ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за временна дерогация от някои разпоредби на Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на използването на технологии от доставчици на междуличностни съобщителни услуги без номерà за обработка на лични и други данни за целите на борбата със сексуалното насилие над деца онлайн

11.12.2020 - (COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD)) - ***I

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Биргит Зипел


Процедура : 2020/0259(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A9-0258/2020
Внесени текстове :
A9-0258/2020
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за временна дерогация от някои разпоредби на Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на използването на технологии от доставчици на междуличностни съобщителни услуги без номерà за обработка на лични и други данни за целите на борбата със сексуалното насилие над деца онлайн

(COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD))

(Обикновена законодателна процедура: (първо четене)

Европейският парламент,

 като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2020)0568),

 като взе предвид член 294, параграф 2, член 16, параграф 2 и член 114, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C9-0288/2020),

 като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 29 октомври 2020 г.[1],

 като взе предвид член 59 от своя правилник,

 като взе предвид становището на комисията по правата на жените и равенството между половете,

 като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A9-0258/2020),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

 

Изменение  1

Предложение за регламент

Заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

относно временна дерогация от някои разпоредби на Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на използването на технологии от доставчици на междуличностни съобщителни услуги без номерà за обработка на лични и други данни за целите на борбата със сексуалното насилие над деца онлайн

относно временно ограничение на някои права и задължения по Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на използването на конкретни технологии от доставчици на междуличностни съобщителни услуги без номерà за обработка на лични данни за целите на борбата със сексуалното насилие над деца онлайн

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Директива 2002/58/ЕО се прилага при обработката на лични данни във връзка с предоставянето на публично достъпни електронни съобщителни услуги. Определението на електронна съобщителна услуга може да бъде намерено понастоящем в член 2, буква в) от Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета4. Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета5 отменя Директива 2002/21/ЕО, считано от 21 декември 2020 г. От тази дата определението за електронни съобщителни услуги ще бъде заменено с ново определение, в член 2, точка 4 от Директива (ЕС) 2018/1972, което включва междуличностните съобщителни услуги без номерà по смисъла на определението в член 2, точка 7 от посочената директива. Следователно онези услуги, които включват например пренос на глас чрез интернет протокол, услуги за изпращане на съобщения и уеб базирана електронна поща, ще попаднат в обхвата на Директива 2002/58/ЕО, считано от 21 декември 2020 г.

(2) Директива 2002/58/ЕО се прилага при обработката на лични данни във връзка с предоставянето на публично достъпни електронни съобщителни услуги. До 21 декември 2020 г. се прилагаше определението на електронна съобщителна услуга, посочено в член 2, буква в) от Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета4. На тази дата Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета5 отмени Директива 2002/21/ЕО. Определението за електронни съобщителни услуги в член 2, точка 4 от Директива (ЕС) 2018/1972 включва междуличностните съобщителни услуги без номерà по смисъла на определението в член 2, точка 7 от посочената директива. Следователно онези услуги, които включват например пренос на глас чрез интернет протокол, услуги за изпращане на съобщения и уеб базирана електронна поща, са включени в обхвата на Директива 2002/58/ЕО, считано от 21 декември 2020 г.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) В съответствие с член 6, параграф 1 от Договора за Европейския съюз Съюзът признава правата, свободите и принципите, прогласени в Хартата на основните права на Европейския съюз. С член 7 от Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“) се защитава основното право на всеки на зачитане на неговия или нейния личен и семеен живот, дома и комуникациите, което включва поверителността на съобщенията. В член 8 от Хартата се съдържа правото на защита на личните данни. В член 24, параграф 2 от Хартата се посочва, че при всички действия, които се предприемат от публичните органи или частни институции по отношение на децата, висшият интерес на детето трябва да бъде от първостепенно значение.

(3) В съответствие с член 6, параграф 1 от Договора за Европейския съюз Съюзът признава правата, свободите и принципите, прогласени в Хартата на основните права на Европейския съюз. С член 7 от Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“) се защитава основното право на всеки на зачитане на неговия или нейния личен и семеен живот, дома и комуникациите, което включва поверителността на съобщенията. В член 8 от Хартата се съдържа правото на защита на личните данни. В член 3, параграф 1 от Конвенцията на Организацията на обединените нации от 1989 г. за правата на детето (КООНПД) и в член 24, параграф 2 от Хартата се посочва, че при всички действия, които се предприемат от публичните органи или частни институции по отношение на децата, висшият интерес на детето трябва да бъде от първостепенно значение. Освен това член 3, параграф 3 от КООНПД и член 24, параграф 1 от Хартата пораждат правото на децата на закрила и на грижи, които са необходими за тяхното благоденствие.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Сексуалното насилие и сексуалната експлоатация на деца представляват сериозни нарушения на правата на човека, по-специално на правата на децата да бъдат защитени от всякакви форми на насилие, злоупотреба и пренебрежение, малтретиране или експлоатация, включително сексуално насилие, както е предвидено в Конвенцията за правата на детето на Организацията на обединените нации от 1989 г. и в Хартата. Цифровизацията донесе много ползи за обществото и икономиката, но също така предизвикателства, сред които увеличаване на сексуалното насилие над деца онлайн. Защитата на децата онлайн е един от приоритетите на Съюза. На 24 юли 2020 г. Европейската комисия прие стратегия на ЕС за по-ефективна борба срещу сексуалното насилие над деца6(„стратегията“), която има за цел да се реагира по ефективен начин на равнището на ЕС срещу престъплението сексуално насилие над деца.

(4) Защитата на децата е един от приоритетите на Съюза. Сексуалното насилие и сексуалната експлоатация на деца представляват сериозни нарушения на правата на човека и на основните права, по-специално на правата на децата да бъдат защитени от всякакви форми на насилие, злоупотреба и пренебрежение, малтретиране или експлоатация, включително сексуално насилие, както е предвидено в Конвенцията за правата на детето на Организацията на обединените нации от 1989 г. и в Хартата. Цифровизацията донесе много ползи за обществото и икономиката, но също така предизвикателства, включително увеличаване на сексуалното насилие над деца онлайн в резултат на по-широкия достъп до потенциални жертви и рязко увеличаване на обмена на материали, съдържащи сексуално насилие над деца онлайн. Материалите, съдържащи сексуално насилие над деца онлайн, се основават на действително насилие във физическия свят, където по-голямата част от злоупотребите се извършват от членове на семейството или близки до него.

_________________

_________________

6 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, Стратегия на ЕС за по-ефективна борба със сексуалното насилие над деца, 24.7.2020 г., COM(2020) 607 final.

 

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) Подрастващите младежи имат правото да откриват сексуалната си идентичност в безопасна и лична среда. Увеличаването на докладвания брой материали, съдържащи сексуално насилие над деца онлайн, се дължи отчасти и на появяващата се практика на подрастващите младежи, които с развитието на сексуалните си идентичност и опит си правят снимки и видеоматериали и ги изпращат на връстници или ги споделят без сексуална мотивация. Освен това възрастта за изразяване на съгласие за сексуални действия се различава в отделните държави членки. Ако ползвателите са достигнали възрастта за съгласие за сексуални действия съгласно националното право, на правоприлагащите органи не следва да се съобщава относно склоняването на деца.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Някои доставчици на междуличностни съобщителни услуги без номерà, например уеб базирана електронна пощa и услуги за изпращане на съобщения, вече доброволно използват специални технологии за откриване и докладване на сексуално насилие над деца онлайн на правоприлагащите органи и на организациите, действащи в обществен интерес срещу сексуалното насилие над деца, или за премахване на материалите, съдържащи сексуално насилие над деца. Тези организации препращат към национални горещи линии за докладване на материали, съдържащи сексуално насилие над деца, както и към организации, които се намират както в ЕС, така и в трети държави, чиято цел е да се намали сексуалната експлоатация на деца и да се предотврати виктимизацията на деца.  Като съвкупност тези доброволни дейности играят ценна роля за подпомагане на идентифицирането и спасяването на жертвите и за намаляване на по-нататъшното разпространение на материали, съдържащи сексуално насилие над деца, като същевременно допринасят за идентифицирането и разследването на нарушителите и за предотвратяване на престъпления, състоящи се в сексуално насилие над деца.

(5) Някои доставчици на междуличностни съобщителни услуги без номерà, например уеб базирана електронна пощa и услуги за изпращане на съобщения, вече доброволно използват в рамките на услугите си специални технологии за разкриване и докладване на сексуално насилие над деца онлайн на правоприлагащите органи и на организациите, действащи в обществен интерес срещу сексуалното насилие над деца, чрез сканиране или на съдържанието, като изображения и текст, или на данните за трафика на съобщения, като в някои случаи използват данни за минали периоди. Технологията, използвана за тези дейности, може да бъде технология за хеширане на изображения и видеоматериали и класификатори и изкуствен интелект за анализиране на текст или на данни за трафика. Доставчиците препращат към национални горещи линии за докладване на материали, съдържащи сексуално насилие над деца, както и към организации, които се намират както в ЕС, така и в трети държави, чиято цел е да се идентифицират децата и да се намали сексуалната експлоатация и сексуално насилие над деца, както и да се предотврати виктимизацията на деца, по-специално Националния център за изчезнали и експлоатирани деца (NCMEC) в Съединените щати. Такива организации обикновено не попадат в обхвата на Регламент (ЕС) 2016/679. Като съвкупност такива доброволни дейности играят ценна роля за подпомагане на идентифицирането и спасяването на жертвите, чиито основни права на човешко достойнство и на физическа и психическа неприкосновеност са били сериозно нарушени, и за намаляване на по-нататъшното разпространение на материали, съдържащи сексуално насилие над деца, като същевременно допринасят за идентифицирането и разследването на нарушителите и за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, състоящи се в сексуално насилие над деца.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 5 а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a) Независимо от законната им цел тези действия недвусмислено представляват намеса в основните права на зачитане на неприкосновеността на личния живот и на защита на данните на засегнатите лица, по-специално ползватели, потенциални извършители и жертви. Нито едно ограничение на основното право на зачитане на личния и семейния живот, включително на поверителност на съобщенията, не може да бъде обосновано само с мотива, че някои технологии са били внедрени по-рано, когато съответните услуги не са представлявали електронни съобщителни услуги от правна гледна точка. Подобна намеса е възможна само при определени условия. Тя трябва да бъде предвидена в закон, да зачита същността на правата на личен и семеен живот и на защитата на личните данни и в съответствие с принципа на пропорционалност да е необходима и действително да отговаря на признати от Съюза цели от общ интерес или на необходимостта да се защитят правата и свободите на други хора, както е предвидено в член 52, параграф 1 от Хартата. Когато тези мерки постоянно включват общо и неизбирателно наблюдение и анализ на съобщенията на всички ползватели, те нарушават правото на поверителност на съобщенията, както постанови Съдът на ЕС по съединени дела C-511/18, C-512/18 и C-520/18 – La Quadrature и др.1a и по съединени дела C-293/12 – Digital Rights Ireland и C-594/12 – Seitlinger.

 

_________________

 

1a  ECLI:EU:C:2020:791.

 

 ECLI:EU:C:2014:238

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) До 20 декември 2020 г. обработката на лични данни от доставчици на междуличностни съобщителни услуги без номерà чрез доброволни мерки с цел откриване и докладване на сексуално насилие над деца онлайн и премахване на материалите, съдържащи сексуално насилие над деца, се урежда от Регламент (ЕС) 2016/679.

(6) Обработката на лични данни от доставчици на междуличностни съобщителни услуги без номерà чрез доброволни мерки с цел разкриване и докладване на сексуално насилие над деца онлайн и премахване на материалите, съдържащи сексуално насилие над деца онлайн, се урежда от Регламент (ЕС) 2016/679. Директива (ЕС) 2018/1972 няма пряко въздействие върху доставчиците на междуличностни съобщителни услуги без номерà.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Директива 2002/58/ЕО не съдържа специални разпоредби относно обработката на лични и други данни във връзка с предоставянето на електронни съобщителни услуги с цел откриване и докладване на сексуално насилие над деца онлайн и премахване на материалите, съдържащи сексуално насилие над деца. При все това съгласно член 15, параграф 1 от Директива 2002/58/ЕО държавите членки могат да приемат законодателни мерки за ограничаване на обхвата на правата и задълженията, предвидени, inter alia, в членове 5 и 6 от посочената директива, които засягат поверителността на съобщенията и данните за трафика, с цел предотвратяване, разследване, откриване и преследване на престъпления, свързани със сексуално насилие над деца. При липсата на такива законодателни мерки и в очакване на приемането на нова по-дългосрочна правна рамка за ефективна борба със сексуалното насилие над деца на равнището на Съюза, както е обявено в Стратегията, доставчиците на междуличностни съобщителни услуги без номерà няма да имат правно основание да продължат да откриват и докладват за сексуално насилие над деца онлайн и да премахват материалите, съдържащи сексуално насилие над деца в своите услуги след 21 декември 2020 г.

(7) Директива 2002/58/ЕО не съдържа специални разпоредби относно обработката на лични данни във връзка с предоставянето на електронни съобщителни услуги с цел разкриване и докладване на сексуално насилие над деца онлайн и премахване на материалите, съдържащи сексуално насилие над деца. При все това съгласно член 15, параграф 1 от Директива 2002/58/ЕО държавите членки могат да приемат законодателни мерки за ограничаване на обхвата на правата и задълженията, предвидени, inter alia, в членове 5 и 6 от посочената директива, които засягат поверителността на съобщенията и данните за трафика, с цел предотвратяване, разследване, разкриване и преследване на престъпления, свързани със сексуално насилие над деца. При липсата на такива национални законодателни мерки и в очакване на приемането на по-дългосрочна правна рамка за ефективна борба със сексуалното насилие над деца на равнището на Съюза тези доброволни мерки на доставчиците на междуличностни съобщителни услуги без номерà не могат да продължат да се позовават само на член 6 от Регламент (ЕС) 2016/679, за да се продължи разкриването и докладването за сексуално насилие над деца онлайн и премахването на материалите, съдържащи сексуално насилие над деца онлайн, от своите услуги след 21 декември 2020 г. В настоящия регламент не се предвижда обработка на лични данни чрез междуличностни съобщителни услуги без номерà единствено с цел разкриване и докладване на сексуално насилие над деца онлайн и премахване на материали, съдържащи сексуално насилие над деца онлайн, от техните услуги, а в него се предвижда ограничение на някои права и задължения, предвидени в Директива 2002/58/EО. В него също така се определят допълнителни гаранции, които трябва да бъдат спазвани от доставчиците на междуличностни съобщителни услуги без номерà, ако желаят да се позовават на настоящия регламент.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 7 а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) Обработката на изображения и видеоматериали за целите на настоящия регламент следва винаги да се счита за обработване на специални категории лични данни по смисъла на член 9 от Регламент (EС) 2016/679, тъй като изображенията и видеоматериалите са биометрични данни, които се обработват посредством специални технически средства, позволяващи уникална идентификация или удостоверяване на автентичността на дадено физическо лице.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Ето защо в настоящия регламент се предвижда временна дерогация от член 5, параграф 1 и член 6 от Директива 2002/58/ЕО, с които се защитават поверителността на съобщенията и данните за трафика. Тъй като Директива 2002/58/ЕО е приета на основание член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, е уместно настоящият регламент да се приеме на същото правно основание. Освен това не всички държави членки са приели законодателни мерки на национално ниво за ограничаване на обхвата на правата и задълженията, предвидени в тези разпоредби, в съответствие с член 15, параграф 1 от Директива 2002/58/ЕО, и приемането на такива мерки се съпътства от значителен риск от фрагментиране, което може да има отрицателно въздействие върху вътрешния пазар.

(8) Ето защо в настоящия регламент се предвижда временно ограничение на член 5, параграф 1 и член 6, параграф 1 от Директива 2002/58/ЕО, с които се защитават поверителността на съобщенията и данните за трафика. Поради това доброволните мерки, прилагани от доставчици, които предлагат в Съюза междуличностни съобщителни услуги без номерà единствено с цел разкриване и докладване на сексуално насилие над деца онлайн и за разкриване, премахване и докладване на материали, съдържащи сексуално насилие над деца онлайн, подлежат на гаранциите и условията, предвидени в настоящия регламент, както и в Регламент (EС) 2016/679.  Тъй като Директива 2002/58/ЕО е приета на основание член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, е уместно настоящият регламент да се приеме на същото правно основание. Когато държавите членки приемат законодателни мерки на национално ниво за ограничаване на обхвата на правата и задълженията, предвидени в тези разпоредби, в съответствие с член 15, параграф 1 от Директива 2002/58/ЕО, те следва да спазват Регламент (EС) 2016/679, и по-специално член 23 от него.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Като се има предвид, че електронните комуникации между физически лица обикновено се квалифицират като лични данни, настоящият регламент следва да се основава и на член 16 от Договора, с който се въвежда специално правно основание за приемането на правила във връзка със защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции на Съюза и от страна на държавите членки при осъществяването на дейности, които попадат в обхвата на законодателството на Съюза, и правила във връзка със свободното движение на тези данни.

(9) Като се има предвид, че свързаните с електронните комуникации между физически лица данни винаги се квалифицират като лични данни, настоящият регламент следва да се основава и на член 16 от Договора за функционирането на Европейския съюз, с който се въвежда специално правно основание за приемането на правила във връзка със защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции на Съюза и от страна на държавите членки при осъществяването на дейности, които попадат в обхвата на законодателството на Съюза, и правила във връзка със свободното движение на тези данни.

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 10

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Доколкото обработката на лични данни във връзка с предоставянето на електронни съобщителни услуги от междуличностни съобщителни услуги без номерà единствено с цел откриване и докладване на сексуално насилие над деца онлайн и премахване на материалите, съдържащи сексуално насилие над деца, попада в обхвата на дерогацията, предвидена в настоящия регламент, Регламент (ЕС) 2016/679 се прилага за тази обработка, включително изискването за извършване на оценка на въздействието на предвидените операции по обработване, когато е целесъобразно, съгласно член 35 от посочения регламент, преди внедряването на съответните технологии.

(10) Доколкото обработката на лични данни във връзка с предоставянето на електронни съобщителни услуги от междуличностни съобщителни услуги без номерà единствено с цел разкриване и докладване на сексуално насилие над деца онлайн и премахване на материалите, съдържащи сексуално насилие над деца онлайн, попада в обхвата на ограничението, предвидено в настоящия регламент, Регламент (ЕС) 2016/679 се прилага за тази обработка, включително, но без да се ограничава само до това, неговите разпоредби относно принципите, свързани с обработването на лични данни (член 5), законосъобразността на обработването (член 6), обработването на специални категории лични данни (член 9), ограниченията (член 23), сигурността на обработването (член 32), предаването на лични данни на трети държави или международни организации (глава V), независимите надзорни органи (глава VI), сътрудничеството и съгласуваността (глава VII) и средствата за правна защита, отговорност за причинени вреди и санкции (глава VIII), както и изискването за извършване на оценка на въздействието на предвидените операции по обработване съгласно член 35 от посочения регламент преди внедряването на каквито и да било съответни технологии и изискването съгласно член 36 от него за консултиране със съответния надзорен орган преди обработването на данните или в случай на технологии, анализиращи данни за трафика или съдържанието с цел установяване на възможни случаи на склоняване на деца – предварително разрешение от надзорните органи.

 

Изменение  14

Предложение за регламент

Съображение 11

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Тъй като единствената цел на настоящия регламент е да се даде възможност за продължаване на някои съществуващи дейности за борба със сексуалното насилие над деца онлайн, дерогацията, предвидена в настоящия регламент, следва да бъде ограничена до утвърдена технология, която редовно се използва от междуличностни съобщителни услуги без номерà с цел откриване и докладване на сексуално насилие над деца онлайн и премахване на материалите, съдържащи сексуално насилие над деца, преди влизането в сила на настоящия регламент. Позоваването на технологията включва, когато е необходимо, преглед от човек, пряко свързан с използването на технологията и надзора върху нея. Поради това въпросната технология следва да се използва често в сектора без непременно да се изисква всички доставчици да я използват и без да се изключва по-нататъшното ѝ развитие по начин, благоприятен за поверителността. В това отношение следва да е без значение дали конкретен доставчик, който възнамерява да се позове на тази дерогация, вече използва или не такава технология към датата на влизане в сила на настоящия регламент. Видовете внедрени технологии следва да водят до най-ниска степен на вмешателство в неприкосновеността на личния живот съобразно съвременното технологично равнище в този сектор и не бива да включват систематично филтриране и сканиране на съобщения, съдържащи текст, а само да проверяват отделни съобщения при наличие на конкретни елементи, даващи основание да се заподозре евентуално сексуално насилие над деца.

(11) Тъй като настоящият регламент има за цел да се даде възможност за продължаване на определени съществуващи дейности, имащи за цел разкриването, докладването и премахването на материали със сексуално насилие над деца онлайн, които са в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679, ограничението, предвидено в настоящия регламент, следва да бъде ограничено до технология, която е преминала предварителна консултация съгласно член 36 от Регламент (ЕС) 2016/679, или когато от настоящия регламент се изисква предварително разрешение от национален надзорен орган – технология, която редовно се използва от междуличностни съобщителни услуги без номерà единствено с цел разкриване и докладване на сексуално насилие над деца онлайн и премахване на материали, съдържащи сексуално насилие над деца онлайн. Позоваването на технологията включва преглед от човек, пряко свързан с използването на технологията и надзора върху нейното функциониране, с оглед да се избегне ненужната и несъразмерна намеса в основните права. Поради това въпросната технология следва да се използва често в сектора без непременно да се изисква всички доставчици да я използват и без да се изключва по-нататъшното ѝ развитие по начин, благоприятен за поверителността. В това отношение следва да е без значение дали конкретен доставчик, който възнамерява да се позове на ограничението, предвидено в настоящия регламент, вече използва или не такава технология към датата на влизане в сила на настоящия регламент. Видовете внедрени технологии следва да водят до най-ниска степен на вмешателство в неприкосновеността на личния живот съобразно съвременното технологично равнище в този сектор  и не следва да се използват за систематично филтриране и сканиране на съобщения, съдържащи текст, а само за проверка на отделни съобщения при наличие на конкретни елементи, даващи основание да се заподозре евентуално сексуално насилие над деца. Доколкото те се използват за сканиране на съобщения, съдържащи текст, технологиите не следва да могат да разбират същността на съдържанието, а следва само да откриват модели, които насочват към евентуално сексуално насилие над деца онлайн.

Изменение  15

Предложение за регламент

Съображение 13

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Личните и други данни, използвани при извършване на дейностите, обхванати от дерогацията, предвидена в настоящия регламент, както и срокът, през който данните се запазват впоследствие в случай на положителни резултати, следва да бъдат сведени до минимум, за да се гарантира, че дерогацията остава ограничена до строго необходимото.

(13) Личните данни, използвани при извършване на дейностите, обхванати от ограничението, предвидено в настоящия регламент, както и срокът, през който данните и всеки резултат от обработката на тези данни се запазват впоследствие в случай на положителни резултати, следва да бъдат сведени до минимум и ограничени до строго необходимото, за да се гарантира, че намесата в поверителността на съобщенията остава възможно най-ограничена.

Изменение  16

Предложение за регламент

Съображение 14

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) За да се осигури прозрачност и отчетност по отношение на дейностите, предприемани по силата на дерогацията, доставчиците следва да публикуват ежегодно доклади за обработката, попадаща в обхвата на настоящия регламент, включително за вида и обема на обработените данни, броя на идентифицираните случаи, приложените мерки за подбор и усъвършенстване на ключовите показатели, броя и процента на грешките (фалшиви положителни) при различните внедрени технологии, приложените мерки за ограничаване на процента на грешка и постигнатия процент на грешка, приложените политика за съхранение и гаранции за защита на данните.

(14) За да се осигури прозрачност и отчетност по отношение на дейностите, предприемани по силата на ограничението, предвидено в настоящия регламент, доставчиците на междуличностни съобщителни услуги следва да публикуват и представят в срок от шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент и ежегодно след това доклади за обработката, попадаща в обхвата на настоящия регламент, включително за вида и обема на обработените данни, основанието за предаването на лични данни съгласно член 6 от Регламент (ЕС) 2016/679, основанието за предаването на лични данни извън Съюза съгласно глава V от Регламент (ЕС) 2016/679, когато е приложимо, броя на идентифицираните случаи, броя на случаите, в които даден ползвател е подал жалба до вътрешния механизъм за правна защита или до съдебен орган, и резултата от тези производства, приложените мерки за подбор и усъвършенстване на ключовите показатели, броя и процента на грешките (фалшиви положителни) при различните внедрени технологии, приложените мерки за ограничаване на процента на грешка и постигнатия процент на грешка, приложените политика за съхранение и гаранции за защита на данните в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679. Доставчиците следва да представят също така своите доклади на надзорните органи в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

Изменение  17

Предложение за регламент

Съображение 14 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a) За да подпомогне компетентните надзорни органи при изпълнението на задачите им, Комисията следва да изиска от Европейския комитет по защита на данните да издаде насоки относно спазването на Регламент (ЕС) 2016/679 при обработката, попадаща в обхвата на ограничението, предвидено в настоящия регламент. Тези насоки следва по-специално да подпомагат надзорните органи при предоставянето на консултации в рамките на процедурата за предварителна консултация, предвидена в член 36 от Регламент (ЕС) 2016/679, която следва да се извършва, когато се преценява дали дадена установена или нова технология, която ще се използва, е най-съвременна, предполага най-малка намеса в неприкосновеността на личния живот и функционира на подходящо правно основание съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.

Изменение  18

Предложение за регламент

Съображение 15

 

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Настоящият регламент следва да влезе в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз, за да се гарантира неговата приложимост от 21 декември 2020 г.

заличава се

Изменение  19

Предложение за регламент

Съображение 16

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) С настоящия регламент се ограничава правото на защита на поверителността на съобщенията и се въвежда дерогация от решението, възприето в Директива (ЕС) 2018/1972, междуличностните съобщителни услуги без номерà да бъдат подчинени на същите правила като всички други електронни съобщителни услуги по отношение на неприкосновеността на личния живот. Поради това срокът на прилагане на настоящия регламент следва да бъде ограничен до 31 декември 2025 г., т.е. за срок, който в разумна степен е необходим за приемането на нова дългосрочна правна рамка с по-подробно разписани гаранции. В случай че дългосрочното законодателство бъде прието и влезе в сила преди тази дата, с него следва да се отмени настоящият регламент.

(16) С настоящия регламент се ограничава правото на защита на поверителността на съобщенията, извършвани от междуличностни съобщителни услуги без номерà единствено с цел разкриване и премахване на материали, съдържащи сексуално насилие над деца онлайн, и докладване за това на правоприлагащите органи и на организациите, действащи в обществен интерес срещу сексуалното насилие над деца, както и за разкриване или докладване  на сексуално насилие над деца онлайн пред правоприлагащите органи . Поради това срокът на прилагане на настоящия регламент следва да бъде ограничен до 31 декември 2022 г. В случай че дългосрочното законодателство бъде прието и влезе в сила преди тази дата, с него следва да се отмени настоящият регламент.

Изменение  20

Предложение за регламент

Съображение 17 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17a) Надзорните органи, отговарящи за наблюдението на прилагането на настоящия регламент, следва да бъдат същите като независимите надзорни органи, определени съгласно глава VI от Регламент (ЕС) 2016/679.

Изменение  21

Предложение за регламент

Съображение 17 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17б) Криптирането от край до край е важен инструмент за гарантиране на сигурни и поверителни съобщения на ползвателите, включително на децата. При всяко отслабване на криптирането би могло да се злоупотребява от страна на злонамерени трети лица. Поради това нищо в настоящия регламент не следва да се тълкува като забрана или отслабване на криптирането от край до край.

Изменение  22

Предложение за регламент

Съображение 17 в (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17в) Правото на зачитане на личния и семейния живот, включително на поверителността на съобщенията, е основно право, гарантирано от член 7 от Хартата. Следователно тя е и предпоставка за сигурни комуникации между жертвите на сексуално насилие над деца и доверено пълнолетно лице или организации, които работят активно в борбата срещу сексуалното насилие над деца, както и в комуникацията между жертвите и техните адвокати.

Изменение  23

Предложение за регламент

Съображение 17 г (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17г) Всички съобщения между обвиняем или осъдено лице и негов адвокат следва да бъдат защитени, за да се гарантират основните права на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес съгласно член 47 от Хартата, както и правото на презумпция за невиновност и правото на защита съгласно член 48 от нея.

Изменение  24

Предложение за регламент

Съображение 18

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) Целта на настоящия регламент е да се въведе временна дерогация от някои разпоредби на Директива 2002/58/ЕО, без това да доведе до фрагментиране на вътрешния пазар. Освен това националното законодателство най-вероятно няма да може да бъде прието своевременно във всички държави членки. Тъй като тази цел не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, предвиден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели. С него се въвежда временна и строго ограничена дерогация от приложимостта на член 5, параграф 1 и член 6 от Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации, допълнена от определени гаранции, за да се гарантира, че с нея не се надхвърля необходимото за постигането на заложените цели.

(18) Целта на настоящия регламент е да се въведе временно ограничение на конкретни разпоредби на Директива 2002/58/ЕО, без това да доведе до фрагментиране на вътрешния пазар. Освен това националното законодателство най-вероятно няма да може да бъде прието своевременно във всички държави членки. Тъй като тази цел не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, предвиден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели. С него се въвежда временно и строго ограничено ограничение на приложимостта на член 5, параграф 1 и член 6, параграф 1 от Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации, допълнена от определени гаранции, за да се гарантира, че с нея не се надхвърля необходимото за постигането на заложените цели.

Изменение  25

Предложение за регламент

Съображение 19

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) В съответствие с член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета7 беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, който излезе със становище на [...] г.,

(19) В съответствие с член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета7 беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, който излезе със становище на 10 ноември 2020 г.,

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 1

Член 1

Предмет

Предмет

С настоящия регламент се определят временни и строго ограничени правила, които дерогират от някои задължения, предвидени в Директива 2002/58/ЕО, с единствената цел да се даде възможност на доставчиците на междуличностни съобщителни услуги без номерà да продължат да използват технологиите за обработка на лични и други данни до степента, необходима за откриване и докладване на сексуално насилие над деца онлайн и премахване на материалите, съдържащи сексуално насилие над деца, в своите услуги.

С настоящия регламент се определят временни и строго ограничени правила, които ограничават някои права и задължения, предвидени в Директива 2002/58/ЕО, с единствената цел да се даде възможност на доставчиците на определени междуличностни съобщителни услуги без номерà да продължат, като същевременно изцяло спазват правата и задълженията, определени в Регламент (EС) 2016/679, да използват специални технологии, по-специално използването на уникален неконвертируем цифров подпис („хеш“) и използването на технологии за анализ на данни за трафика или съдържанието с единствената цел за обработка на лични данни до степента, строго необходима за разкриване и докладване на сексуално насилие над деца онлайн и за премахване на материалите, съдържащи сексуално насилие над деца онлайн, от своите услуги.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 2

Член 2

Определения

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1) „междуличностна съобщителна услуга без номер“ означава услуга по смисъла на член 2, точка 7 от Директива (ЕС) 2018/1972;

(1) „междуличностна съобщителна услуга без номер“ означава междуличностна съобщителна услуга без номер по смисъла на член 2, точка 7 от Директива (ЕС) 2018/1972;

(2) „сексуално насилие над деца онлайн“ означава:

(2) материал, съдържащ сексуално насилие над деца онлайн“ означава:

a) материал, който представлява детска порнография по смисъла на член 2, буква в) от Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета;

a) детска порнография по смисъла на член 2, буква в) от Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета;

б) склоняване на деца за целите на извършване на сексуални действия с дете или производството на детска порнография по един от следните начини:

 

i) подмамване на детето чрез предлагане на подаръци или други облаги;

 

ii) сплашване на детето с отрицателна последица, която може да има значително въздействие върху детето;

 

iii) представяне на детето или предоставяне на негово разположение на порнографски материали.

 

„порнографско представление“ по смисъла на член 2, буква д) от Директива 2011/93/ЕС.

„порнографско представление“ по смисъла на член 2, буква д) от Директива 2011/93/ЕС.

 

(2а) „склоняване на деца“ означава всяко умишлено деяние, което представлява престъпление съгласно член 6 от Директива 2011/93/ЕО;

 

(2б) „сексуално насилие над деца онлайн“ означава „материал, съдържащ сексуално насилие над деца онлайн“ и „склоняване на деца“;

 

(2в) „намиране на съответствие на материал, съдържащ сексуално насилие над деца онлайн“ означава съвпадение в резултат на сравнение между изображение или видеоматериал и „хеш“ от база данни, която съдържа проверени материали, съдържащи сексуално насилие над деца онлайн, и е поддържана от организация, призната от Комисията съгласно член 3е от настоящия регламент.

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 3

Член 3

Приложно поле на дерогацията

Приложно поле на ограничението

Специалните задължения, предвидени в член 5, параграф 1 и член 6 от Директива 2002/58/ЕО, не се прилагат за обработката на лични и други данни във връзка с предоставянето на междуличностни съобщителни услуги без номерà, които са строго необходими за използването на технология единствено с цел премахване на материали, съдържащи сексуално насилие над деца, и откриване или докладване на сексуално насилие над деца онлайн на правоприлагащите органи и на организациите, действащи в обществен интерес срещу сексуалното насилие над деца, при условие че:

1. Специалните права и задължения, предвидени в член 5, параграф 1 и член 6, параграф 1 от Директива 2002/58/ЕО, се ограничават по отношение на поверителността на съобщенията, включващи обработката на лични данни във връзка с предоставянето на междуличностни съобщителни услуги без номерà, при условие че такова ограничение е строго необходимо за използването на конкретна технология единствено с цел разкриване и премахване на материали, съдържащи сексуално насилие над деца онлайн, и докладването им пред правоприлагащите органи и организациите, действащи в обществен интерес, и за разкриване на сексуално насилие над деца онлайн и докладването му пред правоприлагащите органи, при условие че:

a) обработката е пропорционална и ограничена до утвърдени технологии, които редовно са използвани за тази цел от доставчиците на междуличностни съобщителни услуги без номерà преди влизането в сила на настоящия регламент и са в съответствие с технологичното равнище, използвано в сектора, и водят до най-ниска степен на вмешателство в неприкосновеността на личния живот;

a) обработката е пропорционална и ограничена до технологии, които редовно са използвани единствено за тази цел от доставчиците на междуличностни съобщителни услуги без номерà и при условие че технологиите отговарят на всяко едно от следните условия:

 

i) те са в съответствие с най-съвременните технологии в отрасъла и нарушават в най-малка степен неприкосновеността на личния живот, включително по отношение на принципа на защита на данните още при проектирането и по подразбиране, както е предвидено в член 25 от Регламент (ЕС) № 2016/679, и доколкото се използват за сканиране на съобщения, съдържащи текст, не са в състояние да разберат същността на съдържанието, а само да откриват модели, които свидетелстват за възможно сексуално насилие над деца онлайн;

 

ii) предварителна оценка на въздействието върху защитата на данните съгласно член 35 от Регламент (ЕС) 2016/679 и процедура за предварителна консултация съгласно член 36 от Регламент (ЕС) 2016/679 са били извършени в съответствие с член 3а от настоящия регламент и са показали, че обработката не би довела до висок риск за правата и свободите на физическите лица или че администраторът е предприел мерки за намаляване на риска;

 

iii) в случай на технологии, анализиращи данни за трафика или за съдържанието с цел установяване на възможни случаи на склоняване на деца, е дадено предварително разрешение от надзорните органи след извършване на предварителна оценка на въздействието върху защитата на данните и консултация с надзорния орган;

 

iv) обработката се основава на член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, при условие че са изпълнени всички условия, предвидени в настоящия регламент, без да се засяга Регламент (ЕС) 2016/679;

v) категориите лични данни, които се обработват за всяка операция по обработка, са данните за съдържанието, свързаните с тях данни за трафика, както и създадените чрез такава обработка други лични данни;

vi) съществуват вътрешни процедури в рамките на междуличностната съобщителна услуга без номерà за предотвратяване на злоупотреби, неразрешен достъп или неразрешено предаване;

 

vii) самоличността и категориите на администратора или администраторите са ясно определени;

 

viii) доставчикът на междуличностни съобщителни услуги без номерà осигурява човешки надзор и намеса при обработката на лични данни и не се изпращат „намерени съответствия от материали, съдържащи сексуално насилие над деца онлайн“, на правоприлагащите органи или организации, както е посочено в член 3е от настоящия регламент, без предварително потвърждение от човек;

 

ix) доставчикът на междуличностни съобщителни услуги без номерà осигурява човешки надзор и намеса при обработката на лични данни и на правоприлагащите органи не се изпращат основателни съмнения, основаващи се на конкретни елементи, за сексуално насилие над деца онлайн, без да е извършено предварително потвърждение от човек;

 

x) въведени са подходящи процедури и механизми за правна защита, за да се гарантира, че физическите лица могат да подават жалби до доставчика на междуличностните съобщителни услуги без номерà в разумен срок, за да може ползвателят да представи мнението си в съответствие с член 3в;

 

xi)  без да се засяга предвидената в член 13 и член 14 от Регламент (EС) 2016/679 информация, субектите на данните се информират за ограничаването на поверителността на техните съобщения единствено с цел премахване на материали, съдържащи сексуално насилие над деца, и разкриване или докладване на материали, съдържащи сексуално насилие над деца, включително възможността личните данни да бъдат споделяни с правоприлагащите органи и организациите, действащи в обществен интерес срещу сексуалното насилие над деца;

 

xii) в случай на „намиране на съответствие на материал, съдържащ сексуално насилие над деца онлайн“ или на основателни съмнения за сексуално насилие над деца онлайн, основаващи се на конкретни елементи, на субектите на данни се предоставя следната информация, без да се засяга информацията, предвидена в член 13 и член 14 от Регламент (ЕС) 2016/679, освен ако това би навредило на текущо разследване, в който случай предоставянето на тази информация може да бъде забавено до строго необходимата степен и субектите на данни се информират незабавно след приключване на разследването:

 

a) компетентните правоприлагащи органи и организации, действащи в обществен интерес срещу сексуалното насилие над деца, с които са споделени личните им данни;

 

б) възможностите за правна защита с доставчика на междуличностни съобщителни услуги без номерà; както и

 

в) възможността за подаване на жалба до компетентния надзорен орган и за средства за правна защита, както и кои са тези органи;

 

xiii) няма намеса в комуникацията, защитена от професионална тайна, като например между лекари и техни пациенти, журналисти и техни източници или адвокати и техни клиенти;

 

xiv) всяко предаване на лични данни на трети държави или международни организации е в съответствие с глава V от Регламент (ЕС) 2016/679;

б) използваната технология сама по себе си е достатъчно надеждна, доколкото ограничава във възможно най-голяма степен процента на грешки при откриването на съдържание, представляващо сексуално насилие над деца, а когато възникнат такива грешки техните последствия се отстраняват незабавно;

б) използваната технология за идентифициране на материали, съдържащи сексуално насилие над деца онлайн, сама по себе си е достатъчно надеждна, доколкото ограничава процента на грешки, при които съдържанието неправилно се идентифицира като съдържание, представляващо материал, съдържащ сексуално насилие над деца онлайн (фалшиви положителни), до най-много един на 50 милиарда по отношение на откриването на съдържание, представляващо сексуално насилие над деца, а когато възникнат такива грешки техните последствия се отстраняват незабавно;

 

ба) използваната технология за идентифициране на склоняване на деца сама по себе си е достатъчно надеждна, доколкото ограничава във възможно най-голяма степен процента на грешки при откриването на съдържание, представляващо сексуално насилие над деца, а когато възникнат такива грешки техните последствия се отстраняват незабавно;

в) използваната технология за откриване на склоняване на деца се ограничава до използването на релевантни ключови показатели — например ключови думи и обективно идентифицирани рискови фактори, като например възрастовата разлика, без да се засяга правото на преглед от човек;

в) използваната технология за разкриване на модели на евентуално склоняване на деца се ограничава до използването на релевантни ключови показатели – например ключови думи и обективно идентифицирани рискови фактори, без да се засяга правото на преглед от човек;

г) обработката е ограничена до онова, което е строго необходимо за целите на откриването и докладването на сексуално насилие над деца онлайн  и премахването на материали, съдържащи сексуално насилие над деца, и освен ако сексуалното насилие над деца онлайн не бъде открито и, потвърдено като такова, незабавно се изтрива;

г) обработката, разрешена от ограничението, предвидено в настоящия регламент, е ограничена до онова, което е строго необходимо единствено за целите на разкриването и докладването на сексуално насилие над деца онлайн и премахването на материали, съдържащи сексуално насилие над деца онлайн;

 

га) когато не е установено и потвърдено сексуално насилие над деца онлайн, всички данни за съдържанието, свързаните с трафика данни и всички резултати от обработката на тези данни се изтриват веднага след обработката;

 

гб) когато е установено и потвърдено сексуално насилие над деца, строго релевантните данни за съдържанието, свързаните с трафика данни и личните данни, генерирани чрез такава обработка, се запазват единствено за следните цели и само за строго необходимия период от време, но във всеки случай не по-дълъг от три месеца, след което се заличават незабавно и завинаги:

 

- с цел да бъдат докладвани и прехвърлени на компетентните правоприлагащи органи без неоправдано забавяне съгласно Регламент (ЕС) 2016/679;

 

- с цел да бъдат докладвани и прехвърлени на организации, действащи в обществен интерес срещу сексуалното насилие над деца, които управляват база данни съгласно член 3е от настоящия регламент, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679;

 

- с цел блокиране на акаунта на съответния ползвател или спиране на услуга, която му се предлага;

 

- по отношение на личните данни, идентифицирани по надежден начин като онлайн материали, съдържащи сексуално насилие над деца онлайн, с цел създаване на „хеш“;

 

- с цел търсене на правна защита от доставчика или провеждане на административно производство по обжалване или правни средства за защита;

д) доставчикът публикува ежегодно доклад за съответната извършена от него обработка, включително за вида и обема на обработените данни, броя на идентифицираните случаи, приложените мерки за подбор и усъвършенстване на ключовите показатели, броя и процента на грешките (фалшиви положителни) при различните внедрени технологии, приложените мерки за ограничаване на процента на грешка и постигнатия процент на грешка, приложените политика за съхранение и гаранции за защита на данните.

д) доставчикът публикува и представя доклад на надзорния орган в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и на Комисията до ... [шест месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент] и ежегодно след това относно обработката на лични данни, разрешена от ограничението, предвидено в настоящия регламент, включително за вида и обема на обработените данни, правното основание за обработката съгласно член 6 от Регламент (ЕС) 2016/679, правното основание за предаването на лични данни извън Съюза съгласно глава V от Регламент (ЕС) 2016/679 при целесъобразност, броя на идентифицираните случаи, броя на случаите, в които даден ползвател е подал жалба до вътрешния механизъм за правна защита или до съдебен орган, и резултата от тези производства, броя и процента на грешките (фалшиви положителни) при различните внедрени технологии, приложените мерки за ограничаване на процента на грешка и постигнатия процент на грешка, приложените политика за съхранение и гаранции за защита на данните в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679;

Що се отнася до буква г), когато е разкрито сексуално насилие над деца онлайн и е потвърдено като такова, свързаните с него данни могат да се съхраняват единствено за следните цели и само за необходимия срок:

 

- за тяхното докладване и за отговор на пропорционални искания от правоприлагащите органи и от други съответни публични органи;

 

- за блокиране на акаунта на съответния ползвател;

 

- във връзка с данни, надеждно идентифицирани като детска порнография, за създаване на уникален, неконвертируем цифров подпис („хеш“).

 

 

да) всички случаи на обосновано и потвърдено подозрение за сексуално насилие над деца онлайн се докладват незабавно на компетентните национални правоприлагащи органи.

 

1а. Настоящият регламент не се прилага за сканирането на аудио съобщения.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3a

 

Задължение за предварителна оценка на въздействието върху защитата на данните и предварителна консултация с надзорните органи

 

1. За да се позоват на ограничението, предвидено в настоящия регламент, доставчиците на междуличностни съобщителни услуги без номерà провеждат предварителна оценка на въздействието върху защитата на данните съгласно член 35 от Регламент (ЕС) 2016/679 и процедура за предварителна консултация съгласно член 36 от него.

 

2. Държавите членки гарантират, че надзорните органи разполагат с достатъчно ресурси за предварителна оценка на въздействието върху защитата на данните и процедури за предварителна консултация в съответствие с изискванията, посочени в Регламент (EС) 2016/679.

 

Настоящият член не се прилага, когато оценката на въздействието върху защитата на данните и предварителната консултация с надзорните органи са били проведени преди ... [влизането в сила на настоящия регламент] и са показали, че обработката не би довела до висок риск за правата и свободите на физическите лица или че администраторът е предприел мерки за намаляване на риска.

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 3 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3б

 

Насоки на Европейския комитет по защита на данните

 

До ... [един месец след датата на влизане в сила на настоящия регламент] и в съответствие с член 70 от Регламент (ЕС) 2016/679 Комисията изисква от Европейския комитет по защита на данните да изготви насоки с цел да подпомогне надзорните органи, компетентни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679, да преценят дали обработката, попадаща в обхвата на настоящия регламент, за съществуващи и бъдещи технологии, използвани единствено за целите на борбата с сексуално насилие над деца онлайн, е в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 3 в (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3в

 

Механизъм за обжалване

 

Доставчиците на междуличностни съобщителни услуги без номерà, които използват технологии за обработка на лични данни за разкриване и докладване на сексуално насилие над деца онлайн и за разкриване, докладване и премахване на материалите, съдържащи сексуално насилие над деца онлайн, създават ефективен и достъпен механизъм, който позволява на ползвателите, чието съдържание е премахнато или докладвано на правоприлагащите органи или на организация, действаща в обществен интерес срещу сексуалното насилие над деца онлайн, да подадат жалба срещу действията на съответния доставчик, когато докладваният или премахнатият материал не представлява сексуално насилие над деца онлайн в съответствие с настоящия регламент.

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 3 г (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3г

 

Ефективни правни средства за защита

 

Ползвателите, които са били неблагоприятно засегнати от използването на специфични технологии за обработката на лични данни за разкриване и докладване на сексуално насилие над деца онлайн и за премахване на материали, съдържащи сексуално насилие над деца онлайн, от междуличностните съобщителни услуги без номерà, имат право на ефективни правни средства за защита, когато докладваният или премахнатият материал не представлява сексуално насилие над деца онлайн в съответствие с настоящия регламент. Държавите членки въвеждат ефективни процедури за упражняване на това право, включително в следните случаи:

 

i) съдържанието или самоличността на ползвателите е докладвана на организация, действаща в обществен интерес срещу сексуалното насилие над деца, или на правоприлагащите органи;

 

ii) съдържанието на ползвателите е премахнато или профилът им е блокиран или предложената им услуга е спряна.

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 3 д (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3д

 

Надзорни органи

 

Надзорните органи, отговарящи за наблюдението на прилагането на настоящия регламент, са същите като независимите надзорни органи, определени съгласно глава VI от Регламент (ЕС) 2016/679.

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 3 e (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3е

 

Публичен регистър на организациите, действащи в обществен интерес срещу сексуалното насилие над деца

 

До ... [един месец от датата на влизане в сила на настоящия регламент] Комисията създава публичен регистър на организациите, действащи в обществен интерес срещу сексуалното насилие над деца, в който доставчиците на междуличностни съобщителни услуги без номерà могат да споделят лични данни съгласно настоящия регламент и без да се засяга глава V от Регламент (ЕС) 2016/679. Този публичен регистър се създава въз основа на прозрачни и обективни критерии и се актуализира редовно.

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 3 ж (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3ж

 

Статистически данни

 

1. До ... [шест месеца след влизането в сила на регламента] и ежегодно след това държавите членки правят обществено достояние и представят на Комисията доклади със статистически данни по всеки един от следните елементи:

 

a) общия брой на докладите за разкрито сексуално насилие над деца онлайн, предоставени от междуличностни съобщителни услуги без номерà, и организации, действащи в обществен интерес срещу сексуалното насилие над деца, на компетентните национални правоприлагащи органи, като се прави разграничение между абсолютния брой случаи и случаите, докладвани няколко пъти, и вида на доставчика на междуличностните съобщителни услуги без номерà, когато е разкрито сексуалното насилие над деца онлайн;

 

б) броя на децата, идентифицирани чрез действия съгласно член 3 от настоящия регламент, диференцирани според пола;

 

в) броя на извършителите, срещу които е образувано наказателно производство, след идентифициране чрез технологични средства;

 

г) броя на осъдените извършители;

 

д) броя на докладваните фалшиви положителни;

 

е) технологиите, използвани за разкриване на сексуално насилие над деца онлайн, и техния процент, допринасящ за разкриването на сексуално насилие над деца онлайн; както и

 

ж) доставчиците на междуличностните съобщителни услуги без номерà, предлагащи услуги на тяхна територия, използващи технологии за разкриване, премахване или докладване на сексуално насилие над деца онлайн.

 

2. Комисията обобщава статистическите данни, посочени в параграф 1 от настоящия член, и ги взема предвид, когато прави преглед на настоящия регламент съгласно член 3з от настоящия регламент.

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 3 з (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3з

 

Преглед

 

1. Въз основа на докладите, предоставени съгласно член 3, параграф 1, буква д), и статистическите данни, предоставени съгласно член 3ж, до ... [две години след влизането в сила на регламента] и ежегодно след това Комисията извършва преглед на настоящия регламент и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета.

 

2. При извършването на прегледа Комисията отделя специално внимание на:

 

a) всички условия за обработката на лични данни, посочени в член 3, параграф 3, буква a);

 

б) пропорционалността на ограничението, предвидено в настоящия регламент, включително оценка на статистическите данни, представени от държавите членки съгласно член 3ж;

 

в) развитието на технологичния напредък по отношение на такива дейности и степента, до която това развитие подобрява точността и намалява фалшивите положителни резултати.

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 3 и (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3и

 

Общи условия

 

Без да се накърнява параграф 3а, подточки xi) и xii), доставчиците на междуличностни съобщителни услуги без номерà, които използват технологии, попадащи в обхвата на настоящия регламент, включват в общите си условия ясна и изчерпателна информация относно функционирането на такива мерки и въздействието върху поверителността на съобщенията на ползвателите.

Изменение  38

Предложение за регламент

Член 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 4

Член 4

Влизане в сила и прилагане

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 21 декември 2020 г. до 31 декември 2025 г.

Прилага се от 21 декември 2020 г. до 31 декември 2022 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.


 

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Сексуалното насилие над деца представлява тежко нарушение на правата на човека и основните права. По този начин то може да обоснове ограничаването на основните права на поверителност на съобщенията и на защита на личните данни, при условие че това ограничение представлява необходима и пропорционална мярка в демократичното общество и зачита същността на основните права и свободи.

С цел разкриване, докладване и премахване на материали, съдържащи сексуално насилие над деца, някои доставчици на междуличностни съобщителни услуги без номерà понастоящем сканират на доброволна основа комуникациите, като например съобщения (съдържание и/или метаданни, в някои случаи – данни за минали периоди).

Предложеният регламент има за цел да ограничи правото на защита на поверителността, за да се даде възможност тези доброволни дейности да продължат след 21 декември 2020 г. – датата на влизане в сила на Европейския кодекс за електронните съобщения, който ще включи тези доставчици в обхвата на Директива 2002/58/ЕО (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) и по този начин ще ги задължи да искат съгласието на ползвателите, преди да сканират съобщеният им.

Работата на докладчика и на Европейския парламент по това предложение за регламент беше до голяма степен сложна поради времевия натиск, произтичащ от факта, че това предложение беше представено от Комисията едва на 10 септември 2020 г. (въпреки че Европейският кодекс за електронни съобщения вече беше приет през декември 2018 г.). Освен това Комисията не спази задължението си съгласно Споразумението за по-добро законотворчество да придружи настоящото предложение с оценка на въздействието и не желае да заеме позиция по въпроса дали настоящите доброволни практики за разкриване и докладване на материали, съдържащи сексуално насилие над деца, действително са законосъобразни съгласно правото на ЕС. Поради това към момента на изготвяне на настоящия проект на доклад липсва съществена информация относно степента на намеса в основните права на защита на поверителността на съобщенията и защитата на личните данни.

Основните елементи на настоящия проект на доклад включват:

a) Общи съображения

- Криптирането от край до край е важен инструмент за гарантиране на сигурни и поверителни съобщения на ползвателите, включително на децата и жертвите. Нищо в настоящия регламент не следва да се тълкува като забрана или отслабване на криптирането от край до край.

 

- Предложеният регламент сам по себе си не предвижда правно основание за сканиране на съобщенията от страна на доставчиците. Вместо това в него се предвижда ограничаване на някои права и задължения, посочени в Директива 2002/58/ЕО, и се определят допълнителни гаранции, които доставчиците трябва да спазват, ако желаят да се позоват на настоящия регламент.

б) Изясняване на обхвата на мярката

- Настоящият регламент следва да се прилага само за видеоматериали или изображения, обменяни чрез услуги за съобщения или електронна поща. Той не следва да се прилага за сканирането на текст или аудио комуникация, които остават изцяло предмет на разпоредбите на Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации.

- С оглед на неговия временен характер материалният обхват на регламента следва да се ограничи до установеното определение за така наречената „детска порнография“, както е определена в Директива 2011/93/ЕО, и „порнографско представление“, както е определено в същата директива.

- Не е необходимо технологията да се използва преди влизането в сила на настоящия регламент, при условие че отговаря на всички условия, посочени в настоящия регламент, за да може законодателството да бъде доказано в бъдеще.

в) Допълнителни гаранции

- Доставчиците на междуличностни съобщителни услуги без номерà, които желаят да се позоват на настоящия регламент, трябва да отговарят на определени условия. Те включват:

- задължителна предварителна оценка на въздействието върху защитата на данните и задължителна процедура за консултация преди използването на технологията, както се изисква съгласно членове 35 и 36 от ОРЗД;

- използване на член 6, параграф 1, буква г) или д) от Регламент (ЕС) 2016/679 за правно основание;

- човешки надзор и намеса са гарантирани за всяка обработка на лични данни и намерени съответствия не се изпращат на правоприлагащите органи или организации, действащи в обществен интерес, без предварителен преглед от страна на човек;

- въведени са подходящи процедури и механизми за правна защита:

- няма намеса в съобщенията, защитени от професионална тайна;

- подходящо правно основание за предаване на данни извън ЕС в съответствие с глава V от ОРЗД;

- ефективни правни средства за защита, предоставени от държавите членки на национално равнище.

Всички тези условия трябва да бъдат изпълнени, за да се гарантира пропорционалността на ограничаването на основните права, което тази дейност предполага.

г) Публичен регистър на организациите, действащи в обществен интерес срещу сексуалното насилие над деца

Комисията следва да създаде публичен регистър на организациите, действащи в обществен интерес срещу сексуалното насилие над деца, в който доставчиците могат да споделят лични данни.

д) Увеличена прозрачност

Доставчиците следва да публикуват първия доклад шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент, а след това – ежегодно.

е) Ограничение във времето на предложения регламент

Срокът на прилагане на настоящия регламент следва да бъде ограничен до 31 декември 2022 г. В случай че бъдещото дългосрочно законодателство бъде прието и влезе в сила преди тази дата, с него следва да се отмени настоящият регламент.

 

Позиция на малцинството на Verts/ALE

(съгласно член 55, параграф 4 от Правилника за дейността)

Предложението не защитава децата, а излага децата и възрастните на големи рискове (като например алгоритми за ИИ, които невярно сигнализират за законни интимни изображения и разговори на деца и възрастни, свързани с тяхното здраве и сексуален живот) и нарушава основните права на милиони деца и възрастни хора.

Цялостното и неизбирателно анализиране на съдържанието на цялата частна кореспонденция на незаподозрени граждани от страна на частни дружества – все едно пощенската служба да отваря всички писма в търсене на незаконно съдържание, е не само неприемливо по отношение на правото на неприкосновеност на личния живот, включително на самите деца и жертви, но и конкретно застрашава човешките права на малцинствата, ЛГБТКИ, политическите дисиденти, журналистите и т.н.

Според Съда на Европейския съюз постоянен автоматизиран анализ на съобщенията е пропорционален само ако е ограничен до заподозрени (дело C-511/18), какъвто не е случаят.

Въпреки предложения регламент тези практики ще продължат да нарушават ОРЗД (няма правно основание частните субекти да разкриват престъпления, липса на пропорционалност).

Както се вижда от нарастващия брой доклади от дружества, които използват този метод на общо наблюдение, такова масово наблюдение не ограничава разпространението на незаконни материали, а само ще го направи още по-подмолно, което ще затрудни наказателното преследване.

Позиция на малцинството на Корнелия Ернст (GUE/NGL)

(съгласно член 55, параграф 4 от Правилника за дейността)

Сканирането на електронните съобщения, което настоящият регламент позволява, по-специално сканирането на текстови съобщения, представлява тежко нарушение на правата, залегнали в член 7 и член 8 от Хартата на основните права на ЕС. То е еднозначно на общо наблюдение, което никога не е оправдано, дори и за борба срещу най-ужасяващото престъпление.


 

 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВАТА НА ЖЕНИТЕ И РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ (2.12.2020)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно временна дерогация от някои разпоредби на Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на използването на технологии от доставчици на междуличностни съобщителни услуги без номерà за обработка на лични и други данни за целите на борбата със сексуалното насилие над деца онлайн

(COM(2020)0568 – C9‑0288/2020 – 2020/0259(COD))

 

Докладчик по становище: Кристине Андерсон

 

 

 

КРАТКА ОБОСНОВКА

Проблемът със сексуалното насилие над деца онлайн е толкова сериозен и води до такива ужасни последици във всички аспекти на живота на жертвата, че в никакъв случай не може да бъде подценяван. Същевременно бумът в използването на интернет и все по-големият брой негови  инструменти и приложения го превърнаха в рай за потребителите, търсещи порно съдържание – данните показват, че възрастта на най-младите сред тях е между 12 и 17 години. Пристрастяването към порноматериали оказва сериозно въздействие върху човешкото съзнание, тъй като порнографията дава силно изкривена представа за човешкото тяло и за отношенията и взаимодействията между жените и мъжете. Освен това съществува и задълбочаващият се проблем със сексуалния кибертормоз, насочен към уязвими жени и момичета, като например в  получилия широко медийно отражение случай на Мила. Въпросната Мила, френска гимназистка, спадаща към ЛГБТ обществото, трябваше да бъде поставена под закрила в началото на 2020 г. и отстранена от училището си вследствие на онлайн заплахи за изнасилване и смърт поради критиките ѝ към исляма. Накрая, случаите на неверни твърдения за сексуални злоупотреби, които ангажират общественото внимание с години, дават основание съответните органи на държавите членки да вземат всички мерки авторите на тези умишлено изфабрикувани случаи да бъдат подведени под пълна правна отговорност. Като цяло, във всички етапи на процеса – от подозрението за сексуално престъпление срещу дете до наказателното преследване и санкциите, наложени на извършителя – трябва да се прилагат всички предпазни мерки и най-добри практики, за да възтържествува правосъдието. Изглежда, че процедурни грешки или наказателни дела, започнати поради фалшиви обвинения в престъпна сексуална дейност срещу деца, могат понякога да възпрепятстват правосъдието, като санкционират невинни граждани. Поради това е от решаващо значение принципът на презумпцията за невиновност никога да не се пренебрегва, когато човек стане обект на подозрение за сексуално насилие над деца онлайн. Ликвидирането на проблема със сексуалното насилие над деца онлайн изисква, наред с други стратегии, училищата и родителите да обединят усилията си, за да образоват децата си, така че те да встъпват във взаимоотношения, без да губят от поглед уважението към себе си и своето тяло, личното си достойнство и уважението към другите. Уважението към себе си и към другите произтича от зачитането на човешката личност в нейното емоционално и духовно измерение, без опредметяване на човешкото тяло. Накрая, изразяваме съжаление, че липсват достатъчно данни относно осъдените извършители на малтретиране на деца и изискваме компетентните участници да увеличат усилията си в това отношение. Това обаче не противоречи на важността да се предприемат мерки по отношение на правата на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации само доколкото това е необходимо и законно разрешено, както е посочено в предложението на Комисията.   

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да вземе предвид следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Сексуалното насилие и сексуалната експлоатация на деца представляват сериозни нарушения на правата на човека, по-специално на правата на децата да бъдат защитени от всякакви форми на насилие, злоупотреба и пренебрежение, малтретиране или експлоатация, включително сексуално насилие, както е предвидено в Конвенцията за правата на детето на Организацията на обединените нации от 1989 г. и в Хартата. Цифровизацията донесе много ползи за обществото и икономиката, но също така предизвикателства, сред които увеличаване на сексуалното насилие над деца онлайн. Защитата на децата онлайн е един от приоритетите на Съюза. На 24 юли 2020 г. Европейската комисия прие стратегия на ЕС за по-ефективна борба срещу сексуалното насилие над деца9 („стратегията“), която има за цел да се реагира по ефективен начин на равнището на ЕС срещу престъплението сексуално насилие над деца.

(4) Сексуалното насилие и сексуалната експлоатация на деца представляват сериозни нарушения на правата на човека, по-специално на правата на децата да бъдат защитени от всякакви форми на насилие, злоупотреба и пренебрежение, малтретиране или експлоатация, включително сексуално насилие, както е предвидено в Конвенцията за правата на детето на Организацията на обединените нации от 1989 г. и в Хартата. Освен това в Конвенцията от Истанбул се признава, че момичетата често са изложени на тежки форми на насилие, основано на пола, в това число кибернасилие. Цифровизацията донесе много ползи за обществото и икономиката, но също така предизвикателства, по-специално увеличаване на сексуалното насилие и сексуалната експлоатация на деца онлайн. Тези явления бяха изострени по време на пандемията от COVID-19 поради по-широкия достъп до потенциални жертви и рязкото увеличаване на обмена на материали, показващи сексуално насилие над деца, между извършителите на сексуални престъпления срещу деца. По време на пандемията от COVID-19 се наблюдава и нарастващ брой случаи на „сприятеляване“ с цел сексуална злоупотреба, включително увеличаване на количеството на произведено от самите тях съдържание. Освен това извършителите на престъпления започнаха все по-често да си служат с технологиите за подобряване на неприкосновеността на личния живот с цел да прикрият грозните си действия, което затруднява правоприлагащите органи при предотвратяването, разкриването, разследването и наказателното преследване на сексуалната експлоатация на деца онлайн. Според Европол разпространението на инструменти за анонимизиране и увеличаването на количеството материали, съдържащи сексуално насилие над деца, също могат да доведат до по-висок риск от повторна виктимизация8a. Защитата на децата онлайн е един от приоритетите на Съюза, тъй като те са най-уязвимите членове на нашето общество и не са в състояние да се защитят.

_________________

_________________

 

Доклад на Европол „Използване на изолацията: извършители и жертви на онлайн сексуално насилие над деца по време на пандемията от Covid-19“, публикуван на 19 юни 2020 г.

9 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, Стратегия на ЕС за по-ефективна борба със сексуалното насилие над деца, 24.7.2020 г., COM(2020) 607 final.

 

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4а) Момичетата и младите жени са особено изложени на риск от сексуално насилие и сексуална експлоатация и са сред най-честите жертви на сексуално насилие над деца онлайн. Според организацията THORN и Канадския център за закрила на детето 80 % от децата — жертви на сексуално насилие са момичета. Данни от доклад на INHOPE от 2019 г. показват, че 91 % от жертвите са момичета, 7 % са момчета, а средната възраст на жертвите намалява, като 92 % от тях са под 13-годишни. Според международния доклад на организацията ECPAT („Край на детската проституция, порнография и трафика на деца за сексуални цели“) от 2017 г. извършителите на сексуални престъпления спрямо деца са предимно мъже1a, което е важен факт за разработването на ключови показатели. Поради това е важно момичетата и момчетата да имат достъп до безопасни, достъпни и съобразени с възрастта канали, където да могат без страх да сигнализират за случаи на малтретиране, особено когато извършителят е от близкото обкръжение на жертвата, тъй като в тези случаи рядко се подават сигнали за помощ.

 

_________________

 

1a ECPAT Journal, „Край на сексуалната експлоатация на деца — международен доклад“, публикуван през април 2017 г.; https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2017/04/Journal_No12-ebook.pdf

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 4 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б) На 24 юли 2020 г. Европейската комисия прие стратегия на ЕС за по-ефективна борба срещу сексуалното насилие над деца1a („стратегията“), която има за цел предоставянето на равнището на ЕС на по-ефективен отпор срещу престъплението сексуално насилие над деца, като се отчитат различните форми на сексуално насилие, пред които са изправени момичетата и момчетата. Като част от стратегията Комисията обяви, че ще предложи специфично законодателство за сектора, включително „ясни обвързващи задължения по отношение на откриването и докладването на сексуално насилие над деца в интернет, за да се внесе по-голяма яснота и сигурност в работата на правоприлагащите органи и съответните участници в частния сектор за справяне със злоупотребите в интернет“. Независимо от стратегията съществува голяма необходимост от превантивни мерки и по-целенасочен подход, за да се вземат предвид конкретните обстоятелства и потребности на различните уязвими групи деца, по-специално момичетата.

 

_________________

 

1a Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, Стратегия на ЕС за по-ефективна борба със сексуалното насилие над деца, 24.7.2020 г., COM(2020) 0607 final.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Някои доставчици на междуличностни съобщителни услуги без номерà, например уеб базирана електронна пощa и услуги за изпращане на съобщения, вече доброволно използват специални технологии за откриване и докладване на сексуално насилие над деца онлайн на правоприлагащите органи и на организациите, действащи в обществен интерес срещу сексуалното насилие над деца, или за премахване на материалите, съдържащи сексуално насилие над деца. Тези организации препращат към национални горещи линии за докладване на материали, съдържащи сексуално насилие над деца, както и към организации, които се намират както в ЕС, така и в трети държави, чиято цел е да се намали сексуалната експлоатация на деца и да се предотврати виктимизацията на деца. Като съвкупност тези доброволни дейности играят ценна роля за подпомагане на идентифицирането и спасяването на жертвите и за намаляване на по-нататъшното разпространение на материали, съдържащи сексуално насилие над деца, като същевременно допринасят за идентифицирането и разследването на нарушителите и за предотвратяване на престъпления, състоящи се в сексуално насилие над деца.

(5) Междуличностните съобщителни услуги без номера имат важна роля в откриването на случаи на сексуално насилие над деца онлайн и в премахването от платформите си на самия източник на подобни материали, за да се избегне по-нататъшна виктимизация, тъй като всяко ново визуализиране вреди на жертвата. Някои доставчици на междуличностни съобщителни услуги без номерà, например уеб базирана електронна пощa и услуги за изпращане на съобщения, вече доброволно използват специални технологии за откриване и докладване на сексуално насилие и сексуална експлоатация над деца онлайн на правоприлагащите органи и на организациите, действащи в обществен интерес срещу сексуалното насилие над деца, или за откриване, докладване и премахване от своите услуги на материали, съдържащи сексуално насилие над деца. За да се позволи идентифицирането на децата жертви и да се даде възможност на доставчиците на междуличностни съобщителни услуги без номера да избягват грешки в това отношение, всички случаи на евентуално сексуално насилие над деца онлайн следва да бъдат докладвани на правоприлагащите органи и на организациите, действащи в обществен интерес срещу сексуалното насилие над деца. Тези организации препращат към национални горещи линии за докладване на материали, съдържащи сексуално насилие над деца, както и към организации, които се намират както в ЕС, така и в трети държави, чиято цел е да се намали сексуалната експлоатация на деца и да се предотврати виктимизацията на деца. Като съвкупност тези доброволни дейности играят ценна роля за подпомагане на идентифицирането и спасяването на жертвите и за намаляване на по-нататъшното разпространение на материали, съдържащи сексуално насилие и сексуална експлоатация над деца, като същевременно допринасят за идентифицирането и разследването на нарушителите и за предотвратяване на престъпления, състоящи се в сексуално насилие и сексуална експлоатация над деца.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) До 20 декември 2020 г. обработката на лични данни от доставчици на междуличностни съобщителни услуги без номерà чрез доброволни мерки с цел откриване и докладване на сексуално насилие над деца онлайн и премахване на материалите, съдържащи сексуално насилие над деца, се урежда от Регламент (ЕС) 2016/679.

(6) До 20 декември 2020 г. обработката на лични данни от доставчици на междуличностни съобщителни услуги без номерà чрез доброволни мерки с цел откриване и докладване на сексуално насилие над деца онлайн и премахване на материалите, съдържащи сексуално насилие и сексуална експлоатация над деца, се урежда от Регламент (ЕС) 2016/679.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Директива 2002/58/ЕО не съдържа специални разпоредби относно обработката на лични и други данни във връзка с предоставянето на електронни съобщителни услуги с цел откриване и докладване на сексуално насилие над деца онлайн и премахване на материалите, съдържащи сексуално насилие над деца. При все това съгласно член 15, параграф 1 от Директива 2002/58/ЕО държавите членки могат да приемат законодателни мерки за ограничаване на обхвата на правата и задълженията, предвидени, inter alia, в членове 5 и 6 от посочената директива, които засягат поверителността на съобщенията и данните за трафика, с цел предотвратяване, разследване, откриване и преследване на престъпления, свързани със сексуално насилие над деца. При липсата на такива законодателни мерки и в очакване на приемането на нова по-дългосрочна правна рамка за ефективна борба със сексуалното насилие над деца на равнището на Съюза, както е обявено в Стратегията, доставчиците на междуличностни съобщителни услуги без номерà няма да имат правно основание да продължат да откриват и докладват за сексуално насилие над деца онлайн и да премахват материалите, съдържащи сексуално насилие над деца в своите услуги след 21 декември 2020 г.

(7) Директива 2002/58/ЕО не съдържа специални разпоредби относно обработката на лични и други данни във връзка с предоставянето на електронни съобщителни услуги с цел откриване и докладване на сексуално насилие над деца онлайн и премахване на материалите, съдържащи сексуално насилие над деца. При все това съгласно член 15, параграф 1 от Директива 2002/58/ЕО държавите членки могат да приемат законодателни мерки за ограничаване на обхвата на правата и задълженията, предвидени, inter alia, в членове 5 и 6 от посочената директива, които засягат поверителността на съобщенията и данните за трафика, с цел предотвратяване, разследване, откриване и преследване на престъпления, свързани със сексуално насилие над деца. При липсата на такива национални законодателни мерки и в очакване на приемането на нова по-дългосрочна правна рамка за ефективна борба със сексуалното насилие над деца на равнището на Съюза, както е обявено в Стратегията, доставчиците на междуличностни съобщителни услуги без номерà няма да имат правно основание да продължат да откриват и докладват за сексуално насилие над деца онлайн и в предлаганите от тях услуги и да докладват и премахват материалите, съдържащи сексуално насилие над деца в своите услуги след 21 декември 2020 г.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Ето защо в настоящия регламент се предвижда временна дерогация от член 5, параграф 1 и член 6 от Директива 2002/58/ЕО, с които се защитават поверителността на съобщенията и данните за трафика. Тъй като Директива 2002/58/ЕО е приета на основание член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, е уместно настоящият регламент да се приеме на същото правно основание. Освен това не всички държави членки са приели законодателни мерки на национално ниво за ограничаване на обхвата на правата и задълженията, предвидени в тези разпоредби, в съответствие с член 15, параграф 1 от Директива 2002/58/ЕО, и приемането на такива мерки се съпътства от значителен риск от фрагментиране, което може да има отрицателно въздействие върху вътрешния пазар.

(8) Ето защо в настоящия регламент се предвижда временна дерогация от член 5, параграф 1 и член 6 от Директива 2002/58/ЕО, с които се защитават поверителността на съобщенията и данните за трафика. Поради това доброволните мерки, които доставчиците на междуличностни съобщителни услуги без номера прилагат в Съюза само и единствено с цел откриване и докладване на сексуално насилие над деца онлайн и откриване, премахване и докладване на материали, съдържащи сексуално насилие над деца, ще бъдат предмет на гаранциите и условията, определени в настоящия регламент. Тъй като Директива 2002/58/ЕО е приета на основание член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, е уместно настоящият регламент да се приеме на същото правно основание. Освен това не всички държави членки са приели законодателни мерки на национално ниво за ограничаване на обхвата на правата и задълженията, предвидени в тези разпоредби, в съответствие с член 15, параграф 1 от Директива 2002/58/ЕО, и приемането на такива мерки се съпътства от значителен риск от фрагментиране, което може да има отрицателно въздействие върху вътрешния пазар и защитата на основните права, по-специално правата на децата, които стават жертва на сексуално насилие онлайн на територията на Съюза.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 11

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Тъй като единствената цел на настоящия регламент е да се даде възможност за продължаване на някои съществуващи дейности за борба със сексуалното насилие над деца онлайн, дерогацията, предвидена в настоящия регламент, следва да бъде ограничена до утвърдена технология, която редовно се използва от междуличностни съобщителни услуги без номерà с цел откриване и докладване на сексуално насилие над деца онлайн и премахване на материалите, съдържащи сексуално насилие над деца, преди влизането в сила на настоящия регламент.Позоваването на технологията включва, когато е необходимо, преглед от човек, пряко свързан с използването на технологията и надзора върху нея. Поради това въпросната технология следва да се използва често в сектора без непременно да се изисква всички доставчици да я използват и без да се изключва по-нататъшното ѝ развитие по начин, благоприятен за поверителността. В това отношение следва да е без значение дали конкретен доставчик, който възнамерява да се позове на тази дерогация, вече използва или не такава технология към датата на влизане в сила на настоящия регламент. Видовете внедрени технологии следва да водят до най-ниска степен на вмешателство в неприкосновеността на личния живот съобразно съвременното технологично равнище в този сектор и не бива да включват систематично филтриране и сканиране на съобщения, съдържащи текст, а само да проверяват отделни съобщения при наличие на конкретни елементи, даващи основание да се заподозре евентуално сексуално насилие над деца.

(11) Тъй като единствената цел на настоящия регламент е да се даде възможност за продължаване на някои съществуващи дейности за борба със сексуалното насилие над деца онлайн, дерогацията, предвидена в настоящия регламент, следва да бъде ограничена до утвърдена технология, която редовно се използва от междуличностни съобщителни услуги без номерà с цел откриване и докладване на сексуално насилие над деца онлайн и премахване на материалите, съдържащи сексуално насилие над деца. Позоваването на технологията включва, когато е необходимо, преглед от човек, пряко свързан с използването на технологията и надзора върху нея. Поради това въпросната технология следва да се използва често в сектора без непременно да се изисква всички доставчици да я използват и без да се изключва по-нататъшното ѝ развитие по начин, благоприятен за поверителността. В това отношение следва да е без значение дали конкретен доставчик, който възнамерява да се позове на тази дерогация, вече използва или не такава технология към датата на влизане в сила на настоящия регламент. Видовете внедрени технологии следва да водят до най-ниска степен на вмешателство в неприкосновеността на личния живот съобразно съвременното технологично равнище в този сектор. Внедрените технологии не следва да са в състояние да разбират съдържанието на съобщенията, а единствено да откриват модели на евентуално сексуално насилие над деца.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 14

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) За да се осигури прозрачност и отчетност по отношение на дейностите, предприемани по силата на дерогацията, доставчиците следва да публикуват ежегодно доклади за обработката, попадаща в обхвата на настоящия регламент, включително за вида и обема на обработените данни, броя на идентифицираните случаи, приложените мерки за подбор и усъвършенстване на ключовите показатели, броя и процента на грешките (фалшиви положителни) при различните внедрени технологии, приложените мерки за ограничаване на процента на грешка и постигнатия процент на грешка, приложените политика за съхранение и гаранции за защита на данните.

(14) За да се осигури прозрачност и отчетност по отношение на дейностите, предприемани по силата на дерогацията, доставчиците следва да публикуват ежегодно доклади за обработката, попадаща в обхвата на настоящия регламент, включително за вида и обема на обработените данни, броя на идентифицираните случаи на сексуално насилие над деца с групирани по полов принцип данни, когато е възможно, приложените мерки за подбор и усъвършенстване на ключовите показатели, броя и процента на грешките (фалшиви положителни) при различните внедрени технологии, приложените мерки за ограничаване на процента на грешка и постигнатия процент на грешка, приложените политика за съхранение и гаранции за защита на данните.

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С настоящия регламент се определят временни и строго ограничени правила, които дерогират от някои задължения, предвидени в Директива 2002/58/ЕО, с единствената цел да се даде възможност на доставчиците на междуличностни съобщителни услуги без номерà да продължат да използват технологиите за обработка на лични и други данни до степента, необходима за откриване и докладване на сексуално насилие над деца онлайн и премахване на материалите, съдържащи сексуално насилие над деца, в своите услуги.

С настоящия регламент се определят временни и строго ограничени правила, които дерогират от някои задължения, предвидени в Директива 2002/58/ЕО, с единствената цел да се даде възможност на доставчиците на междуличностни съобщителни услуги без номерà да използват технологиите за обработка на лични и други данни до степента, необходима и пропорционална за откриване и докладване на сексуално насилие над деца онлайн и откриване и премахване на материалите, съдържащи сексуално насилие над деца, в своите услуги.

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) материал, който представлява детска порнография по смисъла на член 2, буква в) от Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета;

заличава се

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква а а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aа) „склоняване“, което означава:

 

i)  предложение от страна на пълнолетно лице да се срещне с дете, което още не е достигнало възрастта за изразяване на съгласие за сексуални действия, с цел извършване на някое от престъпленията, предвидени в член 3, параграф 4 и член 5, параграф 6 от Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ; или

 

ii)  опит на пълнолетно лице да извърши някое от престъпленията, предвидени в член 5, параграфи 2 или 3, като се срещне с дете, което още не е достигнало възрастта за съгласие за сексуални действия, с цел да произведе порнография, изобразяваща това дете.

 

_________________

 

1a Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета (ОВ L 335, 17.12.2011 г., стр. 1).

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) склоняване на деца за целите на извършване на сексуални действия с дете или производството на детска порнография по един от следните начини:

заличава се

i) подмамване на детето чрез предлагане на подаръци или други облаги;

 

ii) сплашване на детето с отрицателна последица, която може да има значително въздействие върху детето;

 

iii) представяне на детето или предоставяне на негово разположение на порнографски материали.

 

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) „порнографско представление“ по смисъла на член 2, буква д) от Директива 2011/93/ЕС.

в) „порнографско представление“ по смисъла на член 2, буква д) от Директива 2011/93/ЕС, включително порнографски материали с цел отмъщение.

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква в а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) „сексуална принуда“ по смисъла на Директива 2011/93/ЕС;

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2а) „дете“ означава всяко лице на възраст под възрастта, позволяваща да изразява само съгласието си във връзка със сексуални действия;

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2 б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б) „материали, съдържащи сексуално насилие над деца“ означава:

 

a) материал, който представлява детска порнография по смисъла на член 2, буква в) от Директива 2011/93/ЕС;

 

б) материал, който представлява детска проституция по смисъла на член 2, буква г) от Директива 2011/93/ЕС;

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Специалните задължения, предвидени в член 5, параграф 1 и член 6 от Директива 2002/58/ЕО, не се прилагат за обработката на лични и други данни във връзка с предоставянето на междуличностни съобщителни услуги без номерà, които са строго необходими за използването на технология единствено с цел премахване на материали, съдържащи сексуално насилие над деца, и откриване или докладване на сексуално насилие над деца онлайн на правоприлагащите органи и на организациите, действащи в обществен интерес срещу сексуалното насилие над деца, при условие че:

Специалните задължения, предвидени в член 5, параграф 1 и член 6 от Директива 2002/58/ЕО, не се прилагат за обработката на лични и други данни във връзка с предоставянето на междуличностни съобщителни услуги без номерà, които са строго необходими за използването на технология единствено с цел откриване и премахване на материали, съдържащи сексуално насилие над деца, и откриване или докладване на този вид престъпления на правоприлагащите органи и на организациите, действащи в обществен интерес срещу сексуалното насилие над деца, при условие че:

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) обработката е пропорционална и ограничена до утвърдени технологии, които редовно са използвани за тази цел от доставчиците на междуличностни съобщителни услуги без номерà преди влизането в сила на настоящия регламент и са в съответствие с технологичното равнище, използвано в сектора, и водят до най-ниска степен на вмешателство в неприкосновеността на личния живот;

a) обработката е пропорционална и ограничена до утвърдени технологии, които редовно са използвани за тази цел от доставчиците на междуличностни съобщителни услуги без номерà и са в съответствие с технологичното равнище, използвано в сектора, и водят до най-ниска степен на вмешателство в неприкосновеността на личния живот;

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) обработката е ограничена до онова, което е строго необходимо за целите на откриването и докладването на сексуално насилие над деца онлайн и премахването на материали, съдържащи сексуално насилие над деца, и, освен ако сексуалното насилие над деца онлайн не бъде открито и потвърдено като такова, незабавно се изтрива;

г) обработката е ограничена до онова, което е строго необходимо за целите на откриването и докладването на сексуално насилие над деца онлайн и откриването, докладването и премахването на материали, съдържащи сексуално насилие над деца; когато сексуално насилие над деца онлайн не бъде открито и потвърдено като такова, свързаните със случая данни могат да се съхраняват само за необходимия срок и единствено за следните цели:

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква г – тире 1 (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

- за тяхното докладване и за отговор на пропорционални искания от правоприлагащите органи и от други съответни публични органи;

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква г – тире 2 (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

- блокиране на профила на съответния потребител;

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква г – тире 3 (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

- във връзка с данни, надеждно идентифицирани като детска порнография, за създаване на уникален, неконвертируем цифров подпис („хеш“).

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква г – тире 4 (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

- административни или съдебни производства или преразглеждане или административна или съдебна защита.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква д

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) доставчикът публикува ежегодно доклад за съответната извършена от него обработка, включително за вида и обема на обработените данни, броя на идентифицираните случаи, приложените мерки за подбор и усъвършенстване на ключовите показатели, броя и процента на грешките (фалшиви положителни) при различните внедрени технологии, приложените мерки за ограничаване на процента на грешка и постигнатия процент на грешка, приложените политика за съхранение и гаранции за защита на данните.

д) доставчикът публикува ежегодно доклад за съответната извършена от него обработка, включително за вида и обема на обработените данни, броя на идентифицираните, докладваните и премахнатите случаи на сексуално насилие над деца онлайн и на материали, съдържащи подобно насилие, с групираните по полов принцип данни, когато е възможно, приложените мерки за подбор и усъвършенстване на ключовите показатели, броя и процента на грешките (фалшиви положителни) при различните внедрени технологии, приложените мерки за ограничаване на процента на грешка и постигнатия процент на грешка, приложените политика за съхранение и гаранции за защита на данните.

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Що се отнася до буква г), когато е открито сексуално насилие над деца онлайн и е потвърдено като такова, свързаните с него данни могат да се съхраняват единствено за следните цели и само за необходимия срок:

заличава се

— за тяхното докладване и за отговор на пропорционални искания от правоприлагащите органи и от други съответни публични органи;

 

— за блокиране на акаунта на съответния потребител;

 

— във връзка с данни, надеждно идентифицирани като детска порнография, за създаване на уникален, неконвертируем цифров подпис („хеш“).

 

Обосновка

Премества се до буква г)

 

 


ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Временна дерогация от някои разпоредби на Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на използването на технологии от доставчици на междуличностни съобщителни услуги без номерà за обработка на лични и други данни за целите на борбата със сексуалното насилие над деца онлайн

Позовавания

COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD)

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

LIBE

17.9.2020

 

 

 

Дадено становище

 Дата на обявяване в заседание

FEMM

17.9.2020

Докладчик по становище:

 Дата на назначаване

Christine Anderson

5.10.2020

Разглеждане в комисия

9.11.2020

 

 

 

Дата на приемане

1.12.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

4

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Christine Anderson, Simona Baldassarre, Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Margarita de la Pisa Carrión, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Alice Kuhnke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andżelika Anna Możdżanowska, Pina Picierno, Sirpa Pietikäinen, Samira Rafaela, Evelyn Regner, Diana Riba i Giner, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylwia Spurek, Jessica Stegrud, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Hilde Vautmans, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Chrysoula Zacharopoulou

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Lena Düpont, Elena Kountoura, Radka Maxová, Silvia Modig, Vera Tax

 


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

27

+

ECR

Andżelika Anna Możdżanowska, Jessica Stegrud

GUE/NGL

Elena Kountoura

ID

Simona Baldassarre, Annika Bruna, Isabella Tovaglieri

Renew

Radka Maxová, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou

PPE

Lena Düpont, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Elissavet Vozemberg‑Vrionidi,

S&D

Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Evelyn Regner, Vera Tax

 

4

-

Verts/ALE

Alice Kuhnke, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek, Ernest Urtasun

 

3

0

ECR

Margarita de la Pisa Carrión

GUE/NGL

Silvia Modig

ID

Christine Anderson

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

 

 

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА СУБЕКТИТЕ ИЛИ ЛИЦАТА, ОТ КОИТО ДОКЛАДЧИКЪТ Е ПОЛУЧИЛ ИНФОРМАЦИЯ

- Access Now

- Австралийски комисар по въпросите на електронната безопасност

- Федерална адвокатска колегия (Bundesrechtsanwaltskammer, BRAK)

- Канадски център за закрила на детето

- cdt – Център за демокрация & Технологии 

- eco – Асоциация на интернет индустрията

- ЕНОЗД

- EDRI (Европейски цифрови права) 

- Фейсбук

- Агенция за основните права

- Подобряване на цифровата среда за децата (прегрупиране на няколко неправителствени организации за закрила на детето в целия ЕС и извън него, включително изчезнали деца в Европа, с акцент върху децата)

- INHOPE – Международна асоциация на горещите линии в интернет

- Международна мисия за правосъдие Deutschland e.V./We Protect

- Фондация за наблюдение на интернет (Internet Watch Foundation)

- Интернет общество (Internet Society)

- Match Group

- Майкрософт

- Thorn (Аштън Къчър)

- УНИЦЕФ

- Специален докладчик на ООН за правото на неприкосновеност на личния живот

- Световна детска фондация в Германияs (World Childhood Foundation Deutschland)

 


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Временна дерогация от някои разпоредби на Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на използването на технологии от доставчици на междуличностни съобщителни услуги без номерà за обработка на лични и други данни за целите на борбата със сексуалното насилие над деца онлайн

Позовавания

COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD)

Дата на представяне на ЕП

10.9.2020

 

 

 

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

LIBE

17.9.2020

 

 

 

Подпомагащи комисии

 Дата на обявяване в заседание

ITRE

17.9.2020

IMCO

17.9.2020

CULT

17.9.2020

FEMM

17.9.2020

Неизказано становище

 Дата на решението

ITRE

15.10.2020

IMCO

27.10.2020

CULT

1.10.2020

 

Докладчици

 Дата на назначаване

Birgit Sippel

21.9.2020

 

 

 

Разглеждане в комисия

24.9.2020

16.11.2020

7.12.2020

 

Дата на приемане

7.12.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

53

9

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Javier Zarzalejos

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Delara Burkhardt, Andor Deli, Leopoldo López Gil, Kostas Papadakis, Anne-Sophie Pelletier, Rob Rooken, Domènec Ruiz Devesa, Hilde Vautmans, Petar Vitanov

Дата на внасяне

11.12.2020

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

53

+

EPP

Magdalena ADAMOWICZ, Vladimír BILČÍK, Vasile BLAGA, Ioan-Rareş BOGDAN, Andor DELI, Lena DÜPONT, Andrzej HALICKI, Lívia JÁRÓKA, Jeroen LENAERS, Leopoldo LÓPEZ GIL, Nuno MELO, Roberta METSOLA, Nadine MORANO, Emil RADEV, Paulo RANGEL, Ralf SEEKATZ, Tomas TOBÉ, Javier ZARZALEJOS

S&D

Katarina BARLEY, Pietro BARTOLO, Delara BURKHARDT, Maria GRAPINI, Sylvie GUILLAUME, Evin INCIR, Marina KALJURAND, Łukasz KOHUT, Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, Javier MORENO SÁNCHEZ, Domènec RUIZ DEVESA, Birgit SIPPEL, Petar VITANOV, Bettina VOLLATH

RENEW

Malik AZMANI, Anna Júlia DONÁTH, Sophia in 't VELD, Fabienne KELLER, Moritz KÖRNER, Maite PAGAZAURTUNDÚA, Michal ŠIMEČKA, Ramona STRUGARIU, Hilde VAUTMANS

ID

Nicolas BAY, Nicolaus FEST, Jean-Paul GARRAUD, Peter KOFOD, Annalisa TARDINO, Tom VANDENDRIESSCHE

GREENS/EFA

Alice KUHNKE

ECR

Jorge BUXADÉ VILLALBA, Patryk JAKI, Assita KANKO, Nicola PROCACCINI

NI

Martin SONNEBORN

 

9

-

GREENS/EFA

Patrick BREYER, Saskia BRICMONT, Damien CARÊME, Tineke STRIK

EUL/NGL

Konstantinos ARVANITIS, Pernando BARRENA ARZA, Cornelia ERNST, Anne-Sophie PELLETIER

NI

Kostas PAPADAKIS

 

2

0

ECR

Rob ROOKEN

NI

Milan UHRÍK

 

Легенда за използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

 

 

Последно осъвременяване: 6 януари 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност