Tuarascáil - A9-0258/2020Tuarascáil
A9-0258/2020

TUARASCÁIL maidir le togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le maolú sealadach ar fhorálacha áirithe de Threoir 2002/58/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le húsáid teicneolaíochtaí ag soláthraithe seirbhísí cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir chun sonraí pearsanta agus sonraí eile a phróiseáil chun mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne a chomhrac

11.12.2020 - (COM(2020)0568 – C9‑0288/2020 – 2020/0259(COD)) - ***I

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile
Rapóirtéir: Birgit Sippel


Nós Imeachta : 2020/0259(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe :  
A9-0258/2020
Téacsanna arna gcur síos :
A9-0258/2020
Téacsanna arna nglacadh :

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir le togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an maolú sealadach ar fhorálacha áirithe de Threoir 2002/58/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le húsáid teicneolaíochtaí ag soláthraithe seirbhísí cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir chun sonraí pearsanta agus sonraí eile a phróiseáil chun mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne a chomhrac

(COM(2020)0568 – C9‑0288/2020 – 2020/0259(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2020)0568),

 ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagail 16(2) agus 114(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra don Pharlaimint (C9‑0288/2020),

 ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

 ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 29 Deireadh Fómhair 2020[1],

 ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint don tuairim ón gCoiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne,

 ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile (A9-0258/2020),

1. ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach ina dhiaidh seo é;

2. á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig an bParlaimint arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

 

Leasú  1

Togra le haghaidh rialacháin

Teideal

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

maidir le maolú sealadach ar fhorálacha áirithe de Threoir 2002/58/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le húsáid teicneolaíochtaí ag soláthraithe seirbhísí cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir chun sonraí pearsanta agus sonraí eile a phróiseáil chun mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne a chomhrac

Maidir le srian sealadach ar chearta agus oibleagáidí áirithe faoi Threoir 2002/58/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le húsáid teicneolaíochtaí sonracha ag soláthraithe seirbhíse cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir chun sonraí pearsanta a phróiseáil chun mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne a chomhrac

Leasú  2

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(2) Tá feidhm ag Treoir 2002/58/CE maidir le sonraí pearsanta a phróiseáil i ndáil leis an soláthar seirbhísí cumarsáide leictreonaí atá ar fáil go poiblí. Tá an sainmhíniú ar sheirbhís cumarsáide leictreonaí le fáil faoi láthair in Airteagal 2, pointe (c) de Threoir 2002/21/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 4 gComhairle. Le Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle5 aisghairtear Treoir 2002/21/CE le héifeacht ón 21 Nollaig 2020. Ón dáta sin ar aghaidh, cuirfear sainmhíniú nua in ionad an sainmhíniú ar sheirbhísí cumarsáide leictreonaí, in Airteagal 2(4) de Threoir (AE) 2018/1972, lena n-áirítear seirbhísí cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir mar a shainmhínítear in Airteagal 2(7) den Treoir sin. Dá bhrí sin tiocfaidh na seirbhísí sin, lena n-áirítear prótacal idirlín guthaithe, seirbhísí teachtaireachtaí agus seirbhísí ríomhphoist gréasánbhunaithe cuir i gcás, faoi raon feidhme Threoir 2002/58/CE, ón 21 Nollaig 2020.

(2) Tá feidhm ag Treoir 2002/58/CE maidir le sonraí pearsanta a phróiseáil i ndáil leis an soláthar seirbhísí cumarsáide leictreonaí atá ar fáil go poiblí. Go dtí an 21 Nollaig 2020, bhí feidhm ag an sainmhíniú ar sheirbhís cumarsáide leictreonaí a leagtar amach in Airteagal 2, pointe (c), de Threoir 2002/21/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle4. An dáta sin, le Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle5, rinneadh Treoir 2002/21/CE a aisghairm. Áirítear sa sainmhíniú ar sheirbhísí cumarsáide leictreonaí in Airteagal 2(4) de Threoir (AE) 2018/1972 seirbhísí cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir mar a shainmhínítear in Airteagal 2(7) den Treoir sin. Dá bhrí sin, na seirbhísí sin, lena n-áirítear, mar shampla, IP gutha, seirbhísí teachtaireachtaí, agus seirbhísí ríomhphoist gréasánbhunaithe, laistigh de raon feidhme Threoir 2002/58/CE, amhail ón 21 Nollaig 2020.

Leasú  3

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3) I gcomhréir le hAirteagal 6(1) den Chonradh ar an Aontas Eorpach, aithníonn an tAontas na cearta, na saoirsí agus na prionsabail a leagtar amach i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh. Le hAirteagal 7 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (“an Chairt”) cosnaítear an ceart bunúsach atá ag gach duine go ndéanfar a shaol nó a saol nó a saol príobháideach agus a shaol nó a saol teaghlaigh, a chónaí nó a cónaí agus a chumarsáidí nó a cumarsáidí a urramú, lena n-áirítear rúndacht na cumarsáide. In Airteagal 8 den Chairt tá an ceart go ndéanfar na sonraí pearsanta a chosaint. Foráiltear le hAirteagal 24(2) den Chairt, i ngach gníomhaíocht a bhaineann le leanaí, bíodh sí á déanamh ag na húdaráis phoiblí nó ag institiúidí príobháideacha, nach mór sárleasanna an linbh a bheith mar phríomhchomaoin.

(3) I gcomhréir le hAirteagal 6(1) den Chonradh ar an Aontas Eorpach, aithníonn an tAontas na cearta, na saoirsí agus na prionsabail a leagtar amach i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh. Le hAirteagal 7 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (“an Chairt”) cosnaítear an ceart bunúsach atá ag gach duine go ndéanfar a shaol nó a saol príobháideach agus a shaol nó a saol teaghlaigh, a chónaí nó a cónaí agus a chumarsáidí nó a cumarsáidí, lena n-áirítear rúndacht na gcumarsáidí, a urramú. In Airteagal 8 den Chairt tá an ceart go ndéanfar na sonraí pearsanta a chosaint. Foráiltear le hAirteagal 3(1) de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh 1989 (“UNCRC”) agus le hAirteagal 24(2) den Chairt nach mór, i ngach gníomh a bhaineann le leanaí a dhéanann údaráis phoiblí nó a dhéanann institiúidí príobháideacha, leas an linbh a bheith ina phríomhthosaíocht. Ina theannta sin, daingnítear le hAirteagal 3(3) de UNCRC agus le hAirteagal 24(1) den Chairt ceart leanaí chun cosanta agus chun cúraim mar is gá ar mhaithe lena bhfolláine.

Leasú  4

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4) Is sáruithe tromchúiseacha ar chearta an duine iad mí-úsáid ghnéasach leanaí agus teacht i dtír gnéasach ar leanaí, go háirithe cearta an linbh atá le cosaint ar gach cineál foréigin, mí-úsáide, faillí, drochíde nó teacht i dtír, lena n-áirítear mí-úsáid ghnéasach, dá bhforáiltear le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh 1989 agus leis an gCairt. Tháinig go leor buntáistí don tsochaí agus don gheilleagar as an digitiú, ach tháinig dúshláin as chomh maith lena n-áirítear méadú ar mhí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne. Tá cosaint leanaí ar líne ar cheann de thosaíochtaí an Aontais. An 24 Iúil 2020, ghlac an Coimisiún straitéis de chuid an Aontais maidir le mí-úsáid ghnéasach leanaí a chomhrac ar bhealach níos éifeachtaí6 (“an Straitéis”), a bhfuil sé d'aidhm aici freagairt éifeachtach a chur ar fáil ar leibhéal an Aontais, i dtaca le coir na mí-úsáide gnéasaí leanaí.

(4) Tá cosaint leanaí ar cheann de thosaíochtaí an Aontais. Is ionann mí-úsáid ghnéasach agus teacht i dtír gnéasach ar leanaí agus sáruithe tromchúiseacha ar chearta an duine agus ar chearta bunúsacha, go háirithe ar chearta leanaí go ndéanfaí iad a chosaint ar gach cineál foréigin, mí-úsáide agus faillí, drochíde nó teacht i dtír, lena n-áirítear mí-úsáid ghnéasach, dá bhforáiltear i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh, 1989 agus sa Chairt. Is iomaí tairbhe atá le baint as digitiú don tsochaí agus don gheilleagar, ach tá dúshláin ann freisin, lena n-áirítear méadú ar mhí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne mar thoradh ar rochtain níos leithne ar íospartaigh ionchasacha agus méadú mór ar an malartú ábhair mí-úsáide gnéasaí leanaí ar líne. Tá ábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí ar líne bunaithe ar mhí-úsáid iarbhír sa domhan as líne, agus daoine den teaghlach nó atá gar don teaghlach i mbun fhormhór na mí-úsáide.

_________________

_________________

6 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle, Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus Coiste na Réigiún, straitéis de chuid an Aontais maidir le comhrac níos éifeachtaí i gcoinne mí‑úsáid ghnéasach leanaí [EU strategy for a more effective fight against child sexual], 24.7.2020 COM(2020) 607 final.

 

Leasú  5

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 4 a

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(4a) Tá de cheart ag déagóirí a gcéannacht ghnéasach a fhionnadh i dtimpeallacht shábháilte phríobháideach. An t-ardú ar líon tuairiscithe an ábhair mí-úsáide gnéasaí leanaí ar líne, is ann dó go páirteach freisin mar gheall ar an gcleachtas atá ag teacht chun cinn ag déagóirí, agus iad ag forbairt a gcéannachta gnéasaí agus a n-eispéireas gnéasach, pictiúir fhollasacha d’fhíseáin díobh féin a ghlacadh agus iad a sheoladh chuig piaraí nó ábhar den sórt sin a chomhroinnt gan spreagadh gnéasach. Ina theannta sin, ní hionann an aois toilithe gnéis ó Bhallstát go chéile. Má tá an aois toilithe gnéis slánaithe ag úsáideoirí faoin dlí náisiúnta, níor cheart aon tuairisciú ar shirtheoireacht leanaí a thuairisciú d’údaráis forfheidhmithe dlí

Leasú  6

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 5

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(5) Tá teicneolaíochtaí sonracha á n-úsáid ag soláthraithe áirithe seirbhísí cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir cheana, amhail seirbhísí poist gréasáin agus teachtaireachta, d’fhonn mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne a bhrath agus a thuairisciú d'údaráis forfheidhmithe an dlí agus d'eagraíochtaí a ghníomhaíonn ar mhaithe le leas an phobail in aghaidh mí-úsáid ghnéasach leanaí, ar bhonn deonach. Ar na heagraíochtaí sin tá beolínte náisiúnta chun ábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí a thuairisciú, chomh maith le heagraíochtaí a bhfuil sé d'aidhm acu teacht i dtír gnéasach leanaí ar líne a laghdú agus íospairt leanaí a chosc, eagraíochtaí atá lonnaithe laistigh den Aontas agus eagraíochtaí atá lonnaithe i dtríú tíortha araon.  Le chéile, tá ról lárnach ag na gníomhaíochtaí deonacha sin le go mbeifear in ann íospartaigh a aithint agus a tharrtháil, agus, san am céanna, scaipeadh breise ábhair mí-úsáide gnéasaí leanaí a laghdú, agus rannchuidiú freisin le ciontóirí a aithint agus a imscrúdú, agus le cionta mí-úsáide gnéasaí leanaí a chosc.

(5) Tá soláthraithe áirithe seirbhísí cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir, amhail seirbhísí poist gréasáin agus seirbhísí teachtaireachtaí, ag úsáid teicneolaíochtaí sonracha cheana féin, chun mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne a bhrath ar a gcuid seirbhísí agus í a thuairisciú d’údaráis forfheidhmithe dlí agus d’eagraíochtaí atá ag gníomhú ar mhaithe le leas an phobail in aghaidh mí-úsáid ghnéasach leanaí ar bhonn deonach, trí scanadh a dhéanamh ar an inneachar, amhail íomhánna agus téacs, nó ar shonraí tráchta cumarsáidí trí úsáid a bhaint, i gcásanna áirithe, as sonraí stairiúla. D’fhéadfadh an teicneolaíocht a úsáidtear le haghaidh na ngníomhaíochtaí sin a bheith ina teicneolaíocht haiseála le haghaidh íomhánna agus físeán agus ina haicmitheoirí agus ina hintleacht shaorga chun anailís a dhéanamh ar shonraí téacs nó tráchta. Ar na soláthróirí sin tá beolínte náisiúnta chun ábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí a thuairisciú, chomh maith le heagraíochtaí a bhfuil sé d’aidhm acu leanaí a shainaithint agus teacht i dtír gnéasach leanaí agus mí-úsáid ghnéasach leanaí a laghdú, agus íospairt leanaí a chosc, agus iad lonnaithe laistigh den Aontas agus i dtríú tíortha araon, go háirithe an Lárionad Náisiúnta um Leanaí Dúshaothraithe agus ar Iarraidh (NCMEC) sna Stáit Aontaithe. De ghnáth, ní thagann na heagraíochtaí sin faoi raon feidhme Rialachán (AE) 2016/679. I dteannta a chéile, tá ról luachmhar ag gníomhaíochtaí deonacha den sórt sin chun sainaithint agus tarrtháil íospartach a chumasú, ar íospartaigh iad a sáraítear go mór a gcearta bunúsacha chun dínit an duine agus chun sláine coirp agus meabhraí, agus chun scaipeadh breise ábhair mí-úsáide gnéasaí leanaí ar líne a laghdú, agus rannchuidiú freisin le ciontóirí a shainaithint agus a imscrúdú, agus le cionta mí-úsáide gnéasaí leanaí a chosc, a bhrath, a imscrúdú agus a ionchúiseamh.

Leasú  7

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 5 a

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(5a) D’ainneoin an chuspóra dhlisteanaigh a ghabhann leo, is ionann na gníomhaíochtaí sin agus cur isteach ar na cearta bunúsacha go n-urramófaí an saol príobháideach agus saol an teaghlaigh agus cosaint shonraí pearsanta na ndaoine aonair lena mbaineann, eadhon na húsáideoirí go léir, ciontóirí ionchasacha agus íospartaigh uile. Ní féidir seasamh le haon teorannú ar an gceart bunúsach go n-urramófaí an saol príobháideach agus saol an teaghlaigh, lena n-áirítear rúndacht cumarsáide, ar an bhforas amháin gur úsáideadh teicneolaíochtaí áirithe tráth roimhe sin nuair nár sheirbhísí cumarsáide leictreonaí, ó thaobh an dlí de, na seirbhísí lena mbaineann. Ní féidir cur isteach den sórt sin a dhéanamh ach amháin faoi choinníollacha áirithe. Ní mór foráil a dhéanamh dó le dlí, bunbhrí na gceart chun an tsaoil phríobháidigh agus an tsaoil teaghlaigh a urramú, agus sonraí pearsanta a chosaint, agus, i gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, ní mór dó a bheith riachtanach agus ní mór dó cuspóirí leasa ghinearálta arna n-aithint ag an Aontas a chomhlíonadh go fírinneach nó an gá atá ann cearta agus saoirsí daoine eile a chosaint, mar a chumhdaítear in Airteagal 52(1) den Chairt, a chomhlíonadh go fírinneach. I gcás ina mbíonn faireachán agus anailís ghinearálta agus neamh-idirdhealaitheach ar chumarsáid na n-úsáideoirí uile lena mbaineann i gceist le bearta den sórt sin go buan, sáraítear leo an ceart chun rúndachta cumarsáide, mar a rialaigh an Chúirt Bhreithiúnais i gCásanna uamtha C-511/18, C-512/18 agus C-520/18 – La Quadrature et al.1a agus i gcásanna uamtha C-293/12 – Digital Rights Ireland agus C-594/12 – Seitlinger1b.

 

_________________

 

1a  ECLI:EU:C:2020:791.

 

1b ECLI:EU:C:2014:238

Leasú  8

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 6

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(6) Go dtí an 20 Nollaig 2020, is le Rialachán (AE) 2016/679 a rialaítear an phróiseáil sonraí ag soláthraithe seirbhísí cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir trí bhíthin bearta deonacha chun mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne a bhrath agus a thuairisciú agus chun ábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí a bhaint.

(6) Is le Rialachán (AE) 2016/679 a rialaítear an phróiseáil sonraí ag soláthraithe seirbhísí cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir trí bhíthin bearta deonacha chun mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne a bhrath agus a thuairisciú agus chun ábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí ar líne a bhaint. Níl éifeacht dhíreach ag Treoir (AE) 2018/1972 ar sholáthraithe seirbhísí cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir.

Leasú  9

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 7

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(7) Níl aon fhoráil shonrach i dTreoir 2002/58/CE a bhaineann leis an bpróiseáil sonraí pearsanta agus sonraí eile i ndáil le soláthair seirbhísí cumarsáide leictreonaí chun mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne a bhrath agus a thuairisciú agus chun ábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí a bhaint. Mar sin féin, de bhun Airteagal 15(1) de Threoir 2002/58/CE, féadfaidh na Ballstáit bearta reachtaíochta a ghlacadh chun srianadh a dhéanamh ar raon feidhme na gceart agus na n-oibleagáidí dá bhforáiltear, inter alia, in Airteagail 5 agus 6 den Treoir sin, a bhaineann le rúndacht na cumarsáide agus sonraí tráchta, chun cionta coiriúla a bhaineann le mí-úsáid ghnéasach leanaí a chosc, a imscrúdú, a bhrath agus a ionchúiseamh. In éagmais na mbeart reachtaíochta sin, agus go dtí go nglacfar creat dlíthiúil nua níos fadtéarmaí chun dul i ngleic le mí-úsáid ghnéasach leanaí go héifeachtach ar leibhéal an Aontais mar a fógraíodh sa Straitéis, ní bheadh aon bhonn dlíthiúil le haghaidh soláthraithe seirbhísí cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir chun leanúint de bheith ag brath mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne agus á tuairisciú agus de bheith ag baint ábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí ina seirbhísí ón 21 Nollaig 2020 ar aghaidh.

(7) Níl aon fhoráil shonrach i dTreoir 2002/58/CE a bhaineann leis an bpróiseáil sonraí pearsanta i ndáil le soláthar seirbhísí cumarsáide leictreonaí chun mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne a bhrath agus a thuairisciú agus chun ábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí a bhaint. Mar sin féin, de bhun Airteagal 15(1) de Threoir 2002/58/CE, féadfaidh na Ballstáit bearta reachtaíochta a ghlacadh chun srianadh a dhéanamh ar raon feidhme na gceart agus na n-oibleagáidí dá bhforáiltear, inter alia, in Airteagail 5 agus 6 den Treoir sin, a bhaineann le rúndacht na cumarsáide agus sonraí tráchta, chun cionta coiriúla a bhaineann le mí-úsáid ghnéasach leanaí a chosc, a imscrúdú, a bhrath agus a ionchúiseamh. In éagmais bearta reachtacha náisiúnta den sórt sin agus go dtí go nglacfar creat dlíthiúil fadtéarmach chun dul i ngleic le mí-úsáid ghnéasach leanaí ar leibhéal an Aontais, ní féidir leis na bearta deonacha sin a dhéanann soláthraithe seirbhísí cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir a bheith ag brath a thuilleadh ar Airteagal 6 de Rialachán (AE) 2016/679 chun leanúint de mhí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne a bhrath agus a thuairisciú agus leanúint d’ábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí ar líne a bhaint seirbhísí tar éis an 21 Nollaig 2020. Ní dhéantar foráil sa Rialachán seo maidir le próiseáil sonraí pearsanta ag seirbhísí cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir chun mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne a bhrath agus a thuairisciú agus chun ábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí ar líne a bhaint dá seirbhísí agus chuige sin amháin, ach déantar foráil ann maidir le srian a chur ar chearta agus oibleagáidí áirithe a leagtar síos i dTreoir 2002/58/CE. Leagtar síos leis freisin coimircí breise nach mór do na soláthraithe seirbhísí cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir a urramú más mian leo brath ar an Rialachán seo.

Leasú  10

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 7 a

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(7a) Ba cheart a mheas i gcónaí gurb ionann próiseáil íomhánna agus físeán chun críocha an Rialacháin seo agus próiseáil catagóirí speisialta sonraí pearsanta faoi Airteagal 9 de Rialachán (AE) 2016/679 toisc gur sonraí bithmhéadracha iad íomhánna agus físeáin a phróiseáiltear trí mhodhanna teicniúla sonracha lenar féidir duine nádúrtha a shainaithint nó a fhíordheimhniú go huathúil.

Leasú  11

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 8

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(8) Dá bhrí sin, déantar foráil sa Rialachán sin maidir le maolú sealadach ar Airteagal 5(1) agus Airteagal 6 de Threoir 2002/58/CE, lena gcosnaítear rúndacht na cumarsáide agus sonraí tráchta. Ós rud é gur glacadh Treoir 2002/58/CE ar bhonn Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, is iomchuí an Rialachán seo a ghlacadh faoin mbunús dlí céanna. De bhreis air sin, níor ghlac na Ballstáit uile na bearta reachtaíochta ar an leibhéal náisiúnta chun raon feidhme na gceart agus na n-oibleagáidí dá bhforáiltear sna forálacha sin i gcomhréir le hAirteagal 15(1) de Threoir 2002/58/CE a shrianadh, agus, má ghlactar na bearta sin, tá baol suntasach ilroinnte ann is dóigh a mbeidh tionchar diúltach aici ar an margadh inmheánach.

(8) Dá bhrí sin, déantar foráil sa Rialachán seo maidir le srianadh sealadach ar Airteagail 5(1) agus ar Airteagal 6(1) de Threoir 2002/58/CE, lena gcosnaítear rúndacht na cumarsáide agus sonraí tráchta. Bearta deonacha arna gcur i bhfeidhm ag soláthraithe a thairgeann seirbhísí cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir san Aontas chun mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne a bhrath agus a thuairisciú agus chun ábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí ar líne a bhrath, a bhaint agus a thuairisciú agus chuige sin amháin, tagann siad, dá bhrí sin, chun bheith faoi réir na gcoimircí agus na gcoinníollacha a leagtar amach sa Rialachán seo agus i Rialachán (AE) 2016/679.  Ós rud é gur glacadh Treoir 2002/58/CE ar bhonn Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, is iomchuí an Rialachán seo a ghlacadh faoin mbunús dlí céanna. I gcás ina nglacfaidh na Ballstáit bearta reachtacha ar an leibhéal náisiúnta chun raon feidhme na gceart agus na n-oibleagáidí dá bhforáiltear sna forálacha sin i gcomhréir le hAirteagal 15(1) de Threoir 2002/58/CE a shrianadh ba cheart dóibh Rialachán (AE) 2016/679, agus go háirithe Airteagal 23 de, a urramú.

Leasú  12

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 9

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(9) Ós rud é go gcáilíonn cumarsáid leictreonach a bhaineann le daoine nádúrtha mar shonraí pearsanta de ghnáth, ba cheart an Rialachán seo a bhunú ar Airteagal 16 den Chonradh chomh maith, lena dtugtar bunús dlí ar leith chun rialacha a ghlacadh a bhaineann le cosaint daoine aonair maidir leis an bpróiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí an Aontais agus ag na Ballstáit nuair a bhíonn gníomhaíochtaí a thagann faoi raon feidhme dhlí an Aontais á ndéanamh acu, agus rialacha a bhaineann le saorghluaiseacht na sonraí sin.

(9) Ós rud é go gcáilíonn sonraí a bhaineann le cumarsáid leictreonach a bhaineann le daoine nádúrtha mar shonraí pearsanta i gcónaí, ba cheart an Rialachán seo a bhunú ar Airteagal 16 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh chomh maith, ar Rialachán é lena dtugtar bunús dlí ar leith chun rialacha a ghlacadh ar rialacha iad a bhaineann le cosaint daoine aonair maidir le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí an Aontais agus ag na Ballstáit nuair a bhíonn gníomhaíochtaí a thagann faoi raon feidhme dhlí an Aontais á ndéanamh acu, agus rialacha a bhaineann le saorghluaiseacht na sonraí sin.

Leasú  13

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 10

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(10) Maidir leis an bpróiseáil sonraí pearsanta i ndáil le soláthar seirbhísí cumarsáide leictreonaí ag soláthraithe seirbhísí cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir d'aon toisc chun mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne a bhrath agus a thuairisciú agus ábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí a bhaint a mhéid a thagann an phróiseáil sin faoi raon feidhme an mhaolaithe dá bhforáiltear faoin Rialachán seo, tá feidhm ag Rialachán (AE) 2016/679 maidir léi, lena n-áirítear an ceanglas measúnú a dhéanamh ar thionchar na n-oibríochtaí próiseála atá beartaithe i gcás inarb iomchuí de bhun Airteagal 35 den Rialachán sin sula gcuirtear in úsáid na teicneolaíochtaí lena mbaineann.

(10) Maidir le próiseáil sonraí pearsanta i ndáil le soláthar seirbhísí cumarsáide leictreonaí ag soláthraithe seirbhísí cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir chun mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne a bhrath agus a thuairisciú agus ábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí ar líne a bhaint, agus chuige sin amháin, a mhéid a thagann an phróiseáil sin faoi raon feidhme an tsriain dá bhforáiltear leis an Rialachán seo, tá feidhm ag Rialachán (AE) 2016/679 maidir leis an bpróiseáil sin, lena n-áirítear ach gan bheith teoranta dóibh, a fhorálacha maidir le prionsabail a bhaineann le próiseáil sonraí pearsanta (Airteagal 5), dleathacht na próiseála (Airteagal 6), catagóirí speisialta sonraí pearsanta a phróiseáil (Airteagal 9), srianta (Airteagal 23), slándáil na próiseála (Airteagal 32), sonraí pearsanta a aistriú chuig tríú tíortha nó chuig eagraíochtaí idirnáisiúnta (Caibidil V), údaráis mhaoirseachta neamhspleácha (Caibidil VI), comhar agus comhsheasmhacht (Caibidil VII) agus leigheasanna, dliteanas agus pionóis (Caibidil VIII), mar aon leis an gceanglas measúnú a dhéanamh ar thionchar na n-oibríochtaí próiseála atá beartaithe i gcás inarb iomchuí de bhun Airteagal 35 den Rialachán sin sula gcuirtear in úsáid aon teicneolaíochtaí lena mbaineann agus an ceanglas de bhun Airteagal 36 de dul i gcomhairle leis an údarás maoirseachta lena mbaineann sula ndéantar iad a phróiseáil, nó i gcás teicneolaíochtaí lena ndéantar anailís ar shonraí tráchta nó inneachair chun cásanna féideartha de shirtheoireacht leanaí a shainaithint, údarú roimh ré ag na húdaráis mhaoirseachta.

Leasú  14

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 11

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(11) Ós rud é gurb é an t-aon chuspóir amháin atá ag an Rialachán seo leanúint de ghníomhaíochtaí áirithe atá ann cheana a chumasú, gníomhaíochtaí a bhfuil sé d'aidhm acu mí-úsáid ghnéasach leanaí a chomhrac, ba cheart an maolú dá bhforáiltear sa Rialachán seo a bheith teoranta don teicneolaíocht sheanbhunaithe a úsáideann soláthraithe seirbhísí cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir go rialta chun mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne a bhrath agus a thuairisciú agus chun ábhar mí-úsáide gnéasaí ar líne a bhaint roimh theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo. Sa tagairt don teicneolaíocht, áirítear, i gcás inar gá, aon athbhreithniú daonna a bhaineann go díreach le húsáid na teicneolaíochta agus le maoirseacht a dhéanamh ar úsáid na teicneolaíochta. Dá bhrí sin, ba cheart úsáid na teicneolaíochta lena mbaineann a bheith coitianta sa tionscal, ach san am céanna nach mbeadh ceanglas ar na soláthraithe uile an teicneolaíocht a úsáid agus nach mbeadh bac ar thuilleadh forbartha ar an teicneolaíocht ar bhealach a chuidíonn leis an bpríobháideachas. Maidir leis sin, soláthraí ar leith a fhéachann le braith ar an maolú sin, ba cheart é a bheith neamhábhartha cé acu an bhfuil an teicneolaíocht sin in úsáid aige cheana nó nach bhfuil ar dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo. Ba cheart na cineálacha teicneolaíochtaí a úsáidtear a bheith ar na cinn is lú a chuireann isteach ar an bpríobháideachas i gcomhréir leis an úrscothacht sa tionscadal agus níor cheart scagadh córasach agus scanadh teachtaireachtaí ina bhfuil téacs a áireamh ach breathnú ar theachtaireachtaí sonracha amháin i gcás gnéithe nithiúla amhrais faoi mhí-úsáid ghnéasach leanaí.

(11) Ós rud é gurb é is aidhm don Rialachán seo leanúint de ghníomhaíochtaí áirithe atá ann cheana a bhfuil sé d’aidhm acu ábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí ar líne a bhrath, a thuairisciú agus a bhaint agus mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne a bhrath agus a thuairisciú ar gníomhaíochtaí iad lena gcomhlíontar Rialachán (AE) 2016/679, ba cheart an srian dá bhforáiltear sa Rialachán seo a theorannú do theicneolaíocht a bhí faoi réir comhairliúchán roimh ré i gcomhréir le hAirteagal 36 de Rialachán (AE) 2016/679 nó, i gcás ina gceanglaítear sin leis an Rialachán seo, réamhúdarú ó údarás maoirseachta náisiúnta, teicneolaíocht a úsáidtear go rialta ag seirbhísí cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir chun mí-úsáid ghnéasach leanaí a bhrath agus a thuairisciú agus chuige sin amháin. Sa tagairt don teicneolaíocht, áirítear aon athbhreithniú daonna a bhaineann go díreach le húsáid na teicneolaíochta agus le maoirseacht a dhéanamh ar fheidhmiú na teicneolaíochta d’fhonn cur isteach neamhriachtanach agus díréireach ar chearta bunúsacha a sheachaint. Dá bhrí sin, ba cheart úsáid na teicneolaíochta lena mbaineann a bheith coitianta sa tionscal, ach san am céanna nach mbeadh ceanglas ar na soláthraithe uile an teicneolaíocht a úsáid agus nach mbeadh bac ar thuilleadh forbartha ar an teicneolaíocht ar bhealach lena gcuidítear leis an bpríobháideachas. Maidir leis sin, soláthraí ar leith a fhéachann le brath ar an srian dá bhforáiltear sa Rialachán seo, ba cheart é a bheith neamhábhartha cé acu an bhfuil an teicneolaíocht sin in úsáid aige cheana nó nach bhfuil ar dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo. Ba cheart na cineálacha teicneolaíochtaí a úsáidtear a bheith ar na cinn is lú lena gcuirtear isteach ar an bpríobháideachas i gcomhréir leis an úrscothacht sa tionscal. Ba cheart na cineálacha teicneolaíochtaí a úsáidtear a bheith ar na cinn is lú lena gcuirtear isteach ar an bpríobháideachas i gcomhréir leis an úrscothacht sa tionscal agus níor cheart úsáid a bhaint astu chun cumarsáidí a bhfuil téacs iontu a scagadh nó a scanadh go córasach ach chun cumarsáidí sonracha a scrúdú i gcás ina bhfuil gnéithe nithiúla amhrais ann i dtaobh mí-úsáid ghnéasach leanaí. Go feadh an mhéid a úsáidtear iad chun cumarsáidí a bhfuil téacs iontu a scanadh, níor cheart teicneolaíochtaí a bheith in ann substaint an inneachair a thuiscint agus níor cheart dóibh ach patrúin, lena léirítear mí-úsáid ghnéasach fhéideartha leanaí ar líne, a bhrath.

Leasú  15

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 13

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(13) Na sonraí pearsanta agus na sonraí eile a úsáidtear nuair a dhéantar na gníomhaíochtaí a chumhdaítear leis an maolú a leagtar amach sa Rialachán seo, chomh maith leis an tréimhse lena linn a choinnítear na sonraí ina dhiaidh sin i gcás torthaí deimhneacha, ba cheart sin uile a íoslaghdú chun a áirithiú go mbeidh an maolú fós teoranta don mhéid a bhfuil géarghá leis.

(13) Na sonraí pearsanta agus na sonraí eile a úsáidtear nuair a dhéantar na gníomhaíochtaí a chumhdaítear leis an srian dá bhforáiltear sa Rialachán seo, chomh maith leis an tréimhse a gcoinnítear lena linn na sonraí agus toradh aon phróiseála a dhéantar ar na sonraí sin ina dhiaidh sin i gcás torthaí deimhneacha, ba cheart iad a íoslaghdú don mhéid a bhfuil géarghá leis chun a áirithiú go mbeidh an cur isteach ar rúndacht na gcumarsáidí chomh teoranta agus is féidir.

Leasú  16

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 14

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(14) Chun trédhearcacht agus cuntasacht a áirithiú i leith na ngníomhaíochtaí a ndéantar de bhun an mhaolaithe, ba cheart do na soláthraithe tuarascálacha a fhoilsiú uair sa bhliain ar an bpróiseáil a thagann faoi raon feidhme an Rialacháin seo, lena n-áirítear cineál agus líon na sonraí a phróiseáiltear, líon na gcásanna a shainaithnítear, na bearta a chuirtear i bhfeidhm chun na príomhtháscairí a fheabhsú, líon agus cóimheasa earráidí (bréagdheimhneacha) na dteicneolaíochtaí éagsúla a chuirtear in úsáid, na bearta a chuirtear i bhfeidhm chun an ráta earráide a theorannú agus an ráta earráide a bhaintear amach leo, an polasaí coinneála agus na coimircí cosanta sonraí a chuirtear i bhfeidhm.

(14) Chun trédhearcacht agus cuntasacht a áirithiú i leith na ngníomhaíochtaí a ndéantar de bhun an tsriain, dá bhforáiltear leis an Rialachán seo, ba cheart do sholáthraithe seirbhíse cumarsáide idirphearsanta tuarascálacha a fhoilsiú agus a thíolacadh faoin ... [laistigh de shé mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo], agus ar bhonn bliantúil ina dhiaidh sin, ar an bpróiseáil a thagann faoi raon feidhme an Rialacháin seo, lena n-áirítear cineál agus líon na sonraí arna bpróiseáil, an foras a bhfuiltear ag brath air chun sonraí pearsanta a aistriú de bhun Airteagal 6 de Rialachán (AE) 2016/679, an foras a bhfuiltear ag brath air chun sonraí pearsanta a aistriú lasmuigh den Aontas de bhun Chaibidil V de Rialachán (AE) 2016/679, i gcás inarb infheidhme, líon na gcásanna arna sainaithint, líon na gcásanna inar thaisc úsáideoir gearán leis an sásra sásaimh inmheánach nó le húdarás breithiúnach agus toradh na n-imeachtaí sin, na bearta arna gcur i bhfeidhm chun na príomhtháscairí a roghnú agus a fheabhsú, líon agus cóimheasa earráidí (bréagdheimhnigh) na dteicneolaíochtaí éagsúla arna gcur in úsáid, na bearta arna gcur i bhfeidhm chun an ráta earráidí a theorannú agus an ráta earráidí arna bhaint amach, an beartas coinneála agus na coimircí cosanta sonraí arna gcur i bhfeidhm de bhun Rialachán (AE) 2016/679. Ba cheart do sholáthraithe a dtuarascálacha a chur faoi bhráid na n-údarás maoirseachta freisin i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679.

Leasú  17

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 14 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(14a) Chun tacú leis na húdaráis mhaoirseachta fhreagracha an cúram atá orthu a chomhlíonadh, ba cheart don Choimisiún a iarraidh ar an mBord Eorpach um Chosaint Sonraí treoirlínte a eisiúint maidir le comhlíonadh Rialachán (AE) 2016/679 i dtaca leis an bpróiseáil a thagann faoi raon feidhme an tsriain a leagtar síos sa Rialachán seo. Ba cheart do na treoirlínte sin cabhrú, go háirithe, leis na húdaráis mhaoirseachta comhairle a chur ar fáil faoi chuimsiú an nós imeachta réamhchomhairliúcháin a leagtar amach in Airteagal 36 de Rialachán (AE) 2016/679, a bheidh le déanamh nuair a bheidh measúnú á dhéanamh an teicneolaíocht úrscothach an teicneolaíocht sheanbhunaithe nó an teicneolaíocht nua a bheidh le húsáid, an í an ceann is lú í lena gcuirtear isteach ar an bpríobháideachas, agus an leor an bunús dlí ar bhfuil sí á hoibriú faoi Rialachán (AE) 2016/679.

Leasú  18

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 15

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(15) Ba cheart an Rialachán seo teacht i bhfeidhm an tríú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, chun a áirithiú go mbeidh sé infheidhme amhail ón 21 Nollaig 2020.

scriosta

Leasú  19

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 16

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(16) Leis an Rialachán seo sriantar an ceart chun chosaint rúndacht na cumarsáide agus is maolú é ar an gcinneadh a glacadh i dTreoir (AE) 2018/1972 seirbhísí cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir a chur faoi réir na rialacha céanna leis na seirbhísí cumarsáide leictreonaí eile uile i dtaca leis an bpríobháideachas. Dá bhrí sin, ba cheart tréimhse feidhme an Rialacháin a theorannú go dtí an 31 2025, is é sin le rá go ceann tréimhse ama a bhfuil gá réasúnach léi chun creat dlíthiúil fadtéarmach nua a ghlacadh, creat ag a mbeidh coimircí níos mionléirithe. I gcás ina nglactar an reachtaíocht fhadtéarmach agus ina dtiocfaidh sí i bhfeidhm roimh an dáta sin, ba cheart an reachtaíocht sin a bheith aisghairthe leis Rialachán seo.

(16) Leis an Rialachán seo, cuirtear srian ar an gceart cosaint a thabhairt do rúndacht cumarsáidí a dhéanann seirbhísí cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir chun ábhar a bhaineann le mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne a bhrath agus a bhaint agus chun é a thuairisciú d’údaráis forfheidhmithe dlí agus d’eagraíochtaí atá ag gníomhú ar mhaithe le leas an phobail i gcoinne mí-úsáid ghnéasach leanaí agus chun mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne a bhrath nó a thuairisciú d’údaráis forfheidhmithe dlí, agus chuige sin amháin. Ba cheart, dá bhrí sin, tréimhse chur i bhfeidhm an Rialacháin seo a theorannú go dtí an 31 Nollaig 2022. I gcás ina nglactar an reachtaíocht fhadtéarmach agus ina dtiocfaidh sí i bhfeidhm roimh an dáta sin, ba cheart an Rialachán seo a aisghairm leis an reachtaíocht sin.

Leasú  

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 17 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(17a) Ba cheart gurbh ionann na húdaráis mhaoirseachta atá freagrach as faireachán a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an Rialacháin seo agus na húdaráis mhaoirseachta neamhspleácha arna n-ainmniú de bhun Chaibidil VI de Rialachán (AE) 2016/679.

Leasú  21

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 17 b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(17b) Is uirlis thábhachtach é criptiú inn ar inn chun cumarsáid shlán agus rúnda úsáideoirí a ráthú, lena n-áirítear cumarsáid leanaí. D’fhéadfadh tríú páirtithe mailíseacha mí-úsáid a bhaint as aon lagú ar chriptiú. Níor cheart, dá bhrí sin, aon ní sa Rialachán seo a léirmhíniú mar ní lena gcuirtear toirmeasc nó lena ndéantar lagú ar chriptiú inn ar inn.

Leasú  22

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 17 c (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(17c) Is ceart bunúsach a ráthaítear faoi Airteagal 7 den Chairt é an ceart go n-urramófaí an saol príobháideach agus saol an teaghlaigh, lena n-áirítear rúndacht cumarsáide. Dá bhrí sin, is réamhriachtanas é freisin chun go mbeidh cumarsáid shlán idir íospartaigh mí-úsáide gnéasaí leanaí agus duine fásta iontaofa nó eagraíochtaí atá gníomhach sa chomhrac i gcoinne mí-úsáid ghnéasach leanaí, agus sa chumarsáid idir íospartaigh agus a ndlíodóirí.

Leasú  23

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 17 d (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(17d) Ba cheart gach cumarsáid idir cosantóir nó duine ciontaithe agus a dhlíodóir nó a dlíodóir a chosaint, chun na cearta bunúsacha chun leighis éifeachtaigh agus chun trialach córa de bhun Airteagal 47 den Chairt a ráthú chomh maith leis an gceart chun toimhde na neamhchiontachta agus an ceart chun cosanta de bhun Airteagal 48 den Chairt sin a ráthú.

Leasú  24

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 18

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(18) Is é cuspóir an Rialacháin seo maolú sealadach a chruthú ar fhorálacha áirithe de Threoir 2002/58/CE gan ilroinnt sa Mhargadh Inmheánach a chruthú. Thairis sin, is é is dóichí nach nglacfaí reachtaíocht náisiúnta in am sna Ballstáit uile. Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit an cuspóir sin a ghnóthú go leordhóthanach agus, gur fearr is féidir é a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta mar a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a ghnóthú. Leis an Rialachán seo tugtar isteach maolú atá sealadach agus a bhfuil teorainn dhocht aige ar infheidhmeacht Airteagal 5(1) agus Airteagal 6 de Threoir 2002/58/CE, mar aon le sraith coimircí chun a áirithiú nach dtéann sé thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí a leagtar síos a ghnóthú.

(18) Is é cuspóir an Rialacháin seo srian a chruthú ar fhorálacha sonracha de Threoir 2002/58/CE gan ilroinnt sa Mhargadh Inmheánach a chruthú. Thairis sin, is é is dóichí nach nglacfaí reachtaíocht náisiúnta in am sna Ballstáit uile. Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit an cuspóir sin a ghnóthú go leordhóthanach agus, gur fearr is féidir é a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta mar a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a ghnóthú. Leis an Rialachán seo tugtar isteach srian atá sealadach agus a bhfuil teorainn dhocht air ar infheidhmeacht Airteagail 5(1) agus 6(1) de Threoir 2002/58/CE, mar aon le sraith coimircí chun a áirithiú nach dtéann sé thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí a leagtar síos a ghnóthú.

Leasú  25

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 19

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(19) Chuathas i gcomhairle leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí i gcomhréir le hAirteagal 42(1) de Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle7 agus thug sé a thuairim uaidh an […],

19) Chuathas i gcomhairle leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí i gcomhréir le hAirteagal 42(1) de Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle7 agus thug sé a thuairim uaidh an 10 Samhain 2020,

Leasú  26

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Airteagal 1

Airteagal 1

Ábhar

Ábhar

Sa Rialachán seo leagtar síos rialacha sealadacha agus teoranta go docht lena maolaítear ar oibleagáidí áirithe a leagtar síos i dTreoir 2002/58/CE, nach bhfuil de chuspóir leo acu soláthraithe seirbhísí cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir a chumasú chun leanúint de bheith ag úsáid teicneolaíochtaí chun sonraí pearsanta agus sonraí eile a phróiseáil a mhéid is gá chun mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne a bhrath agus a thuairisciú agus chun ábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí ar líne a bhaint ar a seirbhísí.

Leis an Rialachán seo, leagtar síos rialacha sealadacha teoranta lena gcuirtear srian ar chearta agus oibleagáidí áirithe a leagtar síos i dTreoir 2002/58/CE, agus é de chuspóir aonair acu go mbeidh soláthraithe seirbhísí cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir in ann leanúint d’úsáid a bhaint as na cearta agus na hoibleagáidí a leagtar síos i Rialachán (AE) 2016/679, agus na cearta agus na hoibleagáidí a leagtar síos i Rialachán (AE) 2016/679 á n-urramú ina n-iomláine, trí úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí sonracha, eadhon úsáid a bhaint as síniú digiteach uathúil neamh-intiontaithe (‘hais’) agus úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí lena ndéantar anailís ar shonraí tráchta nó inneachair chun sonraí pearsanta a phróiseáil go feadh an mhéid is géarghá chun mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne a bhrath agus a thuairisciú agus ábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí ar líne ar a gcuid seirbhísí a bhaint agus chuige sin amháin.

Leasú  27

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Airteagal 2

Airteagal 2

Sainmhínithe

Sainmhínithe

Chun críoch an Rialacháin seo, tá feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

Chun críche an Rialacháin seo, tá feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(1) ciallaíonn “seirbhís cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir” seirbhís mar a shainmhínítear í in Airteagal 2(7) de Threoir (AE) 2018/1972;

(1) ciallaíonn ‘seirbhís cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir’ seirbhís cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir mar a shainmhínítear í in Airteagal 2(7) de Threoir (AE) 2018/1972;

(2) ciallaíonn “mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne”:

(2) ciallaíonn ‘ábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí ar líne’:

(a) ábhar ar pornagrafaíocht leanaí é mar a shainmhínítear in Airteagal 2, pointe (c) de Threoir 2011/93/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle;

(a) ‘pornagrafaíocht leanaí’ mar a shainmhínítear in Airteagal 2, pointe (c) de Threoir 2011/93/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle;

(b) sirtheoireacht leanaí chun dul i mbun gníomhaíochtaí gnéasacha le leanbh nó chun pornagrafaíocht leanaí a sholáthar trí aon cheann de na bealaí seo a leanas:

 

(i) an leanbh a mhealladh trí bhronntanais nó buntáistí eile a thairiscint;

 

(ii) iarmhairt dhiúltach a bhagairt ar an leanbh is dócha a mbeadh tionchar suntasach i gceist léi don leanbh;

 

(iii) ábhar pornagrafach a chur i láthair an linbh nó iad a chur ar fáil don leanbh.

 

(c)”léiriú pornagrafach” mar a shainmhínítear in Airteagal 2(e) de Threoir 2011/93/AE.

(c) ‘taibhiú pornagrafach’ mar a shainmhínítear in Airteagal 2, pointe (e), de Threoir 2011/93/AE;

 

(2a) ciallaíonn ‘sirtheoireacht leanaí’ aon iompar intinneach ar cion coiriúil é faoi Airteagal 6 de Threoir 2011/93/CE;

 

(2b) ciallaíonn ‘mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne’ ‘ábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí ar líne’ agus ‘sirtheoireacht leanaí’;

 

(2c) ciallaíonn ‘amas dearfach ar ábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí ar líne’ meaitseáil a eascraíonn as comparáid idir íomhá nó físeán agus ‘hais’ ó bhunachar sonraí ina bhfuil ábhar fíoraithe mí-úsáide gnéasaí leanaí ar líne agus atá á choimeád ag eagraíocht atá aitheanta ag an gCoimisiún de bhun Airteagal 3f den Rialachán seo.

Leasú  28

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Airteagal 3

Airteagal 3

Raon feidhme an mhaolaithe

Raon feidhme an tsriain

Ní bheidh feidhm ag na hoibleagáidí sonracha a leagtar amach in Airteagal 5(1) agus Airteagal 6 de Threoir 2002/58/CE maidir le sonraí pearsanta agus sonraí eile a phróiseáil i ndáil le soláthair seirbhísí cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir a bhfuil géarghá leo chun teicneolaíocht a úsáid chun ábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí a bhaint agus chun mí-úsáid ghnéasach a bhrath nó a thuairisciú d'údaráis forfheidhmithe an dlí agus d'eagraíochtaí a ghníomhaíonn ar mhaithe le leas an phobail in aghaidh mí-úsáid ghnéasach leanaí, agus chun na gcríoch sin amháin, ar na coinníollacha seo a leanas:

1. Déanfar na cearta agus na hoibleagáidí sonracha a leagtar amach in Airteagal 5(1) agus in Airteagal 6(1) de Threoir 2002/58/CE a shrianadh maidir le rúndacht cumarsáide lena ngabhann próiseáil sonraí pearsanta i dtaca le soláthar seirbhísí cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir ar choinníoll go bhfuil géarghá leis an srian sin chun teicneolaíocht shonrach a úsáid chun mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne a bhrath agus a bhaint agus chun í a thuairisciú d’údaráis forfheidhmithe dlí agus d’eagraíochtaí atá ag gníomhú ar mhaithe le leas an phobail agus chun mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne a bhrath agus a thuairisciú d’údaráis forfheidhmithe dlí, agus chuige sin amháin, ar na coinníollacha seo a leanas:

(a) tá an phróiseáil comhréireach agus teoranta do theicneolaíochtaí seanbhunaithe, teicneolaíochtaí a úsáideann soláthraithe seirbhísí cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir go rialta chun na críche sin roimh theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo agus atá i gcomhréir leis an úrscothacht a úsáidtear sa tionscadal agus ar na cinn is lú a chuireann isteach ar an bpríobháideachas;

(a) tá an phróiseáil comhréireach agus teoranta do theicneolaíochtaí seanbhunaithe a úsáideann soláthraithe seirbhísí cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir go rialta chun na críche sin amháin agus ar choinníoll go gcomhlíontar leis na teicneolaíochtaí gach ceann de na coinníollacha seo a leanas:

 

(i) tá siad i gcomhréir leis an úrscothacht atá in úsáid sa tionscal agus is iad na teicneolaíochtaí is lú iad lena gcuirtear isteach ar phríobháideachas, lena n-áirítear maidir le prionsabal na cosanta sonraí trí dhearadh agus trí réamhshocrú mar a leagtar síos in Airteagal 25 de Rialachán (AE) 2016/679, agus, go feadh an mhéid a úsáidtear iad chun cumarsáidí a bhfuil téacs iontu a scanadh, ní féidir leo substaint an ábhair a thuiscint agus ní dhéantar leo ach patrúin a bhrath, lena dtugtar le fios go bhféadfadh mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne a bheith ann;

 

(ii) rinneadh réamh-mheasúnú tionchair ar chosaint sonraí de bhun Airteagal 35 de Rialachán (AE) 2016/679 agus nós imeachta réamhchomhairliúcháin de bhun Airteagal 36 de Rialachán (AE) 2016/679 i gcomhréir le hAirteagal 3a den Rialachán seo agus léiríodh iontu nach mbeadh ardriosca ann do chearta agus do shaoirsí daoine nádúrtha mar thoradh ar an bpróiseáil nó go ndearna an rialaitheoir bearta chun an riosca a mhaolú;

 

(iii) i gcás teicneolaíochtaí lena ndéantar anailís ar shonraí tráchta nó inneachair chun cásanna a d’fhéadfadh a bheith ina sirtheoireacht leanaí a shainaithint, thug na húdaráis mhaoirseachta réamhúdarú, tar éis an réamh-mheasúnaithe tionchair ar chosaint sonraí agus tar éis dul i gcomhairle leis an údarás maoirseachta;

 

(iv) tá an phróiseáil bunaithe ar Airteagal 6(1) de Rialachán (AE) 2016/679 ar choinníoll, gan dochar do Rialachán (AE) 2016/679, gur comhlíonadh na coinníollacha go léir a leagtar síos sa Rialachán seo;

 

(v) is iad na catagóirí sonraí pearsanta a bheidh le próiseáil le haghaidh gach oibríochta próiseála na sonraí inneachair, na sonraí tráchta gaolmhara chomh maith le sonraí pearsanta eile arna nginiúint tríd an bpróiseáil sin;

 

(vi) tá nósanna imeachta inmheánacha ann laistigh den tseirbhís cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir chun mí-úsáid, rochtain nó aistrithe neamhúdaraithe a chosc;

 

(vii) sonraítear go soiléir céannacht agus catagóirí an rialaitheora nó na rialaitheoirí;

 

(viii) áirithíonn soláthraí na seirbhísí cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir maoirseacht agus idirghabháil ag duine chun sonraí pearsanta a phróiseáil, agus ní chuirtear ‘amas dearfach ar ábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí ar líneʼ chuig údaráis nó eagraíochtaí forfheidhmithe dlí dá dtagraítear in Airteagal 3f den Rialachán seo gan deimhniú ó dhuine a fháil roimh ré;

 

(ix) áirithíonn soláthraí na seirbhísí cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir go ndéantar maoirseacht agus idirghabháil ag duine chun sonraí pearsanta a phróiseáil, agus ní sheoltar aon amhras réasúnaithe, bunaithe ar ghnéithe nithiúla, i dtaobh mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne, chuig údaráis forfheidhmithe dlí gan deimhniú ó dhuine a fháil roimh ré;

 

(x) tá nósanna imeachta agus sásraí sásaimh iomchuí i bhfeidhm chun a áirithiú gur féidir le daoine aonair gearáin a thaisceadh le soláthraí seirbhíse cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir laistigh d’achar ama réasúnta ionas gur féidir leis an úsáideoir a thuairimí nó a tuairimí a chur in iúl i gcomhréir le hAirteagal 3c;

 

(xi)  gan dochar don fhaisnéis dá bhforáiltear in Airgteagail 13 agus 14 de Rialachán (AE) 2016/679, cuirtear na daoine is ábhar do na sonraí ar an eolas maidir leis an srian le rúndacht a gcumarsáidí chun ábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí a bhaint agus chun ábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí a bhrath nó a thuairisciú agus chuige sin amháin, lena n-áirítear an fhéidearthacht go gcomhroinnfear sonraí pearsanta le húdaráis forfheidhmithe dlí agus le heagraíochtaí atá ag gníomhú ar mhaithe le leas an phobail i gcoinne mí-úsáid ghnéasach leanaí;

 

(xii) i gcás ‘amas dearfach ar ábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí’ nó amhras réasúnaithe, bunaithe ar ghnéithe nithiúla, i dtaobh mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne, tugtar an fhaisnéis seo a leanas do na daoine is ábhar do na sonraí, gan dochar don fhaisnéis dá bhforáiltear in Airteagail 13 agus 14 de Rialachán (AE) 2016/679, mura rud é go ndéanfaí dochar d’imscrúdú leanúnach dá ndéanfaí amhlaidh, agus sa chás sin féadfar moill a chur ar sholáthar na faisnéise sin go ceann tréimhse a bhfuil fíorghá léi agus cuirfear na daoine is ábhar do na sonraí ar an eolas gan mhoill tar éis an t-imscrúdú a chríochnú:

 

(a) na húdaráis inniúla forfheidhmithe dlí agus na heagraíochtaí atá ag gníomhú ar mhaithe le leas an phobail i gcoinne mí-úsáid ghnéasach leanaí a ndearnadh a sonraí pearsanta a chomhroinnt leo;

 

(b) na bealaí chun sásamh a fháil ó sholáthraí seirbhísí cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir; agus

 

(c) an fhéidearthacht gearán a thaisceadh leis an údarás inniúil maoirseachta agus leigheas breithiúnach a fháil, agus céannacht na n-údarás sin;

 

(xiii) níl aon chur isteach ar aon chumarsáid a chosnaítear le rúndacht ghairmiúil, amhail idir dochtúirí agus a n-othair, idir iriseoirí agus a bhfoinsí nó idir dlíodóirí agus a gcliaint;

 

(xiv) aon aistriú sonraí pearsanta chuig tríú tíortha nó chuig eagraíochtaí idirnáisiúnta, comhlíontar leis Caibidil V de Rialachán (AE) 2016/679;

(b) tá an teicneolaíocht a úsáidtear féin iontaofa go leor sa chaoi a dteorannaíonn sí a mhéid is féidir an ráta earráide i dtaca le hinneachar ina bhfuil mí-úsáid ghnéasach leanaí a bhrath, agus i gcás ina dtarlaíonn roinnt earráidí den sórt sin, go gceartaítear a n-iarmhairtí gan mhoill;

(b) tá an teicneolaíocht a úsáidtear chun ábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí ar líne a shainaithint iontaofa go leor inti féin sa mhéid is go gcuirtear teorainn léi leis an ráta earráidí i gcás ina sainaithnítear inneachar go mícheart mar inneachar ina léirítear mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne (“bréagdheimhnigh”) go dtí 1 in 50 billiún ar a mhéad i ndáil le hinneachar ina léirítear mí-úsáid ghnéasach leanaí a bhrath, agus i gcás ina dtarlaíonn earráidí ócáideacha den sórt sin, ceartaítear na hiarmhairtí a ghabhann leo gan mhoill;

 

(ba) tá an teicneolaíocht a úsáidtear chun sirtheoireacht leanaí a shainaithint iontaofa go leor inti féin sa mhéid is go gcuirtear teorainn léi go feadh an mhéid is mó is féidir leis an ráta earráidí i ndáil le hinneachar ina léirítear mí-úsáid ghnéasach leanaí a bhrath, agus i gcás ina dtarlaíonn earráidí ócáideacha den sórt sin, ceartaítear na hiarmhairtí a ghabhann leo gan mhoill;

(c) tá an teicneolaíocht a úsáidtear chun sirtheoireacht leanaí a bhrath teoranta do na príomhtháscairí ábhartha, amhail eochairfhocail agus tosca riosca arna sainaithint go hoibiachtúil amhail an difríocht aoise, gan dochar don cheart chun athbhreithnithe dhaonna;

(c) tá an teicneolaíocht a úsáidtear chun patrúin fhéideartha sirtheoireachta leanaí a bhrath teoranta d’úsáid na bpríomhtháscairí ábhartha agus do thosca riosca arna sainaithint go hoibiachtúil, gan dochar don cheart chun athbhreithnithe ag duine;

(d) tá an phróiseáil teoranta don mhéid a bhfuil géarghá leis chun mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne a bhrath agus a thuairisciú agus chun ábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí a bhaint agus, mura ndéantar mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne a bhrath agus a dhearbhú amhlaidh sna sonraí, go ndéantar iad a léirscriosadh láithreach;

(d) tá an phróiseáil a cheadaítear leis an srian dá bhforáiltear sa Rialachán seo teoranta don mhéid a bhfuil géarghá leis chun mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne a bhrath agus a thuairisciú agus chuige sin amháin agus chun ábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí ar líne a bhaint;

 

(da) i gcás nár braitheadh ná nár dearbhaíodh aon mhí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne, scriostar na sonraí inneachair uile, sonraí gaolmhara tráchta agus aon toradh a bhí ar phróiseáil na sonraí sin díreach i ndiaidh na próiseála;

 

(db) i gcás inar braitheadh agus inar deimhníodh mí-úsáid ghnéasach leanaí, déantar na sonraí inneachair, na sonraí gaolmhara tráchta agus na sonraí pearsanta atá fíorábhartha agus a ghintear tríd an bpróiseáil sin a choinneáil chun na gcríoch seo a leanas amháin agus go ceann na tréimhse a bhfuil géarghá léi agus go ceann na tréimhse sin amháin, ach in aon chás tráth nach faide ná trí mhí, agus ina dhiaidh sin scriostar iad láithreach agus go buan:

 

- chun iad a thuairisciú agus a aistriú, de bhun Threoir (AE) 2016/679, chuig na húdaráis inniúla forfheidhmithe dlí gan moill mhíchuí;

 

- chun iad a thuairisciú agus a aistriú, de bhun Rialachán (AE) 2016/679, chuig eagraíochtaí atá ag gníomhú ar mhaithe le leas an phobail i gcoinne mí-úsáid ghnéasach leanaí agus bunachar sonraí á n-oibriú acu de bhun Airteagal 3f den Rialachán seo;

 

- chun cuntas an úsáideora lena mbaineann a bhlocáil nó chun seirbhís arna tairiscint dó nó di a chur ar fionraí;

 

- maidir le sonraí pearsanta a shainaithnítear go hiontaofa mar ábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí ar líne, d’fhonn ‘hais’ a chruthú;

 

- chun sásamh a lorg ón soláthraí nó chun athbhreithniú riaracháin nó leigheasanna breithiúnacha a lorg;

(e) foilsíonn an soláthraí tuarascáil uair sa bhliain ar a phróiseáil bhainteach, lena n-áirítear cineál agus líon na sonraí a phróiseáiltear, líon na gcásanna a shainaithnítear, na bearta a chuirtear i bhfeidhm chun na príomhtháscairí a fheabhsú, líon agus cóimheasa earráidí (bréagdheimhneacha) na dteicneolaíochtaí éagsúla a chuirtear in úsáid, na bearta a chuirtear i bhfeidhm chun an ráta earráide a theorannú agus an ráta earráide a bhaintear amach leo, an polasaí coinneála agus na coimircí cosanta sonraí a chuirtear i bhfeidhm.

(e) déanann an soláthraí tuarascáil a fhoilsiú agus a chur faoi bhráid an údaráis maoirseachta i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679 agus faoi bhráid an Choimisiúin, faoin... [sé mhí tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo], agus go bliantúil ina dhiaidh sin, maidir le próiseáil sonraí pearsanta a cheadaítear leis an srian dá bhforáiltear sa Rialachán seo, lena n-áirítear cineál agus méideanna na sonraí arna bpróiseáil, an foras a bhfuiltear ag brath air don phróiseáil de bhun Airteagal 6 de Rialachán (AE) 2016/679, an foras dlí a bhfuiltear ag brath air don phróiseáil de bhun Chaibidil V de Rialachán (AE) 2016/679, an foras dlí a bhfuiltear ag brath air chun sonraí pearsanta a aistriú lasmuigh den Aontas de bhun Chaibidil V de Rialachán (AE) 2016/679 i gcás inarb infheidhme, líon na gcásanna arna sainaithint, líon na gcásanna ina ndearna úsáideoir gearán leis an sásra sásaimh inmheánaigh nó le húdarás breithiúnach agus toradh na n-imeachtaí sin, líon agus cóimheasa earráidí (bréagdheimhnigh) na dteicneolaíochtaí éagsúla arna gcur in úsáid, na bearta arna gcur i bhfeidhm chun an ráta earráide a theorannú agus an ráta earráide arna baint amach, an beartas coinneála agus na coimircí cosanta sonraí arna gcur i bhfeidhm de bhun Rialachán (AE) 2016/679;

Maidir le pointe (d), i gcás ina ndéantar mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne a bhrath agus a dheimhniú amhlaidh, féadfar na sonraí ábhartha a choinneáil chun na gcríoch seo a leanas amháin agus ar feadh na tréimhse is gá amháin:

 

- chun í a thuairisciú agus freagairt d'iarrataí comhréireacha ó údaráis forfheidhmithe dlí agus údaráis phoiblí ábhartha eile;

 

- chun cuntas an úsáideora lena mbaineann a bhlocáil;

 

- i ndáil le sonraí a shainaithnítear go hiontaofa mar phornagrafaíocht leanaí, chun síniú digiteach uathúil neamh-athintionaithe (“hais”) a chruthú.

 

 

(ea) tuairiscítear láithreach do na húdaráis náisiúnta inniúla forfheidhmithe dlí gach cás ina bhfuil amhras réasúnaithe agus fíoraithe ann i dtaobh mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne.

 

1a. Ní bheidh feidhm ag an Rialachán maidir le scanadh cumarsáidí fuaime.

Leasú  29

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 3 a

 

Oibleagáid maidir le réamh-mheasúnú tionchair ar chosaint sonraí agus réamhchomhairliúchán leis na húdaráis mhaoirseachta

 

1. Déanfaidh soláthraithe seirbhísí cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir, chun brath ar an srian dá bhforáiltear sa Rialachán seo, réamh-mheasúnú tionchair ar chosaint sonraí de bhun Airteagal 35 de Rialachán (AE) 2016/679 agus nós imeachta réamhchomhairliúcháin de bhun Airteagal 36 de.

 

2. Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh acmhainní leordhóthanacha ag na húdaráis mhaoirseachta le haghaidh réamh-mheasúnuithe tionchair ar chosaint sonraí agus le haghaidh nósanna imeachta réamhchomhairliúcháin, i gcomhréir leis na ceanglais a leagtar síos i Rialachán (AE) 2016/679.

 

Ní bheidh feidhm ag an Airteagal seo i gcás ina ndearnadh measúnú tionchair ar chosaint sonraí agus réamhchomhairliúchán leis na húdaráis mhaoirseachta roimh... [theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo] agus inar léiríodh leo nach mbeadh ardriosca do chearta agus saoirsí daoine nádúrtha mar thoradh ar an bpróiseáil nó go ndearna an rialaitheoir bearta chun an riosca a mhaolú.

Leasú  30

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 3b

 

Treoirlínte ón mBord Eorpach um Chosaint Sonraí

 

Faoin... [aon mhí amháin tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo], agus de bhun Airteagal 70 de Rialachán (AE) 2016/679, iarrfaidh an Coimisiún ar an mBord Eorpach um Chosaint Sonraí treoirlínte a eisiúint chun cúnamh a thabhairt do na húdaráis mhaoirseachta atá freagrach i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679 chun a mheas an gcomhlíontar Rialachán (AE) 2016/679 leis an bpróiseáil a thagann faoi raon feidhme an Rialacháin seo, i gcás na dteicneolaíochtaí atá ann cheana agus na dteicneolaíochtaí a bheidh ann amach anseo araon, arna n-úsáid chun mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne a chomhrac.

Leasú  31

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 c (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 3 c

 

An Sásra Gearán

 

Soláthraithe seirbhísí cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir a úsáideann teicneolaíochtaí chun sonraí pearsanta a phróiseáil chun mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne a bhrath agus a thuairisciú agus chun ábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí ar líne a bhrath agus a thuairisciú agus a bhaint, bunóidh siad sásra éifeachtach agus inrochtana lenar féidir le húsáideoirí a ndearnadh a n-inneachar a bhaint nó a thuairisciú d’údaráis forfheidhmithe dlí nó d’eagraíocht atá ag gníomhú ar mhaithe le leas an phobail i gcoinne mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne gearán a dhéanamh i gcoinne ghníomhaíocht an tsoláthraí lena mbaineann, i gcás nach mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne an t-ábhar a tuairiscíodh nó a baineadh i gcomhréir leis an Rialachán seo.

Leasú  32

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 d (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 3d

 

Leigheasanna éifeachtacha

 

Úsáideoirí a ndearnadh dochar dóibh de bharr úsáid teicneolaíochtaí sonracha chun sonraí pearsanta a phróiseáil chun mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne a bhrath agus a thuairisciú agus chun ábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí ar líne a bhaint de sheirbhísí seirbhísí cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir, beidh sé de cheart acu leigheas éifeachtach a fháil i gcás nach mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne an t-ábhar a tuairiscíodh nó a baineadh i gcomhréir leis an Rialachán seo. Cuirfidh na Ballstáit nósanna imeachta éifeachtacha i bhfeidhm chun an ceart sin a fheidhmiú, lena n-áirítear le haghaidh na gcásanna seo a leanas:

 

(i) rinneadh inneachar nó céannacht na n-úsáideoirí a thuairisciú d’eagraíocht atá ag gníomhú ar mhaithe le leas an phobail i gcoinne mí-úsáid ghnéasach leanaí nó d’údaráis forfheidhmithe dlí;

 

(ii) baineadh inneachar na n-úsáideoirí nó rinneadh a gcuntas a bhlocáil nó rinneadh seirbhís arna tairiscint dóibh a chur ar fionraí.

Leasú  33

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 e (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 3e

 

Na húdaráis mhaoirseachta

 

Is ionann na húdaráis mhaoirseachta atá freagrach as faireachán a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an Rialacháin seo agus na húdaráis mhaoirseachta neamhspleácha arna n-ainmniú de bhun Chaibidil VI de Rialachán (AE) 2016/679.

Leasú  34

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 f (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 3f

 

Clár poiblí eagraíochtaí atá ag gníomhú ar mhaithe le leas an phobail i gcoinne mí-úsáid ghnéasach leanaí

 

Faoin... [mí amháin ó dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo], bunóidh an Coimisiún clár poiblí eagraíochtaí atá ag gníomhú ar mhaithe le leas an phobail i gcoinne mí-úsáid ghnéasach leanaí lenar féidir le soláthraithe seirbhísí cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir sonraí pearsanta a chomhroinnt faoin Rialachán seo agus gan dochar do Chaibidil V de Rialachán (AE) 2016/679. Bunófar an clár poiblí sin de réir critéir thrédhearcacha agus oibiachtúla agus coimeádfar cothrom le dáta é.

Leasú  35

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 g (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 3g

 

Staidreamh

 

1. Faoin .... [sé mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin], agus ar bhonn bliantúil ina dhiaidh sin, cuirfidh na Ballstáit ar fáil go poiblí agus cuirfidh siad faoi bhráid an Choimisiúin tuarascálacha ina mbeidh staidreamh maidir leis na gnéithe uile seo a leanas:

 

(a) líon iomlán na dtuarascálacha ar mhí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne a braitheadh agus a sholáthair seirbhísí cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir agus eagraíochtaí atá ag gníomhú ar mhaithe le leas an phobail i gcoinne mí-úsáid ghnéasach leanaí do na húdaráis inniúla náisiúnta forfheidhmithe dlí, agus idirdhealú á dhéanamh ar líon absalóideach na gcásanna agus na cásanna sin a tuairiscíodh roinnt uaireanta agus cineál na seirbhísí cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir i gcás inar braitheadh mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne;

 

(b) líon na leanaí a sainaithníodh trí ghníomhaíochtaí de bhun Airteagal 3 den Rialachán seo, arna idirdhealú de réir inscne;

 

(c) líon na ndéantóirí coire a ionchúisíodh, tar éis iad a shainaithint tríd an teicneolaíocht;

 

(d) líon na ndéantóirí coire a ciontaíodh;

 

(e) líon na mbréagdheimhneach a tuairiscíodh;

 

(f) na teicneolaíochtaí a úsáideadh chun mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne a bhrath agus an céatadán díobh lena rannchuidíodh le mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne a bhrath; agus

 

(g) na soláthraithe seirbhísí cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir a thairgeann seirbhísí ar a gcríoch féin agus úsáid á baint acu as teicneolaíocht chun mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne a bhrath, a bhaint nó a thuairisciú.

 

2. Déanfaidh an Coimisiún an staidreamh dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo a chomhiomlánú agus cuirfidh sé san áireamh é nuair a bheidh athbhreithniú á dhéanamh ar an Rialachán seo, de bhun Airteagal 3h den Rialachán seo.

Leasú  36

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 h (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 3h

 

Athbhreithniú

 

1. Ar bhonn na dtuarascálacha dá bhforáiltear de bhun Airteagal 3(1), pointe (e), agus ar bhonn an staidrimh arna sholáthar de bhun Airteagal 3g, déanfaidh an Coimisiún, faoin... [dhá bhliain tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin], agus go bliantúil ina dhiaidh sin, athbhreithniú ar an Rialachán seo agus cuirfidh sé tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle.

 

2. Agus a athbhreithniú á sheoladh aige, tabharfaidh an Coimisiún aird ar leith ar na nithe seo a leanas:

 

(a) na coinníollacha uile a bhaineann le próiseáil sonraí pearsanta a liostaítear faoi Airteagal 3, pointe (a);

 

(b) comhréireacht an tsriain dá bhforáiltear sa Rialachán seo, lena n-áirítear measúnú ar an staidreamh arna thíolacadh ag na Ballstáit faoi Airteagal 3g;

 

(c) forbairtí sa dul chun cinn teicneolaíoch maidir leis na gníomhaíochtaí sin, agus a mhéid a fheabhsaítear cruinneas agus a laghdaítear bréagdheimhnigh de bharr na bhforbairtí sin.

Leasú  37

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 i (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 3i

 

Téarmaí agus coinníollacha

 

Gan dochar d’Airteagal 3(a), pointí (xi) agus (xii), déanfaidh soláthraithe seirbhísí cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir a úsáideann teicneolaíochtaí a thagann faoi raon feidhme an Rialacháin seo faisnéis shoiléir agus chuimsitheach a áireamh ina dtéarmaí agus ina gcoinníollacha maidir le feidhmiú na mbeart sin agus maidir leis an tionchar ar rúndacht cumarsáide na n-úsáideoirí.

Leasú  38

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Airteagal 4

Airteagal 4

Teacht i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm

Teacht i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an tríú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an tríú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 21 Nollaig 2020 go dtí an 31 2025.

Beidh feidhm aige ón 21 Nollaig 2020 go dtí an 31 Nollaig 2022.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.


 

RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Is sárú tromchúiseach ar chearta an duine agus ar chearta bunúsacha í mí-úsáid ghnéasach leanaí. Dá bhrí sin, is féidir bonn cirt a thabhairt leis an srian ar chearta bunúsacha maidir le rúndacht cumarsáide agus le cosaint sonraí pearsanta, ar choinníoll gur beart riachtanach agus comhréireach i sochaí dhaonlathach é srian den sórt sin agus go n-urramaítear leis bunbhrí na gceart bunúsach agus na saoirsí bunúsacha.

Chun ábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí a bhrath, a thuairisciú agus a bhaint, tá soláthraithe áirithe seirbhísí cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir ann faoi láthair a dhéanann cumarsáid amhail teachtaireachtaí (sonraí inneachair agus/nó meiteashonraí, i gcásanna áirithe, sonraí stairiúla) a scanadh ar bhonn deonach.

Tá sé mar aidhm ag an Rialachán atá beartaithe srian a chur ar an gceart chun rúndachta a chosaint ionas go bhféadfar leanúint leis na gníomhaíochtaí deonacha sin tar éis an 21 Nollaig 2020, dáta theacht i bhfeidhm an Chóid um Chumarsáid Leictreonach Eorpach, lena gcuirfí na soláthraithe sin faoi raon feidhme Threoir 2002/58/CE (ríomh-Phríobháideachas) agus, dá bhrí sin, lena gcuirfí oibleagáid orthu toiliú a iarraidh ar úsáideoirí sula ndéanfaí a gcumarsáid a scanadh.

Tá obair an Rapóirtéara agus Pharlaimint na hEorpa ar an Rialachán atá beartaithe tar éis éirí i bhfad níos casta mar gheall ar an mbrú ama a tháinig chun cinn toisc nár thíolaic an Coimisiún an togra seo go dtí an 10 Meán Fómhair 2020 (cé gur glacadh an Cód um Chumarsáid Leictreonach Eorpach cheana féin i mí na Nollag 2018). Ina theannta sin, níor chomhlíon an Coimisiún an oibleagáid atá air, faoin gcomhaontú maidir le Reachtóireacht Níos Fearr, Measúnú Tionchair a bheith ag gabháil leis an togra seo agus ní mian leis seasamh a ghlacadh i dtaobh an bhfuil cleachtais dheonacha reatha chun ábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí a bhrath agus a thuairisciú dlíthiúil iarbhír faoi dhlí an Aontais. Dá bhrí sin, ní ann d’fhaisnéis ríthábhachtach maidir leis an leibhéal cur isteach ar na cearta bunúsacha chun cosanta rúndachta cumarsáide agus chun cosanta sonraí pearsanta agus an dréacht-tuarascáil seo á hullmhú.

Áirítear an méid seo a leanas ar phríomhghnéithe na dréacht-tuarascála seo:

a) Breithnithe ginearálta

- Is uirlis thábhachtach é criptiú inn ar inn chun cumarsáid shlán agus rúnda úsáideoirí a ráthú, lena n-áirítear cumarsáid leanaí agus íospartach. Níor cheart aon ní sa Rialachán seo a léirmhíniú mar ní lena gcuirtear toirmeasc nó lagú ar chriptiú inn ar inn.

 

- Ní dhéantar foráil sa Rialachán atá beartaithe ann féin maidir le bunús dlí le haghaidh scanadh cumarsáide ag soláthraithe. Ina ionad sin, déantar foráil ann maidir le srian a chur ar chearta agus oibleagáidí áirithe a leagtar síos i dTreoir 2002/58/CE, agus leagtar síos leis coimircí breise nach mór do na soláthraithe a urramú más mian leo brath ar an Rialachán seo.

b) Soiléirithe ar raon feidhme an bhirt

- Níor cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo ach amháin maidir le físeáin nó íomhánna arna malartú trí sheirbhísí teachtaireachtaí nó ríomhphoist. Níor cheart feidhm a bheith aige maidir le scanadh téacs ná maidir le cumarsáid fuaime, a bheidh go hiomlán faoi réir fhorálacha na Treorach maidir le ríomh-Phríobháideachas.

- I bhfianaise a chineáil shealadaigh, ba cheart raon feidhme ábhartha an Rialacháin a theorannú don sainmhíniú bunaithe ar a dtugtar ‘pornagrafaíocht leanaí’ mar a shainmhínítear i dTreoir 2011/93/AE agus ‘taibhiú pornagrafach’ mar a shainmhínítear sa treoir chéanna.

- Ní gá don teicneolaíocht a bheith in úsáid roimh theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, ar choinníoll go gcomhlíontar léi na coinníollacha uile a leagtar amach sa Rialachán seo, chun go mbeidh an reachtaíocht slán i bhfad na haimsire.

c) Coimircí breise

- Ní mór do sholáthraithe seirbhísí cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir ar mian leo brath ar an Rialachán seo coinníollacha áirithe a chomhlíonadh. Áirítear orthu sin:

- réamh-mheasúnú tionchair éigeantach ar chosaint sonraí de bhun nós imeachta comhairliúcháin éigeantach, sula n-úsáidtear an teicneolaíocht mar a cheanglaítear le hAirteagail 35 agus 36 de RGCS;

- Airteagal 6(1) d) nó e) de Rialachán (AE) 2016/679 a úsáid mar bhunús dlí;

- áirithítear forbhreathnú agus idirghabháil ag duine i dtaca le haon phróiseáil ar shonraí pearsanta, agus ní sheoltar aon toradh dearfach chuig údaráis forfheidhmithe dlí ná chuig eagraíochtaí atá ag gníomhú ar mhaithe le leas an phobail gan athbhreithniú ag duine a dhéanamh roimh ré;

- tá nósanna imeachta iomchuí agus sásraí sásaimh iomchuí i bhfeidhm;

- ní chuirtear isteach ar aon chumarsáid a chosnaítear le rúndacht ghairmiúil;

- tá bunús dlí leormhaith ann le haghaidh aistrithe lasmuigh den Aontas, i gcomhréir le Caibidil V de RGCS;

- tá leigheasanna éifeachtacha arna gcur ar fáil ag na Ballstáit ar an leibhéal náisiúnta.

Ní mór na coinníollacha sin ar fad a chomhlíonadh chun comhréireacht an tsriain leis na cearta bunúsacha atá i gceist leis an ngníomhaíocht sin a áirithiú.

d) Clár poiblí eagraíochtaí atá ag gníomhú ar mhaithe le leas an phobail i gcoinne mí-úsáid ghnéasach leanaí

Ba cheart don Choimisiún clár poiblí a bhunú d’eagraíochtaí atá ag gníomhú ar mhaithe le leas an phobail i gcoinne mí-úsáid ghnéasach leanaí agus ar féidir le soláthraithe sonraí pearsanta a chomhroinnt leo.

e) Trédhearcacht fheabhsaithe

Ba cheart do na soláthraithe an chéad tuarascáil a fhoilsiú sé mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, agus ina dhiaidh sin ar bhonn bliantúil.

f) Teorainn ama ar an Rialachán atá beartaithe

Ba cheart tréimhse chur i bhfeidhm an Rialacháin seo a theorannú go dtí an 31 Nollaig 2022. I gcás ina nglacfar an reachtaíocht fhadtéarmach a bheidh ann amach anseo agus ina dtiocfaidh sí i bhfeidhm roimh an dáta sin, ba cheart an Rialachán seo a aisghairm leis an reachtaíocht sin.

 

Seasamh mionlaigh na nGlasach/SCE

(de bhun Riail 55(4))

Ní chosnaítear leanaí leis an togra ach fágtar leanaí agus daoine fásta dá bharr faoi lé rioscaí móra (amhail algartaim intleachta saorga ina marcáiltear go bréagach léirithe agus comhráite dlíthiúla i measc leanaí agus daoine fásta a bhaineann lena sláinte agus lena saol gnéasach) agus sáraítear leis cearta bunúsacha na milliún leanaí agus daoine fásta.

Anailís ar bhonn ginearálta agus neamh-idirdhealaitheach ag cuideachtaí príobháideacha ar inneachar gach comhfhreagrais phríobháidigh de chuid saoránach nach bhfuil faoi amhras, amhail is go n-osclódh oifig an phoist gach litir chun inneachar neamhdhleathach a chuardach, ní hamháin nach bhfuil sé inghlactha maidir leis an gceart chun príobháideachais, lena n-áirítear príobháideachas na leanaí agus na n-íospartach féin, is bagairt shonrach é freisin ar chearta daonna mionlach, daoine LGBTQI, easaontach polaitiúil, iriseoirí etc.

Dar leis an gCúirt Bhreithiúnais, níl anailís bhuan uathoibrithe ar chumarsáid comhréireach ach amháin má tá sé teoranta do dhaoine atá faoi dhrochamhras (cás C-511/18), rud nach bhfuil amhlaidh i gcás an togra.

D’ainneoin an rialacháin atá beartaithe, leanfar leis na cleachtais sin de RGCS a shárú (gan bunús dlí a bheith ag gníomhaithe príobháideacha chun coireacht a bhrath, easpa comhréireachta).

Mar a léirítear leis an méadú atá ag teacht ar líon na dtuarascálacha ó chuideachtaí a úsáideann an modh faireacháin ghinearálta seo, ní dhéantar cúrsaíocht ábhair mhídhleathaigh a shrianadh le hollfhaireachas den sórt sin; is amhlaidh a bhrúitear faoi thalamh tuilleadh é dá bharr, rud a fhágann gur deacra é a ionchúiseamh.

Seasamh mionlaigh Cornelia Enrst (GUE/NGL)

(de bhun Riail 55(4))

Is sárú tromchúiseach ar na cearta a chumhdaítear in Airteagail 7 agus 8 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh é an scanadh ar chumarsáid leictreonach a cheadaítear leis an rialachán seo, go háirithe an scanadh ar theachtaireachtaí téacs. Is ionann é agus lánfhaireachas nach mbíonn údar leis choíche, fiú chun an choireacht is uafásaí a chomhrac.

 


 

 

TUAIRIM ÓN gCOISTE UM CHEARTA NA mBAN AGUS UM CHOMHIONANNAS INSCNE (2.12.2020)

chuig an gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile

on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council Temporary derogation from certain provisions of Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council as regards the use of technologies by number-independent interpersonal communications service providers for the processing of personal and other data for the purpose of combatting child sexual abuse online

(COM(2020)0568 – C9‑0288/2020 – 2020/0259(COD))

 

Rapóirtéir don tuairim: Christine Anderson

 

 

 

RÉASÚNÚ GEARR

Tá saincheist na mí-úsáide gnéasaí leanaí ar líne chomh tromchúiseach sin agus tá na hiarmhairtí a bhíonn aici ar gach gné de shaol an íospartaigh chomh huafásach sin nach mór a bheith dáiríre fúithi ar an uile bhealach. In the same breath, the explosion of Internet use, its ever increasing numerous tools and applications have transformed it into a haven for consumers in search of porn content, of whom, according to data, the youngest ones range from the age of  12 to 17. Bíonn éifeachtaí tromchúiseacha ag andúil in inneachar pornagrafach ar aigne an duine, toisc go léirítear ann íomhá an-shaofa de chorp an duine, de chaidrimh agus den bhaint a bhíonn ag mná agus fir le chéile. Ní mór an chibearbhulaíocht ghnéasach a lua freisin, ar fadhb í atá ag fás agus a dhíríonn ar mhná agus cailíní leochaileacha, amhail cás Mila, a clúdaíodh go forleathan. The latter, a French LGBT high school girl, had to be placed under protection in the beginning of the year 2020 and removed from her school following online rape and death threats on the Internet  after she had criticised Islam. Finally, cases of false allegations of sex abuse which have been brought out for years justify that Member States’ relevant authorities take all measures for the authors of these deliberately fabricated cases to be made fully legally liable. Go ginearálta, ní mór gach réamhchúram agus dea-chleachtas a chur i bhfeidhm chun go mbeidh an lá ag an gCeartas, agus sin ón gcéim a mbítear i ndrochamhras faoi choireacht ghnéasach a bheith déanta ar leanbh ar aghaidh go dtí tráth an ionchúisimh agus ghearradh na bpionós ar an gciontóir. Is cosúil gur féidir le hearráidí nós imeachta nó cásanna coiriúla arna dtionscnamh de bhun líomhaintí bréagacha i leith ghníomhaíocht ghnéasach choiriúil ar leanaí cur isteach, uaireanta, ar chúrsa an Cheartais trí phionós a ghearradh ar shaoránaigh neamhchiontacha. Dá bhrí sin, tá sé ríthábhachtach nach ndéanfaí neamhshuim riamh de phrionsabal thoimhde na neamhchiontachta nuair a bhítear i ndrochamhras ar bhean nó fear i leith mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne. Chun dul i ngleic le bunchúis na faidhbe a bhaineann le mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne, ní mór do scoileanna agus tuismitheoirí seasamh le chéile, i measc straitéisí eile, chun oideachas a chur ar na leanaí maidir le dul i mbun caidrimh de mheon an mheasa dóibh féin, dá gcorp, dá bhféiníomhá agus do dhaoine eile. Eascraíonn féinmheas agus meas do dhaoine eile ó thuiscint ar ghné mhothúchánach agus spioradálta an duine daonna, gan a chorp a oibiachtú. Ar deireadh, is saoth linn nach bhfuil dóthain sonraí ar fáil maidir le mí-úsáideoirí leanaí ciontaithe agus éilímid go gcuirfidh na gníomhaithe inniúla dlús lena n-iarrachtaí i ndáil leis sin. Ní thagann sé sin salach, áfach, ar a thábhachtaí atá sé gan bearta a dhéanamh maidir le cearta ríomhphríobháideachais ach a mhéid is gá agus atá údaraithe de réir an dlí, mar a shonraítear sa togra ón gCoimisiún.   

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne ar an gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú  1

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4) Is sáruithe tromchúiseacha ar chearta an duine iad mí-úsáid ghnéasach leanaí agus teacht i dtír gnéasach ar leanaí, go háirithe cearta an linbh atá le cosaint ar gach cineál foréigin, mí-úsáide, faillí, drochíde nó teacht i dtír, lena n-áirítear mí-úsáid ghnéasach, dá bhforáiltear le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh 1989 agus leis an gCairt. Tháinig go leor buntáistí don tsochaí agus don gheilleagar as an digitiú, ach tháinig dúshláin as chomh maith lena n-áirítear méadú ar mhí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne. Tá cosaint leanaí ar líne ar cheann de thosaíochtaí an Aontais. On 24 July 2020, the Commission adopted an EU strategy for a more effective fight against child sexual abuse9 (“the Strategy”), which aims to provide an effective response, at Union level, to the crime of child sexual abuse.

(4) Is sáruithe tromchúiseacha ar chearta an duine iad mí-úsáid ghnéasach leanaí agus teacht i dtír gnéasach ar leanaí, go háirithe cearta an linbh atá le cosaint ar gach cineál foréigin, mí-úsáide, faillí, drochíde nó teacht i dtír, lena n-áirítear mí-úsáid ghnéasach, dá bhforáiltear le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh 1989 agus leis an gCairt. In addition, the Istanbul Convention recognises that girls are often exposed to serious forms of gender-based violence including cyberviolence. Digitisation has brought about many benefits for society and the economy, but also challenges, notably increased child sexual abuse ans child sexual exploitation online, which has been exacerbated during the COVID-19 pandemic, resulting from broader access to potential victims and a sharp rise in the exchange of child sexual abuse material between child sexual offenders. There is also a growing number of cases of grooming during the COVID-19 pandemic, including an increase of self-generated content. Moreover, the increased misuse of privacy-enhancing technologies by offenders to disguise their horrendous actions has made it more difficult for law-enforcement authorities to prevent, detect, investigate and prosecute child sexual exploitation online. According to Europol, the proliferation of anonymisation tools and the higher amount of child sexual abuse material may also lead to a higher risk of repeat victimisation8a. The protection of children online is one of the Union's priorities as they are the most vulnerable in our society and not able to defend themselves.

_________________

_________________

 

8a Europol report "Exploiting isolation: Offenders and victims of online child sexual abuse during the Covid-19pandemic", published on 19 June 2020.

9 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, EU strategy for a more effective fight against child sexual abuse, 24.7.2020 COM(2020) 607 final.

 

Leasú  2

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 4 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(4 a) Girls and young women are particularly exposed to the risks of sexual abuse, as well as sexual exploitation and account for the overwhelming majority of cases of child sexual abuse online. According to THORN and the Canadian Centre for Child Protection 80% of the children victim of sexual abuse were girls. Figures from a 2019 report from INHOPE show that 91 % of victims were girls, 7 % were boys and the medianage of victims is decreasing with 92 % of victims under the age of 13.According to End Child Prostitution, Child Pornography & Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) international report from 2017 child sexual offenders are predominantly male10a, which is relevant when it comes to the definition of key indicators. It is therefore important that girls and boys have access to safe, accessible and age appropriate channels to report the abuse without fear, in particular when the abuser is in the inner circle of the victim, since in such instances the reporting is low.

 

_________________

 

10a ECPAT Journal “End Child Sexual Exploitation international report”, published in April 2017; https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2017/04/Journal_No12-ebook.pdf

Leasú  3

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 4 b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(4 b) On 24 July 2020, the Commission adopted an EU strategy for a more effective fight against child sexual abuse9b (“the Strategy”), which aims to provide an effective response, at Union level, to the crime of child sexual abuse with due regard to different forms of sexual abuse experienced by girls and boys. As part of the Strategy, the Commission announced that it will propose sector-specific legislation including “clear mandatory obligations to detect and report child and young girls sexual abuse online to bring more clarity and certainty to the work of both law enforcement and relevant actors in the private sector to tackle online abuse”. Nevertheless the strategy, there is a great need for preventive measures and a more targeted approach to take into account the specific circumstances and needs of various vulnerable groups of children, in particular girls.

 

_________________

 

9b Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, EU strategy fora more effective fight against child sexual abuse, 24.7.2020 COM(2020)0607 final.

Leasú  4

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 5

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(5) Tá teicneolaíochtaí sonracha á n-úsáid ag soláthraithe áirithe seirbhísí cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir cheana, amhail seirbhísí poist gréasáin agus teachtaireachta, d’fhonn mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne a bhrath agus a thuairisciú d'údaráis forfheidhmithe an dlí agus d'eagraíochtaí a ghníomhaíonn ar mhaithe le leas an phobail in aghaidh mí-úsáid ghnéasach leanaí, ar bhonn deonach. Ar na heagraíochtaí sin tá beolínte náisiúnta chun ábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí a thuairisciú, chomh maith le heagraíochtaí a bhfuil sé d'aidhm acu teacht i dtír gnéasach leanaí ar líne a laghdú agus íospairt leanaí a chosc, eagraíochtaí atá lonnaithe laistigh den Aontas agus eagraíochtaí atá lonnaithe i dtríú tíortha araon. Le chéile, tá ról lárnach ag na gníomhaíochtaí deonacha sin le go mbeifear in ann íospartaigh a aithint agus a tharrtháil, agus, san am céanna, scaipeadh breise ábhair mí-úsáide gnéasaí leanaí a laghdú, agus rannchuidiú freisin le ciontóirí a aithint agus a imscrúdú, agus le cionta mí-úsáide gnéasaí leanaí a chosc.

(5) Number-independent communication services have a major role to play in detecting cases of child sexual abuse online and in removing at source child sexual abuse material from their networks to avoid further victimisation as every new visualisation of the material is harmful for the victim. Underaged children must have access to safe, accessible and age appropriate channels to report the abuse without fear, in particular when the abuser is in the inner circle of the victim. Certain providers of number-independent interpersonal communications services, such as webmail and messaging services, are already using specific technologies to detect and report child sexual abuse online to law enforcement authorities and to organisations acting in the public interest against child sexual abuse and child exploitation, or to detect, remove and report child sexual abuse material in their services, on a voluntary basis. To enable the identification of the child victims and to properly identify detection errors by the providers, all the instances of possible child sexual abuse online should be reported to law enforcement authorities and to organisations acting in the public interest against child sexual abuse. Ar na heagraíochtaí sin tá beolínte náisiúnta chun ábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí a thuairisciú, chomh maith le heagraíochtaí a bhfuil sé d'aidhm acu teacht i dtír gnéasach leanaí ar líne a laghdú agus íospairt leanaí a chosc, eagraíochtaí atá lonnaithe laistigh den Aontas agus eagraíochtaí atá lonnaithe i dtríú tíortha araon. Collectively, those voluntary activities play a valuable role in enabling the identification and rescue of victims, and reducing the further dissemination of child sexual abuse ans child sexual exploitation material, while also contributing to the identification and investigation of offenders, and the prevention of child sexual abuse and child sexual exploitation offences.

Leasú  5

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 6

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(6) Go dtí an 20 Nollaig 2020, is le Rialachán (AE) 2016/679 a rialaítear an phróiseáil sonraí ag soláthraithe seirbhísí cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir trí bhíthin bearta deonacha chun mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne a bhrath agus a thuairisciú agus chun ábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí a bhaint.

(6) Until 20 December 2020, the processing of personal data by providers of number-independent interpersonal communications services by means of voluntary measures for the purpose of detecting and reporting child sexual abuse online and removing child sexual abuse and child sexual exploitation material is governed by Regulation (EU) 2016/679.

Leasú  6

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 7

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(7) Níl aon fhoráil shonrach i dTreoir 2002/58/CE a bhaineann leis an bpróiseáil sonraí pearsanta agus sonraí eile i ndáil le soláthair seirbhísí cumarsáide leictreonaí chun mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne a bhrath agus a thuairisciú agus chun ábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí a bhaint. Mar sin féin, de bhun Airteagal 15(1) de Threoir 2002/58/CE, féadfaidh na Ballstáit bearta reachtaíochta a ghlacadh chun srianadh a dhéanamh ar raon feidhme na gceart agus na n-oibleagáidí dá bhforáiltear, inter alia, in Airteagail 5 agus 6 den Treoir sin, a bhaineann le rúndacht na cumarsáide agus sonraí tráchta, chun cionta coiriúla a bhaineann le mí-úsáid ghnéasach leanaí a chosc, a imscrúdú, a bhrath agus a ionchúiseamh. In éagmais na mbeart reachtaíochta sin, agus go dtí go nglacfar creat dlíthiúil nua níos fadtéarmaí chun dul i ngleic le mí-úsáid ghnéasach leanaí go héifeachtach ar leibhéal an Aontais mar a fógraíodh sa Straitéis, ní bheadh aon bhonn dlíthiúil le haghaidh soláthraithe seirbhísí cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir chun leanúint de bheith ag brath mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne agus á tuairisciú agus de bheith ag baint ábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí ina seirbhísí ón 21 Nollaig 2020 ar aghaidh.

(7) Níl aon fhoráil shonrach i dTreoir 2002/58/CE a bhaineann leis an bpróiseáil sonraí pearsanta agus sonraí eile i ndáil le soláthair seirbhísí cumarsáide leictreonaí chun mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne a bhrath agus a thuairisciú agus chun ábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí a bhaint. Mar sin féin, de bhun Airteagal 15(1) de Threoir 2002/58/CE, féadfaidh na Ballstáit bearta reachtaíochta a ghlacadh chun srianadh a dhéanamh ar raon feidhme na gceart agus na n-oibleagáidí dá bhforáiltear, inter alia, in Airteagail 5 agus 6 den Treoir sin, a bhaineann le rúndacht na cumarsáide agus sonraí tráchta, chun cionta coiriúla a bhaineann le mí-úsáid ghnéasach leanaí a chosc, a imscrúdú, a bhrath agus a ionchúiseamh. In the absence of such national legislative measures, and pending the adoption of a new longer-term legal framework to tackle child sexual abuse effectively at Union level as announced in the Strategy, there would be no legal basis for providers of number-independent interpersonal communications services to continue to detect and report child sexual abuse online and to detect, remove and report child sexual abuse material in their services beyond 21 December 2020.

Leasú  7

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 8

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(8) Dá bhrí sin, déantar foráil sa Rialachán sin maidir le maolú sealadach ar Airteagal 5(1) agus Airteagal 6 de Threoir 2002/58/CE, lena gcosnaítear rúndacht na cumarsáide agus sonraí tráchta. Ós rud é gur glacadh Treoir 2002/58/CE ar bhonn Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, is iomchuí an Rialachán seo a ghlacadh faoin mbunús dlí céanna. De bhreis air sin, níor ghlac na Ballstáit uile na bearta reachtaíochta ar an leibhéal náisiúnta chun raon feidhme na gceart agus na n-oibleagáidí dá bhforáiltear sna forálacha sin i gcomhréir le hAirteagal 15(1) de Threoir 2002/58/CE a shrianadh, agus, má ghlactar na bearta sin, tá baol suntasach ilroinnte ann is dóigh a mbeidh tionchar diúltach aici ar an margadh inmheánach.

(8) Dá bhrí sin, déantar foráil sa Rialachán sin maidir le maolú sealadach ar Airteagal 5(1) agus Airteagal 6 de Threoir 2002/58/CE, lena gcosnaítear rúndacht na cumarsáide agus sonraí tráchta. Voluntary measures by providers offering number-independent interpersonal communications services in the Union applied for the sole purpose of detecting and reporting child sexual abuse online and detecting, removing and reporting child sexual abuse material therefore become subject to the safeguards and conditions set out in this Regulation. Ós rud é gur glacadh Treoir 2002/58/CE ar bhonn Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, is iomchuí an Rialachán seo a ghlacadh faoin mbunús dlí céanna. Moreover, not all Member States have adopted legislative measures at national level to restrict the scope of the rights and obligations provided for in those provisions in accordance with Article 15(1) of Directive 2002/58/EC, and the adoption of such measures involves a significant risk of fragmentation likely to negatively affect the internal market and the protection of fundamental rights, notably the rights of children who fall victim to child sexual abuse online across the Union.

Leasú  8

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 11

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(11) Since the sole objective of this Regulation is to enable the continuation of certain existing activities aimed at combating child sexual abuse online, the derogation provided for by this Regulation should be limited to well-established technology that is regularly used by number-independent interpersonal communications services for the purpose of detecting and reporting child sexual abuse online and removing child sexual abuse material before the entry into force of this Regulation.The reference to the technology includes where necessary any human review directly relating to the use of the technology and overseeing it. Dá bhrí sin, ba cheart úsáid na teicneolaíochta lena mbaineann a bheith coitianta sa tionscal, ach san am céanna nach mbeadh ceanglas ar na soláthraithe uile an teicneolaíocht a úsáid agus nach mbeadh bac ar thuilleadh forbartha ar an teicneolaíocht ar bhealach a chuidíonn leis an bpríobháideachas. Maidir leis sin, soláthraí ar leith a fhéachann le braith ar an maolú sin, ba cheart é a bheith neamhábhartha cé acu an bhfuil an teicneolaíocht sin in úsáid aige cheana nó nach bhfuil ar dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo. The types of technologies deployed should be the least privacy-intrusive in accordance with the state of the art in the industry and should not include systematic filtering and scanning of communications containing text but only look into specific communications in case of concrete elements of suspicion of child sexual abuse.

(11) Since the sole objective of this Regulation is to enable the continuation of certain existing activities aimed at combating child sexual abuse online, the derogation provided for by this Regulation should be limited to well-established technology that is regularly used by number-independent interpersonal communications services for the purpose of detecting and reporting child sexual abuse online and removing child sexual abuse material. Sa tagairt don teicneolaíocht, áirítear, i gcás inar gá, aon athbhreithniú daonna a bhaineann go díreach le húsáid na teicneolaíochta agus le maoirseacht a dhéanamh ar úsáid na teicneolaíochta. Dá bhrí sin, ba cheart úsáid na teicneolaíochta lena mbaineann a bheith coitianta sa tionscal, ach san am céanna nach mbeadh ceanglas ar na soláthraithe uile an teicneolaíocht a úsáid agus nach mbeadh bac ar thuilleadh forbartha ar an teicneolaíocht ar bhealach a chuidíonn leis an bpríobháideachas. Maidir leis sin, soláthraí ar leith a fhéachann le braith ar an maolú sin, ba cheart é a bheith neamhábhartha cé acu an bhfuil an teicneolaíocht sin in úsáid aige cheana nó nach bhfuil ar dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo. Ba cheart na cineálacha teicneolaíochtaí a úsáidtear a bheith ar na cinn is lú a chuireann isteach ar an bpríobháideachas i gcomhréir leis an úrscothacht sa tionscal. The technologies deployed must not be able to understand the content of the communications but solely be able to detect patterns of possible child sexual abuse.

Leasú  9

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 14

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(14) Chun trédhearcacht agus cuntasacht a áirithiú i leith na ngníomhaíochtaí a ndéantar de bhun an mhaolaithe, ba cheart do na soláthraithe tuarascálacha a fhoilsiú uair sa bhliain ar an bpróiseáil a thagann faoi raon feidhme an Rialacháin seo, lena n-áirítear cineál agus líon na sonraí a phróiseáiltear, líon na gcásanna a shainaithnítear, na bearta a chuirtear i bhfeidhm chun na príomhtháscairí a fheabhsú, líon agus cóimheasa earráidí (bréagdheimhneacha) na dteicneolaíochtaí éagsúla a chuirtear in úsáid, na bearta a chuirtear i bhfeidhm chun an ráta earráide a theorannú agus an ráta earráide a bhaintear amach leo, an polasaí coinneála agus na coimircí cosanta sonraí a chuirtear i bhfeidhm.

(14) In order to ensure transparency and accountability in respect of the activities undertaken pursuant to the derogation, the providers should publish reports on an annual basis on the processing falling within the scope of this Regulation, including on the type and volumes of data processed, number of cases of child sexual abuse identified with gender-disaggregated data, when possible, measures applied to select and improve key indicators, the numbers and ratios of errors (false positives) of the different technologies deployed, measures applied to limit the error rate and the error rate achieved, the retention policy and the data protection safeguards applied.

Leasú  10

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Sa Rialachán seo leagtar síos rialacha sealadacha agus teoranta go docht lena maolaítear ar oibleagáidí áirithe a leagtar síos i dTreoir 2002/58/CE, nach bhfuil de chuspóir leo acu soláthraithe seirbhísí cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir a chumasú chun leanúint de bheith ag úsáid teicneolaíochtaí chun sonraí pearsanta agus sonraí eile a phróiseáil a mhéid is gá chun mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne a bhrath agus a thuairisciú agus chun ábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí ar líne a bhaint ar a seirbhísí.

This Regulation lays down temporary and strictly limited rules derogating from certain obligations laid down in Directive 2002/58/EC, with the sole objective of enabling providers of number-independent interpersonal communications services to use technologies for the processing of personal data to the extent necessary and proportionate to detect and report child sexual abuse online and detect, report and remove child sexual abuse material on their services.

Leasú  11

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 2 – pointe a

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a) ábhar ar pornagrafaíocht leanaí é mar a shainmhínítear in Airteagal 2, pointe (c) de Threoir 2011/93/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle;

scriosta

Leasú  12

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 2 – pointe a a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(a a) ‘solicitation’as:

 

(i) the proposal by an adult to meet a child who has not reached the age of sexual consent, for the purpose of committing any of the offences referred to in Article 3(4) and Article 5(6) of Directive 2011/93/EU;

 

(ii) an attempt to commit the offences provided for in Article 5(2) and (3) by an adult soliciting a child who has not reached the age of sexual consent to provide child pornography depicting that child.

Leasú  13

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 2 – pointe b

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b) solicitation of children for the purpose of engaging in sexual activities with a child or of producing child pornography by any of the following:

scriosta

(i) an leanbh a mhealladh trí bhronntanais nó buntáistí eile a thairiscint;

 

(ii) iarmhairt dhiúltach a bhagairt ar an leanbh is dócha a mbeadh tionchar suntasach i gceist léi don leanbh;

 

(iii) ábhar pornagrafach a chur i láthair an linbh nó iad a chur ar fáil don leanbh.

 

Leasú  14

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 2 – pointe c

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c) ”léiriú pornagrafach” mar a shainmhínítear in Airteagal 2(e) de Threoir 2011/93/AE.

(c) ‘pornographic performance’ as defined in Article 2(e) of Directive 2011/93/EU, including revenge porn.

Leasú  15

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 2 – pointe c a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(c a) ‘sex extortion’

Leasú  16

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 2 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(2 a) ‘child’means any person below the age of sexual consent;

Leasú  17

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 2 b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(2 b) ‘child sexual abuse material’ means:

 

(a) ábhar ar pornagrafaíocht leanaí é mar a shainmhínítear in Airteagal 2, pointe (c) de Threoir 2011/93/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle;

 

(b) material constituting ‘child prostitution’ as defined in Article 2, point (d), of Directive 2011/93/EU of the European Parliament and of the Council.

Leasú  18

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Ní bheidh feidhm ag na hoibleagáidí sonracha a leagtar amach in Airteagal 5(1) agus Airteagal 6 de Threoir 2002/58/CE maidir le sonraí pearsanta agus sonraí eile a phróiseáil i ndáil le soláthair seirbhísí cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir a bhfuil géarghá leo chun teicneolaíocht a úsáid chun ábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí a bhaint agus chun mí-úsáid ghnéasach a bhrath nó a thuairisciú d'údaráis forfheidhmithe an dlí agus d'eagraíochtaí a ghníomhaíonn ar mhaithe le leas an phobail in aghaidh mí-úsáid ghnéasach leanaí, agus chun na gcríoch sin amháin, ar na coinníollacha seo a leanas:

The specific obligations set out in Article 5(1) and Article 6 of Directive 2002/58/EC shall not apply to the processing of personal data in connection with the provision of number-independent interpersonal communications services strictly necessary for the use of technology for the sole purpose of detecting and removing child sexual abuse material and detecting child sexual abuse online or reporting both to law enforcement authorities and to organisations acting in the public interest against child sexual abuse, provided that:

Leasú  19

Togra le haghaidh rialacháin

Article 3 – paragraph 1 – point a

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a) tá an phróiseáil comhréireach agus teoranta do theicneolaíochtaí seanbhunaithe, teicneolaíochtaí a úsáideann soláthraithe seirbhísí cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir go rialta chun na críche sin roimh theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo agus atá i gcomhréir leis an úrscothacht a úsáidtear sa tionscadal agus ar na cinn is lú a chuireann isteach ar an bpríobháideachas;

(a) the processing is proportionate and limited to well-established technologies regularly used by providers of number-independent interpersonal communications services for that purpose, and that are in accordance with the state of the art used in the industry and are the least privacy-intrusive;

Leasú  20

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 – mír 1 – pointe d

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(d) tá an phróiseáil teoranta don mhéid a bhfuil géarghá leis chun mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne a bhrath agus a thuairisciú agus chun ábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí a bhaint agus, mura ndéantar mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne a bhrath agus a dhearbhú amhlaidh sna sonraí, go ndéantar iad a léirscriosadh láithreach;

(d) the processing is limited to what is strictly necessary for the purpose of detection and reporting of child sexual abuse online and detection, reporting and removal of child sexual abuse material and. Where no child sexual abuse online has been detected and confirmed as such, the relevant data shall be retained solely for the following purpose and only for the time period necessary:

Leasú  21

Togra le haghaidh rialacháin

Article 3 – paragraph 1 – point d – indent 1 (new)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

- chun í a thuairisciú agus freagairt d'iarrataí comhréireacha ó údaráis forfheidhmithe dlí agus údaráis phoiblí ábhartha eile;

Leasú  22

Togra le haghaidh rialacháin

Article 3 – paragraph 1 – point d – indent 2 (new)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

- chun cuntas an úsáideora lena mbaineann a bhlocáil;

Leasú  23

Togra le haghaidh rialacháin

Article 3 – paragraph 1 – point d – indent 3 (new)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

- in relation to data reliably identified as child pornography, for the creation of a unique, non-reconvertible digital signature (‘hash’);

Leasú  24

Togra le haghaidh rialacháin

Article 3 – paragraph 1 – point d – indent 4 (new)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

- for proceedings of administrative or judicial review or remedy.

Leasú  25

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 – mír 1 – pointe e

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(e) foilsíonn an soláthraí tuarascáil uair sa bhliain ar a phróiseáil bhainteach, lena n-áirítear cineál agus líon na sonraí a phróiseáiltear, líon na gcásanna a shainaithnítear, na bearta a chuirtear i bhfeidhm chun na príomhtháscairí a fheabhsú, líon agus cóimheasa earráidí (bréagdheimhneacha) na dteicneolaíochtaí éagsúla a chuirtear in úsáid, na bearta a chuirtear i bhfeidhm chun an ráta earráide a theorannú agus an ráta earráide a bhaintear amach leo, an polasaí coinneála agus na coimircí cosanta sonraí a chuirtear i bhfeidhm.

(e) the provider annually publishes a report on its related processing, including on the type and volumes of data processed, number of cases of child sexual abuse and child sexual abuse material identified, reported and removed, showing gender disaggregated data, when possible, measures applied to select and improve key indicators, numbers and ratios of errors (false positives) of the different technologies deployed, measures applied to limit the error rate and the error rate achieved, the retention policy and the data protection safeguards applied.

Leasú  26

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Maidir le pointe (d), i gcás ina ndéantar mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne a bhrath agus a dheimhniú amhlaidh, féadfar na sonraí ábhartha a choinneáil chun na gcríoch seo a leanas amháin agus ar feadh na tréimhse is gá amháin:

scriosta

— for its reporting and to respond to proportionate requests by law enforcement and other relevant public authorities;

 

— for the blocking of the concerned user’s account;

 

— in relation to data reliably identified as child pornography, for the creation of a unique, non-reconvertible digital signature (‘hash’).

 

Réasúnú

Moved up to (d)

 

  

NÓS IMEACHTA – AN COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Teideal

Temporary derogation from certain provisions of Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council as regards the use of technologies by number-independent interpersonal communications service providers for the processing of personal and other data for the purpose of combatting child sexual abuse online

Tagairtí

COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD)

Dáta tíolactha chun PE

10.9.2020

 

 

 

An Coiste Freagrach

 Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

LIBE

17.9.2020

 

 

 

Coistí ar iarradh tuairim uathu

 Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

ITRE

17.9.2020

IMCO

17.9.2020

CULT

17.9.2020

FEMM

17.9.2020

Gan tuairim a thabhairt

 Dáta an chinnidh

ITRE

15.10.2020

IMCO

27.10.2020

CULT

1.10.2020

 

Rapóirtéirí

 Dáta an cheapacháin

Birgit Sippel

21.9.2020

 

 

 

Pléite sa choiste

24.9.2020

16.11.2020

7.12.2020

 

Dáta an ghlactha

7.12.2020

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

53

9

2

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Javier Zarzalejos

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Delara Burkhardt, Andor Deli, Leopoldo López Gil, Kostas Papadakis, Anne-Sophie Pelletier, Rob Rooken, Domènec Ruiz Devesa, Hilde Vautmans, Petar Vitanov

 


 

FINAL VOTE BY ROLL CALL IN COMMITTEE ASKED FOR OPINION

27

+

ECR

Andżelika Anna Możdżanowska, Jessica Stegrud

GUE/NGL

Elena Kountoura

ID

Simona Baldassarre, Annika Bruna, Isabella Tovaglieri

Renew

Radka Maxová, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou

EPP

Lena Düpont, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Elissavet Vozemberg‑Vrionidi,

S&D

Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Evelyn Regner, Vera Tax

 

4

-

Na Glasaigh/ALE

Alice Kuhnke, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek, Ernest Urtasun

 

3

0

ECR

Margarita de la Pisa Carrión

GUE/NGL

Silvia Modig

ID

Christine Anderson

 

Key to symbols:

+ : i bhfabhar

- : i gcoinne

0 : staonadh

 

 

 

 

 

 


 

 


 

IARSCRÍBHINN: LIST OF ENTITIES OR PERSONS  FROM WHOM THE RAPPORTEUR HAS RECEIVED INPUT

- Access Now

- Australian eSafety Commissioner

- Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK)

- Canadian Centre for Child Protection

- cdt - Center for Democracy & Technology 

- eco - Association of the Internet Industry

- EDPS

- EDRI 

- Facebook

- Fundamental Rights Agency

- Improving the digital environment for children (regrouping several child protection NGOs across the EU and beyond, including Missing Children Europe, Child Focus)

- INHOPE – the International Association of Internet Hotlines

- International Justice Mission Deutschland e.V./ We Protect

- Internet Watch Foundation

- Internet Society

- Match Group

- Microsoft

- Thorn (Ashton Kutcher)

- UNICEF

- UN Special Rapporteur on the right to privacy

- World Childhood Foundation Deutschland

 


AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH

Teideal

Temporary derogation from certain provisions of Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council as regards the use of technologies by number-independent interpersonal communications service providers for the processing of personal and other data for the purpose of combatting child sexual abuse online

Tagairtí

COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD)

Dáta tíolactha chun PE

10.9.2020

 

 

 

An Coiste Freagrach

 Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

LIBE

17.9.2020

 

 

 

Coistí ar iarradh tuairim uathu

 Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

ITRE

17.9.2020

IMCO

17.9.2020

CULT

17.9.2020

FEMM

17.9.2020

Gan tuairim a thabhairt

 Dáta an chinnidh

ITRE

15.10.2020

IMCO

27.10.2020

CULT

1.10.2020

 

Rapóirtéirí

 Dáta an cheapacháin

Birgit Sippel

21.9.2020

 

 

 

Pléite sa choiste

24.9.2020

16.11.2020

7.12.2020

 

Dáta an ghlactha

7.12.2020

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

53

9

2

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Javier Zarzalejos

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Delara Burkhardt, Andor Deli, Leopoldo López Gil, Kostas Papadakis, Anne-Sophie Pelletier, Rob Rooken, Domènec Ruiz Devesa, Hilde Vautmans, Petar Vitanov

Dáta don chur síos

11.12.2020

 


 

VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

53

+

PPE

Magdalena ADAMOWICZ, Vladimír BILČÍK, Vasile BLAGA, Ioan-Rareş BOGDAN, Andor DELI, Lena DÜPONT, Andrzej HALICKI, Lívia JÁRÓKA, Jeroen LENAERS, Leopoldo LÓPEZ GIL, Nuno MELO, Roberta METSOLA, Nadine MORANO, Emil RADEV, Paulo RANGEL, Ralf SEEKATZ, Tomas TOBÉ, Javier ZARZALEJOS

S&D

Katarina BARLEY, Pietro BARTOLO, Delara BURKHARDT, Maria GRAPINI, Sylvie GUILLAUME, Evin INCIR, Marina KALJURAND, Łukasz KOHUT, Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, Javier MORENO SÁNCHEZ, Domènec RUIZ DEVESA, Birgit SIPPEL, Petar VITANOV, Bettina VOLLATH

RENEW

Malik AZMANI, Anna Júlia DONÁTH, Sophia in 't VELD, Fabienne KELLER, Moritz KÖRNER, Maite PAGAZAURTUNDÚA, Michal ŠIMEČKA, Ramona STRUGARIU, Hilde VAUTMANS

ID

Nicolas BAY, Nicolaus FEST, Jean-Paul GARRAUD, Peter KOFOD, Annalisa TARDINO, Tom VANDENDRIESSCHE

NA GLASAIGH/ALE

Alice KUHNKE

ECR

Jorge BUXADÉ VILLALBA, Patryk JAKI, Assita KANKO, Nicola PROCACCINI

NI

Martin SONNEBORN

 

9

-

NA GLASAIGH/ALE

Patrick BREYER, Saskia BRICMONT, Damien CARÊME, Tineke STRIK

EUL/NGL

Konstantinos ARVANITIS, Pernando BARRENA ARZA, Cornelia ERNST, Anne-Sophie PELLETIER

NI

Kostas PAPADAKIS

 

2

0

ECR

Rob ROOKEN

NI

Milan UHRÍK

 

Key to symbols:

+ : i bhfabhar

- : i gcoinne

0 : staonadh

 

 

An nuashonrú is déanaí: 6 Eanáir 2021
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais