RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a condițiilor de acces la celelalte sisteme de informații ale UE și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1862 și a Regulamentului (UE) 2019/816

  11.12.2020 - (COM(2019)0003 – C8-0025/2019 – 2019/0001(COD)) - ***I

  Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
  Raportor: Jeroen Lenaers


  Procedură : 2019/0001(COD)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A9-0254/2020
  Texte depuse :
  A9-0254/2020
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a condițiilor de acces la celelalte sisteme de informații ale UE și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1862 și a Regulamentului (UE) 2019/816

  (COM(2019)0003 – C8-0025/2019 – 2019/0001(COD))

  (Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

  Parlamentul European,

   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2019)0003),

   având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 82 alineatul (1) litera (d) și articolul 87 alineatul (2) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0025/2019),

   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

   având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

   având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A9-0254/2020),

  1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

  2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

  3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

   

  Amendamentul  1

   

  Propunere de regulament

  Titlu

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a condițiilor de acces la celelalte sisteme de informații ale UE și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1862 și a Regulamentului (UE) yyyy/xxx [ECRIS-TCN]

  Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a condițiilor de acces la celelalte sisteme de informații ale UE și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1862, a Regulamentului (UE) 2019/816 și a Regulamentului (UE) 2019/818

  Amendamentul  2

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 4

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) Prezentul regulament stabilește modul de realizare a acestei interoperabilități și a condițiilor de consultare a datelor stocate în alte sisteme de informații ale UE și a datelor Europol în cadrul prelucrării automate de către ETIAS în scopul identificării rezultatelor pozitive. Prin urmare, este necesar să se modifice Regulamentele (UE) 2018/1862 (SIS în domeniul cooperării polițienești)26 și (UE) yyyy/xxxx (ECRIS-TCN)27 ale Parlamentului European și ale Consiliului, pentru a conecta sistemul central al ETIAS la celelalte sisteme de informații ale UE și la datele Europol și pentru a preciza datele care vor fi transmise către și de către respectivele sisteme de informații ale UE și datele Europol.

  (4) Prezentul regulament stabilește modul de realizare a acestei interoperabilități și a condițiilor de consultare a datelor stocate în alte sisteme de informații ale UE și a datelor Europol în cadrul prelucrării automate de către ETIAS în scopul identificării rezultatelor pozitive. Prin urmare, este necesar să se modifice Regulamentele (UE) 2018/1862 (SIS în domeniul cooperării polițienești)26, (UE) 2019/816 (ECRIS-TCN)27 și (UE) 2019/818 (interoperabilitate în domeniul cooperării polițienești)27a ale Parlamentului European și ale Consiliului, pentru a conecta sistemul central al ETIAS la celelalte sisteme de informații ale UE și la datele Europol și pentru a preciza datele care vor fi transmise către și de către respectivele sisteme de informații ale UE și datele Europol.

  __________________

  __________________

  26 Regulamentul (UE) 2018/1862 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 noiembrie 2018 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, de modificare și de abrogare a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1986/2006 al Parlamentului European și al Consiliului și a Deciziei 2010/261/UE a Comisiei (JO L 312, 7.12.2018, p. 56)

  26 Regulamentul (UE) 2018/1862 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 noiembrie 2018 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, de modificare și de abrogare a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1986/2006 al Parlamentului European și al Consiliului și a Deciziei 2010/261/UE a Comisiei (JO L 312, 7.12.2018, p. 56)

  27 Regulamentul (UE) YYYY/xxx al Parlamentului European și al Consiliului … (JO L , , p. ).

  27 Regulamentul (UE) 2019/816 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 de stabilire a unui sistem centralizat pentru determinarea statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale apatrizilor (ECRIS-TCN), destinat să completeze sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare, și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1726 (JO L 135, 22.5.2019, p. 1).

   

  27a Regulamentul (UE) 2019/818 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2019 privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE în domeniul cooperării polițienești și judiciare, al azilului și al migrației și de modificare a Regulamentelor (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 și (UE) 2019/816 (JO L 135, 22.5.2019, p. 85).

  Amendamentul  3

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 6

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (6) Din motive de eficiență și pentru a reduce costurile, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2018/1240, ETIAS ar trebui să reutilizeze componentele de hardware și software dezvoltate pentru Sistemul de intrare/ieșire („EES”) în vederea creării registrului partajat de date de identitate. Acest registru, utilizat pentru stocarea datelor alfanumerice de identitate atât ale solicitanților din cadrul sistemului ETIAS, cât și ale resortisanților țărilor terțe înregistrați în EES, ar trebui să fie realizat într-un mod care să permită extinderea și transformarea sa în viitorul registru comun de date de identitate. În același spirit, instrumentul care urmează să fie instituit pentru a permite ETIAS să își compare datele cu cele ale tuturor celorlalte sisteme consultate prin intermediul unei interogări unice ar trebui elaborat într-un mod care să permită transformarea sa în viitorul portal european de căutare.

  (6) Din motive de eficiență și pentru a reduce costurile, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2018/1240, ETIAS ar trebui să reutilizeze componentele de hardware și software dezvoltate pentru Sistemul de intrare/ieșire („EES”) în vederea creării registrului partajat de date de identitate. Acest registru, utilizat pentru stocarea datelor alfanumerice de identitate atât ale solicitanților din cadrul sistemului ETIAS, cât și ale resortisanților țărilor terțe înregistrați în EES, ar trebui să fie realizat într-un mod care să permită extinderea sa.

  Amendamentul  4

  Propunere de regulament

  Considerentul 6 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (6a) Portalul european de căutare (ESP), instituit prin Regulamentul (UE) 2019/817 al Parlamentului European și al Consiliului1a, va permite compararea datelor stocate în ETIAS cu datele stocate în orice alt sistem de informații al UE prin intermediul unei singure căutări.

   

  ______________

   

  1a. Regulamentul (UE) 2019/817 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2019 privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE în domeniul frontierelor și al vizelor și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 și (UE) 2018/1861 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Deciziilor 2004/512/CE și 2008/633/JAI ale Consiliului (JO L 135, 22.5.2019, p. 27).

  Amendamentul  5

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 8

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (8) Pentru a asigura îndeplinirea integrală a obiectivelor ETIAS, precum și pentru a facilita îndeplinirea obiectivelor Sistemului de informații Schengen („SIS”), este necesar să se includă în sfera verificărilor automate o nouă categorie de semnalări introdusă prin revizuirea recentă a SIS, și anume semnalările referitoare la persoanele care trebuie să facă obiectul controalelor prin interviu.

  (8) Pentru a asigura îndeplinirea integrală a obiectivelor ETIAS, precum și pentru a facilita îndeplinirea obiectivelor Sistemului de informații Schengen („SIS”), este necesar să se includă în sfera verificărilor automate noi categorii de semnalări introduse prin revizuirea recentă a SIS, și anume semnalările referitoare la persoanele care trebuie să facă obiectul controalelor prin interviu și semnalările referitoare la resortisanții țărilor terțe care fac obiectul unei decizii de returnare.

  Amendamentul  6

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 10

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (10) În conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/xxxx al Parlamentului European și al Consiliului [ECRIS-TCN]29 și în concordanță cu intenția exprimată în Regulamentul (UE) 2018/1240, ETIAS ar trebui să poată verifica dacă există corespondențe între datele din dosarele de cerere ETIAS și datele Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare ale resortisanților țărilor terțe („ECRIS-TCN”) din registrul comun de date de identitate („CIR”) în ceea ce privește statele membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride pentru o infracțiune de terorism sau pentru altă infracțiune gravă.

  (10) În conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/816 al Parlamentului European și al Consiliului și în concordanță cu intenția exprimată în Regulamentul (UE) 2018/1240, ETIAS ar trebui să poată verifica dacă există corespondențe între datele din dosarele de cerere ETIAS și datele Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare ale resortisanților țărilor terțe („ECRIS-TCN”) din registrul comun de date de identitate („CIR”) în ceea ce privește statele membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride pentru o infracțiune de terorism în ultimii 20 de ani sau pentru altă infracțiune gravă în ultimii 10 ani, astfel cum sunt enumerate în anexa la Regulamentul (UE) 2018/1240, în cazul în care aceste infracțiuni sunt pasibile, în temeiul legislației naționale, de o pedeapsă privativă de libertate sau de o măsură de siguranță privativă de libertate pentru o perioadă maximă de cel puțin trei ani.

  __________________

  __________________

  29 Regulamentul (UE) yyyy/xxx al Parlamentului European și al Consiliului … (JO L , , p. ).

   

  Amendamentul  7

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 10 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (10a) Statele membre colectează și prelucrează deja date ale resortisanților țărilor terțe și ale apatrizilor în scopurile Regulamentului ECRIS-TCN. Prezentul regulament nu ar trebui să impună statelor membre nicio obligație de a modifica sau de a extinde datele resortisanților țărilor terțe și ale apatrizilor care sunt deja colectate în temeiul Regulamentului ECRIS-TCN.

  Amendamentul  8

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 22

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (22) Prin urmare, Regulamentele (UE) 2018/1862 (SIS în domeniul cooperării polițienești) și (UE) yyyy/xxx [ECRIS-TCN] ale Parlamentului European și ale Consiliului ar trebui modificate.

  (22) Prin urmare, Regulamentele (UE) 2018/1862 (SIS în domeniul cooperării polițienești), (UE) 2019/816 [ECRIS-TCN] și (UE) 2019/818 (interoperabilitate în domeniul cooperării polițienești) ale Parlamentului European și ale Consiliului ar trebui modificate.

  Amendamentul  9

  Propunere de regulament

  Articolul 1 – punctul 2

  Regulamentul (UE) 2018/1862

  Articolul 44 – alineatul 1 – litera f

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (f) prelucrarea manuală a cererilor ETIAS de către unitatea națională a ETIAS, în temeiul articolului 8 din Regulamentul (UE) 2018/1240.

  (g) prelucrarea manuală a cererilor ETIAS de către unitatea națională a ETIAS, în temeiul articolului 8 din Regulamentul (UE) 2018/1240.

  Amendamentul  10

  Propunere de regulament

  Articolul 1 – punctul 3

  Regulamentul (UE) 2018/1862

  Articolul 50a – alineatul 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1. Unitatea centrală a ETIAS, instituită în cadrul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE) 2018/1240, are, în scopul îndeplinirii sarcinilor care îi sunt conferite prin Regulamentul (UE) 2018/1240, dreptul de a accesa date relevante introduse în SIS și de a efectua căutări în aceste date. În cazul accesului și căutării în cauză se aplică articolul 50 alineatele (4)-(8) din prezentul regulament.

  1. Unitatea centrală a ETIAS, instituită în cadrul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE) 2018/1240, are, în scopul îndeplinirii sarcinilor care îi sunt conferite prin Regulamentul (UE) 2018/1240, dreptul de a accesa date relevante introduse în SIS și de a efectua căutări în aceste date în conformitate cu articolul 11 alineatul (8) din regulamentul respectiv. În cazul accesului și căutării în cauză se aplică articolul 50 alineatele (4)-(8) din prezentul regulament.

  Amendamentul  11

  Propunere de regulament

  Articolul 1 – punctul 3

  Regulamentul (UE) 2018/1862

  Articolul 50a – alineatul 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2. În cazul în care o verificare efectuată de unitatea centrală a ETIAS confirmă corespondența datelor înregistrate în dosarele de cerere ETIAS cu o semnalare din SIS, se aplică articolele 23, 24 și 26 din Regulamentul (UE) 2018/1240.

  2. În cazul în care o verificare efectuată de unitatea centrală a ETIAS în temeiul articolului 22 și al articolului 23 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/1240 confirmă corespondența datelor înregistrate în dosarele de cerere ETIAS cu o semnalare din SIS sau în cazul în care persistă îndoieli, se aplică articolele 23, 24 și 26 din Regulamentul (UE) 2018/1240.

  Amendamentul  12

   

  Propunere de regulament

  Articolul 1 – punctul 3

  Regulamentul (UE) 2018/1862

  Articolul 50b – alineatul 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1. De la începerea funcționării ETIAS, astfel cum este prevăzută la articolul 88 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1240, sistemul central al SIS este conectat la instrumentul menționat la articolul 11 din Regulamentul (UE) 2018/1240 pentru a permite prelucrarea automată menționată la articolul respectiv.

  1. De la începerea funcționării ETIAS, astfel cum este prevăzută la articolul 88 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1240, sistemul central al SIS este conectat la ESP pentru a permite prelucrarea automată menționată la articolul 11.

  Amendamentul  13

   

  Propunere de regulament

  Articolul 1 – punctul 3

  Regulamentul (UE) 2018/1862

  Articolul 50b – alineatul 3

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3. În scopul efectuării verificărilor menționate la articolul 20 alineatul (2) litera (a), litera (d) și litera (m) punctul (i) și la articolul 23 din Regulamentul (UE) 2018/1240, sistemul central al ETIAS utilizează instrumentul menționat la articolul 11 din regulamentul respectiv pentru a compara datele menționate la articolul 11 alineatul (5) din Regulamentul 2018/1240 cu datele din SIS, în conformitate cu articolul 11 alineatul (8) din regulamentul respectiv.

  3. În scopul efectuării verificărilor menționate la articolul 20 alineatul (2) litera (a), litera (d) și litera (m) punctul (i), la articolul 23 alineatul (1), la articolul 24 alineatul (6) litera (c) punctul (ii) și la articolul 54 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2018/1240, sistemul central al ETIAS utilizează ESP pentru a compara datele menționate la articolul 11 alineatul (5) din Regulamentul 2018/1240 cu datele din SIS, în conformitate cu articolul 11 alineatul (8) din regulamentul respectiv.

  Amendamentul  14

   

  Propunere de regulament

  Articolul 1 – punctul 3

  Regulamentul (UE) 2018/1862

  Articolul 50b – alineatul 4 – paragraful 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  În cazul în care se introduce în SIS o nouă semnalare, menționată la articolul 41 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2018/1240, privind documente de călătorie declarate furate, deținute fără drept, pierdute sau anulate, SIS transmite informațiile referitoare la această semnalare, utilizând prelucrarea automată și instrumentul menționat la articolul 11 din respectivul regulament, sistemului central al ETIAS pentru a verifica dacă această nouă semnalare corespunde unei autorizații de călătorie existente.

  În cazul în care se introduce în SIS o nouă semnalare, menționată la articolul 41 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2018/1240, privind documente de călătorie declarate furate, deținute fără drept, pierdute sau anulate, SIS transmite informațiile referitoare la această semnalare, utilizând prelucrarea automată și ESP, sistemului central al ETIAS pentru a verifica dacă această nouă semnalare corespunde unei autorizații de călătorie existente.

  Amendamentul  15

  Propunere de regulament

  Articolul 2 - titlu

   

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Modificări aduse Regulamentului (UE) yyyy/xxxx [ECRIS-TCN]

  Modificări aduse Regulamentului (UE) 2019/816

  Amendamentul  16

  Propunere de regulament

  Articolul 2 - paragraful 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Regulamentul (UE) yyyy/xxxx (Regulamentul privind ECRIS-TCN) se modifică după cum urmează 44 45:

  Regulamentul (UE) 2019/816 (Regulamentul privind ECRIS-TCN) se modifică după cum urmează 44 45:

  _________________

  _________________

  44 Aceste modificări țin seama de propunerea Comisiei COM(2017) 344 final.

  44 Aceste modificări țin seama de propunerea Comisiei COM(2017) 344 final.

  45 Numerotarea ține seama de modificarea acestui regulament prin Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE (cooperare polițienească și judiciară, azil și migrație), COM (2018) 480 final.

  45 Numerotarea ține seama de modificarea acestui regulament prin Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE (cooperare polițienească și judiciară, azil și migrație), COM (2018) 480 final.

  Amendamentul  17

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

  Regulamentul (UE) 2019/816

  Articolul 1 – paragraful 1 – litera d

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (d) condițiile în care datele incluse în sistemul ECRIS-TCN pot fi utilizate în scopul gestionării frontierelor în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliului*.

  (d) condițiile în care datele resortisanților țărilor terțe sau ale apatrizilor incluse în sistemul ECRIS-TCN pot fi utilizate de către unitatea centrală a ETIAS în scopul de a sprijini obiectivul prevăzut în articolul 4 litera (a) din Regulamentul (UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliului* de a stabili dacă prezența solicitanților din cadrul sistemului ETIAS pe teritoriul statelor membre ar prezenta riscuri în materie de securitate.

  _________________

  _________________

  * Regulamentul (UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 septembrie 2018 de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1077/2011, (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 și (UE) 2017/2226 (JO L 236, 19.9.2018, p. 1).”

  * Regulamentul (UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 septembrie 2018 de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1077/2011, (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 și (UE) 2017/2226 (JO L 236, 19.9.2018, p. 1).”

  Amendamentul  18

   

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

  Regulamentul (UE) 2019/816

  Articolul 2 - paragraful 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Prezentul regulament se aplică prelucrării informațiilor privind identitatea resortisanților țărilor terțe care au făcut obiectul unor condamnări în statele membre, cu scopul de a identifica statul membru (statele membre) în care au fost pronunțate aceste condamnări, precum și de a gestiona frontierele [și de a contribui la facilitarea și acordarea de asistență în vederea identificării corecte a persoanelor].

  Prezentul regulament se aplică prelucrării de informații privind identitatea resortisanților țărilor terțe care au făcut obiectul unor condamnări în statele membre, cu scopul de a identifica statul membru (statele membre) în care au fost pronunțate aceste condamnări.

  Amendamentul  19

   

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

  Regulamentul (UE) 2019/816

  Articolul 2 – paragraful 1 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  De asemenea, prezentul regulament facilitează și sprijină identificarea corectă a persoanelor în conformitate cu prezentul regulament și cu Regulamentul (UE) 2019/818.

  Amendamentul  20

   

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

  Regulamentul (UE) 2019/816

  Articolul 2 – paragraful 1 b (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Prezentul regulament sprijină, de asemenea, obiectivul prevăzut la articolul 4 litera (a) din Regulamentul (UE) 2018/1240 de a stabili dacă prezența solicitanților din cadrul sistemului ETIAS pe teritoriul statelor membre ar prezenta riscuri în materie de securitate.

  Amendamentul  21

   

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

  Regulamentul (UE) 2019/816

  Articolul 2 – paragraful 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Cu excepția articolului 5 alineatul (1) litera (b) punctul (ii), dispozițiile prezentului regulament care se aplică resortisanților țărilor terțe se aplică, de asemenea, cetățenilor Uniunii care dețin și cetățenia unei țări terțe și care au făcut obiectul unor condamnări în statele membre.

  Cu excepția dispozițiilor referitoare la articolul 4 litera (a) din Regulamentului (UE) 2018/1240 și a articolului 5 alineatul (1) litera (b) punctul (ii), dispozițiile prezentului regulament care se aplică resortisanților țărilor terțe se aplică, de asemenea, cetățenilor Uniunii care dețin și cetățenia unei țări terțe și care au făcut obiectul unor condamnări în statele membre.

  Amendamentul  22

   

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a

  Regulamentul (UE) 2019/816

  Articolul 3 – litera f

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a) litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

  (a) punctul (6) se înlocuiește cu următorul text:

  (f) «autorități competente» înseamnă autoritățile centrale și organismele Uniunii (Eurojust, Europol, Parchetul European, unitatea centrală a ETIAS instituită în cadrul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă) care au competența de a accesa sau de a interoga sistemul ECRIS-TCN în conformitate cu prezentul regulament;”;

  (6) «autorități competente» înseamnă autoritățile centrale, Eurojust, Europol, Parchetul European și unitatea centrală a ETIAS instituită în temeiul articolului 7 din Regulamentul (UE) 2018/1240, care au competența de a accesa sau de a interoga sistemul ECRIS-TCN în conformitate cu prezentul regulament; ”;

  Amendamentul  23

   

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b

  Regulamentul (UE) 2019/816

  Articolul 3 – literele t și u

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b) se adaugă următoarele litere:

  eliminat

  „(t) «infracțiune de terorism» înseamnă o infracțiune care corespunde sau este echivalentă cu una dintre infracțiunile menționate în Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului*;

   

  (u) «infracțiune gravă» înseamnă o infracțiune care corespunde sau este echivalentă cu una dintre infracțiunile menționate la articolul 2 alineatul (2) din Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului**, dacă este pasibilă de pedeapsă cu închisoarea sau cu o măsură de siguranță privativă de libertate pe o perioadă maximă de cel puțin trei ani în temeiul dreptului intern.

   

  _____________

   

  * Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului și de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului (JO L 88, 31.3.2017, p. 6).

   

  ** Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre (JO L 190, 18.7.2002, p. 1).”

   

  Amendamentul  24

   

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a

  Regulamentul (UE) 2019/816

  Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c) dacă este cazul, un marcaj care să indice faptul că persoana în cauză a fost condamnată pentru o infracțiune de terorism sau pentru o altă infracțiune gravă și, în cazurile respective, codul statului membru (statelor membre) de condamnare.

  (c) dacă este cazul, un marcaj care să indice, în scopul Regulamentului (UE) 2018/1240, faptul că resortisantul țării terțe în cauză a fost condamnat în ultimii 20 de ani pentru o infracțiune de terorism sau în ultimii 10 ani pentru orice altă infracțiune menționată în anexa la Regulamentul (UE) 2018/1240, dacă aceste infracțiuni sunt pasibile, în temeiul dreptului național, de o pedeapsă privativă de libertate sau de o măsură de siguranță privativă de libertate pentru o perioadă maximă de cel puțin trei ani, și, în cazurile respective, codul statului membru (statelor membre) de condamnare.

  Amendamentul  25

   

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4 – litera b

  Regulamentul (UE) 2019/816

  Articolul 5 – alineatul 1a

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1a. [CIR conține datele menționate la alineatul (1) literele (b) și (c) și la alineatul (2), precum și următoarele date menționate la alineatul (1) litera (a): numele (de familie); prenumele; data nașterii; locul nașterii (localitatea și țara); cetățenia sau cetățeniile; sexul; tipul și numărul documentului (documentelor) de călătorie al (e) persoanei, precum și denumirea autorității emitente; și, dacă este cazul, numele anterioare, pseudonimul (pseudonimele) și/sau numele de împrumut, precum și, în cazurile menționate la alineatul (1) litera (c), codul statului membru de condamnare. Restul datelor din ECRIS-TCN se stochează în sistemul central al ECRIS-TCN.];

  1a. CIR conține datele menționate la alineatul (1) literele (b) și (c) și la alineatul (2), precum și următoarele date menționate la alineatul (1) litera (a): numele (de familie); prenumele; data nașterii; locul nașterii (localitatea și țara); cetățenia sau cetățeniile; sexul; numele anterioare, dacă este cazul, pseudonimul (pseudonimele) și/sau numele de împrumut, dacă sunt disponibile, tipul și numărul documentelor de călătorie ale persoanei, numele autorității emitente, precum și, în cazurile menționate la alineatul (1) litera (c), codul statului membru de condamnare. Restul datelor din ECRIS-TCN se stochează în sistemul central al ECRIS-TCN.;

  Amendamentul  26

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4 – litera ba (nouă)

  Regulamentul (UE) 2019/816

  Articolul 5 – alineatul 6 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ba) se adaugă următorul alineat:

   

  „6a. Marcajele și codul statului membru (statelor membre) de condamnare, astfel cum sunt menționate la alineatul (1) litera (c) din prezentul articol, sunt accesibile și pot fi interogate numai de către sistemul central al ETIAS în scopul verificării în temeiul articolului 7a din prezentul regulament, coroborat cu articolul 20 alineatul (2) litera (n) din Regulamentul (UE) 2018/1240, caz în care rezultatele pozitive sunt identificate în urma prelucrării automate menționate la articolul 11 din regulamentul respectiv.

   

  Fără a aduce atingere primului paragraf, marcajele și codul statului membru (statelor membre) de condamnare, astfel cum se menționează la alineatul (1) litera (c), nu sunt vizibile pentru nicio altă autoritate decât autoritatea centrală a statului membru de condamnare care a creat fișierul care face obiectul marcajului.”

  Amendamentul  27

   

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5

  Regulamentul (UE) 2019/816

  Articolul 7 – alineatul 5

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (5) La articolul 7, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

  (5) La articolul 7, alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

  „5. În cazul unui rezultat pozitiv, sistemul central [sau CIR] furnizează în mod automat autorității competente informații referitoare la statul membru (statele membre) care deține (dețin) informații privind cazierul judiciar al resortisantului țării terțe, împreună cu numărul (numerele) de referință asociat(e) menționat(e) la articolul 5 alineatul (1), precum și orice informații corespunzătoare privind identitatea. Informațiile respective privind identitatea sunt utilizate exclusiv în scopul de a verifica identitatea resortisantului țării terțe în cauză. Rezultatul unei căutări în sistemul central poate fi utilizat numai în scopul formulării unei cereri în conformitate cu articolul 6 din Decizia-cadru 2009/315/JAI, a unei cereri menționate la articolul 16 alineatul (4) din prezentul regulament sau în scopul gestionării frontierelor [și al facilitării și acordării de asistență pentru identificarea corectă a persoanelor înregistrate în sistemul ECRIS-TCN].”

  „7. În cazul unui rezultat pozitiv, sistemul central sau CIR furnizează în mod automat autorității competente informații referitoare la statul membru (statele membre) care deține (dețin) informații privind cazierul judiciar al resortisantului țării terțe, împreună cu numărul (numerele) de referință asociat(e), precum și orice informații corespunzătoare privind identitatea. Informațiile respective privind identitatea sunt utilizate exclusiv în scopul de a verifica identitatea resortisantului țării terțe în cauză. Rezultatul unei căutări în sistemul central poate fi utilizat numai în scopul formulării unei cereri în conformitate cu articolul 6 din Decizia-cadru 2009/315/JAI, a unei cereri menționate la articolul 17 alineatul (3) din prezentul regulament sau în scopul facilitării și acordării de asistență pentru identificarea corectă a persoanelor și pentru a susține obiectivul prevăzut în Regulamentul (UE) 2018/1240 articolul 4 litera (a) de a stabili dacă prezența solicitanților în cadrul sistemului ETIAS pe teritoriul statelor membre ar constitui un risc în materie de securitate.”;

  Amendamentul  28

   

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

  Regulamentul (UE) 2019/816

  Articolul 7a – alineatul 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1. Unitatea centrală a ETIAS, instituită în cadrul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE) 2018/1240, are, în scopul îndeplinirii sarcinilor care îi sunt conferite prin Regulamentul (UE) 2018/1240, dreptul de a accesa date ale ECRIS-TCN în [CIR] și de a efectua căutări în aceste date. Cu toate acestea, unitatea centrală a ETIAS are acces numai la înregistrările de date cărora li s-a adăugat un marcaj în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) litera (c) din prezentul regulament.

  1. Unitatea centrală a ETIAS, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE) 2018/1240, are, în scopul îndeplinirii sarcinilor care îi sunt conferite prin Regulamentul (UE) 2018/1240, dreptul de a accesa date ale ECRIS-TCN în CIR și de a efectua căutări în aceste date. Cu toate acestea, unitatea centrală a ETIAS are acces, în conformitate cu articolul 11 alineatul (8) din regulamentul respectiv, numai la înregistrările de date cărora li s-a adăugat un marcaj în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) litera (c) din prezentul regulament.

  Amendamentul  29

   

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

  Regulamentul (UE) 2019/816

  Articolul 7a – alineatul 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2. [CIR] este conectat la instrumentul menționat la articolul 11 din Regulamentul (UE) 2018/1240 pentru a permite prelucrarea automată menționată la articolul respectiv.

  2. CIR este conectat la ESP pentru a permite prelucrarea automată menționată la articolul 11 din Regulamentul (UE) 2018/1240. .

  Amendamentul  30

   

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

  Regulamentul (UE) 2019/816

  Articolul 7a – alineatul 3 – paragraful 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  În scopul efectuării verificărilor menționate la articolul 20 alineatul (2) litera (n) din Regulamentul (UE) 2018/1240, sistemul central al ETIAS utilizează instrumentul menționat la articolul 11 din Regulamentul (UE) 2018/1240 pentru a compara datele din ETIAS cu datele marcate din ECRIS-TCN [în CIR], în temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (c) din prezentul regulament și în conformitate cu articolul 11 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2018/1240, utilizând tabelul de corespondență din anexa II.;

  În scopul efectuării verificărilor menționate la articolul 20 alineatul (2) litera (n) din Regulamentul (UE) 2018/1240, sistemul central al ETIAS utilizează ESP pentru a compara datele din ETIAS cu datele marcate din ECRIS-TCN [în CIR], în temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (c) din prezentul regulament și în conformitate cu articolul 11 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2018/1240, utilizând tabelul de corespondență din anexa II.;

  Amendamentul  31

   

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7

  Regulamentul (UE) 2019/816

  Articolul 8 – alineatul 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  „2. La expirarea perioadei de păstrare menționate la alineatul (1), autoritatea centrală a statului membru de condamnare șterge din sistemul central [și din CIR] înregistrarea de date, inclusiv eventualele amprente digitale, imagini faciale sau marcaje de tipul celor menționate la articolul 5 alineatul (1) litera (c). În cazurile în care datele referitoare la o condamnare pentru o infracțiune de terorism sau pentru o altă formă de infracțiune gravă, astfel cum se menționează la articolul 5 alineatul (1) litera (c), sunt șterse din cazierul judiciar național, dar informațiile referitoare la alte condamnări ale aceleiași persoane sunt păstrate, din înregistrarea de date se șterge numai marcajul menționat la articolul 5 alineatul (1) litera (c). Această ștergere se efectuează automat, atunci când este posibil și, în orice caz, în termen de o lună de la expirarea perioadei de păstrare.”

  „2. La expirarea perioadei de păstrare menționate la alineatul (1), autoritatea centrală a statului membru de condamnare șterge din sistemul central și din CIR înregistrarea de date, inclusiv eventualele date privind amprente digitale, imagini faciale sau marcaje de tipul celor menționate la articolul 5 alineatul (1) litera (c). Ștergerea se face automat, atunci când este posibil și, în orice caz, în termen de o lună de la expirarea perioadei de păstrare.

   

  Atunci când expirarea perioadei de păstrare vizează semnalările menționate la articolul 5 alineatul (1) litera (c), autoritatea centrală din statul membru de condamnare șterge semnalările din sistemul central și din CIR. Această ștergere se face automat.

  Amendamentul  32

   

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8

  Regulamentul (UE) 2019/816

  Articolul 22 – alineatul 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (8) La articolul 22, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

  (8) La articolul 24, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

  „1. Datele incluse în sistemul central [și în CIR] sunt prelucrate exclusiv în scopul identificării statului membru sau a statelor membre care deține (dețin) informații privind cazierele judiciare ale resortisanților țărilor terțe, precum și în scopul gestionării frontierelor [și al facilitării și al acordării de asistență în identificarea corectă a persoanelor înregistrate în sistemul ECRIS-TCN].”

  „1. Datele incluse în sistemul central și în CIR sunt prelucrate exclusiv în scopul identificării statului membru sau a statelor membre care deține (dețin) informații privind cazierele judiciare ale resortisanților țărilor terțe, precum și în scopul facilitării și al acordării de asistență în identificarea corectă a persoanelor și în scopul de a susține obiectivul prevăzut la articolul 4 litera (a) din Regulamentul (UE) 2018/1240 de a stabili dacă prezența solicitanților în cadrul sistemului ETIAS pe teritoriul statelor membre ar constitui un risc în materie de securitate.”

  Amendamentul  33

   

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9 – partea introductivă

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (9) La articolul 30 alineatul (4), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

  (9) La articolul 32 alineatul (3), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

  Amendamentul  34

   

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9

  Regulamentul (UE) 2019/816

  Articolul 30 – alineatul 4 – paragraful 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  În fiecare lună, eu-LISA transmite Comisiei statistici care nu permit identificarea individuală referitoare la înregistrarea, stocarea și schimbul de informații extrase din cazierele judiciare prin intermediul sistemului ECRIS-TCN și al aplicației de referință a ECRIS, inclusiv în ceea ce privește înregistrările de date care includ un marcaj în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) litera (c).

  În fiecare lună, eu-LISA transmite Comisiei statistici referitoare la înregistrarea, stocarea și schimbul de informații extrase din cazierele judiciare prin intermediul sistemului ECRIS-TCN și al aplicației de referință a ECRIS, inclusiv în ceea ce privește înregistrările de date care includ un marcaj în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) litera (c). eu-LISA se asigură că identificarea individuală nu este posibilă pe baza acestor statistici. La cererea Comisiei, eu-LISA pune la dispoziția acesteia statistici privind aspecte specifice legate de punerea în aplicare a prezentului regulament.”

  Amendamentul  35

   

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10

  Regulamentul (UE) 2019/816

  Articolul 29a – titlu

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Articolul 29a

  Articolul 31a

  Ținerea evidențelor în scopul ETIAS

  Ținerea evidențelor în scopul interoperabilității cu ETIAS

  Amendamentul  36

   

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10

  Regulamentul (UE) 2019/816

  Articolul 29a – paragraful 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  În vederea consultărilor menționate la articolul 7a din prezentul regulament, se ține evidența tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor ECRIS-TCN efectuate în cadrul [CIR] și al ETIAS în conformitate cu articolul 69 din Regulamentul (UE) 2018/1240.;

  În vederea consultărilor menționate la articolul 7a din prezentul regulament, se ține evidența tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor ECRIS-TCN efectuate în cadrul CIR și al ETIAS în conformitate cu articolul 69 din Regulamentul (UE) 2018/1240.;

  Amendamentul  37

   

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10 a (nou)

  Regulamentul (UE) 2019/816

  Articolul 36 – alineatul 8 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (10a) La articolul 36 se adaugă alineatul (8a):

   

  „8a.  La un an de la începerea operațiunilor ECRIS-TCN, Comisia evaluează în ce măsură interogarea ECRIS-TCN de către sistemul ETIAS a fost necesară pentru sprijinirea obiectivului prevăzut la articolul 4 litera (a) din Regulamentul (UE) 2018/1240 de a stabili dacă prezența solicitanților din cadrul sistemului ETIAS pe teritoriul statelor membre ar prezenta riscuri în materie de securitate. Comisia transmite raportul Parlamentului European, Consiliului, Autorității Europene pentru Protecția Datelor și Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene.”

  Amendamentul  38

   

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10 b (nou)

  Regulamentul (UE) 2019/816

  Articolul 36 – alineatul 10 – litera aa (nouă)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (10b)  la articolul 36 alineatul (10) se adaugă următoarea literă:

   

  „(aa)  în ce măsură, pe baza datelor statistice relevante și a altor informații din partea statelor membre, interogarea ECRIS-TCN de către sistemul ETIAS a fost necesară pentru sprijinirea obiectivului prevăzut la articolul 4 litera (a) din Regulamentul (UE) 2018/1240 de a stabili dacă prezența solicitanților din cadrul sistemului ETIAS pe teritoriul statelor membre ar prezenta riscuri în materie de securitate;”

  Amendamentul  39

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 11

  Regulamentul (UE) 2019/816

  Anexa II – tabel

   

  Textul propus de Comisie

  Datele menționate la articolul 17 alineatul (2) din Regulamentul nr. 2018/1240 transmise de sistemul central al ETIAS

  Datele ECRIS-TCN corespunzătoare din [CIR], menționate la articolul 5 alineatul (1) din prezentul regulament, în raport cu care ar trebui verificate datele din ETIAS

  numele (de familie)

  numele (de familie)

  numele la naștere

  numele anterioare

  prenumele

  prenumele

  alte nume [pseudonim, nume artistic(e), nume uzual(e)]

  pseudonimul (pseudonimele) și/sau numele de împrumut

  data nașterii

  data nașterii

  locul nașterii

  locul nașterii (localitatea și țara)

  țara nașterii

  locul nașterii (localitatea și țara)

  sexul

  sexul

  cetățenia actuală

  cetățenia sau cetățeniile

  alte cetățenii (dacă este cazul)

  cetățenia sau cetățeniile

  tipul documentului de călătorie

  tipul documentelor de identificare ale persoanei

  numărul documentului de călătorie

  numărul documentelor de identificare ale persoanei

  țara emitentă a documentului de călătorie

  denumirea autorității emitente

   

  Amendamentul

  Datele menționate la articolul 17 alineatul (2) din Regulamentul nr. 2018/1240 transmise de sistemul central al ETIAS

  Datele ECRIS-TCN corespunzătoare din CIR, menționate la articolul 5 alineatul (1) din prezentul regulament, în raport cu care trebuie verificate datele din ETIAS

  numele (de familie)

  numele (de familie)

  numele la naștere

  numele anterioare

  prenumele

  prenumele

  alte nume [pseudonim, nume artistic(e), nume uzual(e)]

  pseudonimul (pseudonimele) și/sau numele de împrumut

  data nașterii

  data nașterii

  locul nașterii

  locul nașterii (localitatea și țara)

  țara nașterii

  locul nașterii (localitatea și țara)

  sexul

  sexul

  cetățenia actuală

  cetățenia sau cetățeniile

  alte cetățenii (dacă este cazul)

  cetățenia sau cetățeniile

  tipul documentului de călătorie

  tipul documentelor de călătorie sau de identificare ale persoanei

  numărul documentului de călătorie

  numărul documentelor de călătorie sau de identificare ale persoanei

  țara emitentă a documentului de călătorie

  denumirea autorității emitente

  Amendamentul  40

  Propunere de regulament

  Articolul 2 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 2a

   

  Modificări aduse Regulamentului (UE) 2019/818 (interoperabilitate în domeniul cooperării polițienești)

   

  Regulamentul (UE) 2019/818 se modifică după cum urmează:

   

  (1) La articolul 18 se introduce următorul alineat:

   

  „1a. În sensul articolului 20 din Regulamentul (UE) 2018/1240, CIR stochează, de asemenea, separat în mod logic de datele menționate la alineatul (1) al prezentului articol, datele menționate la articolul 5 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2019/816. Datele menționate la articolul 5 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2019/816 sunt accesibile numai în modul menționat la articolul 5 alineatul (6a) din respectivul regulament.”

   

  (2) La articolul 68 alineatul (1) se introduce următorul paragraf:

   

  „1a. Fără a aduce atingere alineatului (1), în scopurile prelucrării automate prevăzute la articolul 20, la articolul 23, la articolul 24 alineatul (6) litera (c) punctul (ii), la articolul 41 și la articolul 54 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2018/1240, ESP își începe operațiunile, limitându-se la aceste scopuri, odată ce au fost îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 88 din Regulamentul (UE) 2018/1240.”

  Amendamentul  41

   

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – paragraful 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Prezentul regulament se aplică de la data stabilită în conformitate cu articolul 96 al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2018/1240.

  eliminat


   

  EXPUNERE DE MOTIVE

  Contextul și conținutul propunerii

  După adoptarea, în septembrie 2018, de către Consiliu și Parlamentul European a două acte legislative de instituire a ETIAS - Regulamentul de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile („ETIAS”)[1] și o modificare a Regulamentului privind Europol în scopul instituirii ETIAS[2] - Comisia și-a prezentat propunerile de așa-numite modificări care decurg în urma ETIAS.

  Regulamentul privind ETIAS prevede, la articolul 11 alineatul (2), că: „Modificările actelor juridice de instituire a sistemelor de informații ale UE care sunt necesare pentru stabilirea interoperabilității lor cu ETIAS, precum și adăugarea dispozițiilor corespunzătoare la prezentul regulament fac obiectul unui instrument juridic separat.” Pe această bază, la 7 ianuarie 2019, Comisia a prezentat două propuneri diferite de modificări subsecvente care au avut ca scop stabilirea modificărilor tehnice necesare pentru instituirea completă a sistemului ETIAS prin modificarea actelor juridice referitoare la consultarea ETIAS de către sistemele de tehnologie a informațiilor ale UE, precum și stabilirea unor dispoziții corespunzătoare și modificarea Regulamentului privind ETIAS în consecință (2019/0001(COD) și 2019/0002(COD)).

  În plus, în conformitate cu Comunicarea din aprilie 2016 intitulată „Sisteme de informații mai puternice și mai inteligente în materie de frontiere și securitate”, dezvoltarea ETIAS trebuie să se bazeze pe reutilizarea componentelor de hardware și software elaborate pentru EES. Aceasta este și abordarea urmată de propunerile legislative privind interoperabilitatea sistemelor de informații. Dezvoltarea tehnică a registrului comun de date de identitate și a portalului european de căutare, astfel cum este prevăzută de propunerile legislative privind interoperabilitatea sistemelor de informații, ar urma să se bazeze pe componentele EES/ETIAS. Astfel, propunerile prezintă modificări care trebuie să fie aduse Regulamentului privind ETIAS pentru a preciza că sistemul central al ETIAS ar urma să se bazeze pe componentele de hardware și software ale sistemului central al EES, cu scopul de a crea un registru partajat de date de identitate pentru stocarea datelor alfanumerice de identitate atât ale solicitanților din cadrul sistemului ETIAS, cât și ale resortisanților țărilor terțe înregistrați în EES.

  Procedură

  Deoarece propunerile Comisiei nu au fost însoțite de evaluări ale impactului și pentru a evalua în mod corespunzător propunerile și pentru a pregăti prezentul proiect de raport, coordonatorii grupurilor politice au luat decizia de a solicita o evaluare de impact înlocuitoare, pregătită de serviciile de cercetare ale Parlamentului European (EPRS), care a fost încheiată și prezentată Comisiei LIBE în decembrie 2019.

  Raportorul subliniază că este important să se efectueze evaluări de impact pentru a evalua cu atenție și a analiza corespunzător noile propuneri legislative, și că acestea sunt relevante ca factor care contribuie la calitatea procesului de legiferare.

  În plus, pentru a completa informațiile, s-a solicitat avizul Agenției pentru Drepturi Fundamentale, al Serviciului european pentru protecția datelor și al Comitetului european pentru protecția datelor.

  Poziția raportorului

  Raportorul salută, în general, propunerile de modificări care decurg din Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile. Cu toate acestea, el consideră că sunt posibile îmbunătățiri la unele articole modificate și pe baza recomandărilor evaluării de impact înlocuitoare efectuate de EPRS.

  El sprijină raționamentul general și principalele elemente ale propunerilor Comisiei, recunoscând că propunerile sunt o consecință și o obligație legală în conformitate cu dispozițiile Regulamentului 2018/1240 (Regulamentul privind ETIAS), care a fost convenit de colegiuitori. Verificările automate prevăzute de Regulamentul privind ETIAS pot fi efectuate numai dacă sistemul central al ETIAS este în măsură să comunice cu alte sisteme de informații ale UE. Propunerile stabilesc elementele tehnice necesare pentru compararea datelor cu caracter personal din diferitele cereri cu datele din registre, dosare sau alerte înregistrate în sistemele de informații și bazele de date ale UE, luând în considerare interoperabilitatea sistemelor de informații pentru gestionarea securității, a frontierelor și a migrației.

  Având în vedere faptul că propunerile Comisiei au fost prezentate la 7 ianuarie 2019, în timp ce negocierile interinstituționale referitoare la propunerile privind cadrul de interoperabilitate și propunerea privind ECRIS-TCN erau încă în curs de desfășurare, propunerile Comisiei au trebuit actualizate conform cu acordurile privind dosarele care au fost adoptate între timp.

  În conformitate cu recomandările din evaluarea de impact înlocuitoare pregătite de EPRS, au fost aduse îmbunătățiri suplimentare în ceea ce privește procedura de înregistrare a resortisanților statelor terțe care au fost condamnați pentru acte de terorism sau pentru infracțiuni penale grave. Mai mult, prevederile privind monitorizarea și statisticile au fost consolidate astfel încât să se asigure că Comisia va trebui să evalueze periodic interogarea sistemului ECRIS-TCN de către sistemul ETIAS și să informeze Parlamentul European și AEPD. În cele din urmă, raportorul consideră că definirea corespondenței parțiale dintre registrele sistemelor de informații ale UE printr-un act de punere în aplicare nu este adecvată. Cât privește impactul potențial semnificativ asupra drepturilor în materie de viață privată și protecție a datelor cu caracter personal, este mai oportun să se utilizeze un act delegat, pentru a asigura supravegherea adecvată de către Parlamentul European, în conformitate cu dispozițiile similare existente în regulamentele privind cadrul de interoperabilitate.

  În sfârșit, raportorul consideră că interogarea sistemelor de informații Schengen (SIS) are o valoare adăugată și pentru semnalările privind resortisanții țărilor terțe care fac obiectul unei decizii de returnare.  Efectuarea de căutări în SIS pentru acest tip de semnalare într-un stadiu incipient, înainte ca resortisantul țării terțe să se prezinte la frontiera unui stat membru, va fi în beneficiul statului membru și al resortisantului țării terțe.


  PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

  Titlu

  Stabilirea condițiilor de acces la celelalte sisteme de informații ale UE și modificarea Regulamentului (UE) 2018/1862 și a Regulamentului (UE) 2018/xxx [ECRIS-TCN]

  Referințe

  COM(2019)0003 – C8-0025/2019 – 2019/0001(COD)

  Data prezentării la PE

  7.1.2019

   

   

   

  Comisie competentă

   Data anunțului în plen

  LIBE

  17.1.2019

   

   

   

  Comisii sesizate pentru avizare

   Data anunțului în plen

  AFET

  17.1.2019

  TRAN

  17.1.2019

   

   

  Avize care nu au fost emise

   Data deciziei

  AFET

  6.11.2019

  TRAN

  21.1.2019

   

   

  Raportori

   Data numirii

  Jeroen Lenaers

  24.9.2019

   

   

   

  Examinare în comisie

  3.9.2020

  10.9.2020

  15.10.2020

  7.12.2020

  Data adoptării

  7.12.2020

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  55

  9

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Javier Zarzalejos

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Delara Burkhardt, Andor Deli, Leopoldo López Gil, Kostas Papadakis, Anne-Sophie Pelletier, Rob Rooken, Domènec Ruiz Devesa, Hilde Vautmans, Petar Vitanov

  Data depunerii

  11.12.2020

   


   

  VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

  55

  +

  PPE

  Magdalena ADAMOWICZ, Vladimír BILČÍK, Vasile BLAGA, Ioan-Rareş BOGDAN, Andor DELI, Lena DÜPONT, Andrzej HALICKI, Lívia JÁRÓKA, Jeroen LENAERS, Leopoldo LÓPEZ GIL, Nuno MELO, Roberta METSOLA, Nadine MORANO, Emil RADEV, Paulo RANGEL, Ralf SEEKATZ, Tomas TOBÉ, Javier ZARZALEJOS

  S&D

  Katarina BARLEY, Pietro BARTOLO, Delara BURKHARDT, Maria GRAPINI, Sylvie GUILLAUME, Evin INCIR, Marina KALJURAND, Łukasz KOHUT, Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, Javier MORENO SÁNCHEZ, Domènec RUIZ DEVESA, Birgit SIPPEL, Petar VITANOV, Bettina VOLLATH

  RENEW

  Malik AZMANI, Anna Júlia DONÁTH, Sophia in 't VELD, Fabienne KELLER, Moritz KÖRNER, Maite PAGAZAURTUNDÚA, Michal ŠIMEČKA, Ramona STRUGARIU, Hilde VAUTMANS

  ID

  Nicolas BAY, Nicolaus FEST, Jean-Paul GARRAUD, Peter KOFOD, Annalisa TARDINO, Tom VANDENDRIESSCHE

  Verts/ALE

  Alice KUHNKE

  ECR

  Jorge BUXADÉ VILLALBA, Patryk JAKI, Assita KANKO, Nicola PROCACCINI, Rob ROOKEN

  NI

  Martin SONNEBORN, Milan UHRÍK

  9

  -

  Verts/ALE

  Patrick BREYER, Saskia BRICMONT, Damien CARÊME, Tineke STRIK

  GUE/NGL

  Konstantinos ARVANITIS, Pernando BARRENA ARZA, Cornelia ERNST, Anne-Sophie PELLETIER

  NI

  Kostas PAPADAKIS

  0

  0

   

  Legenda simbolurilor utilizate:

  + : pentru

  - : împotrivă

  0 : abțineri

   

   

  Ultima actualizare: 6 ianuarie 2021
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate