<Date>{11/12/2020}11.12.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0256/2020</NoDocSe>
PDF 446kWORD 136k

<TitreType>ΕΚΘΕΣΗ</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ευρωπαϊκή εντολή υποβολής και την ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων σε ποινικές υποθέσεις</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0225 – C8‑0155/2018 – 2018/0108(COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων</Commission>

Εισηγήτρια: <Depute>Birgit Sippel</Depute>

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ευρωπαϊκή εντολή υποβολής και την ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων σε ποινικές υποθέσεις

(COM(2018)0225 – C8‑0155/2018 – 2018/0108(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0225),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 82 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0155/2018),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-0256/2020),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

 

Τροπολογία  1

TΡOΠOΛOΓΙΕΣ TOΥ ΕΥΡΩΠAΪKOΥ KOΙNOBOΥΛΙOΥ[*]

στην πρόταση της Επιτροπής

---------------------------------------------------------

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ευρωπαϊκή εντολή υποβολής και την ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης ηλεκτρονικών πληροφοριών σε ποινικές διαδικασίες

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 82 παράγραφος 1,

 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής[1],

 

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

 

(1) Η Ένωση έχει θέσει ως στόχο τη διατήρηση και την ανάπτυξη ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Για τη σταδιακή δημιουργία ενός τέτοιου χώρου, η Ένωση θα θεσπίσει μέτρα που σχετίζονται με τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις με βάση την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης δικαστικών αποφάσεων και διαταγών, η οποία, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 1999 και μετά, χαρακτηρίζεται συχνά ακρογωνιαίος λίθος της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις στην Ένωση.

 

(2) Τα μέτρα για τη συλλογή και τη διατήρηση ηλεκτρονικών πληροφοριών αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία ώστε να είναι εφικτές οι ποινικές έρευνες και διώξεις σε ολόκληρη την Ένωση. Οι αποτελεσματικοί μηχανισμοί για τη συλλογή ηλεκτρονικών πληροφοριών έχουν καθοριστική σημασία για την καταπολέμηση του εγκλήματος, υπό όρους και με εγγυήσεις που διασφαλίζουν την πλήρη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις θεμελιώδεις αρχές που αναγνωρίζονται στο άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Χάρτης»), ιδίως τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας και τα δικαιώματα σε διαδικαστικές εγγυήσεις, στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων, και στο απόρρητο των επικοινωνιών.

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) Οι υπηρεσίες που βασίζονται σε δίκτυο μπορούν να παρέχονται από οπουδήποτε και δεν απαιτούν φυσικές υποδομές, εγκαταστάσεις ή προσωπικό στην εκάστοτε χώρα όπου παρέχεται η υπηρεσία. Επομένως, οι σχετικές ηλεκτρονικές πληροφορίες συχνά αποθηκεύονται εκτός του κράτους που διεξάγει την έρευνα, γεγονός που δημιουργεί προκλήσεις όσον αφορά τη συλλογή ηλεκτρονικών πληροφοριών σε ποινικές διαδικασίες.

 

(8) Λόγω ▌αυτού του γεγονότος, τα αιτήματα δικαστικής συνεργασίας συχνά απευθύνονται σε κράτη που φιλοξενούν μεγάλο αριθμό παρόχων υπηρεσιών ▌. Επιπλέον, ο αριθμός αιτημάτων έχει πολλαπλασιαστεί ▌. Ως εκ τούτου, η συλλογή ηλεκτρονικών πληροφοριών μέσω διαύλων δικαστικής συνεργασίας απαιτεί συχνά πολύ χρόνο, γεγονός που μπορεί να προξενήσει προβλήματα λόγω της συχνά ασταθούς φύσης των ηλεκτρονικών πληροφοριών. Περαιτέρω, δεν υπάρχει εναρμονισμένο πλαίσιο για τη συνεργασία με τους παρόχους υπηρεσιών, ενώ ορισμένοι πάροχοι τρίτων χωρών κάνουν δεκτά απευθείας αιτήματα για δεδομένα που δεν αφορούν περιεχόμενο, όπως επιτρέπεται από το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιό τους. Ως εκ τούτου, όλα τα κράτη μέλη βασίζονται όλο και περισσότερο στους διαύλους της εθελοντικής άμεσης συνεργασίας με τους παρόχους υπηρεσιών, όπου αυτοί είναι διαθέσιμοι, εφαρμόζοντας διαφορετικά εθνικά εργαλεία, προϋποθέσεις και διαδικασίες ▌.

 

(9) Το κατακερματισμένο νομικό πλαίσιο δημιουργεί προκλήσεις για τις αρχές επιβολής του νόμου, τις δικαστικές αρχές και τους παρόχους υπηρεσιών που επιθυμούν να συμμορφωθούν με τα αιτήματα νομικής συνδρομής, καθώς αντιμετωπίζουν όλο και πιο συχνά ανασφάλεια δικαίου και, ενδεχομένως, συγκρούσεις νόμων. Επομένως, υπάρχει ανάγκη να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες όσον αφορά τη διασυνοριακή δικαστική συνεργασία για τη διατήρηση και υποβολή ηλεκτρονικών πληροφοριών, προκειμένου να συμπληρωθεί το ισχύον δίκαιο της ΕΕ και να αποσαφηνιστούν οι κανόνες της συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου, των δικαστικών αρχών και των παρόχων υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών πληροφοριών, διασφαλίζοντας παράλληλα την πλήρη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές που αναγνωρίζονται στο άρθρο 6 της ΣΕΕ και στον Χάρτη, καθώς και με το κράτος δικαίου.

(9α) Η οδηγία 2014/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[2] προβλέπει την απόκτηση, την πρόσβαση και την υποβολή αποδεικτικών στοιχείων σε ένα κράτος μέλος για ποινικές έρευνες και διαδικασίες σε άλλο κράτος μέλος. Οι διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα που προβλέπονται στην ΕΕΕ μπορεί να μην ενδείκνυνται για τις ηλεκτρονικές πληροφορίες, οι οποίες είναι πιο ασταθείς και θα μπορούσαν να διαγραφούν ευκολότερα και ταχύτερα. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός προβλέπει ειδικές διαδικασίες που αφορούν τη φύση των ηλεκτρονικών πληροφοριών. Ωστόσο, προκειμένου να αποφευχθεί μακροπρόθεσμα ο κατακερματισμός του πλαισίου της Ένωσης για τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει ενδιάμεση αξιολόγηση της λειτουργίας του κανονισμού σε σχέση με την οδηγία 2014/41/ΕΕ.

(10) 

(10α) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από το άρθρο 6 της ΣΕΕ και από τον Χάρτη, από το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συμφωνίες στις οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη η Ένωση ή όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, καθώς και από τα συντάγματα των κρατών μελών, στα αντίστοιχα πεδία εφαρμογής τους. Σε αυτά τα δικαιώματα και τις αρχές περιλαμβάνονται, ιδίως, ο σεβασμός της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου, το τεκμήριο αθωότητας και τα δικαιώματα της υπεράσπισης, οι αρχές της νομιμότητας και της αναλογικότητας, καθώς και το δικαίωμα του προσώπου να μη δικάζεται ή να μην τιμωρείται ποινικά δύο φορές για την ίδια αξιόποινη πράξη.

(10β) Καμία διάταξη του παρόντος κανονισμού δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι απαγορεύει την άρνηση εκτέλεσης ευρωπαϊκή εντολής υποβολής στοιχείων, όταν υπάρχουν λόγοι, βάσει αντικειμενικών στοιχείων, οι οποίοι οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η ευρωπαϊκή εντολή υποβολής στοιχείων εκδόθηκε με σκοπό τη δίωξη ή την τιμωρία προσώπου με βάση το φύλο, τη φυλετική ή την εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου, την ιθαγένεια, τη γλώσσα ή τις πολιτικές πεποιθήσεις του προσώπου αυτού, ή ότι το εν λόγω πρόσωπο ενδέχεται να περιέλθει σε δυσμενή θέση για οποιονδήποτε από τους λόγους αυτούς.

(11) Ο μηχανισμός της ευρωπαϊκής εντολής υποβολής και της ευρωπαϊκής εντολής διατήρησης ηλεκτρονικών πληροφοριών σε ποινικές διαδικασίες λειτουργεί υπό την προϋπόθεση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών και με βάση το τεκμήριο συμμόρφωσης των άλλων κρατών μελών με το δίκαιο της Ένωσης, το κράτος δικαίου και, ιδίως, με τα θεμελιώδη δικαιώματα, που αποτελούν ουσιώδη στοιχεία του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην Ένωση. Ωστόσο, εάν η αρχή εκτέλεσης έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι η εκτέλεση ευρωπαϊκής εντολής υποβολής στοιχείων δεν θα ήταν συμβατή με τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στο άρθρο 6 της ΣΕΕ και στον Χάρτη, η εκτέλεση της ευρωπαϊκής εντολής υποβολής στοιχείων θα πρέπει να απορρίπτεται. Προτού αποφασίσει να προβάλει έναν από τους λόγους μη αναγνώρισης ή μη εκτέλεσης που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, η αρχή εκτέλεσης θα πρέπει να συμβουλεύεται την αρχή έκδοσης προκειμένου να λάβει οποιεσδήποτε αναγκαίες πρόσθετες πληροφορίες. Οι πληροφορίες σχετικά με αιτιολογημένη πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 7 παράγραφοι 1 και 2 της ΣΕΕ, η οποία υποδεικνύει συστημικές ή γενικευμένες ελλείψεις, θα πρέπει να έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους σκοπούς της εν λόγω αξιολόγησης.

(11α) Αν υπάρχει απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με την οποία διαπιστώνεται, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, ότι υπάρχει σοβαρή και διαρκής παραβίαση, στο κράτος μέλος έκδοσης, των αρχών που εξαγγέλλονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ, όπως αρχές που είναι σύμφυτες με το κράτος δικαίου, η δικαστική αρχή εκτέλεσης μπορεί να αποφασίσει αυτεπάγγελτα να προβάλει έναν από τους λόγους μη αναγνώρισης ή μη εκτέλεσης που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, χωρίς να χρειάζεται να προβεί σε ειδική αξιολόγηση.

(11β) Ο σεβασμός της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και η προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα. Σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 παράγραφος 1 του Χάρτη και το άρθρο 16 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής του ζωής, της κατοικίας και των επικοινωνιών του, και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που το αφορούν. Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προστατεύονται και ότι η επεξεργασία τους πραγματοποιείται μόνο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[3] και την οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[4], καθώς και την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[5].

(11γ) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο και κατά τρόπο ανάλογο προς τους σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, της διαπίστωσης και της δίωξης εγκλημάτων ή της επιβολής ποινικών κυρώσεων και της άσκησης των δικαιωμάτων της υπεράσπισης. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται κατάλληλες πολιτικές και μέτρα για την προστασία των δεδομένων ως προς τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρμόδιες αρχές προς τους παρόχους υπηρεσιών για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την ασφάλεια των δεδομένων. Οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι ίδιες εγγυήσεις ισχύουν για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τις αρμόδιες αρχές. Μόνο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

(12) 

(13) 

(13α)  Σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η γενική και χωρίς διάκριση διατήρηση δεδομένων από τις εθνικές αρχές ασφαλείας της ΕΕ θίγει σοβαρά τους κανόνες περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής που κατοχυρώνονται, ιδίως, στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τη γενική και χωρίς διάκριση διατήρηση δεδομένων, ούτε θα πρέπει να θίγει τυχόν δικαιώματα ή υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών όσον αφορά την ασφάλεια των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος κρυπτογράφησης.

(14) Τα δικονομικά δικαιώματα στις ποινικές διαδικασίες, τα οποία προβλέπονται στις οδηγίες 2010/64/ΕΕ[6], 2012/13/ΕΕ[7], 2013/48/ΕΕ[8], 2016/343[9], 2016/800[10] και 2016/1919[11] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα πρέπει να εφαρμόζονται, εντός του πεδίου εφαρμογής των εν λόγω οδηγιών, στις ποινικές διαδικασίες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό όσον αφορά τα κράτη μέλη που δεσμεύονται από τις εν λόγω οδηγίες. Οι δικονομικές εγγυήσεις που προβλέπονται στον Χάρτη θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις διαδικασίες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

(14α) Σε περίπτωση που το κράτος μέλος έκδοσης έχει λόγους να πιστεύει ότι ενδέχεται να εκκρεμεί παράλληλη ποινική διαδικασία σε άλλο κράτος μέλος, θα πρέπει να συμβουλεύεται τις αρχές του εν λόγω κράτους μέλους σύμφωνα με την απόφαση-πλαίσιο 2009/948/ΔΕΥ του Συμβουλίου[12].

(15) Η παρούσα νομική πράξη θεσπίζει τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους, στο πλαίσιο μιας ποινική διαδικασίας, αρμόδια δικαστική αρχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διατάξει έναν πάροχο υπηρεσιών που παρέχει υπηρεσίες στην Ένωση να υποβάλει ή να διατηρήσει ηλεκτρονικές πληροφορίες που μπορούν να χρησιμεύσουν ως αποδεικτικά στοιχεία μέσω ευρωπαϊκής εντολής υποβολής ή διατήρησης στοιχείων. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλες τις διασυνοριακές περιπτώσεις στις οποίες ο πάροχος της υπηρεσίας έχει την κύρια εγκατάστασή του σε άλλο κράτος μέλος ή, εάν δεν είναι εγκατεστημένος στην Ένωση, εκπροσωπείται νομίμως σε άλλο κράτος μέλος. Οι αρχές των κρατών μελών δεν θα πρέπει να εκδίδουν εγχώριες εντολές με εξωεδαφικά αποτελέσματα για την υποβολή ή τη διατήρηση ηλεκτρονικών πληροφοριών που θα μπορούσαν να ζητηθούν βάσει του παρόντος κανονισμού.  

(16) Οι πάροχοι υπηρεσιών που παίζουν σημαντικότερο ρόλο στη συλλογή ηλεκτρονικών πληροφοριών στην ποινική διαδικασία είναι οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συγκεκριμένοι πάροχοι υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που διευκολύνουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών. Ως εκ τούτου, και οι δύο αυτές κατηγορίες παρόχων θα πρέπει να καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[13]. Συμπεριλαμβάνουν υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών όπως υπηρεσίες φωνής μέσω IP, άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι κατηγορίες των υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό είναι εκείνες στις οποίες η αποθήκευση των δεδομένων αποτελεί καθοριστικό στοιχείο της υπηρεσίας που παρέχεται στον χρήστη, και αφορούν ιδίως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στον βαθμό που δεν χαρακτηρίζονται υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τις επιγραμμικές αγορές που διευκολύνουν τις συναλλαγές μεταξύ των χρηστών τους (όπως καταναλωτές ή επιχειρήσεις) και άλλες υπηρεσίες φιλοξενίας, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που παρέχονται μέσω υπολογιστικού νέφους▐.

(17) 

(18) Οι πάροχοι υπηρεσιών υποδομής διαδικτύου που σχετίζονται με την εκχώρηση ονομάτων και αριθμών, όπως καταχωρητές και μητρώα ονομάτων χώρου και πάροχοι υπηρεσιών ▌διακομιστή μεσολάβησης, ή περιφερειακά μητρώα διαδικτύου για διευθύνσεις πρωτοκόλλου διαδικτύου («IP»), έχουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά την ταυτοποίηση των δραστών που βρίσκονται πίσω από κακόβουλους ή παραβιασμένους ιστότοπους. Τηρούν δεδομένα που θα μπορούσαν να επιτρέψουν την ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου ή της οντότητας που βρίσκεται πίσω από ιστότοπο ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί σε εγκληματική δραστηριότητα, ή το θύμα εγκληματικής δραστηριότητας.

(18α) Οι εντολές που εκδίδονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να απευθύνονται στην κύρια εγκατάσταση των παρόχων υπηρεσιών ή, αν πρόκειται για παρόχους υπηρεσιών που δεν είναι εγκατεστημένοι σε ένα από τα κράτη μέλη που δεσμεύονται από τον παρόντα κανονισμό, στους νόμιμους εκπροσώπους που έχουν οριστεί γιʼ αυτόν τον σκοπό. Αν πρόκειται για πάροχο υπηρεσιών με εγκαταστάσεις σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, η κύρια εγκατάσταση θα πρέπει να είναι ο τόπος της κεντρικής του διοίκησης στην Ένωση, εκτός εάν οι αποφάσεις όσον αφορά τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας δεδομένων λαμβάνονται σε άλλη εγκατάσταση του παρόχου υπηρεσιών στην Ένωση και η εγκατάσταση αυτή έχει την εξουσία να εφαρμόζει τις εν λόγω αποφάσεις, οπότε ως κύρια εγκατάσταση θα πρέπει να θεωρείται η εγκατάσταση που έλαβε τις αποφάσεις αυτές·

(19) Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει μόνο τη συλλογή ▌των δεδομένων που αποθηκεύει ο πάροχος υπηρεσιών κατά τον χρόνο έκδοσης της ▌ευρωπαϊκής εντολής υποβολής ή διατήρησης στοιχείων. Δεν προβλέπει γενική υποχρέωση διατήρησης των δεδομένων, ούτε επιτρέπει την υποκλοπή δεδομένων ή τη συλλογή δεδομένων που θα αποθηκευτούν σε μελλοντικό χρονικό σημείο σε σχέση με τον χρόνο έκδοσης της ευρωπαϊκής εντολής υποβολής ή διατήρησης στοιχείων.

(20) Οι κατηγορίες των δεδομένων τις οποίες καλύπτει ο παρών κανονισμός περιλαμβάνουν τα δεδομένα συνδρομητή, τα δεδομένα κίνησης και τα δεδομένα περιεχομένου.  Αυτές οι κατηγοριοποιήσεις ευθυγραμμίζονται με τη νομοθεσία πολλών κρατών μελών, το δίκαιο της Ένωσης, όπως, για παράδειγμα, η οδηγία 2002/58/ΕΚ και η νομολογία του Δικαστηρίου, καθώς και με το διεθνές δίκαιο, ιδίως τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο (CETS αριθ. 185) («σύμβαση της Βουδαπέστης»).

(21) Είναι σκόπιμο να γίνει διάκριση των δεδομένων συνδρομητή ως ειδικής κατηγορίας δεδομένων που χρησιμοποιείται στον παρόντα κανονισμό. Τα δεδομένα συνδρομητή ζητούνται ▌για την ταυτοποίηση του υποκείμενου χρήστη, και ο βαθμός παρέμβασης στα θεμελιώδη δικαιώματα είναι μικρότερος σε σχέση μʼ αυτόν άλλων, πιο ευαίσθητων κατηγοριών δεδομένων.

(22)  Τα δεδομένα κίνησης, από την άλλη, γενικά χρειάζονται για τη συλλογή πληροφοριών που θίγουν περισσότερο την ιδιωτική ζωή, όπως, για παράδειγμα, οι επαφές και η τοποθεσία στην οποία βρίσκεται ο χρήστης, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καταρτιστεί το ολοκληρωμένο προφίλ του οικείου προσώπου. Ως εκ τούτου, όσον αφορά τον ευαίσθητο χαρακτήρa τους, τα δεδομένα κίνησης είναι συγκρίσιμα με τα δεδομένα περιεχομένου.

(22α)  Οι διευθύνσεις IP συνιστούν καθοριστικό σημείο εκκίνησης για τις ποινικές έρευνες στις οποίες δεν είναι γνωστή η ταυτότητα ενός υπόπτου. Σύμφωνα με το κεκτημένο της ΕΕ, όπως ερμηνεύεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, οι διευθύνσεις IP πρέπει να θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και πρέπει να επωφελούνται από την πλήρη προστασία βάσει του κεκτημένου της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων. Επιπλέον, υπό ορισμένες συνθήκες, μπορούν να θεωρηθούν δεδομένα κίνησης. Ωστόσο, για τους σκοπούς συγκεκριμένης ποινικής έρευνας, οι αρχές επιβολής του νόμου μπορούν να ζητήσουν διεύθυνση IP με αποκλειστικό σκοπό την ταυτοποίηση του χρήστη και, σε μεταγενέστερο στάδιο, το όνομα ή τη διεύθυνση του συνδρομητή ή του εγγεγραμμένου χρήστη. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι σκόπιμο να εφαρμόζεται το ίδιο καθεστώς όπως και για τα δεδομένα συνδρομητή, όπως ορίζεται στον παρόντα κανονισμό.

(22β) Τα μεταδεδομένα μπορούν να υποστούν επεξεργασία και να αναλυθούν πολύ ευκολότερα από ό,τι τα δεδομένα περιεχομένου, δεδομένου ότι ήδη βρίσκονται σε διαρθρωμένη και τυποποιημένη μορφή, αλλά, όταν προέρχονται από υπηρεσίες ή πρωτόκολλα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μπορεί επίσης να αποκαλύπτουν πολύ ευαίσθητες και προσωπικές πληροφορίες. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό, τα μεταδεδομένα άλλων υπηρεσιών ή πρωτοκόλλων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όταν αποθηκεύονται, διαβιβάζονται, διανέμονται ή ανταλλάσσονται με τη χρήση των οικείων υπηρεσιών/από τους παρόχους υπηρεσιών, να θεωρείται ότι συνιστούν δεδομένα περιεχομένου.

(23) Όλες οι κατηγορίες δεδομένων περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ως εκ τούτου καλύπτονται από τις εγγυήσεις του ενωσιακού κεκτημένου για την προστασία των δεδομένων. Ωστόσο, ο βαθμός των επιπτώσεων για τα θεμελιώδη δικαιώματα ποικίλλει μεταξύ των κατηγοριών, ιδίως μεταξύ δεδομένων συνδρομητή και πρόσβασης, αφενός, και των δεδομένων κίνησης και περιεχομένου, αφετέρου. Ενώ τα δεδομένα συνδρομητή και οι διευθύνσεις IP θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν για την απόκτηση πρώτων ενδείξεων σε έρευνα για την ταυτότητα ενός υπόπτου, τα δεδομένα κίνησης και περιεχομένου έχουν συχνά μεγαλύτερη σημασία ως αποδεικτικό υλικό, το οποίο θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει στην καταδίκη του υπόπτου. Ως εκ τούτου, είναι ουσιαστικής σημασίας να καλύπτονται από τη νομική πράξη όλες αυτές οι κατηγορίες δεδομένων. Λόγω του διαφορετικού βαθμού παρέμβασης στα θεμελιώδη δικαιώματα, επιβάλλονται διαφορετικές εγγυήσεις και προϋποθέσεις για τη συλλογή των δεδομένων αυτών.

(24) Η ευρωπαϊκή εντολή υποβολής στοιχείων και η ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης στοιχείων αποτελούν ερευνητικά μέτρα που θα πρέπει να εκδίδονται μόνο στο πλαίσιο συγκεκριμένης ποινικής διαδικασίας σχετικά με συγκεκριμένο ποινικό αδίκημα που έχει ήδη διαπραχθεί, μετά από επιμέρους αξιολόγηση της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη των δικαιωμάτων του υπόπτου ή κατηγορουμένου.

(25) 

(26) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ισχύει για τους παρόχους υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες στην Ένωση και οι εντολές που προβλέπονται σʼ αυτόν μπορούν να εκδίδονται μόνο για δεδομένα που σχετίζονται με υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται στην Ένωση. Υπηρεσίες που παρέχονται αποκλειστικά εκτός της Ένωσης δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού▐.

(27)  Προκειμένου να εξακριβωθεί αν ο πάροχος υπηρεσιών παρέχει υπηρεσίες στην Ένωση, θα πρέπει να αξιολογηθεί αν ο πάροχος υπηρεσιών προδήλως αποσκοπεί να παράσχει υπηρεσίες σε υποκείμενα των δεδομένων, είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα, σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη στην Ένωση. Ωστόσο, μόνη η προσβασιμότητα μιας ηλεκτρονικής διεπαφής, όπως, για παράδειγμα, η προσβασιμότητα του ιστότοπου▐ ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων στοιχείων επικοινωνίας του παρόχου υπηρεσιών ή ενδιαμέσου, ή η χρήση γλώσσας που χρησιμοποιείται επίσης σε κράτος μέλος, θα πρέπει να θεωρείται ότι δεν αρκεί για να τεκμηριωθεί τέτοια πρόθεση.

(28)  Για τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη τυχόν ουσιώδης σύνδεση με την Ένωση. Η εν λόγω ουσιώδης σύνδεση θα πρέπει να θεωρείται ότι υπάρχει όταν ο πάροχος υπηρεσιών διαθέτει εγκατάσταση στην Ένωση. Ελλείψει τέτοιας εγκατάστασης, το κριτήριο της ουσιώδους σύνδεσης θα πρέπει να εκτιμάται με βάση την ύπαρξη σημαντικού αριθμού χρηστών σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή τη στόχευση δραστηριοτήτων προς ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. Η στόχευση δραστηριοτήτων προς ένα ή περισσότερα κράτη μέλη θα πρέπει να προσδιορίζεται με βάση όλες τις σχετικές περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων όπως η χρήση γλώσσας ή νομίσματος που χρησιμοποιείται γενικά στο οικείο κράτος μέλος ή η δυνατότητα παραγγελίας αγαθών ή υπηρεσιών ▐.

(28α) Καταστάσεις στις οποίες υπάρχει επικείμενη απειλή για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα προσώπου θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, θα πρέπει δε να προβλέπονται συντομότερες προθεσμίες για τον πάροχο υπηρεσιών και την αρχή εκτέλεσης. Όταν η διακοπή λειτουργίας ή η καταστροφή μιας υποδομής ζωτικής σημασίας συνεπάγεται άμεσο κίνδυνο για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα ενός προσώπου, η κατάσταση αυτή θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίζεται ως περίπτωση έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ.

 (29) Η ευρωπαϊκή εντολή υποβολής στοιχείων θα πρέπει να εκδίδεται μόνο αν η έκδοσή της είναι αναγκαία και αναλογική, λαμβανομένων υπόψη των δικαιωμάτων του υπόπτου ή κατηγορουμένου, και της σοβαρότητας του αδικήματος. Στη σχετική εκτίμηση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το αν η υποβολή θα μπορούσε να έχει διαταχθεί υπό τις ίδιες συνθήκες σε συγκρίσιμη εγχώρια υπόθεση, το αν υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να θεωρηθεί ότι έχει διαπραχθεί ένα έγκλημα, το αν αυτό είναι τέτοιας βαρύτητας ώστε να δικαιολογεί τη διασυνοριακή υποβολή των δεδομένων, και το αν οι ζητούμενες πληροφορίες είναι σημαντικές για την έρευνα. Η εντολή θα πρέπει να περιορίζεται σε ό,τι είναι απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη του θεμιτού σκοπού της συλλογής των συναφών και αναγκαίων δεδομένων που θα χρησιμεύσουν ως αποδεικτικά στοιχεία μόνο στη συγκεκριμένη υπόθεση και θα πρέπει να περιορίζεται σε δεδομένα συγκεκριμένων προσώπων που συνδέονται άμεσα με τις συγκεκριμένες διαδικασίες. Η άμεση σύνδεση μεταξύ του προσώπου του οποίου τα δεδομένα ζητούνται και του σκοπού της συγκεκριμένης διαδικασίας πρέπει να μπορεί να αποδειχθεί ανά πάσα στιγμή.

(30) Όταν εκδίδεται ευρωπαϊκή εντολή υποβολής ή διατήρησης στοιχείων, θα πρέπει να συμμετέχει πάντα δικαστική αρχή είτε στη διαδικασία έκδοσης είτε στη διαδικασία έγκρισής της. Λόγω του περισσότερο ευαίσθητου χαρακτήρα των δεδομένων κίνησης και περιεχομένου, για την έκδοση ή την έγκριση ευρωπαϊκών εντολών υποβολής δεδομένων που ανήκουν στις συγκεκριμένες κατηγορίες θα απαιτείται δικαστικός έλεγχος. Καθώς τα δεδομένα συνδρομητή▐ είναι λιγότερο ευαίσθητα, οι ευρωπαϊκές εντολές υποβολής στοιχείων με τις οποίες θα ζητείται η γνωστοποίησή τους θα μπορούν επιπλέον να εκδίδονται ή να εγκρίνονται από τους αρμόδιους εισαγγελείς, εφόσον ο εν λόγω εισαγγελέας είναι σε θέση να ασκεί αντικειμενικώς τα καθήκοντά του. Εφόσον προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, για την εκτέλεση της εντολής ενδέχεται να απαιτείται η διαδικαστική συμμετοχή δικαστηρίου στο κράτος εκτέλεσης.

(30α) Η αρμόδια αρχή έκδοσης θα πρέπει να θεωρείται ανεξάρτητη, όταν δεν εκτίθεται στον κίνδυνο να λάβει, άμεσα ή έμμεσα, εξωτερικές κατευθύνσεις ή οδηγίες, ιδίως από την εκτελεστική εξουσία, όπως, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, σε σχέση με την έκδοση απόφασης. Η ανεξαρτησία αυτή θα πρέπει να θεωρείται ότι υφίσταται όταν, βάσει των κατάλληλων καταστατικών κανόνων και ενός θεσμικού πλαισίου, η αρμόδια αρχή έκδοσης είναι σε θέση να ασκεί τις αρμοδιότητές της με αντικειμενικότητα και ενεργεί ανεξάρτητα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της που είναι εγγενή στην έκδοση ευρωπαϊκής εντολής υποβολής ή διατήρησης στοιχείων, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ενοχοποιητικά και απαλλακτικά στοιχεία και χωρίς να είναι εκτεθειμένη στον κίνδυνο να υπόκειται η εξουσία της λήψης αποφάσεων σε εξωτερικές εντολές ή οδηγίες.

(31) Για τον ίδιο λόγο, πρέπει να γίνει διάκριση όσον αφορά το καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού: Εντολές για την υποβολή δεδομένων συνδρομητή και διευθύνσεων IP αποκλειστικά για τον σκοπό της ταυτοποίησης του προσώπου μπορούν να εκδίδονται για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα, ενώ η πρόσβαση σε δεδομένα κίνησης και περιεχομένου θα πρέπει να υπόκειται σε αυστηρότερες απαιτήσεις, ούτως ώστε να αντικατοπτρίζεται η περισσότερο ευαίσθητη φύση των εν λόγω δεδομένων. Το όριο επιτρέπει μια αναλογικότερη προσέγγιση, μαζί με μια σειρά άλλων εκ των προτέρων και εκ των υστέρων προϋποθέσεων και εγγυήσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός της αναλογικότητας και των δικαιωμάτων των επηρεαζόμενων προσώπων. Ταυτόχρονα, το όριο δεν θα πρέπει να περιορίζει την αποτελεσματικότητα της νομικής πράξης και της χρήσης της από τους επαγγελματίες του κλάδου. Επιτρέποντας την έκδοση εντολών για έρευνες που αφορούν αδικήματα τα οποία επισύρουν μέγιστη ποινή τουλάχιστον τριών ετών, η νομική πράξη περιορίζει το πεδίο εφαρμογής της στα σοβαρότερα εγκλήματα, χωρίς να επηρεάζει υπερβολικά τις δυνατότητες της χρήσης της από τους επαγγελματίες του κλάδου. Εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής έναν σημαντικό αριθμό αδικημάτων που θεωρούνται λιγότερο σοβαρά από τα κράτη μέλη, κάτι που εκφράζεται με ποινή της οποίας το ανώτατο όριο είναι μικρότερο. Έχει επίσης το πλεονέκτημα ότι εφαρμόζεται εύκολα στην πράξη.

(32) Υπάρχουν συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα για τα οποία οι πληροφορίες κατά κανόνα είναι διαθέσιμες μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, ο χαρακτήρας της οποίας είναι ιδιαίτερα παροδικός. Αυτό ισχύει για εγκλήματα που συνδέονται με τον κυβερνοχώρο, ακόμα και όσα ενδέχεται να μη θεωρούνται καθαυτά σοβαρά, αλλά που θα μπορούσαν να προκαλέσουν εκτενείς ή σοβαρές ζημίες, συμπεριλαμβανομένων ιδίως υποθέσεων χαμηλών μεμονωμένων επιπτώσεων αλλά μεγάλου όγκου και συνολικής ζημίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις όπου το αδίκημα έχει διαπραχθεί μέσω συστήματος πληροφορικής, η εφαρμογή του ίδιου ορίου όπως και για άλλα είδη αδικημάτων θα οδηγούσε κατά κύριο λόγο σε ατιμωρησία. Το γεγονός αυτό δικαιολογεί την εφαρμογή του κανονισμού και για τα αδικήματα όπου το όριο της ποινής είναι μικρότερο από τρία έτη φυλάκισης. Για τα λοιπά αδικήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία, όπως περιγράφονται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[14], καθώς και για τα αδικήματα που αφορούν τη σεξουαλική κακοποίηση και τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, όπως περιγράφονται στην οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,[15] δεν απαιτείται το ελάχιστο ανώτατο όριο των τριών ετών.

(33) 

(34) 

(35) Οι ασυλίες και τα προνόμια, που ενδέχεται να αφορούν κατηγορίες προσώπων (όπως διπλωμάτες) ή ειδικά προστατευόμενες σχέσεις (όπως το δικηγορικό απόρρητο, το απόρρητο των πηγών πληροφόρησης) ή οι κανόνες σχετικά με την ελευθερία του Τύπου και την ελευθερία έκφρασης σε άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αναφέρονται και σε άλλες πράξεις αμοιβαίας αναγνώρισης, όπως η ευρωπαϊκή εντολή έρευνας. Δεν υφίσταται κοινός ορισμός της ασυλίας ή του προνομίου στο δίκαιο της Ένωσης. Επομένως, ο ακριβής ορισμός των εννοιών αυτών επαφίεται στο εθνικό δίκαιο. Μπορεί να πρόκειται για μέτρα προστασίας που ισχύουν για υγειονομικά (όπως, για παράδειγμα, ιατροί) και νομικά επαγγέλματα, κληρικούς ή άλλους προστατευόμενους συμβούλους, αλλά και, ακόμη και αν δεν θεωρούνται απαραιτήτως μορφές προνομίου ή ασυλίας, για κανόνες σχετικά με την ελευθερία του Τύπου και την ελευθερία της έκφρασης σε άλλα μέσα ενημέρωσης (όπως, για παράδειγμα, δημοσιογράφοι). Επομένως, η εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία▐ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ήδη κατά το χρόνο έκδοσης της εντολής, καθώς η αρχή έκδοσης μπορεί να εκδώσει την εντολή μόνο αν αυτή θα μπορούσε να έχει εκδοθεί υπό τις ίδιες προϋποθέσεις σε παρόμοια εγχώρια περίπτωση. Επιπροσθέτως αυτής της βασικής αρχής, ασυλίες και προνόμια που προστατεύουν τα δεδομένα▐ στο κράτος εκτέλεσης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό στο κράτος έκδοσης, κατά τον ίδιο τρόπο όπως αν προβλέπονταν από την εθνική νομοθεσία του κράτους έκδοσης. Αυτό έχει σημασία ιδίως σε περίπτωση που η νομοθεσία του κράτους εκτέλεσης προβλέπει μεγαλύτερο βαθμό προστασίας απʼ ό,τι η νομοθεσία του κράτους έκδοσης.▐ Ως πρόσθετη εγγύηση, αυτές οι πτυχές θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο κατά την έκδοση της εντολής αλλά και αργότερα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κοινοποίησης ή κατά την εκτίμηση της συνάφειας και του παραδεκτού των σχετικών δεδομένων στο σχετικό στάδιο της ποινικής διαδικασίας και, σε περίπτωση διαδικασίας εκτέλεσης, από την αρχή εκτέλεσης.

(36) Η ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης στοιχείων μπορεί να εκδοθεί για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα, εφόσον η υποβολή θα μπορούσε να έχει διαταχθεί υπό τις ίδιες συνθήκες σε συγκρίσιμη εγχώρια υπόθεση στο κράτος έκδοσης, εφόσον υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να θεωρηθεί ότι έχει διαπραχθεί ένα έγκλημα, εφόσον αυτό είναι τέτοιας βαρύτητας ώστε να δικαιολογεί τη διασυνοριακή διατήρηση των δεδομένων, και εφόσον οι ζητούμενες πληροφορίες είναι σημαντικές για την έρευνα. Περιορίζεται σε δεδομένα συγκεκριμένων προσώπων που συνδέονται άμεσα με τις συγκεκριμένες διαδικασίες, η δε άμεση σχέση μεταξύ του προσώπου του οποίου τα δεδομένα ζητούνται και του σκοπού των συγκεκριμένων διαδικασιών πρέπει να μπορεί να αποδειχθεί ανά πάσα στιγμή. Σκοπός της ευρωπαϊκής εντολής υποβολής στοιχείων είναι να αποτρέψει την αφαίρεση, τη διαγραφή ή την αλλοίωση των σχετικών δεδομένων σε περιπτώσεις όπου ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να διασφαλιστεί η υποβολή τους, για παράδειγμα επειδή θα χρησιμοποιηθούν δίαυλοι δικαστικής συνεργασίας.

(37) Η ευρωπαϊκή εντολή υποβολής στοιχείων και η ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης στοιχείων θα πρέπει να απευθύνονται στην κύρια εγκατάσταση του παρόχου υπηρεσιών όπου βρίσκεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ή, εάν δεν είναι εγκατεστημένος στην Ένωση ή σε ένα από τα κράτη μέλη που δεσμεύονται από τον παρόντα κανονισμό, στον νόμιμο εκπρόσωπο που ορίζεται από τον πάροχο υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στην αρχή εκτέλεσης.

(38) Η ευρωπαϊκή εντολή υποβολής στοιχείων και η ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης στοιχείων θα πρέπει να διαβιβάζονται▐ μέσω πιστοποιητικού ευρωπαϊκής εντολής υποβολής στοιχείων (πιστοποιητικό ΕΕΥ) ή μέσω πιστοποιητικού ευρωπαϊκής εντολής διατήρησης στοιχείων (πιστοποιητικό ΕΕΔ)▐. Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να περιέχουν τις ίδιες υποχρεωτικές πληροφορίες με τις εντολές▐. Όπου απαιτείται, το πιστοποιητικό θα πρέπει να μεταφράζεται στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους εκτέλεσης και του παρόχου υπηρεσιών, ή σε άλλη επίσημη γλώσσα την οποία το κράτος μέλος ή ο πάροχος υπηρεσιών έχουν δηλώσει ότι θα κάνουν αποδεκτή. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να αναφέρουν σε δήλωση την οποία υποβάλλουν στην Επιτροπή ότι θα δεχτούν μεταφράσεις πιστοποιητικών ΕΕΥ ή ΕΕΔ σε μία ή περισσότερες επίσημες γλώσσες της Ένωσης, πέραν της επίσημης γλώσσας ή των επίσημων γλωσσών του εν λόγω κράτους μέλους. Η Επιτροπή θα πρέπει να θέτει τις δηλώσεις στη διάθεση όλων των κρατών μελών και του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για ποινικές υποθέσεις.

(39) Η αρμόδια αρχή έκδοσης θα πρέπει να διαβιβάζει το πιστοποιητικό ΕΕΥ ή το πιστοποιητικό ΕΕΔ απευθείας στους αποδέκτες, μέσω κοινού ευρωπαϊκού ψηφιακού συστήματος ανταλλαγών που θα θεσπίσει η Επιτροπή έως τις [ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού]. Το σύστημα αυτό θα πρέπει να εξασφαλίζει ασφαλείς διαύλους για τον χειρισμό της εγκεκριμένης διασυνοριακής επικοινωνίας, της επαλήθευσης ταυτότητας και της διαβίβασης των εντολών και των ζητούμενων δεδομένων μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των παρόχων υπηρεσιών, διασφαλίζοντας αποτελεσματική, αξιόπιστη και ομαλή ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών και υψηλό επίπεδο ασφάλειας, εμπιστευτικότητας και ακεραιότητας, καθώς και την αναγκαία προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[16], τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, την οδηγία (ΕΕ) 2016/680 και την οδηγία 2002/58/ΕΚ. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να εφαρμοστεί ανοικτή και ευρέως χρησιμοποιούμενη προηγμένη τεχνολογία ηλεκτρονικής υπογραφής και κρυπτογράφησης. Το σύστημα θα πρέπει επίσης να δίνει στους αποδέκτες τη δυνατότητα γραπτής τεκμηρίωσης, υπό συνθήκες που επιτρέπουν στους αποδέκτες την εξακρίβωση της γνησιότητας της εντολής και της αρχής έκδοσης, σύμφωνα με τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(39α) Αν οι πάροχοι υπηρεσιών ή τα κράτη μέλη έχουν ήδη θεσπίσει ειδικά συστήματα ή άλλους ασφαλείς διαύλους για τη διεκπεραίωση αιτήσεων για δεδομένα για σκοπούς επιβολής του νόμου, θα πρέπει να είναι δυνατή η διασύνδεση των εν λόγω συστημάτων ή διαύλων με αυτό το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ψηφιακής ανταλλαγής.

 (40)Μετά την παραλαβή πιστοποιητικού ΕΕΥ για δεδομένα συνδρομητή ή διευθύνσεις IP με αποκλειστικό σκοπό την ταυτοποίηση ενός προσώπου, ο πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα ζητούμενα δεδομένα διαβιβάζονται στην αρχή έκδοσης το αργότερο εντός 10 ημερών από την παραλαβή του πιστοποιητικού ΕΕΥ και εντός 16 ωρών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Αν η αρχή εκτέλεσης αποφασίσει να επικαλεστεί εντός των προθεσμιών οποιονδήποτε από τους λόγους μη αναγνώρισης ή μη εκτέλεσης που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να ενημερώνει αμέσως την αρχή έκδοσης και τον πάροχο υπηρεσιών για την απόφασή της. Η αρχή έκδοσης θα πρέπει να διαγράψει τα δεδομένα. Αν τα ζητούμενα δεδομένα δεν έχουν ακόμη διαβιβαστεί στην αρχή έκδοσης, ο πάροχος υπηρεσιών προς τον οποίο απευθύνεται η εντολή δεν μπορεί να διαβιβάσει τα δεδομένα.

(40α) Κατά την παραλαβή πιστοποιητικού ΕΕΥ για δεδομένα κίνησης ή περιεχομένου, ο πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει να ενεργεί το συντομότερο δυνατόν για να διατηρήσει τα ζητούμενα δεδομένα. Αν η αρχή εκτέλεσης επικαλέστηκε εντός των προθεσμιών οποιονδήποτε από τους λόγους μη αναγνώρισης ή μη εκτέλεσης που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να ενημερώνει αμέσως την αρχή έκδοσης και τον πάροχο υπηρεσιών για την απόφασή της. Αν το κράτος έκδοσης υπόκειται σε διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 1 ή 2 της ΣΕΕ, ο πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει να διαβιβάζει τα ζητούμενα δεδομένα μόνον αφού λάβει τη ρητή γραπτή έγκριση της αρχής εκτέλεσης. Με την επιφύλαξη της ειδικής αυτής διάταξης, αν η αρχή εκτέλεσης δεν έχει επικαλεστεί εντός των προθεσμιών κανέναν από τους λόγους που απαριθμούνται στον παρόντα κανονισμό, ο πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα ζητούμενα δεδομένα διαβιβάζονται αμέσως και απευθείας στην αρχή έκδοσης ή στις αρχές επιβολής του νόμου που αναφέρονται στο πιστοποιητικό ΕΕΥ.

(41) 

(42) Κατά την παραλαβή του πιστοποιητικού ευρωπαϊκής εντολής διατήρησης στοιχείων («πιστοποιητικό ΕΕΔ»), ο πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει να ενεργεί γρήγορα ώστε να διατηρεί τα ζητούμενα δεδομένα για μέγιστο διάστημα 60 ημερών. Η περίοδος των 60 ημερών υπολογίζεται κατά τρόπο ώστε να καταστεί δυνατή η κίνηση της διαδικασίας επίσημου αιτήματος υποβολής. Μπορεί να παραταθεί μόνο κατά 30 επιπλέον ημέρες, εφόσον είναι αναγκαίο για να καταστεί δυνατή η περαιτέρω αξιολόγηση της συνάφειας των δεδομένων στο πλαίσιο των εν εξελίξει ερευνών, προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια δυνητικά σημαντικών δεδομένων πριν από τη λήξη της ευρωπαϊκής εντολής διατήρησης στοιχείων. Αν η αρχή έκδοσης υποβάλει την επακόλουθη ευρωπαϊκή εντολή υποβολής στοιχείων στους αποδέκτες εντός των εν λόγω χρονικών περιόδων, ο πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει να εξακολουθήσει να διατηρεί τα δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκτέλεση της ευρωπαϊκής εντολής υποβολής στοιχείων.

(42α) Για να μπορέσει ο πάροχος υπηρεσιών να αντιμετωπίσει προβλήματα, σε περιπτώσεις όπου το πιστοποιητικό ΕΕΥ ή το πιστοποιητικό ΕΕΔ ενδέχεται να παρουσιάζει ελλείψεις, ως προς τη μορφή ή το περιεχόμενο, να περιέχει πρόδηλα σφάλματα ή ανεπαρκείς πληροφορίες για την εκτέλεση της εντολής, είναι αναγκαίο να καθοριστεί διαδικασία για την κοινοποίηση, να ζητηθεί η παροχή διευκρινίσεων ή, κατά περίπτωση, η διόρθωση από την αρχή έκδοσης. Επιπλέον, ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ο πάροχος υπηρεσιών δεν μπορεί να παράσχει τις πληροφορίες για λόγους ανωτέρας βίας ή πραγματικής αδυναμίας που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του ιδίου, ή δεν μπορεί να τις παράσχει με εξαντλητικό ή έγκαιρο τρόπο για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Οι λόγοι αυτοί θα μπορούσαν να είναι τεχνικοί ή λειτουργικοί (π.χ. λειτουργικοί περιορισμοί των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων). Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει επίσης να επιστρέφει στις αρχές έκδοσης και να παρέχει τις κατάλληλες αιτιολογήσεις, καθώς και όταν θεωρεί ότι η εντολή είναι προδήλως καταχρηστική ή υπερβολική. Για παράδειγμα, εντολή με την οποία ζητείται η υποβολή δεδομένων που αφορούν απροσδιόριστη κατηγορία προσώπων εντός μιας γεωγραφικής περιοχής ή η οποία δεν συνδέεται με συγκεκριμένη ποινική διαδικασία θα ήταν προδήλως αντίθετη με τις προϋποθέσεις έκδοσης ευρωπαϊκής εντολής υποβολής ή διατήρησης στοιχείων. Ως εκ τούτου, η διαδικασία επικοινωνίας θα πρέπει να επιτρέπει γενικά τη διόρθωση ή την επανεξέταση του πιστοποιητικού ΕΕΥ ή ΕΕΔ από την αρχή έκδοσης σε πρώιμο στάδιο. Αν απαιτείται διευκρίνιση ή διόρθωση, η αρχή έκδοσης θα πρέπει να ανταποκρίνεται αμελλητί και το αργότερο εντός 5 ημερών. Ελλείψει αντίδρασης εκ μέρους της αρχής έκδοσης, η εντολή θα πρέπει να θεωρείται άκυρη. Αν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, η αρχή έκδοσης θα πρέπει να ορίσει νέα προθεσμία ή να ανακαλέσει την εντολή. Για να διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα των δεδομένων, ο πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει, όπου είναι εφικτό, να διατηρεί τα ζητούμενα δεδομένα κατά τη διαδικασία αυτή.

(42β) Με την επιφύλαξη της αρχής της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, η αρχή εκτέλεσης θα πρέπει να μπορεί να αρνηθεί την αναγνώριση της εκτέλεσης ευρωπαϊκής εντολής υποβολής στοιχείων ή ευρωπαϊκής εντολής διατήρησης στοιχείων, εάν η άρνηση αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι οι προϋποθέσεις για την έκδοση ευρωπαϊκής εντολής υποβολής στοιχείων, όπως ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, δεν πληρούνται, ή σε περαιτέρω συγκεκριμένους λόγους που απαριθμούνται στον παρόντα κανονισμό.

(42γ) Η αρχή ne bis in idem είναι θεμελιώδης αρχή δικαίου στην Ένωση, όπως αναγνωρίζεται στον Χάρτη και αναπτύσσεται με τη νομολογία του Δικαστηρίου. Ως εκ τούτου, όταν η αρχή εκτέλεσης αξιολογεί την εντολή, θα πρέπει να αρνείται την εκτέλεση ευρωπαϊκής εντολής υποβολής στοιχείων, εάν η εκτέλεσή της αντίκειται στην εν λόγω αρχή.

(42δ) Επιπλέον, όταν η αρχή εκτέλεσης αξιολογεί την εντολή και υπάρχουν ουσιαστικοί λόγοι για τους οποίους θεωρείται ότι η εκτέλεση της ευρωπαϊκής εντολής υποβολής στοιχείων δεν θα είναι συμβατή με τις υποχρεώσεις του κράτους εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΣΕΕ και τον Χάρτη, η αρχή εκτέλεσης θα πρέπει να αρνείται την εκτέλεση ευρωπαϊκής εντολής υποβολής στοιχείων.

(42ε) Επιπλέον, σε περίπτωση που η αναγνώριση ή η εκτέλεση ευρωπαϊκής εντολής υποβολής στοιχείων συνεπάγεται παραβίαση ασυλίας ή προνομίου στο κράτος εκτέλεσης, η αρχή εκτέλεσης θα πρέπει να απορρίπτει την εντολή αυτή στις περιπτώσεις που αξιολογούνται από την αρχή εκτέλεσης.

(42στ) Λόγω του πιο παρεμβατικού χαρακτήρα των ευρωπαϊκών εντολών υποβολής στοιχείων για δεδομένα κίνησης και περιεχομένου, η αρχή εκτέλεσης θα πρέπει να έχει στη διάθεσή της πρόσθετους προαιρετικούς λόγους μη αναγνώρισης και μη εκτέλεσης για τις εν λόγω κατηγορίες δεδομένων.

(43) Δεδομένου ότι η ενημέρωση του προσώπου του οποίου τα δεδομένα ζητούνται αποτελεί ουσιώδες στοιχείο όσον αφορά τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων και τα δικαιώματα υπεράσπισης, που επιτρέπει τον έλεγχο και την προσφυγή στη δικαιοσύνη, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΣΕΕ και τον Χάρτη, ο πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει να ενημερώσει το πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα ζητούνται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Κατά την ενημέρωση του προσώπου, ο πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει να λαμβάνει τα αναγκαία προηγμένα επιχειρησιακά και τεχνικά μέτρα ώστε να διασφαλίζει την ασφάλεια, το απόρρητο και την ακεραιότητα του πιστοποιητικού ΕΕΥ ή του πιστοποιητικού ΕΕΔ και των υποβαλλόμενων ή διατηρούμενων δεδομένων.

(43α) Για όσο διάστημα είναι αναγκαίο και αναλογικό, προκειμένου να μην παρακωλύεται η σχετική ποινική διαδικασία ή να προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα άλλου προσώπου, η αρχή έκδοσης, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τον αντίκτυπο του μέτρου στα θεμελιώδη δικαιώματα του προσώπου του οποίου τα δεδομένα ζητούνται, μπορεί να ζητήσει από τον πάροχο υπηρεσιών να μην ενημερώσει το πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα ζητούνται, βάσει δικαστικής εντολής, η οποία θα πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη, να προσδιορίζει τη διάρκεια της υποχρέωσης εμπιστευτικότητας και να υπόκειται σε περιοδικό έλεγχο. Αν η αρχή έκδοσης ζητεί από τον πάροχο υπηρεσιών να μην ενημερώσει το πρόσωπο, η αρχή έκδοσης θα πρέπει να ενημερώσει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση το πρόσωπο του οποίου ζητούνται τα δεδομένα σχετικά με την υποβολή ή τη διατήρηση των δεδομένων. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να καθυστερήσει για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο και αναλογικό, λαμβανομένων υπόψη των δικαιωμάτων του υπόπτου και κατηγορουμένου και με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων υπεράσπισης και των μέσων αποτελεσματικής έννομης προστασίας. Η ενημέρωση του χρήστη θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τυχόν διαθέσιμα μέσα έννομης προστασίας, τα οποία αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό.

(43β) Οι ηλεκτρονικές πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους συλλέχθηκαν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, εκτός εάν υφίσταται επικείμενη απειλή για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα προσώπου. Αν η διακοπή λειτουργίας ή η καταστροφή μιας υποδομής ζωτικής σημασίας συνεπάγεται άμεσο κίνδυνο για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα ενός προσώπου, η κατάσταση αυτή θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίζεται ως επικείμενη απειλή για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα προσώπου, σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ.

(43γ) Οι ηλεκτρονικές πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί κατά παράβαση οποιασδήποτε από τις προϋποθέσεις που απαριθμούνται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να διαγράφονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Οι ηλεκτρονικές πληροφορίες που δεν είναι πλέον απαραίτητες για την έρευνα ή τη δίωξη για την οποία υποβλήθηκαν ή διατηρήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων πιθανών προσφυγών, θα πρέπει επίσης να διαγράφονται αμέσως, εκτός εάν αυτό θα έθιγε τα δικαιώματα υπεράσπισης του υπόπτου ή κατηγορουμένου. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να καθιερωθούν περιοδικοί έλεγχοι για την ανάγκη αποθήκευσης των ηλεκτρονικών πληροφοριών. Το πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα ζητήθηκαν θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με τη διαγραφή.

(43δ) Οι ηλεκτρονικές πληροφορίες που έχουν συλλεγεί κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να γίνονται δεκτές ενώπιον δικαστηρίου. Αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις στις οποίες δεν πληρούνται τα κριτήρια που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Ηλεκτρονικές πληροφορίες που συλλέχθηκαν πριν από την επίκληση ενός από τους λόγους μη αναγνώρισης που απαριθμούνται στον παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να γίνονται δεκτές ενώπιον δικαστηρίου. Κατά την εκτίμηση του παραδεκτού των ηλεκτρονικών πληροφοριών που συλλέχθηκαν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές θα πρέπει σε κάθε στάδιο της διαδικασίας να διασφαλίζουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων υπεράσπισης και τον δίκαιο χαρακτήρα της διαδικασίας. Για την αξιολόγηση αυτή, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν δεόντως υπόψη κατά πόσον πληρούνται τα κριτήρια που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, ιδίως όταν τα ζητούμενα δεδομένα ενδέχεται να προστατεύονται από ασυλίες ή προνόμια.

(43ε) Όταν ζητείται από τον πάροχο υπηρεσιών, το κράτος έκδοσης θα πρέπει να επιστρέφει τις αιτιολογημένες δαπάνες που βαρύνουν τον πάροχο υπηρεσιών και οι οποίες αφορούν την εκτέλεση της ευρωπαϊκής εντολής υποβολής στοιχείων ή της ευρωπαϊκής εντολής διατήρησης στοιχείων. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τους κανόνες περί απόδοσης δαπανών και η Επιτροπή τους δημοσιοποιεί. Όταν, για πρακτικούς λόγους, όπως το οικονομικό μέγεθος του παρόχου υπηρεσιών, τα διαφορετικά γλωσσικά καθεστώτα μεταξύ του κράτους έκδοσης και του κράτους εκτέλεσης ή οι διαφορετικοί εθνικοί κανόνες για την επιστροφή των εξόδων μεταξύ των εν λόγω κρατών, ο πάροχος υπηρεσιών παρεμποδίζεται σημαντικά από το να ζητήσει την επιστροφή των εξόδων που σχετίζονται με την εκτέλεση ευρωπαϊκής εντολής υποβολής στοιχείων ή ευρωπαϊκής εντολής έρευνας από το κράτος έκδοσης, ο πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει να δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή των εξόδων από το κράτος εκτέλεσης. Όταν ο πάροχος υπηρεσιών επιλέγει το κράτος εκτέλεσης, το κράτος έκδοσης θα πρέπει να επιστρέφει τις εν λόγω δαπάνες στο κράτος εκτέλεσης.

(43στ) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επισύρουν οι παραβιάσεις των υποχρεώσεων δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Κατά τον καθορισμό της ενδεδειγμένης χρηματικής κύρωσης που επιβάλλεται σε παρόχους υπηρεσιών για παραβάσεις, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις, όπως, για παράδειγμα, τη φύση, τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της παράβασης, το αν αυτή έχει διαπραχθεί εκ προθέσεως ή εξ αμελείας και το αν ο πάροχος υπηρεσιών ήταν υπεύθυνος για παρόμοιες προηγούμενες παραβάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

(43ζ) Αν ένας πάροχος υπηρεσιών ενεργεί με τη δέουσα επιμέλεια, ιδίως όσον αφορά τις υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων, και έχει ζητήσει διευκρινίσεις ή αιτιολόγηση από την αρχή έκδοσης, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, δεν θα πρέπει να θεωρείται υπεύθυνος για τις συνέπειες τυχόν καθυστερήσεων που προκαλούνται. Επιπλέον, οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει ο πάροχος υπηρεσιών δυνάμει του παρόντα κανονισμού θα πρέπει να ακυρώνονται, όταν μια εντολή έχει προσβληθεί επιτυχώς σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

(44) Αν ο πάροχος υπηρεσιών δεν συμμορφωθεί με πιστοποιητικό ΕΕΥ εντός των προθεσμιών ή με πιστοποιητικό ΕΕΔ, χωρίς να αναφέρει επαρκείς λόγους, και εάν, όσον αφορά το πιστοποιητικό ΕΕΥ, η αρχή εκτέλεσης δεν επικαλέστηκε κανέναν από τους λόγους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, η αρχή έκδοσης μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης να εκτελέσει την εντολή. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος εκτέλεσης θα πρέπει να απαιτεί επισήμως από τον πάροχο υπηρεσιών να συμμορφωθεί με την εντολή, ενημερώνοντας τον πάροχο υπηρεσιών ότι έχει τη δυνατότητα να εναντιωθεί στην εκτέλεση επικαλούμενος έναν από τους διαθέσιμους λόγους διόρθωσης ή επανεξέτασης της εντολής, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Όταν ένας πάροχος υπηρεσιών εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιβάλλουν κυρώσεις σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

(45) ▐

(46) ▐

(47) Εκτός από τα πρόσωπα των οποίων ζητούνται τα δεδομένα, το ερευνητικό μέτρο ενδέχεται να επηρεάσει και τη νομοθεσία τρίτης χώρας. Σε τέτοιες καταστάσεις, η δικαστική συνεργασία που βασίζεται σε διεθνείς συμφωνίες θα ήταν γενικά ο καταλληλότερος τρόπος για να ζητούνται ηλεκτρονικές πληροφορίες όταν προκύπτουν συγκρούσεις νόμων με τρίτη χώρα. Με την επιφύλαξη των εν λόγω διεθνών συμφωνιών και για να διασφαλιστεί η διεθνής αβροφροσύνη με σεβασμό στα κυριαρχικά συμφέροντα τρίτων χωρών, να προστατευτεί το οικείο πρόσωπο και να αντιμετωπιστεί η σύγκρουση υποχρεώσεων των παρόχων υπηρεσιών, η παρούσα πράξη προβλέπει ειδικό μηχανισμό δικαστικού ελέγχου για τις περιπτώσεις στις οποίες ο πάροχος υπηρεσιών ή η αρχή εκτέλεσης θεωρούν ότι η συμμόρφωση με ευρωπαϊκή εντολή υποβολής στοιχείων ή ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης στοιχείων θα συγκρουόταν με την ισχύουσα νομοθεσία τρίτης χώρας η οποία απαγορεύει τη γνωστοποίηση των εν λόγω δεδομένων.

(48) Για τον σκοπό αυτό, αν ο πάροχος υπηρεσιών ή η αρχή εκτέλεσης θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή εντολή υποβολής στοιχείων ή η ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης στοιχείων στη συγκεκριμένη περίπτωση θα οδηγούσε σε παραβίαση εκ του νόμου υποχρέωσης που απορρέει από το δίκαιο τρίτης χώρας, θα πρέπει να ενημερώνει την αρχή έκδοσης και τους σχετικούς αποδέκτες, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός 10 ημερών από την παραλαβή της εντολής, αναστέλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την εκτέλεση της εντολής. Η κοινοποίηση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις σχετικές λεπτομέρειες ως προς το δίκαιο της τρίτης χώρας, την εφαρμοσιμότητά του στην υπό εξέταση υπόθεση και τη φύση της συγκρουόμενης υποχρέωσης. Στη συνέχεια, η αρχή έκδοσης θα πρέπει να επανεξετάζει την ευρωπαϊκή εντολή υποβολής στοιχείων ή την ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης στοιχείων, εντός 10 ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη▐ κριτήρια, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται τα συμφέροντα που προστατεύονται από το οικείο δίκαιο, η σύνδεση μεταξύ της ποινικής υπόθεσης και της τρίτης χώρας, η σύνδεση μεταξύ του παρόχου υπηρεσιών και της τρίτης χώρας, τα συμφέροντα του κράτους έκδοσης όσον αφορά τη λήψη των ηλεκτρονικών πληροφοριών, και οι πιθανές συνέπειες για τους αποδέκτες της συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή εντολή υποβολής στοιχείων ή την ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης στοιχείων. Κατά τη διαδικασία αυτή, όπου είναι εφικτό, τα δεδομένα θα πρέπει να διατηρούνται.

(48α) Η αρχή έκδοσης θα πρέπει να είναι σε θέση να ανακαλέσει, να κάνει δεκτή ή να προσαρμόσει την εντολή, εφόσον είναι αναγκαίο, ώστε να τεθούν σε εφαρμογή τα σχετικά κριτήρια. Σε περίπτωση ανάκλησης, η αρχή έκδοσης θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως τους αποδέκτες της ανάκλησης. Αν η αρχή έκδοσης αποφασίσει να κάνει δεκτή την εντολή, θα πρέπει να ενημερώσει τους αποδέκτες για την απόφασή της. Η αρχή εκτέλεσης, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την απόφαση της αρχής έκδοσης, θα πρέπει να λάβει οριστική απόφαση βάσει των κριτηρίων που απαριθμούνται στον παρόντα κανονισμό, εντός 10 ημερών από την παραλαβή της απόφασης της αρχής έκδοσης, και να ενημερώσει την αρχή έκδοσης και τον πάροχο υπηρεσιών για την τελική της απόφαση.

(49) Προκειμένου να καθοριστεί αν υφίσταται σύγκρουση υποχρεώσεων στις συγκεκριμένες περιστάσεις της υπό εξέταση υπόθεσης, η αρχή έκδοσης και η αρχή εκτέλεσης θα πρέπει να ζητούν πληροφορίες από την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας, για παράδειγμα αν ο έλεγχος γεννά ερωτήματα ως προς την ερμηνεία της νομοθεσίας της οικείας τρίτης χώρας, σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/680 και στον βαθμό που αυτό δεν εμποδίζει τις προθεσμίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(50) Η πραγματογνωμοσύνη ως προς την ερμηνεία θα μπορούσε επίσης να παρέχεται από γνώμες πραγματογνωμόνων, εφόσον είναι διαθέσιμες. Πληροφορίες και νομολογία ως προς την ερμηνεία της νομοθεσίας τρίτης χώρας και τις διαδικασίες επίλυσης συγκρούσεων στα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε κεντρική πλατφόρμα όπως η πλατφόρμα SIRIUS και/ή το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο, με σκοπό να παρέχονται οφέλη από την εμπειρία και την εμπειρογνωσία που έχει συλλεγεί σχετικά με τα ίδια ή παρόμοια ερωτήματα. Δεν θα πρέπει να εμποδίζει την εκ νέου διαβούλευση με το τρίτο κράτος, όπου απαιτείται.

(51) 

(52) 

(53) 

(54) ▐ Σύμφωνα με το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σημαντικό όλα τα πρόσωπα των οποίων τα δεδομένα ζητούνται μέσω ευρωπαϊκής εντολής υποβολής στοιχείων ή ευρωπαϊκής εντολής διατήρησης στοιχείων να έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν πραγματική προσφυγή κατά των εν λόγω εντολών στο κράτος έκδοσης και εκτέλεσης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να αμφισβητήσουν τη νομιμότητα της▐ εντολής▐, καθώς και της αναγκαιότητας και της αναλογικότητάς της, και με την επιφύλαξη των μέσων έννομης προστασίας που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και στην οδηγία (ΕΕ) 2016/680. Οι ουσιαστικοί λόγοι για την έκδοση της ευρωπαϊκής εντολής υποβολής στοιχείων ή της ευρωπαϊκής εντολής διατήρησης στοιχείων θα πρέπει να προσβάλλονται στο κράτος έκδοσης, με την επιφύλαξη των εγγυήσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο κράτος εκτέλεσης. Η αρχή έκδοσης και η αρχή εκτέλεσης θα πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν ότι παρέχονται εν ευθέτω χρόνω πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες που προσφέρει το εθνικό δίκαιο για την εξεύρεση μέσων έννομης προστασίας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τον χρόνο άσκησης τέτοιων μέσων, και ότι αυτά μπορούν να ασκούνται με αποτελεσματικό τρόπο.

(55) 

(56) 

(57) 

(57α) Προκειμένου να παρακολουθούνται οι εκροές, τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύει ετήσια έκθεση σχετικά με το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, με βάση τα στοιχεία που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συλλέγουν και να διατηρούν πλήρη στατιστικά στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές σχετικά με διάφορες πτυχές του παρόντος κανονισμού, ανά είδος ζητούμενων δεδομένων, τους αποδέκτες (εκτελεστική αρχή προς την οποία απευθύνεται η εντολή), το είδος του παρόχου υπηρεσιών στον οποίο απευθύνεται η εντολή [υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπηρεσία της κοινωνίας των πληροφοριών ή υπηρεσία ονόματος τομέα και αριθμού IP (όπως πάροχοι διευθύνσεων IP, μητρώα ονομάτων τομέα, καταχωρητές ονομάτων τομέα ή συναφείς υπηρεσίες διακομιστή διαμεσολάβησης )] και το κατά πόσον επρόκειτο για περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή όχι. Κατά περίπτωση, τα συλλεγόμενα δεδομένα θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν τους λόγους μη αναγνώρισης ή μη εκτέλεσης που προβλήθηκαν, τα μέσα έννομης προστασίας που ασκήθηκαν, τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν, τα έξοδα που αξιώνει ο πάροχος υπηρεσιών και την διαδικασία εκτέλεσης που κινήθηκε.

(58) Η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού, που θα πρέπει να βασίζεται στα πέντε κριτήρια της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας, της συνάφειας, της συνοχής και της προστιθέμενης αξίας για την ΕΕ, να παρέχει τη βάση για τις εκτιμήσεις των επιπτώσεων και να περιλαμβάνει αξιολόγηση της χρήσης παρεκκλίσεων (έκτακτη παρέκκλιση, παρέκκλιση από την αρχή της ενημέρωσης του χρήστη), καθώς και αξιολόγηση της λειτουργίας του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ανταλλαγών και της λειτουργίας του παρόντος κανονισμού σε σχέση με την οδηγία 2014/41/ΕΕ. Θα πρέπει να συλλέγονται πληροφορίες σε τακτική βάση, με σκοπό να συμβάλουν στην αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού.

(59) Η χρήση προμεταφρασμένων και τυποποιημένων εντύπων διευκολύνει τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων δικαστικών αρχών καθώς και με τους παρόχους υπηρεσιών, επιτρέποντας την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διαβίβαση των ηλεκτρονικών πληροφοριών με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη. Τα έντυπα αυτά θα μπορούσαν επίσης να μειώσουν το κόστος της μετάφρασης και να συμβάλουν σε ένα υψηλό πρότυπο ποιότητας. Τα απαντητικά έντυπα θα πρέπει επίσης να επιτρέπουν την τυποποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών▐. Τα έντυπα θα διευκολύνουν επίσης τη συλλογή στατιστικών στοιχείων.

(60)  

(61) Τα μέτρα που βασίζονται στον παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να αντικαταστήσουν τις ευρωπαϊκές εντολές έρευνας που εκδίδονται σύμφωνα με την οδηγία 2014/41/ΕΕ▐ ή διαδικασίες αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής για τη συλλογή ηλεκτρονικών πληροφοριών. Οι αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να επιλέξουν το εργαλείο που είναι περισσότερο προσαρμοσμένο στις περιστάσεις τους· μπορεί να προτιμήσουν να χρησιμοποιήσουν την ευρωπαϊκή εντολή έρευνας όταν ζητούν ένα σύνολο ερευνητικών μέτρων διαφορετικών ειδών, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της υποβολής ηλεκτρονικών πληροφοριών από άλλο κράτος μέλος.

(62) 

(63) Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η βελτίωση της διασφάλισης και της συλλογής ηλεκτρονικών πληροφοριών σε διασυνοριακό επίπεδο, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα επιμέρους κράτη μέλη λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα του, μπορεί όμως να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου aυτού.

(64) Σύμφωνα με το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας σε σχέση με τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, που προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ιρλανδία γνωστοποίησε ότι επιθυμεί να συμμετάσχει στη θέσπιση και εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του εν λόγω πρωτοκόλλου, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.

(65) Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 22 σχετικά με τη θέση της Δανίας, που προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία δεν συμμετέχει στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.

(66) Σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[17], ζητήθηκε η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος γνωμοδότησε στις 6 Νοεμβρίου 2019[18],

 

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

 


Κεφάλαιο 1: Αντικείμενο, ορισμοί και πεδίο εφαρμογής

 

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους αρχή κράτους μέλους, σε ποινική διαδικασία, μπορεί να διατάξει έναν πάροχο υπηρεσιών που παρέχει υπηρεσίες στην Ένωση και είναι εγκατεστημένος ή, εάν δεν είναι εγκατεστημένος, εκπροσωπείται νομίμως σε άλλο κράτος μέλος να υποβάλει ή να διατηρήσει ηλεκτρονικές πληροφορίες που μπορούν να χρησιμεύσουν ως αποδεικτικά στοιχεία, ανεξαρτήτως της τοποθεσίας τους.

 Οι αρχές των κρατών μελών δεν εκδίδουν εγχώριες εντολές με εξωεδαφικά αποτελέσματα για την υποβολή ή τη διατήρηση ηλεκτρονικών πληροφοριών που θα μπορούσαν να ζητηθούν βάσει του παρόντος κανονισμού.

1α.  Την έκδοση ευρωπαϊκής εντολής υποβολής ή διατήρησης στοιχείων μπορεί επίσης να ζητήσει ύποπτος ή κατηγορούμενος, στο πλαίσιο των δικαιωμάτων υπεράσπισης που προβλέπει η εθνική ποινική δικονομία.

2. Ο παρών κανονισμός δεν μεταβάλλει την υποχρέωση σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και νομικών αρχών, όπως κατοχυρώνονται στον Χάρτη και στο άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων υπεράσπισης των προσώπων κατά των οποίων εκκρεμούν ποινικές διαδικασίες, και δεν θίγει τις τυχόν σχετικές υποχρεώσεις των αρχών επιβολής του νόμου, των δικαστικών αρχών ή των παρόχων υπηρεσιών.

 

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τον σκοπό του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

(1) «ευρωπαϊκή εντολή υποβολής στοιχείων»: ▐ απόφαση εκδοθείσα ή επικυρωθείσα από δικαστική αρχή κράτους μέλους («κράτος έκδοσης») η οποία απευθύνεται σε πάροχο υπηρεσιών που παρέχει υπηρεσίες στην Ένωση και είναι εγκατεστημένος ή εκπροσωπείται νομίμως σε άλλο κράτος μέλος που δεσμεύεται από τον παρόντα κανονισμό («κράτος εκτέλεσης»), να υποβάλει ηλεκτρονικές πληροφορίες·

(2) «ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης στοιχείων»: ▐ απόφαση εκδοθείσα ή επικυρωθείσα από δικαστική αρχή κράτους μέλους («κράτος έκδοσης») η οποία απευθύνεται σε πάροχο υπηρεσιών που παρέχει υπηρεσίες στην Ένωση και είναι εγκατεστημένος ή εκπροσωπείται νομίμως σε άλλο κράτος μέλος που δεσμεύεται από τον παρόντα κανονισμό («κράτος εκτέλεσης»), να διατηρήσει ηλεκτρονικές πληροφορίες ενόψει επακόλουθου αιτήματος υποβολής τους·

(3)  «πάροχος υπηρεσιών»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες υπηρεσιών και, όταν πρόκειται για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679:

α) υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 της [οδηγίας για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών]·

β) υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[19], για τις οποίες η αποθήκευση δεδομένων είναι καθοριστικό στοιχείο της υπηρεσίας που παρέχεται στον χρήστη ▐·

γ) υπηρεσίες ονομάτων χώρου και αρίθμησης IP του διαδικτύου, όπως οι πάροχοι διευθύνσεων IP, τα μητρώα ονομάτων χώρου, οι καταχωρητές ονομάτων χώρου και οι σχετικές υπηρεσίες ▐ διακομιστή μεσολάβησης·

(4) «παροχή υπηρεσιών στην Ένωση»:

α) παροχή δυνατότητας προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που αναφέρονται ▐ στο σημείο 3· και

β) ύπαρξη ουσιώδους σύνδεσης με το/τα κράτος/-η μέλος/-η που αναφέρεται/-ονται στο στοιχείο α)· μια τέτοια ουσιώδης σύνδεση με την Ένωση θεωρείται ότι υφίσταται όταν ο πάροχος υπηρεσιών διαθέτει εγκατάσταση στην Ένωση ή, ελλείψει τέτοιας εγκατάστασης, με βάση την ύπαρξη σημαντικού αριθμού χρηστών σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, ή τη στόχευση δραστηριοτήτων προς ένα ή περισσότερα κράτη μέλη·

(5) «κύρια εγκατάσταση»: όταν πρόκειται για πάροχο υπηρεσιών με εγκαταστάσεις σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, ο τόπος της κεντρικής του διοίκησης στην Ένωση, εκτός εάν οι αποφάσεις όσον αφορά τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των δεδομένων λαμβάνονται σε άλλη εγκατάσταση του παρόχου υπηρεσιών στην Ένωση και η εγκατάσταση αυτή έχει την εξουσία εφαρμογής των αποφάσεων αυτών, οπότε ως κύρια εγκατάσταση θεωρείται η εγκατάσταση που έλαβε τις αποφάσεις αυτές· 

(6) «ηλεκτρονικές πληροφορίες»: δεδομένα συνδρομητή, δεδομένα κίνησης ή δεδομένα περιεχομένου που έχουν αποθηκευτεί νομίμως από πάροχο υπηρεσιών ▐ κατά τον χρόνο έκδοσης ευρωπαϊκής εντολής υποβολής ή διατήρησης στοιχείων, οι οποίες ζητούνται με σκοπό να χρησιμεύσουν ως αποδεικτικά στοιχεία κατά τη διάρκεια της έρευνας, της δίωξης και των δικαστικών διαδικασιών σχετικά με ποινικό αδίκημα σε κράτος μέλος, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο·

(7) «δεδομένα συνδρομητή»: οποιαδήποτε δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας και αφορούν το όνομα, την ημερομηνία γέννησης, την ταχυδρομική ή γεωγραφική διεύθυνση, τα δεδομένα τιμολόγησης και πληρωμών, τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ταυτοποιεί τον συνδρομητή ή τον πελάτη, καθώς και το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας και τη διάρκεια της σύμβασης με τον πάροχο υπηρεσιών, τα οποία έχουν παρασχεθεί και είναι απολύτως απαραίτητα για την ταυτοποίηση του χρήστη της υπηρεσίας·

(8)  «δεδομένα κίνησης»: δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας και σχετίζονται με▐:

α) το είδος της υπηρεσίας και τη διάρκειά της, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών δεδομένων και των δεδομένων που ταυτοποιούν σχετικά τεχνικά μέτρα ή διεπαφές που χρησιμοποιούνται από ή παρέχονται προς τον συνδρομητή ή τον χρήστη, και δεδομένα που σχετίζονται με την επικύρωση της χρήσης της υπηρεσίας, εξαιρουμένων κωδικών πρόσβασης ή άλλων μέσων επαλήθευσης ταυτότητας που χρησιμοποιούνται αντί του κωδικού πρόσβασης και που παρέχονται από τον χρήστη ή δημιουργούνται κατόπιν αιτήματός του·

β) την έναρξη και τη λήξη της περιόδου πρόσβασης ενός χρήστη σε μια υπηρεσία, όπως η ημερομηνία και η ώρα χρήσης, ή η σύνδεση και αποσύνδεση από την υπηρεσία·

γ) τα μεταδεδομένα ηλεκτρονικών επικοινωνιών τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία σε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τους σκοπούς της μετάδοσης, της διανομής ή της ανταλλαγής περιεχομένου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και την ταυτοποίηση της πηγής και του προορισμού μιας επικοινωνίας, των δεδομένων τοποθεσίας του τερματικού εξοπλισμού που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και της ημερομηνίας, της ώρας, της διάρκειας και του είδους της επικοινωνίας·

(9) 

(10) «δεδομένα περιεχομένου»: τα δεδομένα που αποθηκεύονται από τον πάροχο υπηρεσιών σε ψηφιακή μορφή, όπως κείμενο, φωνή, βίντεο, εικόνες και ήχος, άλλα από δεδομένα συνδρομητή ή κίνησης·

(11) «σύστημα πληροφοριών» σύστημα πληροφοριών όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[20]·

(12) «κράτος έκδοσης»: το κράτος μέλος στο οποίο εκδίδεται η ευρωπαϊκή εντολή υποβολής στοιχείων ή η ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης στοιχείων·

(12α)  «αρχή έκδοσης»: η αρχή στο κράτος έκδοσης, η οποία είναι αρμόδια στη συγκεκριμένη περίπτωση για την έκδοση της ευρωπαϊκής εντολής υποβολής στοιχείων ή της ευρωπαϊκής εντολής διατήρησης στοιχείων·

(13) «κράτος εκτέλεσης»: το κράτος μέλος στο οποίο ▐ είναι εγκατεστημένος ή εκπροσωπείται νομίμως ο πάροχος υπηρεσιών και στο οποίο διαβιβάζονται προς κοινοποίηση και εκτέλεση της εντολής σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό η ευρωπαϊκή εντολή υποβολής στοιχείων και το πιστοποιητικό ευρωπαϊκής εντολής υποβολής στοιχείων ή η ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης στοιχείων και το πιστοποιητικό ευρωπαϊκής εντολής διατήρησης στοιχείων·

 (14) «αρχή εκτέλεσης»: η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης στην οποία διαβιβάζονται από την αρχή έκδοσης προς εκτέλεση η ευρωπαϊκή εντολή υποβολής στοιχείων και το πιστοποιητικό ευρωπαϊκής εντολής υποβολής στοιχείων ή η ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης στοιχείων και το πιστοποιητικό ευρωπαϊκής εντολής διατήρησης στοιχείων για την κοινοποίηση και εκτέλεση της εντολής σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό· εφόσον προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, η αρχή εκτέλεσης μπορεί να είναι δικαστική αρχή του κράτους εκτέλεσης·

 (15) «περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης»: καταστάσεις στις οποίες υπάρχει επικείμενη απειλή για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα προσώπου ▐.

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής

1. Ο παρών κανονισμός ισχύει για τα κράτη μέλη και τους παρόχους υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη που δεσμεύονται από τον παρόντα κανονισμό και είναι εγκατεστημένοι ή εκπροσωπούνται νόμιμα σε ένα από αυτά τα κράτη μέλη.

1α. Ο εν λόγω κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε διαδικασίες που κινούνται από την αρχή έκδοσης για σκοπούς παροχής αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα.

2. Η ευρωπαϊκή εντολή υποβολής στοιχείων και η ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης στοιχείων εκδίδονται μόνο στο πλαίσιο και για τους σκοπούς ποινικών διαδικασιών, τόσο κατά το στάδιο της προδικασίας όσο και κατά τη διάρκεια της δίκης. Οι εντολές εκδίδονται επίσης στο πλαίσιο διαδικασίας που σχετίζεται με ποινικό αδίκημα που μπορεί να καταλογιστεί σε νομικό πρόσωπο στο κράτος έκδοσης ή για το οποίο μπορεί να τιμωρηθεί νομικό πρόσωπο στο κράτος αυτό.

3.  Οι εντολές που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό μπορούν να εκδοθούν μόνο για δεδομένα που σχετίζονται με τις υπηρεσίες του άρθρου 2 παράγραφος 3, οι οποίες παρέχονται στην Ένωση.

 

Κεφάλαιο 2: Ευρωπαϊκή εντολή υποβολής στοιχείων, ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης στοιχείων και πιστοποιητικά

 

Άρθρο 4

Αρχή έκδοσης

1. Ευρωπαϊκή εντολή υποβολής στοιχείων για τη συλλογή δεδομένων συνδρομητή και διευθύνσεων IP με αποκλειστικό σκοπό τον προσδιορισμό της ταυτότητας συγκεκριμένων προσώπων με άμεση σύνδεση με τις συγκεκριμένες διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2εκδίδεται μόνο από:

 α) δικαστή, δικαστήριο, ανακριτή ή εισαγγελέα με αρμοδιότητα στη συγκεκριμένη υπόθεση· ή

β) κάθε άλλη αρμόδια αρχή ορισθείσα από το κράτος έκδοσης η οποία, στη συγκεκριμένη υπόθεση, ενεργεί ως ανακριτική αρχή σε ποινική διαδικασία, με αρμοδιότητα να διατάσσει τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Αφού εξεταστεί η συμμόρφωσή της με τις προϋποθέσεις για την έκδοση ευρωπαϊκής εντολής υποβολής στοιχείων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η ευρωπαϊκή εντολή υποβολής στοιχείων εγκρίνεται από δικαστή, δικαστήριο, ανακριτή ή εισαγγελέα στο κράτος έκδοσης.

2. Ευρωπαϊκή εντολή υποβολής στοιχείων για δεδομένα κίνησης και περιεχομένου εκδίδεται μόνο από:

 α) δικαστή, δικαστήριο ή ανακριτή με αρμοδιότητα στη συγκεκριμένη υπόθεση· ή

 β) κάθε άλλη αρμόδια αρχή ορισθείσα από το κράτος έκδοσης η οποία, στη συγκεκριμένη υπόθεση, ενεργεί ως ανακριτική αρχή σε ποινική διαδικασία, με αρμοδιότητα να διατάσσει τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Αφού εξεταστεί η συμμόρφωσή της με τις προϋποθέσεις για την έκδοση ευρωπαϊκής εντολής υποβολής στοιχείων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η ευρωπαϊκή εντολή υποβολής στοιχείων εγκρίνεται από δικαστή, δικαστήριο ή ανακριτή στο κράτος έκδοσης.

3. Ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης στοιχείων για όλες τις κατηγορίες δεδομένων εκδίδεται από:

α)  δικαστή, δικαστήριο, ανακριτή ή εισαγγελέα με αρμοδιότητα στη συγκεκριμένη υπόθεση· ή

β) κάθε άλλη αρμόδια αρχή ορισθείσα από το κράτος έκδοσης η οποία, στη συγκεκριμένη υπόθεση, ενεργεί ως ανακριτική αρχή σε ποινική διαδικασία, με αρμοδιότητα να διατάσσει τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Αφού εξεταστεί η συμμόρφωσή της με τις προϋποθέσεις για την έκδοση ευρωπαϊκής εντολής διατήρησης στοιχείων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης στοιχείων εγκρίνεται από δικαστή, δικαστήριο, ανακριτή ή εισαγγελέα στο κράτος έκδοσης.

4. Αν η εντολή εγκριθεί από δικαστική αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο β), την παράγραφο 2 στοιχείο β) και την παράγραφο 3 στοιχείο β), η εν λόγω αρχή μπορεί επίσης να θεωρείται αρχή έκδοσης για τους σκοπούς της διαβίβασης του πιστοποιητικού ευρωπαϊκής εντολής υποβολής στοιχείων και του πιστοποιητικού ευρωπαϊκής εντολής διατήρησης στοιχείων.

 

Άρθρο 5

Προϋποθέσεις έκδοσης ευρωπαϊκής εντολής υποβολής στοιχείων

1. Η αρχή έκδοσης εκδίδει ευρωπαϊκή εντολή υποβολής στοιχείων μόνο όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.

2. Η ευρωπαϊκή εντολή υποβολής στοιχείων είναι αναγκαία και αναλογική για τον σκοπό των διαδικασιών του άρθρου 3 παράγραφος 2, λαμβανομένων υπόψη των δικαιωμάτων του ενδιαφερόμενου προσώπου. Εκδίδεται μόνο αν η υποβολή θα μπορούσε να έχει διαταχθεί υπό τις ίδιες συνθήκες σε συγκρίσιμη εγχώρια υπόθεση, όταν υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να θεωρηθεί ότι έχει διαπραχθεί έγκλημα, όταν είναι αρκετά σοβαρό ώστε να δικαιολογείται η διασυνοριακή υποβολή των δεδομένων και όταν οι ζητούμενες πληροφορίες είναι σημαντικές για την έρευνα. Περιορίζεται σε δεδομένα συγκεκριμένων προσώπων που συνδέονται άμεσα με τις συγκεκριμένες διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

3. Ευρωπαϊκές εντολές υποβολής στοιχείων για τη συλλογή δεδομένων συνδρομητή ή διευθύνσεων IP με αποκλειστικό σκοπό τον προσδιορισμό της ταυτότητας συγκεκριμένων προσώπων με άμεση σύνδεση με τις συγκεκριμένες διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 εκδίδονται για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα.

4. Ευρωπαϊκές εντολές υποβολής στοιχείων με τις οποίες ζητείται η υποβολή δεδομένων κίνησης ή περιεχομένου εκδίδονται μόνο για ποινικά αδικήματα που επισύρουν, στο κράτος έκδοσης, στερητική της ελευθερίας ποινή με ανώτατο όριο τουλάχιστον τριών ετών.

4α. Ευρωπαϊκές εντολές υποβολής στοιχείων με τις οποίες ζητείται η υποβολή δεδομένων κίνησης ή περιεχομένου μπορούν επίσης να εκδοθούν για τα ακόλουθα αδικήματα:

α)  για τα ακόλουθα αδικήματα, αν διαπράχθηκαν εν όλω ή εν μέρει μέσω πληροφοριακού συστήματος:

– τα αδικήματα των άρθρων 3, 4 και 5 της απόφασης-πλαισίου 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου·

– τα αδικήματα των άρθρων 3 έως 8 της οδηγίας 2013/40/ΕΕ·

β) για τα ποινικά αδικήματα των άρθρων 3 έως 12 και 14 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541·

β α) για τα ποινικά αδικήματα των άρθρων 3 έως 7 της οδηγίας 2011/93/ΕΕ.

5. Η ευρωπαϊκή εντολή υποβολής στοιχείων περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) την αρχή έκδοσης και, κατά περίπτωση, την αρχή έγκρισης· για δεδομένα κίνησης και περιεχομένου και όταν το κράτος έκδοσης υπόκειται σε διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 1 ή 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πληροφορίες σχετικά με την ειδική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2α του παρόντος κανονισμού·

β) τους αποδέκτες της ευρωπαϊκής εντολής υποβολής στοιχείων, οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 7·

γ) τα αυτοτελώς ταυτοποιήσιμα πρόσωπα ή, αν ο μοναδικός σκοπός της εντολής είναι η ταυτοποίηση ενός προσώπου, οποιοδήποτε άλλο μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό, όπως για παράδειγμα το όνομα χρήστη ή η ταυτότητα σύνδεσης (login ID)·

δ) την κατηγορία των ζητούμενων δεδομένων (δεδομένα συνδρομητή, δεδομένα κίνησης ή δεδομένα περιεχομένου)·

ε) ▌το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η υποβολή, περιορισμένο στα απολύτως απαραίτητα·

στ) τις ισχύουσες διατάξεις του ποινικού δικαίου του κράτους έκδοσης·

ζ) σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ▐, τους δεόντως δικαιολογημένους λόγους αυτών·

η) 

θ) τους λόγους ως προς την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα του μέτρου, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τον αντίκτυπο του μέτρου στα θεμελιώδη δικαιώματα των συγκεκριμένων προσώπων τα δεδομένα του οποίων ζητούνται, και τη σοβαρότητα του αδικήματος.

6. 

7. Αν η αρχή έκδοσης έχει λόγους να πιστεύει ότι τα ζητούμενα δεδομένα ▐ προστατεύονται από ασυλίες και προνόμια τα οποία απορρέουν από το δίκαιο του κράτους μέλος στο οποίο απευθύνεται η εντολή στον πάροχο υπηρεσιών ή βάσει του δικαίου του κράτους μέλους στο οποίο το πρόσωπο του οποίου ζητούνται τα δεδομένα διαμένει ή δεσμεύεται από την υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού ή δικηγορικού απορρήτου, ή ότι η γνωστοποίησή τους ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στα θεμελιώδη συμφέροντα του κράτους μέλους όπως η εθνική ασφάλεια και άμυνα, η αρχή έκδοσης ζητά διευκρινίσεις πριν από την έκδοση της ευρωπαϊκής εντολής υποβολής στοιχείων, μεταξύ άλλων μέσω διαβούλευσης με τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους, είτε απευθείας είτε μέσω της Eurojust ή του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για ποινικές υποθέσεις. Όταν η αρχή έκδοσης κρίνει ότι τα ζητούμενα δεδομένα ▐ προστατεύονται από τέτοιες ασυλίες και προνόμια ή ότι η γνωστοποίηση των δεδομένων θα είχε επιπτώσεις στα θεμελιώδη συμφέροντα του άλλου κράτους μέλους, η αρχή έκδοσης δεν εκδίδει την ευρωπαϊκή εντολή υποβολής στοιχείων.

 

Άρθρο 6

Προϋποθέσεις έκδοσης ευρωπαϊκής εντολής διατήρησης στοιχείων

1. Η αρχή έκδοσης εκδίδει ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης στοιχείων μόνο όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.

2. Η εντολή εκδίδεται όταν είναι απαραίτητη και αναλογική ώστε να αποτραπεί η αφαίρεση, η διαγραφή ή η αλλοίωση των δεδομένων ενόψει επακόλουθου αιτήματος υποβολής των εν λόγω δεδομένων μέσω αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής, ευρωπαϊκής εντολής έρευνας ή ευρωπαϊκής εντολής υποβολής στοιχείων, λαμβανομένων υπόψη των δικαιωμάτων του ενδιαφερόμενου προσώπου. Ευρωπαϊκές εντολές διατήρησης στοιχείων με τις οποίες ζητείται η διατήρηση δεδομένων εκδίδονται για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα, εφόσον η διατήρηση θα μπορούσε να έχει διαταχθεί υπό τις ίδιες συνθήκες σε συγκρίσιμη εγχώρια υπόθεση στο κράτος έκδοσης, εφόσον υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να θεωρηθεί ότι έχει διαπραχθεί ένα έγκλημα, εφόσον αυτό είναι τέτοιας βαρύτητας ώστε να δικαιολογεί τη διασυνοριακή διατήρηση των δεδομένων, και εφόσον οι ζητούμενες πληροφορίες είναι σημαντικές για την έρευνα. Περιορίζεται σε δεδομένα συγκεκριμένων προσώπων που συνδέονται άμεσα με τις συγκεκριμένες διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2.

3. Η ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης στοιχείων περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) την αρχή έκδοσης και, κατά περίπτωση, την αρχή έγκρισης·

β) τους αποδέκτες της ευρωπαϊκής εντολής διατήρησης στοιχείων, οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 7·

γ) τα αυτοτελώς ταυτοποιήσιμα πρόσωπα των οποίων τα δεδομένα ζητείται να διατηρηθούν, ή, αν ο μοναδικός σκοπός της εντολής είναι η ταυτοποίηση ενός προσώπου, οποιοδήποτε άλλο μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό, όπως για παράδειγμα το όνομα χρήστη ή η ταυτότητα σύνδεσης (login ID)·

δ) την κατηγορία των προς διατήρηση δεδομένων (δεδομένα συνδρομητή, δεδομένα κίνησης ή δεδομένα περιεχομένου)·

ε) ▌το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η διατήρηση, περιορισμένο στα απολύτως απαραίτητα·

στ) στ) τις ισχύουσες διατάξεις του ποινικού δικαίου του κράτους έκδοσης·

ζ) τους λόγους ως προς την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα του μέτρου, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τον αντίκτυπο του μέτρου στα θεμελιώδη δικαιώματα των συγκεκριμένων προσώπων τα δεδομένα του οποίων ζητούνται, και τη σοβαρότητα του αδικήματος.

3α. Αν η αρχή έκδοσης έχει λόγους να πιστεύει ότι τα ζητούμενα δεδομένα προστατεύονται από ασυλίες και προνόμια τα οποία απορρέουν από το δίκαιο του κράτους μέλος στο οποίο απευθύνεται η εντολή στον πάροχο υπηρεσιών, ή ότι η διατήρησή τους ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στα θεμελιώδη συμφέροντα του κράτους μέλους όπως η εθνική ασφάλεια και άμυνα, η αρχή έκδοσης ζητά διευκρινίσεις πριν από την έκδοση της ευρωπαϊκής εντολής διατήρησης στοιχείων, μεταξύ άλλων μέσω διαβούλευσης με τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους, είτε απευθείας είτε μέσω της Eurojust ή του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για ποινικές υποθέσεις.  Όταν η αρχή έκδοσης κρίνει ότι τα ζητούμενα δεδομένα προστατεύονται από τέτοιες ασυλίες και προνόμια ή ότι η διατήρησή τους θα είχε επιπτώσεις στα θεμελιώδη συμφέροντα του άλλου κράτους μέλους, η αρχή έκδοσης δεν εκδίδει την ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης στοιχείων.

Άρθρο 6α

Νόμιμος εκπρόσωπος

1. Πάροχοι υπηρεσιών οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες στο κράτος μέλος που δεσμεύεται από τον παρόντα κανονισμό, αλλά δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση, ορίζουν έναν νόμιμο εκπρόσωπο για την παραλαβή ευρωπαϊκών εντολών υποβολής στοιχείων και ευρωπαϊκών εντολών διατήρησης στοιχείων που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, καθώς και για τη συμμόρφωση με αυτές και την επιβολή τους, με σκοπό τη συλλογή ηλεκτρονικών πληροφοριών στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών. Ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι εγκατεστημένος σε ένα από τα κράτη μέλη (που δεσμεύονται από τον παρόντα κανονισμό) όπου ο πάροχος υπηρεσιών παρέχει τις υπηρεσίες του.

2. Πάροχοι υπηρεσιών οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες στο κράτος μέλος που δεσμεύεται από τον παρόντα κανονισμό, αλλά είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος που δεν δεσμεύεται από τον παρόντα κανονισμό, ορίζουν έναν νόμιμο εκπρόσωπο για την παραλαβή ευρωπαϊκών εντολών υποβολής στοιχείων και ευρωπαϊκών εντολών διατήρησης στοιχείων που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, καθώς και για τη συμμόρφωση με αυτές και την επιβολή τους, με σκοπό τη συλλογή ηλεκτρονικών πληροφοριών στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών. Ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι εγκατεστημένος σε ένα από τα δεσμευόμενα από τον παρόντα κανονισμό κράτη μέλη όπου ο πάροχος υπηρεσιών παρέχει τις υπηρεσίες του.

3. Οι πάροχοι υπηρεσιών που ανήκουν σε όμιλο επιτρέπεται να ορίζουν συλλογικά έναν νόμιμο εκπρόσωπο.

4. Ο νόμιμος εκπρόσωπος επιφορτίζεται με την παραλαβή, τη συμμόρφωση με και την εκτέλεση των εν λόγω αποφάσεων και εντολών εξ ονόματος του οικείου παρόχου υπηρεσιών.

5. Μετά τον ορισμό του νόμιμου εκπροσώπου, οι πάροχος υπηρεσιών ενημερώνει εγγράφως το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο νόμιμος εκπρόσωπός του. Η κοινοποίηση περιλαμβάνει τον ορισμό και τα στοιχεία επικοινωνίας του νόμιμου εκπροσώπου του, καθώς και τυχόν μεταβολές του.

6. Η κοινοποίηση καθορίζει την/τις επίσημη/-ες γλώσσα/-ες της Ένωσης, όπως αναφέρεται στον κανονισμό 1/58, στην/στις οποία/-ες μπορεί να γίνεται η επικοινωνία με τον νόμιμο εκπρόσωπο. Αυτό περιλαμβάνει, τουλάχιστον, μία από τις επίσημες γλώσσες που αποδέχεται το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο νόμιμος εκπρόσωπος.

7. Οι πληροφορίες που κοινοποιούνται στα κράτη μέλη σύμφωνα με το παρόν άρθρο καθίστανται διαθέσιμες σε ειδική ιστοσελίδα του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για ποινικές υποθέσεις. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να επικαιροποιούνται τακτικά.

8. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο ορισθείς νόμιμος εκπρόσωπος μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για μη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό κατά την παραλαβή αποφάσεων και εντολών, με την επιφύλαξη της ευθύνης και των νομικών ενεργειών οι οποίες μπορούν να αναληφθούν κατά του παρόχου υπηρεσιών.

9.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες για τις επιβλητέες κυρώσεις σε περίπτωση σύμφωνα με το παρόν άρθρο και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την επιβολή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Άρθρο 7

Αποδέκτης ευρωπαϊκής εντολής υποβολής στοιχείων και ευρωπαϊκής εντολής διατήρησης στοιχείων

 

1. Για τους σκοπούς συλλογής ηλεκτρονικών πληροφοριών στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, η ευρωπαϊκή εντολή υποβολής στοιχείων και η ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης στοιχείων απευθύνονται άμεσα και ταυτόχρονα:

α) στην κύρια εγκατάσταση του παρόχου υπηρεσιών ή, κατά περίπτωση, στον νόμιμο εκπρόσωπο στο κράτος εκτέλεσης τον οποίο έχει ορίσει ο πάροχος υπηρεσιών για τον σκοπό της συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών· και

β) στην αρχή εκτέλεσης.

1α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε πάροχος υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένος στο έδαφός τους να κοινοποιεί εγγράφως στο κράτος μέλος τον τόπο της κύριας εγκατάστασής του. Η κοινοποίηση περιλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και τυχόν μεταβολές τους.

1β. Οι πληροφορίες που κοινοποιούνται στα κράτη μέλη σύμφωνα με ττην παράγραφο 1α καθίστανται διαθέσιμες σε ειδική ιστοσελίδα του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για ποινικές υποθέσεις. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να επικαιροποιούνται τακτικά.

2. 

3. 

4.  

Άρθρο 7α

Κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ανταλλαγών

 

1. Το αργότερο έως την ... [ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή θεσπίζει κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ανταλλαγών με ασφαλείς διαύλους για τον χειρισμό της εγκεκριμένης διασυνοριακής επικοινωνίας, της επαλήθευσης ταυτότητας και της διαβίβασης των εντολών και των ζητούμενων δεδομένων μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των παρόχων υπηρεσιών. Οι αρμόδιες αρχές και οι πάροχοι υπηρεσιών χρησιμοποιούν το σύστημα αυτό για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

2. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι το σύστημα εγγυάται την αποτελεσματική, αξιόπιστη και ομαλή ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών και υψηλό επίπεδο ασφάλειας, εμπιστευτικότητας και ακεραιότητας, καθώς και την αναγκαία προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725, τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, την οδηγία (ΕΕ) 2016/680 και την οδηγία 2002/58/ΕΚ. Για τον σκοπό αυτό, εφαρμόζεται ανοικτή και ευρέως χρησιμοποιούμενη προηγμένη τεχνολογία ηλεκτρονικής υπογραφής και κρυπτογράφησης.

3.  Αν οι πάροχοι υπηρεσιών ή τα κράτη μέλη έχουν ήδη θεσπίσει ειδικά συστήματα ή άλλους ασφαλείς διαύλους για τη διεκπεραίωση αιτήσεων για δεδομένα για σκοπούς επιβολής του νόμου, είναι δυνατή η διασύνδεση των εν λόγω συστημάτων ή διαύλων με αυτό το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ανταλλαγής.

 

Άρθρο 8

Πιστοποιητικό ευρωπαϊκής εντολής υποβολής στοιχείων και ευρωπαϊκής εντολής διατήρησης στοιχείων

1. Η ευρωπαϊκή εντολή υποβολής ή διατήρησης στοιχείων διαβιβάζεται στους αποδέκτες, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 7 μέσω του συστήματος που ορίζεται στο άρθρο 7a, μέσω πιστοποιητικού ευρωπαϊκής εντολής υποβολής στοιχείων (πιστοποιητικό ΕΕΥ) ή μέσω πιστοποιητικού ευρωπαϊκής εντολής διατήρησης στοιχείων (πιστοποιητικό ΕΕΔ).

Η αρχή έκδοσης ή έγκρισης συμπληρώνει το πιστοποιητικό ΕΕΥ που παρέχεται στο παράρτημα I ή το πιστοποιητικό ΕΕΔ που παρέχεται στο παράρτημα ΙΙ, το υπογράφει και βεβαιώνει την ακρίβεια και την ορθότητα του περιεχομένου του.

2. Το πιστοποιητικό ΕΕΥ ή το πιστοποιητικό ΕΕΔ διαβιβάζεται απευθείας μέσω του συστήματος που ορίζεται στο άρθρο 7α, στο πλαίσιο του οποίου οι αποδέκτες μπορούν να υποβάλουν γραπτή τεκμηρίωση που τους επιτρέπει να εξακριβώσουν τη γνησιότητα της εντολής και της αρχής έκδοσης.

3. Το πιστοποιητικό ΕΕΥ περιέχει όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 5, στοιχεία α) έως θ), καθώς και επαρκή στοιχεία που επιτρέπουν στους αποδέκτες να εξακριβώνουν την ταυτότητα της αρχής έκδοσης και να επικοινωνούν μαζί της, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα μέσα και τις τεχνικές διεπαφές που έχει στη διάθεσή της για να λάβει τα υποβαλλόμενα δεδομένα, ή σχετικά με τον τόπο ανεύρεσης των εν λόγω πληροφοριών.

4. Το πιστοποιητικό ΕΕΔ περιέχει όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3, στοιχεία α) έως ζ), καθώς και επαρκή στοιχεία που επιτρέπουν στους αποδέκτες να εξακριβώνουν την ταυτότητα της αρχής έκδοσης και να επικοινωνούν μαζί της.

5. Αν απαιτείται, το πιστοποιητικό ΕΕΥ ή ΕΕΔ μεταφράζεται σε επίσημη γλώσσα του κράτους εκτέλεσης ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα αποδέχεται ρητά το κράτος εκτέλεσης σύμφωνα με την παράγραφο 5α.

 

Άρθρο 8α

Εκτέλεση πιστοποιητικού ΕΕΥ για δεδομένα συνδρομητή και διευθύνσεις IP

με αποκλειστικό σκοπό την ταυτοποίηση προσώπου

 

1. Τα πιστοποιητικά ΕΕΥ για δεδομένα συνδρομητή και διευθύνσεις IP, με αποκλειστικό σκοπό την ταυτοποίηση προσώπου, απευθύνονται άμεσα και ταυτόχρονα:

α) στην κύρια εγκατάσταση του παρόχου υπηρεσιών ή, κατά περίπτωση, εκεί όπου είναι εγκατεστημένος ο νόμιμος εκπρόσωπός του· και

β) στην αρχή εκτέλεσης.

Η ταυτόχρονη ενημέρωση της αρχής εκτέλεσης δεν επιφέρει την αναστολή των υποχρεώσεων του παρόχου υπηρεσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

2. Μετά την παραλαβή του πιστοποιητικού ΕΕΥ για δεδομένα συνδρομητή και διευθύνσεις IP, με μοναδικό σκοπό την ταυτοποίηση ενός προσώπου, ο πάροχος υπηρεσιών διασφαλίζει ότι τα ζητούμενα δεδομένα διαβιβάζονται απευθείας στην αρχή έκδοσης ή στις αρχές επιβολής του νόμου που αναφέρονται στο πιστοποιητικό ΕΕΥ, το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός 10 ημερών από την παραλαβή του πιστοποιητικού ΕΕΥ. Κατά τη διαβίβαση των ζητούμενων δεδομένων, ο πάροχος υπηρεσιών αποστέλλει ταυτόχρονα αντίγραφο των δεδομένων που διαβιβάζονται προς ενημέρωση στην αρχή εκτέλεσης.

3.  Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ο αποδέκτης διαβιβάζει τα ζητούμενα δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση το αργότερο εντός 16 ωρών από την παραλαβή του πιστοποιητικού ΕΕΥ. Κατά τη διαβίβαση των ζητούμενων δεδομένων, ο πάροχος υπηρεσιών θέτει ταυτόχρονα τα δεδομένα στη διάθεση της αρχής εκτέλεσης προς ενημέρωση.

4. Η αρχή εκτέλεσης, εάν αποφασίσει να επικαλεστεί οποιονδήποτε από τους λόγους που απαριθμούνται στο άρθρο 10α παράγραφος 1, ενεργεί το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 ή 2, ενημερώνει δε αμέσως την αρχή έκδοσης και τον πάροχο υπηρεσιών για την απόφασή της. Η αρχή έκδοσης διαγράφει τα δεδομένα. Αν τα ζητούμενα δεδομένα δεν έχουν ακόμη διαβιβαστεί στην αρχή έκδοσης, ο πάροχος υπηρεσιών στον οποίο απευθύνεται η εντολή δεν διαβιβάζει τα δεδομένα.

5. Αν το πιστοποιητικό ΕΕΥ παρουσιάζει ελλείψεις, περιέχει πρόδηλα σφάλματα, ως προς τη μορφή ή το περιεχόμενό του, ή δεν περιέχει επαρκείς πληροφορίες ώστε να εκτελεστεί, ο πάροχος υπηρεσιών ενημερώνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την αρχή έκδοσης, καθώς και την αρχή εκτέλεσης η οποία αναφέρεται στο πιστοποιητικό ΕΕΥ και ζητά διευκρινίσεις ή, εφόσον απαιτείται, διόρθωση από την αρχή έκδοσης, χρησιμοποιώντας το έντυπο του παραρτήματος III. Η αρχή έκδοσης ανταποκρίνεται αμελλητί και το αργότερο εντός 5 ημερών. Οι προθεσμίες των παραγράφων 1 και 2 δεν ισχύουν έως ότου παρασχεθούν οι διευκρινίσεις. Ελλείψει αντίδρασης εκ μέρους της αρχής έκδοσης, η εντολή θεωρείται άκυρη.

6. Αν ο πάροχος υπηρεσιών δεν μπορεί να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του για λόγους ανωτέρας βίας ή πραγματικής αδυναμίας λόγω περιστάσεων που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του ιδίου, ιδίως επειδή το πρόσωπο του οποίου ζητούνται τα δεδομένα δεν είναι πελάτης τους ή τα δεδομένα διαγράφηκαν πριν από την παραλαβή του πιστοποιητικού ΕΕΥ, ο πάροχος υπηρεσιών ενημερώνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την αρχή έκδοσης καθώς και την αρχή εκτέλεσης που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ΕΕΥ και εξηγεί τους λόγους, χρησιμοποιώντας το έντυπο του παραρτήματος III. Αν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, η αρχή έκδοσης ανακαλεί το πιστοποιητικό ΕΕΥ και ενημερώνει τους αποδέκτες για την απόφασή της. 

7. Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες ο πάροχος υπηρεσιών δεν παρέχει τις ζητούμενες πληροφορίες, δεν τις παρέχει κατά τρόπο εξαντλητικό ή δεν τις παρέχει εντός της προθεσμίας, για άλλους λόγους, μεταξύ άλλων για τεχνικούς ή επιχειρησιακούς λόγους, ενημερώνει την αρχή έκδοσης, καθώς και την αρχή εκτέλεσης που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ΕΕΥ, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός των προθεσμιών των παραγράφων 1 και 2, χρησιμοποιώντας το έντυπο του παραρτήματος III. Η αρχή έκδοσης επανεξετάζει την εντολή υπό το πρίσμα των πληροφοριών που παρέχονται από τον πάροχο υπηρεσιών και, αν απαιτείται, τάσσει νέα προθεσμία για τους αποδέκτες.Αν ο πάροχος υπηρεσιών θεωρεί ότι το πιστοποιητικό ΕΕΥ δεν μπορεί να εκτελεστεί επειδή, με βάση αποκλειστικά τις πληροφορίες που περιέχει το πιστοποιητικό ΕΕΥ, είναι προφανές ότι είναι προδήλως καταχρηστικό ή ότι υπερβαίνει τον σκοπό της εντολής, ο πάροχος υπηρεσιών αποστέλλει επίσης το έντυπο του παραρτήματος III στην αρχή έκδοσης, καθώς και στην αρχή εκτέλεσης που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ΕΕΥ, με ανασταλτικό αποτέλεσμα όσον αφορά τη διαβίβαση των ζητούμενων δεδομένων. Σʼ αυτές τις περιπτώσεις, η αρχή εκτέλεσης μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από την αρχή έκδοσης της ευρωπαϊκής εντολής υποβολής στοιχείων, είτε απευθείας είτε μέσω της Eurojust ή του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για ποινικές υποθέσεις. Η αρχή έκδοσης ανταποκρίνεται αμελλητί και το αργότερο εντός 5 ημερών. Οι προθεσμίες των παραγράφων 1 και 2 δεν ισχύουν έως ότου παρασχεθούν οι διευκρινίσεις. Ελλείψει αντίδρασης εκ μέρους της αρχής έκδοσης, η εντολή θεωρείται άκυρη.

8.  Αν ο πάροχος υπηρεσιών δεν υποβάλει αμέσως τα ζητούμενα δεδομένα, σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4 και 5, διατηρεί τα ζητούμενα δεδομένα, στο μέτρο του δυνατού. Η διατήρηση συνεχίζεται έως ότου υποβληθούν τα δεδομένα ή έως ότου το πιστοποιητικό ΕΕΥ ανακληθεί ή κηρυχθεί άκυρο.

Άρθρο 9

Εκτέλεση πιστοποιητικού ΕΕΥ για δεδομένα κίνησης ή περιεχομένου

-1α.  Το πιστοποιητικό ΕΕΥ για δεδομένα κίνησης ή περιεχομένου απευθύνεται άμεσα και ταυτόχρονα:

α) στην κύρια εγκατάσταση του παρόχου υπηρεσιών ή, κατά περίπτωση, εκεί όπου είναι εγκατεστημένος ο νόμιμος εκπρόσωπός του· και

β) στην αρχή εκτέλεσης.1. Κατά την παραλαβή του πιστοποιητικού ΕΕΥ για δεδομένα κίνησης ή περιεχομένου, ο πάροχος υπηρεσιών ενεργεί το συντομότερο δυνατόν για να διατηρήσει τα δεδομένα.

1α.  Αν η αρχή εκτέλεσης αποφασίσει να απορρίψει το πιστοποιητικό ΕΕΥ, για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 10α, ενεργεί το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός 10 ημερών από την παραλαβή του πιστοποιητικού ΕΕΥ και ενημερώνει αμέσως την αρχή έκδοσης και τον πάροχο υπηρεσιών για την εν λόγω απόφαση. 2.  Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όταν η αρχή εκτέλεσης αποφασίζει να απορρίψει το πιστοποιητικό ΕΕΥ για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 10α, ενεργεί το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο 16 ώρες από την παραλαβή του πιστοποιητικού ΕΕΥ και ενημερώνει αμέσως την αρχή έκδοσης και τον πάροχο υπηρεσιών για την εν λόγω απόφαση.

2α. Αν το κράτος έκδοσης υπόκειται σε διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 1 ή 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πάροχος υπηρεσιών διαβιβάζει τα ζητούμενα δεδομένα μόνον αφού λάβει τη ρητή γραπτή έγκριση της αρχής εκτέλεσης. Για τον σκοπό αυτό, η αρχή εκτέλεσης αξιολογεί την εντολή της αρχής έκδοσης με τη δέουσα επιμέλεια και ελέγχει ιδίως τους λόγους μη αναγνώρισης ή μη εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 10α, πριν δώσει τη γραπτή έγκρισή της εντός των προθεσμιών που ορίζονται στις παραγράφους 1α και 2.

2β. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2α, αν η αρχή εκτέλεσης δεν έχει επικαλεστεί κανέναν από τους λόγους που απαριθμούνται στο άρθρο 10α εντός των προθεσμιών των παραγράφων 1α και 2, ο πάροχος στον οποίο απευθύνεται η εντολή διασφαλίζει ότι τα ζητούμενα δεδομένα διαβιβάζονται αμέσως και απευθείας στην αρχή έκδοσης ή στις αρχές επιβολής του νόμου που αναφέρονται στο πιστοποιητικό ΕΕΥ.

2γ. Όταν, σε μια συγκεκριμένη υπόθεση, δεν είναι εφικτό για την αρχή εκτέλεσης να τηρήσει την προθεσμία της παραγράφου 1ή 2, ενημερώνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την αρχή έκδοσης και τον πάροχο υπηρεσιών με οποιοδήποτε τρόπο, αναφέροντας τους λόγους της καθυστέρησης και τον χρόνο που εκτιμά ότι θα χρειαστεί για τη λήψη της απόφασης.

3. Αν ▐ το πιστοποιητικό ΕΕΥ παρουσιάζει ελλείψεις, περιέχει πρόδηλα σφάλματα, ως προς τη μορφή ή το περιεχόμενό του, ή δεν περιέχει επαρκείς πληροφορίες ώστε να εκτελεστεί, ο πάροχος υπηρεσιών ενημερώνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την αρχή έκδοσης καθώς και την αρχή εκτέλεσης η οποία αναφέρεται στο πιστοποιητικό ΕΕΥ και ζητά διευκρινίσεις ή, εφόσον απαιτείται, διόρθωση από την αρχή έκδοσης, χρησιμοποιώντας το έντυπο του παραρτήματος III. Η αρχή έκδοσης ανταποκρίνεται αμελλητί και το αργότερο εντός 5 ημερών. Οι προθεσμίες των παραγράφων 1α και 2 δεν ισχύουν έως ότου παρασχεθούν οι διευκρινίσεις. Ελλείψει αντίδρασης εκ μέρους της αρχής έκδοσης, η εντολή θεωρείται άκυρη.

4. Αν ο πάροχος υπηρεσιών δεν μπορεί να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του για λόγους ανωτέρας βίας ή πραγματικής αδυναμίας λόγω περιστάσεων που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του ιδίου ▐, ιδίως επειδή το πρόσωπο του οποίου ζητούνται τα δεδομένα δεν είναι πελάτης τους ή τα δεδομένα διαγράφηκαν πριν από την παραλαβή του πιστοποιητικού ΕΕΥ, ο πάροχος υπηρεσιών ενημερώνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την αρχή έκδοσης καθώς και την αρχή εκτέλεσης που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ΕΕΥ και εξηγεί τους λόγους, χρησιμοποιώντας το έντυπο του παραρτήματος III. Αν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, η αρχή έκδοσης ανακαλεί το πιστοποιητικό ΕΕΥ και ενημερώνει τους αποδέκτες για την απόφασή της.

5. Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες ο πάροχος υπηρεσιών δεν παρέχει τις ζητούμενες πληροφορίες, δεν τις παρέχει κατά τρόπο εξαντλητικό ή δεν τις παρέχει εντός της προθεσμίας, για άλλους λόγους, μεταξύ άλλων για τεχνικούς ή επιχειρησιακούς λόγους, ενημερώνει την αρχή έκδοσης, καθώς και την αρχή εκτέλεσης που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ΕΕΥ, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός των προθεσμιών των παραγράφων 1α και 2, χρησιμοποιώντας το έντυπο του παραρτήματος III. Η αρχή έκδοσης επανεξετάζει την εντολή υπό το πρίσμα των πληροφοριών που παρέχονται από τον πάροχο υπηρεσιών και, αν απαιτείται, τάσσει νέα προθεσμία για τους αποδέκτες.

Αν ο πάροχος υπηρεσιών θεωρεί ότι το πιστοποιητικό ΕΕΥ δεν μπορεί να εκτελεστεί, επειδή με βάση αποκλειστικά τις πληροφορίες που περιέχει το πιστοποιητικό ΕΕΥ, είναι προφανές ότι ▐ είναι προδήλως καταχρηστικό ή ότι υπερβαίνει τον σκοπό της εντολής, ο πάροχος υπηρεσιών αποστέλλει επίσης το έντυπο του παραρτήματος III στην αρχή έκδοσης, καθώς και στην αρχή εκτέλεσης που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ΕΕΥ, με ανασταλτικό αποτέλεσμα όσον αφορά τη διαβίβαση των ζητούμενων δεδομένων. Σʼ αυτές τις περιπτώσεις, η αρμόδια αρχή εκτέλεσης μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από την αρχή έκδοσης της ευρωπαϊκής εντολής υποβολής στοιχείων, είτε απευθείας είτε μέσω της Eurojust ή του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για ποινικές υποθέσεις. Η αρχή έκδοσης ανταποκρίνεται αμελλητί και το αργότερο εντός 5 ημερών. Οι προθεσμίες των παραγράφων 1α και 2 δεν ισχύουν έως ότου παρασχεθούν οι διευκρινίσεις. Ελλείψει αντίδρασης εκ μέρους της αρχής έκδοσης, η εντολή θεωρείται άκυρη.

6. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας που αναφέρεται στις παραγράφους 1, 1α, 2, 2β, 2γ, 3, 4 και 5, ο πάροχος υπηρεσιών διατηρεί τα ζητούμενα δεδομένα, στο μέτρο του δυνατού. Η διατήρηση συνεχίζεται έως ότου υποβληθούν τα δεδομένα ή έως ότου το πιστοποιητικό ΕΕΥ ανακληθεί ή κηρυχθεί άκυρο.

Άρθρο 10

Εκτέλεση πιστοποιητικού ΕΕΔ

-1α. Το πιστοποιητικό ΕΕΔ απευθύνεται άμεσα και ταυτόχρονα:

α) στην κύρια εγκατάσταση του παρόχου υπηρεσιών ή, κατά περίπτωση, εκεί όπου είναι εγκατεστημένος ο νόμιμος εκπρόσωπός του· και

β) στην αρχή εκτέλεσης.

Η ταυτόχρονη ενημέρωση της αρχής εκτέλεσης δεν επιφέρει την αναστολή των υποχρεώσεων του παρόχου υπηρεσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

1. Κατά την παραλαβή του πιστοποιητικού ΕΕΔ, ο πάροχος υπηρεσιών ενεργεί το συντομότερο δυνατόν για να διατηρήσει τα ζητούμενα δεδομένα. Η διατήρηση παύει μετά από 60 ημέρες, εκτός αν η αρχή έκδοσης επιβεβαιώσει ότι έχει δρομολογηθεί το επακόλουθο αίτημα υποβολής. Το πιστοποιητικό ΕΕΔ μπορεί να παραταθεί κατά 30 επιπλέον ημέρες, μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο για την περαιτέρω αξιολόγηση της συνάφειας των δεδομένων.

2. Αν η αρχή έκδοσης υποβάλει την επακόλουθη ευρωπαϊκή εντολή υποβολής στοιχείων εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1, ▐ ο πάροχος υπηρεσιών διατηρεί τα δεδομένα για όσο διάστημα απαιτείται για την εκτέλεση της εν λόγω ευρωπαϊκής εντολής υποβολής στοιχείων σύμφωνα με τα άρθρα 8α ή 9.

3. Αν η διατήρηση δεν είναι πλέον αναγκαία, η αρχή έκδοσης ενημερώνει τους αποδέκτες χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και η διατήρηση παύει αμέσως.

4. Αν ▐ το πιστοποιητικό ΕΕΔ παρουσιάζει ελλείψεις, περιέχει πρόδηλα σφάλματα, ως προς τη μορφή ή το περιεχόμενό του, ή δεν περιέχει επαρκείς πληροφορίες ώστε να εκτελεστεί, ο πάροχος υπηρεσιών ενημερώνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την αρχή έκδοσης καθώς και την αρχή εκτέλεσης η οποία αναφέρεται στο πιστοποιητικό ΕΕΥ και ζητά διευκρινίσεις ή, εφόσον απαιτείται, διόρθωση από την αρχή έκδοσης, χρησιμοποιώντας το έντυπο του παραρτήματος III. Η αρχή έκδοσης ανταποκρίνεται αμελλητί και το αργότερο εντός 5 ημερών. Οι αποδέκτες διασφαλίζουν ότι μπορούν να λάβουν τις απαραίτητες διευκρινίσεις ώστε ο πάροχος υπηρεσιών να εκπληρώσει τις υποχρέωσεις του σύμφωνα με την παράγραφο 1. Ελλείψει αντίδρασης εκ μέρους της αρχής έκδοσης, η εντολή θεωρείται άκυρη.

5. Αν ο πάροχος υπηρεσιών δεν μπορεί να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του για λόγους ανωτέρας βίας ή πραγματικής αδυναμίας λόγω περιστάσεων που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του ιδίου ▐, ιδίως επειδή το πρόσωπο του οποίου ζητούνται τα δεδομένα δεν είναι πελάτης τους ή τα δεδομένα διαγράφηκαν πριν από την παραλαβή του πιστοποιητικού ΕΕΔ, ο πάροχος υπηρεσιών επικοινωνεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση με την αρχή έκδοσης καθώς και με την αρχή εκτέλεσης που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ΕΕΔ και εξηγεί τους λόγους, χρησιμοποιώντας το έντυπο του παραρτήματος III. Αν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, η αρχή έκδοσης ανακαλεί το πιστοποιητικό ΕΕΔ και ενημερώνει τους αποδέκτες για την απόφασή της.

6. Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες ο πάροχος υπηρεσιών δεν διατηρεί τις ζητούμενες πληροφορίες για άλλους λόγους που αναφέρονται στο έντυπο του παραρτήματος ΙΙΙ, μεταξύ άλλων για τεχνικούς ή επιχειρησιακούς λόγους, ο πάροχος υπηρεσιών ενημερώνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την αρχή έκδοσης, καθώς και την αρχή εκτέλεσης που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ΕΕΔ, για τους σχετικούς λόγους, χρησιμοποιώντας το έντυπο του παραρτήματος III. Η αρχή έκδοσης επανεξετάζει την εντολή υπό το πρίσμα της αιτιολόγησης που παρέχεται από τον πάροχο υπηρεσιών.

Σε περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών θεωρεί ότι το πιστοποιητικό ΕΕΔ δεν μπορεί να εκτελεστεί, επειδή με βάση αποκλειστικά τις πληροφορίες που περιέχει το πιστοποιητικό ΕΕΔ, είναι προφανές ότι είναι προδήλως καταχρηστικό ή ότι υπερβαίνει τον σκοπό της εντολής, ο πάροχος υπηρεσιών αποστέλλει επίσης το έντυπο του παραρτήματος III στην αρχή έκδοσης, καθώς και στην αρχή εκτέλεσης που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ΕΕΔ. Σʼ αυτές τις περιπτώσεις, η αρμόδια αρχή εκτέλεσης μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από την αρχή έκδοσης της ευρωπαϊκής εντολής διατήρησης στοιχείων, είτε απευθείας είτε μέσω της Eurojust ή του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για ποινικές υποθέσεις. Η αρχή έκδοσης ανταποκρίνεται αμελλητί και το αργότερο εντός 5 ημερών. Η προθεσμία της παραγράφου 1 δεν ισχύει έως ότου παρασχεθούν οι διευκρινίσεις. Ελλείψει αντίδρασης εκ μέρους της αρχής έκδοσης, η εντολή θεωρείται άκυρη.

 

Άρθρο 10α

Λόγοι μη αναγνώρισης ή μη εκτέλεσης

 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 1 παράγραφος 2, όταν το πιστοποιητικό ΕΕΥ αξιολογείται από την αρχή εκτέλεσης, το πιστοποιητικό ΕΕΥ απορρίπτεται, εάν:

 

α) δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοση ευρωπαϊκής εντολής υποβολής στοιχείων, οι οποίες ορίζονται στο άρθρα 5 του παρόντος κανονισμού·

 

β) η εκτέλεση της ευρωπαϊκής εντολής υποβολής στοιχείων θα ήταν αντίθετη προς την αρχή ne bis in idem·

 

γ) υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι η εκτέλεση της ευρωπαϊκής εντολής υποβολής στοιχείων δεν θα ήταν συμβατή με τις υποχρεώσεις του κράτους μέλους βάσει του άρθρου 6 της ΣΕΕ και του Χάρτη· ή

 

δ) υφίστανται ασυλία, προνόμιο ή κανόνες για τον καθορισμό και τον περιορισμό της ποινικής ευθύνης όσον αφορά την ελευθερία του Τύπου και την ελευθερία της έκφρασης σε άλλα μέσα, σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης, κάτι το οποίο καθιστά αδύνατη την εκτέλεση της ευρωπαϊκής εντολής υποβολής στοιχείων.

 

2. Επιπλέον της παραγράφου 1, η αρχή εκτέλεσης μπορεί να απορρίψει πιστοποιητικό ΕΕΥ για δεδομένα κίνησης και περιεχομένου, εάν:

α) η εκτέλεση της ευρωπαϊκής εντολής υποβολής στοιχείων θα έβλαπτε ουσιώδη συμφέροντα εθνικής ασφάλειας, θα έθετε σε κίνδυνο την πηγή των πληροφοριών ή θα συνεπαγόταν τη χρήση διαβαθμισμένων πληροφοριών σχετικά με συγκεκριμένες δραστηριότητες συλλογής πληροφοριών·

β) η ευρωπαϊκή εντολή υποβολής στοιχείων σχετίζεται με ποινικό αδίκημα το οποίο εικάζεται ότι διαπράχθηκε εν όλω ή εν μέρει εκτός του εδάφους του κράτους έκδοσης και εν όλω ή εν μέρει στο έδαφος του κράτους εκτέλεσης, η δε συμπεριφορά για την οποία εκδόθηκε το πιστοποιητικό ΕΕΥ δεν συνιστά ποινικό αδίκημα κατά το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης·  η συμπεριφορά για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό ΕΕΥ δεν συνιστά αδίκημα κατά τη νομοθεσία του κράτους εκτέλεσης, εκτός αν αφορά αδίκημα περιλαμβανόμενο στις κατηγορίες αδικημάτων του παραρτήματος ΙΙΙα, όπως επισημαίνεται από την αρχή έκδοσης στο πιστοποιητικό ΕΕΥ, αν τιμωρείται στο κράτος έκδοσης με στερητική της ελευθερίας ποινή ή μέτρο στέρησης της ελευθερίας μέγιστης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών·

δ) η εκτέλεση της ευρωπαϊκής εντολής υποβολής στοιχείων περιορίζεται βάσει του δικαίου του κράτους εκτέλεσης σε κατάλογο ή κατηγορία αδικημάτων ή σε αδικήματα που τιμωρούνται με υψηλότερο όριο ποινής· ή

ε) η συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή εντολή υποβολής στοιχείων θα συγκρουόταν με την ισχύουσα νομοθεσία τρίτης χώρας που απαγορεύει τη γνωστοποίηση των οικείων δεδομένων.

3. Το στοιχείο ε) της παραγράφου 2 εφαρμόζεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 15 διαδικασία.

4. Όσον η ευρωπαϊκή εντολή υποβολής στοιχείων αφορά αδικήματα στο φορολογικό, τελωνειακό ή τραπεζικό τομέα, η αρχή εκτέλεσης δεν μπορεί να αρνηθεί την αναγνώριση ή την εκτέλεση με τη δικαιολογία ότι η νομοθεσία του κράτους εκτέλεσης δεν επιβάλλει το ίδιο είδος φόρου ή δασμού ή δεν περιλαμβάνει το ίδιο είδος ρύθμισης με το δίκαιο του κράτους έκδοσης όσον αφορά φορολογικά, δασμολογικά, τελωνειακά ή τραπεζικά ζητήματα.

5. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, προτού αποφασίσει να μην αναγνωρίσει ή να μην εκτελέσει, εν όλω ή εν μέρει, μια ευρωπαϊκή εντολή υποβολής στοιχείων, η αρχή εκτέλεσης διαβουλεύεται με την αρχή έκδοσης με κάθε πρόσφορο μέσο και, εάν χρειάζεται, ζητεί από την αρχή έκδοσης να της παράσχει αμελλητί κάθε απαραίτητη πληροφορία.

6. Στην περίπτωση της παραγράφου 1 στοιχείο γ) και εφόσον η άρση του προνομίου ή της ασυλίας εμπίπτει στην αρμοδιότητα αρχής του κράτους μέλους εκτέλεσης, η αρχή εκτέλεσης ζητεί από αυτήν να ασκήσει την εν λόγω εξουσία αμελλητί. Εφόσον η εξουσία άρσης του προνομίου ή της ασυλίας ανήκει στην αρμοδιότητα μιας αρχής άλλου κράτους μέλους ή διεθνούς οργανισμού, εναπόκειται στην αρχή έκδοσης να ζητήσει από την οικεία αρχή να ασκήσει την εξουσία αυτή.

7. Η αρχή εκτέλεσης ενημερώνει την αρχή έκδοσης για τη χρήση οποιουδήποτε από τους λόγους μη αναγνώρισης ή μη εκτέλεσης που απαριθμούνται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, χρησιμοποιώντας το έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα III.

 

Άρθρο 11

Ενημέρωση χρήστη και απόρρητο

1. Ο πάροχος υπηρεσιών ενημερώνει το πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα ζητούνται, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Ο πάροχος υπηρεσιών λαμβάνει τα αναγκαία προηγμένα επιχειρησιακά και τεχνικά μέτρα ώστε να διασφαλίζει το απόρρητο, τη μυστικότητα και την ακεραιότητα του πιστοποιητικού ΕΕΥ ή του πιστοποιητικού ΕΕΔ και των υποβαλλόμενων ή διατηρούμενων δεδομένων.

1α. Για όσο διάστημα είναι αναγκαίο και αναλογικό, προκειμένου να μην παρακωλύεται η σχετική ποινική διαδικασία ή να προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα άλλου προσώπου, η αρχή έκδοσης, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τον αντίκτυπο του μέτρου στα θεμελιώδη δικαιώματα του προσώπου του οποίου τα δεδομένα ζητούνται, μπορεί να ζητήσει από τον πάροχο υπηρεσιών να μην ενημερώσει το πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα ζητούνται, βάσει δικαστικής εντολής. Η εντολή αυτή πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη, να προσδιορίζει τη διάρκεια της υποχρέωσης τήρησης απορρήτου και να υπόκειται σε περιοδικό έλεγχο.

2. Αν η αρχή έκδοσης ζητήσει από τους αποδέκτες να μην ενημερώσουν το πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα ζητούνται, βάσει δικαστικής εντολής, η αρχή έκδοσης ενημερώνει ως προς την υποβολή ή διατήρηση των δεδομένων, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, το πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα ζητούνται με το πιστοποιητικό ΕΕΥ ή ΕΕΔ. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να καθυστερήσει για όσο διάστημα είναι αναγκαίο και αναλογικό ώστε να αποτραπεί η παρακώλυση της σχετικής ποινικής διαδικασίας, λαμβανομένων υπόψη των δικαιωμάτων του υπόπτου και κατηγορουμένου και με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων υπεράσπισης και των μέσων αποτελεσματικής έννομης προστασίας.

3. Κατά την ενημέρωση του προσώπου, η αρχή έκδοσης παρέχει πληροφορίες σχετικά με τυχόν διαθέσιμα μέσα έννομης προστασίας, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 17.

Άρθρο 11α

Περιορισμοί στη χρήση πληροφοριών που συλλέχθηκαν

 

Οι ηλεκτρονικές πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους συλλέχθηκαν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, εκτός εάν υφίσταται επικείμενη απειλή για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα προσώπου.

Άρθρο 11β

Διαγραφή ηλεκτρονικών πληροφοριών

 

1. Οι ηλεκτρονικές πληροφορίες που έχουν συλλεγεί κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού διαγράφονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

2.  Οι ηλεκτρονικές πληροφορίες που δεν είναι πλέον απαραίτητες για όλα τα στάδια της διαδικασίας για την οποία υποβλήθηκαν ή διατηρήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών προσφυγών, διαγράφονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εκτός εάν αυτό θα έθιγε τα δικαιώματα υπεράσπισης του υπόπτου ή κατηγορουμένου. Καθιερώνονται περιοδικές επανεξετάσεις για την ανάγκη αποθήκευσης των ηλεκτρονικών πληροφοριών.

3. Το πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα ζητήθηκαν ενημερώνεται σχετικά με τη διαγραφή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

 

Άρθρο 11γ

Παραδεκτό των ηλεκτρονικών πληροφοριών στις δικαστικές διαδικασίες

 

Ηλεκτρονικές πληροφορίες που έχουν ληφθεί κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες δεν πληρούνται τα κριτήρια του παρόντος κανονισμού, δεν γίνονται δεκτές ενώπιον δικαστηρίου. Ηλεκτρονικές πληροφορίες που συλλέχθηκαν πριν από την επίκληση ενός από τους λόγους μη αναγνώρισης που απαριθμούνται στο άρθρο 10α (νέο) δεν γίνονται δεκτές ενώπιον δικαστηρίου.

Άρθρο 12

Απόδοση δαπανών

Εφόσον ζητηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών, το κράτος έκδοσης επιστρέφει τις αιτιολογημένες δαπάνες που βαρύνουν τον πάροχο υπηρεσιών και οι οποίες αφορούν την εκτέλεση της ευρωπαϊκής εντολής υποβολής στοιχείων ή της ευρωπαϊκής εντολής διατήρησης στοιχείων. Για πρακτικούς λόγους, ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να ζητήσει την απόδοση των δαπανών του από το κράτος εκτέλεσης. Όταν ο πάροχος υπηρεσιών επιλέγει το κράτος εκτέλεσης, το κράτος έκδοσης να επιστρέφει τις εν λόγω δαπάνες στο κράτος εκτέλεσης. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τους κανόνες περί απόδοσης δαπανών και η Επιτροπή τους δημοσιοποιεί.

 

 

 

Κεφάλαιο 3: Κυρώσεις, διαδικασία ελέγχου και μέσα έννομης προστασίας

Άρθρο 13

Κυρώσεις

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις ▐ κυρώσεις που επισύρουν οι παραβάσεις των υποχρεώσεων των άρθρων 8α, 9, 10 και 11 του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τους παρόχους υππηρεσιών στο έδαφός τους και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή τους. Οι ▐ κυρώσεις που προβλέπονται στα εθνικά δίκαια των κρατών μελών είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή τους εν λόγω κανόνες και τα μέτρα και την ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση σχετικά με κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

1α. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων ως προς την προστασία των δεδομένων, οι πάροχοι υπηρεσιών δεν ευθύνονται στα κράτη μέλη τους για τις συνέπειες που έχει η συμμόρφωση με πιστοποιητικό ΕΕΥ ή πιστοποιητικό ΕΕΔ.

Άρθρο 14

Διαδικασία εκτέλεσης

1. Αν ο πάροχος υπηρεσιών δεν συμμορφωθεί με πιστοποιητικό ΕΕΥ εντός της προθεσμίας, ή με πιστοποιητικό ΕΕΔ, χωρίς να αναφέρει λόγους, και εφόσον η αρχή εκτέλεσης δεν έχει επικαλεστεί κανέναν από τους λόγους μη αναγνώρισης ή μη εκτέλεσης που προβλέπονται στο άρθρο 10α, η αρχή έκδοσης μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης να εκτελέσει την ευρωπαϊκή εντολή υποβολής στοιχείων ▐ ή την ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης στοιχείων ▐.

2.  

3. Η αρχή εκτέλεσης ▐ ζητά επίσημα από τον πάροχο υπηρεσιών να συμμορφωθεί με τη σχετική υποχρέωση, τον ενημερώνει σχετικά με τη δυνατότητα να αντιταχθεί στην εκτέλεση με επίκληση των λόγων που αναφέρονται στα άρθρα 8α, 9 και 10, καθώς και σχετικά με τις εφαρμοστέες κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, και τάσσει προθεσμία συμμόρφωσης ή ένστασης.

4.  

5.  

6. Σε περίπτωση ένστασης του παρόχου υπηρεσιών, η αρχή εκτέλεσης αποφασίζει αν θα εκτελέσει ή αν θα αναγνωρίσει την εντολή με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τον πάροχο υπηρεσιών και, εφόσον είναι αναγκαίο, συμπληρωματικές πληροφορίες που λαμβάνονται από την αρχή έκδοσης σύμφωνα με την παράγραφο 7. Η αρχή εκτέλεσης κοινοποιεί την απόφασή της χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στον πάροχο υπηρεσιών και στην αρχή έκδοσης.

7.  

8. 

9. Αν η αρχή εκτέλεσης λάβει τα δεδομένα από τον πάροχο υπηρεσιών, τα διαβιβάζει στην αρχή έκδοσης χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

10. Αν ο πάροχος υπηρεσιών δεν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του ▐, η ▐ αρχή εκτέλεσης επιβάλλει ▐ κύρωση σύμφωνα με το άρθρο 13. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου παρέχεται μέσο πραγματικής έννομης προστασίας.

Άρθρο 14α

Διαδικασία ελέγχου σε περίπτωση συγκρουόμενων υποχρεώσεων με το δίκαιο τρίτης χώρας

1. Αν ο πάροχος υπηρεσιών ή η αρχή εκτέλεσης θεωρεί ότι η συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή εντολή υποβολής στοιχείων ή την ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης στοιχείων θα αντίκειτο στο εφαρμοστέο δίκαιο τρίτης χώρας που απαγορεύει τη γνωστοποίηση των οικείων δεδομένων, ενημερώνει την αρχή έκδοσης και τους σχετικούς αποδέκτες χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός 10 ημερών από την παραλαβή της εντολής. Στην περίπτωση αυτή, η εκτέλεση της εντολής αναστέλλεται.

2. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει όλες τις σχετικές λεπτομέρειες ως προς το δίκαιο της τρίτης χώρας, την εφαρμοσιμότητά του στην υπό εξέταση υπόθεση και τη φύση της συγκρουόμενης υποχρέωσης.

3. Η αρμόδια αρχή τους κράτους έκδοσης επανεξετάζει την ευρωπαϊκή εντολή υποβολής στοιχείων ή την ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης στοιχείων και ενημερώνει τους αποδέκτες, εντός 10 ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

α. τα συμφέροντα που προστατεύονται από τη σχετική νομοθεσία της τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς και άλλων συμφερόντων που εμποδίζουν τη γνωστοποίηση των δεδομένων, ιδίως εθνικών συμφερόντων ασφαλείας της τρίτης χώρας·

β. τον βαθμό της σύνδεσης της ποινικής υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η εντολή με την έννομη τάξη του κράτους έκδοσης και της τρίτης χώρας, όπως υποδεικνύεται, μεταξύ άλλων, από:

i. την τοποθεσία, την ιθαγένεια και τον τόπο διαμονής του προσώπου του οποίου τα δεδομένα ζητούνται και/ή του θύματος ή των θυμάτων,

ii. τον τόπο στον οποίο διαπράχθηκε το επίμαχο ποινικό αδίκημα·

γ. τον βαθμό της σύνδεσης μεταξύ του παρόχου υπηρεσιών και της εν λόγω τρίτης χώρας·

δ. τα συμφέροντα του κράτους έκδοσης ως προς τη συλλογή των οικείων ηλεκτρονικών πληροφοριών, βάσει της σοβαρότητας του αδικήματος και της σημασίας της συλλογής ηλεκτρονικών πληροφοριών χωρίς καθυστέρηση·

ε. τις πιθανές συνέπειες που θα έχει για τους αποδέκτες η συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή εντολή υποβολής στοιχείων ή την ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων που ενδέχεται να επιβληθούν στους παρόχους υπηρεσιών σύμφωνα με το δίκαιο της τρίτης χώρας.

4. Εντός 10 ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης, η αρχή έκδοσης ανακαλεί, διατηρεί ή προσαρμόζει την εντολή, εφόσον είναι απαραίτητο, για να εφαρμόσει τα εν λόγω κριτήρια. Για τον σκοπό αυτό, η αρχή έκδοσης ζητά διευκρινίσεις σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο από την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας, σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/680, στον βαθμό που αυτό δεν παρακωλύει την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Σε περίπτωση απόσυρσης, η αρχή έκδοσης ενημερώνει αμέσως τους αποδέκτες της σχετικά με την απόσυρση αυτή.

5. Αν η αρχή έκδοσης αποφασίσει να διατηρήσει την εντολή, ενημερώνει τους αποδέκτες για την απόφασή της. Λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την απόφαση της αρχής έκδοσης και κατόπιν διαβούλευσης με την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας, σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/680, στον βαθμό που αυτό δεν εμποδίζει τις προθεσμίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, η αρχή εκτέλεσης λαμβάνει τελική απόφαση βάσει των κριτηρίων της παραγράφου 3, εντός 10 ημερών από την παραλαβή της απόφασης της αρχής έκδοσης, και ενημερώνει την αρχή έκδοσης, τον πάροχο υπηρεσιών και την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας σχετικά με την τελική της απόφαση.

6.  Ο πάροχος υπηρεσιών διατηρεί τα ζητούμενα δεδομένα καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας που αναφέρεται στο άρθρο 14α.

Άρθρο 15

Άρθρο 16

 

 

Άρθρο 17

Μέσα αποτελεσματικής έννομης προστασίας

1. Πρόσωπα των οποίων τα δεδομένα ζητήθηκαν μέσω ευρωπαϊκής εντολής υποβολής στοιχείων ή ευρωπαϊκής εντολής διατήρησης στοιχείων έχουν το δικαίωμα χρήσης μέσων αποτελεσματικής έννομης προστασίας κατά τέτοιων εντολών, με την επιφύλαξη των μέσων έννομης προστασίας που είναι διαθέσιμα σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/680 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

2.  

3. Το εν λόγω δικαίωμα χρήσης μέσου αποτελεσματικής έννομης προστασίας ασκείται ενώπιον δικαστηρίου στο κράτος έκδοσης ή στο κράτος εκτέλεσης σύμφωνα με το εθνικό ▌δίκαιο και συμπεριλαμβάνει τη δυνατότητα αμφισβήτησης της νομιμότητας του μέτρου, καθώς και της αναγκαιότητας και της αναλογικότητάς του.

3α.  Οι ουσιαστικοί λόγοι για την έκδοση της ευρωπαϊκής εντολής υποβολής στοιχείων ή της ευρωπαϊκής εντολής διατήρησης στοιχείων προσβάλλονται στο κράτος έκδοσης, με την επιφύλαξη των εγγυήσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο κράτος εκτέλεσης.

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 11, η αρχή έκδοσης και η αρχή εκτέλεσης λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν ότι παρέχονται εν ευθέτω χρόνω πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες που προσφέρει το εθνικό δίκαιο για την εξεύρεση μέσων έννομης προστασίας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τον χρόνο άσκησης τέτοιων μέσων, και ότι αυτά μπορούν να ασκούνται με αποτελεσματικό τρόπο.

5. Σʼ αυτήν την περίπτωση ισχύουν οι ίδιες προθεσμίες ή άλλες προϋποθέσεις για την εξεύρεση μέσων έννομης προστασίας σε παρόμοιες εγχώριες υποθέσεις και με τρόπο που εγγυάται την αποτελεσματική άσκηση των εν λόγω μέσων έννομης προστασίας για τα οικεία πρόσωπα.

6.  

 

 

Άρθρο 18

 

 

Κεφάλαιο 5: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 19

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

1. Το αργότερο έως την [ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή καταρτίζει αναλυτικό πρόγραμμα παρακολούθησης των εκροών, των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων του παρόντος κανονισμού. Το πρόγραμμα παρακολούθησης ορίζει τα μέσα και τα διαστήματα συλλογής των δεδομένων και των λοιπών απαραίτητων πληροφοριών. Ορίζει συγκεκριμένα τη δράση που θα αναλάβει η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ως προς τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων και των λοιπών πληροφοριών.

2. Σε κάθε περίπτωση, τα κράτη μέλη συλλέγουν και διατηρούν λεπτομερή στατιστικά στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές. Τα δεδομένα που συλλέγονται αποστέλλονται στην Επιτροπή έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και περιλαμβάνουν:

α) τον αριθμό των πιστοποιητικών ΕΕΥ και ΕΕΔ που εκδόθηκαν ανά κατηγορία ζητούμενων δεδομένων, ανά αποδέκτη και ανά περίσταση (περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή όχι)·

α α) τον αριθμό των πιστοποιητικών ΕΕΥ που εκδόθηκαν στο πλαίσιο παρεκκλίσεων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών σχετικά με περιστάσεις και πιθανά αποτελέσματα·

α β) τον αριθμό των πιστοποιητικών ΕΕΥ και ΕΕΔ που εκδόθηκαν αξιοποιώντας τη δυνατότητα της αρχής έκδοσης να ζητήσει από τον πάροχο υπηρεσιών να μην ενημερώσει το πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα ζητούνται δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 1α, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τις περιστάσεις και πιθανή μεταγενέστερη ενημέρωση δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 2·

β) τον αριθμό των πιστοποιητικών ΕΕΥ και ΕΕΔ που εκτελέστηκαν ανά κατηγορία ζητούμενων δεδομένων, ανά αποδέκτη και ανά περίσταση (περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή όχι)·

β α) τον αριθμό των πιστοποιητικών ΕΕΥ που απορρίφθηκαν, ανά είδος ζητούμενων δεδομένων, ανά αποδέκτη, ανά περίσταση (περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή όχι) και ανά προβληθέντα λόγο μη αναγνώρισης ή μη εκτέλεσης·

γ) για τα πιστοποιητικά ΕΕΥ που εκτελέστηκαν, τη μέση διάρκεια για τη συλλογή των ζητούμενων δεδομένων από τη στιγμή έκδοσης του πιστοποιητικού ΕΕΥ έως τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων, ανά κατηγορία ζητούμενων δεδομένων, ανά αποδέκτη και ανά περίσταση (περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή όχι)·

γ α) για τα πιστοποιητικά ΕΕΔ που εκτελέστηκαν, τη μέση διάρκεια της αντίστοιχης διαδικασίας του πιστοποιητικού ΕΕΥ που ακολουθεί το πιστοποιητικό ΕΕΔ, από τη στιγμή έκδοσης του πιστοποιητικού ΕΕΔ έως τη στιγμή έκδοσης του πιστοποιητικού ΕΕΥ, ανά κατηγορία ζητούμενων δεδομένων και ανά αποδέκτη·

δ) ▐·

ε) τον αριθμό των μέσων έννομης προστασίας που ασκήθηκαν κατά των ευρωπαϊκών εντολών υποβολής και των ευρωπαϊκών εντολών διατήρησης στοιχείων στο κράτος έκδοσης και στο κράτος εκτέλεσης ανά κατηγορία ζητούμενων δεδομένων.

στ) τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 13, ανά κατηγορία ζητούμενων δεδομένων, ανά αποδέκτη, ανά περίσταση (περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή όχι), και το ύψος των κυρώσεων.

ζ) μια επισκόπηση των δαπανών που ζητούν οι πάροχοι υπηρεσιών σχετικά με την εκτέλεση του πιστοποιητικού ΕΕΥ ή ΕΕΔ, καθώς και των δαπανών που αποδίδονται από τις αρχές έκδοσης.

η) τον αριθμό των διαδικασιών εκτέλεσης που κινήθηκαν ανά κατηγορία ζητούμενων δεδομένων, ανά αποδέκτη και ανά περίσταση (περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή όχι)·

2α. Έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση που περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2, σε συγκεντρωτική μορφή και με ανάλυση των κατανομών ανά κράτος μέλος.

 

Άρθρο 20

Άρθρο 21

 

Άρθρο 22

Κοινοποιήσεις

1. Έως την/τις [12 μήνες πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού] κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τα ακόλουθα:

α) τις αρχές οι οποίες, σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο, είναι αρμόδιες σύμφωνα με το άρθρο 4 να εκδίδουν και/ή να εγκρίνουν τις ευρωπαϊκές εντολές υποβολής στοιχείων και τις ευρωπαϊκές εντολές διατήρησης στοιχείων·

β) την αρχή ▐ εκτέλεσης στην οποία διαβιβάζεται το πιστοποιητικό ΕΕΥ ή ΕΕΔ για την εκτέλεση ή επιβολή των ευρωπαϊκών εντολών υποβολής στοιχείων και των ευρωπαϊκών εντολών διατήρησης στοιχείων ▐·

β α) αν οι πάροχοι υπηρεσιών ή τα κράτη μέλη έχουν ήδη δημιουργήσει ειδικά συστήματα ή άλλους ασφαλείς διαύλους για τη διεκπεραίωση αιτήσεων για δεδομένα για σκοπούς επιβολής του νόμου, τα μέσα και τις τεχνικές διεπαφές που έχουν στη διάθεσή τους οι αρμόδιες αρχές για να λαμβάνουν ή να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα που υποβάλλονται με σκοπό τη διασύνδεση με το σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 7α·

γ) ▐

1α. Έως την ίδια ημερομηνία, οι πάροχοι υπηρεσιών με εγκαταστάσεις σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τον τόπο της κύριας εγκατάστασής τους στην Ένωση.

2. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τις πληροφορίες που λαμβάνει σύμφωνα με το παρόν άρθρο, είτε σε ειδικό ιστότοπο είτε στον ιστότοπο του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για ποινικές υποθέσεις ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 9 της απόφασης 2008/976/ΔΕΥ του Συμβουλίου[21].

 

Άρθρο 23

Σχέση με τις ευρωπαϊκές εντολές έρευνας και τις διαδικασίες αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής

 

Οι αρχές των κρατών μελών μπορούν να συνεχίσουν να εκδίδουν ευρωπαϊκές εντολές έρευνας σύμφωνα με την οδηγία 2014/41/ΕΕ ή να χρησιμοποιούν τις υφιστάμενες διαδικασίες αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής για τη συγκέντρωση ηλεκτρονικών πληροφοριών που επίσης εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 24

Αξιολόγηση

 

Το αργότερο έως την/τις [2 έτη από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία του κανονισμού, η οποία, αξιολογεί ιδίως τον αριθμό των υποθέσεων στις οποίες εφαρμόστηκαν η παρέκκλιση λόγω έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2, και η παρέκκλιση από την αρχή της ενημέρωσης του χρήστη, σύμφωνα με το άρθρο 11. ▐ Η έκθεση συνοδεύεται από αξιολόγηση της λειτουργίας του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ανταλλαγών, καθώς και από αξιολόγηση της λειτουργίας του κανονισμού σε σχέση με την οδηγία 2014/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η αξιολόγηση διενεργείται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή όλα τα αναγκαία στοιχεία για την εκπόνηση της εν λόγω έκθεσης.

Άρθρο 25

Έναρξη ισχύος

 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις [18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του].

 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Στρασβούργο,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Ο Πρόεδρος


 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΕΥ) ΓΙΑ

ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) ...1, το πιστοποιητικό ευρωπαϊκής εντολής υποβολής στοιχείων (πιστοποιητικό ΕΕΥ) πρέπει να απευθύνεται απευθείας και ταυτόχρονα στον πάροχο υπηρεσιών και στην αρχή εκτέλεσης για την εκτέλεση του πιστοποιητικού ΕΕΥ. Εάν τα δεδομένα δεν υποβληθούν, ο αποδέκτης οφείλει, κατά την παραλαβή του πιστοποιητικού ΕΕΥ, να διατηρήσει τα ζητούμενα δεδομένα, εκτός εάν οι πληροφορίες που περιέχονται στο πιστοποιητικό ΕΕΥ δεν του επιτρέπουν να εντοπίσει τα εν λόγω δεδομένα. Η διατήρηση συνεχίζεται είτε έως ότου υποβληθούν τα δεδομένα είτε έως ότου η αρχή έκδοσης ή, κατά περίπτωση, η αρχή εκτέλεσης, υποδείξει ότι η διατήρηση και η υποβολή των δεδομένων δεν είναι πλέον απαραίτητες.

Οι αποδέκτες οφείλουν να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να προστατεύουν το απόρρητο του πιστοποιητικού ΕΕΥ και των δεδομένων που υποβάλλονται ή διατηρούνται.

 

ΤΜΗΜΑ A:

Κράτος έκδοσης: …………………………………………………………………………………..

ΣΗΜ.: τα στοιχεία της αρχής έκδοσης παρέχονται στο τέλος (τμήματα Ε και ΣΤ)

Αποδέκτες (σημειώστε το κατάλληλο τετραγωνίδιο):

- πάροχος υπηρεσιών ή, κατά περίπτωση, νόμιμος εκπρόσωπός του:

- αρχή εκτέλεσης

 

ΤΜΗΜΑ B: Προθεσμίες

Τα ζητούμενα δεδομένα πρέπει να υποβληθούν (σημειώστε το κατάλληλο τετραγωνίδιο και συμπληρώστε, εφόσον είναι αναγκαίο):

□ το αργότερο εντός 10 ημερών, όταν η αρχή εκτέλεσης δεν έχει επικαλεστεί κανέναν από τους λόγους μη αναγνώρισης ή μη εκτέλεσης

□ το αργότερο εντός 16 ωρών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όταν η αρχή εκτέλεσης δεν έχει επικαλεστεί κανέναν από τους λόγους μη αναγνώρισης ή μη εκτέλεσης

- επικείμενη απειλή για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα προσώπου. Αιτιολόγηση ▐:...

 

ΤΜΗΜΑ Γ: Ενημέρωση χρήστη

Επισημαίνεται ότι (σημειώστε το τετραγωνίδιο, αν απαιτείται):

□ ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει να μην ενημερώσει για το πιστοποιητικό ΕΕΥ το πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου ζητούνται βάσει δικαστικής εντολής. Αιτιολόγηση:...

 

ΤΜΗΜΑ Δ: Ηλεκτρονικές πληροφορίες προς υποβολή

 

i) Το παρόν πιστοποιητικό ΕΕΥ αφορά (σημειώστε το/τα κατάλληλο/-α τετραγωνίδιο/-α):

□ δεδομένα συνδρομητή▐:

□ όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου) και άλλες σχετικές πληροφορίες που αφορούν την ταυτότητα του χρήστη / κατόχου της συνδρομής

□ ημερομηνία και ώρα πρώτης εγγραφής τους, είδος εγγραφής, αντίγραφο σύμβασης, μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας κατά τη στιγμή της εγγραφής, αντίγραφα εγγράφων που υπέβαλε ο συνδρομητής

□ είδος υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένου του αναγνωριστικού (αριθμός τηλεφώνου,▐ αριθμός κάρτας SIM, διεύθυνση MAC) και συναφής/-είς συσκευή/-ές

□ πληροφορίες προφίλ (όνομα χρήστη, φωτογραφία προφίλ)

□ δεδομένα σχετικά με την επικύρωση της χρήσης της υπηρεσίας, όπως εναλλακτική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται από τον χρήστη / κάτοχο της συνδρομής

□ κωδικοί PUK

διεύθυνση IP, με αποκλειστικό σκοπό την ταυτοποίηση του χρήστη:

- διεύθυνση IP

- αρχεία σύνδεσης IP / αρχεία καταγραφής (logs) IP για σκοπούς ταυτοποίησης ▐

□ δεδομένα κίνησης▐:

α) για (κινητή) τηλεφωνία:

□ εξερχόμενα (Α) και εισερχόμενα (B) αναγνωριστικά (αριθμός τηλεφώνου, IMSI, IMEI)

□ χρόνος και διάρκεια συνδέσεων

□ απόπειρες κλήσης

□ αναγνωριστικό (ID) σταθμού βάσης, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών πληροφοριών (συντεταγμένες Χ/Υ), κατά τον χρόνο έναρξης και λήξης της σύνδεσης

□ κομιστής / τηλεϋπηρεσία που χρησιμοποιήθηκε (π.χ. UMTS, GPRS)

β) για το διαδίκτυο:

□ πληροφορίες δρομολόγησης (διεύθυνση IP προέλευσης, διεύθυνση/διευθύνσεις IP προορισμού, αριθμός/-οί θύρας, ▐, αναγνωριστικό μηνύματος)

□ αναγνωριστικό (ID) σταθμού βάσης, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών πληροφοριών (συντεταγμένες Χ/Υ), κατά τον χρόνο έναρξης και λήξης της σύνδεσης

□ όγκος δεδομένων

γ) για φιλοξενία (hosting):

□ αρχεία καταγραφής (logfiles)

□ δελτία (tickets)

□ ιστορικό αγορών

- ιστορικό χρεώσεων προπληρωμένου υπολοίπου

□ δεδομένα περιεχομένου▐:

- κατάλογος επαφών

□ αποτύπωση (dump) (διαδικτυακής) ηλεκτρονικής θυρίδας

□ ηλεκτρονική αποτύπωση αποθήκευσης (online storage dump) (δεδομένα που παράγονται από τον χρήστη)

□ αποτύπωση σελίδας (pagedump)

□ αρχείο καταγραφής / αντίγραφο ασφαλείας μηνυμάτων

□ αποτύπωση (dump) φωνητικού ταχυδρομείου

□ περιεχόμενα διακομιστή

□ αντίγραφο ασφαλείας συσκευής

ii) Συμπληρωματικές πληροφορίες για την εκτέλεση του πιστοποιητικού ΕΕΥ:

 Διεύθυνση IP:…………………………………………………………………………..

 Αριθμός τηλεφώνου:………………………………………………………………….

 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:……………………………………………………………………...

 Αριθμός IMEI:……………………………………………………………………….

 Διεύθυνση MAC:……………………………………………………………………….

 Πρόσωπο/-α του/των οποίου/-ων ζητούνται τα δεδομένα:………………………………….………..

 Όνομα υπηρεσίας: ………………………………………………………………..

 Άλλο: ……………………………………………………………………………….

 

iii) Το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η υποβολή:

……..…………………………………………………………………………………………….

 

iv) Επισημαίνεται ότι (σημειώστε και συμπληρώστε, αν απαιτείται):

τα ζητούμενα δεδομένα διατηρήθηκαν σύμφωνα με προηγούμενο αίτημα διατήρησης που εκδόθηκε από….…..… (αναφέρατε την αρχή και, εάν διατίθεται, την ημερομηνία διαβίβασης του αιτήματος και τον αριθμό αναφοράς) και διαβιβάστηκαν προς … (αναφέρατε τους αποδέκτες προς τους οποίους διαβιβάστηκαν και, εάν διατίθεται, τον αριθμό αναφοράς που παρέσχε ο αποδέκτης)

 

v) φύση και νομικός χαρακτηρισμός της/των αξιόποινης/-ων πράξης/-εων για την/τις οποία/-ες εκδόθηκε το πιστοποιητικό ΕΕΥ και εφαρμοστέα νομική διάταξη / εφαρμοστέος κώδικας:

……………………………………………..……………………………….……………………

Το παρόν πιστοποιητικό ΕΕΥ εκδίδεται για δεδομένα κίνησης και/ή περιεχομένου και αφορά (σημειώστε το/τα ανάλογο/-α τετραγωνίδιο/-ια, κατά περίπτωση):

 ποινικό/-ά /αδίκημα/αδικήματα που επισύρει/-ουν, στο κράτος έκδοσης, στερητική της ελευθερίας ποινή με ανώτατο όριο τουλάχιστον τριών ετών·

το/τα ακόλουθο/-α αδίκημα/αδικήματα, εάν διαπράχθηκε/-αν εν όλω ή εν μέρει μέσω πληροφοριακού συστήματος:

αδίκημα/αδικήματα των άρθρων 3, 4 και 5 της απόφασης-πλαισίου 2001/413/ΔΕΥ·

αδίκημα/αδικήματα των άρθρων 3 έως 7 της οδηγίας 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

αδικήματα των άρθρων 3 έως 8 της οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

αδικήματα των άρθρων 3 έως 12 και του άρθρου 14 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

vi) Επισημαίνεται ότι (σημειώστε το τετραγωνίδιο, αν απαιτείται):

Τα ζητούμενα δεδομένα είναι αποθηκευμένα ή υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο εταιρικής υποδομής που παρέχεται από πάροχο υπηρεσιών σε εταιρεία ή άλλη οντότητα που δεν είναι φυσικό πρόσωπο, και το παρόν πιστοποιητικό ΕΕΥ απευθύνεται στον πάροχο υπηρεσιών επειδή δεν είναι πρόσφορη η λήψη ερευνητικών μέτρων που να απευθύνονται στην εταιρεία ή την οντότητα, ιδίως επειδή ενδέχεται να υπονομεύσουν την έρευνα.

 

vii) Τυχόν άλλες σχετικές πληροφορίες:

………………………………………….……………………………….………………………

 

ΤΜΗΜΑ Ε: Στοιχεία της αρχής που εξέδωσε το πιστοποιητικό ΕΕΥ

Είδος αρχής που εξέδωσε το παρόν πιστοποιητικό ΕΕΥ (σημειώστε το ανάλογο τετραγωνίδιο):

□ δικαστής, δικαστήριο ή ανακριτής

□ εισαγγελέας (για δεδομένα συνδρομητή και διευθύνσεις IP με αποκλειστικό σκοπό τον προσδιορισμό της ταυτότητας συγκεκριμένων προσώπων)

□ εισαγγελέας (για δεδομένα κίνησης και περιεχομένου) → συμπληρώστε επίσης το τμήμα ΣΤ

□ άλλη αρμόδια αρχή όπως ορίζεται από το κράτος έκδοσης → συμπληρώστε επίσης το τμήμα ΣΤ

Στοιχεία της αρχής έκδοσης και/ή του εκπροσώπου της που βεβαιώνει την ακρίβεια και την ορθότητα του πιστοποιητικού ΕΕΥ:

Ονομασία αρχής: ………………………………………..…………………………………..

Όνομα του εκπροσώπου της: …….……………………...……………………………………

Θέση (τίτλος/βαθμός): ……………………………………………...…………………………

Αριθ. φακέλου: .………………………………………………………………..……………………..

Διεύθυνση: ………………………………………………………………………..……………..

Αριθ. τηλεφώνου: (κωδικός χώρας) (κωδικός περιοχής/πόλης) ……………………………………..…………….

Αριθ. φαξ: (κωδικός χώρας) (κωδικός περιοχής/πόλης) ………………………………………..………….....

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ……………………………………………………………………………..………….

Ημερομηνία: ………………………………………………………………………………….…………

Επίσημη σφραγίδα (εάν υπάρχει) και υπογραφή: ……………………………………………...……

 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ: Στοιχεία της αρχής που ενέκρινε το πιστοποιητικό ΕΕΥ

Είδος αρχής που ενέκρινε το παρόν πιστοποιητικό ΕΕΥ (σημειώστε το ανάλογο τετραγωνίδιο, αν απαιτείται):

□ δικαστής, δικαστήριο ή ανακριτής

□ εισαγγελέας (για δεδομένα συνδρομητή και διευθύνσεις IP με αποκλειστικό σκοπό τον προσδιορισμό της ταυτότητας συγκεκριμένων προσώπων)

Στοιχεία της αρχής έγκρισης και/ή του εκπροσώπου της που βεβαιώνει την ακρίβεια και την ορθότητα του πιστοποιητικού ΕΕΥ:

Ονομασία αρχής: ……………………………………………………………………………

Όνομα του εκπροσώπου της: ………………………………………...…………………………

Θέση (τίτλος/βαθμός): ……………………………………………………..…….……………

Αριθ. φακέλου: ……………………………………………….……………………..……………….

Διεύθυνση: ……………………………………………………...……………………..…………..

Αριθ. τηλεφώνου: (κωδικός χώρας) (κωδικός περιοχής/πόλης) …………………….……………………..………....

Αριθ. φαξ: (κωδικός χώρας) (κωδικός περιοχής/πόλης) ………………………………………….…………..

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ……………………………………………………………………………..………….

Ημερομηνία: ……………………………………………………………………….………………….

Επίσημη σφραγίδα (εάν υπάρχει) και υπογραφή: ………………………………..…………………

 

ΤΜΗΜΑ Ζ: Διαβίβαση δεδομένων και στοιχεία επικοινωνίας

i) Αρχή στην οποία διαβιβάζονται τα δεδομένα (σημειώστε και συμπληρώστε, αν απαιτείται):

□ αρχή έκδοσης

□ αρχή έγκρισης

□ άλλη αρμόδια αρχή όπως ορίζεται από το κράτος έκδοσης: .......................................

ii) Αρχή/σημείο επαφής για την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με την εκτέλεση του πιστοποιητικού ΕΕΥ: …………………….………………………………………………………………

 

 


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΕΔ) ΓΙΑ

ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΡΟΦΙΩΝ

 

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) …2 το πιστοποιητικό ευρωπαϊκής εντολής διατήρησης στοιχείων (πιστοποιητικό ΕΕΔ) πρέπει να απευθύνεται απευθείας και ταυτόχρονα στον πάροχο υπηρεσιών (ή, κατά περίπτωση, στον νόμιμο εκπρόσωπό του) και στην αρχή εκτέλεσης για την εκτέλεση του πιστοποιητικού ΕΕΔ. ▐ Η διατήρηση παύει μετά από 60 ημέρες, εκτός εάν η αρχή έκδοσης επιβεβαιώσει ότι έχει δρομολογηθεί επακόλουθο αίτημα υποβολής. Εάν η αρχή έκδοσης επιβεβαιώσει, εντός των εν λόγω 60 ημερών, ότι έχει δρομολογηθεί επακόλουθο αίτημα υποβολής, ο αποδέκτης διατηρεί τα δεδομένα για όσο χρόνο απαιτείται για την υποβολή των δεδομένων μετά την επίδοση του επακόλουθου αιτήματος υποβολής.

Οι αποδέκτες οφείλουν να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να προστατεύουν το απόρρητο του πιστοποιητικού ΕΕΔ και των δεδομένων που υποβάλλονται ή διατηρούνται.

 

ΤΜΗΜΑ A:

Κράτος έκδοσης: ……………………………………………………………………………………

 ΣΗΜ.: στοιχεία της αρχής έκδοσης παρέχονται στο τέλος (τμήματα Δ και Ε)

Αποδέκτες (σημειώστε το κατάλληλο τετραγωνίδιο και συμπληρώστε):

- πάροχος υπηρεσιών ή, κατά περίπτωση, νόμιμος εκπρόσωπός του: ...

- αρχή εκτέλεσης: ...

 

ΤΜΗΜΑ B: Ενημέρωση χρήστη

Επισημαίνεται ότι (σημειώστε το τετραγωνίδιο, αν απαιτείται):

□ ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει να μην ενημερώσει για το πιστοποιητικό ΕΕΔ το πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου ζητούνται βάσει δικαστικής εντολής. Αιτιολόγηση:...

 

ΤΜΗΜΑ Γ: Ηλεκτρονικές πληροφορίες προς διατήρηση

i) Το πιστοποιητικό ΕΕΔ αφορά (σημειώστε το/τα κατάλληλο/-α τετραγωνίδιο/-α):

δεδομένα συνδρομητή ▐:

□ όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου) και άλλες σχετικές πληροφορίες που αφορούν την ταυτότητα του χρήστη / κατόχου της συνδρομής

□ ημερομηνία και ώρα πρώτης εγγραφής τους, είδος εγγραφής, αντίγραφο σύμβασης, μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας κατά τη στιγμή της εγγραφής, αντίγραφα εγγράφων που υπέβαλε ο συνδρομητής

□ είδος υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένου του αναγνωριστικού (αριθμός τηλεφώνου, ▐ αριθμός κάρτας SIM, διεύθυνση MAC) και συναφής/-είς συσκευή/-ές

□ πληροφορίες προφίλ (όνομα χρήστη, φωτογραφία προφίλ)

□ δεδομένα σχετικά με την επικύρωση της χρήσης της υπηρεσίας, όπως εναλλακτική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται από τον χρήστη / κάτοχο της συνδρομής

□ κωδικοί PUK

διεύθυνση IP, με αποκλειστικό σκοπό την ταυτοποίηση του χρήστη:

-  διεύθυνση IP

-  αρχεία σύνδεσης IP / αρχεία καταγραφής (logs) IP για σκοπούς ταυτοποίησης

□ δεδομένα κίνησης ▐:

α) για (κινητή) τηλεφωνία:

□ εξερχόμενα (Α) και εισερχόμενα (B) αναγνωριστικά (αριθμός τηλεφώνου, IMSI, IMEI)

□ χρόνος και διάρκεια συνδέσεων

□ απόπειρες κλήσης

□ αναγνωριστικό (ID) σταθμού βάσης, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών πληροφοριών (συντεταγμένες Χ/Υ), κατά τον χρόνο έναρξης και λήξης της σύνδεσης

□ κομιστής / τηλεϋπηρεσία που χρησιμοποιήθηκε (π.χ. UMTS, GPRS)

β) για το διαδίκτυο:

□ πληροφορίες δρομολόγησης (διεύθυνση IP προέλευσης, διεύθυνση/διευθύνσεις IP προορισμού, αριθμός/-οί θύρας, ▐, αναγνωριστικό μηνύματος)

□ αναγνωριστικό (ID) σταθμού βάσης, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών πληροφοριών (συντεταγμένες Χ/Υ), κατά τον χρόνο έναρξης και λήξης της σύνδεσης

□ όγκος δεδομένων

γ) για φιλοξενία (hosting):

□ αρχεία καταγραφής (logfiles)

□ δελτία (tickets)

□ ιστορικό αγορών

□ άλλα δεδομένα κίνησης:

□ ιστορικό χρεώσεων προπληρωμένου υπολοίπου

▐ δεδομένα περιεχομένου ▐ :

- κατάλογος επαφών

□ αποτύπωση (dump) (διαδικτυακής) ηλεκτρονικής θυρίδας

□ ηλεκτρονική αποτύπωση αποθήκευσης (online storage dump) (δεδομένα που παράγονται από τον χρήστη)

□ αποτύπωση σελίδας (pagedump)

□ αρχείο καταγραφής / αντίγραφο ασφαλείας μηνυμάτων

□ αποτύπωση (dump) φωνητικού ταχυδρομείου

□ περιεχόμενα διακομιστή

□ αντίγραφο ασφαλείας συσκευής

 

ii) Συμπληρωματικές πληροφορίες για την εκτέλεση του πιστοποιητικού ΕΕΔ:

 Διεύθυνση IP: ……………………………………………………….…..……………..

 Αριθμός τηλεφώνου: ……………………………………………….………………..

 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ………………………………………………….………………….

 Αριθμός IMEI: ……………………………………………………………….………

 Διεύθυνση MAC: ……………………………………………………………………….

 Πρόσωπο/-α του/των οποίου/-ων ζητούνται τα δεδομένα: ………………………………………….

 Όνομα υπηρεσίας: ………………………………………………………………..

 Άλλο: ………………………………………………………….……………………

 

iii) Το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η διατήρηση:

……..…………………………………………………………………………………………….

 

iv) φύση και νομικός χαρακτηρισμός της/των αξιόποινης/-ων πράξης/-εων για την/τις οποία/-ες εκδόθηκε το πιστοποιητικό ΕΕΔ και εφαρμοστέα νομική διάταξη / εφαρμοστέος κώδικας:

…………………………………………………………………………………..………….……

 

v) άλλες σχετικές πληροφορίες:

…………………………………………………………………………………………………..

 

ΤΜΗΜΑ Δ: Στοιχεία της αρχής που εξέδωσε το πιστοποιητικό ΕΕΔ

Είδος αρχής που εξέδωσε το παρόν πιστοποιητικό ΕΕΔ (σημειώστε το ανάλογο τετραγωνίδιο):

□ δικαστής, δικαστήριο ή ανακριτής

□ εισαγγελέας

□ άλλη αρμόδια αρχή όπως ορίζεται από τη νομοθεσία του κράτους έκδοσης → συμπληρώστε επίσης το τμήμα Ε

Στοιχεία της αρχής έκδοσης και/ή του εκπροσώπου της που βεβαιώνει την ακρίβεια και την ορθότητα του πιστοποιητικού ΕΕΔ:

Ονομασία αρχής: ……………………………………………………………………………

Όνομα του εκπροσώπου της: ………………………………………………………..……………

Θέση (τίτλος/βαθμός): …………………………………………………….…………………….

Αριθ. φακέλου: ……………………………………………….……………………..……………….

Διεύθυνση: .…………………………………………………………….………………………..

Αριθ. τηλεφώνου: (κωδικός χώρας) (κωδικός περιοχής/πόλης) ……………………………….……………………….

Αριθ. φαξ: (κωδικός χώρας) (κωδικός περιοχής/πόλης) ……………………………….…………………….....

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ……………………………………………………………………………..………….

Ημερομηνία: ……………………………………………………………………………………………

Επίσημη σφραγίδα (εάν υπάρχει) και υπογραφή: …………………………...…………………………

 

ΤΜΗΜΑ Ε: Στοιχεία της αρχής που ενέκρινε το πιστοποιητικό ΕΕΔ

Είδος αρχής που ενέκρινε το παρόν πιστοποιητικό ΕΕΔ (σημειώστε το ανάλογο τετραγωνίδιο):

□ δικαστής, δικαστήριο ή ανακριτής

□ εισαγγελέας

Στοιχεία της αρχής έγκρισης και/ή του εκπροσώπου της που βεβαιώνει την ακρίβεια και την ορθότητα του πιστοποιητικού ΕΕΔ:

Ονομασία αρχής: ……………………………………………………………………………

Όνομα του εκπροσώπου της: ………………………………………………………..……………

Θέση (τίτλος/βαθμός): …………………………………………………….……………………

Αριθ. φακέλου: ……………………………………………….……………………..……………….

Διεύθυνση: ………………………………………………………………………………………..

Αριθ. τηλεφώνου: (κωδικός χώρας) (κωδικός περιοχής/πόλης) ………………………………………………………...

Αριθ. φαξ: (κωδικός χώρας) (κωδικός περιοχής/πόλης) …………………………………..……………………

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ……………………………………………………………………………..………….

Ημερομηνία: …………………………………………………………………………………………..

Επίσημη σφραγίδα (εάν υπάρχει) και υπογραφή: ……………………………………...………………

 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ: Στοιχεία επικοινωνίας

Αρχή για την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με την εκτέλεση του πιστοποιητικού ΕΕΔ: ………………………………………………………………………………………………

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΕΥ / ΕΕΔ Ή ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΕΥ

 

ΤΜΗΜΑ A:

Οι ακόλουθες πληροφορίες αφορούν:

□ την ευρωπαϊκή εντολή υποβολής στοιχείων (πιστοποιητικό ΕΕΥ)

□ την ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης στοιχείων (πιστοποιητικό ΕΕΔ)

 

ΤΜΗΜΑ B:

Αποδέκτες πιστοποιητικού ΕΕΥ / ΕΕΔ:

- πάροχος υπηρεσιών ή, κατά περίπτωση, νόμιμος εκπρόσωπός του: ...

- αρχή εκτέλεσης: ...

Αρχή έκδοσης πιστοποιητικού ΕΕΥ / ΕΕΔ: ……………………………..…………………

Κατά περίπτωση, αρχή έγκρισης πιστοποιητικού ΕΕΥ / ΕΕΔ: ……………………………….

 

ΤΜΗΜΑ Γ:

Στοιχεία φακέλου αποδέκτη του πιστοποιητικού ΕΕΥ / ΕΕΔ: ……………………….…………….

Στοιχεία φακέλου της αρχής έκδοσης: …………………………………………………………

Κατά περίπτωση, στοιχεία φακέλου της αρχής έγκρισης: ….….

Ημερομηνία διαβίβασης πιστοποιητικού ΕΕΥ / ΕΕΔ: ………………...…………………

 

ΤΜΗΜΑ Δ: Λόγοι αδυναμίας εκτέλεσης του πιστοποιητικού ΕΕΥ / ΕΕΔ

 

i) Το πιστοποιητικό ΕΕΥ / ΕΕΔ δεν μπορεί να εκτελεστεί ή δεν μπορεί να εκτελεστεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας για τον/τους ακόλουθο/-ους λόγο/-ους:

□ το πιστοποιητικό ΕΕΥ / ΕΕΔ παρουσιάζει ελλείψεις

□ το πιστοποιητικό ΕΕΥ / ΕΕΔ περιέχει πρόδηλα σφάλματαως προς τη μορφή ή το περιεχόμενο

□ το πιστοποιητικό ΕΕΥ / ΕΕΔ δεν περιέχει επαρκείς πληροφορίες

□ υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή πραγματικής αδυναμίας λόγω περιστάσεων που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αποδέκτη ή του παρόχου υπηρεσιών

□ η ευρωπαϊκή εντολή υποβολής στοιχείων δεν έχει εκδοθεί ή εγκριθεί από αρχή έκδοσης του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) ...

□ η ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης στοιχείων δεν έχει εκδοθεί ή εγκριθεί από αρχή έκδοσης του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) ...

□ η ευρωπαϊκή εντολή υποβολής στοιχείων δεν έχει εκδοθεί για αδίκημα του άρθρου 5 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) ...

ο πάροχος υπηρεσιών δεν καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ)...

□ η ευρωπαϊκή εντολή υποβολής στοιχείων / η ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης στοιχείων δεν αφορά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα από τον πάροχο υπηρεσιών ή για λογαριασμό του κατά τον χρόνο έκδοσης του πιστοποιητικού ΕΕΥ / ΕΕΔ·

□ με βάση αποκλειστικά τις πληροφορίες που περιέχονται στο πιστοποιητικό ΕΕΥ / ΕΕΔ, είναι προφανές ότι το πιστοποιητικό ΕΕΥ / ΕΕΔ ▐ είναι προδήλως καταχρηστικό ή ότι υπερβαίνει τον σκοπό της εντολής

□ η συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή εντολή υποβολής στοιχείων ή την ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης στοιχείων συγκρούεται με την ισχύουσα νομοθεσία τρίτης χώρας που απαγορεύει τη γνωστοποίηση των οικείων δεδομένων.

 

ii) Διευκρινίστε περαιτέρω τους λόγους μη εκτέλεσης στην παρούσα υπόθεση, συμπεριλαμβανομένης, όπου απαιτείται, της παράθεσης άλλων λόγων που δεν αναφέρονται στο σημείο i) του παρόντος τμήματος:

………………………………………………………………………………………………….

 

ΤΜΗΜΑ Δα:

 

Λόγοι μη αναγνώρισης ή μη εκτέλεσης του πιστοποιητικού ΕΕΥ (σημειώστε το κατάλληλο τετραγωνίδιο):

 

Για όλα τα πιστοποιητικά ΕΕΥ:

 

[ ] δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοση ευρωπαϊκής εντολής υποβολής στοιχείων, οι οποίες ορίζονται στα άρθρα 5 και 6 του παρόντος κανονισμού·

 

[ ] η εκτέλεση της ευρωπαϊκής εντολής υποβολής στοιχείων αντίκειται στην αρχή ne bis in idem·

 

[ ] υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι η εκτέλεση της ευρωπαϊκής εντολής υποβολής στοιχείων δεν θα ήταν συμβατή με τις υποχρεώσεις του κράτους μέλους βάσει του άρθρου 6 της ΣΕΕ και του Χάρτη·

 

[ ] υφίστανται ασυλία, προνόμιο ή κανόνες για τον καθορισμό και τον περιορισμό της ποινικής ευθύνης όσον αφορά την ελευθερία του Τύπου και την ελευθερία της έκφρασης σε άλλα μέσα, σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης, κάτι το οποίο καθιστά αδύνατη την εκτέλεση της ευρωπαϊκής εντολής υποβολής στοιχείων·

 

Για το πιστοποιητικό ΕΕΥ για δεδομένα κίνησης και περιεχομένου:

 

[ ] η εκτέλεση της ευρωπαϊκής εντολής υποβολής στοιχείων θα έβλαπτε ουσιώδη συμφέροντα εθνικής ασφάλειας, θα έθετε σε κίνδυνο την πηγή των πληροφοριών ή θα συνεπαγόταν τη χρήση διαβαθμισμένων πληροφοριών σχετικά με συγκεκριμένες δραστηριότητες συλλογής πληροφοριών·

 

[ ] η ευρωπαϊκή εντολή υποβολής στοιχείων αφορά ποινικό αδίκημα το οποίο εικάζεται ότι διαπράχθηκε εν όλω ή εν μέρει εκτός του εδάφους του κράτους έκδοσης και εν όλω ή εν μέρει στο έδαφος του κράτους εκτέλεσης, η δε συμπεριφορά για την οποία εκδόθηκε το πιστοποιητικό ΕΕΥ δεν συνιστά ποινικό αδίκημα κατά το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης·

 

[ ] η συμπεριφορά για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό ΕΕΥ δεν συνιστά αδίκημα κατά τη νομοθεσία του κράτους εκτέλεσης, εκτός εάν αφορά αδίκημα περιλαμβανόμενο στις κατηγορίες αδικημάτων του παραρτήματος ΙΙΙα, όπως αναφέρεται από την αρχή έκδοσης στο πιστοποιητικό ΕΕΥ, αν τιμωρείται στο κράτος έκδοσης με στερητική της ελευθερίας ποινή ή μέτρο στέρησης της ελευθερίας μέγιστης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών·

 

[ ] η εκτέλεση της ευρωπαϊκής εντολής υποβολής στοιχείων περιορίζεται βάσει του δικαίου του κράτους εκτέλεσης σε κατάλογο ή κατηγορία αδικημάτων ή σε αδικήματα που τιμωρούνται με υψηλότερο όριο ποινής·

 

[ ] η συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή εντολή υποβολής στοιχείων συγκρούεται με την ισχύουσα νομοθεσία τρίτης χώρας που απαγορεύει τη γνωστοποίηση των οικείων δεδομένων.

 

ΤΜΗΜΑ Ε: Συγκρουόμενες υποχρεώσεις που απορρέουν από το δίκαιο τρίτης χώρας

Σε περίπτωση συγκρουόμενων υποχρεώσεων που απορρέουν από το δίκαιο τρίτης χώρας, συμπεριλάβατε τις ακόλουθες πληροφορίες:

- τίτλο της νομοθεσίας της τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διατάξεων:

…………………………………………………………………….…………………………….

- κείμενο των σχετικών διατάξεων:

…………………………………………………..………………………………..…………….

- φύση της συγκρουόμενης υποχρέωσης, συμπεριλαμβανομένου του συμφέροντος που προστατεύεται από το δίκαιο της τρίτης χώρας:

□ θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα (διευκρινίστε):

……………………………………………………………………………….………………..

□ θεμελιώδη συμφέροντα της τρίτης χώρας που συνδέονται με την εθνική ασφάλεια και άμυνα (διευκρινίστε):

…………………………………………………………………………………………………..

□ άλλα συμφέροντα (διευκρινίστε):

…………………………………………………..……………………………………………….

- εξηγήστε γιατί εφαρμόζεται το δίκαιο στην παρούσα υπόθεση:

……………………………………………………………..………………….…..……………..

- εξηγήστε γιατί θεωρείτε ότι υφίσταται σύγκρουση στην παρούσα υπόθεση:

……………………………………………………………………..……………………………

- εξηγήστε τον σύνδεσμο μεταξύ του παρόχου υπηρεσιών και της εν λόγω τρίτης χώρας:

…………………………………………………………………………………….……………..

- πιθανές συνέπειες που θα έχει για τον αποδέκτη η συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή εντολή υποβολής στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων που ενδέχεται να επιβληθούν:

……………………………………………………………………………...……………….…...

 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ: Ζητούμενες πληροφορίες

Η αρχή έκδοσης απαιτεί περαιτέρω πληροφορίες για την εκτέλεση του πιστοποιητικού ΕΕΥ / ΕΕΔ (συμπληρώστε, αν απαιτείται):

……………………………………………………………………………….…………………..

 

ΤΜΗΜΑ Ζ: Διατήρηση δεδομένων

Τα ζητούμενα δεδομένα (σημειώστε το ανάλογο τετραγωνίδιο και συμπληρώστε, αν απαιτείται):

□ θα διατηρηθούν για 5 ημέρες για διευκρίνιση ή, εφόσον είναι αναγκαίο, για διόρθωση από την αρχή έκδοσης ▐.

□ δεν θα υποβληθούν ή διατηρηθούν, καθώς οι πληροφορίες που παρέχονται στο πιστοποιητικό ΕΕΥ / ΕΕΔ δεν επιτρέπουν τον εντοπισμό τους.

- δεν θα υποβληθούν, καθώς συντρέχει ένας από τους λόγους μη αναγνώρισης ή μη εκτέλεσης.

 

ΤΜΗΜΑ Η: Στοιχεία παρόχου υπηρεσιών, ή κατά περίπτωση, του νομίμου εκπροσώπου του

Όνομα παρόχου υπηρεσιών / νομίμου εκπροσώπου: :….……………….…………………………

Όνομα εξουσιοδοτημένου προσώπου: …………………………………………………………………

Επίσημη σφραγίδα (εάν υπάρχει) και υπογραφή: ……………………………………………………..

 

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIIα

 

Κατηγορίες αδικημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 10α παράγραφος 2 στοιχείο γ):

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,

- τρομοκρατία,

- εμπορία ανθρώπων,

- σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και παιδική πορνογραφία,

- παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών,

- παράνομη διακίνηση όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών,

- δωροδοκία

- καταδολίευση, συμπεριλαμβανομένης της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια της σύμβασης της 26ης Ιουλίου 1995 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

- νομιμοποίηση προϊόντων εγκλήματος,

- παραχάραξη και κιβδηλεία νομίσματος, περιλαμβανομένου του ευρώ,

- κυβερνοέγκλημα,

- εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου του παράνομου εμπορίου απειλούμενων ζωικών ειδών και του παράνομου εμπορίου απειλούμενων φυτικών ειδών και φυτικών ποικιλιών,

- παροχή βοήθειας για την παράνομη είσοδο και διαμονή,

- ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, βαριά σωματική βλάβη,

- παράνομο εμπόριο ανθρωπίνων οργάνων και ιστών,

- απαγωγή, παράνομη κατακράτηση και περιαγωγή σε ομηρία,

- ρατσισμός και ξενοφοβία,

- οργανωμένη ή ένοπλη ληστεία,

- παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των αρχαιοτήτων και των έργων τέχνης,

- υπεξαίρεση,

- «προστασία» έναντι χρημάτων και εκβίαση,

- παράνομη απομίμηση και πειρατεία προϊόντων,

- πλαστογραφία και διακίνηση διοικητικών εγγράφων,

- πλαστογραφία μέσων πληρωμής,

- παράνομη διακίνηση ορμονικών ουσιών και άλλων αυξητικών παραγόντων,

- παράνομη διακίνηση πυρηνικών και ραδιενεργών ουσιών,

- εμπορία κλεμμένων οχημάτων,

- βιασμός,

- εμπρησμός,

- εγκλήματα που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,

- αεροπειρατεία και πειρατεία,

- δολιοφθορά.

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τίτλος

Ευρωπαϊκή εντολή υποβολής και ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων σε ποινικές υποθέσεις

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0225 – C8-0155/2018 – 2018/0108(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

17.4.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

31.5.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

31.5.2018

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Date of decision

IMCO

16.5.2018

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Birgit Sippel

4.9.2019

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

11.11.2019

28.1.2020

7.12.2020

 

Ημερομηνία έγκρισης

7.12.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

22

7

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Magdalena Adamowicz, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Javier Zarzalejos

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Delara Burkhardt, Andor Deli, Leopoldo López Gil, Κώστας Παπαδάκης, Anne-Sophie Pelletier, Rob Rooken, Domènec Ruiz Devesa, Hilde Vautmans, Petar Vitanov

Ημερομηνία κατάθεσης

11.12.2020

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

35

+

PPE

Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Leopoldo López Gil, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Javier Zarzalejos

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Birgit Sippel, Petar Vitanov, Bettina Vollath,

GUE/NGL

Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier

NI

Milan Uhrík

 

22

-

PPE

Andor Deli, Lívia Járóka

Renew

Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Sophia in ‘t Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans

Verts/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Tineke Strik

ECR

Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Nicola Procaccini, Rob Rooken

NI

Κώστας Παπαδάκης, Martin Sonneborn

 

7

0

ID

Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

ECR

Assita Kanko

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

[*] Τροπολογίες: το νέο ή το τροποποιημένο κείμενο σημειώνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες· οι διαγραφές σημειώνονται με το σύμβολο ▌.

[1] ΕΕ C της , σ. .

[2]  Οδηγία 2014/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, περί της ευρωπαϊκής εντολής έρευνας σε ποινικές υποθέσεις (ΕΕ L 130 της 1.5.2014, σ. 1).

 

[3]  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

[4]  Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89).

[5]  Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37).

[6] Οδηγία 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία (ΕΕ L 280 της 26.10.2010, σ. 1).

[7] Οδηγία 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (ΕΕ L 142 της 1.6.2012, σ. 1).

[8] Οδηγία 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας (ΕΕ L 294 της 6.11.2013, σ. 1).

[9] Οδηγία (ΕΕ) 2016/343 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, για την ενίσχυση ορισμένων πτυχών του τεκμηρίου αθωότητας και του δικαιώματος παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη του στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας (ΕΕ L 65 της 11.3.2016, σ. 1).

[10] Οδηγία (ΕΕ) 2016/800 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (ΕΕ L 132 της 21.5.2016, σ. 1).

[11] Οδηγία (ΕΕ) 2016/1919 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με τη δικαστική αρωγή για υπόπτους και κατηγορουμένους στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και για καταζητουμένους σε διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης (ΕΕ L 297 της 4.11.2016, σ. 1).

 

[12]  Απόφαση-πλαίσιο 2009/948/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την πρόληψη και τον διακανονισμό συγκρούσεων δικαιοδοσίας σε ποινικές υποθέσεις (ΕΕ L 328 της 15.12.2009, σ. 42).

[13]  Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΕΕ L 321 της 17.12.2018, σ. 36).

[14]  Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88 της 31.3.2017, σ. 6).

[15]  Οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 335 της 17.12.2011, σ. 1).

[16]  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).

[17] Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).

[18]  Γνωμοδότηση 7/2019 του ΕΕΠΔ σχετικά με τις προτάσεις για την ευρωπαϊκή εντολή υποβολής και την ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων σε ποινικές υποθέσεις (6 Νοεμβρίου 2019).

[19] Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (EE L 241 της 17.9.2015, σ. 1).

[20] Οδηγία 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Αυγούστου 2013, για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 14.8.2013, σ. 8).

[21] Απόφαση 2008/976/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 130).

Τελευταία ενημέρωση: 6 Ιανουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου