MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muihin EU:n tietojärjestelmiin pääsyn edellytyksistä sekä asetuksen (EU) 2018/1862 ja asetuksen (EU) 2019/816 muuttamisesta

11.12.2020 - (COM(2019)0003 – C8-0025/2019 – 2019/0001(COD)) - ***I

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Jeroen Lenaers


Menettely : 2019/0001(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A9-0254/2020
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A9-0254/2020
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muihin EU:n tietojärjestelmiin pääsyn edellytyksistä sekä asetuksen (EU) 2018/1862 ja asetuksen (EU) 2019/816 muuttamisesta

(COM(2019)0003 – C8-0025/2019 – 2019/0001(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2019)0003),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 82 artiklan 1 kohdan d alakohdan ja 87 artiklan 2 kohdan a alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0025/2019),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

 ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A9-0254/2020),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

 

Tarkistus  1

 

Ehdotus asetukseksi

Otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI muihin EU:n tietojärjestelmiin pääsyn edellytyksistä sekä asetuksen (EU) 2018/1862 ja asetuksen (EU) yyyy/xxx [ECRIS-TCN] muuttamisesta

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI muihin EU:n tietojärjestelmiin pääsyn edellytyksistä sekä asetuksen (EU) 2018/1862, asetuksen (EU) 2019/816 ja asetuksen 2019/818 muuttamisesta

Tarkistus  2

 

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(4) Tässä asetuksessa säädetään siitä, kuinka tämä yhteentoimivuus ja ETIAS-järjestelmän automatisoidun käsittelyn edellytykset tehdä hakuja muihin EU:n tietojärjestelmien ja Europolin tietoihin osumien löytämiseksi toteutetaan. Tämän vuoksi on tarpeen muuttaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksia (EU) 2018/1862 (SIS poliisiyhteistyö)26 ja (EU) yyyy/xxxx (ECRIS-TCN)27, jotta ETIAS-keskusjärjestelmä voidaan yhdistää muihin EU:n tietojärjestelmiin ja Europolin tietoihin sekä määritellä, mitä tietoja lähetetään kyseisiin EU:n tietojärjestelmiin ja Europolin tietoihin ja vastaanotetaan niistä.

(4) Tässä asetuksessa säädetään siitä, kuinka tämä yhteentoimivuus ja edellytykset tutustua muihin EU:n tietojärjestelmiin tallennettuihin tietoihin ja Europolin tietoihin ETIAS-järjestelmän automatisoidussa käsittelyssä osumien löytämiseksi toteutetaan. Tämän vuoksi on tarpeen muuttaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksia (EU) 2018/1862 (SIS poliisiyhteistyö)26, (EU) 2019/816 (ECRIS-TCN)27 ja (EU) 2019/818 (yhteentoimivuus poliisiyhteistyön alalla)27 a, jotta ETIAS-keskusjärjestelmä voidaan yhdistää muihin EU:n tietojärjestelmiin ja Europolin tietoihin sekä määritellä, mitä tietoja lähetetään kyseisiin EU:n tietojärjestelmiin ja Europolin tietoihin ja vastaanotetaan niistä.

__________________

__________________

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1862, annettu 28 päivänä marraskuuta 2018, Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä, neuvoston päätöksen 2007/533/YOS muuttamisesta ja kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1986/2006 ja komission päätöksen 2010/261/EU kumoamisesta (EUVL L 312, 7.12.2018, s. 56).

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1862, annettu 28 päivänä marraskuuta 2018, Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä, neuvoston päätöksen 2007/533/YOS muuttamisesta ja kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1986/2006 ja komission päätöksen 2010/261/EU kumoamisesta (EUVL L 312, 7.12.2018, s. 56).

27 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) YYYY/xxx, annettu […][…], (EUVL L , , s. ).

27 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/816, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2019, niiden jäsenvaltioiden tunnistamista koskevan keskitetyn järjestelmän perustamisesta, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden tuomioita koskevia tietoja (ECRIS-TCN), eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän täydentämiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1726 muuttamisesta (EUVL L 135, 22.5.2019, s. 1).

 

27 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/818, annettu 20 päivänä toukokuuta 2019, kehyksen vahvistamisesta poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä sekä turvapaikka- ja muuttoliikeasioita koskevien EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle ja asetusten (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 ja (EU) 2019/816 muuttamisesta (EUVL L 135, 22.5.2019, s. 85).

Tarkistus  3

 

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(6) Tehokkuussyistä ja kustannusten vähentämiseksi ETIAS-järjestelmän olisi käytettävä asetuksen (EU) 2018/1240 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti rajanylitystietojärjestelmää, jäljempänä ’EES’, varten kehitettyjä laitteisto- ja ohjelmistokomponentteja jaetun henkilötietorekisterin kehittämistä varten. Tätä henkilötietorekisteriä käytettäisiin sekä ETIAS-hakijoiden että EES-järjestelmään rekisteröityjen kolmansien maiden kansalaisten aakkosnumeeristen tietojen säilyttämiseen, ja se olisi kehitettävä siten, että se voitaisiin tulevaisuudessa laajentaa yhteiseksi henkilötietorekisteriksi. Samoin perustettavaa välinettä, jonka avulla ETIAS voi yhdellä kyselyllä vertailla tietojaan kaikkien niiden muiden järjestelmien tietoihin, joihin hakuja on tehty, olisi kehitettävä siten, että siitä voi tulla tuleva eurooppalainen hakuportaali.

(6) Tehokkuussyistä ja kustannusten vähentämiseksi ETIAS-järjestelmän olisi käytettävä asetuksen (EU) 2018/1240 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti rajanylitystietojärjestelmää, jäljempänä ’EES’, varten kehitettyjä laitteisto- ja ohjelmistokomponentteja jaetun henkilöllisyystietovarannon kehittämistä varten. Tätä tietovarantoa käytettäisiin sekä ETIAS-hakijoiden että EES:ään rekisteröityjen kolmansien maiden kansalaisten aakkosnumeeristen tietojen säilyttämiseen, ja se olisi kehitettävä siten, että se voitaisiin tulevaisuudessa laajentaa.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2019/8171 a perustettu eurooppalainen hakuportaali (ESP) mahdollistaa ETIAS:iin tallennettujen tietojen vertaamisen kaikkiin muihin EU:n tietojärjestelmiin tallennettuihin tietoihin yhdellä kyselyllä.

 

______________

 

1 a. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/817, annettu 20 päivänä toukokuuta 2019, kehyksen vahvistamisesta ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa koskevien EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 ja (EU) 2018/1861 sekä neuvoston päätösten 2004/512/EY ja 2008/633/YOS muuttamisesta (EUVL L 135, 22.5.2019, s. 27).

Tarkistus  5

 

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(8) Jotta voidaan varmistaa ETIAS-järjestelmän tavoitteiden saavuttaminen täysimääräisesti ja edistää Schengenin tietojärjestelmän, jäljempänä ’SIS’, tavoitteita, automaattisen varmennuksen piiriin on tarpeen sisällyttää SIS-järjestelmän hiljattain toteutetun tarkistuksen yhteydessä käyttöön otettu uusi kuulutusluokka eli tiedustelutarkastusten piiriin kuuluvien henkilöiden kuulutus.

(8) Jotta voidaan varmistaa ETIAS-järjestelmän tavoitteiden saavuttaminen täysimääräisesti ja edistää Schengenin tietojärjestelmän, jäljempänä ’SIS’, tavoitteita, automaattisen varmennuksen piiriin on tarpeen sisällyttää SIS-järjestelmän hiljattain toteutetun tarkistuksen yhteydessä käyttöön otetut uudet kuulutusluokat eli tiedustelutarkastusten piiriin kuuluvien henkilöiden kuulutus ja kuulutus kolmansien maiden kansalaisista, joista on tehty palauttamispäätös.

Tarkistus  6

 

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(10) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/xxxx29 [ECRIS-TCN] ja asetuksessa (EU) 2018/1240 ilmaistun tavoitteen mukaisesti ETIAS-järjestelmän pitäisi kyetä varmistamaan, onko ETIAS-hakemustiedostoissa olevien tietojen ja kolmansien maiden kansalaisia koskevan eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS-TCN) tietojen välillä yhteisessä henkilötietorekisterissä vastaavuuksia siltä osin kuin on kyse siitä, millä jäsenvaltioilla on tietoja kolmansien maiden kansalaisille ja kansalaisuudettomille henkilöille terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten vuoksi annetuista tuomioista.

(10) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/816 ja asetuksessa (EU) 2018/1240 ilmaistun tavoitteen mukaisesti ETIAS-järjestelmän pitäisi kyetä varmistamaan, onko ETIAS-hakemustiedostoissa olevien tietojen ja kolmansien maiden kansalaisia koskevan eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS-TCN) tietojen välillä yhteisessä henkilöllisyystietovarannossa, jäljempänä ’CIR’, vastaavuuksia siltä osin kuin on kyse siitä, millä jäsenvaltioilla on tietoja kolmansien maiden kansalaisille ja kansalaisuudettomille henkilöille terrorismirikosten vuoksi viimeksi kuluneiden 20 vuoden aikana tai muiden asetuksen (EU) 2018/1240 liitteessä lueteltujen vakavien rikosten vuoksi viimeksi kuluneiden 10 vuoden aikana annetuista tuomioista, jos kyseisistä rikoksista voi seurata kansallisen lainsäädännön mukaan vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus tai turvaamistoimenpide, jonka enimmäiskesto on vähintään kolme vuotta.

__________________

__________________

29 [Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) yyyy/xx, annettu […][…] (EUVL L , , s. ).

 

Tarkistus  7

 

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a) Jäsenvaltiot keräävät ja käsittelevät jo kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden tietoja ECRIS-TCN-asetuksen tarkoituksia varten. Tällä asetuksella ei pitäisi asettaa jäsenvaltioille mitään velvoitetta muuttaa tai laajentaa ECRIS-TCN-asetuksen mukaisesti jo kerättäviä kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden tietoja.

Tarkistus  8

 

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(22) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset (EU) 2018/1862 (SIS poliisiyhteistyö) ja (EU) yyyy/xxx [ECRIS-TCN] olisi sen vuoksi muutettava.

(22) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset (EU) 2018/1862 (SIS poliisiyhteistyö) ja (EU) 2019/816 (ECRIS-TCN) sekä (EU) 2019/818 (yhteentoimivuus poliisiyhteistyön alalla) olisi sen vuoksi muutettava.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Asetus (EU) 2018/1862

44 artikla – 1 kohta – f alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”f) ETIAS-hakemusten manuaaliseen käsittelyyn kansallisissa ETIAS-yksiköissä asetuksen (EU) 2018/1240 8 artiklan nojalla.”;

”g) ETIAS-hakemusten manuaaliseen käsittelyyn kansallisissa ETIAS-yksiköissä asetuksen (EU) 2018/1240 8 artiklan nojalla.”;

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EU) 2018/1862

50 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. ETIAS-keskusyksiköllä, joka on perustettu osaksi Euroopan raja- ja merivartiovirastoa asetuksen (EU) 2018/1240 7 artiklan mukaisesti, on oikeus päästä sille asetuksessa (EU) 2018/1240 annettujen tehtävien suorittamista varten SIS-järjestelmään tallennettuihin tietoihin ja hakea niistä tietoja. Tähän käyttöoikeuteen ja hakuun sovelletaan tämän asetuksen 50 artiklan 4–8 kohtaa.

1. ETIAS-keskusyksiköllä, joka on perustettu osaksi Euroopan raja- ja merivartiovirastoa asetuksen (EU) 2018/1240 7 artiklan mukaisesti, on oikeus päästä sille asetuksessa (EU) 2018/1240 annettujen tehtävien suorittamista varten SIS-järjestelmään tallennettuihin tietoihin ja hakea niitä kyseisen asetuksen 11 artiklan 8 kohdan mukaisesti. Tähän pääsyoikeuteen ja hakuun sovelletaan tämän asetuksen 50 artiklan 4–8 kohtaa.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EU) 2018/1862

50 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Kun ETIAS-keskusyksikössä tehty tarkistus vahvistaa, että ETIAS-hakemustiedostoon tallennetut tiedot vastaavat SIS-kuulutusta, sovelletaan asetuksen (EU) 2018/1240 23, 24 ja 26 artiklaa.

2. Jos ETIAS-keskusyksikön asetuksen (EU) 2018/1240 22 artiklan mukaisesti suorittamassa tarkistuksessa varmistuu, että ETIAS-hakemustiedostoon kirjatut tiedot vastaavat SIS-järjestelmässä olevaa kuulutusta, tai jos on edelleen epäilyjä, sovelletaan asetuksen (EU) 2018/1240 23, 24 ja 26 artiklaa.

Tarkistus  12

 

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EU) 2018/1862

50 b artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Kun ETIAS on otettu käyttöön asetuksen (EU) 2018/1240 88 artiklan 1 kohdan mukaisesti, SIS-keskusjärjestelmä liitetään asetuksen (EU) 2018/1240 11 artiklassa tarkoitettuun välineeseen kyseisessä artiklassa tarkoitetun automatisoidun käsittelyn mahdollistamiseksi.

1. Kun ETIAS on otettu käyttöön asetuksen (EU) 2018/1240 88 artiklan 1 kohdan mukaisesti, SIS-keskusjärjestelmä liitetään ESP:hen 11 artiklassa tarkoitetun automatisoidun käsittelyn mahdollistamiseksi.

Tarkistus  13

 

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EU) 2018/1862

50 b artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Asetuksen (EU) 2018/1240 20 artiklan 2 kohdan a ja d alakohdassa ja m alakohdan i alakohdassa sekä 23 artiklassa tarkoitettuja tarkistuksia varten ETIAS-keskusjärjestelmä käyttää mainitun asetuksen 11 artiklassa tarkoitettua välinettä, jonka avulla asetuksen (EU) 2018/1240 11 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja tietoja verrataan SIS-järjestelmässä oleviin tietoihin mainitun asetuksen 11 artiklan 8 kohdan mukaisesti.

3. Asetuksen (EU) 2018/1240 20 artiklan 2 kohdan a ja d alakohdassa ja m alakohdan i alakohdassa, 23 artiklan 1 kohdassa, 24 artiklan 6 kohdan c alakohdan ii alakohdassa ja 54 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja tarkistuksia varten ETIAS-keskusjärjestelmä käyttää ESP:tä asetuksen (EU) 2018/1240 11 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen tietojen vertaamiseksi SIS-järjestelmässä oleviin tietoihin mainitun asetuksen 11 artiklan 8 kohdan mukaisesti.

Tarkistus  14

 

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EU) 2018/1862

50 b artikla – 4 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jos SIS-järjestelmässä on annettu asetuksen (EU) 2018/1240 41 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu uusi kuulutus, joka koskee kadonneeksi, varastetuksi, kavalletuksi tai mitätöidyksi ilmoitettua matkustusasiakirjaa, SIS-järjestelmän on ilmoitettava tästä kuulutuksesta ETIAS-keskusjärjestelmään käyttäen mainitun asetuksen 11 artiklassa tarkoitettua automatisoitua käsittelyä ja välinettä, jotta voidaan tarkistaa, vastaako tämä uusi kuulutus jo olemassa olevaa matkustuslupaa.”.

Jos SIS-järjestelmässä on annettu asetuksen (EU) 2018/1240 41 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu uusi kuulutus, joka koskee kadonneeksi, varastetuksi, kavalletuksi tai mitätöidyksi ilmoitettua matkustusasiakirjaa, SIS-järjestelmän on ilmoitettava tästä kuulutuksesta ETIAS-keskusjärjestelmään käyttäen automatisoitua käsittelyä ja ESP:tä, jotta voidaan tarkistaa, vastaako tämä uusi kuulutus jo olemassa olevaa matkustuslupaa.”.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – otsikko

 

 

Komission teksti

Tarkistus

Muutokset asetukseen (EU) yyyy/xxxx [ECRIS-TCN]

Muutokset asetukseen (EU) 2019/816

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Muutetaan asetus (EU) yyyy/xxxx (ECRIS-TCN-asetus) seuraavasti44,45:

Muutetaan asetus (EU) 2019/816 (ECRIS-TCN-asetus) seuraavasti44,45:

_________________

_________________

44 Näissä muutoksissa otetaan huomioon komission ehdotus COM(2017) 344 final.

44 Näissä muutoksissa otetaan huomioon komission ehdotus COM(2017) 344 final.

45 Numeroinnissa otetaan huomioon muutokset, jotka tehtiin tähän asetukseen ehdotuksella Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehyksen luomisesta EU:n tietojärjestelmien (poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö sekä turvapaikka- ja maahanmuuttokysymykset) yhteentoimivuudelle, COM(2018) 480 final.

45 Numeroinnissa otetaan huomioon muutokset, jotka tehtiin tähän asetukseen ehdotuksella Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehyksen luomisesta EU:n tietojärjestelmien (poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö sekä turvapaikka- ja maahanmuuttokysymykset) yhteentoimivuudelle, COM(2018) 480 final.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Asetus (EU) 2019/816

1 artikla – 1 kohta – d alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”d) edellytykset, joiden nojalla ECRIS-TCN-järjestelmään sisältyviä tietoja voidaan käyttää rajaturvallisuuden tarkoituksiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1240* mukaisesti.

”d) vahvistetaan edellytykset, joiden mukaisesti ETIAS-keskusyksikkö voi käyttää ECRIS-TCN:ään sisältyviä kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden tietoja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1240* 4 artiklan a alakohdan tavoitteen edistämiseen eli sen määrittämiseen, aiheutuisiko ETIAS-hakijoiden oleskelusta jäsenvaltioiden alueella turvallisuusriskejä.

_________________

_________________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1240, annettu 12. syyskuuta 2018, Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 1077/2011, (EU) N:o 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 ja (EU) 2017/2226 muuttamisesta (EUVL L 236, 19.9.2018, s. 1).

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1240, annettu 12. syyskuuta 2018, Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 1077/2011, (EU) N:o 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 ja (EU) 2017/2226 muuttamisesta (EUVL L 236, 19.9.2018, s. 1).

Tarkistus  18

 

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Asetus (EU) 2019/816

2 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Tätä asetusta sovelletaan sellaisten kolmansien maiden kansalaisten henkilöllisyyden määrittämistä koskevien tietojen käsittelyyn, jotka ovat saaneet tuomion jäsenvaltioissa, sen jäsenvaltion (niiden jäsenvaltioiden) tunnistamiseksi, jo(i)ssa kyseiset tuomiot on annettu, sekä rajaturvallisuuden tarkoituksiin [ja jotta voidaan helpottaa henkilöiden virheetöntä tunnistamista ja auttaa siinä].

Tätä asetusta sovelletaan sellaisten kolmansien maiden kansalaisten henkilöllisyyden määrittämistä koskevien tietojen käsittelyyn, jotka ovat saaneet tuomion jäsenvaltioissa, jotta voidaan selvittää, missä jäsenvaltio(i)ssa kyseiset tuomiot on annettu.

Tarkistus  19

 

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Asetus (EU) 2019/816

2 artikla –1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Tällä asetuksella myös helpotetaan ja avustetaan henkilöiden virheetöntä tunnistamista tämän asetuksen ja asetuksen (EU) 2019/818 mukaisesti.

Tarkistus  20

 

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Asetus (EU) 2019/816

2 artikla – 1 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Lisäksi tällä asetuksella edistetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1240 4 artiklan a alakohdan mukaista tavoitetta määrittää, aiheutuisiko ETIAS-hakijoiden oleskelusta jäsenvaltioiden alueella turvallisuusriskejä.

Tarkistus  21

 

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Asetus (EU) 2019/816

2 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäljempänä olevaa 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohtaa lukuun ottamatta kolmansien maiden kansalaisiin sovellettavia tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan myös unionin kansalaisiin, joilla on myös kolmannen maan kansalaisuus ja jotka ovat saaneet tuomioita jäsenvaltioissa.”;

Asetuksen (EU) 2018/1240 4 artiklan a alakohtaan ja 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohtaan liittyviä säännöksiä lukuun ottamatta kolmansien maiden kansalaisiin sovellettavia tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan myös unionin kansalaisiin, joilla on myös kolmannen maan kansalaisuus ja jotka ovat saaneet tuomioita jäsenvaltioissa.”;

Tarkistus  22

 

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta

Asetus (EU) 2019/816

3 artikla – f alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(a) korvataan f alakohta seuraavasti:

(a) korvataan 6 alakohta seuraavasti:

”f) ’toimivaltaisilla viranomaisilla’ keskusviranomaisia ja unionin elimiä (Eurojust, Europol, Euroopan syyttäjänvirasto, osaksi Euroopan raja- ja merivartiovirastoa perustettu ETIAS-keskusyksikkö), joilla on pääsy ECRIS-TCN-järjestelmään tai oikeus tehdä hakuja ECRIS-TCN-järjestelmässä tämän asetuksen mukaisesti;”;

”6) ’toimivaltaisilla viranomaisilla’ keskusviranomaisia ja Eurojustia, Europolia, Euroopan syyttäjänvirastoa ja asetuksen (EU) 2018/1240 7 artiklan mukaisesti perustettua ETIAS-keskusyksikköä, joilla on pääsy ECRIS-TCN:ään tai oikeus tehdä hakuja ECRIS-TCN:ssä tämän asetuksen mukaisesti;”;

Tarkistus  23

 

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta

Asetus (EU) 2019/816

3 artikla – t ja u alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(b) lisätään alakohdat seuraavasti:

Poistetaan.

”t) ’terrorismirikoksella’ rikosta, joka on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2017/541* tarkoitettu rikos tai sitä vastaava rikos;

 

u) ’vakavalla rikoksella’ rikosta, joka on neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS** 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rikos tai sitä vastaava rikos, jos siitä voi seurata kansallisen lainsäädännön mukaan vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus tai turvaamistoimenpide, jonka enimmäiskesto on vähintään kolme vuotta.

 

_____________

 

* Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/541, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin torjumisesta sekä neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta (EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6).

 

** Neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä (EYVL L 190, 18.7.2002, s. 1)”;

 

Tarkistus  24

 

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta

Asetus (EU) 2019/816

5 artikla – 1 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”c) tarvittaessa liputus, joka osoittaa, että henkilö on tuomittu terrorismirikoksesta tai muusta vakavasta rikoksesta, ja tällaisissa tapauksissa tuomion antaneen jäsenvaltion tai jäsenvaltioiden tunnus.”;

”c) tarvittaessa liputus, joka osoittaa asetusta (EU) 2018/1240 sovellettaessa, että asianomainen kolmannen maan kansalainen on tuomittu viimeksi kuluneiden 20 vuoden aikana terrorismirikoksesta tai viimeksi kuluneiden 10 vuoden aikana mistä tahansa muusta asetuksen (EU) 2018/1240 liitteessä luetellusta rikoksesta, jos kyseisistä rikoksista voi seurata kansallisen lainsäädännön mukaan vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus tai turvaamistoimenpide, jonka enimmäiskesto on vähintään kolme vuotta, ja näissä tapauksissa tuomiojäsenvaltion (-jäsenvaltioiden) koodi.”;

Tarkistus  25

 

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta

Asetus (EU) 2019/816

5 artikla – 1 a kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”1 a. [CIR sisältää 1 kohdan b ja c alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sekä seuraavat 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tiedot: sukunimi; etunimi tai -nimet; syntymäaika; syntymäpaikka (kaupunki ja valtio); kansalaisuus tai kansalaisuudet; sukupuoli; matkustusasiakirjan tai -asiakirjojen laji ja numero sekä asiakirjan (asiakirjat) myöntänyt viranomainen; ja tapauksen mukaan aiemmat nimet, peite- ja/tai lisänimi (-nimet) sekä 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa tuomion antaneen jäsenvaltion tunnus. Muut ECRIS-TCN-tiedot tallennetaan ECRIS-TCN-järjestelmän keskusjärjestelmään.]”;

”1 a. CIR sisältää 1 kohdan b ja c alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sekä seuraavat 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tiedot: sukunimi; etunimi (-nimet); syntymäaika; syntymäpaikka (kaupunki ja valtio); kansalaisuus tai kansalaisuudet; sukupuoli; aikaisemmat nimet, tapauksen mukaan, peite- ja/tai lisänimi (-nimet), henkilön matkustusasiakirjojen laji ja numero, asiakirjat myöntänyt viranomainen sekä 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa tuomiojäsenvaltion koodi. Muut ECRIS-TCN:n tiedot tallennetaan ECRIS-TCN:n keskusjärjestelmään.”;

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b a alakohta (uusi)

Asetus (EU) 2019/816

5 kohta – 6 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) lisätään kohta seuraavasti:

 

”6 a. Tämän artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuihin liputuksiin ja tuomiojäsenvaltion (-jäsenvaltioiden) koodiin on pääsy ja niihin voidaan tehdä hakuja ainoastaan ETIAS-keskusjärjestelmästä tämän asetuksen 7 a artiklassa, luettuna yhdessä asetuksen (EU) 2018/1240 20 artiklan 2 kohdan n alakohdan kanssa, tarkoitettuja tarkistuksia varten, kun mainitun asetuksen 11 artiklassa tarkoitettu automatisoitu käsittely tuottaa osuman.

 

Edellä 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut liputukset ja tuomiojäsenvaltion (-jäsenvaltioiden) koodi eivät näy muulle viranomaiselle kuin liputetun tietueen luoneen tuomiojäsenvaltion keskusviranomaiselle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen alakohdan soveltamista.”;

Tarkistus  27

 

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Asetus (EU) 2019/816

7 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(5) Korvataan 7 artiklan 5 kohta seuraavasti:

(5) Korvataan 7 artiklan 7 kohta seuraavasti:

5. Jos haun tuloksena on osuma, keskusjärjestelmä [tai CIR] antaa toimivaltaiselle viranomaiselle automaattisesti tiedot jäsenvaltiosta (jäsenvaltioista), jo(i)lla on rikosrekisteritietoja kolmannen maan kansalaisesta, sekä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tietoihin liittyvän viitenumeron tai viitenumerot ja henkilöllisyyden määrittämistä koskevat tiedot. Tällaisia henkilöllisyyden määrittämistä koskevia tietoja saa käyttää ainoastaan kyseessä olevan kolmannen maan kansalaisen henkilöllisyyden todentamiseen. Keskusjärjestelmässä tehdyn haun tuloksia saa käyttää ainoastaan puitepäätöksen 2009/315/YOS 6 artiklassa tarkoitetun pyynnön tai tämän asetuksen 16 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun pyynnön tekemiseen, tai rajaturvallisuuden tarkoituksiin [ja jotta voidaan helpottaa ECRIS-TCN-järjestelmään rekisteröityjen henkilöiden virheetöntä tunnistamista ja auttaa siinä].”;

7. Jos haun tuloksena on osuma, keskusjärjestelmä tai CIR antaa toimivaltaiselle viranomaiselle automaattisesti tiedot jäsenvaltiosta (jäsenvaltioista), jo(i)lla on rikosrekisteritietoja kolmannen maan kansalaisesta, sekä tietoihin liittyvän viitenumeron tai liittyvät viitenumerot ja henkilöllisyyden määrittämistä koskevat tiedot. Tällaisia henkilöllisyyden määrittämistä koskevia tietoja saa käyttää ainoastaan kyseessä olevan kolmannen maan kansalaisen henkilöllisyyden todentamiseen. Keskusjärjestelmässä tehdyn haun tuloksia saa käyttää ainoastaan puitepäätöksen 2009/315/YOS 6 artiklassa tarkoitetun pyynnön tai tämän asetuksen 17 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun pyynnön tekemiseen tai helpottamaan ja avustamaan henkilöiden virheetöntä tunnistamista sekä edistämään asetuksen (EU) 2018/1240 4 artiklan a alakohdan mukaista tavoitetta määrittää, aiheutuisiko ETIAS-hakijoiden oleskelusta jäsenvaltioiden alueella turvallisuusriskejä.”;

Tarkistus  28

 

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Asetus (EU) 2019/816

7 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. ETIAS-keskusyksiköllä, joka on perustettu osaksi Euroopan raja- ja merivartiovirastoa asetuksen (EU) 2018/1240 7 artiklan mukaisesti, on oikeus päästä sille asetuksessa (EU) 2018/1240 annettujen tehtävien suorittamista varten ECRIS-TCN-järjestelmään tallennettuihin tietoihin ja tehdä niihin hakuja [CIR:ssä]. Sillä on kuitenkin pääsy ainoastaan sellaisiin tietueisiin, joihin on lisätty liputus tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti.

1. ETIAS-keskusyksiköllä, asetuksen (EU) 2018/1240 7 artiklan mukaisesti, on oikeus päästä sille asetuksessa (EU) 2018/1240 annettujen tehtävien suorittamista varten ECRIS-TCN:n tietoihin ja hakea niitä CIR:ssä. Sillä on kuitenkin mainitun asetuksen 11 artiklan 8 kohdan mukainen pääsy ainoastaan sellaisiin tietueisiin, joihin on lisätty liputus tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti.

Tarkistus  29

 

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Asetus (EU) 2019/816

7 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. [CIR] liitetään asetuksen (EU) 2018/1240 11 artiklassa tarkoitettuun välineeseen kyseisessä artiklassa tarkoitetun automatisoidun käsittelyn mahdollistamiseksi.

2. CIR liitetään ESP:hen asetuksen (EU) 2018/1240 11 artiklassa tarkoitetun automatisoidun käsittelyn mahdollistamiseksi. .

Tarkistus  30

 

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Asetus (EU) 2019/816

7 a artikla – 3 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Asetuksen (EU) 2018/1240 20 artiklan 2 kohdan n alakohdassa tarkoitettuja tarkistuksia varten ETIAS-keskusjärjestelmä käyttää mainitun asetuksen 11 artiklassa tarkoitettua välinettä, jonka avulla ETIAS-järjestelmässä olevia tietoja verrataan ECRIS-TCN-järjestelmässä [CIR:ssä] oleviin tietoihin, joihin on lisätty liputus, tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla ja asetuksen (EU) 2018/1240 11 artiklan 8 kohdan mukaisesti, liitteessä II olevassa taulukossa lueteltuja vastaavuuksia käyttäen.”;

Asetuksen (EU) 2018/1240 20 artiklan 2 kohdan n alakohdassa tarkoitettuja tarkistuksia varten ETIAS-keskusjärjestelmä käyttää ESP:tä ETIAS:ssa olevien tietojen vertaamiseksi ECRIS-TCN:ssä [CIR:ssä] oleviin tietoihin, joihin on lisätty liputus, tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla ja asetuksen (EU) 2018/1240 11 artiklan 8 kohdan mukaisesti liitteessä II olevassa taulukossa lueteltuja vastaavuuksia käyttäen.”;

Tarkistus  31

 

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Asetus (EU) 2019/816

8 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun säilyttämisajan päätyttyä tuomiojäsenvaltion keskusviranomaisen on poistettava tietue keskusjärjestelmästä [ja CIR:stä], sormenjäljet, kasvokuvat ja 5 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut liputukset mukaan lukien. Siinä tapauksessa, että kansallisesta rikosrekisteristä poistetaan tiedot 5 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetusta terrorismirikoksen tai muun vakavan rikoksen vuoksi annetusta tuomiosta, mutta tiedot samaa henkilöä koskevista muista tuomioista säilytetään, tietueesta poistetaan ainoastaan 5 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu liputus. Poiston on tapahduttava automaattisesti, jos se on mahdollista, ja joka tapauksessa viimeistään yhden kuukauden kuluttua säilyttämisajan päättymisestä.”;

”2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun säilytysajan päätyttyä tuomiojäsenvaltion keskusviranomaisen on poistettava tietue, mukaan lukien sormenjälkitiedot tai kasvokuvat ja 5 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut liputukset, keskusjärjestelmästä ja CIR:stä. Poistamisen on tapahduttava automaattisesti, jos se on mahdollista, ja joka tapauksessa viimeistään kuukauden kuluttua säilytysajan päättymisestä.

 

Jos säilytysajan päättyminen koskee 5 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja liputuksia, tuomiojäsenvaltion keskusviranomaisen on poistettava liputukset keskusjärjestelmästä ja CIR:stä. Tämän poistamisen on tapahduttava automaattisesti.”;

Tarkistus  32

 

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Asetus (EU) 201816

22 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(8) korvataan 22 artiklan 1 kohta seuraavasti:

(8) korvataan 24 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1. Keskusjärjestelmään [ja CIR:ään] sisältyviä tietoja voidaan käsitellä ainoastaan sen selvittämiseksi, missä jäsenvaltiossa (jäsenvaltioissa) on rikosrekisteritietoja kolmansien maiden kansalaisista, sekä rajaturvallisuuden tarkoituksiin [ja jotta voidaan helpottaa ECRIS-TCN-järjestelmään rekisteröityjen henkilöiden virheetöntä tunnistamista ja auttaa siinä].”;

”1. Keskusjärjestelmään ja CIR:ään sisältyviä tietoja voidaan käsitellä ainoastaan sen selvittämiseksi, missä jäsenvaltiossa (jäsenvaltioissa) on rikosrekisteritietoja kolmansien maiden kansalaisista, sekä helpottamaan ja avustamaan henkilöiden virheetöntä tunnistamista sekä edistämään asetuksen (EU) 2018/1240 4 artiklan a alakohdan mukaista tavoitetta määrittää, aiheutuisiko ETIAS-hakijoiden oleskelusta jäsenvaltioiden alueella turvallisuusriskejä.”;

Tarkistus  33

 

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(9) korvataan 30 artiklan 4 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

(9) korvataan 32 artiklan 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

Tarkistus  34

 

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Asetus (EU) 2019/816

30 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Eu-LISA toimittaa kuukausittain komissiolle tilastot, jotka liittyvät rikosrekisteritietojen tallentamiseen, säilyttämiseen ja vaihtoon ECRIS-TCN-järjestelmän ja ECRIS-viitesovelluksen kautta ja joiden perusteella ei voida tunnistaa yksittäisiä henkilöitä, mukaan lukien tietueet, joihin sisältyy 5 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukainen liputus.”;

”eu-LISA toimittaa kuukausittain komissiolle tilastot, jotka liittyvät rikosrekisteritietojen tallentamiseen, säilyttämiseen ja vaihtoon ECRIS-TCN:n ja ECRIS-viitesovelluksen kautta, mukaan lukien tietueet, joihin sisältyy 5 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukainen liputus. eu-LISA varmistaa, ettei ole mahdollista tunnistaa yksittäisiä henkilöitä näiden tilastojen perusteella. eu-LISA antaa komission pyynnöstä sille tilastoja tietyistä tämän asetuksen täytäntöönpanoon liittyvistä erityisnäkökohdista.”;

Tarkistus  35

 

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Asetus (EU) 2019/816

29 a artikla – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

29 a artikla

31 a artikla

Tietojenkäsittelytapahtumien rekisteröinti ETIAS-järjestelmää varten

Tietojenkäsittelytapahtumien kirjaaminen lokiin yhteentoimivuuden toteuttamiseksi ETIAS:n kanssa

Tarkistus  36

 

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Asetus (EU) 2019/816

29 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Tämän asetuksen 7 a artiklassa lueteltujen tapahtumien osalta jokaisesta [CIR:ssä] ja ETIAS-järjestelmässä toteutetusta ECRIS-TCN-tietojenkäsittelytapahtumasta on pidettävä kirjaa asetuksen (EU) 2018/1240 69 artiklan mukaisesti.”;

Tämän asetuksen 7 a artiklassa lueteltujen tietojen hakujen osalta jokaisesta CIR:ssä ja ETIAS-tietojärjestelmässä toteutetusta ECRIS-TCN:n tietojenkäsittelytapahtumasta on säilytettävä lokitiedot asetuksen (EU) 2018/1240 69 artiklan mukaisesti.”;

Tarkistus  37

 

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 10 a alakohta (uusi)

Asetus (EU) 2019/816

36 artikla – 8 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a) Lisätään 36 artiklaan 8 a kohta seuraavasti:

 

”8 a.  Yhden vuoden kuluttua ECRIS-TCN:n käyttöönotosta komissio arvioi, onko ETIAS:n hakujen tekeminen ECRIS-TCN:ssä ollut tarpeen asetuksen (EU) 2018/1240 4 artiklan a alakohdan tavoitteen edistämiseksi eli sen määrittämiseksi, aiheutuisiko ETIAS-hakijoiden oleskelusta jäsenvaltioiden alueella turvallisuusriskejä. Komissio toimittaa arvioinnin Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan tietosuojavaltuutetulle ja Euroopan unionin perusoikeusvirastolle.”;

Tarkistus  38

 

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 10 b alakohta (uusi)

Asetus (EU) 2019/816

36 artikla – 10 kohta – a a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 b)  Lisätään 36 artiklan 10 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

”a a)  asiaankuuluvien tilastotietojen ja jäsenvaltioiden antamien lisätietojen perusteella, missä määrin ETIAS:n hakujen tekeminen ECRIS-TCN:ssä on ollut tarpeen asetuksen (EU) 2018/1240 4 artiklan a alakohdan tavoitteen edistämiseksi eli sen määrittämiseksi, aiheutuisiko ETIAS-hakijoiden oleskelusta jäsenvaltioiden alueella turvallisuusriskejä;”;

Tarkistus  39

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Asetus (EU) 2019/816

Liite II – taulukko

 

Komission teksti

ETIAS-keskusjärjestelmästä lähetetyt asetuksen 2018/1240 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot

Tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut [CIR:ään] sisältyvät vastaavat ECRIS-TCN-järjestelmän tiedot, joihin ETIAS-järjestelmän tietoja olisi verrattava

sukunimi

sukunimi

syntymäsukunimi

entinen nimi (nimet)

etunimi tai -nimet

etunimi tai -nimet

muut nimet (lisänimi/-nimet, taiteilijanimi/-nimet, kutsumanimi/-nimet)

peite- ja/tai lisänimi (-nimet)

syntymäaika

syntymäaika

syntymäpaikka

syntymäpaikka (kaupunki ja valtio)

syntymämaa

syntymäpaikka (kaupunki ja valtio)

sukupuoli

sukupuoli

nykyinen kansalaisuus

kansalaisuus tai kansalaisuudet

mahdolliset muut kansalaisuudet

kansalaisuus tai kansalaisuudet

matkustusasiakirjan tyyppi

henkilötodistuksen (-todistusten) luokka

matkustusasiakirjan numero

henkilötodistuksen (-todistusten) numero

matkustusasiakirjan myöntämismaa

myöntävä viranomainen

 

Tarkistus

ETIAS-keskusjärjestelmästä lähetetyt asetuksen 2018/1240 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot

Tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut CIR:ään sisältyvät vastaavat ECRIS-TCN:n tiedot, joihin ETIAS:n tietoja on verrattava

sukunimi

sukunimi

syntymäsukunimi

aikaisempi nimi (aikaisemmat nimet)

etunimi tai -nimet

etunimi (-nimet)

muut nimet (lisänimi/-nimet, taiteilijanimi/-nimet, kutsumanimi/-nimet)

peite- ja/tai lisänimi (-nimet)

syntymäaika

syntymäaika

syntymäpaikka

syntymäpaikka (kaupunki ja valtio)

syntymämaa

syntymäpaikka (kaupunki ja valtio)

sukupuoli

sukupuoli

nykyinen kansalaisuus

kansalaisuus tai kansalaisuudet

mahdolliset muut kansalaisuudet

kansalaisuus tai kansalaisuudet

matkustusasiakirjan tyyppi

henkilön matkustus- tai henkilöasiakirjojen laji

matkustusasiakirjan numero

henkilön matkustus- tai henkilöasiakirjojen numero

matkustusasiakirjan myöntämismaa

asiakirjan myöntänyt viranomainen

Tarkistus  40

Ehdotus asetukseksi

2 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a artikla

 

Muutokset asetukseen (EU) 2019/818 (yhteentoimivuus poliisiyhteistyön alalla)

 

Muutetaan asetus (EU) 2019/818 seuraavasti:

 

1) Lisätään 18 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”1 a. Sovellettaessa asetuksen (EU) 2018/1240 20 artiklaa CIR:ään tallennetaan myös asetuksen (EU) 2019/816 5 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut tiedot, jotka pidetään loogisesti erotettuina tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista tiedoista. Asetuksen (EU) 2019/816 5 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin on pääsy ainoastaan kyseisen asetuksen 5 artiklan 6 a kohdassa tarkoitetulla tavalla.”;

 

2) Lisätään 68 artiklan 1 kohtaan kohta seuraavasti:

 

”1 a. ESP otetaan käyttöön asetuksen (EU) 2018/1240 20 ja 23 artiklassa, 24 artiklan 6 kohdan c alakohdan ii alakohdassa, 41 artiklassa ja 54 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua automatisoitua käsittelyä varten, kyseisiin käyttötarkoituksiin rajoittuen, sen jälkeen, kun asetuksen (EU) 2018/1240 88 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista.”.

Tarkistus  41

 

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Sitä sovelletaan asetuksen (EU) 2018/1240 96 artiklan toisen kohdan mukaisesti määritetystä päivämäärästä alkaen.

Poistetaan.


 

PERUSTELUT

Ehdotuksen tausta ja sisältö

Neuvosto ja Euroopan parlamentti hyväksyivät syyskuussa 2018 kaksi säädöstä, joissa vahvistettiin ETIAS-järjestelmä: asetuksen Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta[1] ja asetuksen Europol-asetuksen muuttamisesta ETIAS-järjestelmän perustamiseksi[2]. Tämän jälkeen komissio esitti ehdotuksensa ETIAS-järjestelmään vaadittavista muutoksista.

ETIAS-asetuksen 11 artiklan 2 kohdassa säädetään seuraavaa: ”Muutoksiin, joita tehdään EU:n tietojärjestelmien perustamista koskeviin säädöksiin ja jotka ovat tarpeen niiden yhteentoimivuuden varmistamiseksi ETIAS:n kanssa, sekä vastaavien säännösten lisäämiseen tähän asetukseen sovelletaan erillistä säädöstä.” Tällä perusteella komissio esitti 7. tammikuuta 2019 vaadittavista muutoksista kaksi erillistä ehdotusta, joilla pyritään vahvistamaan ETIAS‑järjestelmän täysimääräiseen käyttövalmiuteen saattamiseksi tarvittavat tekniset muutokset muuttamalla säädöksiä, jotka koskevat ETIAS-järjestelmästä tehtyjä kyselyjä EU:n tietoteknisiin järjestelmiin, sekä joissa vahvistetaan vastaavat säännökset ja muutetaan ETIAS-asetusta niiden mukaisesti (2019/0001(COD) ja 2019/0002(COD)).

Komissio julkaisi huhtikuussa 2016 tiedonannon älykkäämmistä tietojärjestelmistä rajaturvallisuuden ja sisäisen turvallisuuden tueksi. Tiedonannon mukaisesti ETIAS‑järjestelmä perustuu EES:ää varten kehitettyjen laitteisto- ja ohjelmistokomponenttien uudelleenkäyttöön. Tätä lähestymistapaa on käytetty myös tietojärjestelmien yhteentoimivuutta koskevissa lainsäädäntöehdotuksissa. Yhteisen henkilöllisyystietovarannon ja eurooppalaisen hakuportaalin tekninen kehittäminen tietojärjestelmien yhteentoimivuutta koskevien lainsäädäntöehdotusten mukaisesti toteutettaisiin EES/ETIAS-komponenttien pohjalta. Tämän vuoksi ehdotuksissa esitetään muutoksia ETIAS-asetukseen sen täsmentämiseksi, että ETIAS-keskusjärjestelmä rakentuu EES:n keskusjärjestelmän laitteisto- ja ohjelmistokomponenttien pohjalle, jotta voidaan perustaa jaettu henkilöllisyystietovaranto sekä ETIAS-hakijoiden että EES:ään rekisteröityjen kolmansien maiden kansalaisten aakkosnumeeristen henkilöllisyystietojen säilyttämistä varten.

Menettely

Komission ehdotuksiin ei sisältynyt vaikutustenarviointeja, minkä vuoksi poliittisten ryhmien koordinaattorit päättivät pyytää Euroopan parlamentin tutkimuspalveluja (EPRS) laatimaan korvaavan vaikutustenarvioinnin, jotta voidaan arvioida ehdotukset ja laatia tämä mietintöluonnos asianmukaisesti. Korvaava vaikutustenarviointi saatettiin päätökseen ja esitettiin LIBE-valiokunnalle joulukuussa 2019.

Esittelijä korostaa, että vaikutustenarviointien tekeminen on tärkeää, jotta voidaan arvioida uusia lainsäädäntöehdotuksia huolellisesti ja analysoida niitä asianmukaisesti. Ne ovat merkityksellisiä myös lainsäädännön laatuun vaikuttavana tekijänä.

Lisäksi pyydettiin lausunnot perusoikeusvirastolta, Euroopan tietosuojayksiköltä ja Euroopan tietosuojaneuvostolta tietojen täydentämiseksi.

Esittelijän kanta

Esittelijä suhtautuu yleisesti ottaen myönteisesti ehdotuksiin Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmään vaadittavista muutoksista. Esittelijä katsoo kuitenkin, että ehdotuksissa ja joissakin muutetuissa artikloissa on parantamisen varaa EPRS:n korvaavassa vaikutustenarvioinnissa esitettyjen suositusten pohjalta.

Esittelijä tukee komission ehdotusten yleisiä perusteluja ja pääkohtia sekä toteaa, että ehdotukset on laadittu lainsäätäjien sopimuksen mukaisesti asetuksen 2018/1240 (ETIAS‑asetus) seurauksena ja ovat sen säännöksistä johtuva oikeudellinen velvollisuus. ETIAS-asetuksen nojalla vaaditut automatisoidut tarkastukset voidaan suorittaa vain, jos ETIAS-keskusjärjestelmä voi olla yhteydessä muihin EU:n tietojärjestelmiin. Ehdotuksissa määritetään ne tekniset elementit, joita tarvitaan eri hakemuksissa olevien henkilötietojen vertaamiseksi EU:n tietojärjestelmissä ja tietokannoissa olevassa tietueessa, tiedostossa tai kuulutuksessa oleviin tietoihin turvallisuutta, rajaturvallisuutta ja muuttoliikkeen hallintaa koskevien tietojärjestelmien yhteentoimivuuden näkökulmasta.

Koska komission ehdotukset esitettiin 7. tammikuuta 2019, jolloin toimielinten väliset neuvottelut yhteentoimivuutta koskevista ehdotuksista ja ECRIS-TCN-järjestelmää koskevista ehdotuksista olivat vielä meneillään, komission ehdotuksia oli tarpeen päivittää vastaamaan kyseisissä menettelyissä tällä välin sovittuja seikkoja.

EPRS:n laatiman korvaavan vaikutustenarvioinnin suositusten mukaisesti on parannettu edelleen menettelyä, jossa liputetaan sellaiset kolmansien maiden kansalaiset, jotka ovat saaneet tuomion terrorismirikoksesta tai vakavasta rikoksesta. Lisäksi valvontaa ja tilastointia koskevia säännöksiä on lujitettu sen varmistamiseksi, että komissio joutuu arvioimaan säännöllisesti ETIAS-järjestelmän ECRIS-TCN-järjestelmään tekemiä kyselyjä ja tiedottamaan niistä Euroopan parlamentille ja tietosuojavaltuutetulle. Esittelijä katsoo, ettei EU:n tietojärjestelmien välistä osittaista vastaavuutta ole asianmukaista määritellä täytäntöönpanosäädöksellä. Asialla on mahdollisesti merkittäviä vaikutuksia yksityiselämää ja henkilötietojen suojaa koskeviin oikeuksiin, minkä vuoksi on tarkoituksenmukaisempaa säätää siitä delegoidulla säädöksellä, jotta voidaan taata Euroopan parlamentin suorittama asianmukainen valvonta yhteentoimivuusasetuksissa annettujen samankaltaisten säännösten mukaisesti.

Lopuksi esittelijä katsoo, että lisäarvoa saadaan myös hakemalla Schengenin tietojärjestelmästä (SIS) kuulutuksia myös sellaisista kolmansien maiden kansalaisista, joista on tehty palauttamispäätös. Kun tämäntyyppisiä kuulutuksia haetaan SIS-järjestelmästä varhaisessa vaiheessa ennen kolmannen maan kansalaisen saapumista jäsenvaltion rajalle, siitä hyötyvät sekä jäsenvaltio että kyseinen kolmannen maan kansalainen.


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Muihin EU:n tietojärjestelmiin pääsyn edellytykset sekä asetuksen (EU) 2018/1862 ja asetuksen (EU) 2018/xxx [ECRIS-TCN] muuttaminen

Viiteasiakirjat

COM(2019)0003 – C8-0025/2019 – 2019/0001(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

7.1.2019

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

17.1.2019

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

17.1.2019

TRAN

17.1.2019

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

 Päätös tehty (pvä)

AFET

6.11.2019

TRAN

21.1.2019

 

 

Esittelijät

 Nimitetty (pvä)

Jeroen Lenaers

24.9.2019

 

 

 

Valiokuntakäsittely

3.9.2020

10.9.2020

15.10.2020

7.12.2020

Hyväksytty (pvä)

7.12.2020

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

55

9

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Javier Zarzalejos

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Delara Burkhardt, Andor Deli, Leopoldo López Gil, Kostas Papadakis, Anne-Sophie Pelletier, Rob Rooken, Domènec Ruiz Devesa, Hilde Vautmans, Petar Vitanov

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

11.12.2020

 


 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

55

+

PPE

Magdalena ADAMOWICZ, Vladimír BILČÍK, Vasile BLAGA, Ioan-Rareş BOGDAN, Andor DELI, Lena DÜPONT, Andrzej HALICKI, Lívia JÁRÓKA, Jeroen LENAERS, Leopoldo LÓPEZ GIL, Nuno MELO, Roberta METSOLA, Nadine MORANO, Emil RADEV, Paulo RANGEL, Ralf SEEKATZ, Tomas TOBÉ, Javier ZARZALEJOS

S&D

Katarina BARLEY, Pietro BARTOLO, Delara BURKHARDT, Maria GRAPINI, Sylvie GUILLAUME, Evin INCIR, Marina KALJURAND, Łukasz KOHUT, Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, Javier MORENO SÁNCHEZ, Domènec RUIZ DEVESA, Birgit SIPPEL, Petar VITANOV, Bettina VOLLATH

RENEW

Malik AZMANI, Anna Júlia DONÁTH, Sophia in 't VELD, Fabienne KELLER, Moritz KÖRNER, Maite PAGAZAURTUNDÚA, Michal ŠIMEČKA, Ramona STRUGARIU, Hilde VAUTMANS

ID

Nicolas BAY, Nicolaus FEST, Jean-Paul GARRAUD, Peter KOFOD, Annalisa TARDINO, Tom VANDENDRIESSCHE

Verts/ALE

Alice KUHNKE

ECR

Jorge BUXADÉ VILLALBA, Patryk JAKI, Assita KANKO, Nicola PROCACCINI, Rob ROOKEN

NI

Martin SONNEBORN, Milan UHRÍK

9

-

Verts/ALE

Patrick BREYER, Saskia BRICMONT, Damien CARÊME, Tineke STRIK

GUE/NGL

Konstantinos ARVANITIS, Pernando BARRENA ARZA, Cornelia ERNST, Anne-Sophie PELLETIER

NI

Kostas PAPADAKIS

0

0

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

Päivitetty viimeksi: 6. tammikuuta 2021
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö