BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en midlertidig undtagelse fra visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF for så vidt angår udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenesters anvendelse af teknologier til behandling af personoplysninger og andre data med henblik på bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn online

11.12.2020 - (COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD)) - ***I

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Birgit Sippel


Procedure : 2020/0259(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A9-0258/2020
Indgivne tekster :
A9-0258/2020
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en midlertidig undtagelse fra visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF for så vidt angår udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenesters anvendelse af teknologier til behandling af personoplysninger og andre data med henblik på bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn online

(COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD))

Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2020)0568),

 der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 16, stk. 2, og 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0288/2020),

 der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 29. oktober 2020[1],

 der henviser til forretningsordenens artikel 59,

 der henviser til beslutning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling,

 der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A9-0258/2020),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

 

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Titel

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

om en midlertidig undtagelse fra visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF for så vidt angår udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenesters anvendelse af teknologier til behandling af personoplysninger og andre data med henblik på bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn online

om en midlertidig begrænsning af visse rettigheder og forpligtelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF for så vidt angår udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenesters anvendelse af særlige teknologier til behandling af personoplysninger med henblik på bekæmpelse af online seksuelt misbrug af børn

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Direktiv 2002/58/EF finder anvendelse på behandling af personoplysninger i forbindelse med ydelse af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester. Definitionen af elektronisk kommunikationstjeneste findes i øjeblikket i artikel 2, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF4. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/19725 ophæver direktiv 2002/21/EF med virkning fra den 21. december 2020. Fra nævnte dato vil definitionen af elektroniske kommunikationstjenester blive erstattet af en ny definition i artikel 2, nr. 4, i direktiv (EU) 2018/1972, som omfatter nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester som defineret i artikel 2, nr. 7, i nævnte direktiv. Disse tjenester, som f.eks. omfatter IP-telefoni, meddelelsestjenester og webbaserede e-mailtjenester, vil derfor være omfattet af direktiv 2002/58/EF fra den 21. december 2020.

(2) Direktiv 2002/58/EF finder anvendelse på behandling af personoplysninger i forbindelse med ydelse af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester. Indtil den 21. december 2020 fandt definitionen af elektronisk kommunikationstjeneste i artikel 2, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF4 anvendelse. På nævnte dato ophævede Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/19725 direktiv 2002/21/EF. Definitionen af elektroniske kommunikationstjenester i artikel 2, nr. 4, i direktiv (EU) 2018/1972 omfatter nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester som defineret i artikel 2, nr. 7, i nævnte direktiv. Disse tjenester, som f.eks. omfatter IP-telefoni, meddelelsestjenester og webbaserede e-mailtjenester, har derfor været omfattet af direktiv 2002/58/EF fra den 21. december 2020.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Unionen anerkender i henhold til artikel 6, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union de rettigheder, friheder og principper, der er findes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. I artikel 7 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder ("chartret") beskyttes enhvers ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin kommunikation, hvilket omfatter kommunikationshemmelighed. Chartrets artikel 8 indeholder retten til beskyttelse af personoplysninger. Chartrets artikel 24, stk. 2, fastslår, at barnets tarv skal komme i første række i alle handlinger vedrørende børn, uanset om de udføres af offentlige myndigheder eller private institutioner.

(3) Unionen anerkender i henhold til artikel 6, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union de rettigheder, friheder og principper, der er findes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. I artikel 7 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder ("chartret") beskyttes enhvers ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin kommunikation, hvilket omfatter kommunikationshemmelighed. Chartrets artikel 8 indeholder retten til beskyttelse af personoplysninger. Artikel 3, stk. 1, i FN's konvention fra 1989 om barnets rettigheder ("børnekonventionen") og chartrets artikel 24, stk. 2, fastslår, at barnets tarv skal komme i første række i alle handlinger vedrørende børn, uanset om de udføres af offentlige myndigheder eller private institutioner. Artikel 3, stk. 3, i børnekonventionen og artikel 24, stk. 1, i chartret fremhæver desuden barnets ret til beskyttelse og omsorg, som er nødvendig for deres trivsel.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn udgør alvorlige krænkelser af de grundlæggende rettigheder, navnlig børns ret til beskyttelse mod alle former for vold, misbrug, forsømmelse, mishandling og udnyttelse, herunder seksuelt misbrug, jf. FN's konvention fra 1989 om barnets rettigheder og chartret. Digitaliseringen har medført mange fordele for samfundet og økonomien, men også udfordringer, herunder en stigning i seksuelt misbrug af børn online. Beskyttelse af børn online er en af Unionens prioriteter. Kommissionen vedtog den 24. juli 2020 en EU-strategi om en mere effektiv bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn6 ("strategien"), som har til formål at sikre, at der gøres en effektiv indsats på EU-plan for at bekæmpe seksuelt misbrug af børn.

(4) Beskyttelse af børn er en af Unionens prioriteter. Seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn udgør alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og de grundlæggende rettigheder, navnlig børns ret til beskyttelse mod alle former for vold, misbrug, forsømmelse, mishandling og udnyttelse, herunder seksuelt misbrug, jf. FN's konvention fra 1989 om barnets rettigheder og chartret. Digitaliseringen har medført mange fordele for samfundet og økonomien, men også udfordringer, herunder en stigning i online seksuelt misbrug af børn som følge af en udvidet adgang til potentielle ofre og en brat stigning i udvekslingen af materiale, der viser online seksuelt misbrug af børn. Materiale, der viser online seksuelt misbrug af børn, er baseret på faktisk misbrug i den virkelige verden, hvor de fleste overgreb begås af familiemedlemmer eller personer, der er tæt på familien.

_________________

_________________

6 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — EU-strategi om en mere effektiv bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn (COM(2020) 607 final af 24.7.2020).

 

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 4 a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a) Teenagere har ret til at opdage deres seksuelle identitet i et sikkert og privat miljø. Stigningen i de indberettede tal for materiale, der viser online seksuelt misbrug af børn, skyldes også delvist den nye praksis med teenagere, som i forbindelse med udviklingen af deres seksuelle identitet og erfaringer tager eksplicitte billeder og videoer af sig selv og sender dem til jævnaldrende eller deler sådant materiale uden en seksuel motivation. Dertil kommer, at den seksuelle lavalder varierer fra medlemsstat til medlemsstat. Hvis brugerne har nået den seksuelle lavalder i henhold til national lovgivning, bør indberetninger om hvervning af børn ikke indberettes til de retshåndhævende myndigheder.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Visse udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester, f.eks. webmail- og meddelelsestjenester, anvender allerede på frivillig basis specifikke teknologier til at opdage og indberette seksuelt misbrug af børn online til de retshåndhævende myndigheder og til organisationer, der handler i offentlighedens interesse for at bekæmpe seksuelt misbrug af børn, eller til at fjerne materiale, der viser seksuelt misbrug af børn. Disse organisationer henviser til nationale hotlines til indberetning af materiale, der viser seksuelt misbrug af børn, samt til organisationer, der har til formål at begrænse seksuel udnyttelse af børn og forebygge, at børn bliver ofre, både inden for Unionen og i tredjelande. Tilsammen spiller disse frivillige aktiviteter en værdifuld rolle med hensyn til at gøre det muligt at identificere og redde ofre og reducere den yderligere udbredelse af materiale, der viser seksuelt misbrug af børn, samtidig med at de bidrager til identifikation og efterforskning af gerningsmænd og forebyggelse af tilfælde af seksuelt misbrug af børn.

(5) Visse udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester, f.eks. webmail- og meddelelsestjenester, anvender allerede på frivillig basis specifikke teknologier til at opdage online seksuelt misbrug af børn på deres tjenester og indberette det til de retshåndhævende myndigheder og til organisationer, der handler i offentlighedens interesse for at bekæmpe seksuelt misbrug af børn, ved at scanne enten indholdet, såsom billeder og tekst, eller trafikdata af kommunikationen ved hjælp af i visse tilfælde historiske data. Den teknologi, der anvendes til disse aktiviteter, kunne være at hashkode teknologien til billeder og videoer og klassifikatorer og kunstig intelligens til analyse af tekst- eller trafikdata. Disse udbydere henviser materiale, der viser online seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn, til nationale hotlines samt til organisationer, der har til formål at identificere børn og begrænse seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug af børn og forebygge, at børn bliver ofre, både inden for Unionen og i tredjelande, navnlig det nationale center for forsvundne og misbrugte børn (NCMEC) i USA. Sådanne organisationer er normalt ikke omfattet af forordning (EU) 2016/679. Tilsammen spiller disse frivillige aktiviteter en afgørende rolle med hensyn til at gøre det muligt at identificere og redde ofre, hvis grundlæggende rettigheder til menneskelig værdighed og til fysisk og mental integritet er alvorligt krænket, og reducere den yderligere udbredelse af materiale, der viser seksuelt misbrug af børn, samtidig med at de bidrager til identifikation og efterforskning af gerningsmænd og forebyggelse, opsporing, efterforskning og retsforfølgelse af tilfælde af seksuelt misbrug af børn.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 5 a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a) Uanset deres legitime mål udgør disse aktiviteter en indgriben i den grundlæggende ret til respekt for privat- og familieliv og beskyttelse af personlige oplysninger for de berørte personer, dvs. alle brugere, potentielle gerningsmænd og ofre. Enhver begrænsning af den grundlæggende ret til respekt for privat- og familieliv, herunder kommunikationshemmelighed, kan ikke begrundes alene med, at visse teknologier blev taget i anvendelse, før de pågældende tjenester fra et retligt synspunkt blev betegnet som elektroniske kommunikationstjenester. Et sådant indgreb er kun muligt på visse betingelser. Det skal være fastlagt i lovgivningen, respektere essensen af rettighederne til privat- og familieliv og beskyttelsen af personlige oplysninger og, i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, være nødvendigt og reelt nå mål af almen interesse, som er anerkendt af Unionen, eller behovet for at beskytte andres rettigheder og frihedsrettigheder som nedfældet i chartrets artikel 52, stk. 1. Hvor sådanne foranstaltninger permanent involverer en generel og vilkårlig overvågning og analyse af alle brugeres kommunikation, overtræder de retten til kommunikationshemmelighed som fastslået af Domstolen i forenede sager C-511/18, C-512/18 og C-520/18 – La Quadrature m.fl.1a og forenede sager C‑293/12 – Digital Rights Ireland og C‑594/12 – Seitlinger1b.

 

_________________

 

1a  ECLI:EU:C:2020:791.

 

1b ECLI:EU:C:2014:238

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Behandling af personoplysninger foretaget af udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester ved hjælp af frivillige foranstaltninger med henblik på opdagelse og indberetning af seksuelt misbrug af børn online og fjernelse af materiale, der viser seksuelt misbrug af børn, reguleres ved forordning (EU) 2016/679 indtil den 20. december 2020.

(6) Behandling af personoplysninger foretaget af udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester ved hjælp af frivillige foranstaltninger med henblik på opdagelse og indberetning af online seksuelt misbrug af børn og fjernelse af materiale, der viser online seksuelt misbrug af børn, reguleres ved forordning (EU) 2016/679. Direktiv (EU) 2018/1972 har ingen direkte virkning på udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Direktiv 2002/58/EF indeholder ingen specifikke bestemmelser om behandling af personoplysninger og andre data i forbindelse med ydelse af elektroniske kommunikationstjenester med henblik på opdagelse og indberetning af seksuelt misbrug af børn online og fjernelse af materiale, der viser seksuelt misbrug af børn. I henhold til artikel 15, stk. 1, i direktiv 2002/58/EF kan medlemsstaterne dog vedtage lovgivningsmæssige foranstaltninger for at begrænse omfanget af de rettigheder og forpligtelser, der bl.a. er omhandlet i nævnte direktivs artikel 5 og 6, som vedrører kommunikationshemmelighed og trafikdata, med henblik på forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger i forbindelse med seksuelt misbrug af børn. I mangel af sådanne lovgivningsmæssige foranstaltninger og i afventning af vedtagelsen af en ny, mere langsigtet retlig ramme for effektiv bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn på EU-plan som bebudet i strategien vil der ikke være noget retsgrundlag for, at udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester fortsat kan opdage og indberette seksuelt misbrug af børn online og fjerne materiale, der viser seksuelt misbrug af børn, deres tjenester efter den 21. december 2020.

(7) Direktiv 2002/58/EF indeholder ingen specifikke bestemmelser om behandling af personoplysninger i forbindelse med ydelse af elektroniske kommunikationstjenester med henblik på opdagelse og indberetning af online seksuelt misbrug af børn og fjernelse af materiale, der viser seksuelt misbrug af børn. I henhold til artikel 15, stk. 1, i direktiv 2002/58/EF kan medlemsstaterne dog vedtage lovgivningsmæssige foranstaltninger for at begrænse omfanget af de rettigheder og forpligtelser, der bl.a. er omhandlet i nævnte direktivs artikel 5 og 6, som vedrører kommunikationshemmelighed og trafikdata, med henblik på forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger i forbindelse med seksuelt misbrug af børn. I mangel af sådanne nationale lovgivningsmæssige foranstaltninger og i afventning af vedtagelsen af en mere langsigtet retlig ramme for bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn på EU-plan kan disse frivillige foranstaltninger for udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester ikke længere bero på artikel 6 i forordning (EU) 2016/67 til fortsat at opdage og indberette online seksuelt misbrug af børn og fjerne materiale, der viser online seksuelt misbrug af børn, fra deres tjenester efter den 21. december 2020. Denne forordning giver ikke mulighed for behandling af personoplysninger ved hjælp af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester med det ene formål at afsløre og indberette online seksuelt misbrug af børn og fjerne materiale, der viser online seksuelt misbrug af børn fra deres tjenester, men den indeholder bestemmelser om en begrænsning af visse rettigheder og forpligtelser i direktiv 2002/58/EF. Den fastsætter også yderligere sikkerhedsforanstaltninger, som skal overholdes af udbyderne af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester, hvis de ønsker at påberåbe sig denne forordning.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 7 a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a) Behandling af billeder og videoer i henhold til denne forordning bør altid betragtes som behandling af særlige kategorier af personoplysninger i henhold til artikel 9 i forordning (EU) 2016/679, da billeder og videoer er biometriske data, som behandles på en specifik teknisk måde, der giver mulighed for unik identifikation eller autentificering af en fysisk person.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Nærværende forordning indeholder derfor bestemmelser om en midlertidig undtagelse fra artikel 5, stk. 1, og artikel 6 i direktiv 2002/58/EF, som beskytter kommunikationshemmeligheden og trafikdata. Da direktiv 2002/58/EF blev vedtaget på grundlag af artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, bør nærværende forordning vedtages på samme retsgrundlag. Desuden har ikke alle medlemsstater vedtaget lovgivningsmæssige foranstaltninger på nationalt plan for at begrænse omfanget af de rettigheder og forpligtelser, der er omhandlet i nævnte bestemmelser i overensstemmelse med artikel 15, stk. 1, i direktiv 2002/58/EF, og vedtagelsen af sådanne foranstaltninger indebærer en betydelig risiko for fragmentering, der sandsynligvis vil påvirke det indre marked negativt.

(8) Nærværende forordning indeholder derfor bestemmelser om en midlertidig begrænsning af artikel 5, stk. 1, og artikel 6, stk. 1, i direktiv 2002/58/EF, som beskytter kommunikationshemmeligheden og trafikdata. Frivillige foranstaltninger, der anvendes af udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester i Unionen alene med henblik på at opdage og indberette online seksuelt misbrug af børn samt opdage, fjerne og indberette materiale, der viser online seksuelt misbrug af børn, vil derfor blive omfattet af de garantier og betingelser, der er fastsat i denne forordning samt i forordning (EU) 2016/679. Da direktiv 2002/58/EF blev vedtaget på grundlag af artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, bør nærværende forordning vedtages på samme retsgrundlag. Når medlemsstater vedtager lovgivningsmæssige foranstaltninger på nationalt plan for at begrænse omfanget af de rettigheder og forpligtelser, der er omhandlet i nævnte bestemmelser i overensstemmelse med artikel 15, stk. 1, i direktiv 2002/58/EF, bør de overholde forordning (EU) 2016/679, navnlig artikel 23.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Eftersom elektronisk kommunikation, der involverer fysiske personer, normalt vil blive betragtet som personoplysninger, bør nærværende forordning også baseres på traktatens artikel 16, som udgør et specifikt retsgrundlag for vedtagelsen af regler for beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger foretaget af Unionens institutioner samt af medlemsstaterne under udøvelse af aktiviteter, der er omfattet af EU-retten, og regler for den frie udveksling af personoplysninger.

(9) Eftersom data vedrørende elektronisk kommunikation, der involverer fysiske personer, altid vil blive betragtet som personoplysninger, bør nærværende forordning også baseres på artikel 16 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som udgør et specifikt retsgrundlag for vedtagelsen af regler for beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger foretaget af Unionens institutioner samt af medlemsstaterne under udøvelse af aktiviteter, der er omfattet af EU-retten, og regler for den frie udveksling af personoplysninger.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 10

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) I det omfang behandlingen af personoplysninger i forbindelse med udbud af elektroniske kommunikationstjenester via nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester med det ene formål at opdage og indberette seksuelt misbrug af børn online og fjerne materiale, der viser seksuelt misbrug af børn, er omfattet af anvendelsesområdet for undtagelsen i nærværende forordning, finder forordning (EU) 2016/679 anvendelse på en sådan behandling, herunder kravet om at foretage en analyse af de påtænkte behandlingsaktiviteters konsekvenser, hvis det er relevant, forud for anvendelsen af de pågældende teknologier i henhold til nævnte forordnings artikel 35.

(10) I det omfang behandlingen af personoplysninger i forbindelse med udbud af elektroniske kommunikationstjenester via nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester med det ene formål at opdage og indberette online seksuelt misbrug af børn og fjerne materiale, der viser online seksuelt misbrug af børn, er omfattet af anvendelsesområdet for begrænsningen i nærværende forordning, finder forordning (EU) 2016/679 anvendelse på en sådan behandling, herunder, men ikke begrænset til, dens bestemmelser om principper vedrørende behandling af personoplysninger (artikel 5), lovlig behandling (artikel 6), behandling af særlige kategorier af personoplysninger (artikel 9), begrænsninger (artikel 23), behandlingssikkerhed (artikel 32), overførsler af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer (kapitel V), uafhængige tilsynsmyndigheder (kapitel VI), samarbejde og sammenhæng (kapitel VII) og retsmidler, ansvar og sanktioner (kapitel VIII) samt kravet om at foretage en analyse af de påtænkte behandlingsaktiviteters konsekvenser forud for anvendelsen af alle former for teknologier i henhold til nævnte forordnings artikel 35 og kravet i henhold til artikel 36 om at høre den pågældende tilsynsmyndighed forud for behandlingen eller for så vidt angår teknologier, der analyserer trafik- eller indholdsdata med henblik på at identificere mulige tilfælde af hvervning af børn, en forudgående tilladelse fra tilsynsmyndighederne.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Betragtning 11

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Da nærværende forordnings eneste formål er at muliggøre videreførelsen af visse eksisterende aktiviteter, der har til formål at bekæmpe seksuelt misbrug af børn online, bør den i nærværende forordning fastsatte undtagelse begrænses til veletableret teknologi, som nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester regelmæssigt anvender med henblik på at opdage og indberette seksuelt misbrug af børn online og fjerne materiale, der viser seksuelt misbrug af børn, inden nærværende forordnings ikrafttræden. Henvisningen til teknologien omfatter, hvor det er nødvendigt, enhver menneskelig gennemgang, der direkte vedrører anvendelsen af den pågældende teknologi og tilsynet med den. Anvendelsen af den pågældende teknologi bør derfor være almindelig i branchen, uden at det nødvendigvis kræves, at alle udbydere anvender teknologien, og uden at det er til hinder for, at teknologien udvikler sig på en privatlivsvenlig måde. I den forbindelse bør det være uden betydning, om en bestemt udbyder, der ønsker at gøre brug af selve denne undtagelse, allerede anvender denne teknologi på datoen for nærværende forordnings ikrafttræden. De anvendte typer teknologier bør være dem, der krænker privatlivets fred mindst muligt i overensstemmelse med det aktuelle tekniske niveau i branchen og bør ikke omfatte systematisk filtrering og scanning af meddelelser, der indeholder tekst, men kun se nærmere på specifikke meddelelser i tilfælde af konkrete elementer, der giver mistanke om seksuelt misbrug af børn.

(11) Da nærværende forordning har til formål at muliggøre videreførelsen af visse eksisterende aktiviteter, der har til formål at opdage, indberette og fjerne materiale, der viser online seksuelt misbrug af børn i henhold til forordning (EU) 2016/679, bør den i nærværende forordning fastsatte begrænsning begrænses til teknologi, som har været genstand for forudgående høring i overensstemmelse med artikel 36 i forordning (EU) 2016/679 eller, hvis det kræves i henhold til denne forordning, forudgående godkendelse fra en national tilsynsmyndighed, teknologi, der anvendes regelmæssigt af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester regelmæssigt alene med henblik på at opdage og indberette online seksuelt misbrug af børn og fjerne materiale, der viser online seksuelt misbrug af børn. Henvisningen til teknologien omfatter enhver menneskelig gennemgang, der direkte vedrører anvendelsen af den pågældende teknologi og tilsynet med dens funktionsmåde med henblik på at undgå unødvendige og uforholdsmæssigt store indgreb i de grundlæggende rettigheder. Anvendelsen af den pågældende teknologi bør derfor være almindelig i branchen, uden at det nødvendigvis kræves, at alle udbydere anvender teknologien, og uden at det er til hinder for, at teknologien udvikler sig på en privatlivsvenlig måde. I den forbindelse bør det være irrelevant, om en bestemt udbyder, der ønsker at gøre brug af selve den begrænsning, der er fastlagt i denne forordning, allerede anvender denne teknologi på datoen for nærværende forordnings ikrafttræden. De anvendte typer teknologier bør være dem, der krænker privatlivets fred mindst muligt i overensstemmelse med det aktuelle tekniske niveau i branchen og bør ikke anvendes til systematisk filtrering og scanning af meddelelser, der indeholder tekst, men kun se nærmere på specifikke meddelelser i tilfælde af konkrete elementer, der giver mistanke om seksuelt misbrug af børn. I det omfang de anvendes til at scanne meddelelser, der indeholder tekst, bør teknologierne ikke være i stand til at forstå indholdet, men kun opdage mønstre, der peger på muligt online seksuelt misbrug af børn.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Betragtning 13

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) De personoplysninger og andre data, der anvendes i forbindelse med udførelsen af de aktiviteter, der er omfattet undtagelsen i nærværende forordning, samt den periode, hvor dataene efterfølgende lagres i tilfælde af positive resultater, bør minimeres for at sikre, at undtagelsen begrænses til det strengt nødvendige.

(13) De personoplysninger, der anvendes i forbindelse med udførelsen af de aktiviteter, der er omfattet af begrænsningen i nærværende forordning, samt den periode, hvor dataene og eventuelle resultater af behandlingen af disse data efterfølgende lagres i tilfælde af positive resultater, bør minimeres til det strengt nødvendige for at sikre, at indgrebet i kommunikationshemmelighed forbliver så begrænset som muligt.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Betragtning 14

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) For at sikre gennemsigtighed og ansvarlighed i forbindelse med de aktiviteter, der gennemføres i henhold til undtagelsen, bør udbyderne offentliggøre årlige rapporter om den behandling, der er omfattet af nærværende forordning, herunder om typen og mængden af de behandlede data, antallet af konstaterede tilfælde, de foranstaltninger, der er truffet for at udvælge og forbedre nøgleindikatorer, antallet af fejl og andelen af fejl (falske positiver) for de forskellige anvendte teknologier, de foranstaltninger, der træffes for at begrænse fejlprocenten og den fejlprocent, der er opnået, opbevaringspolitikken og de anvendte databeskyttelsesgarantier.

(14) For at sikre gennemsigtighed og ansvarlighed i forbindelse med de aktiviteter, der gennemføres i henhold til begrænsningen fastsat i denne forordning, bør interpersonelle kommunikationstjenester offentliggøre og forelægge rapporter senest [seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden] og derefter på årsbasis om den behandling, der er omfattet af nærværende forordning, herunder om typen og mængden af de behandlede data, retsgrundlaget for behandling af personoplysninger i henhold til artikel 6 i forordning (EU) 2016/679, retsgrundlaget for overførsel af personoplysninger uden for Unionen i henhold til kapitel V i forordning (EU) 2016/679, hvor det er relevant, antallet af konstaterede tilfælde, antallet af sager, hvor en bruger har indgivet en klage til den interne klagemekanisme eller til en retslig myndighed samt udfaldet af disse sager, de foranstaltninger, der er truffet for at udvælge og forbedre nøgleindikatorer, antallet af fejl og andelen af fejl (falske positiver) for de forskellige anvendte teknologier, de foranstaltninger, der træffes for at begrænse fejlprocenten og den fejlprocent, der er opnået, opbevaringspolitikken og de anvendte databeskyttelsesgarantier i henhold til forordning (EU) 2016/679. Udbyderne bør også indsende deres rapporter til tilsynsmyndighederne i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Betragtning 14 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a) For at støtte de ansvarlige tilsynsmyndigheder i deres opgave bør Kommissionen anmode Det Europæiske Databeskyttelsesråd om at udstede retningslinjer for overholdelse af forordning (EU) 2016/679 i forbindelse med den behandling, der falder ind under den begrænsning, der er fastsat i denne forordning. Disse retningslinjer bør navnlig hjælpe tilsynsmyndighederne med at yde rådgivning inden for rammerne af proceduren for forudgående høring omhandlet i artikel 36 i forordning (EU) 2016/679, som skal gennemføres ved en vurdering af, om en etableret eller ny teknologi, der skal anvendes, er den mest avancerede, den mindst indgribende i privatlivets fred og fungerer på et passende retsgrundlag i henhold til forordning (EU) 2016/679.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Betragtning 15

 

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) Nærværende forordning bør træde i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende for at sikre, at den finder anvendelse fra den 21. december 2020.

udgår

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Betragtning 16

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Nærværende forordning begrænser retten til beskyttelse af kommunikationshemmeligheden og afviger fra den afgørelse, der er truffet i direktiv (EU) 2018/1972, om, at nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester er underlagt samme regler som alle andre elektroniske kommunikationstjenester, for så vidt angår privatlivets fred. Nærværende forordnings anvendelsesperiode bør derfor begrænses til den 31. december 2025, dvs. for en periode, der med rimelighed kan kræves med henblik på at vedtage en ny, langsigtet retlig ramme med mere omfattende garantier. Hvis den langsigtede lovgivning vedtages og træder i kraft inden denne dato, bør nærværende forordning ophæves.

(16) Nærværende forordning begrænser retten til beskyttelse af kommunikationshemmeligheden som udøvet af nummeruafhængige kommunikationstjenester med det ene formål at opdage og fjerne materiale, der viser seksuelt misbrug af børn, og indberette det til de retshåndhævende myndigheder og til organisationer, der handler i offentlighedens interesse for at bekæmpe seksuelt misbrug af børn, samt opdage eller indberette online seksuelt misbrug af børn til de retshåndhævende myndigheder. Nærværende forordnings anvendelsesperiode bør derfor begrænses til den 31. december 2022. Hvis den langsigtede lovgivning vedtages og træder i kraft inden denne dato, bør nærværende forordning ophæves.

Ændringsforslag  

Forslag til forordning

Betragtning 17 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a) De tilsynsmyndigheder, der er ansvarlige for at overvåge anvendelsen af denne forordning, bør være de samme som de uafhængige tilsynsmyndigheder, der er udpeget i henhold til kapitel VI i forordning (EU) 2016/679.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Betragtning 17 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17b) End-to-end-kryptering er et vigtigt værktøj til at sikre brugere, herunder børn, sikker og fortrolig kommunikation. En krypteringssvækkelse kan potentielt misbruges af ondsindede tredjeparter. Derfor bør intet i nærværende forordning fortolkes som forbud mod eller svækkelse af end-to-end-kryptering.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Betragtning 17 c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17c) Kommunikationshemmeligheden er en grundlæggende rettighed, som er sikret efter artikel 7 i chartret. Den er derfor også en forudsætning for sikker kommunikation mellem ofre for seksuelt misbrug af børn og en betroet voksen eller organisationer, der er aktive i bekæmpelsen af seksuelt misbrug af børn, samt i kommunikation mellem ofre og deres advokater.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Betragtning 17 d (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17d) Al kommunikation mellem en anklaget eller dømt person og dennes advokat bør beskyttes for at sikre de grundlæggende rettigheder til effektive retsmidler og til en upartisk domstol i henhold til artikel 47 i chartret samt retten til uskyldsformodning og retten til et forsvar i henhold til artikel 48 i chartret.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Betragtning 18

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) Formålet med nærværende forordning er at indføre en midlertidig undtagelse fra visse bestemmelser i direktiv 2002/58/EF uden at skabe fragmentering på det indre marked. Desuden ville den nationale lovgivning højst sandsynligt ikke blive vedtaget i tide i alle medlemsstater. Da dette mål ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, men bedre kan opnås på EU-plan, kan Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går nærværende forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå de pågældende mål. Den indfører en midlertidig og strengt begrænset undtagelse fra anvendelsen af artikel 5, stk. 1 og 6, i direktiv 2002/58/EF med en række garantier, der sikrer, at den ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at nå de fastsatte mål.

(18) Formålet med nærværende forordning er at indføre en midlertidig begrænsning af specifikke bestemmelser i direktiv 2002/58/EF uden at skabe fragmentering på det indre marked. Desuden ville den nationale lovgivning højst sandsynligt ikke blive vedtaget i tide i alle medlemsstater. Da dette mål ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, men bedre kan opnås på EU-plan, kan Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går nærværende forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå de pågældende mål. Den indfører en midlertidig og strengt begrænset begrænsning af anvendelsen af artikel 5, stk. 1, og artikel 6, stk. 1, i direktiv 2002/58/EF med en række garantier, der sikrer, at den ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at nå de fastsatte mål.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Betragtning 19

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/17257 og afgav udtalelse den […] 

19) Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/17257 og afgav udtalelse den 10. november 2020

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 1

Artikel 1

Genstand

Genstand

Denne forordning fastsætter midlertidige og strengt begrænsede regler, der fraviger visse forpligtelser, der er fastsat i direktiv 2002/58/EF, med det ene formål at gøre det muligt for udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester at fortsætte med at anvende teknologier til behandling af personoplysninger og andre data, i det omfang det er nødvendigt for at opdage og indberette seksuelt misbrug af børn online og fjerne materiale, der viser seksuelt misbrug af børn, på deres tjenester.

Denne forordning fastsætter midlertidige og strengt begrænsede regler, der begrænser visse rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i direktiv 2002/58/EF, med det ene formål at gøre det muligt for udbydere af visse nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester at fortsætte med at anvende specifikke teknologier, dvs. en unik ikkekonvertibel digital signatur ("hash") og teknologier, der analyserer trafik- eller indholdsdata alene med henblik på at behandle personoplysninger, under fuld hensyntagen til de rettigheder og forpligtelser, som er fastlagt i forordning (EU) 2016/679, i det omfang det er strengt nødvendigt for at opdage og indberette online seksuelt misbrug af børn og fjerne materiale, der viser online seksuelt misbrug af børn, på deres tjenester.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 2

Artikel 2

Definitioner

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

I denne forordning forstås ved:

(1) "nummeruafhængig interpersonel kommunikationstjeneste": en tjeneste som defineret i artikel 2, stk. 7, i direktiv (EU) 2018/1972

(1) "nummeruafhængig interpersonel kommunikationstjeneste": en nummeruafhængig interpersonel kommunikationstjeneste som defineret i artikel 2, stk. 7, i direktiv (EU) 2018/1972

(2) ”seksuelt misbrug af børn online":

(2) "materiale, som viser online seksuelt misbrug af børn":

a) materiale, der udgør børnepornografi som defineret i artikel 2, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/93/EU

a) børnepornografi som defineret i artikel 2, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/93/EU

b) hvervning af børn med henblik på deltagelse i seksuelle aktiviteter med et barn eller fremstilling af børnepornografi på en af følgende måder:

 

i) ved at lokke barnet ved at tilbyde gaver eller andre fordele

 

ii) ved at true barnet med en negativ konsekvens, der kan forventes at have en væsentlig indvirkning på barnet

 

iii) ved at præsentere barnet med pornografisk materiale eller stille det til rådighed for barnet

 

c) "pornografisk optræden" som defineret i artikel 2, litra e), i direktiv 2011/93/EU.

c) "pornografisk optræden" som defineret i artikel 2, litra e), i direktiv 2011/93/EU.

 

(2a) "hvervning af børn": en forsætlig adfærd, som udgør en strafbar handling i henhold til artikel 6 i direktiv 2011/93/EF

 

(2b) "online seksuelt misbrug af børn": "materiale, som viser online seksuelt misbrug af børn" og "hvervning af børn"

 

(2c) "positivt hit på materiale, der viser online seksuelt misbrug af børn": et match fra en sammenligning af et billede eller en video og et "hash" fra en database, som indeholder verificeret materiale, der viser online seksuelt misbrug af børn, og som forvaltes af en organisation, der er godkendt af Kommissionen i henhold til artikel 3f i nærværende forordning.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 3

Artikel 3

Undtagelsens anvendelsesområde

Begrænsningens anvendelsesområde

De særlige forpligtelser, der er fastsat i artikel 5, stk. 1, og artikel 6 i direktiv 2002/58/EF, finder ikke anvendelse på den behandling af personoplysninger og andre data i forbindelse med udbud af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester, der er strengt nødvendig for at anvende teknologi med det ene formål at fjerne materiale, der viser seksuelt misbrug af børn, og opdage eller indberette seksuelt misbrug af børn online til de retshåndhævende myndigheder og til organisationer, der handler i offentlighedens interesse for at bekæmpe seksuelt misbrug af børn, forudsat at:

1. De særlige rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i artikel 5, stk. 1, og artikel 6, stk. 1, i direktiv 2002/58/EF, skal begrænses med hensyn til kommunikationshemmeligheden vedrørende behandling af personoplysninger i forbindelse med udbud af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester, forudsat at denne begrænsning er strengt nødvendig for at anvende specifik teknologi med det ene formål at opdage og fjerne materiale, der viser online seksuelt misbrug af børn, og indberette det til de retshåndhævende myndigheder og til organisationer, der handler i offentlighedens interesse for at bekæmpe seksuelt misbrug af børn, og indberette det til de retshåndhævende myndigheder, forudsat at:

a) behandlingen står i rimeligt forhold til formålet og er begrænset til veletablerede teknologier, som udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester regelmæssigt har anvendt til dette formål inden denne forordnings ikrafttræden, og som er i overensstemmelse med det aktuelle tekniske niveau i branchen, og som krænker privatlivets fred mindst muligt

a) behandlingen står i rimeligt forhold til formålet og er begrænset til teknologier, som udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester regelmæssigt har anvendt til dette ene formål, forudsat at teknologierne opfylder alle følgende betingelser:

 

i) de er i overensstemmelse med den nyeste teknologi, der anvendes i industrien, og er de mindst privatlivsindgribende, herunder med hensyn til princippet om databeskyttelse gennem design og gennem standardindstillinger som fastsat i artikel 25 i forordning (EU) nr. 2016/679, og i det omfang de anvendes til at scanne meddelelser, der indeholder tekst, er de ikke i stand til at forstå indholdet, men kun opdage mønstre, der peger på muligt online seksuelt misbrug af børn

 

ii) en forudgående konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse i henhold til artikel 35 i forordning (EU) 2016/679 og en forudgående høringsprocedure i henhold til artikel 36 i forordning (EU) 2016/679 er blevet gennemført i overensstemmelse med artikel 3a i nærværende forordning og har vist, at behandlingen ikke vil medføre en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, eller at den dataansvarlige har truffet foranstaltninger til at mindske risikoen

 

iii) for så vidt angår teknologier, der analyserer trafikdata eller indholdsdata med henblik på at identificere mulige tilfælde af hvervning af børn, er der givet forudgående tilladelse fra tilsynsmyndighederne efter den forudgående konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse og høring af tilsynsmyndigheden

 

iv) behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1, i forordning (EU) 2016/679, forudsat at alle de betingelser, der er fastsat i denne forordning, er overholdt, uden at det berører forordning (EU) 2016/679

 

v) de kategorier af personoplysninger, der skal behandles i hvert forløb, er indholdsdataene, de tilknyttede trafikdata og andre personoplysninger, der genereres ved en sådan behandling

 

vi) der findes interne procedurer hos udbyderen af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester til at forhindre misbrug, uautoriseret adgang eller overførsel

 

vii) identiteten og kategorierne af den eller de dataansvarlige er klart angivet

 

viii) udbyderen af de nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester sikrer menneskelig overvågning og indgriben i forbindelse med behandling af personoplysninger, og der sendes ikke "positive hit på materiale, der viser online seksuelt misbrug af børn" til retshåndhævende myndigheder eller organisationer som omhandlet i artikel 3f i denne forordning uden forudgående menneskelig bekræftelse

 

ix) udbyderen af de nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester sikrer menneskelig overvågning og indgriben i forbindelse med behandling af personoplysninger, og der indberettes ikke begrundet mistanke, baseret på konkrete elementer, om online seksuelt misbrug af børn til retshåndhævende myndigheder uden forudgående menneskelig bekræftelse

 

x) der er passende procedurer og klagemekanismer på plads til at sikre, at fysiske personer kan klage til udbyderen af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester inden for en rimelig tidsfrist, så brugeren kan fremføre sine synspunkter i overensstemmelse med artikel 3, litra c)

 

xi)  med forbehold af oplysningerne i artikel 13 og 14 i forordning (EU) 2016/679 informeres de registrerede om begrænsningen af fortroligheden af deres kommunikation med det ene formål at fjerne materiale, der viser seksuelt misbrug af børn, og opdage og indberette materiale, der viser seksuelt misbrug af børn, herunder muligheden for, at personoplysninger deles med retshåndhævende myndigheder og organisationer, der handler i offentlighedens interesse for at bekæmpe seksuelt misbrug af børn

 

xii) i tilfælde af et "positivt hit på materiale, der viser online seksuelt misbrug af børn" eller en begrundet mistanke, baseret på konkrete elementer, om online seksuelt misbrug af børn får de registrerede følgende oplysninger, uden at dette berører de oplysninger, der er omhandlet i artikel 13 og 14 i forordning (EU) 2016/679, medmindre dette ville være til skade for en igangværende efterforskning, i hvilket tilfælde fremlæggelsen af disse oplysninger kan udsættes i det strengt nødvendige omfang, og de registrerede underrettes straks efter undersøgelsens afslutning:

 

a) hvilke kompetente retshåndhævende myndigheder og organisationer, der handler i offentlighedens interesse for at bekæmpe seksuelt misbrug af børn, deres personoplysninger er blevet delt med

 

b) klagemulighederne hos udbyderen af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester og

 

c) muligheden for at indgive klage hos den kompetente tilsynsmyndighed og for et retsmiddel, samt hvem disse myndigheder er

 

xiii) der er ingen indgriben i kommunikation, som er beskyttet af tavshedspligt, f.eks. mellem læger og deres patienter, journalister og deres kilder eller advokater og deres klienter

 

xiv) enhver videregivelse af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer er i overensstemmelse med kapitel V i forordning (EU) 2016/679

b) den anvendte teknologi er i sig selv tilstrækkelig pålidelig, idet den i videst muligt omfang begrænser fejlraten med hensyn til opdagelse af indhold, der udgør seksuelt misbrug af børn, og at der straks rettes op på følgerne af sådanne fejl

b) den teknologi, der anvendes til at opdage online seksuelt misbrug af børn, er i sig selv tilstrækkelig pålidelig, idet den begrænser fejlraten, hvor indhold uretmæssigt identificeres som materiale, der viser seksuelt misbrug af børn ("falske positiver") til højst 1 ud af 50 mia. tilfælde, med hensyn til opdagelse af indhold, der udgør seksuelt misbrug af børn, og idet der straks rettes op på følgerne af sådanne fejl

 

ba) den anvendte teknologi til opdagelse af hvervning af børn er i sig selv tilstrækkelig pålidelig, idet den i videst muligt omfang begrænser fejlraten med hensyn til opdagelse af indhold, der udgør seksuelt misbrug af børn, og idet der straks rettes op på følgerne af sådanne fejl

c) den teknologi, der anvendes til at opdage hvervning af børn, er begrænset til brug af relevante nøgleindikatorer såsom nøgleord og objektivt identificerede risikofaktorer som f.eks. aldersforskel, uden at det berører retten til menneskelig gennemgang

c) den teknologi, der anvendes til at opdage mønstre for mulig hvervning af børn, er begrænset til brug af relevante nøgleindikatorer såsom nøgleord og objektivt identificerede risikofaktorer som f.eks. aldersforskel, uden at det berører retten til menneskelig gennemgang

d) behandlingen er begrænset til, hvad der er strengt nødvendigt med henblik på opdagelse og indberetning af seksuelt misbrug af børn online og fjernelse af materiale, der viser seksuelt misbrug af børn, og slettes straks, medmindre seksuelt misbrug af børn online er blevet påvist og bekræftet som sådan

d) behandlingen, som den i nærværende forordning nævnte begrænsning giver mulighed for, er begrænset til, hvad der er strengt nødvendigt alene med henblik på opdagelse og indberetning af online seksuelt misbrug af børn og fjernelse af materiale, der viser online seksuelt misbrug af børn

 

da) hvor der ikke er opdaget og bekræftet online seksuelt misbrug af børn som sådan, slettes alle indholdsdata, relaterede trafikdata og eventuelle resultater af behandlingen af disse oplysninger umiddelbart efter behandlingen

 

db) hvor der er opdaget og bekræftet reelt seksuelt misbrug af børn, opbevares strengt relevante indholdsdata, de relaterede trafikdata og personoplysninger, der genereres ved en sådan behandling, udelukkende til følgende formål og kun i det strengt nødvendige tidsrum, dog under ingen omstændigheder længere end tre måneder, hvorefter de slettes omgående og permanent:

 

- med henblik på at indberette og overføre dem i henhold til direktiv (EU) 2016/679 til de kompetente retshåndhævende myndigheder uden unødig forsinkelse

 

- med henblik på at indberette og overføre dem i henhold til forordning (EU) 2016/679 til organisationer, som handler i offentlighedens interesse mod seksuelt misbrug af børn, og som driver en database i henhold til artikel 3f i nærværende forordning

 

- med henblik på at blokere den pågældende brugers konto eller suspendere en tjeneste, der tilbydes ham/hende

 

- med hensyn til personoplysninger, der på pålidelig vis identificeres som materiale, der viser online seksuelt misbrug af børn, med henblik på at skabe et "hash"

 

- med henblik på at kunne klage til udbyderen eller opnå administrativ prøvelse eller føre retssag.

e) udbyderen offentliggør en årlig rapport om dens dertil knyttede behandling, herunder om typen og mængden af de behandlede data, antallet af konstaterede tilfælde, de foranstaltninger, der er truffet for at udvælge og forbedre nøgleindikatorer, antal og andel af fejl (falske positiver) for de forskellige anvendte teknologier, de foranstaltninger, der træffes for at begrænse fejlprocenten og den fejlprocent, der er opnået, opbevaringspolitikken og de anvendte databeskyttelsesgarantier.

e) udbyderen offentliggør og indgiver en rapport til tilsynsmyndigheden i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 og til Kommissionen senest ... [seks måneder efter datoen for nærværende forordnings ikrafttræden] og herefter årligt om den behandling af personoplysninger, som den i nærværende forordning nævnte begrænsning giver mulighed for, herunder om typen og mængden af de behandlede data, retsgrundlaget for behandlingen i henhold til artikel 6 i forordning (EU) 2016/679, retsgrundlaget for overførsler af personoplysninger ud af Unionen i henhold til kapitel V i forordning (EU) 2016/679, hvor det er relevant, antallet af konstaterede tilfælde, antallet af tilfælde, i forbindelse med hvilke brugeren har indgivet en klage til den interne klagemekanisme eller til en judiciel myndighed, samt resultatet af disse sager, antal og andel af fejl (falske positiver) for de forskellige anvendte teknologier, de foranstaltninger, der træffes for at begrænse fejlprocenten og den fejlprocent, der er opnået, opbevaringspolitikken og de i henhold til forordning (EU) 2016/679 anvendte databeskyttelsesgarantier.

Hvor seksuelt misbrug af børn online er blevet opdaget og bekræftet som sådan for så vidt angår litra d), må de relevante data kun opbevares med henblik på følgende formål og kun i det tidsrum, der er nødvendigt:

 

- for indberetning heraf og for at reagere på anmodninger fra retshåndhævende myndigheder og andre relevante offentlige myndigheder, der står i rimeligt forhold til formålet

 

- for at spærre den berørte brugers konto

 

- for at oprette en unik, ikkekonvertibel digital signatur ("hash") i forbindelse med data, der pålideligt identificeres som børnepornografi.

 

 

ea) alle tilfælde af begrundet og verificeret mistanke om online seksuelt misbrug af børn indberettes straks til de kompetente nationale retshåndhævende myndigheder.

 

1a. Nærværende forordning bør ikke finde anvendelse på scanning af lydkommunikation.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 3 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3a

 

Pligt til at gennemføre en forudgående konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse og en forudgående høring af tilsynsmyndighederne

 

1. For at kunne gøre brug af den i nærværende forordning nævnte begrænsning skal udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester gennemføre en forudgående konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse i henhold til artikel 35 i forordning (EU) 2016/679 og en procedure for forudgående høring i henhold til artikel 36 i samme forordning.

 

2. Medlemsstaterne skal sikre, at tilsynsmyndighederne har tilstrækkelige ressourcer til at gennemføre forudgående konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse og forudgående høringsprocedurer i overensstemmelse med kravene i forordning (EU) 2016/679.

 

Denne artikel finder ikke anvendelse, hvor en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse og en forudgående høring af tilsynsmyndighederne er blevet gennemført forud for [ikrafttrædelsen af nærværende forordning] og har vist, at behandlingen ikke vil medføre en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, eller at den dataansvarlige har truffet foranstaltninger til at mindske risikoen.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 3 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3b

 

Retningslinjer fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd

 

Senest den ... [en måned efter datoen for nærværende forordnings ikrafttræden] og i henhold til artikel 70 i GDPR anmoder Kommissionen Det Europæiske Databeskyttelsesråd om at offentliggøre retningslinjer for at hjælpe de tilsynsmyndigheder, der er ansvarlige i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679, til at vurdere, om den behandling, der falder inden for nærværende forordnings anvendelsesområde, vedrørende både eksisterende og fremtidige teknologier, som anvendes med det ene formål at bekæmpe online seksuelt misbrug af børn, overholder forordning (EU) 2016/679.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 3 c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3c

 

Klagemekanisme

 

Udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester, der bruger teknologier til behandling af personoplysninger til at opdage og indberette online seksuelt misbrug af børn og opdage, indberette og fjerne materiale, der viser online seksuelt misbrug af børn, skal oprette en effektiv og lettilgængelig mekanisme, som gør det muligt for brugere, hvis indhold er blevet fjernet eller indberettet til de retshåndhævende myndigheder eller en organisation, der handler i offentlighedens interesse for at bekæmpe online seksuelt misbrug af børn, at indgive en klage over den pågældende udbyders foranstaltninger, hvor det indberettede eller fjernede materiale ikke udgør online seksuelt misbrug af børn, jf. nærværende forordning.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 3 d (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3d

 

Effektive retsmidler

 

Brugere, der er blevet negativt påvirket af brugen af specifikke teknologier til behandling af personoplysninger til at opdage og indberette online seksuelt misbrug af børn og fjerne materiale, der viser online seksuelt misbrug af børn, fra tjenester tilhørende nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester, har ret til effektive retsmidler, hvis det indberettede eller fjernede materiale ikke udgør online seksuelt misbrug af børn i overensstemmelse med denne forordning. Medlemsstaterne skal fastsætte effektive procedurer for udøvelsen af denne ret, herunder i følgende tilfælde:

 

i) brugerens indhold eller identitet er blevet indberettet til en organisation, der handler i offentlighedens interesse for at bekæmpe seksuelt misbrug af børn, eller til de retshåndhævende myndigheder

 

ii) brugernes indhold er blevet fjernet eller deres konto blokeret, eller en tjeneste, der tilbydes dem, er blevet suspenderet.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 3 e (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3e

 

Tilsynsmyndigheder

 

De tilsynsmyndigheder, der er ansvarlige for at overvåge anvendelsen af nærværende forordning, er de samme som de uafhængige tilsynsmyndigheder, der er udpeget i henhold til kapitel VI i forordning (EU) 2016/679.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 3 f (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3f

 

Offentligt register over organisationer, der handler i offentlighedens interesse for at bekæmpe seksuelt misbrug af børn

 

Senest den ... [én måned efter datoen for nærværende forordnings ikrafttræden] opretter Kommissionen et offentligt register over organisationer, der handler i offentlighedens interesse for at bekæmpe seksuelt misbrug af børn, og som udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester kan dele personoplysninger med i henhold til nærværende forordning, jf. dog kapitel V i forordning (EU) 2016/679. Dette offentlige register oprettes på grundlag af gennemsigtige og objektive kriterier og ajourføres.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 3 g (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3g

 

Statistikker

 

1. Senest den ... [seks måneder efter forordningens ikrafttræden] og derefter hvert år skal medlemsstaterne offentliggøre og fremsende rapporter til Kommissionen med statistikker om samtlige følgende elementer:

 

a) det samlede antal indberetninger til de kompetente nationale retshåndhævende myndigheder af opdaget online seksuelt misbrug af børn fra nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester og organisationer, der handler i offentlighedens interesse mod seksuelt misbrug af børn, idet der skelnes mellem det absolutte antal sager og de sager, der er indberettet flere gange, og typen af udbyder af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester, hvor online seksuelt misbrug af børn blev opdaget

 

b) antallet af børn, der er identificeret gennem aktioner i henhold til artikel 3 i denne forordning, opdelt efter køn

 

c) antallet af lovovertrædere, der er blevet retsforfulgt, efter identifikation ved hjælp af teknologi

 

d) antallet af gerningsmænd, som er blevet dømt

 

e) antallet af indberettede falske positiver

 

f) de teknologier, der anvendes til at afsløre online seksuelt misbrug af børn, og procentdelen heraf, der bidrager til at afsløre online seksuelt misbrug af børn og

 

g) udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester, der udbyder tjenester på deres område ved hjælp af teknologi til at opdage, fjerne eller indberette online seksuelt misbrug af børn.

 

2. Kommissionen skal aggregere de statistikker, der henvises til i denne artikel stk. 1 og tage højde for dem i forbindelse med sin gennemgang af nærværende forordning i henhold til artikel 3h i nærværende forordning.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 3 h (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3h

 

Revision

 

1. På grundlag af de rapporter, der forelægges i henhold til artikel 3, stk. 1, litra e), og de statistikker, der forelægges i henhold til artikel 3g, foretager Kommissionen senest den... [to år efter forordningens ikrafttræden] og derefter hvert år en revision af denne forordning og forelægger en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet.

 

2. I sin gennemgang skal Kommissionen have særligt fokus på:

 

a) samtlige betingelser for behandling af personoplysninger, der er nævnt under artikel 3, stk. 3, litra a)

 

b) proportionaliteten af den begrænsning, der er fastsat i denne forordning, herunder en vurdering af de statistikker, som medlemsstaterne har indsendt i henhold til artikel 3g

 

c) udviklingen i teknologiske fremskridt vedrørende sådanne aktiviteter, og i hvilket omfang denne udvikling forbedrer nøjagtigheden og reducerer falske positiver.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 3 i (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3i

 

Vilkår og betingelser

 

Med forbehold af artikel 3, litra a), led (xi) og (xii) skal udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester, der anvender teknologier, som henhører under denne forordnings anvendelsesområde, inkludere klare og omfattende oplysninger om sådanne foranstaltningers funktion samt virkningen på brugernes kommunikationsfortrolighed i deres vilkår og betingelser.

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Artikel 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 4

Artikel 4

Ikrafttræden og anvendelse

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 21. december 2020 til den 31. december 2025.

Den anvendes fra den 21. december 2020 til den 31. december 2022.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.


 

BEGRUNDELSE

Seksuelt misbrug af børn udgør en alvorlig krænkelse af menneskerettighederne og de grundlæggende rettigheder. Det kan således retfærdiggøre en begrænsning af de grundlæggende rettigheder til kommunikationshemmelighed og til beskyttelse af personoplysninger, forudsat at en sådan begrænsning udgør en nødvendig foranstaltning, som står i rimeligt forhold til formålet, i et demokratisk samfund, og at den respekterer essensen af de grundlæggende rettigheder og friheder.

For at opdage, indberette og fjerne materiale, der viser seksuelt misbrug af børn, scanner visse udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester p.t. kommunikation såsom meddelelser (indhold og/eller metadata, i nogle tilfælde historiske data) på frivillig basis.

Den foreslåede forordning tilsigter at begrænse retten til beskyttelse af fortroligheden for at give mulighed for, at disse frivillige aktiviteter kan fortsætte efter den 21. december 2020, datoen for ikrafttræden af den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation, som ellers ville placere disse udbydere under anvendelsesområdet for direktiv 2002/58/EF (e-databeskyttelsesdirektivet) og dermed forpligte dem til at bede brugerne om samtykke, inden de scanner deres kommunikation.

Ordførernes og Europa-Parlamentets arbejde på denne foreslåede forordning er i høj grad blevet gjort kompliceret af tidspresset, som er et resultat af, at Kommissionen først fremlagde forslaget den 10. september 2020 (selv om den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation allerede blev vedtaget i december 2018). Endvidere overholdt Kommissionen ikke sin pligt ifølge aftalen om bedre lovgivning til at sørge for, at en konsekvensanalyse ledsagede forslaget, og ønsker ikke at tage stilling til, om den nuværende frivillige praksis med at opdage og indberette materiale, der viser seksuelt misbrug af børn, egentlig er lovlig ifølge EU-lovgivningen. Afgørende oplysninger vedrørende omfanget af indgriben i de grundlæggende rettigheder til beskyttelse af kommunikationshemmeligheden og beskyttelse af personoplysninger mangler derfor på tidspunktet for udarbejdelsen af nærværende udkast til betænkning.

Hovedelementerne i nærværende udkast til betænkning omfatter:

a) Generelle betragtninger

- End-to-end-kryptering er et vigtigt værktøj til at sikre brugere, herunder børn og ofre, sikker og fortrolig kommunikation. Intet i nærværende forordning bør fortolkes som forbud mod eller svækkelse af end-to-end-kryptering.

 

- Den foreslåede forordning udgør ikke i sig selv et retsgrundlag for, at udbyderne kan scanne kommunikation. Den omfatter i stedet en begrænsning af visse rettigheder og pligter fastsat i direktiv 2002/58/EF og fastsætter yderligere garantier, som udbyderne skal sørge for, hvis de ønsker at gøre brug af forordningen.

b) Præcision vedrørende foranstaltningens anvendelsesområde

- Forordningen bør kun finde anvendelse på videoer eller billeder, der udveksles via meddelelsestjenester eller e-mailtjenester. Den bør ikke finde anvendelse på scanning af tekst eller lydkommunikation, som stadig fuldt ud er underlagt bestemmelserne i e-databeskyttelsesdirektivet.

I lyset af dens midlertidighed bør forordningens materielle anvendelsesområde begrænses til den etablerede definition af såkaldt "børnepornografi" som defineret i direktiv 2011/93/EU og "pornografisk optræden" som defineret i samme direktiv.

Teknologien behøver ikke være i brug inden forordningens ikrafttræden, når blot den opfylder alle de i forordningens beskrevne betingelser, for at forordningen er fremtidssikker.

c) Yderligere garantier

- Udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester, der ønsker at gøre brug af forordningen, skal opfylde visse betingelser. Det drejer sig bl.a. om følgende:

- en obligatorisk forudgående konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse og en obligatorisk høringsprocedure inden anvendelsen af teknologien som krævet i artikel 35 og 36 i GDPR

- anvendelse af artikel 6, stk. 1, litra d) eller e), i forordning (EU) 2016/679 som retsgrundlag

- menneskelig overvågning og indgriben ved enhver behandling af personoplysninger og ingen afsendelse af positive hit til retshåndhævende myndigheder eller organisationer, der handler i offentlighedens interesse, uden forudgående menneskelig gennemgang

- passende procedurer og klagemekanismer

- ingen indgriben i nogen form for kommunikation, der er beskyttet af tavshedspligt

- tilstrækkeligt retsgrundlag for overførsler ud af EU i overensstemmelse med kapitel V i GDPR

- effektive retsmidler sikret af medlemsstaterne på nationalt niveau.

Alle disse betingelser skal være opfyldt for at sikre proportionaliteten af den begrænsning af de grundlæggende rettigheder, som denne aktivitet indebærer.

d) Offentligt register over organisationer, der handler i offentlighedens interesse for at bekæmpe seksuelt misbrug af børn

Kommissionen bør oprette et offentligt register over organisationer, der handler i offentlighedens interesse for at bekæmpe seksuelt misbrug af børn, og som udbyderne kan dele personoplysninger med.

e) Øget gennemsigtighed

Udbyderne bør offentliggøre en første rapport seks måneder efter datoen for forordningens ikrafttræden og derefter en årlig rapport.

f) Tidsbegrænsning af den foreslåede forordning

Anvendelsesperioden for forordningen bør begrænses til den 31. december 2022. Hvis den fremtidige, langsigtede lovgivning vedtages og træder i kraft inden denne dato, bør denne lovgivning ophæve forordningen.


 

Verts/ALE's mindretalsudtalelse

(forretningsordenens artikel 55, stk. 4.)

Forslaget beskytter ikke børn, men udsætter børn såvel som voksne for større risici (såsom AI-algoritmer, der fejlagtigt markerer intime billeder og samtaler mellem børn og voksne vedrørende deres sundhed og sexliv) og overtræder millioner af børns og voksnes grundlæggende rettigheder i henhold til relevant retspraksis.

Private virksomheders generelle og vilkårlige analyse af indholdet af al privat korrespondance fra borgere, der ikke er mistænkt, som hvis postvæsenet åbnede alle breve i søgninger efter ulovligt indhold, er ikke kun uacceptabelt for så vidt angår retten til privatlivets fred, herunder for børn og ofre selv, men udgør også specifikt en trussel mod bl.a. mindretals, LGBTQI-personers, politiske systemkritikernes og journalisters menneskerettigheder.

Ifølge Domstolen er tidsubegrænset automatiseret analyse af meddelelser kun hensigtsmæssig, hvis den begrænses til mistænkte (sag C-511/18), hvilket forslaget ikke går på.

På trods af den foreslåede forordning vil denne praksis fortsat være i strid med GDPR (intet retsgrundlag for private aktørers afsløring af kriminalitet, manglende proportionalitet).

Som det fremgår af det stigende antal indberetninger fra virksomheder, der anvender denne metode til generel overvågning, omfatter en sådan masseovervågning ikke cirkulationen af ulovligt materiale, men vil kun skubbe det yderligere undergrunds, hvilket gør det vanskeligere at retsforfølge.

Cornelia Ernsts mindretalsudtalelse (GUE/NGL)

(forretningsordenens artikel 55, stk. 4.)

Scanning af elektronisk kommunikation, som denne forordning tillader, navnlig scanning af tekstbeskeder, udgør en alvorlig krænkelse af de rettigheder, der er nedfældet i artikel 7 og 8 i EU's charter om grundlæggende rettigheder. Det er ensbetydende med en generel overvågning, som aldrig er berettiget, end ikke til at bekæmpe den mest grusomme kriminalitet.

 


 

 

UDTALELSE FRA UDVALGET OM KVINDERS RETTIGHEDER OG LIGESTILLING (2.12.2020)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en midlertidig undtagelse fra visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF for så vidt angår udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenesters anvendelse af teknologier til behandling af personoplysninger og andre data med henblik på bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn online

(COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD))

Ordfører for udtalelse: Christine Anderson

 

 

KORT BEGRUNDELSE

Seksuelt misbrug af børn online er så alvorligt, og det medfører så forfærdelige konsekvenser i alle aspekter af ofrets liv, at der på ingen måde kan tages let på det. Samtidig har eksplosionen i brugen af internettet, dets stadigt stigende mange værktøjer og applikationer omdannet det til et tilflugtssted for forbrugere, der søger efter pornoindhold, hvoraf de yngste er mellem 12 og 17 år ifølge visse data. Afhængighed af pornomateriale har alvorlige virkninger på det menneskelige sind, eftersom pornografi giver et yderst forvrænget billede af menneskekroppen, relationer og samspillet mellem kvinder og mænd. Hertil kommer det voksende problem med seksuel internetmobning rettet mod sårbare kvinder og piger som f.eks. i den meget dækkede sag om Mila. Sidstnævnte, en fransk LGBT-gymnasiepige, måtte tages i varetægt i begyndelsen af 2020 og fjernes fra sin skole, efter at hun var blevet udsat for voldtægts- og dødstrusler online, som følge af at hun havde kritiseret islam. Endelig retfærdiggør tilfælde af falske beskyldninger om seksuelt misbrug, som er blevet afsløret i årevis, at de relevante myndigheder i medlemsstaterne træffer alle de foranstaltninger, der er nødvendige for, at ophavsmændene til disse bevidst opdigtede sager kan holdes fuldt juridisk ansvarlige. Fra det tidspunkt, hvor der opstår mistanke om en seksuel forbrydelse mod et barn, og hele vejen frem til retsforfølgelse og straf af gerningsmanden, er det generelt nødvendigt at træffe alle forholdsregler og følge bedste praksis, for at retfærdigheden sker fyldest. Som det fremgår, kan procedurefejl eller straffesager, der er indledt på grund af falske beskyldninger om kriminel seksuel aktivitet rettet mod børn, til tider forstyrre retsvæsenet ved at straffe uskyldige borgere. Det er derfor afgørende, at princippet om uskyldsformodning aldrig tilsidesættes, når en kvinde eller mand bliver mistænkt for seksuelt misbrug af børn online. Hvis der skal tages fat om problemet med seksuelt misbrug af børn online ved roden, kræver det – blandt andre strategier – at skoler og forældre gør en fælles indsats for at lære børnene at deltage i relationer, hvor de respekterer sig selv, deres krop, deres selvbillede og andre. Respekt for én selv og for andre udspringer af en værdsættelse af mennesket i dets følelsesmæssige og åndelige dimension uden objektivering af kroppen. Endelig beklager vi, at der ikke foreligger tilstrækkelige data om dømte børnemisbrugere, og kræver, at de kompetente aktører øger deres indsats på dette område. Dette er dog ikke i modstrid med vigtigheden af kun at træffe foranstaltninger vedrørende privatlivets fred på internettet i det omfang, det er nødvendigt og lovligt tilladt, som anført i Kommissionens forslag.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn udgør alvorlige krænkelser af de grundlæggende rettigheder, navnlig børns ret til beskyttelse mod alle former for vold, misbrug, forsømmelse, mishandling og udnyttelse, herunder seksuelt misbrug, jf. FN's konvention fra 1989 om barnets rettigheder og chartret. Digitaliseringen har medført mange fordele for samfundet og økonomien, men også udfordringer, herunder en stigning i seksuelt misbrug af børn online. Beskyttelse af børn online er en af Unionens prioriteter. Kommissionen vedtog den 24. juli 2020 en EU-strategi om en mere effektiv bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn9 ("strategien"), som har til formål at sikre, at der gøres en effektiv indsats på EU-plan for at bekæmpe seksuelt misbrug af børn.

(4) Seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn udgør alvorlige krænkelser af de grundlæggende rettigheder, navnlig børns ret til beskyttelse mod alle former for vold, misbrug, forsømmelse, mishandling og udnyttelse, herunder seksuelt misbrug, jf. FN's konvention fra 1989 om barnets rettigheder og chartret. Desuden anerkendes det i Istanbulkonventionen, at piger ofte udsættes for alvorlige former for kønsbaseret vold, herunder cybervold. Digitaliseringen har medført mange fordele for samfundet og økonomien, men også udfordringer, navnlig øget seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn online, hvilket er blevet forværret under covid-19-pandemien som følge af en udvidet adgang til potentielle ofre og en brat stigning i udvekslingen af materiale, der viser seksuelt misbrug af børn, mellem personer, der begår seksuelle overgreb på børn. Der har også været et stigende antal tilfælde af grooming under covid-19-pandemien, herunder en stigning i mængden af selvgenereret indhold. Desuden har krænkernes øgede misbrug af privatlivsfremmende teknologier til at tilsløre deres forfærdelige handlinger gjort det vanskeligere for retshåndhævende myndigheder at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge seksuel udnyttelse af børn online. Ifølge Europol kan den hastige udbredelse af anonymiseringsværktøjer og den højere mængde af materiale, der viser seksuelt misbrug af børn, også føre til en højere risiko for reviktimisering8a. Beskyttelse af børn online er en af Unionens prioriteter, da børn er de mest sårbare i vores samfund og ikke er i stand til at forsvare sig selv.

_________________

_________________

 

8a Europols rapport "Exploiting isolation: Offenders and victims of online child sexual abuse during the Covid-19 pandemic" (Udnyttelse af isolation: udøvere af og ofre for seksuelt misbrug af børn online under covid-19-pandemien), offentliggjort den 19. juni 2020.

9 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — EU-strategi om en mere effektiv bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn (COM(2020) 607 final af 24.7.2020).

 

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a) Piger og unge kvinder er særligt udsatte for risikoen for seksuelt misbrug og for seksuel udnyttelse og tegner sig for langt den overvejende del af tilfældene af seksuelt misbrug af børn online. 80 % af de børn, som blev udsat for seksuelt misbrug, var ifølge THORN og Canadian Centre for Child Protection piger. Tal fra INHOPE's rapport fra 2019 viser, at 91 % af ofrene var piger, 7 % var drenge, og at ofrenes gennemsnitsalder er faldende, idet 92 % af ofrene var under 13 år. Ifølge den internationale rapport fra 2017 fra End Child Prostitution, Child Pornography & Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT), er den seksuelle misbruger af børn fra 2017 hovedsageligt en mand1a, hvilket er relevant i forbindelse med udarbejdelsen af nøgleindikatorer. Det er derfor vigtigt, at piger og drenge har adgang til sikre, lettilgængelige og alderssvarende kanaler, hvor de kan indberette misbrug uden frygt, navnlig når misbrugeren befinder sig i ofrets inderkreds, eftersom antallet af indberetninger i sådanne tilfælde er lavt.

 

_________________

 

1a ECPAT Journal “End Child Sexual Exploitation international report”, published in April 2017; https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2017/04/Journal_No12-ebook.pdf

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 4 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4b) Kommissionen vedtog den 24. juli 2020 en EU-strategi om en mere effektiv bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn1a ("strategien"), som har til formål at sikre, at der gøres en effektiv indsats på EU-plan for at bekæmpe seksuelt misbrug af børn, og som tager behørigt hensyn til de forskellige former for seksuelt misbrug, som piger og drenge udsættes for. Som led i strategien meddelte Kommissionen, at den vil foreslå sektorspecifikke retsakter, herunder "klare forpligtelser til at opdage og indberette seksuelt misbrug af børn og unge piger online med henblik på at bringe større klarhed og sikkerhed ind i både retshåndhævende myndigheders og relevante private aktørers arbejde med at håndtere onlinemisbrug". Til trods for strategien er der et stort behov for forebyggende foranstaltninger og en mere målrettet tilgang for at tage hensyn til de særlige omstændigheder og behov hos forskellige grupper af sårbare børn, navnlig piger.

 

_________________

 

1aMeddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget – EU-strategi om en mere effektiv bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn, 24.7.2020 (COM(2020)0607).

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Visse udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester, f.eks. webmail- og meddelelsestjenester, anvender allerede på frivillig basis specifikke teknologier til at opdage og indberette seksuelt misbrug af børn online til de retshåndhævende myndigheder og til organisationer, der handler i offentlighedens interesse for at bekæmpe seksuelt misbrug af børn, eller til at fjerne materiale, der viser seksuelt misbrug af børn. Disse organisationer henviser til nationale hotlines til indberetning af materiale, der viser seksuelt misbrug af børn, samt til organisationer, der har til formål at begrænse seksuel udnyttelse af børn og forebygge, at børn bliver ofre, både inden for Unionen og i tredjelande. Tilsammen spiller disse frivillige aktiviteter en værdifuld rolle med hensyn til at gøre det muligt at identificere og redde ofre og reducere den yderligere udbredelse af materiale, der viser seksuelt misbrug af børn, samtidig med at de bidrager til identifikation og efterforskning af gerningsmænd og forebyggelse af tilfælde af seksuelt misbrug af børn.

(5) Nummeruafhængige interpersonnelle kommunikationstjenester har en vigtig rolle at spille med hensyn til at opdage tilfælde af seksuelt misbrug af børn online og fjerne materiale, der viser seksuelt misbrug af børn, fra deres platforme for at undgå yderligere viktimisering, da enhver ny visualisering af materialet er skadelig for ofret. Visse udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester, f.eks. webmail- og meddelelsestjenester, anvender allerede på frivillig basis specifikke teknologier til at opdage og indberette seksuelt misbrug af børn online til de retshåndhævende myndigheder og til organisationer, der handler i offentlighedens interesse for at bekæmpe seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn, eller til at opdage seksuelt misbrug af børn på deres tjenester, til af fjerne sådan materiale fra deres tjenester og til at indberette det. For at gøre det muligt at identificere børneofre og med henblik på at give udbyderne af nummeruafhængige interpersonnelle tjenester mulighed for korrekt at identificere opdagelsesfejl, bør alle tilfælde af muligt seksuelt misbrug af børn online indberettes til de retshåndhævende myndigheder og til organisationer, der handler i offentlighedens interesse mod seksuelt misbrug af børn. Disse organisationer henviser til nationale hotlines til indberetning af materiale, der viser seksuelt misbrug af børn, samt til organisationer, der har til formål at begrænse seksuel udnyttelse af børn og forebygge, at børn bliver ofre, både inden for Unionen og i tredjelande. Tilsammen spiller disse frivillige aktiviteter en værdifuld rolle med hensyn til at gøre det muligt at identificere og redde ofre og reducere den yderligere udbredelse af materiale, der viser seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn, samtidig med at de bidrager til identifikation og efterforskning af gerningsmænd og forebyggelse af tilfælde af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Behandling af personoplysninger foretaget af udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester ved hjælp af frivillige foranstaltninger med henblik på opdagelse og indberetning af seksuelt misbrug af børn online og fjernelse af materiale, der viser seksuelt misbrug af børn, reguleres ved forordning (EU) 2016/679 indtil den 20. december 2020.

(6) Behandling af personoplysninger foretaget af udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester ved hjælp af frivillige foranstaltninger med henblik på opdagelse og indberetning af seksuelt misbrug af børn online og fjernelse af materiale, der viser seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn, reguleres ved forordning (EU) 2016/679 indtil den 20. december 2020.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Direktiv 2002/58/EF indeholder ingen specifikke bestemmelser om behandling af personoplysninger og andre data i forbindelse med ydelse af elektroniske kommunikationstjenester med henblik på opdagelse og indberetning af seksuelt misbrug af børn online og fjernelse af materiale, der viser seksuelt misbrug af børn. I henhold til artikel 15, stk. 1, i direktiv 2002/58/EF kan medlemsstaterne dog vedtage lovgivningsmæssige foranstaltninger for at begrænse omfanget af de rettigheder og forpligtelser, der bl.a. er omhandlet i nævnte direktivs artikel 5 og 6, som vedrører kommunikationshemmelighed og trafikdata, med henblik på forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger i forbindelse med seksuelt misbrug af børn. I mangel af sådanne lovgivningsmæssige foranstaltninger og i afventning af vedtagelsen af en ny, mere langsigtet retlig ramme for effektiv bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn på EU-plan som bebudet i strategien vil der ikke være noget retsgrundlag for, at udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester fortsat kan opdage og indberette seksuelt misbrug af børn online og fjerne materiale, der viser seksuelt misbrug af børn, på deres tjenester efter den 21. december 2020.

(7) Direktiv 2002/58/EF indeholder ingen specifikke bestemmelser om behandling af personoplysninger og andre data i forbindelse med ydelse af elektroniske kommunikationstjenester med henblik på opdagelse og indberetning af seksuelt misbrug af børn online og fjernelse af materiale, der viser seksuelt misbrug af børn. I henhold til artikel 15, stk. 1, i direktiv 2002/58/EF kan medlemsstaterne dog vedtage lovgivningsmæssige foranstaltninger for at begrænse omfanget af de rettigheder og forpligtelser, der bl.a. er omhandlet i nævnte direktivs artikel 5 og 6, som vedrører kommunikationshemmelighed og trafikdata, med henblik på forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger i forbindelse med seksuelt misbrug af børn. I mangel af sådanne nationale lovgivningsmæssige foranstaltninger og i afventning af vedtagelsen af en ny, mere langsigtet retlig ramme for effektiv bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn på EU-plan som bebudet i strategien vil der ikke være noget retsgrundlag for, at udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester fortsat kan opdage og indberette seksuelt misbrug af børn online, og opdage materiale, der viser seksuelt misbrug af børn på deres tjenester, og fjerne sådan materiale fra deres tjenester og indberette det, efter den 21. december 2020.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Nærværende forordning indeholder derfor bestemmelser om en midlertidig undtagelse fra artikel 5, stk. 1, og artikel 6 i direktiv 2002/58/EF, som beskytter kommunikationshemmeligheden og trafikdata. Da direktiv 2002/58/EF blev vedtaget på grundlag af artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, bør nærværende forordning vedtages på samme retsgrundlag. Desuden har ikke alle medlemsstater vedtaget lovgivningsmæssige foranstaltninger på nationalt plan for at begrænse omfanget af de rettigheder og forpligtelser, der er omhandlet i nævnte bestemmelser i overensstemmelse med artikel 15, stk. 1, i direktiv 2002/58/EF, og vedtagelsen af sådanne foranstaltninger indebærer en betydelig risiko for fragmentering, der sandsynligvis vil påvirke det indre marked negativt.

(8) Nærværende forordning indeholder derfor bestemmelser om en midlertidig undtagelse fra artikel 5, stk. 1, og artikel 6 i direktiv 2002/58/EF, som beskytter kommunikationshemmeligheden og trafikdata. Frivillige foranstaltninger, der træffes af udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester i Unionen alene med henblik på at opdage og indberette seksuelt misbrug af børn online samt opdage, fjerne og indberette materiale, der viser seksuelt misbrug af børn, vil derfor blive omfattet af de garantier og betingelser, der er fastsat i denne forordning. Da direktiv 2002/58/EF blev vedtaget på grundlag af artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, bør nærværende forordning vedtages på samme retsgrundlag. Desuden har ikke alle medlemsstater vedtaget lovgivningsmæssige foranstaltninger på nationalt plan for at begrænse omfanget af de rettigheder og forpligtelser, der er omhandlet i nævnte bestemmelser i overensstemmelse med artikel 15, stk. 1, i direktiv 2002/58/EF, og vedtagelsen af sådanne foranstaltninger indebærer en betydelig risiko for fragmentering, der sandsynligvis vil indvirke negativt på det indre marked og beskyttelsen af grundlæggende rettigheder, navnlig rettighederne for børn over hele Unionen, som bliver ofre for seksuelt misbrug af børn online.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 11

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Da nærværende forordnings eneste formål er at muliggøre videreførelsen af visse eksisterende aktiviteter, der har til formål at bekæmpe seksuelt misbrug af børn online, bør den i nærværende forordning fastsatte undtagelse begrænses til veletableret teknologi, som nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester regelmæssigt anvender med henblik på at opdage og indberette seksuelt misbrug af børn online og fjerne materiale, der viser seksuelt misbrug af børn, inden nærværende forordnings ikrafttræden. Henvisningen til teknologien omfatter, hvor det er nødvendigt, enhver menneskelig gennemgang, der direkte vedrører anvendelsen af den pågældende teknologi og tilsynet med den. Anvendelsen af den pågældende teknologi bør derfor være almindelig i branchen, uden at det nødvendigvis kræves, at alle udbydere anvender teknologien, og uden at det er til hinder for, at teknologien udvikler sig på en privatlivsvenlig måde. I den forbindelse bør det være uden betydning, om en bestemt udbyder, der ønsker at gøre brug af selve denne undtagelse, allerede anvender denne teknologi på datoen for nærværende forordnings ikrafttræden. De anvendte typer teknologier bør være dem, der krænker privatlivets fred mindst muligt i overensstemmelse med det aktuelle tekniske niveau i branchen og bør ikke omfatte systematisk filtrering og scanning af meddelelser, der indeholder tekst, men kun se nærmere på specifikke meddelelser i tilfælde af konkrete elementer, der giver mistanke om seksuelt misbrug af børn.

(11) Da nærværende forordnings eneste formål er at muliggøre videreførelsen af visse eksisterende aktiviteter, der har til formål at bekæmpe seksuelt misbrug af børn online, bør den i nærværende forordning fastsatte undtagelse begrænses til veletableret teknologi, som nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester regelmæssigt anvender med henblik på at opdage og indberette seksuelt misbrug af børn online og fjerne materiale, der viser seksuelt misbrug af børn. Henvisningen til teknologien omfatter, hvor det er nødvendigt, enhver menneskelig gennemgang, der direkte vedrører anvendelsen af den pågældende teknologi og tilsynet med den. Anvendelsen af den pågældende teknologi bør derfor være almindelig i branchen, uden at det nødvendigvis kræves, at alle udbydere anvender teknologien, og uden at det er til hinder for, at teknologien udvikler sig på en privatlivsvenlig måde. I den forbindelse bør det være uden betydning, om en bestemt udbyder, der ønsker at gøre brug af selve denne undtagelse, allerede anvender denne teknologi på datoen for nærværende forordnings ikrafttræden. De anvendte typer teknologier bør være dem, der krænker privatlivets fred mindst muligt i overensstemmelse med det aktuelle tekniske niveau i branchen. De anvendte teknologier bør ikke være i stand til at forstå indholdet af meddelelserne, men bør kun kunne opdage mønstre for muligt seksuelt misbrug af børn.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 14

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) For at sikre gennemsigtighed og ansvarlighed i forbindelse med de aktiviteter, der gennemføres i henhold til undtagelsen, bør udbyderne offentliggøre årlige rapporter om den behandling, der er omfattet af nærværende forordning, herunder om typen og mængden af de behandlede data, antallet af konstaterede tilfælde, de foranstaltninger, der er truffet for at udvælge og forbedre nøgleindikatorer, antallet af fejl og andelen af fejl (falske positiver) for de forskellige anvendte teknologier, de foranstaltninger, der træffes for at begrænse fejlprocenten og den fejlprocent, der er opnået, opbevaringspolitikken og de anvendte databeskyttelsesgarantier.

(14) For at sikre gennemsigtighed og ansvarlighed i forbindelse med de aktiviteter, der gennemføres i henhold til undtagelsen, bør udbyderne offentliggøre årlige rapporter om den behandling, der er omfattet af nærværende forordning, herunder om typen og mængden af de behandlede data, antallet af konstaterede tilfælde af seksuelt misbrug af børn, så vidt muligt med kønsopdelte data, de foranstaltninger, der er truffet for at udvælge og forbedre nøgleindikatorer, antallet af fejl og andelen af fejl (falske positiver) for de forskellige anvendte teknologier, de foranstaltninger, der træffes for at begrænse fejlprocenten og den fejlprocent, der er opnået, opbevaringspolitikken og de anvendte databeskyttelsesgarantier.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning fastsætter midlertidige og strengt begrænsede regler, der fraviger visse forpligtelser, der er fastsat i direktiv 2002/58/EF, med det ene formål at gøre det muligt for udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester at fortsætte med at anvende teknologier til behandling af personoplysninger og andre data, i det omfang det er nødvendigt for at opdage og indberette seksuelt misbrug af børn online og fjerne materiale, der viser seksuelt misbrug af børn, på deres tjenester.

Denne forordning fastsætter midlertidige og strengt begrænsede regler, der fraviger visse forpligtelser, der er fastsat i direktiv 2002/58/EF, med det ene formål at gøre det muligt for udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester at anvende teknologier til behandling af personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt og forholdsmæssigt og opdage seksuelt misbrug af børn online på deres tjenester og fjerne det fra deres tjenester og indberette det.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) materiale, der udgør børnepornografi som defineret i artikel 2, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/93/EU

udgår

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra a a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) "hvervning":

 

i)  en voksens forslag om at mødes med et barn, som er under den seksuelle lavalder, med henblik på at begå en af de i artikel 3, stk. 4, og artikel 5, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/93/EU omhandlede lovovertrædelser1a eller

 

ii)  en voksens forsøg på at mødes med et barn, som er under den seksuelle lavalder, med henblik på at begå de i artikel 5, stk. 2 og 3, omhandlede strafbare handlinger, ved at tilskynde et barn, som er under den seksuelle lavalder, til at tilvejebringe børnepornografi, der afbilleder det pågældende barn.

 

_________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/93/EU af 13. december 2011 om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2004/68/RIA (EUT L 335 af 17.12.2011, s. 1).

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) hvervning af børn med henblik på deltagelse i seksuelle aktiviteter med et barn eller fremstilling af børnepornografi på en af følgende måder:

udgår

i) ved at lokke barnet ved at tilbyde gaver eller andre fordele

 

ii) ved at true barnet med en negativ konsekvens, der kan forventes at have en væsentlig indvirkning på barnet

 

iii) ved at præsentere barnet med pornografisk materiale eller stille det til rådighed for barnet

 

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) "pornografisk optræden" som defineret i artikel 2, litra e), i direktiv 2011/93/EU.

c) "pornografisk optræden" som defineret i artikel 2, litra e), i direktiv 2011/93/EU, herunder hævnporno.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra c a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) "seksuel tvang" som defineret i direktiv 2011/93/EU

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a) "barn": en person, som er under den seksuelle lavalder

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b) "materiale, som viser seksuelt misbrug af børn":

 

a) materiale, der udgør børnepornografi som defineret i artikel 2, litra c), i direktiv 2011/93/EU

 

b) materiale, der udgør "børneprostitution" som defineret i artikel 2, litra d), i direktiv 2011/93/EU

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De særlige forpligtelser, der er fastsat i artikel 5, stk. 1, og artikel 6 i direktiv 2002/58/EF, finder ikke anvendelse på den behandling af personoplysninger og andre data i forbindelse med udbud af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester, der er strengt nødvendig for at anvende teknologi med det ene formål at fjerne materiale, der viser seksuelt misbrug af børn, og opdage eller indberette seksuelt misbrug af børn online til de retshåndhævende myndigheder og til organisationer, der handler i offentlighedens interesse for at bekæmpe seksuelt misbrug af børn, forudsat at:

De særlige forpligtelser, der er fastsat i artikel 5, stk. 1, og artikel 6 i direktiv 2002/58/EF, finder ikke anvendelse på den behandling af personoplysninger i forbindelse med udbud af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester, der er strengt nødvendig for at anvende teknologi med det ene formål at opdage og fjerne materiale, der viser seksuelt misbrug af børn, og opdage seksuelt misbrug af børn online eller indberette begge dele til de retshåndhævende myndigheder og til organisationer, der handler i offentlighedens interesse for at bekæmpe seksuelt misbrug af børn, forudsat at:

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) behandlingen står i rimeligt forhold til formålet og er begrænset til veletablerede teknologier, som udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester regelmæssigt har anvendt til dette formål inden denne forordnings ikrafttræden, og som er i overensstemmelse med det aktuelle tekniske niveau i branchen, og som krænker privatlivets fred mindst muligt

a) behandlingen står i rimeligt forhold til formålet og er begrænset til veletablerede teknologier, som udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester regelmæssigt har anvendt til dette formål, og som er i overensstemmelse med det aktuelle tekniske niveau i branchen, og som krænker privatlivets fred mindst muligt

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) behandlingen er begrænset til, hvad der er strengt nødvendigt med henblik på opdagelse og indberetning af seksuelt misbrug af børn online og fjernelse af materiale, der viser seksuelt misbrug af børn, og slettes straks, medmindre seksuelt misbrug af børn online er blevet påvist og bekræftet som sådan

d) behandlingen er begrænset til, hvad der er strengt nødvendigt med henblik på opdagelse og indberetning af seksuelt misbrug af børn online og opdagelse, indberetning og fjernelse af materiale, der viser seksuelt misbrug af børn. Hvor intet seksuelt misbrug af børn online er blevet påvist og bekræftet som sådant, opbevares de relevante data kun med henblik på følgende formål og kun i det tidsrum, der er nødvendigt:

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra d – led 1 (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

- for indberetning heraf og for at reagere på anmodninger fra retshåndhævende myndigheder og andre relevante offentlige myndigheder, der står i rimeligt forhold til formålet

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra d – led 2 (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

- spærring af den pågældende brugers konto

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra d – led 3 (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

- for at oprette en unik, ikkekonvertibel digital signatur ("hash") i forbindelse med data, der pålideligt identificeres som børnepornografi

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra d – led 4 (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

- administrative eller retslige procedurer eller prøvelse eller administrative klageadgange eller adgang til retsmidler

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra e

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) udbyderen offentliggør en årlig rapport om dens dertil knyttede behandling, herunder om typen og mængden af de behandlede data, antallet af konstaterede tilfælde, de foranstaltninger, der er truffet for at udvælge og forbedre nøgleindikatorer, antal og andel af fejl (falske positiver) for de forskellige anvendte teknologier, de foranstaltninger, der træffes for at begrænse fejlprocenten og den fejlprocent, der er opnået, opbevaringspolitikken og de anvendte databeskyttelsesgarantier.

e) udbyderen offentliggør en årlig rapport om dens dertil knyttede behandling, herunder om typen og mængden af de behandlede data, antallet af konstaterede, indberettede og fjernede tilfælde af seksuelt misbrug af børn og af materiale, som viser seksuelt misbrug af børn, så vidt muligt opdelt efter køn, de foranstaltninger, der er truffet for at udvælge og forbedre nøgleindikatorer, antal og andel af fejl (falske positiver) for de forskellige anvendte teknologier, de foranstaltninger, der træffes for at begrænse fejlprocenten og den fejlprocent, der er opnået, opbevaringspolitikken og de anvendte databeskyttelsesgarantier.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvor seksuelt misbrug af børn online er blevet opdaget og bekræftet som sådan for så vidt angår litra d), må de relevante data kun opbevares med henblik på følgende formål og kun i det tidsrum, der er nødvendigt:

udgår

– for indberetning heraf og for at reagere på anmodninger fra retshåndhævende myndigheder og andre relevante offentlige myndigheder, der står i rimeligt forhold til formålet

 

– for at spærre den berørte brugers konto

 

– for at oprette en unik, ikkekonvertibel digital signatur ("hash") i forbindelse med data, der pålideligt identificeres som børnepornografi.

 

Begrundelse

Flyttet op til litra d).

 

 


PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Midlertidig undtagelse fra visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF for så vidt angår udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenesters anvendelse af teknologier til behandling af personoplysninger og andre data med henblik på bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn online

Referencer

COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD)

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

17.9.2020

 

 

 

Udtalelse fra

 Dato for meddelelse på plenarmødet

FEMM

17.9.2020

Ordfører for udtalelse

 Dato for valg

Christine Anderson

5.10.2020

Behandling i udvalg

9.11.2020

 

 

 

Dato for vedtagelse

1.12.2020

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

27

4

3

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Christine Anderson, Simona Baldassarre, Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Margarita de la Pisa Carrión, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Alice Kuhnke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andżelika Anna Możdżanowska, Pina Picierno, Sirpa Pietikäinen, Samira Rafaela, Evelyn Regner, Diana Riba i Giner, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylwia Spurek, Jessica Stegrud, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Hilde Vautmans, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Chrysoula Zacharopoulou

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Lena Düpont, Elena Kountoura, Radka Maxová, Silvia Modig, Vera Tax

 


 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB
I RÅDGIVENDE UDVALG

27

+

ECR

Andżelika Anna Możdżanowska, Jessica Stegrud

GUE/NGL

Elena Kountoura

ID

Simona Baldassarre, Annika Bruna, Isabella Tovaglieri

Renew

Radka Maxová, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou

PPE

Lena Düpont, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi,

S&D

Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Evelyn Regner, Vera Tax

 

4

-

Verts/ALE

Alice Kuhnke, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek, Ernest Urtasun

 

3

0

ECR

Margarita de la Pisa Carrión

GUE/NGL

Silvia Modig

ID

Christine Anderson

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : mod

0 : hverken/eller

 

 

 


 

BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER, SOM ORDFØREREN HAR MODTAGET INPUT FRA

– Access Now

– Den australske eSafety Commissioner

– Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK)

– Canadian Centre for Child Protection

– Center for Democracy & Technology (CDT) 

– eco – Verband der Internetwirtschaft

– Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

– EDRi

– Facebook

– Agenturet for grundlæggende rettigheder

– Improving the digital environment for children (samler adskillige børnebeskyttelses-NGO'er i EU og andre steder, herunder Missing Children Europe og Child Focus)

– INHOPE

– International Justice Mission Deutschland e.V./We Protect

– Internet Watch Foundation

– Internet Society

– Match Group

– Microsoft

– Thorn (Ashton Kutcher)

– UNICEF

– FN's særlige rapportør om retten til privatlivets fred

– World Childhood Foundation Deutschland

 


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Midlertidig undtagelse fra visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF for så vidt angår udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenesters anvendelse af teknologier til behandling af personoplysninger og andre data med henblik på bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn online

Referencer

COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD)

Dato for høring af EP

10.9.2020

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

17.9.2020

 

 

 

Rådgivende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

17.9.2020

IMCO

17.9.2020

CULT

17.9.2020

FEMM

17.9.2020

Ingen udtalelse

 Dato for afgørelse

ITRE

15.10.2020

IMCO

27.10.2020

CULT

1.10.2020

 

Ordførere

 Dato for valg

Birgit Sippel

21.9.2020

 

 

 

Behandling i udvalg

24.9.2020

16.11.2020

7.12.2020

 

Dato for vedtagelse

7.12.2020

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

53

9

2

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Javier Zarzalejos

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Delara Burkhardt, Andor Deli, Leopoldo López Gil, Kostas Papadakis, Anne-Sophie Pelletier, Rob Rooken, Domènec Ruiz Devesa, Hilde Vautmans, Petar Vitanov

Dato for indgivelse

11.12.2020

 


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

EPP

Magdalena ADAMOWICZ, Vladimír BILČÍK, Vasile BLAGA, Ioan-Rareş BOGDAN, Andor DELI, Lena DÜPONT, Andrzej HALICKI, Lívia JÁRÓKA, Jeroen LENAERS, Leopoldo LÓPEZ GIL, Nuno MELO, Roberta METSOLA, Nadine MORANO, Emil RADEV, Paulo RANGEL, Ralf SEEKATZ, Tomas TOBÉ, Javier ZARZALEJOS

S&D

Katarina BARLEY, Pietro BARTOLO, Delara BURKHARDT, Maria GRAPINI, Sylvie GUILLAUME, Evin INCIR, Marina KALJURAND, Łukasz KOHUT, Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, Javier MORENO SÁNCHEZ, Domènec RUIZ DEVESA, Birgit SIPPEL, Petar VITANOV, Bettina VOLLATH

RENEW

Malik AZMANI, Anna Júlia DONÁTH, Sophia in 't VELD, Fabienne KELLER, Moritz KÖRNER, Maite PAGAZAURTUNDÚA, Michal ŠIMEČKA, Ramona STRUGARIU, Hilde VAUTMANS

ID

Nicolas BAY, Nicolaus FEST, Jean-Paul GARRAUD, Peter KOFOD, Annalisa TARDINO, Tom VANDENDRIESSCHE

GREENS/EFA

Alice KUHNKE

ECR

Jorge BUXADÉ VILLALBA, Patryk JAKI, Assita KANKO, Nicola PROCACCINI

NI

Martin SONNEBORN

 

9

-

GREENS/EFA

Patrick BREYER, Saskia BRICMONT, Damien CARÊME, Tineke STRIK

EUL/NGL

Konstantinos ARVANITIS, Pernando BARRENA ARZA, Cornelia ERNST, Anne-Sophie PELLETIER

NI

Kostas PAPADAKIS

 

2

0

ECR

Rob ROOKEN

NI

Milan UHRÍK

 

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

Seneste opdatering: 6. januar 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik