εδάφιο 2

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Εξαιρουμένου του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii), οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού που ισχύουν για τους υπηκόους τρίτων χωρών ισχύουν και για τους πολίτες της Ένωσης οι οποίοι έχουν επίσης την ιθαγένεια τρίτης χώρας και εις βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί καταδικαστικές αποφάσεις στα κράτη μέλη.»·

  Εξαιρουμένων των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 και του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii), οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού που ισχύουν για τους υπηκόους τρίτων χωρών ισχύουν και για τους πολίτες της Ένωσης οι οποίοι έχουν επίσης την ιθαγένεια τρίτης χώρας και εις βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί καταδικαστικές αποφάσεις στα κράτη μέλη·

  Τροπολογία  22

   

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 3 - στοιχείο α

  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/816

  Άρθρο 3 – στοιχείο στ

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α) το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  α) το σημείο 6 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

  «στ) «αρμόδιες αρχές»: οι κεντρικές αρχές και οι οργανισμοί της Ένωσης (Eurojust, Ευρωπόλ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η κεντρική μονάδα ETIAS που έχει συσταθεί στους κόλπους του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής) που εξουσιοδοτούνται να έχουν πρόσβαση ή να πραγματοποιούν αναζητήσεις στο σύστημα ECRIS-TCN σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·»·

  6) «αρμόδιες αρχές»: οι κεντρικές αρχές και οι Eurojust, Ευρωπόλ, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και κεντρική μονάδα ETIAS που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, που εξουσιοδοτούνται να έχουν πρόσβαση ή να πραγματοποιούν αναζητήσεις στο σύστημα ECRIS-TCN σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·»·

  Τροπολογία  23

   

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο β

  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/816

  Άρθρο 3 – στοιχεία κ και κα

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β) προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:

  διαγράφεται

  «κ) «τρομοκρατικό έγκλημα»: έγκλημα που αντιστοιχεί ή είναι ισοδύναμο με ένα από τα εγκλήματα που αναφέρονται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*·

   

  κα) «σοβαρή αξιόποινη πράξη»: αξιόποινη πράξη που αντιστοιχεί ή είναι ισοδύναμη με μία από τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της απόφασης-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ** του Συμβουλίου, εφόσον τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας ποινή ή με στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφάλειας ανώτατης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

   

  _____________

   

  * Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88 της 31.3.2017, σ. 6).

   

  ** Απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών (ΕΕ L 190 της 18.7.2002, σ. 1).»·

   

  Τροπολογία  24

   

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 4 - στοιχείο α

  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/816

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  γ) εάν συντρέχει περίπτωση, επισήμανση που υποδηλώνει ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει καταδικαστεί για τρομοκρατικό έγκλημα ή άλλη σοβαρή αξιόποινη πράξη, και, στις περιπτώσεις αυτές, τον κωδικό του κράτους μέλους ή των κρατών μελών καταδίκης.»·

  γ) εάν συντρέχει περίπτωση, επισήμανση που υποδηλώνει, για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, ότι ο συγκεκριμένος υπήκοος τρίτης χώρας έχει καταδικαστεί για τρομοκρατικό έγκλημακατά την τελευταία εικοσαετία ή, κατά την τελευταία δεκαετία, για οποιαδήποτε άλλη αξιόποινη πράξη που περιλαμβάνεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, εφόσον αυτές οι αξιόποινες πράξεις τιμωρούνται από το εθνικό δίκαιο με στερητική της ελευθερίας ποινή ή με στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφάλειας ανώτατης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, και στις περιπτώσεις αυτές τον κωδικό του κράτους μέλους ή των κρατών μελών καταδίκης.»·

  Τροπολογία  25

   

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β

  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/816

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1α. [Το CIR περιέχει τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία β) και γ) και στην παράγραφο 2, καθώς και τα ακόλουθα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α): επώνυμο· όνομα/-τα· ημερομηνία γέννησης· τόπο γέννησης (πόλη και κράτος)· ιθαγένεια ή ιθαγένειες· γένος· είδος και αριθμό του/των ταξιδιωτικού/-ών εγγράφου/-ων· ονομασία της αρχής έκδοσής τους· κατά περίπτωση, προηγούμενα ονόματα, ψευδώνυμο/-α και/ή άλλο ή άλλα ονόματα με τα οποία είναι γνωστό το καταδικασθέν πρόσωπο, καθώς και, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), τον κωδικό του κράτους μέλους καταδίκης. Τα υπόλοιπα δεδομένα του ECRIS-TCN αποθηκεύονται στο κεντρικό σύστημα ECRIS-TCN]·

  1α. Το CIR περιέχει τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία β) και γ) και στην παράγραφο 2, καθώς και τα ακόλουθα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α): επώνυμο· όνομα/-τα· ημερομηνία γέννησης· τόπο γέννησης (πόλη και κράτος)· ιθαγένεια ή ιθαγένειες· γένος· προηγούμενα ονόματα, όπου έχει εφαρμογή, ψευδώνυμο/-α και/ή άλλο ή άλλα ονόματα με τα οποία είναι γνωστό το καταδικασθέν πρόσωπο, αν υπάρχουν, το είδος και ο αριθμός των ταξιδιωτικών εγγράφων του προσώπου, το όνομα της αρχής έκδοσης καθώς και, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), τον κωδικό του κράτους μέλους καταδίκης. Τα υπόλοιπα δεδομένα του ECRIS-TCN αποθηκεύονται στο κεντρικό σύστημα ECRIS-TCN·

  Τροπολογία  26

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β α (νέο)

  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/816

  Άρθρο 5 – παράγραφος 6 α (νέα)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  β α) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

   

  «6 α. Οι ειδικές ενδείξεις και ο κωδικός του κράτους μέλους ή των κρατών μελών καταδίκης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) του παρόντος άρθρου είναι προσβάσιμα και αναζητήσιμα μόνο από το κεντρικό σύστημα ETIAS για τους σκοπούς της επαλήθευσης σύμφωνα με το άρθρο 7α του παρόντος κανονισμού σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο ιδ) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, όταν εντοπίζονται θετικές απαντήσεις μετά την αυτοματοποιημένη επεξεργασία που αναφέρεται στο άρθρο 11 του εν λόγω κανονισμού.

   

  Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, οι ειδικές ενδείξεις και ο κωδικός του κράτους μέλους ή των κρατών μελών καταδίκης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) δεν είναι ορατά σε οποιαδήποτε άλλη αρχή εκτός από την κεντρική αρχή του κράτους μέλους καταδίκης που δημιούργησε το αρχείο που φέρει την ειδική ένδειξη·»

  Τροπολογία  27

   

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 5

  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/816

  Άρθρο 7 – εδάφιο 5

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (5) στο άρθρο 7, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  (5) στο άρθρο 7, η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  «5. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος αναζήτησης, το κεντρικό σύστημα [ή το CIR] διαβιβάζει αυτόματα στην αρμόδια αρχή πληροφορίες για το ή τα κράτη μέλη που διαθέτουν πληροφορίες ποινικού μητρώου σχετικά με τον υπήκοο τρίτης χώρας, μαζί με τον ή τους σχετικούς αριθμούς αναφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και τις τυχόν συναφείς πληροφορίες ταυτότητας. Οι εν λόγω πληροφορίες ταυτότητας χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό της επαλήθευσης της ταυτότητας του συγκεκριμένου υπηκόου τρίτης χώρας. Το αποτέλεσμα αναζήτησης στο κεντρικό σύστημα μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο για τον σκοπό της υποβολής αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 6 της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ, αίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού, ή για τους σκοπούς της διαχείρισης των συνόρων [και τη διευκόλυνση και υποστήριξη της ορθής ταυτοποίησης των προσώπων που έχουν καταχωριστεί στο σύστημα ECRIS-TCN].»·

  «7. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος αναζήτησης, το κεντρικό σύστημα ή το CIR διαβιβάζει αυτόματα στην αρμόδια αρχή πληροφορίες για το ή τα κράτη μέλη που διαθέτουν πληροφορίες ποινικού μητρώου σχετικά με τον υπήκοο τρίτης χώρας, μαζί με τον ή τους σχετικούς αριθμούς αναφοράς και τις τυχόν συναφείς πληροφορίες ταυτότητας. Οι εν λόγω πληροφορίες ταυτότητας χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό της επαλήθευσης της ταυτότητας του συγκεκριμένου υπηκόου τρίτης χώρας. Το αποτέλεσμα αναζήτησης στο κεντρικό σύστημα μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο για τον σκοπό της υποβολής αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 6 της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ, αίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού, ή για τους σκοπούς της διευκόλυνσης και υποστήριξης της ορθής ταυτοποίησης προσώπων και για τον σκοπό της υποστήριξης του στόχου που ορίζεται στο άρθρο 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 για τον προσδιορισμό του κατά πόσον η παρουσία αιτούντων του ETIAS στο έδαφος των κρατών μελών θα ενείχε κινδύνους για την ασφάλεια.»·

  Τροπολογία  28

   

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 6

  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/816

  Άρθρο 7 α – παράγραφος 1

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Η κεντρική μονάδα ETIAS, η οποία συστάθηκε στους κόλπους του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 έχει, για τους σκοπούς της εκτέλεσης των καθηκόντων που της ανατίθενται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1240, δικαίωμα πρόσβασης και αναζήτησης στα δεδομένα του ECRIS-TCN στο [CIR]. Ωστόσο, έχει πρόσβαση μόνο στα αρχεία δεδομένων στα οποία έχει προστεθεί επισήμανση σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού.

  1. Η κεντρική μονάδα ETIAS, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 έχει, για τους σκοπούς της εκτέλεσης των καθηκόντων που της ανατίθενται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1240, δικαίωμα πρόσβασης και αναζήτησης στα δεδομένα του ECRIS-TCN στο CIR. Ωστόσο, έχει πρόσβαση σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 8 του εν λόγω κανονισμού μόνο στα αρχεία δεδομένων στα οποία έχει προστεθεί επισήμανση σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού.

  Τροπολογία  29

   

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 6

  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/816

  Άρθρο 7 α – παράγραφος 2

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Το [CIR] είναι συνδεδεμένο με το εργαλείο που αναφέρεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 ώστε να είναι δυνατή η αυτοματοποιημένη επεξεργασία που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο.

  2. Το CIR είναι συνδεδεμένο με την ESP ώστε να είναι δυνατή η αυτοματοποιημένη επεξεργασία που αναφέρεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240. .

  Τροπολογία  30

   

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 6

  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/816

  Άρθρο 7α – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Για τους σκοπούς της εκτέλεσης των επαληθεύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο ιδ) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, το κεντρικό σύστημα ETIAS χρησιμοποιεί το εργαλείο που αναφέρεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 για την αντιπαραβολή των δεδομένων του ETIAS με τα δεδομένα που περιέχουν επισήμανση στο ECRIS-TCN [στο CIR], σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού και σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 8 του κανονισμού 2018/1240, χρησιμοποιώντας τις αντιστοιχίες που αναφέρονται στον πίνακα του παραρτήματος ΙΙ.»·

  Για τους σκοπούς της εκτέλεσης των επαληθεύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο ιδ) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, το κεντρικό σύστημα ETIAS χρησιμοποιεί την ESP για την αντιπαραβολή των δεδομένων του ETIAS με τα δεδομένα που περιέχουν επισήμανση στο ECRIS-TCN [στο CIR], σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού και σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 8 του κανονισμού 2018/1240, χρησιμοποιώντας τις αντιστοιχίες που αναφέρονται στον πίνακα του παραρτήματος ΙΙ.»·

  Τροπολογία  31

   

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 7

  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/816

  Άρθρο 8 – παράγραφος 2

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  «2. Όταν εκπνεύσει η προθεσμία διατήρησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η κεντρική αρχή του κράτους μέλους καταδίκης διαγράφει το αρχείο δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δακτυλικών αποτυπωμάτων, εικόνων προσώπου ή επισημάνσεων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ), από το κεντρικό σύστημα [και το CIR]. Στις περιπτώσεις στις οποίες τα δεδομένα που αφορούν καταδικαστική απόφαση για τρομοκρατικό έγκλημα ή άλλη μορφή σοβαρού εγκλήματος όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ) διαγράφονται από το εθνικό ποινικό μητρώο, αλλά οι πληροφορίες σχετικά με άλλες καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος του ίδιου προσώπου διατηρούνται, απαλείφεται από το αρχείο δεδομένων μόνον η επισήμανση που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ). Αυτή η διαγραφή πραγματοποιείται αυτόματα, όπου είναι δυνατόν, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός ενός μηνός από την εκπνοή της περιόδου διατήρησης.»·

  «2. Όταν εκπνεύσει η προθεσμία διατήρησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η κεντρική αρχή του κράτους μέλους καταδίκης διαγράφει το αρχείο δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων ή εικόνων προσώπου ή επισημάνσεων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ), από το κεντρικό σύστημα και το CIR. Η διαγραφή γίνεται αυτόματα, εφόσον είναι δυνατόν, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο ένα μήνα μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης δεδομένων.

   

  Όταν η λήξη της περιόδου διατήρησης αφορά επισημάνσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ), η κεντρική αρχή του κράτους μέλους καταδίκης διαγράφει τις επισημάνσεις από το κεντρικό σύστημα και το CIR. Η διαγραφή αυτή γίνεται αυτόματα.» ·

  Τροπολογία  32

   

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 8

  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/816

  Άρθρο 22 – παράγραφος 1

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  8) στο άρθρο 22 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  8) στο άρθρο 24 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  «1. Τα δεδομένα που περιέχονται στο κεντρικό σύστημα [και στο CIR] υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για τον σκοπό του εντοπισμού του κράτους μέλους ή των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες ποινικού μητρώου για υπηκόους τρίτων χωρών και για τους σκοπούς της διαχείρισης των συνόρων [καθώς και για τη διευκόλυνση και την υποστήριξη της ορθής ταυτοποίησης των προσώπων που έχουν καταχωριστεί στο σύστημα ECRIS-TCN].»·

  «1. Τα δεδομένα που περιέχονται στο κεντρικό σύστημα και στο CIR υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για τον σκοπό του εντοπισμού του κράτους μέλους ή των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες ποινικού μητρώου για υπηκόους τρίτων χωρών και για τους σκοπούς της διευκόλυνσης και υποστήριξης της ορθής ταυτοποίησης προσώπων, όπως επίσης για τον σκοπό της στήριξης του στόχου που ορίζεται στο άρθρο 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 για τον προσδιορισμό του κατά πόσον η παρουσία αιτούντων του ETIAS στο έδαφος των κρατών μελών θα ενείχε κινδύνους για την ασφάλεια.»·

  Τροπολογία  33

   

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 9 – εισαγωγικό μέρος

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  9) στο άρθρο 30 παράγραφος 4, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  9) στο άρθρο 32 παράγραφος 3, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  Τροπολογία  34

   

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 9

  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/816

  Άρθρο 30 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Κάθε μήνα, ο eu-LISA υποβάλλει στην Επιτροπή στατιστικές που δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση των προσώπων σχετικά με την καταχώριση, αποθήκευση και ανταλλαγή πληροφοριών προερχόμενων από τα ποινικά μητρώα μέσω του συστήματος ECRIS-TCN και της εφαρμογής αναφοράς ECRIS, μεταξύ άλλων και σχετικά με τα αρχεία δεδομένων που περιλαμβάνουν επισήμανση σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

  Κάθε μήνα, ο eu-LISA υποβάλλει στην Επιτροπή στατιστικές σχετικά με την καταχώριση, αποθήκευση και ανταλλαγή πληροφοριών προερχόμενων από τα ποινικά μητρώα μέσω του συστήματος ECRIS-TCN και της εφαρμογής αναφοράς ECRIS, μεταξύ άλλων και σχετικά με τα αρχεία δεδομένων που περιλαμβάνουν επισήμανση σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ). Ο eu-LISA εξασφαλίζει ότι δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση προσώπων με βάση αυτά τα στατιστικά στοιχεία. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, ο eu-LISA παρέχει στατιστικά στοιχεία για συγκεκριμένες πτυχές που σχετίζονται με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.»

  Τροπολογία  35

   

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 10

  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/816

  Άρθρο 29α – τίτλος

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 29α

  Άρθρο 31α

  Τήρηση καταχωρίσεων για τους σκοπούς του ETIAS

  Τήρηση καταχωρίσεων για τους σκοπούς της διαλειτουργικότητας με το ETIAS

  Τροπολογία  36

   

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 10

  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/816

  Άρθρο 29 α – παράγραφος 1

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Για τις αναζητήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7α του παρόντος κανονισμού, τηρείται αρχείο καταχώρισης κάθε πράξης επεξεργασίας δεδομένων που διενεργείται στο πλαίσιο [του CIR] και του ETIAS σύμφωνα με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240.»·

  Για τις αναζητήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7α του παρόντος κανονισμού, τηρείται αρχείο καταχώρισης κάθε πράξης επεξεργασίας δεδομένων που διενεργείται στο πλαίσιο του CIR και του ETIAS σύμφωνα με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240.»

  Τροπολογία  37

   

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 10 α (νέο)

  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/816

  Άρθρο 36 – παράγραφος 8 α (νέα)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  10 α) στο άρθρο 36 προστίθεται παράγραφος 8α:

   

  «8α.  Ένα έτος μετά την έναρξη λειτουργίας του ECRIS-TCN, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον η αναζήτηση στο ECRIS-TCN από το σύστημα ETIAS ήταν αναγκαία για την υποστήριξη του στόχου του άρθρο 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, δηλαδή του προσδιορισμού του κατά πόσον η παρουσία αιτούντων ETIAS στο έδαφος των κρατών μελών θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια. Η Επιτροπή διαβιβάζει την αξιολόγηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

  Τροπολογία  38

   

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 10 β (νέο)

  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/816

  Άρθρο 36 – παράγραφος 10 – στοιχείο α α (νέο)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  10β)  Στο άρθρο 36 παράγραφος 10 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

   

  « αα)  τον βαθμό στον οποίο, με βάση τα σχετικά στατιστικά δεδομένα και περαιτέρω πληροφορίες από τα κράτη μέλη, η αναζήτηση στο ECRIS-TCN από το σύστημα ETIAS ήταν αναγκαία προκειμένου να συμβάλει στην υποστήριξη του στόχου που ορίζεται στο άρθρο 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2018/1240 σχετικά με τον προσδιορισμό του κατά πόσον η παρουσία αιτούντων ETIAS στο έδαφος των κρατών μελών θα ενείχε κινδύνους για την ασφάλεια·

  Τροπολογία  39

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 11

  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/816

  Παράρτημα II – Πίνακας

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Δεδομένα του άρθρου 17 παράγραφος 2 του κανονισμού 2018/1240 που αποστέλλονται από το κεντρικό σύστημα ETIAS

  Τα αντίστοιχα δεδομένα του ECRIS-TCN, δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, στο [CIR], με τα οποία πρέπει να αντιπαραβάλλονται τα δεδομένα του ETIAS

  επώνυμο·

  επώνυμο·

  επώνυμο κατά τη γέννηση

  προηγούμενα ονόματα

  όνομα/-τα

  όνομα/-τα

  άλλα ονόματα (ψευδώνυμο ή ψευδώνυμα, καλλιτεχνικό όνομα ή ονόματα, συνήθως χρησιμοποιούμενο όνομα ή ονόματα),

  ψευδώνυμο και/ή άλλο ή άλλα ονόματα με τα οποία είναι γνωστό το καταδικασθέν πρόσωπο

  ημερομηνία γέννησης

  ημερομηνία γέννησης

  τόπος γέννησης

  τόπος γέννησης (πόλη και κράτος)

  χώρα γέννησης

  τόπος γέννησης (πόλη και κράτος)

  φύλο

  γένος

  παρούσα ιθαγένεια

  ιθαγένεια ή ιθαγένειες

  άλλες ιθαγένειες (κατά περίπτωση)

  ιθαγένεια ή ιθαγένειες

  είδος του ταξιδιωτικού εγγράφου

  είδος των εγγράφων ταυτότητας του προσώπου

  αριθμός του ταξιδιωτικού εγγράφου

  αριθμός των εγγράφων ταυτότητας του προσώπου

  χώρα έκδοσης του ταξιδιωτικού εγγράφου

  ονομασία της αρχής έκδοσης

   

  Τροπολογία

  Δεδομένα του άρθρου 17 παράγραφος 2 του κανονισμού 2018/1240 που αποστέλλονται από το κεντρικό σύστημα ETIAS

  Τα αντίστοιχα δεδομένα του ECRIS-TCN, δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, στο [CIR], με τα οποία πρέπει να αντιπαραβάλλονται τα δεδομένα του ETIAS

  επώνυμο·

  επώνυμο·

  επώνυμο κατά τη γέννηση

  προηγούμενα ονόματα

  όνομα/-τα

  όνομα/-τα

  άλλα ονόματα (ψευδώνυμο ή ψευδώνυμα, καλλιτεχνικό όνομα ή ονόματα, συνήθως χρησιμοποιούμενο όνομα ή ονόματα),

  ψευδώνυμο και/ή άλλο ή άλλα ονόματα με τα οποία είναι γνωστό το καταδικασθέν πρόσωπο

  ημερομηνία γέννησης

  ημερομηνία γέννησης

  τόπος γέννησης

  τόπος γέννησης (πόλη και κράτος)

  χώρα γέννησης

  τόπος γέννησης (πόλη και κράτος)

  φύλο

  γένος

  παρούσα ιθαγένεια

  ιθαγένεια ή ιθαγένειες

  άλλες ιθαγένειες (κατά περίπτωση)

  ιθαγένεια ή ιθαγένειες

  είδος του ταξιδιωτικού εγγράφου

  είδος των ταξιδιωτικών εγγράφων ή των εγγράφων ταυτότητας του προσώπου

  αριθμός του ταξιδιωτικού εγγράφου

  αριθμός των ταξιδιωτικών εγγράφων ή των εγγράφων ταυτότητας του προσώπου

  χώρα έκδοσης του ταξιδιωτικού εγγράφου

  ονομασία της αρχής έκδοσης

  Τροπολογία  40

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 α (νέο)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 2α

   

  Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2019/818 [Αστυνομία και διαλειτουργικότητα]

   

  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/818 τροποποιείται ως εξής:

   

  1) στο άρθρο 18, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

   

  «1α. Για τους σκοπούς του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, το CIR αποθηκεύει επίσης, λογικά διαχωρισμένα από τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/816. Η πρόσβαση στα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/816 είναι δυνατή μόνο με τον τρόπο που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6α του εν λόγω κανονισμού.»

   

  2) Στο άρθρο 68 παράγραφος 1 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

   

  «1α. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, για τους σκοπούς της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας του άρθρου 20, του άρθρου 23, του άρθρου 24 παράγραφος 6 στοιχείο γ) σημείο ii), του άρθρου 41 και του άρθρου 54 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, η ESP αρχίζει να λειτουργεί, περιοριζόμενη στους σκοπούς αυτούς, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 88 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240.»

  Τροπολογία  41

   

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 2

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Εφαρμόζεται από την ημερομηνία που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 96 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240.

  διαγράφεται


  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Ιστορικό και περιεχόμενο της πρότασης

  Μετά την έγκριση, τον Σεπτέμβριο του 2018, από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δύο νομοθετικών πράξεων για τη συγκρότηση του ETIAS, δηλαδή ενός κανονισμού για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS)[1] και μιας τροποποίησης του κανονισμού Ευρωπόλ με σκοπό τη θέσπιση του ETIAS[2], η Επιτροπή παρουσίασε τις προτάσεις της για τις λεγόμενες επακόλουθες τροποποιήσεις του ETIAS.

  Στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού ETIAS ορίζεται ότι: «Οι τροποποιήσεις στις νομικές πράξεις σύστασης των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ που είναι απαραίτητα για την καθιέρωση της διαλειτουργικότητάς τους με το ETIAS, καθώς και η προσθήκη των αντίστοιχων διατάξεων στον παρόντα κανονισμό, αποτελεί αντικείμενο χωριστής νομικής πράξης.» Σε αυτή τη βάση, στις 7 Ιανουαρίου 2019, η Επιτροπή υπέβαλε δύο διαφορετικές προτάσεις επακόλουθων τροποποιήσεων με στόχο τον καθορισμό των τεχνικών τροποποιήσεων που είναι αναγκαίες για την πλήρη δημιουργία του συστήματος ETIAS μέσω της τροποποίησης των νομικών πράξεων των ενωσιακών συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών για τις αναζητήσεις στο ETIAS, καθώς και του καθορισμού αντίστοιχων διατάξεων και της τροποποίησης του κανονισμού ETIAS αναλόγως (2019/0001 (COD) και 2019/0002 (COD)).

  Επιπλέον, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Απριλίου 2016 σχετικά με «πιο ισχυρά και έξυπνα συστήματα πληροφοριών για τα σύνορα και την ασφάλεια», για την ανάπτυξη του ETIAS θα χρησιμοποιηθούν εκ νέου συστατικά στοιχεία υλισμικού και λογισμικού που αναπτύχθηκαν για το ΣΕΕ. Την ίδια προσέγγιση ακολούθησαν και οι νομοθετικές προτάσεις για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών. Η τεχνική ανάπτυξη του κοινού αποθετηρίου δεδομένων ταυτότητας και της ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης που προβλέπεται στις νομοθετικές προτάσεις σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών θα βασιστεί στα συστατικά στοιχεία του ΣΕΕ/ETIAS. Ως εκ τούτου, οι προτάσεις περιέχουν τροποποιήσεις στον κανονισμό ETIAS προκειμένου να διευκρινιστεί ότι το κεντρικό σύστημα ETIAS θα αναπτυχθεί με βάση τα συστατικά στοιχεία υλισμικού και λογισμικού του κεντρικού συστήματος ΣΕΕ με στόχο τη δημιουργία κοινόχρηστου αποθετηρίου δεδομένων ταυτότητας για την αποθήκευση των αλφαριθμητικών δεδομένων ταυτότητας τόσο των αιτούντων του ETIAS όσο και των υπηκόων τρίτων χωρών που είναι καταχωρισμένοι στο ΣΕΕ.

  Διαδικασία

  Δεδομένου ότι οι προτάσεις της Επιτροπής δεν συνοδεύονταν από εκτιμήσεις επιπτώσεων, και προκειμένου να αξιολογηθούν σωστά οι προτάσεις και να προετοιμαστούν για το εν λόγω σχέδιο έκθεσης, οι συντονιστές των πολιτικών ομάδων αποφάσισαν να ζητήσουν μια υποκατάστατη εκτίμηση επιπτώσεων που εκπονήθηκε από τις υπηρεσίες έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS), η οποία ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε στην επιτροπή LIBE τον Δεκέμβριο του 2019.

  Ο εισηγητής τονίζει τη σημασία της διενέργειας εκτιμήσεων επιπτώσεων προκειμένου να αξιολογούνται προσεκτικά και να αναλύονται δεόντως οι νέες νομοθετικές προτάσεις, καθώς και τη σημασία τους ως παράγοντα που συμβάλλει στην ποιότητα της νομοθετικής διαδικασίας.

  Επιπλέον, για να συμπληρωθούν οι πληροφορίες, ζητήθηκαν οι γνώμες του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Προστασίας Δεδομένων και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων.

  Η θέση του εισηγητή

  Ο εισηγητής χαιρετίζει σε γενικές γραμμές τις προτάσεις για τις επακόλουθες τροποποιήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού. Ωστόσο, θεωρεί ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης όσον αφορά ορισμένα από τα τροποποιημένα άρθρα και σύμφωνα με τις συστάσεις της υποκατάστατης εκτίμησης επιπτώσεων της EPRS.

  Υποστηρίζει το γενικό σκεπτικό και τα κύρια στοιχεία των προτάσεων της Επιτροπής, αναγνωρίζοντας ότι οι προτάσεις αποτελούν συνέπεια και νομική υποχρέωση σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 2018/1240 (κανονισμός ETIAS) που συμφωνήθηκαν από τους συννομοθέτες. Οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι που απαιτούνται βάσει του κανονισμού ETIAS μπορούν να διενεργούνται μόνον εάν το κεντρικό σύστημα ETIAS είναι σε θέση να επικοινωνεί με άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ. Οι προτάσεις καθορίζουν τα τεχνικά στοιχεία που απαιτούνται για τη σύγκριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις διάφορες εφαρμογές με τα δεδομένα που περιέχονται σε αρχεία, φακέλους ή καταχωρίσεις στα συστήματα πληροφοριών και τις βάσεις δεδομένων της ΕΕ, υπό το πρίσμα της διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφοριών για τη διαχείριση της ασφάλειας, των συνόρων και της μετανάστευσης.

  Δεδομένου ότι οι προτάσεις της Επιτροπής υποβλήθηκαν στις 7 Ιανουαρίου 2019, ενώ οι διοργανικές διαπραγματεύσεις σχετικά με τις προτάσεις για το πλαίσιο διαλειτουργικότητας και την πρόταση ECRIS-TCN βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη, ήταν αναγκαίο να επικαιροποιηθούν οι προτάσεις της Επιτροπής σύμφωνα με τις συμφωνίες επί των φακέλων αυτών που εγκρίθηκαν εν τω μεταξύ.

  Σύμφωνα με τις συστάσεις της υποκατάστατης εκτίμησης επιπτώσεων που εκπόνησε η EPRS, έγιναν περαιτέρω βελτιώσεις στη διαδικασία επισήμανσης υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν καταδικαστεί για τρομοκρατία ή για σοβαρά ποινικά αδικήματα. Επιπλέον, οι διατάξεις σχετικά με την παρακολούθηση και τις στατιστικές έχουν ενισχυθεί κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί τακτικά την αναζήτηση στο σύστημα ECRIS-TCN από το σύστημα ETIAS και να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον ΕΕΠΔ. Τέλος, ο εισηγητής θεωρεί ακατάλληλο τον ορισμό της μερικής αντιστοιχίας μεταξύ των αρχείων των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ με εκτελεστική πράξη. Όσον αφορά τον δυνητικό σημαντικό αντίκτυπο στα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι πιο σκόπιμο να γίνει αυτό με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη προκειμένου να διασφαλιστεί η δέουσα εποπτεία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με παρόμοιες διατάξεις που υπάρχουν στους κανονισμούς για το πλαίσιο διαλειτουργικότητας.

  Τέλος, ο εισηγητής πιστεύει ότι υπάρχει προστιθέμενη αξία στην αναζήτηση στα συστήματα πληροφοριών Σένγκεν (SIS) και για καταχωρίσεις σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών που υπόκεινται σε απόφαση επιστροφής.  Η πραγματοποίηση αναζητήσεων στο SIS για τέτοιου είδους καταχωρίσεις σε πρώιμο στάδιο, προτού ο υπήκοος τρίτης χώρας παρουσιαστεί στα σύνορα κράτους μέλους, θα είναι προς όφελος του κράτους μέλους και του υπηκόου τρίτης χώρας.


  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Τίτλος

  Καθορισμός των προϋποθέσεων πρόσβασης στα άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ και τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1862 και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxx [ECRIS-TCN]

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2019)0003 – C8-0025/2019 – 2019/0001(COD)

  Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

  7.1.2019

   

   

   

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

   Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  LIBE

  17.1.2019

   

   

   

  Γνωμοδοτικές επιτροπές

   Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  AFET

  17.1.2019

  TRAN

  17.1.2019

   

   

  Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

   Ημερομηνία της απόφασης

  AFET

  6.11.2019

  TRAN

  21.1.2019

   

   

  Εισηγητές

   Ημερομηνία ορισμού

  Jeroen Lenaers

  24.9.2019

   

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  3.9.2020

  10.9.2020

  15.10.2020

  7.12.2020

  Ημερομηνία έγκρισης

  7.12.2020

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  55

  9

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Magdalena Adamowicz, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Javier Zarzalejos

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Delara Burkhardt, Andor Deli, Leopoldo López Gil, Κώστας Παπαδάκης, Anne-Sophie Pelletier, Rob Rooken, Domènec Ruiz Devesa, Hilde Vautmans, Petar Vitanov

  Ημερομηνία κατάθεσης

  11.12.2020

   


  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  55

  +

   

  PEE

   

  Magdalena ADAMOWICZ, Vladimír BILČÍK, Vasile BLAGA, Ioan-Rareş BOGDAN, Andor DELI, Lena DÜPONT, Andrzej HALICKI, Lívia JÁRÓKA, Jeroen LENAERS, Leopoldo LÓPEZ GIL, Nuno MELO, Roberta METSOLA, Nadine MORANO, Emil RADEV, Paulo RANGEL, Ralf SEEKATZ, Tomas TOBÉ, Javier ZARZALEJOS

   

   

  S&D

   

  Katarina BARLEY, Pietro BARTOLO, Delara BURKHARDT, Maria GRAPINI, Sylvie GUILLAUME, Evin

  INCIR, Marina KALJURAND, Łukasz KOHUT, Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, Javier MORENO SÁNCHEZ, Domènec RUIZ DEVESA, Birgit SIPPEL, Petar VITANOV, Bettina VOLLATH

   

   

  RENEW

   

  Malik AZMANI, Anna Júlia DONÁTH, Sophia in 't VELD, Fabienne KELLER, Moritz KÖRNER, Maite PAGAZAURTUNDÚA, Michal ŠIMEČKA, Ramona STRUGARIU, Hilde VAUTMANS

   

  ID

   

  Nicolas BAY, Nicolaus FEST, Jean-Paul GARRAUD, Peter KOFOD, Annalisa TARDINO, Tom VANDENDRIESSCHE

   

  Verts/ALE

   

   

  Alice KUHNKE

   

  ECR

   

   

  Jorge BUXADÉ VILLALBA, Patryk JAKI, Assita KANKO, Nicola PROCACCINI, Rob ROOKEN

   

  NI

   

   

  Martin SONNEBORN, Milan UHRÍK

   

  9

  -

   

  Verts/ALE

   

   

  Patrick BREYER, Saskia BRICMONT, Damien CARÊME, Tineke STRIK

   

  GUE/NGL

   

   

  Κωνσταντίνος ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, Pernando BARRENA ARZA, Cornelia ERNST, Anne-Sophie PELLETIER

   

  NI

   

   

  Κώστας ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

   

  0

  0

   

  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  + : υπέρ

  - : κατά

  0 : αποχή

   

   

  Τελευταία ενημέρωση: 4 Ιανουαρίου 2021
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου