MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tilapäisestä poikkeuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY tietyistä säännöksistä siltä osin kuin on kyse teknologioista, joita numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajat käyttävät henkilötietojen ja muiden tietojen käsittelyyn verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi

11.12.2020 - (COM(2020)0568 – C9‑0288/2020 – 2020/0259(COD)) - ***I

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Birgit Sippel


Menettely : 2020/0259(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A9-0258/2020
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A9-0258/2020
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tilapäisestä poikkeuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY tietyistä säännöksistä siltä osin kuin on kyse teknologioista, joita numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajat käyttävät henkilötietojen ja muiden tietojen käsittelyyn verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi

(COM(2020)0568 – C9‑0288/2020 – 2020/0259(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2020)0568),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 16 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9‑0288/2020),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

 ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 29. lokakuuta 2020 antaman lausunnon[1],

 ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

 ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnon,

 ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A9-0258/2020),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

 

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

tilapäisestä poikkeuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY tietyistä säännöksistä siltä osin kuin on kyse teknologioista, joita numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajat käyttävät henkilötietojen ja muiden tietojen käsittelyyn verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi

tilapäisestä rajoituksesta, joka koskee tiettyjä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY mukaisia oikeuksia ja velvoitteita, siltä osin kuin on kyse erityisistä teknologioista, joita numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajat käyttävät henkilötietojen käsittelyyn verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(2) Direktiiviä 2002/58/EY sovelletaan yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn. Sähköisen viestintäpalvelun määritelmä annetaan tällä hetkellä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY4 2 artiklan c alakohdassa. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2018/19725 kumotaan direktiivi 2002/21/EY 21 päivästä joulukuuta 2020. Kyseisestä päivästä alkaen sähköisen viestintäpalvelun määritelmä korvataan direktiivin (EU) 2018/1972 2 artiklan 4 alakohdassa annetulla uudella määritelmällä, joka kattaa mainitun direktiivin 2 artiklan 7 alakohdassa määritellyt numeroista riippumattomat henkilöiden väliset viestintäpalvelut. Nämä palvelut, joihin sisältyvät esimerkiksi internetpuhelupalvelut, sanomanvälityspalvelut ja verkkopohjaiset sähköpostipalvelut, kuuluvat näin ollen direktiivin 2002/58/EY soveltamisalaan 21 päivästä joulukuuta 2020.

(2) Direktiiviä 2002/58/EY sovelletaan yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn. Joulukuun 21 päivään 2020 asti sovellettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY4 2 artiklan c alakohdassa vahvistettua sähköisen viestintäpalvelun määritelmää. Tuona päivänä direktiivi 2002/21/EY kumottiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2018/19725. Direktiivin (EU) 2018/1972 2 artiklan 4 alakohdassa vahvistettu sähköisen viestintäpalvelun määritelmä kattaa mainitun direktiivin 2 artiklan 7 alakohdassa määritellyt numeroista riippumattomat henkilöiden väliset viestintäpalvelut. Nämä palvelut, joihin sisältyvät esimerkiksi internetpuhelupalvelut, sanomanvälityspalvelut ja verkkopohjaiset sähköpostipalvelut, ovat näin ollen kuuluneet direktiivin 2002/58/EY soveltamisalaan 21 päivästä joulukuuta 2020.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(3) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaan unioni tunnustaa Euroopan unionin perusoikeuskirjassa esitetyt oikeudet, vapaudet ja periaatteet. Euroopan unionin perusoikeuskirjan, jäljempänä ’perusoikeuskirja’, 7 artiklassa turvataan jokaisen perusoikeus siihen, että hänen yksityis- ja perhe-elämäänsä, kotiaan sekä viestejään kunnioitetaan. Tähän sisältyy myös viestinnän luottamuksellisuus. Perusoikeuskirjan 8 artikla sisältää oikeuden henkilötietojen suojaan. Perusoikeuskirjan 24 artiklan 2 kohdassa määrätään, että kaikissa lasta koskevissa viranomaisten tai yksityisten laitosten toimissa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.

(3) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaan unioni tunnustaa Euroopan unionin perusoikeuskirjassa esitetyt oikeudet, vapaudet ja periaatteet. Euroopan unionin perusoikeuskirjan, jäljempänä ’perusoikeuskirja’, 7 artiklassa turvataan jokaisen perusoikeus siihen, että hänen yksityis- ja perhe-elämäänsä, kotiaan sekä viestejään kunnioitetaan. Tähän sisältyy myös viestinnän luottamuksellisuus. Perusoikeuskirjan 8 artikla sisältää oikeuden henkilötietojen suojaan. Lapsen oikeuksista vuonna 1989 tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen 3 artiklan 1 kohdassa ja perusoikeuskirjan 24 artiklan 2 kohdassa määrätään, että kaikissa lasta koskevissa viranomaisten tai yksityisten laitosten toimissa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Lisäksi lapsen oikeuksista tehdyn yleissopimuksen 3 artiklan 3 kohdassa ja perusoikeuskirjan 24 artiklan 1 kohdassa todetaan, että lapsella on oikeus hänen hyvinvoinnilleen välttämättömään suojeluun ja huolenpitoon.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(4) Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja seksuaalinen riisto loukkaavat vakavasti ihmisoikeuksia, erityisesti lasten oikeuksia saada suojelua kaikenlaiselta väkivallalta, hyväksikäytöltä ja laiminlyönniltä, huonolta kohtelulta tai riistolta, seksuaalinen hyväksikäyttö mukaan luettuna, kuten lapsen oikeuksista vuonna 1989 tehdyssä Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksessa ja perusoikeuskirjassa määrätään. Digitalisaatio on tuonut monia hyötyjä yhteiskunnalle ja taloudelle, mutta myös haasteita, kuten verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön lisääntyminen. Lasten suojelu verkossa on yksi unionin keskeisistä tavoitteista. Komissio hyväksyi 24 päivänä heinäkuuta 2020 EU:n strategian lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnan tehostamiseksi6, jäljempänä ’strategia’. Strategian tavoitteena on puuttua lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön tehokkaasti unionin tasolla.

(4) Lasten suojelu on yksi unionin keskeisistä tavoitteista. Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja seksuaalinen riisto loukkaavat vakavasti ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia, erityisesti lasten oikeuksia saada suojelua kaikenlaiselta väkivallalta, hyväksikäytöltä ja laiminlyönniltä, huonolta kohtelulta tai riistolta, seksuaalinen hyväksikäyttö mukaan luettuna, kuten lapsen oikeuksista vuonna 1989 tehdyssä Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksessa ja perusoikeuskirjassa määrätään. Digitalisaatio on tuonut monia hyötyjä yhteiskunnalle ja taloudelle, mutta myös haasteita. Yksi haasteista on verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön lisääntyminen, joka juontaa siitä, että mahdollisten uhrien löytäminen on helpompaa ja verkossa tapahtuvaa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevan materiaalin vaihtaminen on lisääntynyt jyrkästi. Verkossa tapahtuvaan lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä materiaali perustuu todelliseen hyväksikäyttöön verkon ulkopuolisessa maailmassa, jossa suurin osa hyväksikäyttäjistä on lapsen perheeseen tai lähipiiriin kuuluvia henkilöitä.

_________________

_________________

6 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Euroopan unionin strategia lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnan tehostamiseksi, 24.7.2020, COM(2020) 607 final.

 

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a) Teini-ikäisillä on oikeus etsiä seksuaalista identiteettiään turvallisessa ja yksityisessä ympäristössä. Verkossa tapahtuvaa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevien ilmoitettujen tapausten määrän lisääntyminen johtuu osaltaan myös siitä, että seksuaalista identiteettiään ja seksuaalisia kokemuksia etsivien teini-ikäisten keskuudessa on yleistynyt tapa ottaa itsestään rohkeita valokuvia tai videoita ja lähettää niitä ikätovereille tai jakaa tällaista materiaalia ilman seksuaalisia tarkoitusperiä. Lisäksi seksuaalista itsemääräämisoikeutta koskeva suojaikäraja vaihtelee eri jäsenvaltioissa. Jos käyttäjät ovat saavuttaneet kansallisen lainsäädännön mukaisen itsemääräämisoikeutta koskevan suojaikärajan, lainvalvontaviranomaisille ei pitäisi tehdä ilmoitusta lapsen houkuttelusta.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(5) Eräät numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen, kuten selainposti- ja sanomanvälityspalvelujen, tarjoajat käyttävät jo vapaaehtoisesti erityisiä teknologioita havaitakseen verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja ilmoittaakseen siitä lainvalvontaviranomaisille ja lasten seksuaalista hyväksikäyttöä torjuville yleishyödyllisille järjestöille tai poistaakseen lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin. Näillä järjestöillä viitataan kansallisiin vihjelinjoihin, joihin voidaan ilmoittaa lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvästä materiaalista, sekä unionissa ja kolmansissa maissa sijaitseviin järjestöihin, joiden tarkoituksena on vähentää lasten seksuaalista riistoa ja estää lasten uhriksi joutuminen. Näillä vapaaehtoisilla toimilla on yhteisesti tärkeä rooli uhrien tunnistamisessa ja pelastamisessa ja lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin levittämisen rajoittamisessa. Ne tukevat myös rikoksentekijöiden tunnistamista ja tutkintaa sekä lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvien rikosten ehkäisemistä.

(5) Eräät numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen, kuten selainposti- ja sanomanvälityspalvelujen, tarjoajat käyttävät jo vapaaehtoisesti erityisiä teknologioita havaitakseen palveluissaan verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja ilmoittaakseen siitä lainvalvontaviranomaisille ja lasten seksuaalista hyväksikäyttöä torjuville yleishyödyllisille järjestöille seulomalla joko sisällön, kuten kuvat tai tekstin, tai ilmoitusten liikennetiedot sekä käyttämällä joissakin tapauksissa aikaisempia tietoja. Näissä toimissa käytetty teknologia voi olla kuville ja videoille kehitettyä hash-tunnisteteknologiaa sekä tekstiä tai liikennetietoja analysoivia luokituksia ja tekoälyä. Palveluntarjoajat ilmoittavat verkossa tapahtuvaan lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvästä materiaalista kansallisille vihjelinjoille sekä unionissa ja kolmansissa maissa sijaitseville järjestöille, joiden tarkoituksena on tunnistaa lapsia ja vähentää lasten seksuaalista riistoa ja estää lasten uhriksi joutuminen, kuten National Center for Missing and Exploited Children -järjestö Yhdysvalloissa. Tällaiset järjestöt eivät yleensä kuulu asetuksen (EU) 2016/679 soveltamisalaan. Tällaisilla vapaaehtoisilla toimilla on yhteisesti tärkeä rooli uhrien, joiden perusoikeuksia ihmisarvoon ja ruumiilliseen ja henkiseen koskemattomuuteen on vakavasti loukattu, tunnistamisessa ja pelastamisessa ja verkossa tapahtuvaan lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin levittämisen rajoittamisessa. Ne tukevat myös rikoksentekijöiden tunnistamista ja tutkintaa sekä lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvien rikosten torjuntaa, selvittämistä, tutkimista ja syyteharkintaa.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a) Näiden toimien tavoite on oikeutettu, mutta niillä puututaan asianomaisten henkilöiden, eli kaikkien käyttäjien, mahdollisten rikoksentekijöiden ja uhrien, yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamista ja henkilötietojen suojaa koskeviin perusoikeuksiin. Yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta koskevan perusoikeuden, johon kuuluu myös oikeus viestinnän luottamuksellisuuteen, rajoittamista ei voida perustella pelkästään sillä, että tietyt teknologiat on otettu käyttöön aiemmin, jolloin kyseiset palvelut eivät oikeudellisesti katsoen olleet sähköisiä viestintäpalveluja. Tällainen oikeuksiin puuttuminen on mahdollista vain tietyin edellytyksin. Perusoikeuskirjan 52 artiklan 1 kohdan mukaisesti siitä on säädettävä laissa, siinä on kunnioitettava yksityis- ja perhe-elämää sekä henkilötietojen suojaa koskevien oikeuksien keskeistä sisältöä ja sen on oltava suhteellisuusperiaatteen mukaisesti välttämätöntä ja vastattava tosiasiallisesti unionin tunnustamia yleisen edun mukaisia tavoitteita tai tarvetta suojella muiden henkilöiden oikeuksia ja vapauksia. Kun tällaisiin toimenpiteisiin liittyy pysyvästi kaikkien käyttäjien viestinnän yleinen ja erotuksetta tapahtuva seuranta ja analysointi, toimenpiteet loukkaavat oikeutta viestinnän luottamuksellisuuteen, kuten unionin tuomioistuin on todennut yhdistetyissä asioissa C-511/18, C-512/18 ja C-520/18 La Quadrature du Net ym.1 a sekä yhdistetyissä asioissa C-293/12 Digital Rights Ireland ja C-594/12 Seitlinger1 b antamissaan tuomioissa.

 

_________________

 

1 a  ECLI:EU:C:2020:791.

 

1 b ECLI:EU:C:2014:238.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(6) Henkilötietojen käsittelyä, jota numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajat suorittavat vapaaehtoisin toimenpitein verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemiseksi ja siitä ilmoittamiseksi sekä lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin poistamiseksi, säännellään 20 päivään joulukuuta 2020 asti asetuksella (EU) 2016/679.

(6) Henkilötietojen käsittelyä, jota numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajat suorittavat vapaaehtoisin toimenpitein verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemiseksi ja siitä ilmoittamiseksi sekä verkossa tapahtuvaan lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin poistamiseksi, säännellään asetuksella (EU) 2016/679. Direktiivi (EU) 2018/1972 ei vaikuta suoraan numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajiin.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(7) Direktiivi 2002/58/EY ei sisällä erityisiä säännöksiä sellaisesta henkilötietojen ja muiden tietojen käsittelystä, jota suoritetaan sähköisten viestintäpalvelujen tarjoamisen yhteydessä verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemiseksi ja siitä ilmoittamiseksi ja lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin poistamiseksi. Direktiivin 2002/58/EY 15 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat kuitenkin hyväksyä lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla rajoitetaan muun muassa mainitun direktiivin 5 ja 6 artiklassa säädettyjen, viestinnän ja liikennetietojen luottamuksellisuutta koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien soveltamisalaa lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvien rikosten torjumista, tutkimista, selvittämistä ja syyteharkintaa varten. Jos tällaisia lainsäädäntötoimenpiteitä ei ole toteutettu, numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajilla ei olisi oikeusperustaa jatkaa verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemista ja siitä ilmoittamista ja lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin poistamista palveluistaan 21 päivän joulukuuta 2020 jälkeen siihen saakka, kunnes hyväksytään strategiassa ilmoitettu uusi pidemmän aikavälin oikeudellinen kehys lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi tehokkaasti unionin tasolla.

(7) Direktiivi 2002/58/EY ei sisällä erityisiä säännöksiä sellaisesta henkilötietojen käsittelystä, jota suoritetaan sähköisten viestintäpalvelujen tarjoamisen yhteydessä verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemiseksi ja siitä ilmoittamiseksi ja lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin poistamiseksi. Direktiivin 2002/58/EY 15 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat kuitenkin hyväksyä lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla rajoitetaan muun muassa mainitun direktiivin 5 ja 6 artiklassa säädettyjen, viestinnän ja liikennetietojen luottamuksellisuutta koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien soveltamisalaa lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvien rikosten torjumista, tutkimista, selvittämistä ja syyteharkintaa varten. Jos tällaisia kansallisia lainsäädäntötoimenpiteitä ei ole toteutettu, kyseiset vapaaehtoiset toimenpiteet eivät enää voi perustua asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklaan, jotta numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajat voisivat jatkaa verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemista ja siitä ilmoittamista ja lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin poistamista palveluistaan 21 päivän joulukuuta 2020 jälkeen siihen saakka, kunnes hyväksytään strategiassa ilmoitettu pidemmän aikavälin oikeudellinen kehys lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi unionin tasolla. Tässä asetuksessa ei säädetä numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen suorittamasta henkilötietojen käsittelystä, jonka ainoana tarkoituksena on havaita verkossa tapahtuva lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja ilmoittaa siitä sekä poistaa verkossa tapahtuvaan lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä materiaali palveluistaan, vaan siinä säädetään tiettyjen direktiivissä 2002/58/EY säädettyjen oikeuksien ja velvollisuuksien rajoittamisesta. Siinä säädetään myös täydentävistä suojatoimista, joita numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajien on noudatettava, jos ne haluavat vedota tähän asetukseen.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a) Tässä asetuksessa kuvien ja videoiden käsittelyn olisi aina katsottava olevan asetuksen (EU) 2016/679 9 artiklan mukaista erityisten henkilötietoryhmien käsittelyä, koska kuvat ja videot ovat biometrisiä tietoja, joita käsitellään erityisillä teknisillä keinoilla, jotka mahdollistavat luonnollisen henkilön tunnistamisen tai tämän henkilöllisyyden todentamisen.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(8) Sen vuoksi tässä asetuksessa säädetään tilapäisestä poikkeuksesta direktiivin 2002/58/EY 5 artiklan 1 kohdasta ja 6 artiklasta, joilla suojellaan viestinnän ja liikennetietojen luottamuksellisuutta. Koska direktiivi 2002/58/EY annettiin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artiklan nojalla, on aiheellista antaa tämä asetus saman oikeusperustan nojalla. Lisäksi kaikki jäsenvaltiot eivät ole hyväksyneet kansallisella tasolla lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla rajoitettaisiin mainituissa säännöksissä säädettyjen oikeuksien ja velvollisuuksien soveltamisalaa direktiivin 2002/58/EY 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja tällaisten toimenpiteiden hyväksymiseen liittyy merkittävä pirstaloitumisen riski, joka todennäköisesti vaikuttaa kielteisesti sisämarkkinoihin.

(8) Sen vuoksi tässä asetuksessa säädetään tilapäisestä rajoituksesta, joka koskee direktiivin 2002/58/EY 5 artiklan 1 kohtaa ja 6 artiklan 1 kohtaa, joilla suojellaan viestinnän liikennetietojen luottamuksellisuutta.  Koska direktiivi 2002/58/EY annettiin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artiklan nojalla, on aiheellista antaa tämä asetus saman oikeusperustan nojalla. Jos jäsenvaltiot hyväksyvät kansallisella tasolla lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla rajoitetaan mainituissa säännöksissä säädettyjen oikeuksien ja velvollisuuksien soveltamisalaa direktiivin 2002/58/EY 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti, niiden olisi noudatettava asetusta (EU) 2016/679 ja erityisesti sen 23 artiklaa.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(9) Koska sähköinen viestintä, johon osallistuu luonnollisia henkilöitä, luokitellaan yleensä henkilötiedoiksi, myös tämän asetuksen olisi perustuttava perussopimuksen 16 artiklaan, joka muodostaa erityisen oikeusperustan, jonka nojalla voidaan antaa sääntöjä yksilöiden suojelusta unionin toimielinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja jäsenvaltioiden suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä silloin, kun ne toteuttavat unionin oikeuden soveltamisalaan kuuluvia toimia, sekä sääntöjä, jotka koskevat näiden tietojen vapaata liikkuvuutta.

(9) Koska sellaiset tiedot, jotka liittyvät sähköiseen viestintään, johon osallistuu luonnollisia henkilöitä, luokitellaan aina henkilötiedoiksi, myös tämän asetuksen olisi perustuttava Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 16 artiklaan, joka muodostaa erityisen oikeusperustan, jonka nojalla voidaan antaa sääntöjä yksilöiden suojelusta unionin toimielinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja jäsenvaltioiden suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä silloin, kun ne toteuttavat unionin oikeuden soveltamisalaan kuuluvia toimia, sekä sääntöjä, jotka koskevat näiden tietojen vapaata liikkuvuutta.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(10) Siltä osin kuin henkilötietojen käsittely, jota numeroista riippumattomat henkilöiden väliset viestintäpalvelut suorittavat sähköisten viestintäpalvelujen tarjonnan yhteydessä ja jonka ainoana tarkoituksena on verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitseminen ja siitä ilmoittaminen ja lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin poistaminen, kuuluu tässä asetuksessa säädetyn poikkeuksen soveltamisalaan, tällaiseen käsittelyyn sovelletaan asetusta (EU) 2016/679, mukaan lukien vaatimus, jonka mukaan suunniteltujen käsittelytoimien vaikutuksista on tarvittaessa tehtävä arviointi mainitun asetuksen 35 artiklan mukaisesti ennen kyseisten teknologioiden käyttöönottoa.

(10) Siltä osin kuin henkilötietojen käsittely, jota numeroista riippumattomat henkilöiden väliset viestintäpalvelut suorittavat sähköisten viestintäpalvelujen tarjonnan yhteydessä ja jonka ainoana tarkoituksena on verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitseminen ja siitä ilmoittaminen ja verkossa tapahtuvaan lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin poistaminen, kuuluu tässä asetuksessa säädetyn rajoituksen soveltamisalaan, tällaiseen käsittelyyn sovelletaan asetusta (EU) 2016/679, mukaan lukien mutta eivät yksinomaan sen säännökset periaatteista, jotka liittyvät henkilötietojen käsittelyyn (5 artikla), käsittelyn lainmukaisuuteen (6 artikla), erityisiä henkilötietoryhmiä koskevaan käsittelyyn (9 artikla), rajoituksiin (23 artikla), käsittelyn turvallisuuteen (32 artikla), henkilötietojen siirtoihin kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille (V luku), riippumattomiin valvontaviranomaisiin (VI luku), yhteistyöhön ja yhdenmukaisuuteen (VII luku) sekä oikeussuojakeinoihin, vastuuseen ja seuraamuksiin (VIII luku), sekä vaatimus, jonka mukaan suunniteltujen käsittelytoimien vaikutuksista on tarvittaessa tehtävä arviointi mainitun asetuksen 35 artiklan mukaisesti ennen kyseisten teknologioiden käyttöönottoa, ja asetuksen 36 artiklan mukainen vaatimus kuulla asianomaista valvontaviranomaista ennen käsittelyä.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(11) Koska tämän asetuksen ainoana tavoitteena on mahdollistaa tiettyjen olemassa olevien toimien jatkaminen verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi, tässä asetuksessa säädetty poikkeus olisi rajoitettava vakiintuneeseen teknologiaan, jota numeroista riippumattomat henkilöiden väliset viestintäpalvelut ovat tavanomaisesti käyttäneet verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemiseen ja siitä ilmoittamiseen sekä lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin poistamiseen ennen tämän asetuksen voimaantuloa. Viittaus teknologiaan sisältää tarvittaessa kaikki ihmisen tekemät arvioinnit, jotka liittyvät suoraan teknologian käyttöön ja sen valvontaan. Kyseisen teknologian olisi sen vuoksi oltava alalla yleisessä käytössä, mutta tämä ei kuitenkaan välttämättä edellytä, että kaikki palveluntarjoajat käyttävät teknologiaa, eikä se estä teknologian kehittämistä edelleen yksityisyyden suojaa edistävällä tavalla. Tältä osin pitäisi olla merkityksetöntä, käyttääkö tietty palveluntarjoaja, joka haluaa vedota tähän poikkeukseen, jo itse tällaista teknologiaa tämän asetuksen voimaantulopäivänä. Käytettävien teknologioiden olisi oltava mahdollisimman vähän yksityisyyteen puuttuvia alan viimeisimmän kehityksen mukaisesti, eikä niihin saisi sisältyä tekstiä sisältävien viestien järjestelmällistä suodatusta ja seulontaa, vaan niissä olisi tarkasteltava yksittäisiä viestejä ainoastaan, jos on olemassa konkreettisia seikkoja, jotka herättävät epäilyn lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

(11) Koska tämän asetuksen tavoitteena on mahdollistaa tiettyjen olemassa olevien toimien jatkaminen verkossa tapahtuvaan lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin havaitsemiseksi, siitä ilmoittamiseksi ja sen poistamiseksi sekä asetuksen (EU) 2016/679 mukaisen verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemiseksi ja siitä ilmoittamiseksi, tässä asetuksessa säädetty rajoitus olisi rajoitettava vakiintuneeseen teknologiaan, josta on tehty asetuksen (EU) 2016/679 36 artiklan mukainen ennakkokuuleminen tai, silloin kun tämä asetus sitä edellyttää, johon on saatu etukäteen lupa kansalliselta valvontaviranomaiselta, numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajien käyttämään teknologiaan, jonka ainoana tarkoituksena on verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitseminen ja siitä ilmoittaminen sekä verkossa tapahtuvaan lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin poistaminen. Viittaus teknologiaan sisältää kaikki ihmisen tekemät arvioinnit, jotka liittyvät suoraan teknologian käyttöön ja sen toiminnan valvontaan tarpeettoman ja suhteettoman perusoikeuksiin puuttumisen välttämiseksi. Kyseisen teknologian olisi sen vuoksi oltava alalla yleisessä käytössä, mutta tämä ei kuitenkaan välttämättä edellytä, että kaikki palveluntarjoajat käyttävät teknologiaa, eikä se estä teknologian kehittämistä edelleen yksityisyyden suojaa edistävällä tavalla. Tältä osin pitäisi olla merkityksetöntä, käyttääkö tietty palveluntarjoaja, joka haluaa vedota tässä asetuksessa säädettyyn rajoitukseen, jo itse tällaista teknologiaa tämän asetuksen voimaantulopäivänä. Käytettävien teknologioiden olisi oltava mahdollisimman vähän yksityisyyteen puuttuvia alan viimeisimmän kehityksen mukaisesti, eikä niitä saisi käyttää tekstiä sisältävien viestien järjestelmälliseen suodatukseen ja seulontaan, vaan niissä olisi tarkasteltava yksittäisiä viestejä ainoastaan, jos on olemassa konkreettisia seikkoja, jotka herättävät epäilyn lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Siltä osin kuin teknologioita käytetään tekstiä sisältävien viestien seulomiseen, ne eivät saisi kyetä ymmärtämään viestien varsinaista sisältöä vaan niiden olisi kyettävä ainoastaan havaitsemaan mahdolliseen verkossa tapahtuvaan lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön viittaavia malleja.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(13) Henkilötiedot ja muut tiedot, joita käytetään tässä asetuksessa säädetyn poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvien toimien toteuttamisessa, sekä tietojen säilytysaika, jos tulokset ovat positiivisia, olisi minimoitava sen varmistamiseksi, että poikkeus rajoittuu siihen, mikä on ehdottoman välttämätöntä.

(13) Henkilötiedot, joita käytetään tässä asetuksessa säädetyn rajoituksen soveltamisalaan kuuluvien toimien toteuttamisessa, sekä tietojen ja niiden käsittelystä saatujen tulosten säilytysaika, jos tulokset ovat positiivisia, olisi minimoitava siihen, mikä on ehdottoman välttämätöntä, jotta varmistetaan, että viestinnän luottamuksellisuuteen puuttuminen on mahdollisimman vähäistä.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(14) Jotta poikkeuksen nojalla toteutetuissa toimissa voidaan varmistaa avoimuus ja vastuuvelvollisuus, palveluntarjoajien olisi julkaistava vuosittain raportit tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvasta käsittelystä, mukaan lukien käsiteltyjen tietojen tyyppi ja määrä, havaittujen tapausten lukumäärä, keskeisten indikaattoreiden valinnassa ja parantamisessa sovelletut toimenpiteet, käytettyjen eri teknologioiden virheiden (väärät positiiviset tulokset) määrä ja suhde, virhesuhteen pienentämiseksi sovelletut toimenpiteet ja saavutettu virhesuhde, säilytysperiaatteet ja sovelletut tietosuojatakeet.

(14) Jotta tässä asetuksessa säädetyn rajoituksen nojalla toteutetuissa toimissa voidaan varmistaa avoimuus ja vastuuvelvollisuus, henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajien olisi julkaistava ja toimitettava ... päivään ...kuuta ... mennessä [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] ja sen jälkeen vuosittain raportit tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvasta käsittelystä, mukaan lukien käsiteltyjen tietojen tyyppi ja määrä, asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan mukaisen tietojenkäsittelyn perusta, asetuksen (EU) 2016/679 V luvun mukaisen henkilötietojen unionin ulkopuolelle siirtämisen perusta, havaittujen tapausten lukumäärä, niiden tapausten lukumäärä, joissa käyttäjä on tehnyt valituksen sisäisen oikeussuojamekanismin välityksellä tai oikeusviranomaiselle, sekä näiden menettelyjen tulokset, keskeisten indikaattoreiden valinnassa ja parantamisessa sovelletut toimenpiteet, käytettyjen eri teknologioiden virheiden (väärät positiiviset tulokset) määrä ja suhde, virhesuhteen pienentämiseksi sovelletut toimenpiteet ja saavutettu virhesuhde, säilytysperiaatteet ja sovelletut tietosuojatakeet asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti. Palveluntarjoajien olisi myös toimitettava raporttinsa valvontaviranomaisille asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a) Asiasta vastaavien valvontaviranomaisten tukemiseksi niiden tehtävässä komission olisi pyydettävä Euroopan tietosuojaneuvostoa antamaan ohjeita asetuksen (EU) 2016/679 noudattamisesta tässä asetuksessa säädetyn rajoituksen soveltamisalaan kuuluvassa käsittelyssä. Näillä ohjeilla olisi erityisesti autettava valvontaviranomaisia antamaan neuvoja asetuksen (EU) 2016/679 36 artiklassa säädetyn ennakkokuulemismenettelyn yhteydessä, joka on toteutettava arvioitaessa, onko käytettävä vakiintunut tai uusi teknologia uusinta tekniikkaa, joka vaikuttaa vähiten yksityisyyteen ja toimii asetuksen (EU) 2016/679 mukaisen asianmukaisen oikeusperustan mukaisesti.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

 

 

Komission teksti

Tarkistus

(15) Tämän asetuksen olisi tultava voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, jotta voidaan varmistaa, että sitä sovelletaan 21 päivästä joulukuuta 2020.

Poistetaan.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(16) Tällä asetuksella rajoitetaan oikeutta viestinnän luottamuksellisuuden suojaan ja poiketaan direktiivissä (EU) 2018/1972 tehdystä päätöksestä soveltaa numeroista riippumattomiin henkilöiden välisiin viestintäpalveluihin samoja yksityisyyttä koskevia sääntöjä kuin kaikkiin muihin sähköisiin viestintäpalveluihin. Tämän asetuksen soveltamisaika olisi sen vuoksi rajattava ulottumaan 31 päivään joulukuuta 2025, eli kattamaan ajanjakso, joka on kohtuudella tarpeen uuden pitkän aikavälin oikeudellisen kehyksen ja yksityiskohtaisempien suojatoimien hyväksymiseksi. Jos pitkän aikavälin lainsäädäntö hyväksytään ja se tulee voimaan ennen mainittua ajankohtaa, kyseisellä lainsäädännöllä olisi kumottava tämä asetus.

(16) Tällä asetuksella rajoitetaan numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajien oikeutta viestinnän luottamuksellisuuden suojaan, ja rajoituksen ainoana tarkoituksena on verkossa tapahtuvaan lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin havaitseminen ja poistaminen ja siitä ilmoittaminen lainvalvontaviranomaisille ja lasten seksuaalista hyväksikäyttöä torjuville yleishyödyllisille järjestöille sekä verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitseminen tai siitä ilmoittaminen lainvalvontaviranomaisille. Tämän asetuksen soveltamisaika olisi sen vuoksi rajattava ulottumaan 31 päivään joulukuuta 2022. Jos pitkän aikavälin lainsäädäntö hyväksytään ja se tulee voimaan ennen mainittua ajankohtaa, kyseisellä lainsäädännöllä olisi kumottava tämä asetus.

Tarkistus 20  

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a) Tämän asetuksen soveltamisen valvonnasta vastaavien valvontaviranomaisten olisi oltava samat kuin asetuksen (EU) 2016/679 VI luvun mukaisesti nimetyt riippumattomat valvontaviranomaiset.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 b) Päästä päähän -salaus on tärkeä väline, jolla taataan käyttäjien, myös lasten, turvallinen ja luottamuksellinen viestintä. Vihamieliset kolmannet osapuolet saattaisivat käyttää väärin salauksen mahdollista heikkenemistä. Näin ollen minkään tässä asetuksessa ei pitäisi tulkita kieltävän tai heikentävän päästä päähän -salausta.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 c kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 c) Oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta, mihin kuuluu myös viestinnän luottamuksellisuus, on perusoikeuskirjan 7 artiklassa taattu perusoikeus. Se on näin ollen myös edellytys turvalliselle viestinnälle lasten seksuaalisen hyväksikäytön uhrien ja luotetun aikuisen tai lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnan alalla toimivien järjestöjen välillä sekä uhrien ja heidän asianajajiensa välisessä viestinnässä.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 d kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 d) Kaikki syytetyn tai tuomitun ja hänen asianajajansa välinen yhteydenpito olisi suojattava, jotta voidaan taata perusoikeuskirjan 47 artiklan mukaiset perusoikeudet tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen sekä perusoikeuskirjan 48 artiklan mukainen oikeus syyttömyysolettamaan ja oikeus puolustukseen.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(18) Tämän asetuksen tavoitteena on luoda tilapäinen poikkeus direktiivin 2002/58/EY tietyistä säännöksistä luomatta pirstoutuneisuutta sisämarkkinoilla. Lisäksi kansallista lainsäädäntöä ei todennäköisesti hyväksyttäisi ajoissa kaikissa jäsenvaltioissa. Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tätä tavoitetta, vaan se voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Kyseisessä artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Siinä säädetään tilapäisestä ja tiukasti rajatusta poikkeuksesta direktiivin 2002/58/EY 5 artiklan 1 kohdan ja 6 artiklan soveltamiseen, ja siihen sisältyy joukko suojatoimia, joilla varmistetaan, että poikkeuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

(18) Tämän asetuksen tavoitteena on luoda tilapäinen rajoitus, joka koskee direktiivin 2002/58/EY erityisiä säännöksiä, luomatta pirstoutuneisuutta sisämarkkinoilla. Lisäksi kansallista lainsäädäntöä ei todennäköisesti hyväksyttäisi ajoissa kaikissa jäsenvaltioissa. Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tätä tavoitetta, vaan se voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Kyseisessä artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Siinä säädetään tilapäisestä ja tiukasti rajatusta rajoituksesta, joka koskee direktiivin 2002/58/EY 5 artiklan 1 kohdan ja 6 artiklan 1 kohdan soveltamista, ja siihen sisältyy joukko suojatoimia, joilla varmistetaan, että rajoituksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(19) Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2018/17257 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut lausuntonsa [...],

(19) Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2018/17257 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut lausuntonsa 10 päivänä marraskuuta 2020,

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

1 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1 artikla

1 artikla

Kohde

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan tilapäiset ja tiukasti rajatut säännöt, joilla poiketaan tiettyjen direktiivissä 2002/58/EY säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta, ja poikkeuksen ainoana tavoitteena on antaa numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajille mahdollisuus jatkaa tiettyjen teknologioiden käyttöä henkilötietojen ja muiden tietojen käsittelyyn siinä määrin kuin on tarpeen verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemiseksi ja siitä ilmoittamiseksi ja lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin poistamiseksi niiden palveluista.

Tässä asetuksessa vahvistetaan tilapäiset ja tiukasti rajatut säännöt, joilla rajataan tiettyjen direktiivissä 2002/58/EY säädettyjen oikeuksien ja velvoitteiden soveltamista, ja rajoituksen ainoana tavoitteena on antaa tiettyjen numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajille mahdollisuus asetuksessa (EU) 2016/679 vahvistettuja oikeuksia ja velvollisuuksia täysin noudattaen jatkaa erityisten teknologioiden, eli ei-muutettavissa olevien digitaalisten allekirjoitusten (tiiviste eli hash-tunniste) ja liikenne- tai sisältötietojen analysointiin käytettävien teknologioiden, käyttöä, jonka ainoana tarkoituksena on henkilötietojen käsittely siinä määrin kuin on ehdottoman välttämätöntä verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemiseksi ja siitä ilmoittamiseksi ja verkossa tapahtuvaan lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin poistamiseksi niiden palveluista.

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

2 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

2 artikla

2 artikla

Määritelmät

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1) ’numeroista riippumattomalla henkilöiden välisellä viestintäpalvelulla’ direktiivin (EU) 2018/1972 2 artiklan 7 alakohdassa määriteltyä palvelua;

1) ’numeroista riippumattomalla henkilöiden välisellä viestintäpalvelulla’ direktiivin (EU) 2018/1972 2 artiklan 7 alakohdassa määriteltyä numeroista riippumatonta henkilöiden välistä viestintäpalvelua;

2) ’verkossa tapahtuvalla lasten seksuaalisella hyväksikäytöllä’

2) ’verkossa tapahtuvaan lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvällä materiaalilla’

a) materiaalia, joka on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/93/EU 2 artiklan c alakohdassa määriteltyä lapsipornografiaa;

a) ’lapsipornografiaa’, sellaisena kuin se on määriteltynä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/93/EU 2 artiklan c alakohdassa;

b) lasten houkuttelemista seksuaaliseen kanssakäymiseen tai lapsipornografian tuottamiseen jollakin seuraavista tavoista:

 

i) lapsen houkutteleminen lahjoja tai muita etuja tarjoamalla;

 

ii) lapsen uhkaaminen kielteisillä seurauksilla, joilla on todennäköisesti merkittävä vaikutus lapseen;

 

iii) pornografisen aineiston esittäminen lapselle tai sen asettaminen lapsen saataville;

 

c) direktiivin 2011/93/EU 2 artiklan e alakohdassa määriteltyä pornografista esitystä.

c)’pornografista esitystä’, sellaisena kuin se on määriteltynä direktiivin 2011/93/EU 2 artiklan e alakohdassa;

 

2 a) ’lasten houkuttelemisella’ tahallista tekoa, joka direktiivin 2011/93/EU 6 artiklan nojalla määritellään rangaistavaksi teoksi;

 

2 b) ’verkossa tapahtuvalla lasten seksuaalisella hyväksikäytöllä’ ’verkossa tapahtuvaan lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää materiaalia’ ja ’lasten houkuttelemista’;

 

2 c) ’verkossa tapahtuvaan lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää materiaalia koskevalla positiivisella osumalla’ osumaa, joka saadaan vertaamalla kuvaa tai videota tiivisteeseen eli hash-tunnisteeseen tietokannasta, joka koostuu verkossa tapahtuvaan lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyväksi materiaaliksi vahvistetusta materiaalista ja jonka ylläpidosta vastaa komission hyväksymä organisaatio tämän asetuksen 3 f artiklan mukaisesti.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

3 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

3 artikla

3 artikla

Poikkeuksen soveltamisala

Rajoituksen soveltamisala

Direktiivin 2002/58/EY 5 artiklan 1 kohdassa ja 6 artiklassa säädettyjä erityisvelvoitteita ei sovelleta henkilöiden välisten numeroista riippumattomien viestintäpalvelujen tarjoamiseen liittyvään henkilötietojen ja muiden tietojen käsittelyyn, joka on ehdottoman välttämätöntä teknologian käyttämiseksi yksinomaan lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin poistamiseen ja verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemiseen tai siitä ilmoittamiseen lainvalvontaviranomaisille ja lasten seksuaalista hyväksikäyttöä torjuville yleishyödyllisille järjestöille, edellyttäen, että

1. Direktiivin 2002/58/EY 5 artiklan 1 kohdassa ja 6 artiklan 1 kohdassa säädettyjä erityisoikeuksia ja -velvoitteita rajoitetaan sellaisen viestinnän luottamuksellisuuden osalta, johon sisältyy numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoamiseen liittyvää henkilötietojen käsittelyä, edellyttäen, että tällainen rajoittaminen on ehdottoman välttämätöntä sellaisen tietyn teknologian käyttämiseksi, jonka ainoana tarkoituksena on verkossa tapahtuvaan lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin havaitseminen ja poistaminen ja siitä ilmoittaminen lainvalvontaviranomaisille ja lasten seksuaalista hyväksikäyttöä torjuville yleishyödyllisille järjestöille sekä verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitseminen ja siitä ilmoittaminen lainvalvontaviranomaisille, edellyttäen, että

a) käsittely on oikeasuhteista ja rajoittuu vakiintuneisiin teknologioihin, joita numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajat ovat tavanomaisesti käyttäneet tätä tarkoitusta varten ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja jotka ovat alan viimeisimmän kehityksen mukaisia ja mahdollisimman vähän yksityisyyteen puuttuvia;

a) käsittely on oikeasuhteista ja rajoittuu teknologioihin, joita numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajat ovat tavanomaisesti käyttäneet yksinomaan tätä tarkoitusta varten ja edellyttäen, että teknologiat täyttävät kaikki seuraavat edellytykset:

 

i) ne ovat alalla käytetyn tekniikan mukaisia ja yksityisyyteen vähiten puuttuvia, myös asetuksen (EU) 2016/679 25 artiklassa säädetyn sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan periaatteen osalta, ja siltä osin kuin niitä käytetään tekstiä sisältävien viestien seulomiseen, ne eivät kykene ymmärtämään viestien varsinaista sisältöä vaan ainoastaan havaitsemaan mahdolliseen verkossa tapahtuvaan lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön viittaavia malleja;

 

ii) tämän asetuksen 3 a artiklan mukaisesti on toteutettu asetuksen (EU) 2016/679 35 artiklan mukainen etukäteen tehtävä tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi ja asetuksen (EU) 2016/679 36 artiklan mukainen ennakkokuulemismenettely, jotka ovat osoittaneet, että käsittely ei aiheuttaisi suurta riskiä luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille tai että rekisterinpitäjä on toteuttanut toimenpiteitä riskin pienentämiseksi;

 

iii) sellaisten teknologioiden tapauksessa, joilla analysoidaan liikenne- tai sisältötietoja mahdollisten lasten houkuttelemista koskevien tapausten tunnistamiseksi, valvontaviranomaisilta on saatu etukäteen lupa sen jälkeen, kun on etukäteen tehty tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi ja kuultu valvontaviranomaista;

 

iv) käsittely perustuu asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohtaan edellyttäen, että kaikki tässä asetuksessa säädetyt edellytykset on täytetty rajoittamatta asetuksen (EU) 2016/679 soveltamista;

 

v) kunkin käsittelytoimen osalta käsiteltäviä henkilötietoryhmiä ovat sisältötiedot, niihin liittyvät liikennetiedot sekä tällaisessa käsittelyssä tuotetut muut henkilötiedot;

 

vi) numeroista riippumattomassa henkilöiden välisessä viestintäpalvelussa on sisäiset menettelyt väärinkäytösten, luvattoman pääsyn tai siirtojen estämiseksi;

 

vii) valvojan tai valvojien identiteetti ja ryhmä on selkeästi eritelty;

 

viii) numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoaja varmistaa ihmisen suorittaman valvonnan ja puuttumisen henkilötietojen käsittelyn osalta, eikä ”verkossa tapahtuvaan lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää materiaalia koskevia positiivisia osumia” lähetetä lainvalvontaviranomaisille tai tämän asetuksen 3 f artiklassa tarkoitetuille järjestöille ilman että ihminen on ensin vahvistanut ne;

 

ix) numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoaja varmistaa ihmisen suorittaman valvonnan ja puuttumisen henkilötietojen käsittelyn osalta, eikä konkreettisiin seikkoihin perustuvia verkossa tapahtuvaa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevia perusteltuja epäilyjä lähetetä lainvalvontaviranomaisille ilman että ihminen on ensin vahvistanut ne;

 

x) käytössä on asianmukaiset menettelyt ja oikeussuojamekanismit sen varmistamiseksi, että henkilöt voivat tehdä valituksia numeroista riippumattoman henkilöiden välisen viestintäpalvelun tarjoajalle kohtuullisen ajan kuluessa, jotta käyttäjä voi esittää näkemyksensä 3 c artiklan mukaisesti;

 

xi)  rajoittamatta asetuksen (EU) 2016/679 13 ja 14 artiklassa tarkoitettujen tietojen toimittamista rekisteröidyille ilmoitetaan, että heidän viestintänsä luottamuksellisuutta rajoitetaan yksinomaan lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin poistamiseksi ja lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin havaitsemiseksi tai siitä ilmoittamiseksi, mukaan lukien mahdollisuus, että henkilötietoja jaetaan lainvalvontaviranomaisten ja lasten seksuaalista hyväksikäyttöä torjuvien yleishyödyllisten järjestöjen kanssa;

 

xii) verkossa tapahtuvaan lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää materiaalia koskevan positiivisen osuman tai konkreettisiin seikkoihin perustuvan verkossa tapahtuvaa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevan perustellun epäilyn tapauksessa, jollei käynnissä olevalle tutkinnalle aiheudu haittaa, jolloin tietojen antamista voidaan lykätä siinä määrin kuin se on ehdottoman välttämätöntä ja rekisteröidyille ilmoitetaan viipymättä tutkinnan päättymisen jälkeen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) 2016/679 13 ja 14 artiklassa säädettyjen tietojen soveltamista, rekisteröidyille ilmoitetaan seuraavista:

 

a) toimivaltaiset lainvalvontaviranomaiset ja lasten seksuaalista hyväksikäyttöä torjuvat yleishyödylliset järjestöt, joiden kanssa heidän henkilötietojaan on jaettu;

 

b) oikeussuojakeinot numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajan kanssa; ja

 

c) mahdollisuus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle ja käytettävissä olevat oikeussuojakeinot sekä kyseisten viranomaisten nimet;

 

xiii) ammattisalaisuudella suojattuun viestintään, kuten lääkäreiden ja heidän potilaidensa, toimittajien ja heidän lähteidensä tai asianajajien ja heidän asiakkaidensa väliseen viestintään, ei puututa;

 

xiv) mahdollinen henkilötietojen siirto kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille on asetuksen (EU) 2016/679 V luvun mukainen;

b) käytetty teknologia on itsessään riittävän luotettava siten, että se rajoittaa mahdollisimman paljon virheitä, jotka liittyvät lasten seksuaalista hyväksikäyttöä edustavan sisällön havaitsemiseen, ja jos tällaisia satunnaisia virheitä esiintyy, niiden seuraukset korjataan viipymättä;

b) verkossa tapahtuvaan lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin tunnistamiseen käytetty teknologia on itsessään riittävän luotettava siten, että se rajoittaa sellaisten tapausten, jossa materiaali virheellisesti tunnistetaan verkossa tapahtuvaan lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja seksuaaliseen riistoon liittyväksi materiaaliksi, eli ”väärien positiivisten” esiintymisasteen enintään yhteen 50:tä miljardia kohden lasten seksuaalista hyväksikäyttöä edustavan sisällön havaitsemisen osalta, ja jos tällaisia satunnaisia virheitä esiintyy, niiden seuraukset korjataan viipymättä;

 

b a) lasten houkuttelemisen tunnistamiseen käytetty teknologia on itsessään riittävän luotettava siten, että se rajoittaa mahdollisimman paljon virheitä, jotka liittyvät lasten seksuaalista hyväksikäyttöä edustavan sisällön havaitsemiseen, ja jos tällaisia satunnaisia virheitä esiintyy, niiden seuraukset korjataan viipymättä;

c) lasten houkuttelemisen havaitsemiseen käytettävä teknologia rajoittuu asiaankuuluvien keskeisten indikaattorien, kuten avainsanojen ja ikäeron kaltaisten objektiivisesti määriteltyjen riskitekijöiden, käyttöön, sanotun kuitenkaan rajoittamatta oikeutta ihmisen suorittamaan arviointiin;

c) mahdollisen lasten houkuttelemisen mallien havaitsemiseen käytettävä teknologia rajoittuu asiaankuuluvien keskeisten indikaattorien ja objektiivisesti määriteltyjen riskitekijöiden, käyttöön, sanotun kuitenkaan rajoittamatta oikeutta ihmisen suorittamaan arviointiin;

d) käsittely rajoittuu siihen, mikä on ehdottoman välttämätöntä verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemiseksi ja siitä ilmoittamiseksi sekä lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin poistamiseksi, ja käsitellyt tiedot poistetaan välittömästi, jollei verkossa tapahtuvaa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ole havaittu ja vahvistettu sellaiseksi;

d) tässä asetuksessa säädetyn rajoituksen sallima käsittely rajoittuu yksinomaan siihen, mikä on ehdottoman välttämätöntä verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemiseksi ja siitä ilmoittamiseksi sekä verkossa tapahtuvaan lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin poistamiseksi;

 

d a) jollei verkossa tapahtuvaa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ole havaittu ja vahvistettu sellaiseksi, kaikki sisältötiedot, siihen liittyvät liikennetiedot ja näiden tietojen käsittelyn kaikki tulokset poistetaan välittömästi käsittelyn jälkeen;

 

d b) jos on havaittu verkossa tapahtuvaa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ja se on vahvistettu sellaiseksi, ehdottomasti asiaankuuluvat sisältötiedot, niihin liittyvät liikennetiedot ja käsittelyssä tuotetut henkilötiedot säilytetään ainoastaan seuraavia tarkoituksia varten ja ainoastaan välttämättömästi tarvittavan ajan ja joka tapauksessa enintään kolmen kuukauden ajan, jonka jälkeen ne poistetaan välittömästi ja pysyvästi:

 

 asiasta ilmoittaminen ja asetuksen (EU) 2016/679 mukainen siirto toimivaltaisille lainvalvontaviranomaisille ja muille asiasta vastaaville viranomaisille ilman aiheetonta viivytystä;

 

 asiasta ilmoittaminen ja asetuksen (EU) 2016/679 mukainen siirto lasten seksuaalista hyväksikäyttöä torjuville yleishyödyllisille järjestöille, jotka käyttävät tämän asetuksen 3 f artiklan mukaista tietokantaa;

 

 asianomaisen käyttäjän tilin sulkeminen tai käyttäjälle tarjotun palvelun keskeyttäminen;

 

 luotettavasti lasten seksuaalista hyväksikäyttöä kuvaavaksi materiaaliksi tunnistettuun materiaaliin liittyvien henkilötietojen yhteydessä tiivisteen eli hash-tunnisteen luominen;

 

 korvauksen hakeminen palveluntarjoajalta tai hallinnollisen uudelleentarkastelun tai muutoksenhaun käynnistäminen;

e) palveluntarjoaja julkaisee vuosittain raportin asiaan liittyvästä käsittelystä, mukaan lukien käsiteltyjen tietojen tyyppi ja määrä, havaittujen tapausten lukumäärä, keskeisten indikaattoreiden valinnassa ja parantamisessa sovelletut toimenpiteet, käytettyjen eri teknologioiden virheiden (väärät positiiviset tulokset) määrä ja suhde, virhesuhteen pienentämiseksi sovelletut toimenpiteet ja saavutettu virhesuhde, säilytysperiaatteet ja sovelletut tietosuojatakeet.

e) palveluntarjoaja julkaisee ja toimittaa raportin valvontaviranomaiselle asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti ja komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta .... [kuusi kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta] ja sen jälkeen vuosittain tässä asetuksessa säädetyn rajoituksen mahdollistamasta henkilötietojen käsittelystä, mukaan lukien käsiteltyjen tietojen tyyppi ja määrä, asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan mukaisen tietojenkäsittelyn perusta, tapauksen mukaan asetuksen (EU) 2016/679 V luvun mukaisen henkilötietojen unionin ulkopuolelle siirtämisen perusta, havaittujen tapausten lukumäärä, niiden tapausten lukumäärä, joissa käyttäjä on tehnyt valituksen sisäisen oikeussuojamekanismin välityksellä tai oikeusviranomaiselle, sekä näiden menettelyjen tulokset, käytettyjen eri teknologioiden virheiden (väärät positiiviset tulokset) määrä ja suhde, virhesuhteen pienentämiseksi sovelletut toimenpiteet ja saavutettu virhesuhde, säilytysperiaatteet ja sovelletut tietosuojatakeet asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti;

Edellä olevan d alakohdan soveltamiseksi, jos verkossa tapahtuva lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on havaittu ja vahvistettu sellaiseksi, asiaankuuluvat tiedot voidaan säilyttää ainoastaan seuraavia tarkoituksia varten ja ainoastaan tarvittavan ajan:

 

 asiasta ilmoittaminen ja lainvalvontaviranomaisten ja muiden asiaankuuluvien viranomaisten esittämiin oikeasuhteisiin pyyntöihin vastaaminen;

 

 asianomaisen käyttäjän tilin sulkeminen;

 

 luotettavasti lapsipornografiaksi tunnistettujen tietojen yhteydessä yksilöllisen, ei-muutettavissa olevan digitaalisen allekirjoituksen luominen (tiiviste eli hash-tunniste).

 

 

e a) jokainen verkossa tapahtuvaa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskeva perusteltu ja vahvistettu epäily ilmoitetaan välittömästi toimivaltaisille kansallisille lainvalvontaviranomaisille.

 

1 a. Tätä asetusta ei sovelleta ääniviestinnän seulontaan.

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

3 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a artikla

 

Velvollisuus tehdä etukäteen tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi ja kuulla valvontaviranomaisia etukäteen

 

1. Voidakseen vedota tässä asetuksessa säädettyyn rajoitukseen numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajien on tehtävä etukäteen asetuksen (EU) 2016/679 35 artiklan mukainen tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi ja toteutettava 36 artiklan mukainen ennakkokuulemismenettely.

 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että valvontaviranomaisilla on riittävät resurssit etukäteen tehtävän tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin ja ennakkokuulemismenettelyjen toteuttamiseksi asetuksessa (EU) 2016/679 säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

 

Tätä artiklaa ei sovelleta, jos ennen ... päivää ...kuuta ... [tämän asetuksen voimaantulo] on toteutettu etukäteen tehtävä tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi ja ennakkokuulemismenettely ja ne ovat osoittaneet, että käsittely ei aiheuttaisi suurta riskiä luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille tai että rekisterinpitäjä on toteuttanut toimenpiteitä riskin pienentämiseksi.

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

3 b artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b artikla

 

Euroopan tietosuojaneuvoston ohjeet

 

Komissio pyytää Euroopan tietosuojaneuvostoa antamaan viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [yhden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] ja asetuksen (EU) 2016/679 70 artiklan mukaisesti ohjeet, joilla autetaan asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti vastuussa olevia valvontaviranomaisia arvioimaan, onko tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluva tietojenkäsittely, jonka ainoana tarkoituksena on verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjuminen, käytössä olevan nykyisen ja tulevan teknologian osalta asetuksen (EU) 2016/679 mukaista.

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

3 c artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 c artikla

 

Valitusmekanismi

 

Numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajien, jotka käyttävät tiettyjä teknologioita henkilötietojen käsittelyyn verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemiseksi ja siitä ilmoittamiseksi ja verkossa tapahtuvaan lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin havaitsemiseksi, siitä ilmoittamiseksi ja sen poistamiseksi, on otettava käyttöön tehokas ja helposti saatavilla oleva mekanismi, jonka avulla käyttäjät, joiden sisältö on poistettu tai joiden sisällöstä on ilmoitettu lainvalvontaviranomaisille tai lasten seksuaalista hyväksikäyttöä torjuvalle yleishyödylliselle järjestölle, voivat tehdä valituksen kyseisen palveluntarjoajan toimista, jos ilmoitettu tai poistettu materiaali ei ole verkossa tapahtuvaa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä tämän asetuksen mukaisesti.

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

3 d artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 d artikla

 

Tehokkaat oikeussuojakeinot

 

Käyttäjillä, joihin erityisten teknologioiden käyttö henkilötietojen käsittelyssä verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemiseksi ja siitä ilmoittamiseksi sekä lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevan materiaalin poistamiseksi numeroista riippumattomista henkilöiden välisistä viestintäpalveluista on vaikuttanut haitallisesti, on oltava oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin, jos ilmoitettu tai poistettu materiaali ei ole verkossa tapahtuvaa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä tämän asetuksen mukaisesti. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön tehokkaita menettelyjä tämän oikeuden käyttöä varten esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

 

i) käyttäjien sisältö tai henkilöllisyys on ilmoitettu lasten seksuaalista hyväksikäyttöä torjuvalle yleishyödylliselle järjestölle tai lainvalvontaviranomaisille;

 

ii) käyttäjien sisältö on poistettu tai heidän tilinsä on suljettu tai heille tarjottu palvelu on keskeytetty.

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

3 e artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 e artikla

 

Valvontaviranomaiset

 

Tämän asetuksen soveltamisen valvonnasta vastaavat samat valvontaviranomaiset kuin asetuksen (EU) 2016/679 VI luvun mukaisesti nimetyt riippumattomat valvontaviranomaiset.

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

3 f artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 f artikla

 

Julkinen rekisteri lasten seksuaalista hyväksikäyttöä torjuvista yleishyödyllisistä järjestöistä

 

Komissio perustaa viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [yhden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] julkisen rekisterin lasten seksuaalista hyväksikäyttöä torjuvista yleishyödyllisistä järjestöistä, joiden kanssa numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajat voivat jakaa henkilötietoja tämän asetuksen mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) 2016/679 V soveltamista. Kyseinen julkinen rekisteri perustetaan avointen ja objektiivisten kriteerien perusteella, ja se pidetään ajan tasalla.

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi

3 g artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 g artikla

 

Tilastot

 

1. Jäsenvaltioiden on viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kuuden kuukauden kuluttua asetuksen voimaantulosta] ja sen jälkeen vuosittain asetettava julkisesti saataville ja toimitettava komissiolle kertomuksia, joissa on tilastotietoja kaikista seuraavista seikoista:

 

a) numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajien ja lasten seksuaalista hyväksikäyttöä torjuvien yleishyödyllisten järjestöjen toimivaltaisille kansallisille lainvalvontaviranomaisille tekemien, verkossa tapahtuvaa lasten hyväksikäyttöä koskevien ilmoitusten kokonaismäärä erottaen toisistaan tapausten absoluuttinen lukumäärä ja useaan kertaan ilmoitetut tapaukset ja niiden numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajien tyypit, joissa verkossa tapahtuva lasten seksuaalinen hyväksikäyttö havaittiin;

 

b) tämän asetuksen 3 artiklan mukaisilla toimilla tunnistettujen lasten lukumäärä sukupuolen mukaan eriteltynä;

 

c) niiden rikoksentekijöiden lukumäärä, jotka on asetettu syytteeseen sen jälkeen, kun heidät on tunnistettu teknologian avulla;

 

d) tuomittujen rikoksentekijöiden lukumäärä;

 

e) ilmoitettujen väärien positiivisten tulosten lukumäärä;

 

f) verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemiseksi käytetyt teknologiat ja niiden prosenttiosuus verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemisen edistämisessä; ja

 

g) numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajat, jotka tarjoavat palveluja niiden alueella käyttäen teknologiaa verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemiseksi, poistamiseksi tai siitä ilmoittamiseksi.

 

2. Komissio kokoaa tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tilastot yhteen ja ottaa ne huomioon tarkastellessaan tätä asetusta uudelleen tämän asetuksen 3 h artiklan mukaisesti.

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi

3 h artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 h artikla

 

Uudelleentarkastelu

 

1. Edellä 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan nojalla toimitettujen raporttien ja 3 g artiklan nojalla toimitettujen tilastotietojen perusteella komissio tarkastelee viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kahden vuoden kuluttua asetuksen voimaantulosta] ja sen jälkeen vuosittain tätä asetusta uudelleen sekä toimittaa ja esittelee kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

2. Komissio kiinnittää uudelleentarkastelussaan erityistä huomiota

 

a) kaikkiin 3 artiklan 3 kohdan a alakohdassa lueteltuihin henkilötietojen käsittelyä koskeviin edellytyksiin;

 

b) tässä asetuksessa säädetyn rajoituksen oikeasuhteisuuteen, mukaan lukien jäsenvaltion 3 g artiklan mukaisesti toimittamien tilastotietojen arviointi;

 

c) tällaisiin toimiin liittyvään tekniseen kehitykseen ja siihen, missä määrin kehitys on parantanut toimien tarkkuutta ja vähentänyt vääriä positiivisia tuloksia.

Tarkistus  37

Ehdotus asetukseksi

3 i artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 i artikla

 

Käyttöehdot

 

Numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajien, jotka käyttävät tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia teknologioita, on sisällytettävä käyttöehtoihinsa selkeät ja tyhjentävät tiedot tällaisten toimenpiteiden toimintaperiaatteista ja niiden vaikutuksesta käyttäjien viestinnän luottamuksellisuuteen, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta siihen, mitä 3 artiklan a kohdan xi–xii alakohdassa säädetään.

Tarkistus  38

Ehdotus asetukseksi

4 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

4 artikla

4 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 21 päivän joulukuuta 2020 ja 31 päivän joulukuuta 2025 välisenä aikana.

Sitä sovelletaan 21 päivän joulukuuta 2020 ja 31 päivän joulukuuta 2022 välisenä aikana.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.


 

PERUSTELUT

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö loukkaa vakavasti ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia. Se voi siten oikeuttaa viestinnän luottamuksellisuutta ja henkilötietojen suojaa koskevien perusoikeuksien rajoittamisen edellyttäen, että tällainen rajoittaminen on välttämätön ja oikeasuhteinen toimenpide demokraattisessa yhteiskunnassa ja että siinä kunnioitetaan perusoikeuksien ja -vapauksien keskeistä sisältöä.

Lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin (CSAM) havaitsemiseksi, siitä ilmoittamiseksi ja sen poistamiseksi tietyt numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajat seulovat tällä hetkellä vapaaehtoisesti viestintää, kuten viestejä (sisältö- ja/tai metatietoja, joissakin tapauksissa aikaisempia tietoja).

Ehdotetulla asetuksella pyritään rajoittamaan oikeutta luottamuksellisuuden suojaan, jotta tällainen vapaaehtoinen toiminta voisi jatkua 21. joulukuuta 2020 jälkeen, jolloin eurooppalainen sähköisen viestinnän säännöstö tulee voimaan. Näin nämä palveluntarjoajat saatettaisiin direktiivin 2002/58/EY (sähköisen viestinnän tietosuoja) soveltamisalan piiriin ja ne velvoitettaisiin pyytämään käyttäjiltä suostumus ennen viestinnän seulontaa.

Esittelijän ja Euroopan parlamentin työskentelyä tämän asetusehdotuksen parissa ovat mutkistaneet suurelta osin aikapaineet, jotka johtuvat siitä, että komissio esitti tämän ehdotuksen vasta 10. syyskuuta 2020 (vaikka eurooppalainen sähköisen viestinnän säännöstö hyväksyttiin jo joulukuussa 2018). Komissio ei myöskään noudattanut sääntelyn parantamista koskevan sopimuksen mukaista velvoitettaan liittää tähän ehdotukseen vaikutustenarviointi, eikä se halua ottaa kantaa siihen, ovatko nykyiset vapaaehtoiset käytännöt lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin havaitsemiseksi ja siitä ilmoittamiseksi EU:n lainsäädännön nojalla laillisia. Tätä mietintöä laadittaessa on näin ollen puuttunut ratkaisevia tietoja siitä, missä määrin perusoikeuksiin puuttuminen vaikuttaa viestinnän luottamuksellisuuden ja henkilötietojen suojaan.

Mietinnön pääkohdat ovat seuraavat:

a) Yleisiä huomioita

– Päästä päähän -salaus on tärkeä väline, jolla taataan käyttäjien, myös lasten ja uhrien, turvallinen ja luottamuksellinen viestintä. Minkään tässä asetuksessa ei pitäisi tulkita kieltävän tai heikentävän päästä päähän -salausta.

 

– Ehdotettu asetus ei itsessään tarjoa oikeusperustaa palveluntarjoajien suorittamalle viestinnän seulonnalle. Sen sijaan siinä säädetään tiettyjen direktiivissä 2002/58/EY säädettyjen oikeuksien ja velvollisuuksien rajoittamisesta ja täydentävistä suojatoimista, joita palveluntarjoajien on noudatettava, jos ne haluavat vedota tähän asetukseen.

b) Asetuksen soveltamisalaa koskevia selvennyksiä

– Tätä asetusta olisi sovellettava ainoastaan videoihin tai kuviin, joita vaihdetaan sanomanvälitys- tai sähköpostivalveluissa. Sitä ei pitäisi soveltaa tekstin tai ääniviestinnän seulontaan, johon sovelletaan edelleen täysimääräisesti sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin säännöksiä.

– Asetuksen aineellinen soveltamisala olisi sen väliaikaisen luonteen vuoksi rajattava niin kutsutun ”lapsipornografian”, sellaisena kuin se on määritelty direktiivissä 2011/93/EU, ja ”pornografisen esityksen”, sellaisena kuin se on määritelty samassa direktiivissä, vakiintuneeseen määritelmään.

– Teknologian ei tarvitse olla käytössä ennen tämän asetuksen voimaantuloa, kunhan se täyttää kaikki tässä asetuksessa säädetyt edellytykset, jotta lainsäädäntö on tulevaisuuden vaatimukset täyttävää.

c) Täydentävät suojatoimet

– Numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajien, jotka haluavat vedota tähän asetukseen, on täytettävä tietyt edellytykset, esimerkiksi seuraavat:

– pakollinen etukäteen tehtävä tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi ja pakollinen kuulemismenettely ennen teknologian käyttöä, kuten yleisen tietosuoja-asetuksen 35 ja 36 artiklassa edellytetään

– asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan d tai e alakohdan käyttäminen oikeusperustana

– ihmisen suorittaman valvonnan varmistaminen ja puuttuminen kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn ja se, että ”positiivisia tuloksia” ei lähetetä lainvalvontaviranomaisille tai yleishyödylliselle järjestölle ilman että ihminen on ensin arvioinut ne

– käytössä olevat asianmukaiset menettelyt ja oikeussuojamekanismit

– se, ettei puututa mihinkään salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvaan viestintään

– asianmukainen oikeusperusta EU:n ulkopuolelle tehtäville siirroille yleisen tietosuoja-asetuksen V luvun mukaisesti.

– Jäsenvaltioiden kansallisella tasolla varmistamat tehokkaat oikeussuojakeinot.

Kaikkien näiden edellytysten on täytyttävä, jotta voidaan varmistaa tämän toiminnan mukanaan tuomien perusoikeuksiin kohdistuvien rajoitusten suhteellisuus.

d) Julkinen rekisteri lasten seksuaalista hyväksikäyttöä torjuvista yleishyödyllisistä järjestöistä

Komission olisi perustettava julkinen rekisteri lasten seksuaalista hyväksikäyttöä torjuvista yleishyödyllisistä järjestöistä, joiden kanssa palveluntarjoajat voivat jakaa henkilötietoja.

e) Avoimuuden lisääminen

Palveluntarjoajien olisi julkaistava ensimmäinen kertomus kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen vuosittain.

f) Ehdotetun asetuksen aikarajoitus

Tämän asetuksen soveltamisaika olisi rajattava ulottumaan 31 päivään joulukuuta 2022. Jos tuleva pitkän aikavälin lainsäädäntö hyväksytään ja se tulee voimaan ennen mainittua ajankohtaa, kyseisellä lainsäädännöllä olisi kumottava tämä asetus.

 

Verts/ALE-ryhmän vähemmistöön jäänyt mielipide

(työjärjestyksen 55 artiklan 4 kohdan mukaisesti)

Ehdotus ei suojele lapsia vaan altistaa niin lapset kuin aikuisetkin merkittäville vaaroille (tekoälyalgoritmit saattavat esimerkiksi merkitä ongelmallisiksi lasten ja aikuisten lailliset terveyttä ja seksuaalielämää koskevat intiimit kuvaukset ja keskustelut) ja loukkaa miljoonien lasten ja aikuisten perusoikeuksia.

Sitä, että yksityiset yritykset analysoisivat yleisesti ja erotuksetta niidenkin kansalaisten kaiken yksityisen kirjeenvaihdon sisällön, joita ei epäillä mistään, ikään kuin postitoimisto avaisi kaikki kirjeet etsiessään laitonta sisältöä, ei ole hyväksyttävää. Se loukkaisi oikeutta yksityisyyteen, myös lasten ja uhrien oikeutta yksityisyyteen, ja uhkaisi lisäksi erityisesti vähemmistöjen, hlbtiq-ihmisten, poliittisten toisinajattelijoiden, toimittajien jne. ihmisoikeuksia.

Unionin tuomioistuimen mukaan viestinnän pysyvä automaattinen analysointi on oikeasuhteista vain silloin, kun sitä sovelletaan rikoksesta epäiltyihin (ks. asia C-511/18). Ehdotuksessa näin ei ole.

Ehdotetusta asetuksesta huolimatta nämä käytännöt rikkovat edelleen yleistä tietosuoja-asetusta (ei oikeusperustaa sille, että yksityiset toimijat havaitsevat rikoksia, ei oikeasuhteisuutta).

Kuten tätä yleistä seurantamenetelmää käyttävien yritysten tekemien ilmoitusten määrän kasvu osoittaa, tällainen laajamittainen valvonta ei estä laittoman materiaalin levittämistä, vaan se vain työntää sen syvemmälle maan alle, mikä vaikeuttaa syytteeseenpanoa.

Cornelia Enrstin vähemmistöön jäänyt mielipide (GUE/NGL-ryhmä)

(työjärjestyksen 55 artiklan 4 kohdan mukaisesti)

Tämän asetuksen mahdollistama sähköisen viestinnän seulonta, erityisesti tekstiviestien seulonta, loukkaa vakavasti EU:n perusoikeuskirjan 8 ja 7 artiklassa vahvistettuja oikeuksia. Siinä on kyse kaiken kattavasta valvonnasta, joka ei ole koskaan perusteltua, ei edes hirvittävimpien rikosten torjumiseksi.

 


 

 

NAISTEN OIKEUKSIEN JA SUKUPUOLTEN TASA-ARVON VALIOKUNNAN LAUSUNTO (2.12.2020)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tilapäisestä poikkeuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY tietyistä säännöksistä siltä osin kuin on kyse teknologioista, joita numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajat käyttävät henkilötietojen ja muiden tietojen käsittelyyn verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi

(COM(2020)0568 – C9‑0288/2020 – 2020/0259(COD))

 

Valmistelija: Christine Anderson

 

 

 

LYHYET PERUSTELUT

Verkossa tapahtuva lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on niin vakava asia ja sillä on niin kauhistuttavia seurauksia uhrin elämässä kaikilla osa-alueilla, että siihen ei missään tapauksessa voida suhtautua kevyesti. Samaan aikaan internetin käytön räjähdysmäinen kasvu ja sen yhä lukuisammat työkalut ja sovellukset ovat muuttaneet sen paratiisiksi pornosisältöä etsiville kuluttajille, joista kaikkein nuorimmat ovat tietojen mukaan 12–17-vuotiaita. Addiktoitumisella pornografiseen aineistoon on vakavia vaikutuksia ihmismieleen, sillä pornografiassa esitetään pahoin vääristynyt kuva ihmisen kehosta ja naisten ja miesten välisistä suhteista ja kanssakäymisestä. Tähän on lisättävä kasvava ongelma, joka liittyy haavoittuvassa asemassa oleviin naisiin ja tyttöihin kohdistuvaan seksuaaliseen verkkokiusaamiseen ja josta yhtenä esimerkkinä on laajalti tunnettu Milan tapaus. Vuoden 2020 alussa tämä ranskalainen lukiota käyvä hlbt-tyttö oli asetettava suojelun piiriin ja otettava pois koulusta hänen saatuaan verkossa raiskaus- ja tappouhkauksia siksi, että hän oli arvostellut islamia. Lisäksi on tapauksia, joissa on vuosikausia esitetty vääriä syytöksiä seksuaalisesta hyväksikäytöstä, joten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on perusteltua toteuttaa kaikki toimenpiteet, jotta näiden tarkoituksellisesti sepitettyjen tapausten tekijät voidaan saattaa oikeudelliseen vastuuseen. Yleisesti ottaen lapseen kohdistuvan seksuaalirikoksen epäilystä alkaen aina rikoksentekijään kohdistuviin syytetoimiin ja seuraamuksiin asti on sovellettava kaikkia varotoimia ja parhaita käytänteitä, jotta oikeus toteutuisi. Vaikuttaa siltä, että menettelyvirheet tai rikosasiat, jotka on pantu alulle lapsiin kohdistuneita seksuaalirikoksia koskevien väärien syytösten vuoksi, voivat toisinaan vääristää oikeudenkäyttöä, kun seuraamuksia määrätään viattomille henkilöille. Siksi on ratkaisevan tärkeää, että syyttömyysolettaman periaatetta ei koskaan sivuuteta, kun henkilöä epäillään lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä verkossa. Verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön ongelman ratkaiseminen edellyttää muiden strategioiden ohella, että koulut ja vanhemmat yhdistävät voimansa valistaakseen lapsia siitä, että ihmissuhteissa on kunnioitettava omaa itseään, kehoaan ja minäkuvaansa sekä muita. Itsensä ja muiden kunnioittaminen lähtee ihmisen tunne-elämän ja henkisen ulottuvuuden arvostamisesta ilman, että ihmiskeho esineellistetään. Mielestämme on valitettavaa, että tuomituista lasten hyväksikäyttäjistä ei ole saatavilla riittävästi tietoa, ja vaadimme toimivaltaisia tahoja tehostamaan toimiaan tältä osin. Tämä ei kuitenkaan sulje pois sitä, että on tärkeää toteuttaa sähköisen viestinnän yksityisyyteen liittyviä oikeuksia koskevia toimenpiteitä vain siinä määrin kuin on tarpeen ja oikeudellisesti sallittua, kuten komission ehdotuksessa todetaan.

TARKISTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(4) Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja seksuaalinen riisto loukkaavat vakavasti ihmisoikeuksia, erityisesti lasten oikeuksia saada suojelua kaikenlaiselta väkivallalta, hyväksikäytöltä ja laiminlyönniltä, huonolta kohtelulta tai riistolta, seksuaalinen hyväksikäyttö mukaan luettuna, kuten lapsen oikeuksista vuonna 1989 tehdyssä Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksessa ja perusoikeuskirjassa määrätään. Digitalisaatio on tuonut monia hyötyjä yhteiskunnalle ja taloudelle, mutta myös haasteita, kuten verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön lisääntyminen. Lasten suojelu verkossa on yksi unionin keskeisistä tavoitteista. Komissio hyväksyi 24 päivänä heinäkuuta 2020 EU:n strategian lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnan tehostamiseksi6, jäljempänä ’strategia’. Strategian tavoitteena on puuttua lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön tehokkaasti unionin tasolla.

(4) Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja seksuaalinen riisto loukkaavat vakavasti ihmisoikeuksia, erityisesti lasten oikeuksia saada suojelua kaikenlaiselta väkivallalta, hyväksikäytöltä ja laiminlyönniltä, huonolta kohtelulta tai riistolta, seksuaalinen hyväksikäyttö mukaan luettuna, kuten lapsen oikeuksista vuonna 1989 tehdyssä Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksessa ja perusoikeuskirjassa määrätään. Lisäksi Istanbulin yleissopimuksessa todetaan, että tytöt altistuvat usein sukupuoleen perustuvan väkivallan vakaville muodoille, myös verkkoväkivallalle. Digitalisaatio on tuonut monia hyötyjä yhteiskunnalle ja taloudelle, mutta myös haasteita, erityisesti lisääntyneen verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja lasten seksuaalisen riiston, jotka ovat pahentuneet covid-19-pandemian aikana, koska mahdollisia uhreja on ollut helpompi löytää ja lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevan aineiston vaihtaminen hyväksikäyttäjien kesken on lisääntynyt jyrkästi. Tapaukset, joissa lapsia houkutellaan seksuaalisiin tarkoituksiin (grooming), ovat niin ikään lisääntyneet covid-19-pandemian aikana, ja tämä koskee myös itse tuotettua sisältöä. Lisäksi rikoksentekijät käyttävät yhä useammin väärin yksityisyyttä parantavia teknologioita salatakseen hirvittävät tekonsa, minkä vuoksi lainvalvontaviranomaisten on yhä vaikeampaa estää, paljastaa ja tutkia verkossa tapahtuvaa lasten seksuaalista riistoa ja toteuttaa siihen liittyviä syytetoimia. Europolin mukaan anonymisointityökalujen yleistyminen ja lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevan materiaalin lisääntyminen saattavat myös lisätä riskiä toistuvasta uhriksi joutumisesta8 a. Lasten suojelu verkossa on yksi unionin keskeisistä tavoitteista, koska lapset ovat yhteiskuntamme haavoittuvimpia jäseniä eivätkä kykene puolustautumaan.

_________________

_________________

 

8 a Europolin raportti ”Exploiting isolation: Offenders and victims of online child sexual abuse during the COVID-19 pandemic”, julkaistu 19. kesäkuuta 2020.

6 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Euroopan unionin strategia lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnan tehostamiseksi, 24.7.2020, COM(2020) 607 final.

 

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a) Tytöt ja nuoret naiset ovat erityisen alttiita seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston riskeille, ja valtaosa verkossa tapahtuvaa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevista tapauksista koskeekin heitä. THORN-järjestön ja Canadian Centre for Child Protection -järjestön mukaan 80 prosenttia seksuaalisen hyväksikäytön lapsiuhreista on tyttöjä. INHOPE-verkoston vuoden 2019 raportin luvut osoittavat, että 91 prosenttia uhreista oli tyttöjä ja 7 prosenttia poikia ja että uhrien mediaani-ikä on laskenut, sillä 92 prosenttia uhreista oli alle 13-vuotiaita. End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) -järjestön vuoden 2017 kansainvälisen raportin mukaan lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin syyllistyvät ovat pääosin miehiä1 a, millä on merkitystä laadittaessa keskeisiä indikaattoreita. Onkin tärkeää, että tytöillä ja pojilla on käytettävissään turvallisia, esteettömiä ja ikätasoisia kanavia, joiden kautta he voivat pelkäämättä ilmoittaa hyväksikäytöstä, varsinkin silloin, kun hyväksikäyttäjä kuuluu uhrin lähipiiriin, koska näissä tapauksissa hyväksikäytöstä ilmoitetaan harvoin.

 

_________________

 

1 a ECPAT Journal ”End Child Sexual Exploitation international report”, julkaistu huhtikuussa 2017; https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2017/04/Journal_No12-ebook.pdf

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 b) Komissio hyväksyi 24 päivänä heinäkuuta 2020 EU:n strategian lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnan tehostamiseksi1 a, jäljempänä ’strategia’. Strategian tavoitteena on puuttua lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön tehokkaasti unionin tasolla ottaen asianmukaisesti huomioon tyttöjen ja poikien kokemat erilaiset seksuaalisen hyväksikäytön muodot. Osana strategiaa komissio ilmoitti ehdottavansa alakohtaista lainsäädäntöä, joka sisältää ”selkeitä sitovia velvoitteita paljastaa ja ilmiantaa verkossa tapahtuvaa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä, jotta sekä lainvalvontaviranomaisten että yksityisen sektorin asiaankuuluvien toimijoiden työhön verkkohyväksikäytön torjumiseksi saataisiin lisää selkeyttä ja varmuutta”. Strategiasta huolimatta on olemassa suuri tarve ehkäiseville toimenpiteille ja entistä kohdennetummalle lähestymistavalle, jotta voidaan ottaa huomioon erilaisten haavoittuvassa asemassa olevien lapsiryhmien, erityisesti tyttöjen, erityisolosuhteet ja -tarpeet.

 

_________________

 

1 a Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Euroopan unionin strategia lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnan tehostamiseksi, 24.7.2020, COM(2020) 607 final.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(5) Eräät numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen, kuten selainposti- ja sanomanvälityspalvelujen, tarjoajat käyttävät jo vapaaehtoisesti erityisiä teknologioita havaitakseen verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja ilmoittaakseen siitä lainvalvontaviranomaisille ja lasten seksuaalista hyväksikäyttöä torjuville yleishyödyllisille järjestöille tai poistaakseen lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin. Näillä järjestöillä viitataan kansallisiin vihjelinjoihin, joihin voidaan ilmoittaa lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvästä materiaalista, sekä unionissa ja kolmansissa maissa sijaitseviin järjestöihin, joiden tarkoituksena on vähentää lasten seksuaalista riistoa ja estää lasten uhriksi joutuminen. Näillä vapaaehtoisilla toimilla on yhteisesti tärkeä rooli uhrien tunnistamisessa ja pelastamisessa ja lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin levittämisen rajoittamisessa. Ne tukevat myös rikoksentekijöiden tunnistamista ja tutkintaa sekä lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvien rikosten ehkäisemistä.

(5) Numeroista riippumattomilla henkilöiden välisillä viestintäpalveluilla on suuri merkitys siinä, että havaitaan verkossa tapahtuvaa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevat tapaukset ja poistetaan tähän liittyvä materiaali heti alun alkaen niiden alustoista lisäkärsimysten välttämiseksi, sillä jokainen tällaisen materiaalin näyttökerta on haitallinen uhrille. Eräät numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen, kuten selainposti- ja sanomanvälityspalvelujen, tarjoajat käyttävät jo vapaaehtoisesti erityisiä teknologioita havaitakseen verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja ilmoittaakseen siitä lainvalvontaviranomaisille ja lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ja lasten riistoa torjuville yleishyödyllisille järjestöille tai havaitakseen lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin palveluissaan, poistaakseen tällaisen materiaalin palveluistaan ja ilmoittaakseen siitä. Jotta lapsiuhrit voitaisiin tunnistaa ja numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajat voisivat asianmukaisesti tunnistaa havaitsemisessa tapahtuneet virheet, kaikista verkossa tapahtuvaa lasten mahdollista seksuaalista hyväksikäyttöä koskevista tapauksista olisi ilmoitettava lainvalvontaviranomaisille ja lasten seksuaalista hyväksikäyttöä torjuville yleishyödyllisille järjestöille. Näillä järjestöillä viitataan kansallisiin vihjelinjoihin, joihin voidaan ilmoittaa lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvästä materiaalista, sekä unionissa ja kolmansissa maissa sijaitseviin järjestöihin, joiden tarkoituksena on vähentää lasten seksuaalista riistoa ja estää lasten uhriksi joutuminen. Näillä vapaaehtoisilla toimilla on yhteisesti tärkeä rooli uhrien tunnistamisessa ja pelastamisessa ja lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja lasten seksuaaliseen riistoon liittyvän materiaalin levittämisen rajoittamisessa. Ne tukevat myös rikoksentekijöiden tunnistamista ja tutkintaa sekä lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja lasten seksuaaliseen riistoon liittyvien rikosten ehkäisemistä.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(6) Henkilötietojen käsittelyä, jota numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajat suorittavat vapaaehtoisin toimenpitein verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemiseksi ja siitä ilmoittamiseksi sekä lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin poistamiseksi, säännellään 20 päivään joulukuuta 2020 asti asetuksella (EU) 2016/679.

(6) Henkilötietojen käsittelyä, jota numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajat suorittavat vapaaehtoisin toimenpitein verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemiseksi ja siitä ilmoittamiseksi sekä lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja lasten seksuaaliseen riistoon liittyvän materiaalin poistamiseksi, säännellään 20 päivään joulukuuta 2020 asti asetuksella (EU) 2016/679.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(7) Direktiivi 2002/58/EY ei sisällä erityisiä säännöksiä sellaisesta henkilötietojen ja muiden tietojen käsittelystä, jota suoritetaan sähköisten viestintäpalvelujen tarjoamisen yhteydessä verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemiseksi ja siitä ilmoittamiseksi ja lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin poistamiseksi. Direktiivin 2002/58/EY 15 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat kuitenkin hyväksyä lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla rajoitetaan muun muassa mainitun direktiivin 5 ja 6 artiklassa säädettyjen, viestinnän ja liikennetietojen luottamuksellisuutta koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien soveltamisalaa lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvien rikosten torjumista, tutkimista, selvittämistä ja syyteharkintaa varten. Jos tällaisia lainsäädäntötoimenpiteitä ei ole toteutettu, numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajilla ei olisi oikeusperustaa jatkaa verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemista ja siitä ilmoittamista ja lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin poistamista palveluistaan 21 päivän joulukuuta 2020 jälkeen siihen saakka, kunnes hyväksytään strategiassa ilmoitettu uusi pidemmän aikavälin oikeudellinen kehys lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi tehokkaasti unionin tasolla.

(7) Direktiivi 2002/58/EY ei sisällä erityisiä säännöksiä sellaisesta henkilötietojen ja muiden tietojen käsittelystä, jota suoritetaan sähköisten viestintäpalvelujen tarjoamisen yhteydessä verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemiseksi ja siitä ilmoittamiseksi ja lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin poistamiseksi. Direktiivin 2002/58/EY 15 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat kuitenkin hyväksyä lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla rajoitetaan muun muassa mainitun direktiivin 5 ja 6 artiklassa säädettyjen, viestinnän ja liikennetietojen luottamuksellisuutta koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien soveltamisalaa lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvien rikosten torjumista, tutkimista, selvittämistä ja syyteharkintaa varten. Jos tällaisia kansallisia lainsäädäntötoimenpiteitä ei ole toteutettu, numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajilla ei olisi oikeusperustaa jatkaa verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemista ja siitä ilmoittamista ja lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin havaitsemista palveluissaan, tällaisen materiaalin poistamista palveluistaan tai tällaisesta materiaalista ilmoittamista 21 päivän joulukuuta 2020 jälkeen siihen saakka, kunnes hyväksytään strategiassa ilmoitettu uusi pidemmän aikavälin oikeudellinen kehys lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi tehokkaasti unionin tasolla.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(8) Sen vuoksi tässä asetuksessa säädetään tilapäisestä poikkeuksesta direktiivin 2002/58/EY 5 artiklan 1 kohdasta ja 6 artiklasta, joilla suojellaan viestinnän ja liikennetietojen luottamuksellisuutta. Koska direktiivi 2002/58/EY annettiin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artiklan nojalla, on aiheellista antaa tämä asetus saman oikeusperustan nojalla. Lisäksi kaikki jäsenvaltiot eivät ole hyväksyneet kansallisella tasolla lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla rajoitettaisiin mainituissa säännöksissä säädettyjen oikeuksien ja velvollisuuksien soveltamisalaa direktiivin 2002/58/EY 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja tällaisten toimenpiteiden hyväksymiseen liittyy merkittävä pirstaloitumisen riski, joka todennäköisesti vaikuttaa kielteisesti sisämarkkinoihin.

(8) Sen vuoksi tässä asetuksessa säädetään tilapäisestä poikkeuksesta direktiivin 2002/58/EY 5 artiklan 1 kohdasta ja 6 artiklasta, joilla suojellaan viestinnän ja liikennetietojen luottamuksellisuutta. Tässä asetuksessa vahvistettuja suojatoimia ja edellytyksiä sovelletaan sen vuoksi vapaaehtoisiin toimenpiteisiin, joita unionissa toimivat numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajat soveltavat tarkoituksenaan yksinomaan havaita verkossa tapahtuva lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja ilmoittaa siitä sekä havaita ja poistaa lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä materiaali ja ilmoittaa siitä. Koska direktiivi 2002/58/EY annettiin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artiklan nojalla, on aiheellista antaa tämä asetus saman oikeusperustan nojalla. Lisäksi kaikki jäsenvaltiot eivät ole hyväksyneet kansallisella tasolla lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla rajoitettaisiin mainituissa säännöksissä säädettyjen oikeuksien ja velvollisuuksien soveltamisalaa direktiivin 2002/58/EY 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja tällaisten toimenpiteiden hyväksymiseen liittyy merkittävä pirstaloitumisen riski, joka todennäköisesti vaikuttaa kielteisesti sisämarkkinoihin ja perusoikeuksien suojaan, erityisesti kun on kyse verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi eri puolilla unionia joutuvien lasten oikeuksien suojasta.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(11) Koska tämän asetuksen ainoana tavoitteena on mahdollistaa tiettyjen olemassa olevien toimien jatkaminen verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi, tässä asetuksessa säädetty poikkeus olisi rajoitettava vakiintuneeseen teknologiaan, jota numeroista riippumattomat henkilöiden väliset viestintäpalvelut ovat tavanomaisesti käyttäneet verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemiseen ja siitä ilmoittamiseen sekä lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin poistamiseen ennen tämän asetuksen voimaantuloa. Viittaus teknologiaan sisältää tarvittaessa kaikki ihmisen tekemät arvioinnit, jotka liittyvät suoraan teknologian käyttöön ja sen valvontaan. Kyseisen teknologian olisi sen vuoksi oltava alalla yleisessä käytössä, mutta tämä ei kuitenkaan välttämättä edellytä, että kaikki palveluntarjoajat käyttävät teknologiaa, eikä se estä teknologian kehittämistä edelleen yksityisyyden suojaa edistävällä tavalla. Tältä osin pitäisi olla merkityksetöntä, käyttääkö tietty palveluntarjoaja, joka haluaa vedota tähän poikkeukseen, jo itse tällaista teknologiaa tämän asetuksen voimaantulopäivänä. Käytettävien teknologioiden olisi oltava mahdollisimman vähän yksityisyyteen puuttuvia alan viimeisimmän kehityksen mukaisesti, eikä niihin saisi sisältyä tekstiä sisältävien viestien järjestelmällistä suodatusta ja seulontaa, vaan niissä olisi tarkasteltava yksittäisiä viestejä ainoastaan, jos on olemassa konkreettisia seikkoja, jotka herättävät epäilyn lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

(11) Koska tämän asetuksen ainoana tavoitteena on mahdollistaa tiettyjen olemassa olevien toimien jatkaminen verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi, tässä asetuksessa säädetty poikkeus olisi rajoitettava vakiintuneeseen teknologiaan, jota numeroista riippumattomat henkilöiden väliset viestintäpalvelut ovat tavanomaisesti käyttäneet verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemiseen ja siitä ilmoittamiseen sekä lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin poistamiseen. Viittaus teknologiaan sisältää tarvittaessa kaikki ihmisen tekemät arvioinnit, jotka liittyvät suoraan teknologian käyttöön ja sen valvontaan. Kyseisen teknologian olisi sen vuoksi oltava alalla yleisessä käytössä, mutta tämä ei kuitenkaan välttämättä edellytä, että kaikki palveluntarjoajat käyttävät teknologiaa, eikä se estä teknologian kehittämistä edelleen yksityisyyden suojaa edistävällä tavalla. Tältä osin pitäisi olla merkityksetöntä, käyttääkö tietty palveluntarjoaja, joka haluaa vedota tähän poikkeukseen, jo itse tällaista teknologiaa tämän asetuksen voimaantulopäivänä. Käytettävien teknologioiden olisi oltava mahdollisimman vähän yksityisyyteen puuttuvia alan viimeisimmän kehityksen mukaisesti. Käytettävien teknologioiden ei pitäisi voida ymmärtää viestien sisältöä, vaan niiden olisi ainoastaan pystyttävä havaitsemaan mahdolliseen lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön viittaavia malleja.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(14) Jotta poikkeuksen nojalla toteutetuissa toimissa voidaan varmistaa avoimuus ja vastuuvelvollisuus, palveluntarjoajien olisi julkaistava vuosittain raportit tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvasta käsittelystä, mukaan lukien käsiteltyjen tietojen tyyppi ja määrä, havaittujen tapausten lukumäärä, keskeisten indikaattoreiden valinnassa ja parantamisessa sovelletut toimenpiteet, käytettyjen eri teknologioiden virheiden (väärät positiiviset tulokset) määrä ja suhde, virhesuhteen pienentämiseksi sovelletut toimenpiteet ja saavutettu virhesuhde, säilytysperiaatteet ja sovelletut tietosuojatakeet.

(14) Jotta poikkeuksen nojalla toteutetuissa toimissa voidaan varmistaa avoimuus ja vastuuvelvollisuus, palveluntarjoajien olisi julkaistava vuosittain raportit tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvasta käsittelystä, mukaan lukien käsiteltyjen tietojen tyyppi ja määrä, havaittujen lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevien tapausten lukumäärä, jota koskevat tiedot on mahdollisuuksien mukaan eritelty sukupuolen mukaan, keskeisten indikaattoreiden valinnassa ja parantamisessa sovelletut toimenpiteet, käytettyjen eri teknologioiden virheiden (väärät positiiviset tulokset) määrä ja suhde, virhesuhteen pienentämiseksi sovelletut toimenpiteet ja saavutettu virhesuhde, säilytysperiaatteet ja sovelletut tietosuojatakeet.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan tilapäiset ja tiukasti rajatut säännöt, joilla poiketaan tiettyjen direktiivissä 2002/58/EY säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta, ja poikkeuksen ainoana tavoitteena on antaa numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajille mahdollisuus jatkaa tiettyjen teknologioiden käyttöä henkilötietojen ja muiden tietojen käsittelyyn siinä määrin kuin on tarpeen verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemiseksi ja siitä ilmoittamiseksi ja lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin poistamiseksi niiden palveluista.

Tässä asetuksessa vahvistetaan tilapäiset ja tiukasti rajatut säännöt, joilla poiketaan tiettyjen direktiivissä 2002/58/EY säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta, ja poikkeuksen ainoana tavoitteena on antaa numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajille mahdollisuus käyttää tiettyjä teknologioita henkilötietojen käsittelyyn siinä määrin kuin on tarpeen ja oikeasuhteista verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemiseksi ja siitä ilmoittamiseksi ja lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin havaitsemiseksi niiden palveluissa, tällaisen materiaalin poistamiseksi niiden palveluista ja tällaisesta materiaalista ilmoittamiseksi.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a) materiaalia, joka on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/93/EU 2 artiklan c alakohdassa määriteltyä lapsipornografiaa;

Poistetaan.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a a) ’houkuttelemista’, jolla tarkoitetaan

 

i)  aikuisen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/93/EU1 a 3 artiklan 4 kohdassa ja 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen rikosten tekemistä varten esittämää tapaamisehdotusta lapselle, joka ei ole saavuttanut seksuaalista itsemääräämisoikeutta koskevaa suojaikärajaa; tai

 

ii)  aikuisen sellaisen lapsen, joka ei ole saavuttanut seksuaalista itsemääräämisoikeutta koskevaa suojaikärajaa, tapaamiseksi 5 artiklan 2 tai 3 kohdassa tarkoitetun rikoksen tekemistä varten tekemää yritystä, jossa aikuinen houkuttelee lasta, joka ei ole saavuttanut seksuaalista itsemääräämisoikeutta koskevaa suojaikärajaa, tarjoamaan tätä lasta esittävää pornografiaa.

 

_________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/93/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2004/68/YOS korvaamisesta (EUVL L 335, 17.12.2011, s. 1).

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b) lasten houkuttelemista seksuaaliseen kanssakäymiseen tai lapsipornografian tuottamiseen jollakin seuraavista tavoista:

Poistetaan.

i) lapsen houkutteleminen lahjoja tai muita etuja tarjoamalla;

 

ii) lapsen uhkaaminen kielteisillä seurauksilla, joilla on todennäköisesti merkittävä vaikutus lapseen;

 

iii) pornografisen aineiston esittäminen lapselle tai sen asettaminen lapsen saataville;

 

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c) direktiivin 2011/93/EU 2 artiklan e alakohdassa määriteltyä pornografista esitystä.

c) direktiivin 2011/93/EU 2 artiklan e alakohdassa määriteltyä pornografista esitystä, mukaan lukien kostoporno.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

c a) direktiivissä 2011/93/EU määriteltyä pakottamista seksuaaliseen tekoon;

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a) ’lapsella’ henkilöä, joka ei ole saavuttanut seksuaalista itsemääräämisoikeutta koskevaa suojaikärajaa;

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b) ’lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvällä materiaalilla’

 

a) materiaalia, joka on direktiivin 2011/93/EU 2 artiklan c alakohdassa määriteltyä lapsipornografiaa;

 

b) materiaalia, joka on direktiivin 2011/93/EU 2 artiklan d alakohdassa määriteltyä lapsiprostituutiota.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

Direktiivin 2002/58/EY 5 artiklan 1 kohdassa ja 6 artiklassa säädettyjä erityisvelvoitteita ei sovelleta henkilöiden välisten numeroista riippumattomien viestintäpalvelujen tarjoamiseen liittyvään henkilötietojen ja muiden tietojen käsittelyyn, joka on ehdottoman välttämätöntä teknologian käyttämiseksi yksinomaan lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin poistamiseen ja verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemiseen tai siitä ilmoittamiseen lainvalvontaviranomaisille ja lasten seksuaalista hyväksikäyttöä torjuville yleishyödyllisille järjestöille, edellyttäen, että

Direktiivin 2002/58/EY 5 artiklan 1 kohdassa ja 6 artiklassa säädettyjä erityisvelvoitteita ei sovelleta henkilöiden välisten numeroista riippumattomien viestintäpalvelujen tarjoamiseen liittyvään henkilötietojen käsittelyyn, joka on ehdottoman välttämätöntä teknologian käyttämiseksi yksinomaan lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin havaitsemiseen ja poistamiseen ja verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemiseen tai siitä ilmoittamiseen sekä lainvalvontaviranomaisille että lasten seksuaalista hyväksikäyttöä torjuville yleishyödyllisille järjestöille, edellyttäen, että

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a) käsittely on oikeasuhteista ja rajoittuu vakiintuneisiin teknologioihin, joita numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajat ovat tavanomaisesti käyttäneet tätä tarkoitusta varten ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja jotka ovat alan viimeisimmän kehityksen mukaisia ja mahdollisimman vähän yksityisyyteen puuttuvia;

a) käsittely on oikeasuhteista ja rajoittuu vakiintuneisiin teknologioihin, joita numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajat ovat tavanomaisesti käyttäneet tätä tarkoitusta varten ja jotka ovat alan viimeisimmän kehityksen mukaisia ja mahdollisimman vähän yksityisyyteen puuttuvia;

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – d alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

d) käsittely rajoittuu siihen, mikä on ehdottoman välttämätöntä verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemiseksi ja siitä ilmoittamiseksi sekä lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin poistamiseksi, ja käsitellyt tiedot poistetaan välittömästi, jollei verkossa tapahtuvaa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ole havaittu ja vahvistettu sellaiseksi;

d) käsittely rajoittuu siihen, mikä on ehdottoman välttämätöntä verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemiseksi ja siitä ilmoittamiseksi sekä lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin havaitsemiseksi, siitä ilmoittamiseksi ja sen poistamiseksi; jollei verkossa tapahtuvaa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ole havaittu ja vahvistettu sellaiseksi, asiaa koskevat tiedot on säilytettävä ainoastaan tarvittavan ajan seuraavia tarkoituksia varten:

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – d alakohta – 1 luetelmakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

 tietojen ilmoittaminen lainvalvontaviranomaisille ja muille asiaankuuluville viranomaisille ja näiden esittämiin oikeasuhteisiin pyyntöihin vastaaminen;

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – d alakohta – 2 luetelmakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

 asianomaisen käyttäjän tilin sulkeminen;

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – d alakohta – 3 luetelmakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

 luotettavasti lapsipornografiaksi tunnistettujen tietojen yhteydessä yksilöllisen, ei-muutettavissa olevan digitaalisen allekirjoituksen luominen (tiiviste eli hash-tunniste);

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – d alakohta – 4 luetelmakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

 hallinnollinen tai oikeudellinen menettely tai arviointi taikka hallinnollinen tai oikeudellinen muutoksenhaku.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – e alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

e) palveluntarjoaja julkaisee vuosittain raportin asiaan liittyvästä käsittelystä, mukaan lukien käsiteltyjen tietojen tyyppi ja määrä, havaittujen tapausten lukumäärä, keskeisten indikaattoreiden valinnassa ja parantamisessa sovelletut toimenpiteet, käytettyjen eri teknologioiden virheiden (väärät positiiviset tulokset) määrä ja suhde, virhesuhteen pienentämiseksi sovelletut toimenpiteet ja saavutettu virhesuhde, säilytysperiaatteet ja sovelletut tietosuojatakeet.

e) palveluntarjoaja julkaisee vuosittain raportin asiaan liittyvästä käsittelystä, mukaan lukien käsiteltyjen tietojen tyyppi ja määrä, havaittujen lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevien tapausten ja havaitun, ilmoitetun ja poistetun lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin lukumäärä, jota koskevat tiedot esitetään mahdollisuuksien mukaan sukupuolen mukaan eriteltyinä, keskeisten indikaattoreiden valinnassa ja parantamisessa sovelletut toimenpiteet, käytettyjen eri teknologioiden virheiden (väärät positiiviset tulokset) määrä ja suhde, virhesuhteen pienentämiseksi sovelletut toimenpiteet ja saavutettu virhesuhde, säilytysperiaatteet ja sovelletut tietosuojatakeet.

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Edellä olevan d alakohdan soveltamiseksi, jos verkossa tapahtuva lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on havaittu ja vahvistettu sellaiseksi, asiaankuuluvat tiedot voidaan säilyttää ainoastaan seuraavia tarkoituksia varten ja ainoastaan tarvittavan ajan:

Poistetaan.

– asiasta ilmoittaminen ja lainvalvontaviranomaisten ja muiden asiaankuuluvien viranomaisten esittämiin oikeasuhteisiin pyyntöihin vastaaminen;

 

– asianomaisen käyttäjän tilin sulkeminen;

 

– luotettavasti lapsipornografiaksi tunnistettujen tietojen yhteydessä yksilöllisen, ei-muutettavissa olevan digitaalisen allekirjoituksen luominen (tiiviste eli hash-tunniste).

 

Perustelu

Siirretty d alakohtaan.

 

 


ASIAN KÄSITTELY
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tilapäisestä poikkeuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY tietyistä säännöksistä siltä osin kuin on kyse teknologioista, joita numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajat käyttävät henkilötietojen ja muiden tietojen käsittelyyn verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi

Viiteasiakirjat

COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

17.9.2020

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

FEMM

17.9.2020

Valmistelija

 Nimitetty (pvä)

Christine Anderson

5.10.2020

Valiokuntakäsittely

9.11.2020

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

1.12.2020

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

27

4

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Christine Anderson, Simona Baldassarre, Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Margarita de la Pisa Carrión, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Alice Kuhnke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andżelika Anna Możdżanowska, Pina Picierno, Sirpa Pietikäinen, Samira Rafaela, Evelyn Regner, Diana Riba i Giner, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylwia Spurek, Jessica Stegrud, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Hilde Vautmans, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Chrysoula Zacharopoulou

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Lena Düpont, Elena Kountoura, Radka Maxová, Silvia Modig, Vera Tax

 


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

27

+

ECR

Andżelika Anna Możdżanowska, Jessica Stegrud

GUE/NGL

Elena Kountoura

ID

Simona Baldassarre, Annika Bruna, Isabella Tovaglieri

Renew

Radka Maxová, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou

PPE

Lena Düpont, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Elissavet Vozemberg‑Vrionidi,

S&D

Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Evelyn Regner, Vera Tax

 

4

Verts/ALE

Alice Kuhnke, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek, Ernest Urtasun

 

3

0

ECR

Margarita de la Pisa Carrión

GUE/NGL

Silvia Modig

ID

Christine Anderson

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

 : vastaan

0 : tyhjää

 

 

 

 

 


LIITE: LUETTELO YHTEISÖISTÄ TAI HENKILÖISTÄ, JOILTA ESITTELIJÄ ON SAANUT TIETOJA

- Access Now

- Australian eSafety Commissioner

- Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK)

- Canadian Centre for Child Protection

- cdt - Center for Democracy & Technology 

- eco - Association of the Internet Industry

- EDPS

- EDRI 

- Facebook

- Fundamental Rights Agency

- Improving the digital environment for children (regrouping several child protection NGOs across the EU and beyond, including Missing Children Europe, Child Focus)

- INHOPE – the International Association of Internet Hotlines

- International Justice Mission Deutschland e.V./ We Protect

- Internet Watch Foundation

- Internet Society

- Match Group

- Microsoft

- Thorn (Ashton Kutcher)

- UNICEF

- UN Special Rapporteur on the right to privacy

- World Childhood Foundation Deutschland

 


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Tilapäinen poikkeus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY tietyistä säännöksistä siltä osin kuin on kyse teknologioista, joita numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajat käyttävät henkilötietojen ja muiden tietojen käsittelyyn verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi

Viiteasiakirjat

COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

10.9.2020

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

17.9.2020

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

17.9.2020

IMCO

17.9.2020

CULT

17.9.2020

FEMM

17.9.2020

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

 Päätös tehty (pvä)

ITRE

15.10.2020

IMCO

27.10.2020

CULT

1.10.2020

 

Esittelijät

 Nimitetty (pvä)

Birgit Sippel

21.9.2020

 

 

 

Valiokuntakäsittely

24.9.2020

16.11.2020

7.12.2020

 

Hyväksytty (pvä)

7.12.2020

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

53

9

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Javier Zarzalejos

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Delara Burkhardt, Andor Deli, Leopoldo López Gil, Kostas Papadakis, Anne-Sophie Pelletier, Rob Rooken, Domènec Ruiz Devesa, Hilde Vautmans, Petar Vitanov

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

11.12.2020

 


 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

53

+

PPE

Magdalena ADAMOWICZ, Vladimír BILČÍK, Vasile BLAGA, Ioan-Rareş BOGDAN, Andor DELI, Lena DÜPONT, Andrzej HALICKI, Lívia JÁRÓKA, Jeroen LENAERS, Leopoldo LÓPEZ GIL, Nuno MELO, Roberta METSOLA, Nadine MORANO, Emil RADEV, Paulo RANGEL, Ralf SEEKATZ, Tomas TOBÉ, Javier ZARZALEJOS

S&D

Katarina BARLEY, Pietro BARTOLO, Delara BURKHARDT, Maria GRAPINI, Sylvie GUILLAUME, Evin INCIR, Marina KALJURAND, Łukasz KOHUT, Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, Javier MORENO SÁNCHEZ, Domènec RUIZ DEVESA, Birgit SIPPEL, Petar VITANOV, Bettina VOLLATH

RENEW

Malik AZMANI, Anna Júlia DONÁTH, Sophia in 't VELD, Fabienne KELLER, Moritz KÖRNER, Maite PAGAZAURTUNDÚA, Michal ŠIMEČKA, Ramona STRUGARIU, Hilde VAUTMANS

ID

Nicolas BAY, Nicolaus FEST, Jean-Paul GARRAUD, Peter KOFOD, Annalisa TARDINO, Tom VANDENDRIESSCHE

Verts/ALE

Alice KUHNKE

ECR

Jorge BUXADÉ VILLALBA, Patryk JAKI, Assita KANKO, Nicola PROCACCINI

NI

Martin SONNEBORN

 

9

-

Verts/ALE

Patrick BREYER, Saskia BRICMONT, Damien CARÊME, Tineke STRIK

EUL/NGL

Konstantinos ARVANITIS, Pernando BARRENA ARZA, Cornelia ERNST, Anne-Sophie PELLETIER

NI

Kostas PAPADAKIS

 

2

0

ECR

Rob ROOKEN

NI

Milan UHRÍK

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

Päivitetty viimeksi: 6. tammikuuta 2021
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö