ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με προσωρινή παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση τεχνολογιών από παρόχους υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων, με σκοπό την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο

11.12.2020 - (COM(2020)0568 – C9‑0288/2020 – 2020/0259(COD)) - ***I

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Birgit Sippel


Διαδικασία : 2020/0259(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0258/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0258/2020
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με προσωρινή παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση τεχνολογιών από παρόχους υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων, με σκοπό την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο

(COM(2020)0568 – C9‑0288/2020 – 2020/0259(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2020)0568),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 16 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9-028/2020),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2020[1],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-0258/2020),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

 

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

σχετικά με προσωρινή παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση τεχνολογιών από παρόχους υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων, με σκοπό την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο

σχετικά με τον προσωρινό περιορισμό ορισμένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δυνάμει της οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση ειδικών τεχνολογιών από παρόχους υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό την καταπολέμηση της διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Η οδηγία 2002/58/ΕΚ εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ο ορισμός της υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών βρίσκεται επί του παρόντος στο άρθρο 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου4. Με την οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου5 καταργείται η οδηγία 2002/21/ΕΚ με ισχύ από την 21η Δεκεμβρίου 2020. Από την ημερομηνία αυτή, ο ορισμός των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα αντικατασταθεί από νέο ορισμό, στο άρθρο 2 σημείο 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, ο οποίος θα περιλαμβάνει τις υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 7 της εν λόγω οδηγίας. Αυτές οι υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, υπηρεσίες φωνής μέσω IP (voice over IP), ανταλλαγής μηνυμάτων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω διαδικτύου, θα εμπίπτουν, ως εκ τούτου, στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, από την 21η Δεκεμβρίου 2020.

(2) Η οδηγία 2002/58/ΕΚ εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Έως τις 21 Δεκεμβρίου 2020, ίσχυε ο ορισμός της υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών που βρίσκεται στο άρθρο 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου4. Την εν λόγω ημερομηνία, με την οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου5 καταργήθηκε η οδηγία 2002/21/ΕΚ. Ο ορισμός των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο άρθρο 2 σημείο 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 περιλαμβάνει τις υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 7 της εν λόγω οδηγίας. Αυτές οι υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, υπηρεσίες φωνής μέσω IP (voice over IP), ανταλλαγής μηνυμάτων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω διαδικτύου, εμπίπτουν, ως εκ τούτου, στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, από την 21η Δεκεμβρίου 2020.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση αναγνωρίζει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές που ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 7 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Χάρτης) προστατεύει το θεμελιώδες δικαίωμα κάθε προσώπου στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του, της κατοικίας του και των επικοινωνιών του, συμπεριλαμβανομένου του απορρήτου των επικοινωνιών. Το άρθρο 8 του Χάρτη προβλέπει το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το άρθρο 24 παράγραφος 2 του Χάρτη προβλέπει ότι, σε όλες τις πράξεις που αφορούν τα παιδιά, είτε επιχειρούνται από δημόσιες αρχές είτε από ιδιωτικούς οργανισμούς, πρωταρχική σημασία πρέπει να δίνεται στο υπέρτατο συμφέρον του παιδιού.

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση αναγνωρίζει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές που ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 7 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Χάρτης) προστατεύει το θεμελιώδες δικαίωμα κάθε προσώπου στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του, της κατοικίας του και των επικοινωνιών του, συμπεριλαμβανομένου του απορρήτου των επικοινωνιών. Το άρθρο 8 του Χάρτη προβλέπει το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το άρθρο 3 παράγραφος 1 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού του 1989 («UNCRC») και το άρθρο 24 παράγραφος 2 του Χάρτη προβλέπουν ότι, σε όλες τις πράξεις που αφορούν τα παιδιά, είτε επιχειρούνται από δημόσιες αρχές είτε από ιδιωτικούς οργανισμούς, πρωταρχική σημασία πρέπει να δίνεται στο υπέρτατο συμφέρον του παιδιού. Το άρθρο 3 παράγραφος 3 της UNCRC και το άρθρο 24 παράγραφος 1 του Χάρτη αναφέρουν επιπλέον το δικαίωμα των παιδιών στην προστασία και τη φροντίδα που απαιτούνται για την καλή διαβίωσή τους.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Η σεξουαλική κακοποίηση και η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικότερα των δικαιωμάτων των παιδιών στην προστασία από κάθε μορφή βίας, κακοποίησης και παραμέλησης, κακομεταχείρισης ή εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης, όπως προβλέπεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού του 1989 και από τον Χάρτη. Η ψηφιοποίηση έχει προσφέρει πολλά οφέλη στην κοινωνία και στην οικονομία, αλλά έχει δημιουργήσει και προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο. Η προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Ένωσης. Στις 24 Ιουλίου 2020 η Επιτροπή εξέδωσε στρατηγική της ΕΕ για αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών6 (στο εξής: στρατηγική), στόχος της οποίας είναι η παροχή αποτελεσματικής απόκρισης, σε επίπεδο ΕΕ, στο έγκλημα της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

(4) Η προστασία των παιδιών αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Ένωσης. Η σεξουαλική κακοποίηση και η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων και θεμελιωδών δικαιωμάτων, ειδικότερα των δικαιωμάτων των παιδιών στην προστασία από κάθε μορφή βίας, κακοποίησης και παραμέλησης, κακομεταχείρισης ή εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης, όπως προβλέπεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού του 1989 και από τον Χάρτη. Η ψηφιοποίηση έχει προσφέρει πολλά οφέλη στην κοινωνία και στην οικονομία, αλλά έχει δημιουργήσει και προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των περιστατικών διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, ως αποτέλεσμα της ευρύτερης πρόσβασης σε δυνητικά θύματα και της απότομης αύξησης στην ανταλλαγή υλικού διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Το υλικό διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών βασίζεται σε πραγματικά περιστατικά κακοποίησης στον εκτός διαδικτύου κόσμο, όπου ο δράστης είναι ως επί το πλείστον μέλος της οικογένειας ή του στενού οικογενειακού κύκλου.

_________________

_________________

6 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, Στρατηγική της ΕΕ για αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, COM(2020) 607 final της 24ης Ιουλίου 2020.

 

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α) Οι έφηβοι έχουν το δικαίωμα να ανακαλύψουν τη σεξουαλική τους ταυτότητα σε ένα ασφαλές και ιδιωτικό περιβάλλον. Η αύξηση του αριθμού καταγγελιών για υλικό διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών οφείλεται επίσης εν μέρει στην αναδυόμενη πρακτική των εφήβων που, κατά την ανάπτυξη της σεξουαλικής τους ταυτότητας και των εμπειριών τους, τραβούν τολμηρές φωτογραφίες ή βίντεο του εαυτού τους και στέλνουν το υλικό αυτό σε συνομηλίκους ή το κοινοποιούν χωρίς σεξουαλικό κίνητρο. Επιπλέον, η ηλικία σεξουαλικής συναίνεσης διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών. Εάν οι χρήστες είναι σε ηλικία σεξουαλικής συναίνεσης σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, δεν θα πρέπει να υποβάλλονται στις αρχές επιβολής του νόμου καταγγελίες περί άγρας παιδιών.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών, όπως οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω διαδικτύου και ανταλλαγής μηνυμάτων, χρησιμοποιούν ήδη ειδικές τεχνολογίες για τον εντοπισμό περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο και την καταγγελία των περιστατικών αυτών στις αρχές επιβολής του νόμου και σε φορείς που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον κατά της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών ή για την αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, σε εθελοντική βάση. Αυτοί οι φορείς παραπέμπουν σε εθνικές ανοικτές γραμμές επικοινωνίας για την αναφορά υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, καθώς και σε φορείς που έχουν σκοπό τη μείωση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και την πρόληψη της θυματοποίησης παιδιών, οι οποίοι βρίσκονται τόσο εντός της Ένωσης όσο και σε τρίτες χώρες.  Συλλογικά, αυτές οι εθελοντικές δραστηριότητες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση της ταυτοποίησης και της διάσωσης των θυμάτων, καθώς και στη μείωση της περαιτέρω διάδοσης υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην ταυτοποίηση των δραστών, στη διεξαγωγή των σχετικών ερευνών και στην πρόληψη αδικημάτων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

(5) Ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών, όπως οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω διαδικτύου και ανταλλαγής μηνυμάτων, χρησιμοποιούν ήδη ειδικές τεχνολογίες για τον εντοπισμό περιστατικών διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο πλαίσιο των υπηρεσιών τους και την καταγγελία των περιστατικών αυτών στις αρχές επιβολής του νόμου και σε φορείς που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον κατά της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών ή για την αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, σε εθελοντική βάση, με τη σάρωση είτε του περιεχομένου, όπως εικόνες και κείμενο, είτε των δεδομένων κίνησης των επικοινωνιών που χρησιμοποιούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, ιστορικά δεδομένα. Για τις δραστηριότητες αυτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται τεχνολογίες κατακερματισμού εικόνων και βίντεο, καθώς και ταξινομητές και τεχνητή νοημοσύνη για την ανάλυση κειμένου ή δεδομένων κίνησης. Οι πάροχοι παραπέμπουν σε εθνικές ανοικτές γραμμές επικοινωνίας για την αναφορά υλικού διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, καθώς και σε φορείς που έχουν σκοπό την ταυτοποίηση παιδιών, τη μείωση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, και την πρόληψη της θυματοποίησης παιδιών, οι οποίοι βρίσκονται τόσο εντός της Ένωσης όσο και σε τρίτες χώρες, ιδίως στο εθνικό κέντρο για παιδιά θύματα εξαφάνισης και εκμετάλλευσης (NCMEC) στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι φορείς αυτοί συνήθως δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Συλλογικά, αυτές οι εθελοντικές δραστηριότητες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση της ταυτοποίησης και της διάσωσης των θυμάτων, των οποίων τα θεμελιώδη δικαιώματα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα παραβιάζονται σοβαρά, καθώς και στη μείωση της περαιτέρω διάδοσης υλικού διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην ταυτοποίηση των δραστών, στη διεξαγωγή των σχετικών ερευνών και στην πρόληψη, τον εντοπισμό, τη διερεύνηση και τη δίωξη αδικημάτων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α) Παρά τον θεμιτό τους στόχο, οι δραστηριότητες αυτές παρεμβαίνουν στα θεμελιώδη δικαιώματα του σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των οικείων ατόμων, δηλαδή όλων των χρηστών και των δυνητικών δραστών και θυμάτων. Κάθε περιορισμός του θεμελιώδους δικαιώματος στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, συμπεριλαμβανομένου του απορρήτου των επικοινωνιών, δεν μπορεί να αιτιολογηθεί απλώς και μόνον από το γεγονός ότι ορισμένες τεχνολογίες αναπτύχθηκαν στο παρελθόν, όταν οι οικείες υπηρεσίες δεν αποτελούσαν, από νομικής σκοπιάς, υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τέτοιες παρεμβάσεις είναι δυνατές υπό ορισμένες μόνο συνθήκες. Πρέπει να προβλέπονται από τον νόμο, να σέβονται το βασικό περιεχόμενο των δικαιωμάτων στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, να είναι αναγκαίες και να ανταποκρίνονται πραγματικά σε στόχους γενικού συμφέροντος που αναγνωρίζει η Ένωση ή στην ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων και ελευθεριών τρίτων, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 52 παράγραφος 1 του Χάρτη. Όταν τέτοια μέτρα συνεπάγονται σε μόνιμη βάση τη γενική και αδιάκριτη παρακολούθηση και ανάλυση των επικοινωνιών όλων των χρηστών, παραβιάζουν το δικαίωμα του απορρήτου των επικοινωνιών, όπως έχει αποφανθεί το Δικαστήριο στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-511/18, C-512/18 και C-520/18 – La Quadrature et al. και στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-293/12 – Digital Rights Ireland και C-594/12 – Seitlinger.

 

_________________

 

 ECLI:EU:C:2020:791.

 

 ECLI:EU:C:2014:238

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Έως τις 20 Δεκεμβρίου 2020 η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από παρόχους υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών μέσω εθελοντικών μέτρων με σκοπό τον εντοπισμό και την καταγγελία περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο και την αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών διέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

(6) Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από παρόχους υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών μέσω εθελοντικών μέτρων με σκοπό τον εντοπισμό και την καταγγελία περιστατικών διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και την αφαίρεση υλικού διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών διέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. Η οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 δεν έχει άμεση επίπτωση στους παρόχους υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Η οδηγία 2002/58/ΕΚ δεν περιέχει συγκεκριμένες διατάξεις σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών με σκοπό τον εντοπισμό και την καταγγελία περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο και την αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, τα κράτη μέλη δύνανται να λαμβάνουν νομοθετικά μέτρα για να περιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται, μεταξύ άλλων, στα άρθρα 5 και 6 της εν λόγω οδηγίας, τα οποία αφορούν το απόρρητο των επικοινωνιών και τα δεδομένα κίνησης, με σκοπό την πρόληψη, διερεύνηση, διαπίστωση και δίωξη ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Ελλείψει σχετικών νομοθετικών μέτρων, και εν αναμονή της θέσπισης νέου μακροπρόθεσμου νομικού πλαισίου για την αποτελεσματική καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε επίπεδο Ένωσης όπως έχει ανακοινωθεί στη στρατηγική, δεν υφίσταται νομική βάση ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών να συνεχίσουν τον εντοπισμό και την καταγγελία περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο και την αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στις υπηρεσίες τους μετά τις 21 Δεκεμβρίου 2020.

(7) Η οδηγία 2002/58/ΕΚ δεν περιέχει συγκεκριμένες διατάξεις σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών με σκοπό τον εντοπισμό και την καταγγελία περιστατικών διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και την αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, τα κράτη μέλη δύνανται να λαμβάνουν νομοθετικά μέτρα για να περιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται, μεταξύ άλλων, στα άρθρα 5 και 6 της εν λόγω οδηγίας, τα οποία αφορούν το απόρρητο των επικοινωνιών και τα δεδομένα κίνησης, με σκοπό την πρόληψη, διερεύνηση, διαπίστωση και δίωξη ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Ελλείψει σχετικών εθνικών νομοθετικών μέτρων, και εν αναμονή της θέσπισης μακροπρόθεσμου νομικού πλαισίου για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε επίπεδο Ένωσης, τα εν λόγω εθελοντικά μέτρα που λαμβάνουν οι πάροχοι υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών δεν δύνανται πλέον να προσφεύγουν στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ώστε να συνεχίσουν τον εντοπισμό και την καταγγελία περιστατικών διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και την αφαίρεση υλικού διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από τις υπηρεσίες τους μετά τις 21 Δεκεμβρίου 2020. Ο παρών κανονισμός δεν προβλέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών, με αποκλειστικό σκοπό τον εντοπισμό και την καταγγελία περιστατικών διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και την αφαίρεση υλικού διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από τις υπηρεσίες τους, αλλά προβλέπει τον περιορισμό ορισμένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που κατοχυρώνονται στην οδηγία 2002/58/ΕΚ. Θεσπίζει επίσης πρόσθετες διασφαλίσεις που πρέπει να τηρούνται από τους παρόχους υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών, εφόσον επιθυμούν να προσφύγουν στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α) Η επεξεργασία φωτογραφιών και βίντεο για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού θα πρέπει πάντα να θεωρείται ότι συνιστά επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δυνάμει του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, καθώς οι φωτογραφίες και τα βίντεο αποτελούν βιομετρικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία με ειδικά τεχνικά μέσα, τα οποία επιτρέπουν την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση ή επαλήθευση της ταυτότητας φυσικού προσώπου.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός προβλέπει προσωρινή παρέκκλιση από το άρθρο 5 παράγραφος 1 και από το άρθρο 6 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, τα οποία προστατεύουν το απόρρητο των επικοινωνιών και των δεδομένων κίνησης. Δεδομένου ότι η οδηγία 2002/58/ΕΚ εκδόθηκε βάσει του άρθρου 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σκόπιμο να εκδοθεί ο παρών κανονισμός επί της ίδιας νομικής βάσης. Επιπλέον, δεν έχουν θεσπίσει όλα τα κράτη μέλη νομοθετικά μέτρα σε εθνικό επίπεδο για τον περιορισμό των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις εν λόγω διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, ενώ η θέσπιση σχετικών μέτρων εμπεριέχει σημαντικό κίνδυνο κατακερματισμού, ο οποίος είναι πιθανό να επηρεάσει αρνητικά την εσωτερική αγορά.

(8) Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός προβλέπει τον προσωρινό περιορισμό του άρθρου 5 παράγραφος 1 και του άρθρου 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, τα οποία προστατεύουν το απόρρητο των επικοινωνιών και των δεδομένων κίνησης. Επομένως, τα εθελοντικά μέτρα τα οποία ελήφθησαν από παρόχους που προσφέρουν υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών στην Ένωση, με αποκλειστικό σκοπό τον εντοπισμό και την καταγγελία περιστατικών διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και τον εντοπισμό, την αφαίρεση και την καταγγελία υλικού διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, υπόκεινται στις διασφαλίσεις και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, καθώς και στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.  Δεδομένου ότι η οδηγία 2002/58/ΕΚ εκδόθηκε βάσει του άρθρου 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σκόπιμο να εκδοθεί ο παρών κανονισμός επί της ίδιας νομικής βάσης. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν νομοθετικά μέτρα σε εθνικό επίπεδο για τον περιορισμό των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις εν λόγω διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, θα πρέπει να τηρούν τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, και ιδίως το άρθρο 23.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Δεδομένου ότι οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες μεταξύ φυσικών προσώπων χαρακτηρίζονται κατά κανόνα ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να βασίζεται στο άρθρο 16 της Συνθήκης, το οποίο προβλέπει ειδική νομική βάση για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και από τα κράτη μέλη κατά την άσκηση δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης, και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

(9) Καθώς τα δεδομένα που συνδέονται με ηλεκτρονικές επικοινωνίες μεταξύ φυσικών προσώπων χαρακτηρίζονται πάντα ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να βασίζεται στο άρθρο 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προβλέπει ειδική νομική βάση για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και από τα κράτη μέλη κατά την άσκηση δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης, και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Στον βαθμό που η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών με αποκλειστικό σκοπό τον εντοπισμό και την καταγγελία περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο και την αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρέκκλισης που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, στην εν λόγω επεξεργασία εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης για διενέργεια εκτίμησης των επιπτώσεων των σχεδιαζόμενων πράξεων επεξεργασίας, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 35 του εν λόγω κανονισμού, πριν τεθούν οι σχετικές τεχνολογίες σε χρήση.

(10) Στον βαθμό που η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών με αποκλειστικό σκοπό τον εντοπισμό και την καταγγελία περιστατικών διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και την αφαίρεση υλικού διαδικτυακής  σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του περιορισμού που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, στην εν λόγω επεξεργασία εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, και μεταξύ άλλων οι διατάξεις του σχετικά με τις αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 5), τη νομιμότητα της επεξεργασίας (άρθρο 6), την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 9), τους περιορισμούς (άρθρο 23), την ασφάλεια επεξεργασίας (άρθρο 32), τις διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς (κεφάλαιο V), τις ανεξάρτητες εποπτικές αρχές (κεφάλαιο VI), τη συνεργασία και συνεκτικότητα (κεφάλαιο VII), καθώς και την απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης των επιπτώσεων των σχεδιαζόμενων πράξεων επεξεργασίας, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 35 του εν λόγω κανονισμού, πριν τεθούν οποιεσδήποτε σχετικές τεχνολογίες σε χρήση, και την απαίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 36, για διαβούλευση της οικείας εποπτικής αρχής πριν από την επεξεργασία ή, σε περίπτωση τεχνολογίας που αναλύει τα δεδομένα κίνησης ή περιεχομένου με σκοπό τον εντοπισμό πιθανών περιστατικών άγρας παιδιών, για τη λήψη προηγούμενης άδειας από τις εποπτικές αρχές.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Εφόσον ο μοναδικός στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να επιτρέψει τη συνέχιση ορισμένων υφιστάμενων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο, η παρέκκλιση που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να περιορίζεται σε καθιερωμένες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται συνήθως από τις υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών με σκοπό τον εντοπισμό και την καταγγελία περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο και την αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η αναφορά στην τεχνολογία περιλαμβάνει, όπου απαιτείται, οποιαδήποτε επανεξέταση από άνθρωπο που αφορά άμεσα τη χρήση της τεχνολογίας και την εποπτεία της. Η χρήση της εν λόγω τεχνολογίας θα πρέπει, ως εκ τούτου, να είναι συνήθης στον κλάδο, χωρίς να απαιτείται απαραίτητα από όλους τους παρόχους να χρησιμοποιούν την τεχνολογία και χωρίς να αποκλείεται η περαιτέρω εξέλιξη της τεχνολογίας με τρόπο που να διαφυλάσσει την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να είναι επουσιώδες το κατά πόσο ένας συγκεκριμένος πάροχος που επιδιώκει να προσφύγει σε αυτή την παρέκκλιση ήδη χρησιμοποιεί την εν λόγω τεχνολογία κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Τα είδη των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να παρεμβαίνουν όσο το δυνατόν λιγότερο στην ιδιωτική ζωή σύμφωνα με τις πλέον προηγμένες εξελίξεις στον κλάδο και δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν συστηματικό φιλτράρισμα και σάρωση των επικοινωνιών που περιέχουν κείμενο, αλλά να εξετάζουν μόνο συγκεκριμένες επικοινωνίες σε περίπτωση βάσιμης υποψίας σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

(11) Εφόσον στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να επιτρέψει τη συνέχιση ορισμένων υφιστάμενων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στον εντοπισμό, την καταγγελία και την αφαίρεση υλικού διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, τηρώντας τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, ο περιορισμός που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να περιορίζεται σε τεχνολογίες που έχουν αποτελέσει αντικείμενο προηγούμενης διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ή —εφόσον απαιτείται από τον παρόντα κανονισμό— προηγούμενης άδειας από την εθνική εποπτική αρχή, καθώς και σε τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται συνήθως από τις υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών με αποκλειστικό σκοπό τον εντοπισμό και την καταγγελία περιστατικών διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και την αφαίρεση υλικού διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Η αναφορά στην τεχνολογία περιλαμβάνει οποιαδήποτε επανεξέταση από άνθρωπο που αφορά άμεσα τη χρήση της τεχνολογίας και την εποπτεία της λειτουργίας της, με γνώμονα την αποφυγή περιττών και δυσανάλογων παρεμβάσεων στα θεμελιώδη δικαιώματα. Η χρήση της εν λόγω τεχνολογίας θα πρέπει, ως εκ τούτου, να είναι συνήθης στον κλάδο, χωρίς να απαιτείται απαραίτητα από όλους τους παρόχους να χρησιμοποιούν την τεχνολογία και χωρίς να αποκλείεται η περαιτέρω εξέλιξη της τεχνολογίας με τρόπο που να διαφυλάσσει την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να είναι άνευ σημασίας το κατά πόσο ένας συγκεκριμένος πάροχος που επιδιώκει να προσφύγει στον περιορισμό που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό ήδη χρησιμοποιεί την εν λόγω τεχνολογία κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Τα είδη των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να παρεμβαίνουν όσο το δυνατόν λιγότερο στην ιδιωτική ζωή σύμφωνα με τις πλέον προηγμένες εξελίξεις στον κλάδο και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για το συστηματικό φιλτράρισμα και τη σάρωση των επικοινωνιών που περιέχουν κείμενο, αλλά για να εξετάζουν μόνο συγκεκριμένες επικοινωνίες σε περίπτωση βάσιμης υποψίας σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Στον βαθμό που χρησιμοποιούνται για τη σάρωση των επικοινωνιών που περιέχουν κείμενο, οι τεχνολογίες δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κατανοούν την ουσία του περιεχομένου, αλλά θα πρέπει μόνο να μπορούν να εντοπίζουν μοτίβα που υποδεικνύουν πιθανή διαδικτυακή σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και άλλα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την παρέκκλιση που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, καθώς και η περίοδος κατά την οποία διατηρούνται στη συνέχεια τα δεδομένα σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, θα πρέπει να ελαχιστοποιούνται, ώστε να διασφαλίζεται ότι η παρέκκλιση εξακολουθεί να περιορίζεται στον βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητη.

(13) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από τον περιορισμό που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, καθώς και η περίοδος κατά την οποία διατηρούνται στη συνέχεια τα δεδομένα, αλλά και κάθε αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, θα πρέπει να ελαχιστοποιούνται, ώστε να διασφαλίζεται ότι η παρέμβαση στο απόρρητο των επικοινωνιών εξακολουθεί να περιορίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Προκειμένου να διασφαλίζονται η διαφάνεια και η λογοδοσία όσον αφορά τις δραστηριότητες που ασκούνται σύμφωνα με την παρέκκλιση, οι πάροχοι θα πρέπει να δημοσιεύουν εκθέσεις σε ετήσια βάση σχετικά με την επεξεργασία που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων σχετικά με το είδος και τον όγκο των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία, τον αριθμό των περιστατικών που εντοπίζονται, τα μέτρα που εφαρμόζονται για την επιλογή και τη βελτίωση των βασικών δεικτών, τον αριθμό και τον λόγο σφαλμάτων (ψευδώς θετικά αποτελέσματα) των διαφόρων χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών, τα μέτρα που εφαρμόζονται για τον περιορισμό του ποσοστού σφάλματος και το ποσοστό σφάλματος που επιτυγχάνεται, την πολιτική για τη διατήρηση δεδομένων και τις εγγυήσεις που εφαρμόζονται για την προστασία των δεδομένων.

(14) Προκειμένου να διασφαλίζονται η διαφάνεια και η λογοδοσία όσον αφορά τις δραστηριότητες που ασκούνται σύμφωνα με τον περιορισμό που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, οι πάροχοι υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών θα πρέπει να δημοσιεύουν και να υποβάλλουν έως ... [έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], και στη συνέχεια σε ετήσια βάση, εκθέσεις σχετικά με την επεξεργασία που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων σχετικά με το είδος και τον όγκο των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία, τον λόγο για τις διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, τον λόγο για τις διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός της Ένωσης σύμφωνα με το κεφάλαιο V του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, κατά περίπτωση, τον αριθμό των περιστατικών που εντοπίζονται, τον αριθμό των περιστατικών όπου χρήστης υποβάλλει καταγγελία στον εσωτερικό μηχανισμό προσφυγής ή σε δικαστική αρχή, καθώς και το αποτέλεσμα των διαδικασιών αυτών, τα μέτρα που εφαρμόζονται για την επιλογή και τη βελτίωση των βασικών δεικτών, τον αριθμό και τον λόγο σφαλμάτων (ψευδώς θετικά αποτελέσματα) των διαφόρων χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών, τα μέτρα που εφαρμόζονται για τον περιορισμό του ποσοστού σφάλματος και το ποσοστό σφάλματος που επιτυγχάνεται, την πολιτική για τη διατήρηση δεδομένων και τις εγγυήσεις που εφαρμόζονται για την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. Οι πάροχοι θα πρέπει επίσης να υποβάλλουν τις εκθέσεις τους στις εποπτικές αρχές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α) Προκειμένου να στηρίξει τις αρμόδιες εποπτικές αρχές στο έργο τους, η Επιτροπή θα πρέπει να ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 όσον αφορά την επεξεργασία που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του περιορισμού που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει ειδικότερα να συνδράμουν τις εποπτικές αρχές στην παροχή συμβουλών στο πλαίσιο της διαδικασίας προηγούμενης διαβούλευσης που προβλέπεται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, η οποία θα πρέπει να διενεργείται όταν αξιολογείται κατά πόσον μια καθιερωμένη ή νέα τεχνολογία που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί είναι πλέον προηγμένη, παρεμβαίνει στον ελάχιστο δυνατό βαθμό στην ιδιωτική ζωή και λειτουργεί επί κατάλληλης νομικής βάσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή του από την 21η Δεκεμβρίου 2020.

διαγράφεται

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Ο παρών κανονισμός περιορίζει το δικαίωμα στην προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών και προβλέπει παρέκκλιση από την απόφαση που έχει ληφθεί στο πλαίσιο της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 για την υπαγωγή των υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών στους ίδιους κανόνες με όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Η περίοδος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει, ως εκ τούτου, να περιορίζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, χρονικό διάστημα που εύλογα απαιτείται για τη θέσπιση νέου μακροπρόθεσμου νομικού πλαισίου, με πιο σύνθετες εγγυήσεις. Σε περίπτωση που η μακροπρόθεσμη νομοθεσία θεσπιστεί και τεθεί σε ισχύ πριν από τη συγκεκριμένη ημερομηνία, η εν λόγω νομοθεσία θα πρέπει να καταργεί τον παρόντα κανονισμό.

(16) Ο παρών κανονισμός περιορίζει το δικαίωμα στην προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών που εφαρμόζεται από τις υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών, με αποκλειστικό σκοπό τον εντοπισμό και την αφαίρεση υλικού διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και την καταγγελία του στις αρχές επιβολής του νόμου και σε φορείς που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον κατά της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, καθώς και τον εντοπισμό περιστατικών διαδικτυακής κακοποίησης παιδιών και την καταγγελία τους στις αρχές επιβολής του νόμου. Η περίοδος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει, ως εκ τούτου, να περιορίζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Σε περίπτωση που η μακροπρόθεσμη νομοθεσία θεσπιστεί και τεθεί σε ισχύ πριν από τη συγκεκριμένη ημερομηνία, η εν λόγω νομοθεσία θα πρέπει να καταργεί τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία  

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17α) Οι εποπτικές αρχές που είναι αρμόδιες για την παρακολούθηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να είναι οι ίδιες με τις ανεξάρτητες εποπτικές αρχές που ορίζονται σύμφωνα με το κεφάλαιο VI του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17β) Η διατερματική κρυπτογράφηση αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη διασφάλιση της προστασίας και του απορρήτου των επικοινωνιών των χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών. Τυχόν αποδυνάμωση της κρυπτογράφησης θα μπορούσε δυνητικά να αποτελέσει αντικείμενο κατάχρησης από κακόβουλους τρίτους. Καμία διάταξη του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει, επομένως, να ερμηνεύεται ως απαγόρευση ή αποδυνάμωση της διατερματικής κρυπτογράφησης.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 γ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17γ) Το δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, συμπεριλαμβανομένου του απορρήτου των επικοινωνιών, αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται στο άρθρο 7 του Χάρτη. Επομένως, αποτελεί και προϋπόθεση για την ασφαλή επικοινωνία ανάμεσα στα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και έμπιστους ενηλίκους ή φορείς που ενεργούν κατά της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, καθώς και για την επικοινωνία ανάμεσα στα θύματα και τους δικηγόρους τους.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 δ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17δ) Κάθε επικοινωνία ανάμεσα σε κατηγορούμενο ή καταδικασθέν πρόσωπο και τον δικηγόρο του θα πρέπει να προστατεύεται, προκειμένου να διασφαλίζεται το θεμελιώδες δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου σύμφωνα με το άρθρο 47 του Χάρτη, καθώς και το δικαίωμα στο τεκμήριο αθωότητας και το δικαίωμα της υπεράσπισης σύμφωνα με το άρθρο 48 του Χάρτη.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Ο στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να θεσπίσει προσωρινή παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 2002/58/ΕΚ χωρίς να προκαλέσει κατακερματισμό στην εσωτερική αγορά. Επιπλέον, η εθνική νομοθεσία πιθανότατα δεν θα θεσπιζόταν εγκαίρως σε όλα τα κράτη μέλη. Καθώς ο στόχος αυτός δεν μπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη αυτών των στόχων. Εισάγει μια προσωρινή και αυστηρά περιορισμένη παρέκκλιση από την εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 1 και του άρθρου 6 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, με μια σειρά εγγυήσεων που διασφαλίζουν ότι δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων.

(18) Ο στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να θεσπίσει τον προσωρινό περιορισμό συγκεκριμένων διατάξεων της οδηγίας 2002/58/ΕΚ χωρίς να προκαλέσει κατακερματισμό στην εσωτερική αγορά. Επιπλέον, η εθνική νομοθεσία πιθανότατα δεν θα θεσπιζόταν εγκαίρως σε όλα τα κράτη μέλη. Καθώς ο στόχος αυτός δεν μπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη αυτών των στόχων. Εισάγει τον προσωρινό και αυστηρά περιορισμένο περιορισμό της εφαρμογής του άρθρου 5 παράγραφος 1 και του άρθρου 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, με μια σειρά εγγυήσεων που διασφαλίζουν ότι δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Ζητήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και του Συμβουλίου7, ο οποίος γνωμοδότησε στις […],

19) Ζητήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και του Συμβουλίου7, ο οποίος γνωμοδότησε στις 10 Νοεμβρίου 2020,

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει προσωρινούς και αυστηρά περιορισμένους κανόνες που παρεκκλίνουν από ορισμένες υποχρεώσεις που ορίζονται στην οδηγία 2002/58/ΕΚ, με αποκλειστικό σκοπό να επιτρέψει στους παρόχους υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τεχνολογίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για τον εντοπισμό και την καταγγελία περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο και την αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών μέσω των υπηρεσιών τους.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει προσωρινούς και αυστηρά περιορισμένους κανόνες που περιορίζουν ορισμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις που ορίζονται στην οδηγία 2002/58/ΕΚ, με αποκλειστικό σκοπό να επιτρέψει στους παρόχους ορισμένων υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών να συνεχίσουν, τηρώντας πλήρως τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, να χρησιμοποιούν ειδικές τεχνολογίες, όπως η χρήση μοναδικής μη μετατρέψιμης ψηφιακής υπογραφής («hash») και η χρήση τεχνολογιών που αναλύουν τα δεδομένα κίνησης ή περιεχομένου με αποκλειστικό σκοπό την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον βαθμό που αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για τον εντοπισμό και την καταγγελία περιστατικών διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και την αφαίρεση υλικού διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών μέσω των υπηρεσιών τους.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Ορισμοί

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1) «υπηρεσία διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών»: υπηρεσία που ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 7 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972·

1) «υπηρεσία διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών»: υπηρεσία διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 7 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972·

2) «σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στο διαδίκτυο»:

2) «διαδικτυακή σεξουαλική κακοποίηση παιδιών»:

α) υλικό που συνιστά παιδική πορνογραφία, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

α) «παιδική πορνογραφία», όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

β) άγρα παιδιών με σκοπό την τέλεση σεξουαλικών πράξεων με παιδί ή την παραγωγή παιδικής πορνογραφίας με ένα από τα ακόλουθα μέσα:

 

i) δελεασμός του παιδιού με δώρα ή άλλα ωφελήματα·

 

ii) απειλή κατά του παιδιού ότι θα υποστεί αρνητική συνέπεια με ενδεχομένως σοβαρό αντίκτυπο στο παιδί·

 

iii) παρουσίαση ή διάθεση στο παιδί πορνογραφικού υλικού.

 

γ) «πορνογραφικές παραστάσεις» όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο ε) της οδηγίας 2011/93/ΕΟΚ.

γ) «πορνογραφικές παραστάσεις» όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο ε) της οδηγίας 2011/93/ΕΕ·

 

2α) «άγρα παιδιών»: οποιαδήποτε σκόπιμη συμπεριφορά που συνιστά ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 2011/93/ΕΕ·

 

2β) «διαδικτυακή σεξουαλική κακοποίηση παιδιών»: «υλικό διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών» και «άγρα παιδιών»·

 

2γ) «θετικό εύρημα υλικού διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών»: αντιστοίχιση που προκύπτει από τη σύγκριση εικόνας ή βίντεο με «hash» από βάση δεδομένων που περιέχει επαληθευμένο υλικό διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και διατηρείται από φορέα αναγνωρισμένο από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 3στ του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής της παρέκκλισης

Πεδίο εφαρμογής του περιορισμού

Οι ειδικές υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και στο άρθρο 6 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ δεν εφαρμόζονται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών στον βαθμό που αυτή είναι απολύτως αναγκαία για τη χρήση τεχνολογίας με αποκλειστικό σκοπό την αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και τον εντοπισμό περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο ή την καταγγελία των περιστατικών αυτών στις αρχές επιβολής του νόμου και σε φορείς που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον κατά της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, υπό τον όρο ότι:

1. Τα ειδικά δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και στο άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ περιορίζονται ως προς το απόρρητο των επικοινωνιών που συνδέεται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών υπό τον όρο ο περιορισμός αυτός είναι απολύτως αναγκαίος για τη χρήση ειδικής τεχνολογίας με αποκλειστικό σκοπό τον εντοπισμό και την αφαίρεση υλικού διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και την καταγγελία του στις αρχές επιβολής του νόμου και σε φορείς που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον, καθώς και τον εντοπισμό περιστατικών διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και την καταγγελία τους στις αρχές επιβολής του νόμου, υπό τον όρο ότι:

α) η επεξεργασία είναι αναλογική και περιορίζεται σε καθιερωμένες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται συνήθως από παρόχους υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών για τον συγκεκριμένο σκοπό πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, και οι οποίες συμβαδίζουν με τις πλέον προηγμένες εξελίξεις στον κλάδο και παρεμβαίνουν όσο το δυνατόν λιγότερο στην ιδιωτική ζωή·

α) η επεξεργασία είναι αναλογική και περιορίζεται σε τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται συνήθως από παρόχους υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών αποκλειστικά για τον συγκεκριμένο σκοπό και υπό τον όρο ότι οι τεχνολογίες πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

i) πρόκειται για τεχνολογίες αιχμής που χρησιμοποιούνται στον κλάδο και παρεμβαίνουν όσο το δυνατόν λιγότερο στην ιδιωτική ζωή, μεταξύ άλλων όσον αφορά την αρχή της προστασίας των δεδομένων ήδη εκ σχεδιασμού και εξ ορισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/679, και, στον βαθμό που χρησιμοποιούνται για τη σάρωση επικοινωνιών οι οποίες περιέχουν κείμενο, δεν έχουν τη δυνατότητα να κατανοούν την ουσία του περιεχομένου, αλλά απλώς να εντοπίζουν μοτίβα που υποδεικνύουν πιθανό περιστατικό διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών·

 

ii) έχουν διενεργηθεί εκ των προτέρων εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και διαδικασία προηγούμενης διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, και έχει καταδειχθεί ότι η επεξεργασία δεν συνεπάγεται υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων ή ότι έχουν ληφθεί μέτρα από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για τον μετριασμό του κινδύνου·

 

iii) στην περίπτωση τεχνολογιών ανάλυσης των δεδομένων κίνησης ή περιεχομένου με σκοπό την ταυτοποίηση πιθανών περιπτώσεων άγρας παιδιών, έχει δοθεί προηγούμενη άδεια από τις εποπτικές αρχές, σε συνέχεια της εκ των προτέρων εκτίμησης επιπτώσεων σχετικά με την προστασία των δεδομένων και της διαβούλευσης με την εποπτική αρχή·

 

iv) η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, υπό τον όρο ότι, με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό·

 

v) οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για κάθε πράξη επεξεργασίας είναι τα δεδομένα περιεχομένου, τα συναφή δεδομένα κίνησης καθώς και άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δημιουργούνται μέσω της εν λόγω επεξεργασίας·

 

vi) υπάρχουν εσωτερικές διαδικασίες εντός της υπηρεσίας διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών ώστε να προλαμβάνονται οι καταχρήσεις, η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή οι διαβιβάσεις·

 

vii) καθορίζονται σαφώς η ταυτότητα και οι κατηγορίες του υπευθύνου ή των υπευθύνων επεξεργασίας·

 

viii) ο πάροχος υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών διασφαλίζει την ανθρώπινη εποπτεία και παρέμβαση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ δεν αποστέλλεται «θετικό εύρημα υλικού διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών» σε αρχές επιβολής του νόμου ή σε φορείς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3στ του παρόντος κανονισμού, χωρίς προηγούμενη ανθρώπινη επιβεβαίωση·

 

ix) ο πάροχος υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών διασφαλίζει την ανθρώπινη εποπτεία και παρέμβαση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ δεν αποστέλλεται στις αρχές επιβολής του νόμου αιτιολογημένη υποψία, βάσει συγκεκριμένων στοιχείων, διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών χωρίς προηγούμενη ανθρώπινη επιβεβαίωση·

 

x) θεσπίζονται κατάλληλες διαδικασίες και μηχανισμοί προσφυγής ώστε να διασφαλίζεται ότι τα άτομα δύνανται να υποβάλλουν καταγγελίες στον πάροχο υπηρεσίας διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, για να παρουσιάσει ο χρήστης τις απόψεις του σύμφωνα με το άρθρο 3γ·

 

xi)  με την επιφύλαξη των πληροφοριών που προβλέπονται στα άρθρα 13 και 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, τα υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται σχετικά με τον περιορισμό του απορρήτου των επικοινωνιών τους με αποκλειστικό σκοπό την αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και τον εντοπισμό ή την καταγγελία υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τις αρχές επιβολής του νόμου και με φορείς που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον κατά της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών·

 

xii) σε περίπτωση «θετικού ευρήματος υλικού διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών» ή αιτιολογημένης υποψίας, βάσει συγκεκριμένων στοιχείων, διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, τα υποκείμενα των δεδομένων λαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες, με την επιφύλαξη των πληροφοριών που προβλέπονται στα άρθρα 13 και 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, εκτός εάν κάτι τέτοιο θα ήταν επιζήμιο για εν εξελίξει έρευνα, οπότε δύναται να καθυστερήσει η παροχή των εν λόγω πληροφοριών στον βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίο, τα δε υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται αμελλητί μετά την περάτωση της έρευνας:

 

α) αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και φορείς που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον κατά της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που έχουν λάβει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους·

 

β) δυνατότητες προσφυγής στον πάροχο υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών· και

 

γ) δυνατότητα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή και δικαστικής προσφυγής, καθώς και ταυτότητα των εν λόγω αρχών·

 

xiii) δεν πραγματοποιείται παρέμβαση σε επικοινωνία που προστατεύεται από το επαγγελματικό απόρρητο, όπως μεταξύ ιατρών και των ασθενών τους, δημοσιογράφων και των πηγών τους, ή δικηγόρων και των πελατών τους·

 

xiv) κάθε διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς φορείς συμμορφώνεται με το κεφάλαιο V του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679·

β) η τεχνολογία που χρησιμοποιείται είναι καθεαυτή επαρκώς αξιόπιστη υπό την έννοια ότι περιορίζει στον μέγιστο δυνατό βαθμό το ποσοστό των σφαλμάτων όσον αφορά τον εντοπισμό περιεχομένου που συνιστά σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και, εφόσον προκύψουν τέτοια περιστασιακά σφάλματα, οι συνέπειές τους διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση·

β) η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση υλικού διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών είναι καθεαυτή επαρκώς αξιόπιστη υπό την έννοια ότι περιορίζει το ποσοστό των σφαλμάτων όπου το περιεχόμενο ταυτοποιείται εσφαλμένα ότι συνιστά διαδικτυακή σεξουαλική κακοποίηση παιδιών («ψευδώς θετικά αποτελέσματα») σε 1 στα 50 δισεκατομμύρια όσον αφορά τον εντοπισμό περιεχομένου που συνιστά σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και, εφόσον προκύψουν τέτοια περιστασιακά σφάλματα, οι συνέπειές τους διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση·

 

β α) η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση περιστατικών άγρας παιδιών είναι καθεαυτή επαρκώς αξιόπιστη υπό την έννοια ότι περιορίζει στον μέγιστο δυνατό βαθμό το ποσοστό των σφαλμάτων όσον αφορά τον εντοπισμό περιεχομένου που συνιστά σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και, εφόσον προκύψουν τέτοια περιστασιακά σφάλματα, οι συνέπειές τους διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση·

γ) η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό περιστατικών άγρας παιδιών περιορίζεται στη χρήση σχετικών βασικών δεικτών, όπως λέξεις-κλειδιά και παράγοντες κινδύνου που έχουν προσδιοριστεί αντικειμενικά, όπως η διαφορά ηλικίας, με την επιφύλαξη του δικαιώματος επανεξέτασης από άνθρωπο·

γ) η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό μοτίβων δυνητικών περιστατικών άγρας παιδιών περιορίζεται στη χρήση σχετικών βασικών δεικτών και παραγόντων κινδύνου που έχουν προσδιοριστεί αντικειμενικά, με την επιφύλαξη του δικαιώματος επανεξέτασης από άνθρωπο·

δ) η επεξεργασία περιορίζεται στον βαθμό που είναι απολύτως αναγκαία για τον εντοπισμό και την καταγγελία περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο και για την αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και, εάν δεν εντοπιστεί και επιβεβαιωθεί η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στο διαδίκτυο, διαγράφεται άμεσα·

δ) η επιτρεπόμενη επεξεργασία στο πλαίσιο του περιορισμού που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό περιορίζεται στον βαθμό που είναι απολύτως αναγκαία με αποκλειστικό σκοπό τον εντοπισμό και την καταγγελία περιστατικών διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και την αφαίρεση υλικού διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών·

 

δ α) όταν δεν εντοπίζεται ούτε επιβεβαιώνεται περίπτωση διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, όλα τα δεδομένα περιεχομένου, τα συναφή δεδομένα κίνησης και τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών διαγράφονται αμέσως μετά την επεξεργασία·

 

δ β) όταν εντοπίζεται και επιβεβαιώνεται περίπτωση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, τα απολύτως σχετικά δεδομένα περιεχομένου, τα συναφή δεδομένα κίνησης και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παράγονται μέσω της εν λόγω επεξεργασίας διατηρούνται αποκλειστικά για τους ακόλουθους σκοπούς και μόνο για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, αλλά εν πάση περιπτώσει όχι πέραν των τριών μηνών, μετά το οποίο διαγράφονται αμέσως και μόνιμα:

 

- για την καταγγελία και τη διαβίβασή τους, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση·

 

- για την καταγγελία και τη διαβίβασή τους, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, σε φορείς που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον κατά της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, οι οποίοι διαχειρίζονται βάση δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 3στ του παρόντος κανονισμού·

 

- για τον αποκλεισμό του λογαριασμού του οικείου χρήστη ή την αναστολή της παροχής υπηρεσίας προς αυτόν·

 

- όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ταυτοποιούνται με αξιοπιστία ως υλικό διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, για να δημιουργηθεί «hash»·

 

- για τους σκοπούς της προσφυγής στον πάροχο ή της επιδίωξης διοικητικού ελέγχου ή δικαστικής προσφυγής·

ε) ο πάροχος δημοσιεύει σε ετήσια βάση έκθεση για τη σχετική επεξεργασία, μεταξύ άλλων για το είδος και τον όγκο των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία, τον αριθμό των περιστατικών που εντοπίζονται, τα μέτρα που εφαρμόζονται για την επιλογή και τη βελτίωση των βασικών δεικτών, τον αριθμό και τον λόγο σφαλμάτων (ψευδώς θετικά αποτελέσματα) των διαφόρων χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών, τα μέτρα που εφαρμόζονται για τον περιορισμό του ποσοστού σφάλματος και το ποσοστό σφάλματος που επιτυγχάνεται, την πολιτική για τη διατήρηση δεδομένων και τις εγγυήσεις που εφαρμόζονται για την προστασία των δεδομένων.

ε) ο πάροχος δημοσιεύει και υποβάλλει έκθεση στην εποπτική αρχή, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και στην Επιτροπή, έως ... [έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], και στη συνέχεια ετησίως, σχετικά με την επιτρεπόμενη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του περιορισμού που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, μεταξύ άλλων για το είδος και τον όγκο των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία, τον λόγο για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, τον νομικό λόγο για τις διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός της Ένωσης σύμφωνα με το κεφάλαιο V του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 κατά περίπτωση, τον αριθμό των περιστατικών που εντοπίζονται, τον αριθμό των περιστατικών όπου χρήστης υποβάλλει καταγγελία στον εσωτερικό μηχανισμό προσφυγής ή σε δικαστική αρχή, καθώς και τα αποτελέσματα των διαδικασιών αυτών, τον αριθμό και τον λόγο σφαλμάτων (ψευδώς θετικά αποτελέσματα) των διαφόρων χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών, τα μέτρα που εφαρμόζονται για τον περιορισμό του ποσοστού σφάλματος και το ποσοστό σφάλματος που επιτυγχάνεται, την πολιτική για τη διατήρηση δεδομένων και τις εγγυήσεις που εφαρμόζονται για την προστασία των δεδομένων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679·

Όσον αφορά το στοιχείο δ), εφόσον εντοπιστεί και επιβεβαιωθεί περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο, τα σχετικά δεδομένα μπορούν να διατηρούνται αποκλειστικά για τους ακόλουθους σκοπούς και μόνο για το αναγκαίο χρονικό διάστημα:

 

- για την καταγγελία του περιστατικού και για την ανταπόκριση σε αναλογικά αιτήματα από τις αρχές επιβολής του νόμου και άλλες αρμόδιες δημόσιες αρχές·

 

- για τον αποκλεισμό του λογαριασμού του οικείου χρήστη·

 

- όσον αφορά τα δεδομένα που προσδιορίζονται με αξιόπιστο τρόπο ως παιδική πορνογραφία, για τη δημιουργία μοναδικής, μη μετατρέψιμης ψηφιακής υπογραφής («hash»).

 

 

ε α) κάθε περίπτωση αιτιολογημένης και επαληθευμένης υποψίας διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών καταγγέλλεται αμέσως στις αρμόδιες εθνικές αρχές επιβολής του νόμου.

 

1α. Ο παρόν κανονισμός δεν εφαρμόζεται στη σάρωση ακουστικής επικοινωνίας.

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 3α

 

Υποχρέωση εκ των προτέρων εκτίμησης επιπτώσεων σχετικά με την προστασία των δεδομένων και προηγούμενης διαβούλευσης με τις εποπτικές αρχές

 

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών, προκειμένου να προσφύγουν στον περιορισμό που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, προβαίνουν σε εκ των προτέρων εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και σε διαδικασία προηγούμενης διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 36 του εν λόγω κανονισμού.

 

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εποπτικές αρχές να διαθέτουν επαρκείς πόρους για τις εκτιμήσεις επιπτώσεων σχετικά με την προστασία των δεδομένων και για τις διαδικασίες προηγούμενης διαβούλευσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

 

Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται όταν έχουν διενεργηθεί εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την προστασία των δεδομένων και προηγούμενη διαβούλευση με τις εποπτικές αρχές πριν από ... [την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] και έχει καταδειχθεί ότι η επεξεργασία δεν συνεπάγεται υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων ή ότι έχουν ληφθεί μέτρα από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για τον μετριασμό του κινδύνου.

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 3β

 

Κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων

 

Έως ... [έναν μήνα μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], και σύμφωνα με το άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, η Επιτροπή ζητά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές με σκοπό να συνδράμει τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, ώστε να αξιολογούν κατά πόσον η επεξεργασία που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, τόσο για υφιστάμενες όσο και για μελλοντικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την καταπολέμηση της διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679.

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 γ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 3γ

 

Μηχανισμός υποβολής καταγγελιών

 

Οι πάροχοι υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών που χρησιμοποιούν τεχνολογίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό τον εντοπισμό και την καταγγελία περιστατικών διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και τον εντοπισμό, την καταγγελία και την αφαίρεση υλικού διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών υλοποιούν αποτελεσματικό και προσβάσιμο μηχανισμό που επιτρέπει στους χρήστες των οποίων το περιεχόμενο έχει αφαιρεθεί ή καταγγελθεί στις αρχές επιβολής του νόμου ή σε φορέα που ενεργεί προς το δημόσιο συμφέρον κατά της διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, να προσβάλουν την ενέργεια του οικείου παρόχου όταν το υλικό που αφαιρέθηκε ή καταγγέλθηκε δεν συνιστά διαδικτυακή σεξουαλική κακοποίηση παιδιών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 δ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 3δ

 

Μέσα πραγματικής προσφυγής

 

Οι χρήστες που έχουν επηρεαστεί δυσμενώς από τη χρήση ειδικών τεχνολογιών για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό τον εντοπισμό και την καταγγελία περιστατικών διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και την αφαίρεση υλικού διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από τις υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών έχουν δικαίωμα πραγματικής προσφυγής όταν το υλικό που καταγγέλθηκε ή αφαιρέθηκε δεν συνιστά διαδικτυακή σεξουαλική κακοποίηση παιδιών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν αποτελεσματικές διαδικασίες για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος, μεταξύ άλλων και όταν:

 

i) το περιεχόμενο ή η ταυτότητα των χρηστών έχει καταγγελθεί σε φορέα που ενεργεί προς το δημόσιο συμφέρον κατά της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών ή σε αρχές επιβολής του νόμου·

 

ii) έχει αφαιρεθεί το περιεχόμενο των χρηστών ή έχει αποκλειστεί ο λογαριασμός τους ή έχει ανασταλεί η παροχή υπηρεσίας προς αυτούς.

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 ε (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 3ε

 

Εποπτικές αρχές

 

Οι εποπτικές αρχές που είναι αρμόδιες για την παρακολούθηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού είναι οι ίδιες με τις ανεξάρτητες εποπτικές αρχές που ορίζονται σύμφωνα με το κεφάλαιο VI του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 στ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 3στ

 

Δημόσιο μητρώο φορέων που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον κατά της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

 

Έως ... [έναν μήνα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή καταρτίζει δημόσιο μητρώο των φορέων που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον κατά της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, με το οποίο οι πάροχοι υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού και με την επιφύλαξη του κεφαλαίου V του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Το εν λόγω δημόσιο μητρώο καταρτίζεται βάσει διαφανών και αντικειμενικών κριτηρίων και επικαιροποιείται.

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 ζ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 3ζ

 

Στατιστικά στοιχεία

 

1. Έως ... [έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού], και στη συνέχεια σε ετήσια βάση, τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν και υποβάλλουν εκθέσεις στην Επιτροπή με στατιστικά στοιχεία που αφορούν όλες τις ακόλουθες πληροφορίες:

 

α) τον συνολικό αριθμό καταγγελιών σχετικά με εντοπισθέντα περιστατικά διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών οι οποίες υποβλήθηκαν στις αρμόδιες εθνικές αρχές επιβολής του νόμου από υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών και φορείς που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον κατά της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, με χωριστά στοιχεία όσον αφορά τον απόλυτο αριθμό περιστατικών, τα περιστατικά που καταγγέλθηκαν πάνω από μία φορά, και το είδος του παρόχου υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών όπου εντοπίστηκε περιστατικό διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών·

 

β) τον αριθμό των παιδιών που ταυτοποιήθηκαν μέσω δράσεων σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού, με χωριστά στοιχεία ανά φύλο·

 

γ) τον αριθμό των δραστών που διώχθηκαν αφότου ταυτοποιήθηκαν με τη χρήση τεχνολογιών·

 

δ) τον αριθμό των δραστών που καταδικάστηκαν·

 

ε) τον αριθμό των ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων·

 

στ) τις τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για τον εντοπισμό περιστατικών διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και το ποσοστό στο οποίο συνέβαλαν στον εντοπισμό περιστατικών διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών· και

 

ζ) τους παρόχους υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών που προσφέρουν υπηρεσίες στην επικράτειά τους και χρησιμοποιούν τεχνολογίες για τον εντοπισμό, την αφαίρεση ή την καταγγελία περιστατικών διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

 

2. Η Επιτροπή συγκεντρώνει τα στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και τα λαμβάνει υπόψη κατά την επανεξέταση του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 3η του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 η (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 3η

 

Επανεξέταση

 

1. Βάσει των εκθέσεων που υποβάλλουν οι αρχές προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και των στατιστικών στοιχείων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 3ζ, η Επιτροπή έως ... [δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού], και στη συνέχεια ετησίως, διενεργεί επανεξέταση του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει και παρουσιάζει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

 

2. Κατά την επανεξέταση, η Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη προσοχή:

 

α) σε όλες τις προϋποθέσεις για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο α)·

 

β) στην αναλογικότητα του περιορισμού που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των στατιστικών στοιχείων που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 3ζ·

 

γ) στις εξελίξεις της τεχνολογικής προόδου όσον αφορά τις εν λόγω δραστηριότητες, και στον βαθμό στον οποίον οι εξελίξεις αυτές βελτιώνουν την ακρίβεια και μειώνουν τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα.

Τροπολογία  37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 θ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 3θ

 

Όροι και προϋποθέσεις

 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 στοιχείο α) σημεία xi) και xii), οι πάροχοι υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών που χρησιμοποιούν τεχνολογίες οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού περιλαμβάνουν στους όρους και τις προϋποθέσεις τους σαφείς και ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των μέτρων αυτών και τον αντίκτυπο στο απόρρητο των επικοινωνιών των χρηστών.

Τροπολογία  38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 21 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Εφαρμόζεται από τις 21 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.


 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών (ΣΚΠ) συνιστά σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων και θεμελιωδών δικαιωμάτων. Μπορεί, επομένως, να αιτιολογήσει τον περιορισμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο απόρρητο των επικοινωνιών και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι ο περιορισμός αυτός συνιστά αναγκαίο και αναλογικό μέτρο σε μια δημοκρατική κοινωνία και σέβεται την ουσία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών.

Για τον εντοπισμό, την καταγγελία και την αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (ΥΣΚΠ), ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών σαρώνουν σήμερα επικοινωνίες όπως μηνύματα (περιεχόμενο και/ή μεταδεδομένα, και σε ορισμένες περιπτώσεις ιστορικά δεδομένα) σε εθελοντική βάση.

Ο προτεινόμενος κανονισμός επιδιώκει να περιορίσει το δικαίωμα προστασίας του απορρήτου, ώστε να καταστεί δυνατή η συνέχιση των εθελοντικών αυτών δραστηριοτήτων μετά την 21η Δεκεμβρίου 2020, ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ο οποίος θα εντάξει τους εν λόγω παρόχους στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2002/58/ΕΚ (προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) και θα τους υποχρεώσει, συνεπώς, να ζητούν τη συγκατάθεση των χρηστών προτού σαρώσουν τις επικοινωνίες τους.

Οι εργασίες της εισηγήτριας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της παρούσας πρότασης κανονισμού περιπλέχθηκαν σε μεγάλο βαθμό λόγω της χρονικής πίεσης που προέκυψε από το γεγονός ότι η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση μόλις στις 10 Σεπτεμβρίου 2020 (μολονότι ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών είχε ήδη εγκριθεί τον Δεκέμβριο του 2018). Επιπλέον, η Επιτροπή δεν τήρησε την υποχρέωσή της, που απορρέει από τη συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, να συνοδεύσει την παρούσα πρόταση με εκτίμηση επιπτώσεων, ούτε επιθυμεί να λάβει θέση σχετικά με το κατά πόσον οι τρέχουσες εθελοντικές πρακτικές για τον εντοπισμό και την καταγγελία ΥΣΚΠ είναι όντως νόμιμες σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία. Επομένως, κατά την εκπόνηση του παρόντος σχεδίου έκθεσης λείπουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο παρέμβασης στα θεμελιώδη δικαιώματα για την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το παρόν σχέδιο έκθεσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα κύρια στοιχεία:

α) Γενικές παρατηρήσεις

- Η διατερματική κρυπτογράφηση αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη διασφάλιση της προστασίας και του απορρήτου των επικοινωνιών των χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των θυμάτων. Καμία διάταξη του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως απαγόρευση ή αποδυνάμωση της διατερματικής κρυπτογράφησης.

 

- Ο προτεινόμενος κανονισμός δεν προβλέπει αυτός καθαυτόν νομική βάση για τη σάρωση των επικοινωνιών από τους παρόχους. Απεναντίας, προβλέπει τον περιορισμό ορισμένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που κατοχυρώνονται στην οδηγία 2002/58/ΕΚ, θεσπίζει δε πρόσθετες διασφαλίσεις που πρέπει να τηρούνται από τους παρόχους εάν επιθυμούν να προσφύγουν στον παρόντα κανονισμό.

β) Διευκρίνιση του πεδίου εφαρμογής του μέτρου

- Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται αποκλειστικά σε βίντεο ή εικόνες που ανταλλάσσονται μέσω υπηρεσιών μηνυμάτων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στη σάρωση γραπτών ή ακουστικών επικοινωνιών, οι οποίες εξακολουθούν να υπόκεινται πλήρως στις διατάξεις της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

- Δεδομένου του προσωρινού χαρακτήρα του, το ουσιαστικό πεδίο εφαρμογής του κανονισμού θα πρέπει να περιοριστεί στον κατοχυρωμένο ορισμό της αποκαλούμενης «παιδικής πορνογραφίας» όπως ορίζεται στην οδηγία 2011/93/ΕΕ και των «πορνογραφικών παραστάσεων» όπως ορίζονται στην ίδια οδηγία.

- Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείται η τεχνολογία πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, εφόσον πληροί όλες τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, προκειμένου να αποδειχθεί διαχρονική η νομοθεσία.

γ) Πρόσθετες διασφαλίσεις

Οι πάροχοι υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών που επιθυμούν να προσφύγουν στον παρόντα κανονισμό πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων:

- υποχρεωτική εκ των προτέρων εκτίμηση επιπτώσεων στην προστασία των δεδομένων και υποχρεωτική διαδικασία διαβούλευσης, πριν από τη χρήση της τεχνολογίας, όπως απαιτείται από τα άρθρα 35 και 36 του ΓΚΠΔ·

- χρήση του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο δ) ή ε) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ως νομικής βάσης·

- διασφάλιση της ανθρώπινης εποπτείας και παρέμβασης για κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της μη αποστολής θετικού αποτελέσματος στις αρχές επιβολής του νόμου ή σε φορείς που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον χωρίς να ελεγχθεί προηγουμένως από άνθρωπο·

- εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών και μηχανισμών προσφυγής·

- καμία παρέμβαση σε επικοινωνία που προστατεύεται από το επαγγελματικό απόρρητο·

- επαρκής νομική βάση για διαβιβάσεις εκτός της ΕΕ, σύμφωνα με το κεφάλαιο V του ΓΚΠΔ·

- αποτελεσματικά μέσα προσφυγής που παρέχονται από τα κράτη μέλη σε εθνικό επίπεδο.

Όλες αυτές οι προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται, προκειμένου να διασφαλίζεται η αναλογικότητα του περιορισμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων που συνεπάγεται η δραστηριότητα αυτή.

δ) Δημόσιο μητρώο φορέων που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον κατά της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

Η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει δημόσιο μητρώο των φορέων που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον κατά της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, με το οποίο οι πάροχοι μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

ε) Ενισχυμένη διαφάνεια

Οι πάροχοι θα πρέπει να δημοσιεύσουν μια πρώτη έκθεση έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, και στη συνέχεια σε ετήσια βάση.

στ) Χρονικός περιορισμός του προτεινόμενου κανονισμού

Η περίοδος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να περιορίζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Σε περίπτωση που η μελλοντική μακροπρόθεσμη νομοθεσία θεσπιστεί και τεθεί σε ισχύ πριν από τη συγκεκριμένη ημερομηνία, η εν λόγω νομοθεσία θα πρέπει να καταργεί τον παρόντα κανονισμό.

 

Θέση μειοψηφίας της Ομάδας Verts/ALE

(σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 4 του Κανονισμού)

Η πρόταση δεν προστατεύει τα παιδιά, αλλά εκθέτει τόσο τα παιδιά όσο και τους ενηλίκους σε σοβαρούς κινδύνους (όπως αλγόριθμοι ΤΝ που ψευδώς επισημαίνουν έννομες προσωπικές εικόνες και συνομιλίες παιδιών και ενηλίκων οι οποίες συνδέονται με την υγεία και τη σεξουαλική τους ζωή) και παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα εκατομμυρίων παιδιών και ενηλίκων.

Η γενική και αδιάκριτη ανάλυση του περιεχομένου του συνόλου της ιδιωτικής αλληλογραφίας μη ύποπτων πολιτών από ιδιωτικές εταιρείες —ωσάν το ταχυδρομείο να άνοιγε όλες τις επιστολές αναζητώντας παράνομο περιεχόμενο— όχι μόνο είναι απαράδεκτη όσον αφορά το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των ίδιων των θυμάτων, αλλά συνιστά ειδικά απειλή για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μειονοτήτων, των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ, των πολιτικών αντιφρονούντων, των δημοσιογράφων κ.λπ.

Σύμφωνα με το Δικαστήριο, η μόνιμη αυτοματοποιημένη ανάλυση των επικοινωνιών είναι αναλογική μόνον εάν περιορίζεται σε υπόπτους (υπόθεση C-511/18), πράγμα που δεν ισχύει στην περίπτωση της πρότασης.

Παρά τον προτεινόμενο κανονισμό, οι πρακτικές αυτές θα εξακολουθούν να παραβιάζουν τον ΓΚΠΔ (ανυπαρξία νομικής βάσης για τον εντοπισμό εγκλημάτων από ιδιωτικούς φορείς, έλλειψη αναλογικότητας).

Όπως καταδεικνύεται από τον αυξανόμενο αριθμό καταγγελιών από εταιρείες που χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο γενικής παρακολούθησης, η μαζική παρακολούθηση αυτού του είδους δεν περιορίζει την κυκλοφορία παράνομου υλικού, αλλά απλώς την ανακατευθύνει σε παράνομους διαύλους και καθιστά δυσχερέστερη τη δίωξη.

Θέση μειοψηφίας της Cornelia Enrst (GUE/NGL)

(σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 4 του Κανονισμού)

Η σάρωση ηλεκτρονικών επικοινωνιών την οποία επιτρέπει ο παρών κανονισμός, και δη η σάρωση γραπτών μηνυμάτων, συνιστά σοβαρή παραβίαση των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Ισοδυναμεί με γενικευμένη παρακολούθηση που δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση, ούτε καν για την καταπολέμηση των πλέον φρικτών εγκλημάτων.


 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (2.12.2020)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με προσωρινή παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση τεχνολογιών από παρόχους υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων, με σκοπό την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο

(COM(2020)0568 – C9‑0288/2020 – 2020/0259(COD))

 

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Christine Anderson

 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το ζήτημα της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο είναι τόσο σοβαρό και συνεπάγεται τόσο τρομερές συνέπειες σε όλες τις πτυχές της ζωής του θύματος, ώστε να μην μπορεί σε καμία περίπτωση να αντιμετωπιστεί ελαφρά. Κατά την ίδια περίοδο, η έκρηξη της χρήσης του Διαδικτύου, τα ολοένα αυξανόμενα πολυάριθμα εργαλεία και οι εφαρμογές του το έχουν μετατρέψει σε παράδεισο για τους καταναλωτές που αναζητούν πορνογραφικό περιεχόμενο, εκ των οποίων, σύμφωνα με τα στοιχεία, οι νεότεροι είναι μεταξύ 12 και 17 ετών. Ο εθισμός στο πορνογραφικό υλικό έχει σοβαρές επιπτώσεις στο ανθρώπινο μυαλό, καθώς η πορνογραφία παρουσιάζει μια έντονα στρεβλωμένη εικόνα του ανθρώπινου σώματος, των σχέσεων και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ γυναικών και ανδρών. Σε αυτό, έρχεται να προστεθεί το αυξανόμενο πρόβλημα του σεξουαλικού εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο που έχει ως στόχο ευάλωτες γυναίκες και κορίτσια, όπως στην περίπτωση της Μίλα, η οποία έχει δεχτεί ιδιαίτερα υψηλή δημοσιογραφική κάλυψη. Η τελευταία, μια Γαλλίδα ΛΟΑΔ μαθήτρια λυκείου, χρειάστηκε να τεθεί υπό προστασία στις αρχές του 2020 και να απομακρυνθεί από το σχολείο της εξαιτίας απειλών βιασμού και θανάτου που δέχθηκε στο διαδίκτυο επειδή είχε επικρίνει το Ισλάμ. Τέλος, οι περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών σεξουαλικής κακοποίησης, οι οποίες έρχονται στο φως επί σειρά ετών, δικαιολογούν το γεγονός ότι οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών λαμβάνουν όλα τα μέτρα ώστε να επιρριφθεί η πλήρης νομική ευθύνη στους ανθρώπους που εσκεμμένα κατασκεύασαν αυτές τις υποθέσεις. Σε γενικές γραμμές, από το στάδιο της υποψίας για σεξουαλικό έγκλημα εις βάρος παιδιού έως τη δίωξη και τις κυρώσεις που επιβάλλονται κατά του δράστη, πρέπει να εφαρμόζονται όλες οι προφυλάξεις και οι βέλτιστες πρακτικές για να υπερισχύσει η δικαιοσύνη. Όπως φαίνεται, τα διαδικαστικά σφάλματα ή οι ποινικές υποθέσεις που κινούνται λόγω ψευδών κατηγοριών για εγκληματική σεξουαλική δραστηριότητα κατά παιδιών μπορούν ενίοτε να διαταράξουν την πορεία της δικαιοσύνης με την επιβολή κυρώσεων σε αθώους πολίτες. Έχει, επομένως, ζωτική σημασία να τηρείται πάντα η αρχή του τεκμηρίου της αθωότητας όταν μια γυναίκα ή ένας άνδρας γίνονται αντικείμενο υπόνοιας σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο. Για την ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο απαιτείται, μεταξύ άλλων στρατηγικών, τα σχολεία και οι γονείς να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να μάθουν τα παιδιά τους να αναπτύσσουν σχέσεις με βάση τον αυτοσεβασμό, τον σεβασμό του σώματός τους και της προσωπικής τους εικόνας και τον σεβασμό για τους άλλους. Ο αυτοσεβασμός και ο σεβασμός για τους άλλους απορρέει από την εκτίμηση του ανθρώπου στη συναισθηματική και πνευματική του διάσταση, χωρίς την αναγωγή του σώματος σε αντικείμενο. Τέλος, λυπόμαστε για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα σχετικά με καταδικασθέντες δράστες κακοποίησης παιδιών και ζητούμε από τους αρμόδιους φορείς να εντείνουν τις προσπάθειές τους προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, αυτό δεν αναιρεί τη σημασία της λήψης μέτρων όσον αφορά τα δικαιώματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες μόνο υπό την προϋπόθεση ότι είναι αναγκαίο και νομικά εγκεκριμένο, όπως αναφέρεται στην πρόταση της Επιτροπής.   

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Η σεξουαλική κακοποίηση και η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικότερα των δικαιωμάτων των παιδιών στην προστασία από κάθε μορφή βίας, κακοποίησης και παραμέλησης, κακομεταχείρισης ή εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης, όπως προβλέπεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού του 1989 και από τον Χάρτη. Η ψηφιοποίηση έχει προσφέρει πολλά οφέλη στην κοινωνία και στην οικονομία, αλλά έχει δημιουργήσει και προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο. Η προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Ένωσης. Στις 24 Ιουλίου 2020 η Επιτροπή εξέδωσε στρατηγική της ΕΕ για αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών9 (στο εξής: στρατηγική), στόχος της οποίας είναι η παροχή αποτελεσματικής απόκρισης, σε επίπεδο ΕΕ, στο έγκλημα της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

(4) Η σεξουαλική κακοποίηση και η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικότερα των δικαιωμάτων των παιδιών στην προστασία από κάθε μορφή βίας, κακοποίησης και παραμέλησης, κακομεταχείρισης ή εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης, όπως προβλέπεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού του 1989 και από τον Χάρτη. Επιπλέον, η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης αναγνωρίζει ότι τα κορίτσια εκτίθενται συχνά σε σοβαρές μορφές έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένης της βίας στον κυβερνοχώρο. Η ψηφιοποίηση έχει προσφέρει πολλά οφέλη στην κοινωνία και στην οικονομία, αλλά έχει δημιουργήσει και προκλήσεις, ιδίως την αυξημένη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στο διαδίκτυο, οι οποίες επιδεινώθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, που προέκυψε από την ευρύτερη πρόσβαση σε δυνητικά θύματα και την απότομη αύξηση στην ανταλλαγή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών μεταξύ των σχετικών παραβατών. Σημειώθηκε επίσης ένας αυξανόμενος αριθμός περιστατικών δόλιας προσέγγισης παιδιών για αθέμιτους σκοπούς κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του αυτοπαραγόμενου περιεχομένου. Επιπλέον, η αυξημένη κατάχρηση από τους παραβάτες τεχνολογιών προστασίας της ιδιωτικότητας για να μεταμφιέσουν τις φρικτές ενέργειές τους έχει καταστήσει δυσκολότερο για τις αρχές επιβολής του νόμου να εμποδίζουν, να εντοπίζουν, να διερευνούν και να διώκουν τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με την Europol, ο πολλαπλασιασμός των εργαλείων ανωνυμοποίησης και η μεγαλύτερη ποσότητα υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών ενδέχεται επίσης να οδηγήσουν σε υψηλότερο κίνδυνο επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης. Η προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Ένωσης, επειδή τα παιδιά είναι τα πιο ευάλωτα άτομα στην κοινωνία μας και δεν είναι σε θέση να αμυνθούν.

_________________

_________________

9 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, Στρατηγική της ΕΕ για αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, COM(2020) 607 final της 24ης Ιουλίου 2020.

Έκθεση της Europol «Exploiting isolation: Offenders and victims of online child sexual abuse during the Covid-19 pandemic» (Εκμετάλλευση της απομόνωσης: δράστες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο, και τα θύματα τους, κατά την διάρκεια της πανδημίας COVID-19), η οποία δημοσιεύτηκε στις 19 Ιουνίου 2020.

 

 

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α) Τα κορίτσια και οι νεαρές γυναίκες εκτίθενται ιδιαίτερα στους κινδύνους της σεξουαλικής κακοποίησης, καθώς και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, και αντιπροσωπεύουν τη συντριπτική πλειονότητα των περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με την οργάνωση THORN και το Καναδικό Κέντρο Προστασίας Παιδιών, το 80 % των παιδιών θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης είναι κορίτσια. Σύμφωνα με αριθμητικά στοιχεία που παρατίθενται στην έκθεση του INHOPE του 2019, το 91 % των θυμάτων ήταν κορίτσια, το 7 % αγόρια και η διάμεση ηλικία των θυμάτων μειώνεται, με το 92 % των θυμάτων να είναι κάτω των 13 ετών. Σύμφωνα με τη διεθνή έκθεση του 2017 της οργάνωσης End Child Prostitution, Child Pornography & Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT), από το 2017 οι δράστες σεξουαλικής κακοποίησης είναι κυρίως άνδρες, γεγονός που έχει σημασία για την κατάρτιση βασικών δεικτών. Επομένως, είναι σημαντικό τα κορίτσια και τα αγόρια να έχουν πρόσβαση σε ασφαλή, προσβάσιμα και ηλικιακά κατάλληλα κανάλια για την αναφορά της κακοποίησης χωρίς φόβο, ιδίως όταν ο δράστης βρίσκεται στον εσωτερικό κύκλο των θυμάτων, λόγω του γεγονότος ότι σε τέτοιες περιπτώσεις σπάνια σημειώνονται καταγγελίες.

 

_________________

 

ECPAT Journal, «End Child Sexual Exploitation international report» (Διεθνής έκθεση για τον τερματισμό της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών), Απρίλιος 2017· https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2017/04/Journal_No12-ebook.pdf

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4β) Στις 24 Ιουλίου 2020 η Επιτροπή εξέδωσε στρατηγική της ΕΕ για αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών («η στρατηγική»), στόχος της οποίας είναι η παροχή αποτελεσματικής απόκρισης, σε επίπεδο ΕΕ, στο έγκλημα της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, με δέουσα συνεκτίμηση των διαφορετικών μορφών σεξουαλικής κακοποίησης τις οποίες βιώνουν τα κορίτσια και τα αγόρια. Στο πλαίσιο της εν λόγω στρατηγικής, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα προτείνει συγκεκριμένες νομοθετικές πράξεις ανά τομέα οι οποίες θα περιλαμβάνουν «σαφείς δεσμευτικές υποχρεώσεις για τον εντοπισμό και την καταγγελία περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και νεαρών κοριτσιών στο διαδίκτυο, οι οποίες θα αυξήσουν τη σαφήνεια και την ασφάλεια στο έργο τόσο των αρχών επιβολής του νόμου όσο και των σχετικών παραγόντων του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της κακοποίησης στο διαδίκτυο». Παρά τη στρατηγική, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για προληπτικά μέτρα και μια πιο στοχοθετημένη προσέγγιση για να ληφθούν υπόψη οι συγκεκριμένες περιστάσεις και ανάγκες διαφόρων ευάλωτων ομάδων παιδιών, ιδίως κοριτσιών.

 

_________________

 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, Στρατηγική της ΕΕ για αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, COM(2020)0607 final της 24ης Ιουλίου 2020.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών, όπως οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω διαδικτύου και ανταλλαγής μηνυμάτων, χρησιμοποιούν ήδη ειδικές τεχνολογίες για τον εντοπισμό περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο και την καταγγελία των περιστατικών αυτών στις αρχές επιβολής του νόμου και σε φορείς που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον κατά της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών ή για την αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, σε εθελοντική βάση. Αυτοί οι φορείς παραπέμπουν σε εθνικές ανοικτές γραμμές επικοινωνίας για την αναφορά υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, καθώς και σε φορείς που έχουν σκοπό τη μείωση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και την πρόληψη της θυματοποίησης παιδιών, οι οποίοι βρίσκονται τόσο εντός της Ένωσης όσο και σε τρίτες χώρες. Συλλογικά, αυτές οι εθελοντικές δραστηριότητες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση της ταυτοποίησης και της διάσωσης των θυμάτων, καθώς και στη μείωση της περαιτέρω διάδοσης υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην ταυτοποίηση των δραστών, στη διεξαγωγή των σχετικών ερευνών και στην πρόληψη αδικημάτων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

(5) Οι υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανίχνευση περιπτώσεων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο και στην απομάκρυνση, στην πηγή, υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από τις πλατφόρμες τους για την αποφυγή περαιτέρω θυματοποίησης, επειδή κάθε νέα προβολή τέτοιου υλικού είναι επιβλαβής για το θύμα. Ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών, όπως οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω διαδικτύου και ανταλλαγής μηνυμάτων, χρησιμοποιούν ήδη ειδικές τεχνολογίες για τον εντοπισμό περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο και την καταγγελία των περιστατικών αυτών στις αρχές επιβολής του νόμου και σε φορείς που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον κατά της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών ή για τον εντοπισμό υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στις υπηρεσίες τους, την αφαίρεση του εν λόγω υλικού από τις υπηρεσίες τους και την καταγγελία του εν λόγω υλικού σε εθελοντική βάση. Για να καταστεί δυνατή η ταυτοποίηση των θυμάτων παιδιών και να επιτραπεί στους παρόχους υπηρεσιών διαπροσωπικής επικοινωνίας ανεξαρτήτως αριθμών να προσδιορίζουν σωστά τα σφάλματα εντοπισμού, όλες οι περιπτώσεις πιθανής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο θα πρέπει να αναφέρονται στις αρχές επιβολής του νόμου και σε οργανώσεις που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον κατά της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Αυτοί οι φορείς παραπέμπουν σε εθνικές ανοικτές γραμμές επικοινωνίας για την αναφορά υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, καθώς και σε φορείς που έχουν σκοπό τη μείωση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και την πρόληψη της θυματοποίησης παιδιών, οι οποίοι βρίσκονται τόσο εντός της Ένωσης όσο και σε τρίτες χώρες. Συλλογικά, αυτές οι εθελοντικές δραστηριότητες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση της ταυτοποίησης και της διάσωσης των θυμάτων, καθώς και στη μείωση της περαιτέρω διάδοσης υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην ταυτοποίηση των δραστών, στη διεξαγωγή των σχετικών ερευνών και στην πρόληψη αδικημάτων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Έως τις 20 Δεκεμβρίου 2020 η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από παρόχους υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών μέσω εθελοντικών μέτρων με σκοπό τον εντοπισμό και την καταγγελία περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο και την αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών διέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

(6) Έως τις 20 Δεκεμβρίου 2020 η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από παρόχους υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών μέσω εθελοντικών μέτρων με σκοπό τον εντοπισμό και την καταγγελία περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο και την αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών διέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Η οδηγία 2002/58/ΕΚ δεν περιέχει συγκεκριμένες διατάξεις σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών με σκοπό τον εντοπισμό και την καταγγελία περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο και την αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, τα κράτη μέλη δύνανται να λαμβάνουν νομοθετικά μέτρα για να περιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται, μεταξύ άλλων, στα άρθρα 5 και 6 της εν λόγω οδηγίας, τα οποία αφορούν το απόρρητο των επικοινωνιών και τα δεδομένα κίνησης, με σκοπό την πρόληψη, διερεύνηση, διαπίστωση και δίωξη ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Ελλείψει σχετικών νομοθετικών μέτρων, και εν αναμονή της θέσπισης νέου μακροπρόθεσμου νομικού πλαισίου για την αποτελεσματική καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε επίπεδο Ένωσης όπως έχει ανακοινωθεί στη στρατηγική, δεν υφίσταται νομική βάση ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών να συνεχίσουν τον εντοπισμό και την καταγγελία περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο και την αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στις υπηρεσίες τους μετά τις 21 Δεκεμβρίου 2020.

(7) Η οδηγία 2002/58/ΕΚ δεν περιέχει συγκεκριμένες διατάξεις σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών με σκοπό τον εντοπισμό και την καταγγελία περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο και την αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, τα κράτη μέλη δύνανται να λαμβάνουν νομοθετικά μέτρα για να περιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται, μεταξύ άλλων, στα άρθρα 5 και 6 της εν λόγω οδηγίας, τα οποία αφορούν το απόρρητο των επικοινωνιών και τα δεδομένα κίνησης, με σκοπό την πρόληψη, διερεύνηση, διαπίστωση και δίωξη ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Ελλείψει σχετικών εθνικών νομοθετικών μέτρων, και εν αναμονή της θέσπισης νέου μακροπρόθεσμου νομικού πλαισίου για την αποτελεσματική καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε επίπεδο Ένωσης όπως έχει ανακοινωθεί στη στρατηγική, δεν υφίσταται νομική βάση ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών να συνεχίσουν τον εντοπισμό και την καταγγελία περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο και τον εντοπισμό υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στις υπηρεσίες τους, την αφαίρεση του εν λόγω υλικού από τις υπηρεσίες τους και την αναφορά του εν λόγω υλικού μετά τις 21 Δεκεμβρίου 2020.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός προβλέπει προσωρινή παρέκκλιση από το άρθρο 5 παράγραφος 1 και από το άρθρο 6 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, τα οποία προστατεύουν το απόρρητο των επικοινωνιών και των δεδομένων κίνησης. Δεδομένου ότι η οδηγία 2002/58/ΕΚ εκδόθηκε βάσει του άρθρου 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σκόπιμο να εκδοθεί ο παρών κανονισμός επί της ίδιας νομικής βάσης. Επιπλέον, δεν έχουν θεσπίσει όλα τα κράτη μέλη νομοθετικά μέτρα σε εθνικό επίπεδο για τον περιορισμό των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις εν λόγω διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, ενώ η θέσπιση σχετικών μέτρων εμπεριέχει σημαντικό κίνδυνο κατακερματισμού, ο οποίος είναι πιθανό να επηρεάσει αρνητικά την εσωτερική αγορά.

(8) Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός προβλέπει προσωρινή παρέκκλιση από το άρθρο 5 παράγραφος 1 και από το άρθρο 6 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, τα οποία προστατεύουν το απόρρητο των επικοινωνιών και των δεδομένων κίνησης. Τα εθελοντικά μέτρα τα οποία προσφέρουν οι πάροχοι υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών στην Ένωση εφαρμόζονται με μοναδικό σκοπό τον εντοπισμό και την καταγγελία σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο και, συνεπώς, ο εντοπισμός, η αφαίρεση και η καταγγελία υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών θα υπόκεινται στις διασφαλίσεις και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Δεδομένου ότι η οδηγία 2002/58/ΕΚ εκδόθηκε βάσει του άρθρου 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σκόπιμο να εκδοθεί ο παρών κανονισμός επί της ίδιας νομικής βάσης. Επιπλέον, δεν έχουν θεσπίσει όλα τα κράτη μέλη νομοθετικά μέτρα σε εθνικό επίπεδο για τον περιορισμό των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις εν λόγω διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, ενώ η θέσπιση σχετικών μέτρων εμπεριέχει σημαντικό κίνδυνο κατακερματισμού, ο οποίος είναι πιθανό να επηρεάσει αρνητικά την εσωτερική αγορά και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδίως των δικαιωμάτων των παιδιών που πέφτουν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο σε ολόκληρη την Ένωση.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Εφόσον ο μοναδικός στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να επιτρέψει τη συνέχιση ορισμένων υφιστάμενων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο, η παρέκκλιση που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να περιορίζεται σε καθιερωμένες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται συνήθως από τις υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών με σκοπό τον εντοπισμό και την καταγγελία περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο και την αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.Η αναφορά στην τεχνολογία περιλαμβάνει, όπου απαιτείται, οποιαδήποτε επανεξέταση από άνθρωπο που αφορά άμεσα τη χρήση της τεχνολογίας και την εποπτεία της. Η χρήση της εν λόγω τεχνολογίας θα πρέπει, ως εκ τούτου, να είναι συνήθης στον κλάδο, χωρίς να απαιτείται απαραίτητα από όλους τους παρόχους να χρησιμοποιούν την τεχνολογία και χωρίς να αποκλείεται η περαιτέρω εξέλιξη της τεχνολογίας με τρόπο που να διαφυλάσσει την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να είναι επουσιώδες το κατά πόσο ένας συγκεκριμένος πάροχος που επιδιώκει να προσφύγει σε αυτή την παρέκκλιση ήδη χρησιμοποιεί την εν λόγω τεχνολογία κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Τα είδη των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να παρεμβαίνουν όσο το δυνατόν λιγότερο στην ιδιωτική ζωή σύμφωνα με τις πλέον προηγμένες εξελίξεις στον κλάδο και δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν συστηματικό φιλτράρισμα και σάρωση των επικοινωνιών που περιέχουν κείμενο, αλλά να εξετάζουν μόνο συγκεκριμένες επικοινωνίες σε περίπτωση βάσιμης υποψίας σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

(11) Εφόσον ο μοναδικός στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να επιτρέψει τη συνέχιση ορισμένων υφιστάμενων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο, η παρέκκλιση που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να περιορίζεται σε καθιερωμένες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται συνήθως από τις υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών με σκοπό τον εντοπισμό και την καταγγελία περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο και την αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Η αναφορά στην τεχνολογία περιλαμβάνει, όπου απαιτείται, οποιαδήποτε επανεξέταση από άνθρωπο που αφορά άμεσα τη χρήση της τεχνολογίας και την εποπτεία της. Η χρήση της εν λόγω τεχνολογίας θα πρέπει, ως εκ τούτου, να είναι συνήθης στον κλάδο, χωρίς να απαιτείται απαραίτητα από όλους τους παρόχους να χρησιμοποιούν την τεχνολογία και χωρίς να αποκλείεται η περαιτέρω εξέλιξη της τεχνολογίας με τρόπο που να διαφυλάσσει την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να είναι επουσιώδες το κατά πόσο ένας συγκεκριμένος πάροχος που επιδιώκει να προσφύγει σε αυτή την παρέκκλιση ήδη χρησιμοποιεί την εν λόγω τεχνολογία κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Τα είδη των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να παρεμβαίνουν όσο το δυνατόν λιγότερο στην ιδιωτική ζωή σύμφωνα με τις πλέον προηγμένες εξελίξεις στον κλάδο. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται δεν θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν το περιεχόμενο των επικοινωνιών, αλλά μόνο να είναι σε θέση να εντοπίσουν μοτίβα πιθανής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Προκειμένου να διασφαλίζονται η διαφάνεια και η λογοδοσία όσον αφορά τις δραστηριότητες που ασκούνται σύμφωνα με την παρέκκλιση, οι πάροχοι θα πρέπει να δημοσιεύουν εκθέσεις σε ετήσια βάση σχετικά με την επεξεργασία που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων σχετικά με το είδος και τον όγκο των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία, τον αριθμό των περιστατικών που εντοπίζονται, τα μέτρα που εφαρμόζονται για την επιλογή και τη βελτίωση των βασικών δεικτών, τον αριθμό και τον λόγο σφαλμάτων (ψευδώς θετικά αποτελέσματα) των διαφόρων χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών, τα μέτρα που εφαρμόζονται για τον περιορισμό του ποσοστού σφάλματος και το ποσοστό σφάλματος που επιτυγχάνεται, την πολιτική για τη διατήρηση δεδομένων και τις εγγυήσεις που εφαρμόζονται για την προστασία των δεδομένων.

(14) Προκειμένου να διασφαλίζονται η διαφάνεια και η λογοδοσία όσον αφορά τις δραστηριότητες που ασκούνται σύμφωνα με την παρέκκλιση, οι πάροχοι θα πρέπει να δημοσιεύουν εκθέσεις σε ετήσια βάση σχετικά με την επεξεργασία που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων σχετικά με το είδος και τον όγκο των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία, τον αριθμό των περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που εντοπίζονται, με αναλυτικά δεδομένα ανά φύλο, όπου είναι δυνατόν, τα μέτρα που εφαρμόζονται για την επιλογή και τη βελτίωση των βασικών δεικτών, τον αριθμό και τον λόγο σφαλμάτων (ψευδώς θετικά αποτελέσματα) των διαφόρων χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών, τα μέτρα που εφαρμόζονται για τον περιορισμό του ποσοστού σφάλματος και το ποσοστό σφάλματος που επιτυγχάνεται, την πολιτική για τη διατήρηση δεδομένων και τις εγγυήσεις που εφαρμόζονται για την προστασία των δεδομένων.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει προσωρινούς και αυστηρά περιορισμένους κανόνες που παρεκκλίνουν από ορισμένες υποχρεώσεις που ορίζονται στην οδηγία 2002/58/ΕΚ, με αποκλειστικό σκοπό να επιτρέψει στους παρόχους υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τεχνολογίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για τον εντοπισμό και την καταγγελία περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο και την αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών μέσω των υπηρεσιών τους.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει προσωρινούς και αυστηρά περιορισμένους κανόνες που παρεκκλίνουν από ορισμένες υποχρεώσεις που ορίζονται στην οδηγία 2002/58/ΕΚ, με αποκλειστικό σκοπό να επιτρέψει στους παρόχους υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών να χρησιμοποιούν τεχνολογίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο και αναλογικό για τον εντοπισμό και την καταγγελία περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο και τον εντοπισμό υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στις υπηρεσίες τους, την αφαίρεση του εν λόγω υλικού από τις υπηρεσίες τους και την καταγγελία του εν λόγω υλικού.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2 - στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) υλικό που συνιστά παιδική πορνογραφία, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

Διαγράφεται

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α) «άγρα»:

 

i)  η πρόταση εκ μέρους ενός ενήλικα να συναντήσει ένα παιδί που δεν έχει φτάσει στην ηλικία της συναίνεσης για σεξουαλική δραστηριότητα, με σκοπό τη διάπραξη των αδικημάτων που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 και στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της οδηγίας 2011/93 /ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· ή

 

ii)  η απόπειρα από μέρους ενός ενήλικα να συναντήσει ένα παιδί που δεν έχει φτάσει στην ηλικία σεξουαλικής συναίνεσης με σκοπό τη διάπραξη αδικήματος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφοι 2 ή 3 από έναν ενήλικα που ζητά δολίως από ένα παιδί το οποίο δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία της σεξουαλικής συναίνεσης την παροχή πορνογραφίας που απεικονίζει αυτό το παιδί.

 

_________________

 

 Οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 335 της 17.12.2011, σ. 1).

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) άγρα παιδιών με σκοπό την τέλεση σεξουαλικών πράξεων με παιδί ή την παραγωγή παιδικής πορνογραφίας με ένα από τα ακόλουθα μέσα:

διαγράφεται

i) δελεασμός του παιδιού με δώρα ή άλλα ωφελήματα·

 

ii) απειλή κατά του παιδιού ότι θα υποστεί αρνητική συνέπεια με ενδεχομένως σοβαρό αντίκτυπο στο παιδί·

 

iii) παρουσίαση ή διάθεση στο παιδί πορνογραφικού υλικού.

 

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) «πορνογραφικές παραστάσεις» όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο ε) της οδηγίας 2011/93/ΕΟΚ.

γ) «πορνογραφικές παραστάσεις» όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο ε) της οδηγίας 2011/93/ΕΟΚ, συμπεριλαμβανομένης της εκδικητικής πορνογραφίας.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α) «σεξουαλικός εξαναγκασμός» όπως ορίζεται στην οδηγία 2011/93/ΕΕ·

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α) «παιδί»: οποιοδήποτε πρόσωπο ηλικίας κάτω από την ηλικία της σεξουαλικής συναίνεσης·

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β) «υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο»:

 

α) υλικό που συνιστά «παιδική πορνογραφία», όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 2011/93/ΕΕ·

 

β) υλικό που συνιστά «παιδική πορνεία», όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο δ) της οδηγίας 2011/93/ΕΕ.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι ειδικές υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και στο άρθρο 6 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ δεν εφαρμόζονται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών στον βαθμό που αυτή είναι απολύτως αναγκαία για τη χρήση τεχνολογίας με αποκλειστικό σκοπό την αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και τον εντοπισμό περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο ή την καταγγελία των περιστατικών αυτών στις αρχές επιβολής του νόμου και σε φορείς που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον κατά της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, υπό τον όρο ότι:

Οι ειδικές υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και στο άρθρο 6 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ δεν εφαρμόζονται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών στον βαθμό που αυτή είναι απολύτως αναγκαία για τη χρήση τεχνολογίας με αποκλειστικό σκοπό τον εντοπισμό και την αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και τον εντοπισμό περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο ή την καταγγελία των περιστατικών αυτών τόσο στις αρχές επιβολής του νόμου όσο και σε φορείς που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον κατά της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, υπό τον όρο ότι:

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) η επεξεργασία είναι αναλογική και περιορίζεται σε καθιερωμένες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται συνήθως από παρόχους υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών για τον συγκεκριμένο σκοπό πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, και οι οποίες συμβαδίζουν με τις πλέον προηγμένες εξελίξεις στον κλάδο και παρεμβαίνουν όσο το δυνατόν λιγότερο στην ιδιωτική ζωή·

α) η επεξεργασία είναι αναλογική και περιορίζεται σε καθιερωμένες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται συνήθως από παρόχους υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών για τον συγκεκριμένο σκοπό, και οι οποίες συμβαδίζουν με τις πλέον προηγμένες εξελίξεις στον κλάδο και παρεμβαίνουν όσο το δυνατόν λιγότερο στην ιδιωτική ζωή·

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) η επεξεργασία περιορίζεται στον βαθμό που είναι απολύτως αναγκαία για τον εντοπισμό και την καταγγελία περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο και για την αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και, εάν δεν εντοπιστεί και επιβεβαιωθεί η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στο διαδίκτυο, διαγράφεται άμεσα·

δ) η επεξεργασία περιορίζεται στον βαθμό που είναι απολύτως αναγκαία για τον εντοπισμό και την καταγγελία περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο και για την αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών· εφόσον δεν εντοπιστεί και επιβεβαιωθεί η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στο διαδίκτυο, τα σχετικά δεδομένα διατηρούνται αποκλειστικά για το αναγκαίο χρονικό διάστημα και για τους ακόλουθους σκοπούς:

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – περίπτωση 1 (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

 καταγγελία του περιστατικού και ανταπόκριση σε αναλογικά αιτήματα από τις αρχές επιβολής του νόμου και άλλες αρμόδιες δημόσιες αρχές·

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – περίπτωση 2 (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

 κλείδωμα του λογαριασμού του ενδιαφερόμενου χρήστη·

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – περίπτωση 3 (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

 όσον αφορά τα δεδομένα που προσδιορίζονται με αξιόπιστο τρόπο ως παιδική πορνογραφία, δημιουργία μοναδικής, μη μετατρέψιμης ψηφιακής υπογραφής («hash»)·

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – περίπτωση 4 (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

 διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες ή έλεγχο ή διοικητική ή δικαστική προσφυγή.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε) ο πάροχος δημοσιεύει σε ετήσια βάση έκθεση για τη σχετική επεξεργασία, μεταξύ άλλων για το είδος και τον όγκο των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία, τον αριθμό των περιστατικών που εντοπίζονται, τα μέτρα που εφαρμόζονται για την επιλογή και τη βελτίωση των βασικών δεικτών, τον αριθμό και τον λόγο σφαλμάτων (ψευδώς θετικά αποτελέσματα) των διαφόρων χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών, τα μέτρα που εφαρμόζονται για τον περιορισμό του ποσοστού σφάλματος και το ποσοστό σφάλματος που επιτυγχάνεται, την πολιτική για τη διατήρηση δεδομένων και τις εγγυήσεις που εφαρμόζονται για την προστασία των δεδομένων.

ε) ο πάροχος δημοσιεύει σε ετήσια βάση έκθεση για τη σχετική επεξεργασία, μεταξύ άλλων για το είδος και τον όγκο των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία, τον αριθμό των περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που εντοπίζονται, καταγγέλλονται και αφαιρούνται, με αναλυτικά δεδομένα ανά φύλο, όπου είναι δυνατόν, τα μέτρα που εφαρμόζονται για την επιλογή και τη βελτίωση των βασικών δεικτών, τον αριθμό και τον λόγο σφαλμάτων (ψευδώς θετικά αποτελέσματα) των διαφόρων χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών, τα μέτρα που εφαρμόζονται για τον περιορισμό του ποσοστού σφάλματος και το ποσοστό σφάλματος που επιτυγχάνεται, την πολιτική για τη διατήρηση δεδομένων και τις εγγυήσεις που εφαρμόζονται για την προστασία των δεδομένων.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όσον αφορά το στοιχείο δ), εφόσον εντοπιστεί και επιβεβαιωθεί περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο, τα σχετικά δεδομένα μπορούν να διατηρούνται αποκλειστικά για τους ακόλουθους σκοπούς και μόνο για το αναγκαίο χρονικό διάστημα:

διαγράφεται

— για την καταγγελία του περιστατικού και για την ανταπόκριση σε αναλογικά αιτήματα από τις αρχές επιβολής του νόμου και άλλες αρμόδιες δημόσιες αρχές·

 

— για τον αποκλεισμό του λογαριασμού του οικείου χρήστη·

 

— όσον αφορά τα δεδομένα που προσδιορίζονται με αξιόπιστο τρόπο ως παιδική πορνογραφία, για τη δημιουργία μοναδικής, μη μετατρέψιμης ψηφιακής υπογραφής («hash»).

 

Αιτιολόγηση

Μεταφέρθηκε στο στοιχείο δ)

 

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Προσωρινή παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρήση τεχνολογιών από παρόχους υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών για την επεξεργασία προσωπικών και άλλων δεδομένων, με σκοπό την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο

Έγγραφα αναφοράς

COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

17.9.2020

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

FEMM

17.9.2020

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Christine Anderson

5.10.2020

Εξέταση στην επιτροπή

9.11.2020

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

1.12.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

4

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Christine Anderson, Simona Baldassarre, Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Margarita de la Pisa Carrión, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Alice Kuhnke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andżelika Anna Możdżanowska, Pina Picierno, Sirpa Pietikäinen, Samira Rafaela, Evelyn Regner, Diana Riba i Giner, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylwia Spurek, Jessica Stegrud, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Hilde Vautmans, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Chrysoula Zacharopoulou

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lena Düpont, Έλενα Κουντουρά, Radka Maxová, Silvia Modig, Vera Tax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

27

+

ECR

Andżelika Anna Możdżanowska, Jessica Stegrud

GUE/NGL

Έλενα Κουντουρά

ID

Simona Baldassarre, Annika Bruna, Isabella Tovaglieri

Renew

Radka Maxová, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou

PPE

Lena Düpont, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ‑Βρυωνίδη,

S&D

Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Evelyn Regner, Vera Tax

 

4

-

Verts/ALE

Alice Kuhnke, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek, Ernest Urtasun

 

3

0

ECR

Margarita de la Pisa Carrión

GUE/NGL

Silvia Modig

ID

Christine Anderson

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

 

 

 


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

- Access Now

- Australian eSafety Commissioner

- Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK)

- Canadian Centre for Child Protection

- cdt - Center for Democracy & Technology 

- eco - Association of the Internet Industry

- EDPS

- EDRI 

- Facebook

- Fundamental Rights Agency

- Improving the digital environment for children (regrouping several child protection NGOs across the EU and beyond, including Missing Children Europe, Child Focus)

- INHOPE – the International Association of Internet Hotlines

- International Justice Mission Deutschland e.V./ We Protect

- Internet Watch Foundation

- Internet Society

- Match Group

- Microsoft

- Thorn (Ashton Kutcher)

- UNICEF

- UN Special Rapporteur on the right to privacy

- World Childhood Foundation Deutschland

 


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Προσωρινή παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση τεχνολογιών από παρόχους υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων, με σκοπό την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο

Έγγραφα αναφοράς

COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

10.9.2020

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

17.9.2020

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

17.9.2020

IMCO

17.9.2020

CULT

17.9.2020

FEMM

17.9.2020

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία της απόφασης

ITRE

15.10.2020

IMCO

27.10.2020

CULT

1.10.2020

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Birgit Sippel

21.9.2020

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

24.9.2020

16.11.2020

7.12.2020

 

Ημερομηνία έγκρισης

7.12.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

53

9

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Magdalena Adamowicz, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Javier Zarzalejos

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Delara Burkhardt, Andor Deli, Leopoldo López Gil, Κώστας Παπαδάκης, Anne-Sophie Pelletier, Rob Rooken, Domènec Ruiz Devesa, Hilde Vautmans, Petar Vitanov

Ημερομηνία κατάθεσης

11.12.2020

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

53

+

PPE

Magdalena ADAMOWICZ, Vladimír BILČÍK, Vasile BLAGA, Ioan-Rareş BOGDAN, Andor DELI, Lena DÜPONT, Andrzej HALICKI, Lívia JÁRÓKA, Jeroen LENAERS, Leopoldo LÓPEZ GIL, Nuno MELO, Roberta METSOLA, Nadine MORANO, Emil RADEV, Paulo RANGEL, Ralf SEEKATZ, Tomas TOBÉ, Javier ZARZALEJOS

S&D

Katarina BARLEY, Pietro BARTOLO, Delara BURKHARDT, Maria GRAPINI, Sylvie GUILLAUME, Evin INCIR, Marina KALJURAND, Łukasz KOHUT, Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, Javier MORENO SÁNCHEZ, Domènec RUIZ DEVESA, Birgit SIPPEL, Petar VITANOV, Bettina VOLLATH

RENEW

Malik AZMANI, Anna Júlia DONÁTH, Sophia in 't VELD, Fabienne KELLER, Moritz KÖRNER, Maite PAGAZAURTUNDÚA, Michal ŠIMEČKA, Ramona STRUGARIU, Hilde VAUTMANS

ID

Nicolas BAY, Nicolaus FEST, Jean-Paul GARRAUD, Peter KOFOD, Annalisa TARDINO, Tom VANDENDRIESSCHE

VERTS/ALE

Alice KUHNKE

ECR

Jorge BUXADÉ VILLALBA, Patryk JAKI, Assita KANKO, Nicola PROCACCINI

NI

Martin SONNEBORN

 

9

-

VERTS/ALE

Patrick BREYER, Saskia BRICMONT, Damien CARÊME, Tineke STRIK

EUL/NGL

Κωνσταντίνος ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, Pernando BARRENA ARZA, Cornelia ERNST, Anne-Sophie PELLETIER

NI

Κώστας ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

 

2

0

ECR

Rob ROOKEN

NI

Milan UHRÍK

 

Υπόμνημα χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 5 Ιανουαρίου 2021
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου