Pranešimas - A9-0258/2020Pranešimas
A9-0258/2020

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl laikinos nuostatos, leidžiančios nukrypti nuo tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/58/EB nuostatų dėl su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjų naudojamų technologijų naudojimo asmens ir kitiems duomenims tvarkyti kovos su seksualine prievarta prieš vaikus internete tikslais

11.12.2020 - (COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD)) - ***I

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėja: Birgit Sippel


Procedūra : 2020/0259(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A9-0258/2020
Pateikti tekstai :
A9-0258/2020
Balsavimas :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl laikinos nuostatos, leidžiančios nukrypti nuo tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/58/EB nuostatų dėl su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjų naudojamų technologijų naudojimo asmens ir kitiems duomenims tvarkyti kovos su seksualine prievarta prieš vaikus internete tikslais

(COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2020)0568),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 16 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0288/2020),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

 atsižvelgdamas į 2020 m. spalio 29 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomonę,

 atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A9-0258/2020),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

 

 


Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

Pavadinimas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

dėl laikinos nuostatos, leidžiančios nukrypti nuo tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/58/EB nuostatų dėl su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjų naudojamų technologijų naudojimo asmens ir kitiems duomenims tvarkyti kovos su seksualine prievarta prieš vaikus internete tikslais

kuriuo dėl su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjų naudojamų specialių technologijų naudojimo asmens duomenims tvarkyti kovos su seksualine prievarta prieš vaikus internete tikslais laikinai apribojamos tam tikros teisės ir įpareigojimai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/58/EB

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) Direktyva 2002/58/EB taikoma asmens duomenų tvarkymui teikiant viešai prieinamas elektroninių ryšių paslaugas. Elektroninių ryšių paslaugos apibrėžtis šiuo metu pateikta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB 2 straipsnio c punkte4. Direktyvą 2002/21/EB nuo 2020 m. gruodžio 21 d. panaikins Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/19725. Nuo tos dienos elektroninių ryšių paslaugų apibrėžtis bus pakeista Direktyvos (ES) 2018/1972 2 straipsnio 4 dalyje pateikta nauja apibrėžtimi, kuri apims su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugas, kaip apibrėžta tos direktyvos 2 straipsnio 7 dalyje. Todėl toms paslaugoms, kurios apima, pavyzdžiui, interneto telefoniją, pranešimų mainų ir internetines e. pašto paslaugas, nuo 2020 m. gruodžio 21 d. bus taikoma Direktyva 2002/58/EB;

(2) Direktyva 2002/58/EB taikoma asmens duomenų tvarkymui teikiant viešai prieinamas elektroninių ryšių paslaugas. Iki 2020 m. gruodžio 21 d. buvo taikoma elektroninių ryšių paslaugos apibrėžtis, pateikta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB4 2 straipsnio c punkte. Nuo tos datos Direktyvą 2002/21/EB panaikino Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/19725. Elektroninių ryšių paslaugų apibrėžtis, pateikta Direktyvos (ES) 2018/1972 2 straipsnio 4 dalyje, apima su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugas, kaip apibrėžta tos direktyvos 2 straipsnio 7 dalyje. Todėl toms paslaugoms, kurios apima, pavyzdžiui, interneto telefoniją, pranešimų mainų ir internetines e. pašto paslaugas, nuo 2020 m. gruodžio 21 d. taikoma Direktyva 2002/58/EB;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) pagal Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 1 dalį Sąjunga pripažįsta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje nustatytas teises, laisves ir principus. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) 7 straipsniu saugoma kiekvieno asmens pagrindinė teisė į tai, kad būtų gerbiamas jo privatus ir šeimos gyvenimas, būsto neliečiamybė ir komunikacijos slaptumas. Chartijos 8 straipsnyje įtvirtinta teisė į asmens duomenų apsaugą. Chartijos 24 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad visuose valstybės ar privačių institucijų veiksmuose, susijusiuose su vaikais, pirmiausia turi būti vadovaujamasi vaiko interesais;

(3) pagal Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 1 dalį Sąjunga pripažįsta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje nustatytas teises, laisves ir principus. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) 7 straipsniu saugoma kiekvieno asmens pagrindinė teisė į tai, kad būtų gerbiamas jo privatus ir šeimos gyvenimas, būsto neliečiamybė ir komunikacijos slaptumas. Chartijos 8 straipsnyje įtvirtinta teisė į asmens duomenų apsaugą. 1989 m. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos (JTVTK) 3 straipsnio 1 dalyje ir Chartijos 24 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad visuose valstybės ar privačių institucijų veiksmuose, susijusiuose su vaikais, pirmiausia turi būti vadovaujamasi vaiko interesais. Be to, JTVTK 3 straipsnio 3 dalyje ir Chartijos 24 straipsnio 1 dalyje taip pat pabrėžiama vaikų teisė į apsaugą ir priežiūrą, kuri yra būtina jų gerovei;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) seksualinė prievarta prieš vaikus ir jų seksualinis išnaudojimas yra sunkūs žmogaus teisių, visų pirma vaikų teisės būti apsaugotiems nuo visų formų smurto, prievartos ir nepriežiūros, netinkamo elgesio ar išnaudojimo, įskaitant seksualinę prievartą, kaip numatyta 1989 m. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje ir Chartijoje, pažeidimai. Skaitmeninimas ne tik davė daug naudos visuomenei ir ekonomikai, bet ir sukėlė problemų, įskaitant išaugusį seksualinės prievartos prieš vaikus internete mastą. Vaikų apsauga internete yra vienas iš Sąjungos prioritetų. 2020 m. liepos 24 d. Komisija priėmė ES veiksmingesnės kovos su seksualine prievarta prieš vaikus strategiją6 (toliau – Strategija), kuria siekiama Sąjungos lygmeniu veiksmingai kovoti su seksualine prievarta prieš vaikus;

(4) vaikų apsauga yra vienas iš Sąjungos prioritetų. Seksualinė prievarta prieš vaikus ir jų seksualinis išnaudojimas yra sunkūs žmogaus ir pagrindinių teisių, visų pirma vaikų teisės būti apsaugotiems nuo visų formų smurto, prievartos ir nepriežiūros, netinkamo elgesio ar išnaudojimo, įskaitant seksualinę prievartą, kaip numatyta 1989 m. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje ir Chartijoje, pažeidimai. Skaitmeninimas ne tik davė daug naudos visuomenei ir ekonomikai, bet ir sukėlė problemų, įskaitant išaugusį seksualinės prievartos prieš vaikus internete mastą dėl platesnės prieigos prie potencialių aukų ir dėl to, kad seksualinės prievartos prieš vaikus medžiaga internete keičiamasi daug aktyviau. Seksualinės prievartos prieš vaikus medžiaga internete yra pagrįsta faktiniu išnaudojimu neprisijungus prie interneto, ir daugiausia prievartos patiriama iš šeimai priklausančių ar jai artimų asmenų;

_________________

_________________

6 2020 m. liepos 24 d. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „ES veiksmingesnės kovos su seksualine prievarta prieš vaikus strategija“, COM(2020) 607 final.

 

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a) paaugliai turi teisę atrasti savo seksualinę tapatybę saugioje ir privačioje aplinkoje. Tai, kad daugėja pranešimų apie seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą internete, iš dalies taip pat lemia nauja praktika tarp paauglių, kurie, stengdamiesi atrasti savo seksualinę tapatybę ir įgyti patirties, daro intymias savo nuotraukas arba vaizdo įrašus, kuriuos siunčia bendraamžiams arba dalijasi tokia medžiaga be seksualinės motyvacijos. Be to, amžius, kai gali būti duotas sutikimas lytiškai santykiauti, valstybėse narėse skiriasi. Jei naudotojai yra sulaukę amžiaus, kai pagal nacionalinę teisę gali būti duotas sutikimas lytiškai santykiauti, teisėsaugos institucijoms neturėtų būti pranešama apie ryšių su vaikais mezgimo veiklą;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) tam tikri su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų, kaip antai žiniatinklio pašto ir pranešimų mainų paslaugų, teikėjai jau naudoja specialias technologijas, kad savanoriškai nustatytų seksualinę prievartą prieš vaikus internete ir apie ją praneštų teisėsaugos institucijoms ir viešojo intereso labui veikiančioms organizacijoms, kovojančioms su seksualine prievarta prieš vaikus, arba pašalintų seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą. Tos organizacijos apima nacionalines karštąsias linijas, kurioms pranešama apie seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą, taip pat tiek ES, tiek trečiosiose šalyse veikiančias organizacijas, kurių tikslas mažinti seksualinį vaikų išnaudojimą ir užkirsti kelią vaikų viktimizacijai. Jų visų savanoriška veikla atlieka vertingą vaidmenį sudarant sąlygas identifikuoti aukas ir jas gelbėti, taip pat mažinant tolesnę seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagos sklaidą, kartu padedant identifikuoti nusikaltėlius, tirti jų nusikaltimus ir vykdyti seksualinės prievartos prieš vaikus nusikaltimų prevenciją;

(5) tam tikri su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų, kaip antai žiniatinklio pašto ir pranešimų mainų paslaugų, teikėjai jau naudoja specialias technologijas, kad savanoriškai nustatytų savo sistemoje seksualinę prievartą prieš vaikus internete ir apie ją praneštų teisėsaugos institucijoms ir viešojo intereso labui veikiančioms organizacijoms, kovojančioms su seksualine prievarta prieš vaikus, – šiuo tikslu jie nuskenuoja turinį, pavyzdžiui, vaizdus ir tekstą, arba ryšių srauto duomenis, kai kuriais atvejais naudodami ankstesnius duomenis. Šiai veiklai naudojama technologija galėtų būti vaizdų ir vaizdo įrašų maišos technologija, klasifikatoriai ir dirbtinis intelektas tekstams arba srauto duomenims analizuoti. Paslaugų teikėjai informuoja nacionalines karštąsias linijas, priimančias pranešimus apie seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą internete, taip pat tiek Sąjungoje, tiek trečiosiose šalyse veikiančias organizacijas, kurių tikslas – nustatyti seksualinio vaikų išnaudojimo ir seksualinės prievartos prieš juos atvejus, mažinti tokių atvejų skaičių ir užkirsti kelią vaikų viktimizacijai, ypač Nacionaliniam dingusių ir išnaudojamų vaikų centrui (NCMEC) Jungtinėse Amerikos Valstijose. Tokios organizacijos paprastai nepatenka į Reglamento (ES) 2016/679 taikymo sritį. Visai šiai savanoriškai veiklai tenka vertingas vaidmuo sudarant sąlygas identifikuoti aukas, kurių pagrindinės teisės į žmogaus orumą ir fizinę bei psichinę neliečiamybę buvo sunkiai pažeistos, ir jas gelbėti, taip pat mažinant tolesnę seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagos sklaidą internete, kartu padedant identifikuoti nusikaltėlius, tirti jų nusikaltimus ir vykdyti seksualinės prievartos prieš vaikus nusikaltimų prevenciją, jų nustatymą, tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą už juos;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a) nepaisant teisėto tikslo, tokia veikla kišamasi į pagrindinių teisių – teisės į atitinkamų asmenų, t. y. visų vartotojų, galimų nusikalstamos veikos vykdytojų ir aukų, privatų ir šeimos gyvenimą ir teisės į jų asmens duomenų apsaugą – sritį. Bet koks pagrindinės teisės į privatų ir šeimos gyvenimą, įskaitant ryšių konfidencialumą, apribojimas negali būti pateisinamas vien tuo, kad tam tikros technologijos buvo naudojamos anksčiau, kai atitinkamos paslaugos teisiniu požiūriu nebuvo laikomos elektroninių ryšių paslaugomis. Toks kišimasis galimas tik esant tam tikroms sąlygoms. Minėta veikla galima tik tuomet, kai ji numatyta teisės aktais, nekeičia teisių į privatų ir šeimos gyvenimą bei asmens duomenų apsaugą esmės, kai, remiantis proporcingumo principu, ji yra būtina ir tikrai atitinka Sąjungos pripažintus bendrus interesus arba reikalinga kitų teisėms ir laisvėms apsaugoti, kaip nustatyta Chartijos 52 straipsnio 1 dalyje. Kadangi tokios priemonės visada apima bendrą ir nediferencijuotą visų vartotojų pranešimų stebėseną ir analizę, jomis pažeidžiama teisė į ryšių konfidencialumą, kaip Teisingumo Teismas nusprendė sujungtose bylose C-511/18, C-512/18 ir C-520/18 La Quadrature ir kt. ir sujungtose bylose C-293/12 Digital Rights Ireland ir C-594/12 Seitlinger1b;

 

_________________

 

1a  ECLI:EU:C:2020:791.

 

1b ECLI:EU:C:2014:238

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) iki 2020 m. gruodžio 20 d. su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjų atliekamas asmens duomenų tvarkymas savanoriškomis priemonėmis, siekiant nustatyti ir pranešti apie seksualinę prievartą prieš vaikus internete ir pašalinti seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą, reglamentuojamas Reglamentu (ES) 2016/679;

(6) su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjų atliekamas asmens duomenų tvarkymas savanoriškomis priemonėmis, siekiant nustatyti ir pranešti apie seksualinę prievartą prieš vaikus internete bei pašalinti seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą internete, reglamentuojamas Reglamentu (ES) 2016/679. Direktyva (ES) 2018/1972 neturi tiesioginio poveikio su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjams;

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) Direktyvoje 2002/58/EB nėra specialių nuostatų dėl asmens ir kitų duomenų tvarkymo teikiant elektroninių ryšių paslaugas, siekiant nustatyti ir pranešti apie seksualinę prievartą prieš vaikus internete ir pašalinti seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą. Tačiau pagal Direktyvos 2002/58/EB 15 straipsnio 1 dalį valstybės narės gali priimti teisėkūros priemones, ribojančias, inter alia, tos direktyvos 5 ir 6 straipsniuose nustatytų teisių ir pareigų, susijusių su ryšių ir srauto duomenų konfidencialumu, taikymą nusikalstamų veikų, susijusių su seksualine prievarta prieš vaikus, prevencijos, tyrimo, nustatymo ir baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais. Kol tokių teisėkūros priemonių nėra ir kol bus priimta nauja ilgalaikė teisinė sistema, skirta veiksmingai kovoti su seksualine prievarta prieš vaikus Sąjungos lygmeniu, kaip paskelbta Strategijoje, teisinio pagrindo su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjams savo sistemoje toliau nustatyti seksualinę prievartą prieš vaikus internete ir pranešti apie ją ir pašalinti seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą po 2020 m. gruodžio 21 d., nebūtų;

(7) Direktyvoje 2002/58/EB nėra specialių nuostatų dėl asmens duomenų tvarkymo teikiant elektroninių ryšių paslaugas, siekiant nustatyti ir pranešti apie seksualinę prievartą prieš vaikus internete ir pašalinti seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą. Tačiau pagal Direktyvos 2002/58/EB 15 straipsnio 1 dalį valstybės narės gali priimti teisėkūros priemones, ribojančias, inter alia, tos direktyvos 5 ir 6 straipsniuose nustatytų teisių ir pareigų, susijusių su ryšių ir srauto duomenų konfidencialumu, taikymą nusikalstamų veikų, susijusių su seksualine prievarta prieš vaikus, prevencijos, tyrimo, nustatymo ir baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais. Kol tokių nacionalinių teisėkūros priemonių nėra ir kol bus priimta ilgalaikė teisinė sistema, skirta veiksmingai kovoti su seksualine prievarta prieš vaikus Sąjungos lygmeniu, su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjų savanoriškos priemonės nebegali būti taikomos remiantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsniu, šiems paslaugų teikėjams siekiant toliau nustatyti seksualinę prievartą prieš vaikus internete, pranešti apie ją ir pašalinti iš savo sistemos seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą internete po 2020 m. gruodžio 21 d. Šiuo reglamentu numatomas ne asmens duomenų tvarkymas teikiant su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugas vieninteliu tikslu – savo sistemoje nustatyti seksualinę prievartą prieš vaikus internete, apie ją pranešti ir pašalinti seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą, o tam tikrų teisių ir įpareigojimų, nustatytų Direktyvoje 2002/58/EB, apribojimas. Jame taip pat nustatomos papildomos apsaugos priemonės, kurių turi laikytis su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjai, jei nori remtis šiuo reglamentu;

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a) vaizdų ir vaizdo įrašų tvarkymas šio reglamento tikslais visada turėtų būti laikomas specialių kategorijų asmens duomenų tvarkymu pagal Reglamento (ES) 2016/679 9 straipsnį, nes vaizdai ir vaizdo įrašai yra biometriniai duomenys, tvarkomi naudojant specialias technines priemones, kurios suteikia fizinio asmens unikalaus identifikavimo arba tapatybės patvirtinimo galimybę;

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) todėl šiame reglamente numatyta laikina nukrypti nuo Direktyvos 2002/58/EB 5 straipsnio 1 dalies ir 6 straipsnio, kuriais saugomas ryšių ir srauto duomenų konfidencialumas, taikymo leidžianti nuostata. Kadangi Direktyva 2002/58/EB buvo priimta remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsniu, tikslinga šį reglamentą priimti remiantis tuo pačiu teisiniu pagrindu. Be to, ne visos valstybės narės nacionaliniu lygmeniu priėmė teisėkūros priemones, ribojančias tose nuostatose numatytų teisių ir pareigų taikymą pagal Direktyvos 2002/58/EB 15 straipsnio 1 dalį, ir tokių priemonių priėmimas yra susijęs su didele susiskaidymo, galinčio neigiamai paveikti vidaus rinką, rizika;

(8) todėl šiame reglamente numatytas laikinas Direktyvos 2002/58/EB 5 straipsnio 1 dalies ir 6 straipsnio 1 dalies, kuriomis saugomas ryšių ir srauto duomenų konfidencialumas, apribojimas. Taigi, su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugas Sąjungoje teikiančių paslaugų teikėjų savanoriškoms priemonėms, taikomoms vieninteliu tikslu – nustatyti seksualinės prievartos prieš vaikus atvejus internete ir apie juos pranešti, taip pat nustatyti ir pašalinti seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą internete ir apie ją pranešti, taikomos šiame reglamente ir Reglamente (ES) 2016/679 nustatytos apsaugos priemonės ir sąlygos. Kadangi Direktyva 2002/58/EB buvo priimta remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsniu, tikslinga šį reglamentą priimti remiantis tuo pačiu teisiniu pagrindu. Jei valstybės narės nacionaliniu lygmeniu priima teisėkūros priemones, ribojančias tose nuostatose numatytų teisių ir pareigų taikymą pagal Direktyvos 2002/58/EB 15 straipsnio 1 dalį, jos turėtų laikytis Reglamento (ES) 2016/679, ypač jo 23 straipsnio;

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) kadangi elektroninių ryšių, kuriuose dalyvauja fiziniai asmenys, duomenys paprastai gali būti laikomi asmens duomenimis, šis reglamentas taip pat turėtų būti grindžiamas Sutarties 16 straipsniu, kuriame nustatytas konkretus teisinis pagrindas, kuriuo remiantis priimamos fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms ir valstybėms narėms tvarkant asmens duomenis, kai vykdoma veikla yra susijusi su Sąjungos teisės taikymo sritimi, taisyklės ir laisvo tokių duomenų judėjimo taisyklės;

(9) kadangi su elektroniniais ryšiais, kuriuose dalyvauja fiziniai asmenys, susiję duomenys visada laikomi asmens duomenimis, šis reglamentas taip pat turėtų būti grindžiamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 16 straipsniu, kuriame nustatytas konkretus teisinis pagrindas, kuriuo remiantis priimamos fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms ir valstybėms narėms tvarkant asmens duomenis, kai vykdoma veikla yra susijusi su Sąjungos teisės taikymo sritimi, taisyklės ir laisvo tokių duomenų judėjimo taisyklės;

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) kai asmens duomenų tvarkymui, susijusiam su elektroninių ryšių paslaugų teikimu teikiant su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugas, vien tik siekiant nustatyti ir pranešti apie seksualinę prievartą prieš vaikus internete ir pašalinti seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą, taikoma šiame reglamente numatyta nukrypti leidžianti nuostata, tokiam duomenų tvarkymui taikomas Reglamentas (ES) 2016/679, įskaitant reikalavimą atitinkamais atvejais prieš diegiant susijusias technologijas atlikti numatytų duomenų tvarkymo operacijų poveikio vertinimą pagal to reglamento 35 straipsnį;

(10) kai asmens duomenų tvarkymui, susijusiam su elektroninių ryšių paslaugų teikimu teikiant su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugas, vien tik siekiant nustatyti ir pranešti apie seksualinę prievartą prieš vaikus internete ir pašalinti seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą internete, taikomas šiame reglamente numatytas apribojimas, tokiam duomenų tvarkymui taikomas Reglamentas (ES) 2016/679, įskaitant jo nuostatas (bet jomis neapsiribojant) dėl su asmens duomenų tvarkymu susijusių principų (5 straipsnis), tvarkymo teisėtumo (6 straipsnis), specialių kategorijų asmens duomenų tvarkymo (9 straipsnis), apribojimų (23 straipsnis), duomenų tvarkymo saugumo (32 straipsnis), asmens duomenų perdavimų į trečiąsias valstybes arba tarptautinėms organizacijoms (V skyrius), nepriklausomų priežiūros institucijų (VI skyrius), bendradarbiavimo ir nuoseklumo (VII skyrius) ir teisių gynimo priemonių, atsakomybės ir sankcijų (VIII skyrius), taip pat reikalavimą prieš diegiant bet kokias susijusias technologijas atlikti numatytų duomenų tvarkymo operacijų poveikio vertinimą pagal to reglamento 35 straipsnį ir reikalavimą pagal jo 36 straipsnį prieš pradedant tvarkyti asmens duomenis pasikonsultuoti su atitinkama priežiūros institucija arba, jei technologijos analizuoja srauto ar turinio duomenis siekiant nustatyti galimus ryšių su vaikais mezgimo atvejus, gauti išankstinį priežiūros institucijos leidimą;

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) kadangi vienintelis šio reglamento tikslas – sudaryti sąlygas tęsti tam tikrą vykdomą veiklą, kuria siekiama kovoti su seksualine prievarta prieš vaikus internete, šiame reglamente numatyta nukrypti leidžianti nuostata turėtų būti taikoma tik pripažintoms technologijoms, reguliariai naudojamoms teikiant su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugas, siekiant nustatyti ir pranešti apie seksualinę prievartą prieš vaikus internete ir pašalinti seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą iki šio reglamento įsigaliojimo; nuoroda į technologiją apima, jei reikia, bet kokią žmogaus atliekamą peržiūrą, tiesiogiai susijusią su technologijos naudojimu ir priežiūra. Todėl tos technologijos naudojimas turėtų būti įprastas tame sektoriuje, nors nebūtina, kad visi paslaugų teikėjai šia technologija naudotųsi, ir neužkertamas kelias tolesnei privatumą užtikrinančiai technologijos raidai. Šiuo atžvilgiu neturėtų būti svarbu, ar konkretus paslaugų teikėjas, siekiantis pasinaudoti šia nukrypti leidžiančia nuostata, pats jau naudojasi tokia technologija šio reglamento įsigaliojimo dieną. Naudojamos technologijos turėtų būti mažiausiai privatumą pažeidžiančios technologijos, atitinkančios sektoriaus pažangos lygį, ir jos neturėtų apimti sistemingo pranešimų, kuriuose yra teksto, filtravimo ir skenavimo, o turėtų būti orientuotos tik į konkrečius pranešimus, kai esama konkrečių įtarimų dėl seksualinės prievartos prieš vaikus;

(11) kadangi šio reglamento tikslas – sudaryti sąlygas tęsti tam tikrą laikantis Reglamento (ES) 2016/679 vykdomą veiklą, kuria siekiama nustatyti seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą internete, apie ją pranešti ir ją pašalinti, taip pat nustatyti seksualinę prievartą prieš vaikus internete ir apie ją pranešti, šiame reglamente numatytas apribojimas turėtų būti taikomas tik toms technologijoms, dėl kurių buvo vykdomos išankstinės konsultacijos pagal Reglamento (ES) 2016/679 36 straipsnį arba, jei to reikalaujama pagal šį reglamentą, dėl kurių naudojimo išankstinį leidimą suteikė nacionalinė priežiūros institucija, technologijoms, kurios reguliariai naudojamos teikiant su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugas, siekiant vienintelio tikslo – nustatyti ir pranešti apie seksualinę prievartą prieš vaikus internete ir pašalinti seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą internete. Nuoroda į technologiją apima bet kokią žmogaus atliekamą peržiūrą, tiesiogiai susijusią su technologijos naudojimu ir jos veikimo priežiūra, siekiant išvengti nereikalingo ir neproporcingo kišimosi į pagrindinių teisių sritį. Todėl tos technologijos naudojimas turėtų būti įprastas tame sektoriuje, nors nebūtina, kad visi paslaugų teikėjai šia technologija naudotųsi, ir neužkertamas kelias tolesnei privatumą užtikrinančiai technologijos raidai. Šiuo atžvilgiu neturėtų būti svarbu, ar konkretus paslaugų teikėjas, siekiantis pasinaudoti šiuo reglamentu nustatytu apribojimu, pats jau naudojasi tokia technologija šio reglamento įsigaliojimo dieną. Naudojamos technologijos turėtų būti mažiausiai privatumą pažeidžiančios technologijos, atitinkančios sektoriaus pažangos lygį, ir jos neturėtų naudojamos sistemingam pranešimų, kuriuose yra teksto, filtravimui ir skenavimui, o turėtų būti orientuotos tik į konkrečius pranešimus, kai esama konkrečių įtarimų dėl seksualinės prievartos prieš vaikus. Tiek, kiek technologijos naudojamos pranešimų, kuriuose yra teksto, skenavimui, jos neturėtų gebėti suprasti turinio esmės, o tik nustatyti modelius, rodančius galimą seksualinę prievartą prieš vaikus internete;

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) asmens ir kiti duomenys, naudojami vykdant veiklą, kuriai taikoma šiame reglamente nustatyta nukrypti leidžianti nuostata, taip pat laikotarpis, kurį saugomi duomenys, kai gautas rezultatas yra teigiamas, turėtų būti minimalūs, siekiant užtikrinti, kad nukrypti leidžianti nuostata neviršytų to, kas tikrai būtina;

(13) asmens duomenys, naudojami vykdant veiklą, kuriai taikomas šiame reglamente numatytas apribojimas, taip pat laikotarpis, kurį saugomi duomenys ir bet koks šių duomenų tvarkymo rezultatas, kai gautas rezultatas yra teigiamas, turėtų būti minimalūs, siekiant užtikrinti, kad kišimasis į ryšių konfidencialumo sritį būtų kuo mažesnis;

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) siekiant užtikrinti pagal nukrypti leidžiančią nuostatą vykdomos veiklos skaidrumą ir atskaitomybę už ją, paslaugų teikėjai turėtų kasmet skelbti ataskaitas apie duomenų, kuriems taikomas šis reglamentas, tvarkymą, be kita ko, apie tvarkytų duomenų rūšį ir apimtį, nustatytų atvejų skaičių, pagrindiniams rodikliams atrinkti ir tobulinti taikytas priemones, įvairių naudotų technologijų klaidų (klaidingai teigiamų rezultatų) skaičių ir santykį, klaidų lygiui apriboti taikytas priemones ir pasiektą klaidų lygį, duomenų saugojimo politiką ir taikytas duomenų apsaugos priemones;

(14) siekiant užtikrinti veiklos, vykdomos laikantis šiame reglamente numatyto apribojimo, skaidrumą ir atskaitomybę už ją, ne vėliau kaip ... [šeši mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo dienos] ir vėliau kasmet asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjai turėtų skelbti ir teikti ataskaitas apie duomenų, kuriems taikomas šis reglamentas, tvarkymą, be kita ko, apie tvarkytų duomenų rūšį ir apimtį, prireikus pagrindą, kuriuo buvo remiamasi perduodant asmens duomenis už Sąjungos ribų pagal Reglamento (ES) 2016/679 V skyrių, nustatytų atvejų skaičių, atvejų, kai naudotojas pateikė skundą pasinaudodamas vidaus teisių gynimo mechanizmu arba teisminei institucijai, skaičių ir šio proceso rezultatus, pagrindiniams rodikliams atrinkti ir tobulinti taikytas priemones, įvairių naudotų technologijų klaidų (klaidingai teigiamų rezultatų) skaičių ir santykį, klaidų lygiui apriboti taikytas priemones ir pasiektą klaidų lygį, duomenų saugojimo politiką ir taikytas duomenų apsaugos priemones pagal Reglamentą (ES) 2016/679. Paslaugų teikėjai taip pat turėtų teikti savo ataskaitas priežiūros institucijoms pagal Reglamentą (ES) 2016/679;

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a) siekdama padėti atsakingoms priežiūros institucijoms vykdyti savo užduotis, Komisija turėtų paprašyti Europos duomenų apsaugos valdybos paskelbti gaires dėl duomenų tvarkymo, kuriam taikomas šiame reglamente nustatytas apribojimas, atitikties Reglamentui (ES) 2016/679. Tos gairės visų pirma turėtų padėti priežiūros institucijoms teikti konsultacijas pagal Reglamento (ES) 2016/679 36 straipsnyje nustatytą išankstinių konsultacijų procedūrą, kuri turėtų būti vykdoma vertinant, ar pripažinta arba nauja technologija, kuri bus naudojama, atitinka sektoriaus pažangos lygį, yra mažiausiai pažeidžianti privatumą ir remiasi tinkamu teisiniu pagrindu pagal Reglamentą (ES) 2016/679;

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

 

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) siekiant užtikrinti, kas šis reglamentas būtų taikomas nuo 2020 m. gruodžio 21 d., jis turėtų įsigalioti trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

Išbraukta.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) šiuo reglamentu ribojama teisė į ryšių konfidencialumo apsaugą ir nukrypstama nuo Direktyvoje (ES) 2018/1972 priimto sprendimo su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugoms taikyti tokias pačias privatumo taisykles kaip ir visoms kitoms elektroninių ryšių paslaugoms. Todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas ribotą laikotarpį – iki 2025 m. gruodžio 31 d., t. y. laikotarpį, kurio pagrįstai reikia naujai ilgalaikei teisinei sistemai su apsaugos priemonėmis priimti. Jei ilgalaikis teisės aktas būtų priimtas ir įsigaliotų iki tos datos, tuo teisės aktu būtų panaikintas šis reglamentas;

(16) šiuo reglamentu ribojama teisė į ryšių konfidencialumo teikiant su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugas apsaugą vieninteliu tikslu – siekiant nustatyti seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą internete, pranešti apie ją teisėsaugos institucijoms ir viešojo intereso labui veikiančioms organizacijoms, kovojančioms su seksualine prievarta prieš vaikus, ir ją pašalinti, taip pat siekiant nustatyti seksualinę prievartą prieš vaikus internete arba pranešti apie ją teisėsaugos institucijoms. Todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas ribotą laikotarpį – iki 2022 m. gruodžio 31 d. Jei ilgalaikis teisės aktas būtų priimtas ir įsigaliotų iki tos datos, tuo teisės aktu būtų panaikintas šis reglamentas;

Pakeitimas  

Pasiūlymas dėl reglamento

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17a) priežiūros institucijos, atsakingos už šio reglamento taikymo stebėseną, turėtų būti tos pačios kaip ir nepriklausomos priežiūros institucijos, paskirtos pagal Reglamento (ES) 2016/679 VI skyrių;

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

17 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17b) ištisinis šifravimas yra svarbi priemonė siekiant užtikrinti saugų ir konfidencialų naudotojų, įskaitant vaikus, bendravimą. Susilpnėjusiu šifravimu galėtų savo kėslams pasinaudoti piktavališkos trečiosios šalys. Todėl jokia šio reglamento nuostata neturėtų būti aiškinama kaip draudžianti arba silpninanti ištisinį šifravimą;

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

17 c konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17c) teisė į tai, kad būtų gerbiamas privatus ir šeimos gyvenimas, įskaitant ryšių konfidencialumą, yra pagrindinė teisė, užtikrinama pagal Chartijos 7 straipsnį. Todėl tai taip pat yra būtina sąlyga, kad vaikai, tapę seksualinės prievartos aukomis, ir suaugusieji, kuriais jie pasitiki, arba su seksualine prievarta prieš vaikus kovojančios organizacijos, taip pat aukos ir jų advokatai galėtų saugiai bendrauti;

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

17 d konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17d) siekiant užtikrinti pagrindines teises į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą pagal Chartijos 47 straipsnį, taip pat teisę į nekaltumo prezumpciją ir teisę į gynybą pagal Chartijos 48 straipsnį, visa kaltinamojo ar nuteistojo ir jo advokato komunikacija turėtų būti apsaugota;

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) šio reglamento tikslas – nustatyti laikiną nuo tam tikrų Direktyvos 2002/58/EB nuostatų nukrypti leidžiančią nuostatą nesukeliant vidaus rinkos susiskaidymo. Be to, nacionalinės teisės aktai greičiausiai nebūtų laiku priimti visose valstybėse narėse. Kadangi šio tikslo valstybės narės negali deramai pasiekti, o jo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, Sąjunga gali priimti priemones vadovaudamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatytu subsidiarumo principu. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina tiems tikslams pasiekti. Juo nustatoma laikina ir griežtai ribota nuostata, leidžianti nukrypti nuo Direktyvos 2002/58/EB 5 straipsnio 1 dalies ir 6 straipsnio taikymo, numatant tam tikras apsaugos priemones, kuriomis užtikrinama, kad nebūtų viršijama to, kas būtina nustatytiems tikslams pasiekti;

(18) šio reglamento tikslas – nustatyti laikiną konkrečių Direktyvos 2002/58/EB nuostatų apribojimą nesukeliant vidaus rinkos susiskaidymo. Be to, nacionalinės teisės aktai greičiausiai nebūtų laiku priimti visose valstybėse narėse. Kadangi šio tikslo valstybės narės negali deramai pasiekti, o jo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, Sąjunga gali priimti priemones vadovaudamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatytu subsidiarumo principu. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina tiems tikslams pasiekti. Juo nustatomas laikinas ir griežtai ribotas Direktyvos 2002/58/EB 5 straipsnio 1 dalies ir 6 straipsnio 1 dalies taikymo apribojimas, numatant tam tikras apsaugos priemones, kuriomis užtikrinama, kad nebūtų viršijama to, kas būtina nustatytiems tikslams pasiekti;

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/17257 42 straipsnio 1 dalimi, buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu ir jis pateikė nuomonę [data],

19) vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/17257 42 straipsnio 1 dalimi, buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu ir jis pateikė nuomonę 2020 m. lapkričio 10 d.,

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1 straipsnis

1 straipsnis

Dalykas

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos laikinos ir griežtai ribotos taisyklės, kuriomis nukrypstama nuo tam tikrų Direktyvoje 2002/58/EB nustatytų įpareigojimų taikymo, o jų vienintelis tikslas – sudaryti sąlygas su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjams toliau naudoti technologijas asmens ir kitiems duomenims tvarkyti, kiek tai būtina siekiant savo sistemoje nustatyti seksualinę prievartą prieš vaikus internete ir pranešti apie ją ir pašalinti seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą.

Šiuo reglamentu nustatomos laikinos ir griežtai ribotos taisyklės, kuriomis apribojamos tam tikros Direktyvoje 2002/58/EB nustatytos teisės ir įpareigojimai vieninteliu tikslu – sudaryti sąlygas tam tikriems su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjams visapusiškai laikantis Reglamente (ES)2016/679 nustatytų teisių ir įpareigojimų toliau naudoti specialias technologijas, t. y. unikalų nepakeičiamą skaitmeninį parašą (maišą) ir srauto ar turinio duomenis analizuojančias technologijas siekiant vien tik tvarkyti asmens duomenis, kiek tai tikrai būtina siekiant savo sistemoje nustatyti seksualinę prievartą prieš vaikus internete, pranešti apie ją ir pašalinti seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą internete.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2 straipsnis

2 straipsnis

Apibrėžtys

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1) su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslauga – paslauga, apibrėžta Direktyvos (ES) 2018/1972 2 straipsnio 7 punkte;

1) su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslauga – su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslauga, apibrėžta Direktyvos (ES) 2018/1972 2 straipsnio 7 punkte;

2) seksualinė prievarta prieš vaikus internete:

2) seksualinės prievartos prieš vaikus medžiaga internete:

a) medžiaga, kuri yra vaikų pornografija, apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/93/ES 2 straipsnio c punkte;

a) vaikų pornografija, apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/93/ES 2 straipsnio c punkte;

b) ryšių su vaikais mezgimas siekiant užsiimti seksualiniais veiksmais su jais arba kurti vaikų pornografiją, pasinaudojant kuriuo nors iš šių būdų:

 

i) viliojant vaiką dovanomis ar kitokia nauda;

 

ii) grasinant vaikui neigiamomis didelį poveikį jam galinčiomis turėti pasekmėmis;

 

iii) rodant vaikui pornografinę medžiagą arba suteikiant vaikui prieigą prie jos;

 

c)pornografinis renginys, apibrėžtas Direktyvos 2011/93/ES 2 straipsnio e punkte.

c)pornografinis renginys, apibrėžtas Direktyvos 2011/93/ES 2 straipsnio e punkte;

 

2a) ryšių su vaikais mezgimas – bet koks tyčinis elgesys, kuris yra nusikalstama veika pagal Direktyvos 2011/93/ES 6 straipsnį;

 

2b) seksualinė prievarta prieš vaikus internete – seksualinės prievartos prieš vaikus medžiaga internete ir ryšių su vaikais mezgimas;

 

2c) teigiamas seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagos internete atitikties rezultatas – rezultatas, gautas palyginus vaizdą ar vaizdo įrašą ir maišą iš duomenų bazės, kurioje yra patikrintos seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagos internete ir kurią tvarko Komisijos pripažinta organizacija pagal šio reglamento 3f straipsnį.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3 straipsnis

3 straipsnis

Leidžiančios nukrypti nuostatos taikymo sritis

Apribojimo taikymo sritis

Direktyvos 2002/58/EB 5 straipsnio 1 dalyje ir 6 straipsnyje nustatyti konkretūs įpareigojimai netaikomi asmens ir kitų duomenų tvarkymui, kai tai susiję su su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikimu, kuris būtinai reikalingas norint naudoti technologijas vien tik siekiant pašalinti seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą ir nustatyti seksualinę prievartą prieš vaikus internete arba apie ją pranešti teisėsaugos institucijoms ir viešojo intereso labui veikiančioms organizacijoms, kovojančioms su seksualine prievarta prieš vaikus, jeigu:

1. Direktyvos 2002/58/EB 5 straipsnio 1 dalyje ir 6 straipsnio 1 dalyje nustatytoms konkrečioms teisėms ir įpareigojimams taikomas ryšių konfidencialumo apribojimas, apimantis asmens duomenų tvarkymą, kai tai susiję su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikimu, jeigu toks apribojimas yra būtinai reikalingas norint naudoti specialias technologijas vien tik siekiant nustatyti ir šalinti seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą internete bei pranešti apie ją teisėsaugos institucijoms ir viešojo intereso labui veikiančioms organizacijoms, taip pat nustatyti seksualinę prievartą prieš vaikus internete ir pranešti apie ją teisėsaugos institucijoms, jeigu:

a) duomenų tvarkymas yra proporcingas ir apsiriboja pripažintomis technologijomis, kurias su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjai tuo tikslu reguliariai naudojo iki šio reglamento įsigaliojimo ir kurios atitinka sektoriaus pažangos lygį ir yra mažiausiai pažeidžiančios privatumą;

a) duomenų tvarkymas yra proporcingas ir apsiriboja technologijomis, kurias su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjai tuo vieninteliu tikslu reguliariai naudojo, su sąlyga, kad tos technologijos atitinka visas šias sąlygas:

 

i) jos atitinka pramonėje naudojamas pažangiausias technologijas ir mažiausiai pažeidžia privatumą, be kita ko, atsižvelgiant į pritaikytosios ir standartizuotosios duomenų apsaugos principą, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2016/679 25 straipsnyje, ir tiek, kiek šios technologijos naudojamos pranešimų, kuriuose yra teksto, skenavimui, jos negali suprasti turinio, bet tik nustato modelius, kurie rodo galimą seksualinę prievartą prieš vaikus internete;

 

ii) buvo atliktas išankstinis poveikio duomenų apsaugai vertinimas pagal Reglamento (ES) 2016/679 35 straipsnį ir išankstinių konsultacijų procedūra pagal Reglamento (ES) 2016/679 36 straipsnį ir nustatyta, kad dėl duomenų tvarkymo nekiltų didelis pavojus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms arba kad duomenų valdytojas ėmėsi priemonių pavojui sumažinti;

 

iii)  jei technologijos analizuoja srauto ar turinio duomenis, kad būtų galima nustatyti galimus ryšių su vaikais mezgimo atvejus, priežiūros institucijos yra suteikusios tam išankstinį leidimą, prieš tai atlikus išankstinį poveikio duomenų apsaugai vertinimą ir pasikonsultavus su priežiūros institucija;

 

iv) duomenų tvarkymas grindžiamas Reglamento (EU) 2016/679 6 straipsnio 1 dalimi, jeigu, nedarant poveikio Reglamentui (ES) 2016/679, buvo laikomasi visų šiame reglamente nustatytų sąlygų;

 

v) asmens duomenų, kurie turi būti tvarkomi atliekant kiekvieną tvarkymo operaciją, kategorijos yra turinio duomenys, susiję srauto duomenys, taip pat taip kiti tvarkant duomenis gauti asmens duomenys;

 

vi) su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugai taikomos vidaus procedūros, kuriomis siekiama užkirsti kelią piktnaudžiavimui, neteisėtai prieigai ar perdavimui;

 

vii) yra aiškiai nurodyta duomenų valdytojo (-ų) tapatybė ir kategorijos;

 

viii) su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjas užtikrina žmogaus vykdomą asmens duomenų tvarkymo priežiūrą ir įsikišimą, o teigiamas seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagos internete atitikties rezultatas šio reglamento 3f straipsnyje nurodytoms teisėsaugos institucijoms ar organizacijoms nesiunčiamas be išankstinio žmogaus patvirtinimo;

 

ix) su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjas užtikrina žmogaus vykdomą asmens duomenų tvarkymo priežiūrą ir intervenciją ir teisėsaugos institucijoms be išankstinio žmogaus patvirtinimo nepateikiamas pagrįstas ir konkrečiais elementais paremtas įtarimas dėl seksualinės prievartos prieš vaikus internete;

 

x) yra įdiegtos atitinkamos procedūros ir teisių gynimo mechanizmai siekiant užtikrinti, kad asmenys galėtų pateikti skundus su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugos teikėjui per pagrįstą laikotarpį, kad naudotojas galėtų pateikti savo nuomonę pagal 3c straipsnį;

 

xi)  nedarant poveikio Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsniuose numatytai informacijai, duomenų subjektai informuojami apie jų ryšių konfidencialumo apribojimą vien tik siekiant pašalinti seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą ir nustatyti seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą arba apie ją pranešti, įskaitant galimybę dalytis asmens duomenimis su teisėsaugos institucijomis ir viešojo intereso labui veikiančioms organizacijoms, kovojančioms su seksualine prievarta prieš vaikus;

 

xii) gavus teigiamą seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagos internete atitikties rezultatą arba esant pagrįstam ir konkrečiais elementais paremtam įtarimui dėl seksualinės prievartos prieš vaikus internete, duomenų subjektams, nedarant poveikio Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsniuose numatytai informacijai, pateikiama toliau nurodyta informacija, nebent tai pakenktų vykstančiam tyrimui; tokiu atveju tos informacijos pateikimas gali būti atidėtas tiek, kiek tikrai būtina, o duomenų subjektai nedelsiant informuojami užbaigus tyrimą:

 

a) kompetentingos teisėsaugos institucijos ir viešojo intereso labui veikiančios organizacijos, kovojančios su seksualine prievarta prieš vaikus, su kuriomis buvo pasidalyta jų asmens duomenimis,

 

b) su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjo numatytos teisių gynimo priemonės ir

 

c) galimybė pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai ir apskųsti teismine tvarka bei tų institucijų tapatybė;

 

(xiii) nepažeidžiamas pranešimų, kurie saugomi profesine paslaptimi, pvz., tarp gydytojų ir jų pacientų, žurnalistų ir jų šaltinių arba advokatų ir jų klientų, konfidencialumas;

 

xiv) bet koks asmens duomenų perdavimas trečiosioms valstybėms arba tarptautinėms organizacijoms atitinka Reglamento (ES) 2016/679 V skyrių;

b) naudojama technologija pati savaime yra pakankamai patikima, nes ji maksimaliai apriboja klaidų, susijusių su seksualine prievarta prieš vaikus laikomo turinio nustatymu, lygį, o tokių retkarčiais pasitaikančių klaidų pasekmės nedelsiant pašalinamos;

b) seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagai internete nustatyti naudojama technologija pati savaime yra pakankamai patikima, nes ji apriboja klaidų, kai turinys klaidingai identifikuojamas kaip seksualinė prievarta prieš vaikus internete („klaidingai teigiamų rezultatų“), lygį iki ne daugiau kaip 1 atvejo iš 50 mlrd. atvejų nustatant seksualinės prievartos prieš vaikus turinį, o tokių retkarčiais pasitaikančių klaidų pasekmės nedelsiant pašalinamos;

 

ba) ryšių su vaikais mezgimui nustatyti naudojama technologija pati savaime yra pakankamai patikima, nes ji maksimaliai apriboja klaidų, susijusių su seksualine prievarta prieš vaikus laikomo turinio nustatymu, lygį, o tokių retkarčiais pasitaikančių klaidų pasekmės nedelsiant pašalinamos;

c) ryšių su vaikais mezgimui nustatyti naudojama technologija apsiriboja atitinkamų pagrindinių rodiklių, pvz., raktinių žodžių ir objektyviai nustatytų rizikos veiksnių, tokių kaip amžiaus skirtumas, naudojimu, nepažeidžiant teisės į žmogaus atliekamą peržiūrą;

c) galimo ryšių su vaikais mezgimo modeliams nustatyti naudojama technologija apsiriboja atitinkamų pagrindinių rodiklių ir objektyviai nustatytų rizikos veiksnių naudojimu, nedarant poveikio žmogaus atliekamai peržiūrai;

d) tvarkomi tik tie duomenys, kurie yra tikrai būtini siekiant nustatyti ir pranešti apie seksualinę prievartą prieš vaikus internete ir pašalinti seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą, ir, išskyrus atvejus, kai seksualinė prievarta prieš vaikus internete yra nustatyta ir patvirtinta, tie duomenys nedelsiant sunaikinami;

d) remiantis šiame reglamente nustatytu apribojimu leidžiama tvarkyti tik tuos duomenis, kurie yra tikrai būtini siekiant vienintelio tikslo – nustatyti seksualinę prievartą prieš vaikus internete, pranešti apie ją ir pašalinti seksualinės prievartos prieš vaikus internete medžiagą;

 

da) jei seksualinės prievartos prieš vaikus internete nenustatoma ir ji nepatvirtinama, visi turinio duomenys, susiję srauto duomenys ir bet kokie šių duomenų tvarkymo rezultatai ištrinami iš karto po tvarkymo;

 

db) tais atvejais, kai seksualinė prievarta prieš vaikus nustatoma ir patvirtinama, tikrai būtini turinio duomenys, susiję srauto duomenys ir asmens duomenys, gauti tvarkant duomenis, saugomi tik toliau nurodytais tikslais ir tik tokį laiką, koks tikrai būtinas, tačiau bet kuriuo atveju ne ilgiau kaip tris mėnesius, po kurių jie nedelsiant ir visam laikui ištrinami:

 

 siekiant pagal Reglamentą (ES) 2016/679 nepagrįstai nedelsiant pranešti apie juos ir juos perduoti kompetentingoms teisėsaugos institucijoms;

 

 siekiant pagal Reglamentą (ES) 2016/679 pranešti apie juos ir juos perduoti viešojo intereso labui veikiančioms ir su seksualine prievarta prieš vaikus kovojančioms organizacijoms, valdančioms duomenų bazę, kaip numatyta pagal šio reglamento 3f straipsnį;

 

 siekiant užblokuoti atitinkamo naudotojo paskyrą arba sustabdyti jam siūlomos paslaugos teikimą;

 

 siekiant sukurti maišą (angl. „hash“), kai tai susiję su asmens duomenimis, kurie patikimai identifikuojami kaip seksualinės prievartos prieš vaikus medžiaga internete;

 

 siekiant pasinaudoti paslaugų teikėjo numatytomis teisių gynimo priemonėmis, atlikti administracinę peržiūrą arba apskųsti teismine tvarka;

e) paslaugų teikėjas kasmet skelbia ataskaitą apie susijusių duomenų tvarkymą, be kita ko, apie tvarkytų duomenų rūšį ir apimtį, nustatytų atvejų skaičių, pagrindiniams rodikliams atrinkti ir tobulinti taikytas priemones, įvairių naudotų technologijų klaidų (klaidingai teigiamų rezultatų) skaičių ir santykį, klaidų lygiui apriboti taikytas priemones ir pasiektą klaidų lygį, duomenų saugojimo politiką ir taikytas duomenų apsaugos priemones.

e) paslaugų teikėjas, laikydamasis Reglamento (ES) 2016/679 nuostatų, ne vėliau kaip ... [šeši mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo dienos] ir vėliau kasmet paskelbia ir priežiūros institucijai ir Komisijai pateikia ataskaitą apie asmens duomenų, kuriuos leidžiama tvarkyti pagal šiame reglamente numatytą apribojimą, tvarkymą, be kita ko, apie tvarkytų duomenų rūšį ir apimtį, tvarkymo pagrindą pagal Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnį, prireikus asmens duomenų perdavimo už Sąjungos ribų teisinį pagrindą pagal Reglamento (ES) 2016/679 V skyrių, nustatytų atvejų skaičių, atvejų, kai naudotojas pateikė skundą pasinaudodamas vidaus teisių gynimo mechanizmu arba teisminei institucijai, skaičių ir šio proceso rezultatus, įvairių naudotų technologijų klaidų (klaidingai teigiamų rezultatų) skaičių ir santykį, klaidų lygiui apriboti taikytas priemones ir pasiektą klaidų lygį, duomenų saugojimo politiką ir taikytas duomenų apsaugos priemones pagal Reglamentą (ES) 2016/679;

Kalbant apie d punktą, kai seksualinė prievarta prieš vaikus internete yra nustatyta ir patvirtinta, atitinkami duomenys gali būti saugomi tik šiais tikslais ir tik laikotarpį, būtiną:

 

 ataskaitoms teikti ir reaguoti į proporcingus teisėsaugos ir kitų atitinkamų valdžios institucijų prašymus;

 

 atitinkamo naudotojo paskyrai blokuoti;

 

 kalbant apie duomenimis, kurie patikimai identifikuoti kaip vaikų pornografija – unikaliam, nepakeičiamam skaitmeniniam parašui (maišai) sukurti.

 

 

ea) apie kiekvieną pagrįstą ir patikrintą įtarimą dėl seksualinės prievartos prieš vaikus internete nedelsiant pranešama kompetentingoms nacionalinėms teisėsaugos institucijoms.

 

1a. Šis reglamentas netaikomas garso pranešimų skenavimui.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a straipsnis

 

Pareiga atlikti išankstinį poveikio duomenų apsaugai vertinimą ir iš anksto konsultuotis su priežiūros institucijomis

 

1. Su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjai, siekdami remtis šiame reglamente numatytu apribojimu, atlieka išankstinį poveikio duomenų apsaugai vertinimą pagal Reglamento (ES) 2016/679 35 straipsnį ir išankstinių konsultacijų procedūrą pagal šio reglamento 36 straipsnį.

 

2. Valstybės narės užtikrina, kad priežiūros institucijos turėtų pakankamai išteklių išankstiniam poveikio duomenų apsaugai vertinimui ir išankstinių konsultacijų procedūroms, laikydamosi Reglamente (ES) 2016/679 nustatytų reikalavimų.

 

Šis straipsnis netaikomas, jei poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir išankstinės konsultacijos su priežiūros institucijomis buvo atlikti iki ... [šio reglamento įsigaliojimo data] ir jeigu buvo nustatyta, kad duomenų tvarkymas nekelia didelio pavojaus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms arba kad duomenų valdytojas ėmėsi priemonių pavojui sumažinti.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

3 b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b straipsnis

 

Europos duomenų apsaugos valdybos gairės

 

Ne vėliau kaip … [vienas mėnuo po šio reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija pagal Reglamento (ES) 2016/679 70 straipsnį paprašo Europos duomenų apsaugos valdyba paskelbti gaires, kuriomis atsakingoms priežiūros institucijoms padedama pagal Reglamentą (ES) 2016/679 įvertinti, ar duomenų tvarkymas, patenkantis į šio reglamento taikymo sritį, atitinka Reglamentą (ES) 2016/679, kiek tai susiję su esamomis ir būsimomis technologijomis, kurios naudojamos tik kovos su seksualine prievarta prieš vaikus internete tikslais.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

3 c straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3c straipsnis

 

Skundų nagrinėjimo mechanizmas

 

Su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjai, naudojantys technologijas asmens duomenims tvarkyti, kad būtų galima nustatyti seksualinę prievartą prieš vaikus internete ir apie ją pranešti, taip pat nustatyti seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą internete, apie ją pranešti ir ją pašalinti, nustato veiksmingą ir prieinamą mechanizmą, pagal kurį naudotojai, kurių turinys buvo pašalintas arba apie kurių turinį pranešta teisėsaugos institucijoms arba organizacijai, veikiančiai viešojo intereso labui kovojant su seksualine prievarta prieš vaikus, galėtų pateikti skundą dėl atitinkamo paslaugų teikėjo veiksmų, jei medžiaga, apie kurią buvo pranešta ar kuri buvo pašalinta, nėra seksualinė prievarta prieš vaikus internete, kaip nustatyta šiame reglamente.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

3 d straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3d straipsnis

 

Veiksmingos teisių gynimo priemonės

 

Naudotojai, kurie patyrė neigiamą poveikį dėl specialių technologijų naudojimo asmens duomenims tvarkyti siekiant nustatyti seksualinę prievartą prieš vaikus internete, apie ją pranešti ir pašalinti seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą internete iš su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjų sistemų, turi teisę į veiksmingas teisių gynimo priemones tais atvejais, kai medžiaga, apie kurią pranešta arba kuri pašalinta, nėra seksualinė prievarta prieš vaikus internete, kaip nustatyta šiame reglamente. Valstybės narės parengia veiksmingas procedūras šiai teisei įgyvendinti, taip pat ir šiais atvejais:

 

i) apie naudotojų turinį ar tapatybę buvo pranešta organizacijai, veikiančiai viešojo intereso labui kovojant su seksualine prievarta prieš vaikus, arba teisėsaugos institucijoms;

 

ii) naudotojų turinys buvo pašalintas ar jų paskyra užblokuota arba sustabdytas jiems siūlomos paslaugos teikimas.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

3 e straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3e straipsnis

 

Priežiūros institucijos

 

Priežiūros institucijos, atsakingos už šio reglamento taikymo stebėseną, yra tos pačios kaip ir nepriklausomos priežiūros institucijos, paskirtos pagal Reglamento (ES) 2016/679 VI skyrių.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

3 f straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3f straipsnis

 

Viešasis organizacijų, veikiančių viešojo intereso labui kovojant su seksualine prievarta prieš vaikus, registras

 

Ne vėliau kaip ... [vienas mėnuo po šio reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija sukuria viešąjį organizacijų, veikiančių viešojo intereso labui kovojant su seksualine prievarta prieš vaikus, registrą, su kuriuo su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjai gali dalytis asmens duomenimis pagal šį reglamentą, nedarant poveikio Reglamento (ES) 2016/679 V skyriui. Tas viešas registras sukuriamas remiantis skaidriais ir objektyviais kriterijais ir nuolat atnaujinamas.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

3 g straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3g straipsnis

 

Statistiniai duomenys

 

1. Ne vėliau kaip ... [šeši mėnesiai po reglamento įsigaliojimo], o vėliau kasmet valstybės narės viešai skelbia ir teikia Komisijai ataskaitas su statistiniais duomenimis apie visus šiuos elementus:

 

a) bendras pranešimų apie nustatytą seksualinę prievartą prieš vaikus internete, kuriuos kompetentingoms nacionalinėms teisėsaugos institucijoms pateikė su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjai ir viešojo intereso labui veikiančios organizacijos, kovojančios su seksualine prievarta prieš vaikus, skaičius, atskiriant absoliutų atvejų skaičių, atvejų, apie kuriuos pranešta kelis kartus, skaičių ir diferencijuojant pagal su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjo, kurio sistemoje nustatyta seksualinė prievarta prieš vaikus internete, tipą;

 

b) vaikų, identifikuotų vykdant veiksmus pagal šio reglamento 3 straipsnį, skaičius, diferencijuotas pagal lytį;

 

c) nusikalstamos veiklos vykdytojų, kurie buvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn nustačius tapatybę naudojant technologijas, skaičius;

 

d) nuteistų nusikalstamos veiklos vykdytojų skaičius;

 

e) klaidingai teigiamų rezultatų skaičius;

 

f) technologijos, naudojamos seksualinei prievartai prieš vaikus internete nustatyti, ir procentinė dalis, kuria jos prisideda nustatant seksualinę prievartą prieš vaikus internete, ir

 

g) su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjai, atitinkamų valstybių narių teritorijoje siūlantys paslaugas, kurias teikiant naudojamos technologijos, skirtos seksualinei prievartai prieš vaikus internete nustatyti, pašalinti arba apie ją pranešti.

 

2. Komisija apibendrina šio straipsnio 1 dalyje nurodytus statistinius duomenis ir į juos atsižvelgia persvarstydama šį reglamentą pagal šio reglamento 3h straipsnį.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

3 h straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3h straipsnis

 

Peržiūra

 

1. Komisija, remdamasi pagal 3 straipsnio 1 dalies e punktą pateiktomis ataskaitomis ir pagal 3d straipsnį pateiktais statistiniais duomenimis, ne vėliau kaip ... [dveji metai po reglamento įsigaliojimo] ir vėliau kasmet atlieka šio reglamento peržiūrą ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

2. Atlikdama peržiūrą, Komisija ypač daug dėmesio skiria:

 

a) visoms asmens duomenų tvarkymo sąlygoms, išvardytoms 3 straipsnio 3 dalies a punkte;

 

b) šiuo reglamentu nustatyto apribojimo proporcingumui, įskaitant pagal 3g straipsnį valstybių narių pateiktų statistinių duomenų vertinimą;

 

c) technologinės pažangos pokyčiams, susijusiems su tokia veikla, ir kokiu mastu šių pokyčių pagerinamas tikslumas ir sumažinamas klaidingai teigiamų rezultatų skaičius.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

3 i straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3i straipsnis

 

Sąlygos

 

Nedarant poveikio 3 straipsnio a punkto xi ir xii papunkčiams, su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjai, kurie naudojasi technologijomis, patenkančiomis į šio reglamento taikymo sritį, įtraukia į savo sąlygas aiškią ir išsamią informaciją apie tokių priemonių veikimą ir poveikį naudotojų ryšių konfidencialumui.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4 straipsnis

4 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2020 m. gruodžio 21 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Jis taikomas nuo 2020 m. gruodžio 21 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.


 

AIŠKINAMOJI DALIS

Seksualinė prievarta prieš vaikus yra sunkus žmogaus teisių ir pagrindinių teisių pažeidimas. Taigi tai gali pateisinti pagrindinių teisių į komunikacijos konfidencialumą ir asmens duomenų apsaugą apribojimą, jeigu toks apribojimas demokratinėje visuomenėje yra būtina ir proporcinga priemonė ir jeigu juo paisoma pagrindinių teisių ir laisvių esmės.

Siekdami aptikti seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą, apie ją pranešti ir ją pašalinti, tam tikri su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjai šiuo metu savanoriškai skenuoja pranešimus, pavyzdžiui, žinutes (turinį ir (arba) metaduomenis, kai kuriais atvejais – senesnius duomenis).

Siūlomu reglamentu siekiama apriboti teisę į konfidencialumo apsaugą, kad ši savanoriška veikla galėtų būti tęsiama po 2020 m. gruodžio 21 d., kai įsigalios Europos elektroninių ryšių kodeksas, kuriuo šie paslaugų teikėjai būtų įtraukti į Direktyvos 2002/58/EB (E. privatumo direktyva) taikymo sritį, ir tokiu būdu jie būtų įpareigoti prieš nuskenuojant pranešimus prašyti naudotojų sutikimo.

Pranešėjo ir Europos Parlamento darbas, susijęs su šiuo siūlomu reglamentu, buvo labai sudėtingas dėl laiko stokos, nes šį pasiūlymą Komisija pateikė tik 2020 m. rugsėjo 10 d. (nors Europos elektroninių ryšių kodeksas jau buvo priimtas 2018 m. gruodžio mėn.). Be to, Komisija nesilaikė savo įsipareigojimo pagal susitarimą dėl geresnės teisėkūros kartu su šiuo pasiūlymu pateikti poveikio vertinimą ir nenori pateikti pozicijos dėl to, ar dabartinė savanoriška praktika nustatyti seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą ir apie ją pranešti iš tiesų yra teisėta pagal ES teisę. Todėl rengiant šį pranešimo projektą trūksta esminės informacijos apie pagrindinių teisių į ryšių konfidencialumo apsaugą ir asmens duomenų apsaugą ribojimo lygį.

Pagrindiniai šio pranešimo projekto elementai:

a) Bendrosios aplinkybės

– Ištisinis šifravimas yra svarbi priemonė siekiant užtikrinti saugų ir konfidencialų naudotojų, įskaitant vaikus ir nukentėjusiuosius, bendravimą. Todėl jokia šio reglamento nuostata neturėtų būti aiškinama kaip draudžianti arba silpninanti ištisinį šifravimą.

 

– Siūlomas reglamentas pats savaime nenumato paslaugų teikėjų pranešimų skenavimo teisinio pagrindo. Vietoj to jame numatomas tam tikrų Direktyvoje 2002/58/EB nustatytų teisių ir pareigų apribojimas ir nustatomos papildomos apsaugos priemonės, kurių paslaugų teikėjai turi laikytis, jei nori remtis šiuo reglamentu.

b) Paaiškinimai dėl priemonės taikymo srities

– Šis reglamentas turėtų būti taikomas tik vaizdo įrašams ar vaizdams, kuriais keičiamasi naudojantis pranešimų ar e. pašto paslaugomis. Jis neturėtų būti taikomas teksto ar garso pranešimų skenavimui, kuriam ir toliau taikomos visos E. privatumo direktyvos nuostatos.

– Atsižvelgiant į laikiną reglamento pobūdį, jo materialinė taikymo sritis turėtų apsiriboti nustatyta vadinamosios vaikų pornografijos, kaip apibrėžta Direktyvoje 2011/93/ES, ir pornografinio atlikimo, kaip apibrėžta toje pačioje direktyvoje, apibrėžtimis.

– Technologija neturi būti naudojama iki šio reglamento įsigaliojimo, jei ji atitinka visas šiame reglamente išdėstytas sąlygas, kad teisės aktas būtų tinkamas taikyti ir ateityje.

c) Papildomos apsaugos priemonės

– Su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjai, norintys remtis šiuo reglamentu, turi atitikti tam tikras sąlygas. Joms priskiriama:

– privalomas išankstinis poveikio duomenų apsaugai vertinimas pagal privalomą konsultavimosi procedūrą prieš pradedant naudoti technologiją, kaip reikalaujama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 35 ir 36 straipsniuose;

– kaip teisinį pagrindą naudoti Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies d arba e punktą;

– yra užtikrinta žmogaus vykdoma asmens duomenų tvarkymo priežiūra ir įsikišimas ir joks teigiamas rezultatas nesiunčiamas teisėsaugos institucijoms ar viešojo intereso labui veikiančioms organizacijoms prieš tai žmogui nepatikrinus;

– nustatytos tinkamos procedūros ir teisių gynimo mechanizmai;

– nesikišama į jokius pranešimus, kurie saugomi profesine paslaptimi;

– tinkamas teisinis pagrindas duomenų perdavimui už ES ribų pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento V skyrių;

– valstybių narių nacionaliniu lygmeniu numatytos veiksmingos teisių gynimo priemonės.

Visos šios sąlygos turi būti įvykdytos, kad būtų užtikrintas su šia veikla susijusio pagrindinių teisių apribojimo proporcingumas.

d) Viešasis organizacijų, veikiančių viešojo intereso labui kovojant su seksualine prievarta prieš vaikus, registras

Komisija turėtų sukurti viešąjį organizacijų, veikiančių viešojo intereso labui kovojant su seksualine prievarta prieš vaikus labui, registrą, su kuriuo paslaugų teikėjai galėtų dalytis asmens duomenimis.

e) Didesnis skaidrumas

Paslaugų teikėjai turėtų skelbti pirmąją ataskaitą praėjus šešiems mėnesiams nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos, o vėliau – kasmet.

f) Siūlomame reglamente nustatyti laiko apribojimai

Šis reglamentas turėtų būti taikomas ribotą laikotarpį – iki 2022 m. gruodžio 31 d. Jei ilgalaikis teisės aktas būtų priimtas ir įsigaliotų iki tos datos, tuo teisės aktu būtų panaikintas šis reglamentas.

 

Verts/ALE frakcijos pateikta mažumos pozicija

(pagal Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnio 4 dalį)

Pasiūlymu neužtikrinama vaikų apsauga, o keliama didelė rizika tiek vaikams, tiek suaugusiems (pvz., dėl dirbtinio intelekto algoritmų, klaidingai žyminčių teisėtus intymius vaikų ir suaugusiųjų vaizdinius ir pokalbius, susijusius su jų sveikata ir seksualiniu gyvenimu) ir pažeidžiamos milijonų vaikų ir suaugusiųjų pagrindinės teisės.

Privačių bendrovių vykdomas visuotinis ir nediferencijuotas visos privačios piliečių, dėl kurių veiklos nekyla jokių įtarimų, korespondencijos turinio analizavimas, kuris prilygtų pašto skyriaus veiklai, jei būtų atplėšiami visi laiškai ieškant neteisėto turinio, yra nepriimtinas ne tik atsižvelgiant į teisę į privatumą, įskaitant vaikų ir aukų privatumą, bet ir kelia konkrečią grėsmę mažumų, LGBTQI asmenų, politinių disidentų, žurnalistų ir t. t. žmogaus teisėms.

Teisingumo Teismo teigimu, nuolatinė automatizuota ryšių analizė yra proporcinga tik tuomet, jei apsiribojama įtariamaisiais (byla C-511/18), o šio pasiūlymo atveju tokios nuostatos nesilaikoma.

Nepaisant siūlomo reglamento, dėl tokios praktikos ir toliau bus pažeidžiamas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentą (nesama teisinio pagrindo, leidžiančio privatiems subjektams nustatyti nusikaltimus, proporcingumo stoka).

Kaip matyti iš didėjančio įmonių, taikančių šį bendro stebėjimo metodą, ataskaitų skaičiaus, toks masinis sekimas neapriboja neteisėtos medžiagos judėjimo, o tik skatina ją dar geriau slėpti, todėl sunkiau vykdyti baudžiamąjį persekiojimą.

Cornelios Enrst (GUE/NGL) pateikta mažumos pozicija

(pagal Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnio 4 dalį)

Elektroninių ryšių skenavimas, kurį šiuo reglamentu leidžiama atlikti, visų pirma tekstinių žinučių skenavimas, yra sunkus ES pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsniuose įtvirtintų teisių pažeidimas. Tai prilygsta visuotiniam sekimui, kuris niekada nėra pagrįstas, net ir kovojant su žiauriausiais nusikaltimais.

 


 

 

MOTERŲ TEISIŲ IR LYČIŲ LYGYBĖS KOMITETO NUOMONĖ (2.12.2020)

pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl laikinos nuostatos, leidžiančios nukrypti nuo tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/58/EB nuostatų dėl su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjų naudojamų technologijų naudojimo asmens ir kitiems duomenims tvarkyti kovos su seksualine prievarta prieš vaikus internete tikslais

(COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD))

 

Nuomonės referentė: Christine Anderson

 

 

 

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Seksualinės prievartos prieš vaikus internete problema yra tokia didelė ir sukelia tokių baisių pasekmių visais aukos gyvenimo aspektais, kad jokiu būdu negalima į ją žvelgti lengvabūdiškai. Be to, dėl sparčiai išaugusio interneto naudojimo, vis gausėjančių jo priemonių ir taikomųjų programų jis virto prieglobsčiu pornografinio turinio ieškantiems vartotojams, iš kurių, remiantis duomenimis, jauniausi yra nuo 12 iki 17 metų amžiaus. Priklausomybė nuo pornografinės medžiagos turi rimtų pasekmių žmogaus sąmonei, nes pornografija itin iškreiptai vaizduoja žmogaus kūną, vyrų ir moterų santykius bei bendravimą. Taip pat nereikėtų pamiršti didėjančios į pažeidžiamas moteris ir mergaitės nukreiptų seksualinių patyčių kibernetinėje erdvėje problemos, kaip, pavyzdžiui, žinome iš plačiai aptartos Milos bylos. Milai, LGBT mokinei iš Prancūzijos, 2020 m. pradžioje turėjo būti suteikta apsauga ir ji turėjo būti pašalinta iš mokyklos po to, kai internete jai buvo grasinta išprievartavimu ir mirtimi už tai, kad ji kritikavo islamą. Be to, daug metų iškylantys melagingų kaltinimų seksualiniu išnaudojimu atvejai pateisina tai, kad atitinkamos valstybių narių valdžios institucijos imasi visų priemonių, kad šių sąmoningai suklastotų bylų autoriai būtų visiškai patraukti teisinėn atsakomybėn. Apskritai, siekiant teisingumo, turi būti taikomos visos atsargumo priemonės ir geriausia praktika pradedant įtariamo seksualinio nusikaltimo prieš vaiką etapu ir baigiant baudžiamuoju persekiojimu ir sankcijomis nusikaltėlio atžvilgiu. Kaip matyti, dėl neteisingų kaltinimų nusikalstama seksualine veikla prieš vaikus pradėtos procedūrinės klaidos arba baudžiamosios bylos kartais gali sutrikdyti teisingumo procesą, nes taikomos sankcijos nekaltiems piliečiams. Todėl labai svarbu, kad, kai moteris ar vyras tampa įtarimų dėl seksualinės prievartos prieš vaikus internete objektu, visada būtų paisoma nekaltumo prezumpcijos principo. Siekiant iš esmės kovoti su seksualine prievarta prieš vaikus internete, be kitų strategijų, reikia, kad mokyklos ir tėvai suvienytų jėgas siekdami šviesti savo vaikus, kad jie, pradėdami santykius, gerbtų save, savo kūną, savo įvaizdį ir kitus asmenis. Pagarba sau ir kitiems atsiranda tada, kai vertinamas žmogaus emocinis ir dvasinis pradas ir nesudaiktinamas jo kūnas Taip pat apgailestaujame, kad nėra pakankamai duomenų apie nuteistus prievartą prieš vaikus naudojančius asmenis, ir reikalaujame, kad kompetentingi subjektai dėtų daugiau pastangų šioje srityje. Tačiau tai neprieštarauja tam, kad su e. privatumo teisėmis susijusių priemonių svarbu imtis tik tiek, kiek tai būtina ir teisiškai leidžiama, kaip nurodyta Komisijos pasiūlyme.

PAKEITIMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) seksualinė prievarta prieš vaikus ir jų seksualinis išnaudojimas yra sunkūs žmogaus teisių, visų pirma vaikų teisės būti apsaugotiems nuo visų formų smurto, prievartos ir nepriežiūros, netinkamo elgesio ar išnaudojimo, įskaitant seksualinę prievartą, kaip numatyta 1989 m. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje ir Chartijoje, pažeidimai. Skaitmeninimas ne tik davė daug naudos visuomenei ir ekonomikai, bet ir sukėlė problemų, įskaitant išaugusį seksualinės prievartos prieš vaikus internete mastą. Vaikų apsauga internete yra vienas iš Sąjungos prioritetų. 2020 m. liepos 24 d. Komisija priėmė ES veiksmingesnės kovos su seksualine prievarta prieš vaikus strategiją9 (toliau – Strategija), kuria siekiama Sąjungos lygmeniu veiksmingai kovoti su seksualine prievarta prieš vaikus;

(4) seksualinė prievarta prieš vaikus ir jų seksualinis išnaudojimas yra sunkūs žmogaus teisių, visų pirma vaikų teisės būti apsaugotiems nuo visų formų smurto, prievartos ir nepriežiūros, netinkamo elgesio ar išnaudojimo, įskaitant seksualinę prievartą, kaip numatyta 1989 m. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje ir Chartijoje, pažeidimai. Be to, Stambulo konvencijoje pripažįstama, kad mergaitės dažnai susiduria su sunkių formų smurtu dėl lyties, įskaitant kibernetinį smurtą. Skaitmeninimas ne tik davė daug naudos visuomenei ir ekonomikai, bet ir sukėlė problemų, visų pirma padidėjo seksualinės prievartos prieš vaikus ir seksualinio vaikų išnaudojimo internete atvejų skaičius, kuris per COVID-19 pandemiją dar labiau padidėjo dėl platesnės prieigos prie potencialių aukų ir dėl to, kad seksualinės prievartos vykdytojai aktyviau platina seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą. Per COVID-19 pandemiją taip pat padaugėjo vaiko viliojimo atvejų ir savos gamybos turinio. Be to, dėl to, kad nusikaltėliai vis dažniau piktnaudžiauja privatumo didinimo technologijomis siekdami nuslėpti savo pasibaisėtinus veiksmus, teisėsaugos institucijoms tapo sunkiau užkirsti kelią seksualiniam vaikų išnaudojimui internete, jį nustatyti, tirti ir patraukti už jį baudžiamojon atsakomybėn. Europolo teigimu, dėl plintančių anoniminimo priemonių ir didesnio seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagos kiekio taip pat gali kilti didesnė pakartotinės viktimizacijos rizika8a. Vaikų apsauga internete yra vienas iš Sąjungos prioritetų, nes jie yra pažeidžiamiausi mūsų visuomenėje ir negali apsiginti;

_________________

_________________

 

8a Europolo ataskaita „Naudojimasis izoliacija. Seksualinės prievartos prieš vaikus internete per COVID-19 pandemiją kaltininkai ir aukos“, paskelbta 2020 m. birželio 19 d.

9 2020 m. liepos 24 d. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „ES veiksmingesnės kovos su seksualine prievarta prieš vaikus strategija“, COM(2020) 607 final.

 

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a) mergaitėms ir jaunoms moterims seksualinės prievartos ir seksualinio išnaudojimo grėsmė yra itin didelė, ir jos sudaro dažniausią seksualinės prievartos prieš vaikus internete aukų dalį. Organizacijos „Thorn“ ir Kanados vaikų apsaugos centro duomenimis, 80 % vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, yra mergaitės. Iš 2019 m. Tarptautinės karštųjų interneto linijų asociacijos (INHOPE) ataskaitos duomenų matyti, kad 91 % nukentėjusiųjų buvo mergaitės, 7 % – berniukai, o vidutinis nuketėjusiųjų amžius mažėja – 92 %. nukentėjusiųjų yra jaunesni nei 13 metų. Remiantis Kovos su vaikų prostitucija, vaikų pornografija ir prekyba seksualiniais tikslais tinklo (ECPAT) 2017 m. tarptautine ataskaita, seksualinius nusikaltimus prieš vaikus padarę asmenys daugiausia yra vyrai1a, o tai svarbu apibrėžiant pagrindinius rodiklius. Todėl svarbu, kad mergaitės ir berniukai turėtų galimybę naudotis saugiais, prieinamais ir savo amžiui tinkamais kanalais, kad galėtų nebijodami pranešti apie prievartą, ypač tais atvejais, kai smurtautojas yra artimoje aukos aplinkoje, nes tokiais atvejais pranešama retai;

 

_________________

 

1a ECPAT leidinys „Kovos su vaikų seksualiniu išnaudojimu tarptautinė ataskaita“, paskelbtas 2017 m. balandžio mėn.; https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2017/04/Journal_No12-ebook.pdf

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4b) 2020 m. liepos 24 d. Komisija priėmė ES veiksmingesnės kovos su seksualine prievarta prieš vaikus strategiją1a (toliau – Strategija), kuria siekiama Sąjungos lygmeniu veiksmingai kovoti su seksualine prievarta prieš vaikus, tinkamai atsižvelgiant į mergaičių ir berniukų patiriamą įvairių formų seksualinę prievartą. Strategijoje Komisija nurodė, kad ji pasiūlys konkretiems sektoriams skirtus teisės aktus, įskaitant „aiškius privalomus įpareigojimus dėl seksualinės prievartos prieš vaikus internete nustatymo ir pranešimo apie ją, kad teisėsaugos ir atitinkamų privataus sektoriaus subjektų veikla kovojant su prievarta internete būtų aiškesnė ir geriau apibrėžta.“ Nepaisant Strategijos, būtinai reikia taikyti prevencines priemones ir laikytis labiau tikslinio požiūrio, kad būtų atsižvelgta į konkrečias įvairių pažeidžiamų vaikų grupių, ypač mergaičių, aplinkybes ir poreikius;

 

_________________

 

1a 2020 m. liepos 24 d. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „ES veiksmingesnės kovos su seksualine prievarta prieš vaikus strategija“, COM(2020)0607 final.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) tam tikri su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų, kaip antai žiniatinklio pašto ir pranešimų mainų paslaugų, teikėjai jau naudoja specialias technologijas, kad savanoriškai nustatytų seksualinę prievartą prieš vaikus internete ir apie ją praneštų teisėsaugos institucijoms ir viešojo intereso labui veikiančioms organizacijoms, kovojančioms su seksualine prievarta prieš vaikus, arba pašalintų seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą. Tos organizacijos apima nacionalines karštąsias linijas, kurioms pranešama apie seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą, taip pat tiek ES, tiek trečiosiose šalyse veikiančias organizacijas, kurių tikslas – mažinti seksualinį vaikų išnaudojimą ir užkirsti kelią vaikų viktimizacijai. Jų visų savanoriška veikla atlieka vertingą vaidmenį sudarant sąlygas identifikuoti aukas ir jas gelbėti, taip pat mažinant tolesnę seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagos sklaidą, kartu padedant identifikuoti nusikaltėlius, tirti jų nusikaltimus ir vykdyti seksualinės prievartos prieš vaikus nusikaltimų prevenciją;

(5) su numeriu nesiejamos asmenų tarpusavio ryšio paslaugos atlieka svarbų vaidmenį nustatant seksualinės prievartos prieš vaikus internete atvejus ir ten, kur ji atsiranda, šalinant seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą iš savo tinklų, kad būtų išvengta tolesnės viktimizacijos, nes kiekvienas naujas medžiagos parodymas yra žalingas aukai. tam tikri su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų, kaip antai žiniatinklio pašto ir pranešimų mainų paslaugų, teikėjai jau naudoja specialias technologijas, kad savanoriškai nustatytų seksualinę prievartą prieš vaikus internete ir apie ją praneštų teisėsaugos institucijoms ir viešojo intereso labui veikiančioms organizacijoms, kovojančioms su seksualine prievarta prieš vaikus ir vaikų išnaudojimu, arba savo sistemoje nustatytų seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą, pašalintų ją iš tos sistemos ir apie tokią medžiagą praneštų. Kad būtų galima nustatyti nukentėjusių vaikų tapatybę ir sudaryti sąlygas su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjams tinkamai nustatyti aptikimo klaidas, apie visus galimos seksualinės prievartos prieš vaikus internete atvejus turėtų būti pranešama teisėsaugos institucijoms ir viešojo intereso labui veikiančioms organizacijoms, kovojančioms su seksualine prievarta prieš vaikus. Tos organizacijos apima nacionalines karštąsias linijas, kurioms pranešama apie seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą, taip pat tiek ES, tiek trečiosiose šalyse veikiančias organizacijas, kurių tikslas – mažinti seksualinį vaikų išnaudojimą ir užkirsti kelią vaikų viktimizacijai. Jų visų savanoriška veikla atlieka vertingą vaidmenį sudarant sąlygas identifikuoti aukas ir jas gelbėti, taip pat mažinant tolesnę seksualinės prievartos prieš vaikus ir seksualinio vaikų išnaudojimo medžiagos sklaidą, kartu padedant identifikuoti nusikaltėlius, tirti jų nusikaltimus ir vykdyti seksualinės prievartos prieš vaikus ir seksualinio vaikų išnaudojimo nusikaltimų prevenciją;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) iki 2020 m. gruodžio 20 d. su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjų atliekamas asmens duomenų tvarkymas savanoriškomis priemonėmis, siekiant nustatyti ir pranešti apie seksualinę prievartą prieš vaikus internete ir pašalinti seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą, reglamentuojamas Reglamentu (ES) 2016/679;

(6) iki 2020 m. gruodžio 20 d. su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjų atliekamas asmens duomenų tvarkymas savanoriškomis priemonėmis, siekiant nustatyti ir pranešti apie seksualinę prievartą prieš vaikus internete ir pašalinti seksualinės prievartos prieš vaikus ir seksualinio vaikų išnaudojimo medžiagą, reglamentuojamas Reglamentu (ES) 2016/679;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) Direktyvoje 2002/58/EB nėra specialių nuostatų dėl asmens ir kitų duomenų tvarkymo teikiant elektroninių ryšių paslaugas, siekiant nustatyti ir pranešti apie seksualinę prievartą prieš vaikus internete ir pašalinti seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą. Tačiau pagal Direktyvos 2002/58/EB 15 straipsnio 1 dalį valstybės narės gali priimti teisėkūros priemones, ribojančias, inter alia, tos direktyvos 5 ir 6 straipsniuose nustatytų teisių ir pareigų, susijusių su ryšių ir srauto duomenų konfidencialumu, taikymą nusikalstamų veikų, susijusių su seksualine prievarta prieš vaikus, prevencijos, tyrimo, nustatymo ir baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais. Kol tokių teisėkūros priemonių nėra ir kol bus priimta nauja ilgalaikė teisinė sistema, skirta veiksmingai kovoti su seksualine prievarta prieš vaikus Sąjungos lygmeniu, kaip paskelbta Strategijoje, teisinio pagrindo su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjams savo sistemoje toliau nustatyti seksualinę prievartą prieš vaikus internete ir pranešti apie ją ir pašalinti seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą po 2020 m. gruodžio 21 d., nebūtų;

(7) Direktyvoje 2002/58/EB nėra specialių nuostatų dėl asmens ir kitų duomenų tvarkymo teikiant elektroninių ryšių paslaugas, siekiant nustatyti ir pranešti apie seksualinę prievartą prieš vaikus internete ir pašalinti seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą. Tačiau pagal Direktyvos 2002/58/EB 15 straipsnio 1 dalį valstybės narės gali priimti teisėkūros priemones, ribojančias, inter alia, tos direktyvos 5 ir 6 straipsniuose nustatytų teisių ir pareigų, susijusių su ryšių ir srauto duomenų konfidencialumu, taikymą nusikalstamų veikų, susijusių su seksualine prievarta prieš vaikus, prevencijos, tyrimo, nustatymo ir baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais. Kol tokių nacionalinių teisėkūros priemonių nėra ir kol bus priimta nauja ilgalaikė teisinė sistema, skirta veiksmingai kovoti su seksualine prievarta prieš vaikus Sąjungos lygmeniu, kaip paskelbta Strategijoje, nebūtų teisinio pagrindo su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjams savo sistemoje toliau nustatyti seksualinę prievartą prieš vaikus internete ir pranešti apie ją, nustatyti seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą, pašalinti ją iš tos sistemos ir apie tokią medžiagą pranešti po 2020 m. gruodžio 21 d.;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) todėl šiame reglamente numatyta laikina nukrypti nuo Direktyvos 2002/58/EB 5 straipsnio 1 dalies ir 6 straipsnio, kuriais saugomas ryšių ir srauto duomenų konfidencialumas, taikymo leidžianti nuostata. Kadangi Direktyva 2002/58/EB buvo priimta remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsniu, tikslinga šį reglamentą priimti remiantis tuo pačiu teisiniu pagrindu. Be to, ne visos valstybės narės nacionaliniu lygmeniu priėmė teisėkūros priemones, ribojančias tose nuostatose numatytų teisių ir pareigų taikymą pagal Direktyvos 2002/58/EB 15 straipsnio 1 dalį, ir tokių priemonių priėmimas yra susijęs su didele susiskaidymo, galinčio neigiamai paveikti vidaus rinką, rizika;

(8) todėl šiame reglamente numatyta laikina nukrypti nuo Direktyvos 2002/58/EB 5 straipsnio 1 dalies ir 6 straipsnio, kuriais saugomas ryšių ir srauto duomenų konfidencialumas, taikymo leidžianti nuostata. Todėl su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugas Sąjungoje teikiančių paslaugų teikėjų savanoriškoms priemonėms, taikomoms vieninteliu tikslu – nustatyti seksualinės prievartos prieš vaikus atvejus internete ir apie juos pranešti, taip pat nustatyti ir pašalinti seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą ir apie ją pranešti, bus taikomos šiame reglamente nustatytos apsaugos priemonės ir sąlygos. Kadangi Direktyva 2002/58/EB buvo priimta remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsniu, tikslinga šį reglamentą priimti remiantis tuo pačiu teisiniu pagrindu. Be to, ne visos valstybės narės nacionaliniu lygmeniu priėmė teisėkūros priemones, ribojančias tose nuostatose numatytų teisių ir pareigų taikymą pagal Direktyvos 2002/58/EB 15 straipsnio 1 dalį, ir tokių priemonių priėmimas yra susijęs su didele rizika, kad įvyks susiskaidymas, galintis neigiamai paveikti vidaus rinką ir pagrindinių teisių, visų pirma seksualinę prievartą prieš vaikus internete visoje Sąjungoje patyrusių vaikų teisių, apsaugą;

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) kadangi vienintelis šio reglamento tikslas – sudaryti sąlygas tęsti tam tikrą vykdomą veiklą, kuria siekiama kovoti su seksualine prievarta prieš vaikus internete, šiame reglamente numatyta nukrypti leidžianti nuostata turėtų būti taikoma tik pripažintoms technologijoms, reguliariai naudojamoms teikiant su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugas, siekiant nustatyti ir pranešti apie seksualinę prievartą prieš vaikus internete ir pašalinti seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą iki šio reglamento įsigaliojimo; nuoroda į technologiją apima, jei reikia, bet kokią žmogaus atliekamą peržiūrą, tiesiogiai susijusią su technologijos naudojimu ir priežiūra. Todėl tos technologijos naudojimas turėtų būti įprastas tame sektoriuje, nors nebūtina, kad visi paslaugų teikėjai šia technologija naudotųsi, ir neužkertamas kelias tolesnei privatumą užtikrinančiai technologijos raidai. Šiuo atžvilgiu neturėtų būti svarbu, ar konkretus paslaugų teikėjas, siekiantis pasinaudoti šia nukrypti leidžiančia nuostata, pats jau naudojasi tokia technologija šio reglamento įsigaliojimo dieną. Naudojamos technologijos turėtų būti mažiausiai privatumą pažeidžiančios technologijos, atitinkančios sektoriaus pažangos lygį, ir jos neturėtų apimti sistemingo pranešimų, kuriuose yra teksto, filtravimo ir skenavimo, o turėtų būti orientuotos tik į konkrečius pranešimus, kai esama konkrečių įtarimų dėl seksualinės prievartos prieš vaikus;

(11) kadangi vienintelis šio reglamento tikslas – sudaryti sąlygas tęsti tam tikrą vykdomą veiklą, kuria siekiama kovoti su seksualine prievarta prieš vaikus internete, šiame reglamente numatyta nukrypti leidžianti nuostata turėtų būti taikoma tik pripažintoms technologijoms, reguliariai naudojamoms teikiant su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugas, siekiant nustatyti ir pranešti apie seksualinę prievartą prieš vaikus internete ir pašalinti seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą; nuoroda į technologiją apima, jei reikia, bet kokią žmogaus atliekamą peržiūrą, tiesiogiai susijusią su technologijos naudojimu ir priežiūra. Todėl tos technologijos naudojimas turėtų būti įprastas tame sektoriuje, nors nebūtina, kad visi paslaugų teikėjai šia technologija naudotųsi, ir neužkertamas kelias tolesnei privatumą užtikrinančiai technologijos raidai. Šiuo atžvilgiu neturėtų būti svarbu, ar konkretus paslaugų teikėjas, siekiantis pasinaudoti šia nukrypti leidžiančia nuostata, pats jau naudojasi tokia technologija šio reglamento įsigaliojimo dieną. Naudojamos technologijos turėtų būti mažiausiai privatumą pažeidžiančios technologijos, atitinkančios sektoriaus pažangos lygį. Naudojamos technologijos neturėtų suprasti pranešimų turinio, jos turi tik gebėti nustatyti galimos seksualinės prievartos prieš vaikus modelius;

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) siekiant užtikrinti pagal nukrypti leidžiančią nuostatą vykdomos veiklos skaidrumą ir atskaitomybę už ją, paslaugų teikėjai turėtų kasmet skelbti ataskaitas apie duomenų, kuriems taikomas šis reglamentas, tvarkymą, be kita ko, apie tvarkytų duomenų rūšį ir apimtį, nustatytų atvejų skaičių, pagrindiniams rodikliams atrinkti ir tobulinti taikytas priemones, įvairių naudotų technologijų klaidų (klaidingai teigiamų rezultatų) skaičių ir santykį, klaidų lygiui apriboti taikytas priemones ir pasiektą klaidų lygį, duomenų saugojimo politiką ir taikytas duomenų apsaugos priemones;

(14) siekiant užtikrinti pagal nukrypti leidžiančią nuostatą vykdomos veiklos skaidrumą ir atskaitomybę už ją, paslaugų teikėjai turėtų kasmet skelbti ataskaitas apie duomenų, kuriems taikomas šis reglamentas, tvarkymą, be kita ko, apie tvarkytų duomenų rūšį ir apimtį, nustatytų seksualinės prievartos prieš vaikus atvejų skaičių, kai įmanoma, kartu pateikiant pagal lytį suskirstytus duomenis, pagrindiniams rodikliams atrinkti ir tobulinti taikytas priemones, įvairių naudotų technologijų klaidų (klaidingai teigiamų rezultatų) skaičių ir santykį, klaidų lygiui apriboti taikytas priemones ir pasiektą klaidų lygį, duomenų saugojimo politiką ir taikytas duomenų apsaugos priemones;

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomos laikinos ir griežtai ribotos taisyklės, kuriomis nukrypstama nuo tam tikrų Direktyvoje 2002/58/EB nustatytų įpareigojimų taikymo, o jų vienintelis tikslas – sudaryti sąlygas su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjams toliau naudoti technologijas asmens ir kitiems duomenims tvarkyti, kiek tai būtina siekiant savo sistemoje nustatyti seksualinę prievartą prieš vaikus internete ir pranešti apie ją ir pašalinti seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą.

Šiuo reglamentu nustatomos laikinos ir griežtai ribotos taisyklės, kuriomis nukrypstama nuo tam tikrų Direktyvoje 2002/58/EB nustatytų įpareigojimų taikymo, o jų vienintelis tikslas – sudaryti sąlygas su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjams naudoti technologijas asmens duomenims tvarkyti, kiek tai būtina ir proporcinga siekiant savo sistemoje nustatyti seksualinę prievartą prieš vaikus internete ir pranešti apie ją ir savo sistemoje nustatyti seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą, pašalinti ją iš tos sistemos ir apie tokią medžiagą pranešti.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto a papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) medžiaga, kuri yra vaikų pornografija, apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/93/ES 2 straipsnio c punkte;

Išbraukta

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto a a papunktis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) ryšių mezgimas:

 

i)  suaugusiojo pasiūlymas vaikui, nesulaukusiam amžiaus, kai jis gali duoti sutikimą lytiškai santykiauti, susitikti siekiant įvykdyti kurią nors iš Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/93/ES1a 3 straipsnio 4 dalyje ir 5 straipsnio 6 dalyje nurodytų nusikalstamų veikų arba

 

ii)  suaugusiojo, kuris mezga ryšius su vaiku, bandymas susitikti su vaiku, nesulaukusiu amžiaus, kai jis gali duoti sutikimą lytiškai santykiauti, siekiant įvykdyti 5 straipsnio 2 ar 3 dalyje nurodytą nusikalstamą veiką, t. y. kurti pornografiją, kurioje būtų rodomas tas vaikas.

 

_________________

 

1a 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/93/ES dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/68/TVR (OL L 335, 2011 12 17, p. 1).

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) ryšių su vaikais mezgimas siekiant užsiimti seksualiniais veiksmais su jais arba kurti vaikų pornografiją, pasinaudojant kuriuo nors iš šių būdų:

Išbraukta.

i) viliojant vaiką dovanomis ar kitokia nauda;

 

ii) grasinant vaikui neigiamomis didelį poveikį jam galinčiomis turėti pasekmėmis;

 

iii) rodant vaikui pornografinę medžiagą arba suteikiant vaikui prieigą prie jos;

 

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto c papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) pornografinis renginys, apibrėžtas Direktyvos 2011/93/ES 2 straipsnio e punkte.

c) pornografinis renginys, apibrėžtas Direktyvos 2011/93/ES 2 straipsnio e punkte, įskaitant keršto pornografiją;

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto c papunktis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca) vertimas lytiškai santykiauti, kaip apibrėžta Direktyvoje 2011/93/ES.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a) vaikas – bet kuris asmuo, nesulaukęs amžiaus, kai jis gali duoti sutikimą lytiškai santykiauti;

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 2 b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b) seksualinės prievartos prieš vaikus medžiaga:

 

a) medžiaga, kuri yra vaikų pornografija, apibrėžta Direktyvos 2011/93/ES 2 straipsnio c punkte;

 

b) medžiaga, kuri yra vaikų pornografija, apibrėžta Direktyvos 2011/93/ES 2 straipsnio d punkte;

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Direktyvos 2002/58/EB 5 straipsnio 1 dalyje ir 6 straipsnyje nustatyti konkretūs įpareigojimai netaikomi asmens ir kitų duomenų tvarkymui, kai tai susiję su su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikimu, kuris būtinai reikalingas norint naudoti technologijas vien tik siekiant pašalinti seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą ir nustatyti seksualinę prievartą prieš vaikus internete arba apie pranešti teisėsaugos institucijoms ir viešojo intereso labui veikiančioms organizacijoms, kovojančioms su seksualine prievarta prieš vaikus, jeigu:

Direktyvos 2002/58/EB 5 straipsnio 1 dalyje ir 6 straipsnyje nustatyti konkretūs įpareigojimai netaikomi asmens duomenų tvarkymui, kai tai susiję su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikimu, kuris būtinai reikalingas norint naudoti technologijas vien tik siekiant nustatyti ir pašalinti seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą ir nustatyti seksualinę prievartą prieš vaikus internete arba apie visa tai pranešti teisėsaugos institucijoms ir viešojo intereso labui veikiančioms organizacijoms, kovojančioms su seksualine prievarta prieš vaikus, jeigu:

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) duomenų tvarkymas yra proporcingas ir apsiriboja pripažintomis technologijomis, kurias su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjai tuo tikslu reguliariai naudojo iki šio reglamento įsigaliojimo ir kurios atitinka sektoriaus pažangos lygį ir yra mažiausiai pažeidžiančios privatumą;

a) duomenų tvarkymas yra proporcingas ir apsiriboja pripažintomis technologijomis, kurias su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjai tuo tikslu reguliariai naudojo ir kurios atitinka sektoriaus pažangos lygį ir yra mažiausiai pažeidžiančios privatumą;

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) tvarkomi tik tie duomenys, kurie yra tikrai būtini siekiant nustatyti ir pranešti apie seksualinę prievartą prieš vaikus internete ir pašalinti seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą, ir, išskyrus atvejus, kai seksualinė prievarta prieš vaikus internete yra nustatyta ir patvirtinta, tie duomenys nedelsiant sunaikinami;

d) tvarkomi tik tie duomenys, kurie yra tikrai būtini siekiant nustatyti seksualinę prievartą prieš vaikus internete ir apie ją pranešti ir nustatyti bei pašalinti seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą ir apie ją pranešti; kai seksualinė prievarta prieš vaikus internete yra nustatyta ir patvirtinta, atitinkami duomenys saugomi tik šiuo tikslu ir tik laikotarpį, būtiną:

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos d punkto 1 įtrauka (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

 duomenims perduoti teisėsaugos ir kitoms atitinkamoms valdžios institucijoms ir reaguoti į proporcingus šių institucijų prašymus;

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos d punkto 2 įtrauka (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

 atitinkamo naudotojo paskyrai užblokuoti;

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos d punkto 3 įtrauka (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

 kalbant apie duomenimis, kurie patikimai identifikuoti kaip vaikų pornografija – unikaliam, nepakeičiamam skaitmeniniam parašui (maišai) sukurti;

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos d punkto 4 įtrauka (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

 administracinio ar teismo proceso ar peržiūros arba administracinių arba teisminių teisių gynimo priemonė

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) paslaugų teikėjas kasmet skelbia ataskaitą apie susijusių duomenų tvarkymą, be kita ko, apie tvarkytų duomenų rūšį ir apimtį, nustatytų atvejų skaičių, pagrindiniams rodikliams atrinkti ir tobulinti taikytas priemones, įvairių naudotų technologijų klaidų (klaidingai teigiamų rezultatų) skaičių ir santykį, klaidų lygiui apriboti taikytas priemones ir pasiektą klaidų lygį, duomenų saugojimo politiką ir taikytas duomenų apsaugos priemones.

e) paslaugų teikėjas kasmet skelbia ataskaitą apie susijusių duomenų tvarkymą, be kita ko, apie tvarkytų duomenų rūšį ir apimtį, apie seksualinės prievartos prieš vaikus ir seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagos nustatymo, pašalinimo ir pranešimo apie ją atvejų skaičių, kai įmanoma, pateikiant pagal lytį suskirstytus duomenis, pagrindiniams rodikliams atrinkti ir tobulinti taikytas priemones, įvairių naudotų technologijų klaidų (klaidingai teigiamų rezultatų) skaičių ir santykį, klaidų lygiui apriboti taikytas priemones ir pasiektą klaidų lygį, duomenų saugojimo politiką ir taikytas duomenų apsaugos priemones.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kalbant apie d punktą, kai seksualinė prievarta prieš vaikus internete yra nustatyta ir patvirtinta, atitinkami duomenys gali būti saugomi tik šiais tikslais ir tik laikotarpį, būtiną:

Išbraukta.

— ataskaitoms teikti ir reaguoti į proporcingus teisėsaugos ir kitų atitinkamų valdžios institucijų prašymus;

 

— atitinkamo naudotojo paskyrai blokuoti;

 

— kalbant apie duomenimis, kurie patikimai identifikuoti kaip vaikų pornografija – unikaliam, nepakeičiamam skaitmeniniam parašui (maišai) sukurti.

 

Pagrindimas

Perkelta į d punktą.

 

 


NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Laikina nuostata, leidžianti nukrypti nuo tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/58/EB nuostatų dėl su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjų naudojamų technologijų naudojimo asmens ir kitiems duomenims tvarkyti kovos su seksualine prievarta prieš vaikus internete tikslais

Nuorodos

COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD)

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

17.9.2020

 

 

 

Nuomonę pateikė

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

FEMM

17.9.2020

Nuomonės referentas (-ė)

 Paskyrimo data

Christine Anderson

5.10.2020

Svarstymas komitete

9.11.2020

 

 

 

Priėmimo data

1.12.2020

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

27

4

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Christine Anderson, Simona Baldassarre, Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Margarita de la Pisa Carrión, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Alice Kuhnke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andżelika Anna Możdżanowska, Pina Picierno, Sirpa Pietikäinen, Samira Rafaela, Evelyn Regner, Diana Riba i Giner, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylwia Spurek, Jessica Stegrud, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Hilde Vautmans, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Chrysoula Zacharopoulou

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Lena Düpont, Elena Kountoura, Radka Maxová, Silvia Modig, Vera Tax

 


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

27

+

ECR

Andżelika Anna Możdżanowska, Jessica Stegrud

GUE/NGL

Elena Kountoura

ID

Simona Baldassarre, Annika Bruna, Isabella Tovaglieri

Renew

Radka Maxová, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou

PPE

Lena Düpont, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi,

S&D

Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Evelyn Regner, Vera Tax

 

4

-

Verts/ALE

Alice Kuhnke, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek, Ernest Urtasun

 

3

0

ECR

Margarita de la Pisa Carrión

GUE/NGL

Silvia Modig

ID

Christine Anderson

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 


PRIEDAS. PRANEŠĖJUI INFORMACIJĄ TEIKUSIŲ SUBJEKTŲ IR ASMENŲ SĄRAŠAS

– organizacija „Access Now“

– Australijos e. saugumo komisaras

– Vokietijos federalinių advokatų rūmai (vok. Bundesrechtsanwaltskammer, BRAK)

– Kanados vaikų apsaugos centras

– Demokratijos ir technologijų centras (CDT) 

– Interneto pramonės asociacija (eco)

– Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

– Europos skaitmeninių teisių organizacija (EDRi)

– socialinė platforma „Facebook“

– Pagrindinių teisių agentūra

– Skaitmeninės aplinkos vaikams gerinimas (pergrupuojant kelias vaikų apsaugos NVO visoje ES ir už jos ribų, įskaitant organizacijas „Missing Children Europe“, „Child Focus“)

– INHOPE – Tarptautinė karštųjų interneto linijų asociacija

– organizacija „International Justice Mission Deutschland e.V.“ / „We Protect“

– organizacija „Internet Watch Foundation“

–organizacija „Internet Society“

– bendrovė „Match Group“

– bendrovė „Microsoft“

– organizacija „Thorn“ (Ashton Kutcher)

– UNICEF

– JT specialusis pranešėjas teisės į privatumą klausimais

– organizacija „World Childhood Foundation Deutschland“

 

 

 


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Laikina nuostata, leidžianti nukrypti nuo tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/58/EB nuostatų dėl su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjų naudojamų technologijų naudojimo asmens ir kitiems duomenims tvarkyti kovos su seksualine prievarta prieš vaikus internete tikslais

Nuorodos

COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD)

Pateikimo EP data

10.9.2020

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

17.9.2020

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

17.9.2020

IMCO

17.9.2020

CULT

17.9.2020

FEMM

17.9.2020

Nuomonė nepareikšta

 Sprendimo data

ITRE

15.10.2020

IMCO

27.10.2020

CULT

1.10.2020

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Birgit Sippel

21.9.2020

 

 

 

Svarstymas komitete

24.9.2020

16.11.2020

7.12.2020

 

Priėmimo data

7.12.2020

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

53

9

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Javier Zarzalejos

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Delara Burkhardt, Andor Deli, Leopoldo López Gil, Kostas Papadakis, Anne-Sophie Pelletier, Rob Rooken, Domènec Ruiz Devesa, Hilde Vautmans, Petar Vitanov

Pateikimo data

11.12.2020

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

53

+

EPP

Magdalena ADAMOWICZ, Vladimír BILČÍK, Vasile BLAGA, Ioan-Rareş BOGDAN, Andor DELI, Lena DÜPONT, Andrzej HALICKI, Lívia JÁRÓKA, Jeroen LENAERS, Leopoldo LÓPEZ GIL, Nuno MELO, Roberta METSOLA, Nadine MORANO, Emil RADEV, Paulo RANGEL, Ralf SEEKATZ, Tomas TOBÉ, Javier ZARZALEJOS

S&D

Katarina BARLEY, Pietro BARTOLO, Delara BURKHARDT, Maria GRAPINI, Sylvie GUILLAUME, Evin INCIR, Marina KALJURAND, Łukasz KOHUT, Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, Javier MORENO SÁNCHEZ, Domènec RUIZ DEVESA, Birgit SIPPEL, Petar VITANOV, Bettina VOLLATH

RENEW

Malik AZMANI, Anna Júlia DONÁTH, Sophia in 't VELD, Fabienne KELLER, Moritz KÖRNER, Maite PAGAZAURTUNDÚA, Michal ŠIMEČKA, Ramona STRUGARIU, Hilde VAUTMANS

ID

Nicolas BAY, Nicolaus FEST, Jean-Paul GARRAUD, Peter KOFOD, Annalisa TARDINO, Tom VANDENDRIESSCHE

GREENS/EFA

Alice KUHNKE

ECR

Jorge BUXADÉ VILLALBA, Patryk JAKI, Assita KANKO, Nicola PROCACCINI

NI

Martin SONNEBORN

 

9

-

GREENS/EFA

Patrick BREYER, Saskia BRICMONT, Damien CARÊME, Tineke STRIK

EUL/NGL

Konstantinos ARVANITIS, Pernando BARRENA ARZA, Cornelia ERNST, Anne-Sophie PELLETIER

NI

Kostas PAPADAKIS

 

2

0

ECR

Rob ROOKEN

NI

Milan UHRÍK

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

Atnaujinta: 2021 m. sausio 6 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika