Ziņojums - A9-0258/2020Ziņojums
A9-0258/2020

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pagaidu atkāpi no konkrētiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/58/EK noteikumiem attiecībā uz tehnoloģiju izmantošanu, ko veic numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu sniedzēji, lai apstrādātu persondatus un citus datus nolūkā apkarot seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē

11.12.2020 - (COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD)) - ***I

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referente: Birgit Sippel


Procedūra : 2020/0259(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A9-0258/2020
Iesniegtie teksti :
A9-0258/2020
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pagaidu atkāpi no konkrētiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/58/EK noteikumiem attiecībā uz tehnoloģiju izmantošanu, ko veic numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu sniedzēji, lai apstrādātu persondatus un citus datus nolūkā apkarot seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē

(COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2020)0568),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 16. panta 2. punktu un 114. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0288/2020),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

 ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2020. gada 29. oktobra atzinumu[1],

 ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

 ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumu,

 ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A9-0258/2020),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

 

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

Virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

par pagaidu atkāpi no konkrētiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/58/EK noteikumiem attiecībā uz tehnoloģiju izmantošanu, ko veic numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu sniedzēji, lai apstrādātu persondatus un citus datus nolūkā apkarot seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē

par konkrētu tiesību un pienākumu pagaidu ierobežošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/58/EK attiecībā uz īpašu tehnoloģiju izmantošanu, ko veic numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu sniedzēji, lai apstrādātu persondatus nolūkā tiešsaistē apkarot seksuālu vardarbību pret bērniem

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Direktīva 2002/58/EK attiecas uz persondatu apstrādi saistībā ar publiski pieejamu elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu. Elektronisko komunikāciju pakalpojuma definīcija patlaban pieejama Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/21/EK 2. panta c) punktā4. Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/19725 no 2020. gada 21. decembra Direktīvu 2002/21/EK atceļ. No minētā datuma elektronisko komunikāciju pakalpojuma definīcija tiks aizstāta ar elektronisko sakaru pakalpojuma jaunu definīciju Direktīvas (ES) 2018/1972 2. panta 4. punktā, kas ietver numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu, kā definēts minētās direktīvas 2. panta 7. punktā. Tāpēc šie pakalpojumi, kas ietver, piemēram, IP balss pārraidi, ziņojumapmaiņas un tīmekļa e-pasta pakalpojumus, no 2020. gada 21. decembra būs Direktīvas 2002/58/EK darbības jomā.

(2) Direktīva 2002/58/EK attiecas uz persondatu apstrādi saistībā ar publiski pieejamu elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu. Līdz 2020. gada 21. decembrim tika piemērota elektronisko komunikāciju pakalpojuma definīcija, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/21/EK 2. panta c) punktā4. Minētajā datumā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/19725 atcēla Direktīvu 2002/21/EK. Elektronisko komunikāciju pakalpojuma definīcija, kas paredzēta Direktīvas (ES) 2018/1972 2. panta 4. punktā, ietver numurneatkarīgus starppersonu sakaru pakalpojumus, kā definēts minētās direktīvas 2. panta 7. punktā. Tāpēc šie pakalpojumi, kas ietver, piemēram, IP balss pārraidi, ziņojumapmaiņas un tīmekļa e-pasta pakalpojumus, no 2020. gada 21. decembra ir Direktīvas 2002/58/EK darbības jomā.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 6. panta 1. punktu Savienība atzīst Eiropas Savienības Pamattiesību hartā izklāstītās tiesības, brīvības un principus. Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (Harta) 7. pants aizsargā ikvienas personas pamattiesības uz privātās un ģimenes dzīves, mājokļa un saziņas neaizskaramību, tostarp komunikācijas konfidencialitāti. Hartas 8. pantā ir ietvertas tiesības uz persondatu aizsardzību. Hartas 24. panta 2. punktā ir paredzēts, ka visās darbībās, kas attiecas uz bērniem, neatkarīgi no tā, vai tās veic valsts iestādes vai privātas iestādes, pirmkārt jāņem vērā bērna intereses.

(3) Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 6. panta 1. punktu Savienība atzīst Eiropas Savienības Pamattiesību hartā izklāstītās tiesības, brīvības un principus. Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (Harta) 7. pants aizsargā ikvienas personas pamattiesības uz privātās un ģimenes dzīves, mājokļa un saziņas neaizskaramību, tostarp komunikācijas konfidencialitāti. Hartas 8. pantā ir ietvertas tiesības uz persondatu aizsardzību. Apvienoto Nāciju Organizācijas 1989. gada Konvencijas par bērna tiesībām (“UNCRC”) 3. panta 1. punktā un Hartas 24. panta 2. punktā ir paredzēts, ka visās darbībās, kas attiecas uz bērniem, neatkarīgi no tā, vai tās veic valsts iestādes vai privātas iestādes, pirmkārt jāņem vērā bērna intereses. Turklāt UNCRC 3. panta 3. punktā un Hartas 24. panta 1. punktā ir minētas bērnu tiesības uz viņu labjutībai nepieciešamo aizsardzību un gādību.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Seksuāla vardarbība pret bērniem un bērnu seksuāla izmantošana ir nopietns cilvēktiesību pārkāpums, jo īpaši attiecībā uz bērnu tiesībām tikt aizsargātiem pret jebkāda veida vardarbību, ļaunprātīgu izmantošanu un atstāšanu novārtā, sliktu izturēšanos vai ekspluatāciju, tostarp seksuālu vardarbību, kā paredzēts Apvienoto Nāciju Organizācijas 1989. gada Konvencijā par bērna tiesībām un Hartā. Digitalizācija sabiedrībai un ekonomikai ir devusi daudz ieguvumu, bet arī radījusi problēmas, tostarp aizvien lielāku seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē. Bērnu aizsardzība tiešsaistē ir viena no Savienības prioritātēm. Komisija 2020. gada 24. jūlijā pieņēma ES stratēģiju efektīvākai cīņai pret bērnu seksuālu izmantošanu6 (Stratēģija), kuras mērķis ir Savienības līmenī efektīvi reaģēt uz noziegumiem, kas saistīti ar seksuālu vardarbību pret bērniem.

(4) Bērnu aizsardzība ir viena no Savienības prioritātēm. Seksuāla vardarbība pret bērniem un bērnu seksuāla izmantošana ir nopietns cilvēktiesību un pamattiesību pārkāpums, jo īpaši attiecībā uz bērnu tiesībām tikt aizsargātiem pret jebkāda veida vardarbību, ļaunprātīgu izmantošanu un atstāšanu novārtā, sliktu izturēšanos vai ekspluatāciju, tostarp seksuālu vardarbību, kā paredzēts Apvienoto Nāciju Organizācijas 1989. gada Konvencijā par bērna tiesībām un Hartā. Digitalizācija sabiedrībai un ekonomikai ir devusi daudz ieguvumu, bet arī izraisījusi problēmas, tostarp aizvien plašāku bērnu seksuālo izmantošanu tiešsaistē, kuras iemesls ir plašāka piekļuve potenciālajiem upuriem un strauji pieaugoša apmaiņa ar tiešsaistes materiāliem, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem. Tiešsaistes materiālu, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem, pamatā ir faktiska vardarbība bezsaistē, kur lielāko daļu vardarbības īsteno ģimenei piederīgas vai tuvu esošas personas.

_________________

_________________

6 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “ES stratēģija efektīvākai cīņai pret bērnu seksuālu izmantošanu”, 24.7.2020., COM(2020) 607 final.

 

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a) Pusaudžiem ir tiesības atklāt savu seksuālo identitāti drošā un privātā vidē. Konstatētais tiešsaistes materiālu, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem, apjoma pieaugums daļēji ir saistīts arī ar jauno praksi, ko piekopj pusaudži, kuri, attīstot savu seksuālo identitāti un pieredzi, uzņem seksuāli atklātus attēlus un video ar sevi un nosūta tos vienaudžiem vai kopīgo šādus materiālus bez seksuālas motivācijas. Turklāt dzimumpilngadības vecums dažādās dalībvalstīs ir atšķirīgs. Ja lietotāji ir sasnieguši dzimumpilngadības vecumu saskaņā ar valsts tiesību aktiem, nebūtu jāziņo tiesībaizsardzības iestādēm par uzmākšanos bērniem.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Daži numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu sniedzēji, piemēram, tīmekļa pasta un ziņojumapmaiņas pakalpojumu sniedzēji, jau izmanto īpašas tehnoloģijas, lai brīvprātīgi atklātu seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē un ziņotu par to tiesībaizsardzības iestādēm un organizācijām, kas darbojas sabiedrības interesēs pret seksuālu vardarbību pret bērniem, vai lai izņemtu materiālus, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem. Šīs organizācijas izmanto valstu palīdzības dienestus ziņošanai par materiāliem, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem, kā arī tās vēršas pie organizācijām, kuru mērķis ir samazināt bērnu seksuālu izmantošanu un novērst bērnu pakļaušanu netaisnībai (viktimizāciju), gan ES, gan trešās valstīs.  Šīm brīvprātīgajām darbībām kopā ir liela nozīme cietušo identificēšanā un glābšanā, kā arī materiālu, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem, turpmākas izplatīšanas samazināšanā, vienlaikus arī palīdzot identificēt un izmeklēt likumpārkāpējus un novērst nodarījumus, kas saistīti ar seksuālu vardarbību pret bērniem.

(5) Daži numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu sniedzēji, piemēram, tīmekļa pasta un ziņojumapmaiņas pakalpojumu sniedzēji, jau izmanto īpašas tehnoloģijas, lai brīvprātīgi atklātu seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē savos pakalpojumos un ziņotu par to tiesībaizsardzības iestādēm un organizācijām, kas darbojas sabiedrības interesēs pret seksuālu vardarbību pret bērniem, skenējot vai nu saturu, piemēram, attēlus un tekstu, vai arī komunikācijas datu plūsmu, dažos gadījumos izmantojot vēsturiskos datus. Šajās darbībās varētu izmantot tēmturu tehnoloģiju attiecībā uz attēliem un video, kā arī klasifikatorus un mākslīgo intelektu teksta vai datu plūsmas analīzei. Šie pakalpojumu sniedzēji izmanto valstu palīdzības dienestus ziņošanai par tiešsaistes materiāliem, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem, kā arī tie vēršas pie organizācijām, kuru mērķis ir atklāt bērnu seksuālas izmantošanas gadījumus un samazināt bērnu seksuālu izmantošanu un vardarbību pret viņiem, un novērst bērnu pakļaušanu netaisnībai (viktimizāciju) gan ES, gan trešās valstīs, jo īpaši pie Nacionālā Pazudušo un seksuāli izmantoto bērnu centra (NCMEC) Amerikas Savienotajās Valstīs. Šādas organizācijas parasti neietilpst Regulas (ES) 2016/679 darbības jomā. Šādām brīvprātīgajām darbībām kopā ir liela nozīme cietušo, kuru pamattiesības uz cilvēka cieņu un fizisko un garīgo neaizskaramību ir nopietni pārkāptas, identificēšanā un glābšanā, kā arī materiālu, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem, turpmākas izplatīšanas samazināšanā, vienlaikus arī palīdzot identificēt likumpārkāpējus un veikt izmeklēšanu šajā sakarībā, un novērst, atklāt un izmeklēt nodarījumus, kas saistīti ar seksuālu vardarbību pret bērniem, kā arī īstenot kriminālvajāšanu saistībā ar šiem nodarījumiem.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a) Neatkarīgi no to leģitīmā mērķa šīs darbības ir iejaukšanās attiecīgo personu, proti, visu lietotāju, potenciālo likumpārkāpēju un cietušo, pamattiesībās uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību un persondatu aizsardzību. Jebkurus pamattiesību uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību, tostarp komunikācijas konfidencialitāti, ierobežojumus nevar pamatot tikai ar to, ka dažas tehnoloģijas iepriekš tika izmantotas, ja attiecīgie pakalpojumi juridiskā ziņā nebija elektronisko sakaru pakalpojumi. Šāda iejaukšanās ir iespējama tikai noteiktos apstākļos. Saskaņā ar Hartas 52. panta 1. punktu šāda iejaukšanās ir jāparedz tiesību aktos, tajā ir jārespektē tiesību uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību un persondatu aizsardzību būtība, tai ir jābūt nepieciešamai, ievērojot proporcionalitātes principu, un patiešām jāatbilst vispārējas nozīmes mērķiem, ko atzinusi Savienība, vai vajadzībai aizsargāt citu personu tiesības un brīvības. Ja šādi pasākumi pastāvīgi ietver vispārēju un nediferencētu visu lietotāju komunikācijas uzraudzību un analīzi, tie pārkāpj tiesības uz saziņas konfidencialitāti, kā Tiesa ir lēmusi apvienotajās lietās C-511/18, C-512/18 un C-520/18 – La Quadrature et al.1a un apvienotajās lietās C-293/12 – Digital Rights Ireland un C-594/12 – Seitlinger1b.

 

_________________

 

1a  ECLI:EU:C:2020:791.

 

1b ECLI:EU:C:2014:238

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Līdz 2020. gada 20. decembrim persondatu apstrādi, ko veic numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu sniedzēji, izmantojot brīvprātīgus pasākumus nolūkā atklāt seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē un ziņot par to, un izņemt materiālus, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem, reglamentē Regula (ES) 2016/679.

(6) Persondatu apstrādi, ko veic numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu sniedzēji, izmantojot brīvprātīgus pasākumus nolūkā atklāt seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē un ziņot par to, un izņemt tiešsaistes materiālus, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem, reglamentē Regula (ES) 2016/679. Direktīvai (ES) 2018/1972 nav tiešas ietekmes uz numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu sniedzējiem.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Direktīvā 2002/58/EK nav īpašu noteikumu par persondatu un citu datu apstrādi saistībā ar elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu, lai atklātu seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē un ziņotu par to, un izņemtu materiālus, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem. Tomēr saskaņā ar Direktīvas 2002/58/EK 15. panta 1. punktu dalībvalstis var pieņemt leģislatīvus pasākumus, lai ierobežotu inter alia minētās direktīvas 5. un 6. pantā minēto tiesību un pienākumu darbības jomu, kas attiecas uz komunikācijas un informācijas plūsmas datu konfidencialitāti, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus, kas saistīti ar seksuālu vardarbību pret bērniem, un sauktu pie atbildības par tiem. Šādu leģislatīvo pasākumu neesamības gadījumā un kamēr nav pieņemts jauns ilgtermiņa tiesiskais regulējums, lai Savienības līmenī efektīvi apkarotu seksuālu vardarbību pret bērniem, kā paziņots Stratēģijā, numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu sniedzējiem pēc 2020. gada 21. decembra nebūtu juridiska pamata savos pakalpojumos turpināt atklāt seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē un ziņot par to, un izņemt materiālus, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem.

(7) Direktīvā 2002/58/EK nav īpašu noteikumu par persondatu apstrādi saistībā ar elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu, lai atklātu seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē un ziņotu par to, un izņemtu materiālus, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem. Tomēr saskaņā ar Direktīvas 2002/58/EK 15. panta 1. punktu dalībvalstis var pieņemt leģislatīvus pasākumus, lai ierobežotu inter alia minētās direktīvas 5. un 6. pantā minēto tiesību un pienākumu darbības jomu, kas attiecas uz komunikācijas un informācijas plūsmas datu konfidencialitāti, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus, kas saistīti ar seksuālu vardarbību pret bērniem, un sauktu pie atbildības par tiem. Šādu valsts līmeņa leģislatīvo pasākumu neesamības gadījumā un kamēr nav pieņemts jauns ilgtermiņa tiesiskais regulējums, lai Savienības līmenī efektīvi apkarotu seksuālu vardarbību pret bērniem, minētie numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu sniedzēju brīvprātīgie pasākumi vairs nevar balstīties uz Regulas (ES) 2016/679 6. pantu, lai arī pēc 2020. gada 21. decembra atklātu seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē un ziņotu par to, un izņemtu materiālus, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem. Šī regula neparedz persondatu apstrādi, kuru veic numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu sniedzēji vienīgi nolūkā atklāt seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē un ziņot par to, kā arī izņemt no saviem pakalpojumiem materiālus, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem tiešsaistē, taču tā paredz konkrētu Direktīvā 2002/58/EK noteiktu tiesību un pienākumu ierobežošanu. Tas arī paredz papildu aizsardzības pasākumus, kas jāievēro numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu sniedzējiem, ja viņi vēlas atsaukties uz šo regulu.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a) Attēlu un video apstrāde šīs regulas nolūkos vienmēr būtu jāuzskata par īpašu kategoriju persondatu apstrādi saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 9. pantu, jo attēli un video ir biometriskie dati, ko apstrādā, izmantojot īpašus tehniskus līdzekļus, kas ļauj veikt unikālu fiziskas personas identifikāciju vai autentifikāciju.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Tāpēc šī regula paredz pagaidu atkāpi no Direktīvas 2002/58/EK 5. panta 1. punkta un 6. panta, kas aizsargā komunikācijas un informācijas plūsmas datu konfidencialitāti. Tā kā Direktīva 2002/58/EK tika pieņemta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 114. pantu, ir lietderīgi pieņemt šo regulu, balstoties uz to pašu juridisko pamatu. Turklāt ne visas dalībvalstis valsts līmenī ir pieņēmušas leģislatīvus pasākumus, lai ierobežotu minētajos noteikumos paredzēto tiesību un pienākumu darbības jomu saskaņā ar Direktīvas 2002/58/EK 15. panta 1. punktu, un šādu pasākumu pieņemšana ir saistīta ar būtisku sadrumstalotības risku, kas varētu negatīvi ietekmēt iekšējo tirgu.

(8) Tāpēc šī regula paredz Direktīvas 2002/58/EK 5. panta 1. punkta un 6. panta 1. punkta, kas aizsargā komunikācijas un informācijas plūsmas datu konfidencialitāti, pagaidu ierobežojumu. Tāpēc uz brīvprātīgiem pasākumiem, ko pakalpojumu sniedzēji, kuri Savienībā piedāvā numurneatkarīgus starppersonu sakaru pakalpojumus, piemēro vienīgi nolūkā atklāt seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē un ziņot par to un atklāt un izņemt materiālus, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem tiešsaistē, un ziņot par tiem, attiecas šajā regulā, kā arī Regulā (ES) 2016/679 izklāstītie aizsardzības pasākumi un nosacījumi.  Tā kā Direktīva 2002/58/EK tika pieņemta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 114. pantu, ir lietderīgi pieņemt šo regulu, balstoties uz to pašu juridisko pamatu. Dalībvalstīm, valsts līmenī pieņemot leģislatīvus pasākumus, lai ierobežotu minētajos noteikumos paredzēto tiesību un pienākumu darbības jomu saskaņā ar Direktīvas 2002/58/EK 15. panta 1. punktu, būtu jāievēro Regula (ES) 2016/679 un jo īpaši tās 23. pants.

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Ņemot vērā to, ka elektronisko komunikāciju, kurā iesaistītas fiziskas personas, parasti uzskata par persondatiem, šai regulai būtu jābalstās arī uz Līguma 16. pantu, kas nodrošina īpašu juridisko pamatu, lai pieņemtu noteikumus par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz Savienības iestāžu un dalībvalstu veiktu persondatu apstrādi, īstenojot darbības, kuras ietilpst Savienības tiesību aktu darbības jomā, un noteikumus par šādu datu brīvu apriti.

(9) Ņemot vērā to, ka ar elektronisko komunikāciju, kurā iesaistītas fiziskas personas, saistītus datus vienmēr uzskata par persondatiem, šai regulai būtu jābalstās arī uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 16. pantu, kas nodrošina īpašu juridisko pamatu, lai pieņemtu noteikumus par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz Savienības iestāžu un dalībvalstu veiktu persondatu apstrādi, īstenojot darbības, kuras ietilpst Savienības tiesību aktu darbības jomā, un noteikumus par šādu datu brīvu apriti.

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Ciktāl persondatu apstrāde saistībā ar elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu, ko veic ar numurneatkarīgiem starppersonu sakaru pakalpojumiem vienīgi nolūkā atklāt seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē un ziņot par to, un izņemt materiālus, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem, ietilpst šajā regulā paredzētās atkāpes darbības jomā, šādai apstrādei piemēro Regulu (ES) 2016/679, tostarp prasību vajadzības gadījumā saskaņā ar minētās regulas 35. pantu pirms attiecīgo tehnoloģiju ieviešanas veikt plānoto apstrādes darbību ietekmes novērtējumu.

(10) Ciktāl persondatu apstrāde saistībā ar elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu, ko veic ar numurneatkarīgiem starppersonu sakaru pakalpojumiem vienīgi nolūkā atklāt seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē un ziņot par to, un izņemt tiešsaistes materiālus, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem, ietilpst šajā regulā paredzētā ierobežojuma darbības jomā, šādai apstrādei piemēro Regulu (ES) 2016/679, tostarp, bet ne tikai tās noteikumus par persondatu apstrādes principiem (5. pants), apstrādes likumīgumu (6. pants), īpašu kategoriju persondatu apstrādi (9. pants), ierobežojumiem (23. pants), apstrādes drošību (32. pants), persondatu nosūtīšanu trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām (V nodaļa), neatkarīgas uzraudzības iestādēm (VI nodaļa), sadarbību un konsekvenci (VII nodaļa) un tiesībaizsardzības līdzekļiem, atbildību un sankcijām (VIII nodaļa), kā arī prasību vajadzības gadījumā saskaņā ar minētās regulas 35. pantu pirms jebkādu attiecīgo tehnoloģiju ieviešanas veikt plānoto apstrādes darbību ietekmes novērtējumu un prasību saskaņā ar tās 36. pantu pirms apstrādes apspriesties ar attiecīgo uzraudzības iestādi vai tādu tehnoloģiju gadījumā, kas analizē informācijas plūsmas datus vai satura datus, lai atklātu iespējamus uzmākšanās gadījumus bērniem, saņemt uzraudzības iestāžu iepriekšēju atļauju.

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Tā kā šīs regulas vienīgais nolūks ir ļaut turpināt konkrētas pašreizējās darbības, kuru mērķis ir apkarot seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē, šajā regulā paredzētā atkāpe būtu jāattiecina tikai uz vispāratzītām tehnoloģijām, ko numurneatkarīgi starppersonu sakaru pakalpojumi pirms šīs regulas stāšanās spēkā regulāri izmantoja, lai atklātu seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē un ziņotu par to, un izņemtu materiālus, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem. Atsauce uz tehnoloģiju vajadzības gadījumā ietver jebkādu cilvēka veiktu pārskatīšanu, kas tieši saistīta ar tehnoloģijas izmantošanu un tās pārraudzību. Tāpēc attiecīgās tehnoloģijas izmantošanai nozarē vajadzētu būt ierastai, neprasot, lai visi pakalpojumu sniedzēji šo tehnoloģiju noteikti izmantotu, un neizslēdzot tehnoloģijas turpmāku attīstību privātuma aizsardzībai labvēlīgā veidā. Šajā ziņā nav būtiski, vai konkrēts pakalpojumu sniedzējs, kas vēlas izmantot šo atkāpi, jau izmanto šādu tehnoloģiju šīs regulas spēkā stāšanās dienā. Izmantoto tehnoloģiju veidiem vajadzētu būt tādiem, kas saskaņā ar nozares jaunākajiem sasniegumiem vismazāk pārkāpj privātumu, un tiem nebūtu jāietver tekstu saturošas komunikācijas sistemātiska filtrēšana un skenēšana, bet gan būtu jāizskata īpaša komunikācija tikai gadījumā, ja ir aizdomas par konkrētiem elementiem saistībā ar seksuālu vardarbību pret bērniem.

(11) Tā kā šīs regulas mērķis ir ļaut turpināt konkrētas pašreizējās darbības, kuru mērķis ir atklāt un izņemt materiālus, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem, un ziņot par tiem, kā arī atklāt bērnu seksuālu izmantošanu tiešsaistē un ziņot par to saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679, šajā regulā paredzētais ierobežojums būtu jāattiecina tikai uz tehnoloģijām, par kurām ir iepriekš jāapspriežas saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 36. pantu vai, ja to prasa šī regula, jāsaņem valsts uzraudzības iestādes iepriekšēja atļauja, attiecībā uz tehnoloģiju, ko numurneatkarīgi starppersonu sakaru pakalpojumu sniedzēji regulāri izmanto vienīgi nolūkā atklāt seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē un ziņot par to un izņemt tiešsaistes materiālus, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem. Atsauce uz tehnoloģiju ietver jebkādu cilvēka veiktu pārskatīšanu, kas tieši saistīta ar tehnoloģijas izmantošanu un tās darbības pārraudzību, lai izvairītos no nevajadzīgas un nesamērīgas iejaukšanās pamattiesībās. Tāpēc attiecīgās tehnoloģijas izmantošanai nozarē vajadzētu būt ierastai, neprasot, lai visi pakalpojumu sniedzēji šo tehnoloģiju noteikti izmantotu, un neizslēdzot tehnoloģijas turpmāku attīstību privātuma aizsardzībai labvēlīgā veidā. Šajā ziņā nav būtiski, vai konkrēts pakalpojumu sniedzējs, kas vēlas izmantot šajā regulā noteikto ierobežojumu, jau izmanto šādu tehnoloģiju šīs regulas spēkā stāšanās dienā. Izmantoto tehnoloģiju veidiem vajadzētu būt tādiem, kas saskaņā ar nozares jaunākajiem sasniegumiem vismazāk pārkāpj privātumu. Izmantoto tehnoloģiju veidiem vajadzētu būt tādiem, kas saskaņā ar nozares jaunākajiem sasniegumiem vismazāk pārkāpj privātumu, un tie nebūtu jāizmanto tekstu saturošas komunikācijas sistemātiskai filtrēšanai un skenēšanai, bet gan būtu jāizskata īpaša komunikācija tikai gadījumā, ja ir aizdomas par konkrētiem elementiem saistībā ar seksuālu vardarbību pret bērniem. Tehnoloģijām, ciktāl tās izmanto, lai skenētu tekstu saturošu komunikāciju, nevajadzētu būt spējīgām izprast satura būtību, bet tām būtu tikai jāatklāj modeļi, kas norāda uz iespējamu seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē.

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13) Persondati un citi dati, ko izmanto, veicot darbības, uz kurām attiecas šajā regulā paredzētā atkāpe, kā arī laikposms, kurā dati pēc tam tiek saglabāti pozitīvu rezultātu gadījumā, būtu jāsamazina līdz minimumam, lai nodrošinātu, ka atkāpe nepārsniedz absolūti nepieciešamo.

(13) Persondati, ko izmanto, veicot darbības, uz kurām attiecas šajā regulā paredzētais ierobežojums, kā arī laikposms, kurā dati un jebkādi šādu datu apstrādes rezultāti pēc tam tiek saglabāti pozitīvu rezultātu gadījumā, būtu jāsamazina līdz absolūti nepieciešamajai robežai, lai nodrošinātu, ka iejaukšanās komunikācijas konfidencialitātē notiek pēc iespējas ierobežoti.

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14) Lai nodrošinātu pārredzamību un pārskatatbildību attiecībā uz darbībām, kas veiktas saskaņā ar atkāpi, pakalpojumu sniedzējiem katru gadu būtu jāpublicē ziņojumi par apstrādi, kas ietilpst šīs regulas darbības jomā, tostarp par apstrādāto datu veidu un apjomu, konstatēto gadījumu skaitu, pasākumiem, kas piemēroti, lai atlasītu un uzlabotu galvenos rādītājus, dažādo izmantoto tehnoloģiju kļūdu skaitu un īpatsvaru (pseidopozitīvi rezultāti), pasākumiem, kas piemēroti, lai ierobežotu kļūdu īpatsvaru, un panākto kļūdu īpatsvaru, saglabāšanas politiku un piemērotajiem datu aizsardzības pasākumiem.

(14) Lai nodrošinātu pārredzamību un pārskatatbildību attiecībā uz darbībām, kas veiktas saskaņā ar šajā regulā paredzēto ierobežojumu, starppersonu sakaru pakalpojumu sniedzējiem būtu jāpublicē un jāiesniedz ziņojumi līdz ... [seši mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] un pēc tam katru gadu par apstrādi, kas ietilpst šīs regulas darbības jomā, tostarp par apstrādāto datu veidu un apjomu, pamatojumu, kas izmantots persondatu nosūtīšanai saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 6. pantu, pamatojumu, kas izmantots persondatu nosūtīšanai ārpus Savienības saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 V nodaļu, attiecīgā gadījumā konstatēto gadījumu skaitu, kad lietotājs ir iesniedzis sūdzību iekšējā tiesiskās aizsardzības mehānisma ietvaros vai tiesu iestādē, un minēto procedūru iznākumu pasākumiem, kas piemēroti, lai atlasītu un uzlabotu galvenos rādītājus, dažādo izmantoto tehnoloģiju kļūdu skaitu un īpatsvaru (pseidopozitīvi rezultāti), pasākumiem, kas piemēroti, lai ierobežotu kļūdu īpatsvaru, un panākto kļūdu īpatsvaru, saglabāšanas politiku un piemērotajiem datu aizsardzības pasākumiem saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679. Pakalpojumu sniedzējiem savi ziņojumi būtu jāiesniedz arī uzraudzības iestādēm saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679.

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums

14.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(14a) Lai atbalstītu atbildīgās uzraudzības iestādes to uzdevumu izpildē, Komisijai būtu jāprasa Eiropas Datu aizsardzības kolēģijai izdot pamatnostādnes par atbilstību Regulai (ES) 2016/679 attiecībā uz apstrādi, uz kuru attiecas šajā regulā noteiktais ierobežojums. Minētajām pamatnostādnēm jo īpaši būtu jāpalīdz uzraudzības iestādēm sniegt konsultācijas iepriekšējas apspriešanās procedūras ietvaros, kas noteikta Regulas (ES) 2016/679 36. pantā un kas jāveic, novērtējot, vai jau esošās vai jaunās izmantojamās tehnoloģijas ir vismodernākās, vismazāk pārkāpj privātumu un darbojas, pamatojoties uz atbilstošu juridisko pamatu saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679.

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

 

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15) Šai regulai būtu jāstājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, lai nodrošinātu, ka tā ir piemērojama no 2020. gada 21. decembra.

svītrots

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16) Šī regula ierobežo tiesības uz komunikācijas konfidencialitātes aizsardzību un atkāpjas no lēmuma, kas pieņemts ar Direktīvu (ES) 2018/1972, proti, piemērot numurneatkarīgiem starppersonu sakaru pakalpojumiem tādus pašus noteikumus kā visiem pārējiem elektronisko sakaru pakalpojumiem attiecībā uz privātumu. Tādēļ šīs regulas piemērošanas laikposms būtu jāierobežo līdz 2025. gada 31. decembrim, t. i., uz laikposmu, kas saprātīgi nepieciešams, lai pieņemtu jaunu ilgtermiņa tiesisko regulējumu ar sīkāk izstrādātiem aizsardzības pasākumiem. Ja ilgtermiņa tiesību akti tiek pieņemti un stāsies spēkā pirms minētā datuma, ar šiem tiesību aktiem šī regula būtu jāatceļ.

(16) Šī regula ierobežo tiesības uz numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu sniedzēju nodrošinātas komunikācijas konfidencialitātes aizsardzību vienīgi nolūkā atklāt un izņemt tiešsaistes materiālus, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem, un ziņot par tiem tiesībaizsardzības iestādēm un organizācijām, kas darbojas sabiedrības interesēs pret seksuālu vardarbību pret bērniem, un atklāt bērnu seksuālu izmantošanu tiešsaistē vai ziņot par to tiesībaizsardzības iestādēm. Tādēļ šīs regulas piemērošanas laikposms būtu jāierobežo līdz 2022. gada 31. decembrim. Ja ilgtermiņa tiesību akti tiek pieņemti un stāsies spēkā pirms minētā datuma, ar šiem tiesību aktiem šī regula būtu jāatceļ.

Grozījums Nr.  

Regulas priekšlikums

17.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(17a) Uzraudzības iestādēm, kas ir atbildīgas par šīs regulas piemērošanas uzraudzību, vajadzētu būt tām pašām neatkarīgajām uzraudzības iestādēm, kas izraudzītas saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 VI nodaļu.

Grozījums Nr.  21

Regulas priekšlikums

17.b apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(17b) Pilnīga (end-to-end) šifrēšana ir svarīgs līdzeklis, lai garantētu drošu un konfidenciālu lietotāju, tostarp bērnu, komunikāciju. Jebkuru šifrēšanas vājināšanu varētu ļaunprātīgi izmantot ļaunprātīgas trešās puses. Tādēļ nekas šajā regulā nebūtu jāinterpretē kā pilnīgas šifrēšanas aizliegums vai vājināšana.

Grozījums Nr.  22

Regulas priekšlikums

17.c apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(17c) Tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību, tostarp komunikācijas konfidencialitāti, ir pamattiesības, kuras garantē Hartas 7. pants. Tādējādi tas ir arī priekšnoteikums drošai komunikācijai starp bērniem, kuri cietuši no seksuālās vardarbības, un uzticamu pieaugušo vai organizācijām, kas apkaro seksuālu vardarbību pret bērniem, kā arī komunikācijai starp cietušajiem un viņu advokātiem.

Grozījums Nr.  23

Regulas priekšlikums

17.d apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(17d) Būtu jāaizsargā visa komunikācija starp apsūdzētu vai notiesātu personu un tās advokātu, lai garantētu pamattiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu saskaņā ar Hartas 47. pantu, kā arī tiesības uz nevainīguma prezumpciju un tiesības uz aizstāvību saskaņā ar tās 48. pantu.

Grozījums Nr.  24

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18) Šīs regulas mērķis ir noteikt pagaidu atkāpi no konkrētiem Direktīvas 2002/58/EK noteikumiem, neradot iekšējā tirgus sadrumstalotību. Turklāt valsts tiesību akti, visticamāk, netiks pieņemti laikā visās dalībvalstīs. Tā kā minēto mērķi nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet to var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai. Ar to ievieš pagaidu un stingri ierobežotu atkāpi no Direktīvas 2002/58/EK 5. panta 1. punkta un 6. panta piemērošanas, paredzot virkni aizsardzības pasākumu, lai nodrošinātu, ka tā nepārsniedz noteikto mērķu sasniegšanai nepieciešamo.

(18) Šīs regulas mērķis ir noteikt konkrētu Direktīvas 2002/58/EK noteikumu pagaidu ierobežojumu, neradot iekšējā tirgus sadrumstalotību. Turklāt valsts tiesību akti, visticamāk, netiks pieņemti laikā visās dalībvalstīs. Tā kā minēto mērķi nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet to var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai. Ar to ievieš pagaidu un stingri ierobežotu Direktīvas 2002/58/EK 5. panta 1. punkta un 6. panta 1. punkta piemērošanas ierobežojumu, paredzot virkni aizsardzības pasākumu, lai nodrošinātu, ka tā nepārsniedz noteikto mērķu sasniegšanai nepieciešamo.

Grozījums Nr.  25

Regulas priekšlikums

19. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19) Notika apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725 42. panta 1. punktu, un tas ir sniedzis atzinumu [...],

19) Notika apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725 42. panta 1. punktu, un tas 2020. gada 10. novembrī sniedza atzinumu,

Grozījums Nr.  26

Regulas priekšlikums

1. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. pants

1. pants

Priekšmets

Priekšmets

Šajā regulā paredz pagaidu un stingri ierobežotus noteikumus, ar ko atkāpjas no konkrētiem Direktīvā 2002/58/EK noteiktiem pienākumiem ar vienīgo mērķi ļaut numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu sniedzējiem turpināt izmantot tehnoloģijas persondatu un citu datu apstrādei, ciktāl tas nepieciešams, lai atklātu seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē un ziņotu par to, un izņemtu no saviem pakalpojumiem materiālus, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem.

Šajā regulā paredz pagaidu un stingri ierobežotus noteikumus, ar ko ierobežo konkrētas Direktīvā 2002/58/EK noteiktas tiesības un pienākumus ar vienīgo mērķi ļaut konkrētiem numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu sniedzējiem, vienlaikus pilnībā ievērojot Regulā (ES) 2016/679 paredzētās tiesības un pienākumus, turpināt izmantot īpašas tehnoloģijas, proti, unikālu, nepārveidojamu digitālo parakstu (“jaucējkods”) un tādas tehnoloģijas, kas analizē informācijas plūsmas datus vai satura datus vienīgi nolūkā veikt persondatu apstrādi, tikai ciktāl tas nepieciešams, lai atklātu seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē un ziņotu par to, un izņemtu no saviem pakalpojumiem materiālus, kuros tiešsaistē atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem.

Grozījums Nr.  27

Regulas priekšlikums

2. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. pants

2. pants

Definīcijas

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

(1) “numurneatkarīgs starppersonu sakaru pakalpojums” ir pakalpojums, kā definēts Direktīvas (ES) 2018/1972 2. panta 7. punktā;

(1) “numurneatkarīgs starppersonu sakaru pakalpojums” ir numurneatkarīga starppersonu komunikācija, kā definēts Direktīvas (ES) 2018/1972 2. panta 7. punktā;

(2) “seksuāla vardarbība pret bērniem tiešsaistē” ir:

(2) materiāls, kurā atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem tiešsaistē”, ir:

a) bērnu pornogrāfijas materiāli, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/93/ES 2. panta c) punktā;

a) bērnu pornogrāfija, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/93/ES 2. panta c) punktā;

b) uzmākšanās bērniem nolūkā iesaistīties seksuālās darbībās ar bērnu vai izgatavot bērnu pornogrāfiju, ko panāk:

 

i) pievilinot bērnu, piedāvājot dāvanas vai citas priekšrocības,

 

ii) draudot bērnam ar negatīvām sekām, kas varētu būtiski ietekmēt bērnu,

 

iii) sniedzot bērnam pornogrāfiskus materiālus vai darot tos bērnam pieejamus;

 

c)“pornogrāfisks priekšnesums”, kā definēts Direktīvas 2011/93/ES 2. panta e) punktā.

c)“pornogrāfisks priekšnesums”, kā definēts Direktīvas 2011/93/ES 2. panta e) punktā.

 

(2a) “uzmākšanās bērniem” ir jebkāda tīša rīcība, kas uzskatāma par noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar Direktīvas 2011/93/EK 6. pantu;

 

(2b) “seksuāla vardarbība pret bērniem tiešsaistē” ir “tiešsaistes materiāls, kurā atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem”, un “uzmākšanās bērniem”;

 

(2c) ”pozitīvs trāpījuma rezultāts uz tiešsaistes materiāliem, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem”, ir sakritība, kas iegūta, salīdzinot attēlu vai video un ”jaucējkodu” no datubāzes, kurā ir iekļauts pārbaudīts materiāls, kurā atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem tiešsaistē, un kuru uztur Komisijas atzīta organizācija saskaņā ar šīs regulas 3.f pantu.

Grozījums Nr.  28

Regulas priekšlikums

3. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. pants

3. pants

Atkāpes darbības joma

Ierobežojuma darbības joma

Īpašie pienākumi, kas izklāstīti Direktīvas 2002/58/EK 5. panta 1. punktā un 6. pantā, neattiecas uz tādu persondatu un citu datu apstrādi saistībā ar numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu sniegšanu, kas ir noteikti nepieciešami tehnoloģijas izmantošanai vienīgi nolūkā izņemt materiālus, kuros atspoguļota vardarbība pret bērniem, un atklāt seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē vai ziņot par to tiesībaizsardzības iestādēm un organizācijām, kas darbojas sabiedrības interesēs pret seksuālu vardarbību pret bērniem, ar noteikumu, ka:

1. Direktīvas 2002/58/EK 5. panta 1. punktā un 6. pantā izklāstīto īpašo tiesību un pienākumu darbības jomu ierobežo attiecībā uz komunikācijas konfidencialitāti, kas ietver persondatu apstrādi saistībā ar numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu sniegšanu, ja šāds ierobežojums ir noteikti nepieciešams īpašas tehnoloģijas izmantošanai vienīgi nolūkā atklāt un izņemt materiālus, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem tiešsaistē, un ziņot par to tiesībaizsardzības iestādēm un organizācijām, kas darbojas sabiedrības interesēs pret seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē, ar noteikumu, ka:

a) apstrāde ir samērīga un attiecas tikai uz vispāratzītām tehnoloģijām, kuras numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu sniedzēji regulāri izmanto minētajam nolūkam pirms šīs regulas stāšanās spēkā un kuras ir saskaņā ar nozarē izmantotajiem jaunākajiem sasniegumiem, un kuras vismazāk pārkāpj privātumu;

a) apstrāde ir samērīga un attiecas tikai uz tehnoloģijām, kuras numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu sniedzēji regulāri izmanto tikai minētajam nolūkam un ar noteikumu, ka šīs tehnoloģijas atbilst visiem tālāk norādītajiem nosacījumiem:

 

i) tās atbilst nozarē izmantoto progresīvo tehnoloģiju līmenim un vismazāk pārkāpj privātumu, tostarp attiecībā uz integrētas datu aizsardzības principu un datu aizsardzību pēc noklusējuma, kā noteikts Regulas (ES) 2016/679 25. pantā, un, ciktāl tās izmanto, lai skenētu tekstu saturošu komunikāciju, tās nespēj izprast satura būtību, bet spēj tikai atklāt modeļus, kas norāda uz iespējamu seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē;

 

ii) ir veikts iepriekšējs novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 35. pantu un iepriekšējas apspriešanās procedūra saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 36. pantu un atbilstīgi šīs regulas 3.a pantam un ir norādīts, ka apstrāde nerada augstu risku fizisku personu tiesībām un brīvībām vai ka pārzinis ir veicis pasākumus riska mazināšanai;

 

iii) attiecībā uz tehnoloģijām, kas analizē informācijas plūsmas datus vai satura datus, lai noteiktu iespējamus uzmākšanās gadījumus bērniem, uzraudzības iestādes ir devušas iepriekšēju atļauju pēc tam, kad ir veikts iepriekšējs datu aizsardzības ietekmes novērtējums un notikusi apspriešanās ar uzraudzības iestādi;

 

iv) apstrāde pamatojas uz Regulas (ES) 2016/679 6. panta 1. punktu ar noteikumu, ka, neskarot Regulu (ES) 2016/679, ir izpildīti visi šajā regulā paredzētie nosacījumi;

 

v) katrā apstrādes darbībā apstrādājamo persondatu kategorijas ir satura dati, saistītie informācijas plūsmas dati, kā arī citi šādas apstrādes rezultātā iegūtie persondati;

 

vi) numurneatkarīgs starppersonu sakaru pakalpojums nodrošina iekšējas procedūras, lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu, neatļautu piekļuvi vai nosūtīšanu;

 

vii) ir skaidri norādīta pārziņa vai pārziņu identitāte un kategorijas;

 

viii) numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu sniedzējs nodrošina cilvēka veiktu persondatu apstrādes uzraudzību un iejaukšanos, un bez iepriekšēja cilvēka veikta apstiprinājuma tiesībaizsardzības iestādēm vai organizācijām, kas minētas šīs regulas 3.f pantā, netiek nosūtīts “pozitīvs trāpījuma rezultāts uz tiešsaistes materiāliem, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem”;

 

ix) numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu sniedzējs nodrošina cilvēka veiktu uzraudzību un iejaukšanos persondatu apstrādē, un bez iepriekšēja cilvēka veikta apstiprinājuma tiesībaizsardzības iestādes netiek informētas par aizdomām, kuru pamatā ir konkrēti elementi, par  seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē;

 

x) ir ieviestas atbilstīgas procedūras un pārsūdzības mehānismi, lai nodrošinātu, ka personas var iesniegt sūdzības numurneatkarīga starppersonu sakaru pakalpojuma sniedzējam saprātīgā termiņā, kas ļauj lietotājam izklāstīt savu viedokli saskaņā ar 3.c pantu;

 

xi)  neskarot Regulas (ES) 2016/679 13. un 14. pantā paredzēto informāciju, datu subjekti tiek informēti par viņu komunikācijas konfidencialitātes ierobežošanu tikai nolūkā izņemt un atklāt materiālus, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem, vai ziņot par tiem, tostarp par iespēju, ka persondati tiek nodoti tiesībaizsardzības iestādēm un organizācijām, kas darbojas sabiedrības interesēs pret seksuālu vardarbību pret bērniem;

 

xii) ja ir konstatēts “pozitīvs trāpījuma rezultāts uz tiešsaistes materiāliem, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem” vai ir radušās pamatotas aizdomas, kuras balstās uz konkrēti elementiem, kas norāda uz seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē, datu subjektiem sniedz šādu informāciju, neskarot Regulas (ES) 2016/679 13. un 14. pantā paredzēto informāciju, izņemot gadījumus, kad šāda rīcība kaitētu notiekošai izmeklēšanai, un šādā gadījumā minētās informācijas sniegšanu var atlikt, ciktāl tas noteikti nepieciešams, un datu subjektus nekavējoties informē pēc tam, kad izmeklēšana ir pabeigta:

 

a) kompetentās tiesībaizsardzības iestādes un organizācijas, kuras darbojas sabiedrības interesēs pret seksuālu vardarbību pret bērniem un kurām viņu persondati ir nodoti;

 

b) numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu sniedzēja pārsūdzības iespējas un

 

c) iespējas iesniegt sūdzību kompetentajā uzraudzības iestādē, un tiesību aizsardzības iespējas, kā arī minēto iestāžu identitāti;

 

xiii) nenotiek iejaukšanās nekādā komunikācijā, ko aizsargā dienesta noslēpums, piemēram, starp ārstiem un viņu pacientiem, žurnālistiem un viņu avotiem vai advokātiem un viņu klientiem;

 

xiv) jebkura persondatu nosūtīšana trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām atbilst Regulas (ES) 2016/679 V nodaļas noteikumiem;

b) izmantotā tehnoloģija pati par sevi ir pietiekami uzticama, jo tā maksimāli ierobežo kļūdu īpatsvaru attiecībā uz tāda satura atklāšanu, kas atspoguļo seksuālu vardarbību pret bērniem, un, ja pa laikam šādas kļūdas rodas, to sekas nekavējoties tiek novērstas;

b) tehnoloģija, ko izmanto materiālu, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem, atklāšanai pati par sevi ir pietiekami uzticama, lai ierobežotu kļūdu gadījumus, kad saturs ir nepareizi identificēts kā seksuāla vardarbība pret bērniem tiešsaistē, t. i., “pseidopozitīvu rezultātu” sastopamības rādītājs nepārsniedz vienu gadījumu uz 50 miljardiem, attiecībā uz tāda satura atklāšanu, kas atspoguļo seksuālu vardarbību pret bērniem, un, ja pa laikam šādas kļūdas rodas, to sekas nekavējoties tiek novērstas;

 

ba) uzmākšanās bērniem gadījumu atklāšanai izmantotā tehnoloģija pati par sevi ir pietiekami uzticama, jo tā maksimāli ierobežo kļūdu īpatsvaru attiecībā uz tāda satura atklāšanu, kas atspoguļo seksuālu vardarbību pret bērniem, un, ja pa laikam šādas kļūdas rodas, to sekas nekavējoties tiek novērstas;

c) tehnoloģija, ko izmanto, lai atklātu uzmākšanos bērniem, aprobežojas ar attiecīgu galveno rādītāju, piemēram, atslēgvārdu un objektīvi noteiktu riska faktoru, piemēram, vecuma atšķirību, izmantošanu, neskarot tiesības uz cilvēka veiktu pārskatīšanu;

c) tehnoloģija, ko izmanto, lai atklātu iespējamas uzmākšanās bērniem iezīmes, aprobežojas ar attiecīgu galveno rādītāju, piemēram, atslēgvārdu un objektīvi noteiktu riska faktoru izmantošanu, neskarot tiesības uz cilvēka veiktu pārskatīšanu;

d) apstrāde aprobežojas ar to, kas ir absolūti nepieciešams, lai atklātu seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē un ziņotu par to, un izņemtu materiālus, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem; gadījumā, ja seksuāla vardarbība pret bērniem tiešsaistē nav atklāta un apstiprināta, datus nekavējoties dzēš;

d) apstrāde, ko atļauj šajā regulā paredzētais ierobežojums, aprobežojas tikai ar to, kas ir absolūti nepieciešams, lai atklātu seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē un ziņotu par to, un izņemtu materiālus, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem tiešsaistē;

 

da) ja seksuāla vardarbība pret bērniem tiešsaistē nav konstatēta un apstiprināta, visi satura dati, saistītie informācijas plūsmas dati un visi šo datu apstrādes rezultāti tiek dzēsti tūlīt pēc apstrādes;

 

db) ja ir konstatēta un apstiprināta seksuāla vardarbība pret bērniem, stingri būtiskos satura datus, saistītos informācijas plūsmas datus un persondatus, kas iegūti šādas apstrādes rezultātā, glabā tikai šādiem nolūkiem un tikai tik ilgi, cik noteikti nepieciešams, bet jebkurā gadījumā ne ilgāk kā trīs mēnešus, un pēc tam tos nekavējoties un neatgriezeniski dzēš:

 

- lai ziņotu par tiem un bez nepamatotas kavēšanās nosūtītu tos kompetentajām tiesībaizsardzības iestādēm saskaņā ar Direktīvu (ES) 2016/679;

 

- lai saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 ziņotu par tiem un nosūtītu tos organizācijām, kas darbojas sabiedrības interesēs pret seksuālu vardarbību pret bērniem un uztur datubāzi saskaņā ar šīs regulas 3.f pantu;

 

- lai bloķētu attiecīgā lietotāja kontu vai apturētu tam piedāvātā pakalpojuma sniegšanu;

 

- lai izveidotu jaucējkodu attiecībā uz persondatiem, kas droši identificēti kā materiāli, kuros atspoguļota vardarbība pret bērniem tiešsaistē;

 

- lai pieprasītu tiesisko aizsardzību no pakalpojumu sniedzēja vai lūgtu administratīvu pārskatīšanu vai tiesisko aizsardzību;

e) pakalpojumu sniedzējs katru gadu publicē ziņojumu par saistīto apstrādi, tostarp par apstrādāto datu veidu un apjomu, konstatēto gadījumu skaitu, pasākumiem, kas piemēroti, lai atlasītu un uzlabotu galvenos rādītājus, dažādo izmantoto tehnoloģiju kļūdu skaitu un īpatsvaru (pseidopozitīvi rezultāti), pasākumiem, kas piemēroti, lai ierobežotu kļūdu īpatsvaru, un panākto kļūdu īpatsvaru, saglabāšanas politiku un piemērotajiem datu aizsardzības pasākumiem.

e) pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 publicē  ziņojumu un iesniedz to uzraudzības iestādei un Komisijai līdz ... [seši mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] un pēc tam katru gadu par persondatu apstrādi, kas atļauta ar šajā regulā paredzēto ierobežojumu, tostarp par apstrādāto datu veidu un apjomu, apstrādes juridisko pamatu saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 6. pantu, attiecīgā gadījumā juridisko pamatu persondatu nosūtīšanai trešām valstīm saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 V nodaļu, konstatēto gadījumu skaitu, to gadījumu skaitu, kad lietotājs ir iesniedzis sūdzību iekšējā pārsūdzības mehānisma ietvaros vai tiesu iestādē, un šo procedūru iznākumu,  dažādo izmantoto tehnoloģiju kļūdu skaitu un īpatsvaru (pseidopozitīvi rezultāti), pasākumiem, kas piemēroti, lai ierobežotu kļūdu īpatsvaru, un panākto kļūdu īpatsvaru, saglabāšanas politiku un piemērotajiem datu aizsardzības pasākumiem saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679.

Attiecībā uz d) apakšpunktu, ja ir atklāta un apstiprināta seksuāla vardarbība pret bērniem tiešsaistē, attiecīgos datus var saglabāt tikai šādiem nolūkiem un tikai tik ilgi, cik nepieciešams:

 

- ziņošanai par to un lai atbildētu uz samērīgiem tiesībaizsardzības un citu attiecīgo publisko iestāžu pieprasījumiem;

 

- attiecīgā lietotāja konta bloķēšanai;

 

- attiecībā uz datiem, kas ticami identificēti kā bērnu pornogrāfija, unikāla, nepārveidojama digitālā paraksta ("jaucējkods") radīšanai.

 

 

ea) par katru gadījumu, kad ir pamatotas un apstiprinātas aizdomas par seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē, nekavējoties ziņo kompetentajām valsts tiesībaizsardzības iestādēm.

 

1.a Šī regula neattiecas uz audio komunikācijas skenēšanu.

Grozījums Nr.  29

Regulas priekšlikums

3.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a pants

 

Pienākums veikt iepriekšēju datu aizsardzības ietekmes novērtējumu un iepriekšēju apspriešanos ar uzraudzības iestādēm

 

1. Numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu sniedzēji, lai izmantotu šajā regulā paredzēto ierobežojumu, veic iepriekšēju datu aizsardzības ietekmes novērtējumu saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 35. pantu un iepriekšējas apspriešanās procedūru saskaņā ar tās 36. pantu.

 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka uzraudzības iestādēm ir pietiekami resursi, lai veiktu iepriekšējus datu aizsardzības ietekmes novērtējumus un iepriekšējas apspriešanās procedūras saskaņā ar Regulā (ES) 2016/679 noteiktajām prasībām.

 

Šo pantu nepiemēro, ja pirms ... [šīs regulas stāšanās spēkā] ir veikts datu aizsardzības ietekmes novērtējums un notikusi iepriekšēja apspriešanās ar uzraudzības iestādēm, un ir norādīts, ka apstrāde nerada augstu risku fizisku personu tiesībām un brīvībām vai ka pārzinis ir veicis pasākumus riska mazināšanai.

Grozījums Nr.  30

Regulas priekšlikums

3.b pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.b pants

 

Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas pamatnostādnes

 

Līdz... [viens mēnesis pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] un saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 70. pantu Eiropas Datu aizsardzības kolēģija publicē pamatnostādnes, lai palīdzētu atbildīgajām uzraudzības iestādēm saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 novērtēt, vai apstrāde, kura ietilpst šīs regulas darbības jomā, attiecībā uz esošajām, kā arī nākotnes tehnoloģijām, ko izmanto vienīgi nolūkā apkarot seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē, atbilst Regulas (ES) 2016/679 noteikumiem.

Grozījums Nr.  31

Regulas priekšlikums

3.c pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.c pants

 

Sūdzību mehānisms

 

Numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu sniedzēji, kuri izmanto tehnoloģijas persondatu apstrādei, lai atklātu seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē un ziņotu par to un atklātu un izņemtu materiālus, kuros atspoguļota vardarbība pret bērniem tiešsaistē, un ziņotu par tiem, izveido efektīvu un pieejamu mehānismu, kas ļauj lietotājiem, kuru saturs ir izņemts vai par kuru saturu ir ziņots tiesībaizsardzības iestādēm vai organizācijai, kas darbojas sabiedrības interesēs pret bērnu seksuālu izmantošanu tiešsaistē, iesniegt sūdzību par attiecīgā pakalpojumu sniedzēja rīcību, ja paziņotais vai izņemtais materiāls nav bērnu seksuāla izmantošana tiešsaistē šīs regulas izpratnē.

Grozījums Nr.  32

Regulas priekšlikums

3.d pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.d pants

 

Efektīvi tiesiskās aizsardzības līdzekļi

 

Lietotājiem, kurus negatīvi ietekmējusi īpašu tehnoloģiju izmantošana persondatu apstrādei, lai atklātu bērnu seksuālu izmantošanu tiešsaistē un ziņotu par to, un izņemtu tiešsaistē pieejamus materiālus, kuros atspoguļota vardarbība pret bērniem, no numurneatkarīgu starppersonu komunikācijas pakalpojumiem un ziņotu par šiem materiāliem, ir tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību, ja paziņotais vai izņemtais materiāls nav uzskatāms par bērnu seksuālu izmantošanu tiešsaistē šīs regulas izpratnē. Dalībvalstis ievieš efektīvas procedūras minēto tiesību īstenošanai, tostarp šādos gadījumos:

 

i) ja par lietotāju saturu vai identitāti ir ziņots organizācijai, kas darbojas sabiedrības interesēs pret seksuālu vardarbību pret bērniem, vai tiesībaizsardzības iestādēm;

 

ii) ja lietotāju saturs ir izņemts vai to konts ir bloķēts, vai tiem piedāvātā pakalpojuma sniegšana ir apturēta.

Grozījums Nr.  33

Regulas priekšlikums

3.e pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.e pants

 

Uzraudzības iestādes

 

Uzraudzības iestādes, kas ir atbildīgas par šīs regulas piemērošanas uzraudzību, ir tās pašas neatkarīgās uzraudzības iestādes, kas izraudzītas saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 VI nodaļu.

Grozījums Nr.  34

Regulas priekšlikums

3.f pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.f pants

 

Publisks to organizāciju reģistrs, kuras darbojas sabiedrības interesēs pret seksuālu vardarbību pret bērniem

 

Līdz ... [viens mēnesis pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] Komisija izveido publisku to organizāciju reģistru, kuras darbojas sabiedrības interesēs pret seksuālu vardarbību pret bērniem un ar kurām numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu sniedzēji var koplietot persondatus saskaņā ar šo regulu un neskarot Regulas (ES) 2016/679 V nodaļas noteikumus. Minēto publisko reģistru izveido, pamatojoties uz pārredzamiem un objektīviem kritērijiem, un pastāvīgi atjaunina.

Grozījums Nr.  35

Regulas priekšlikums

3.g pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.g pants

 

Statistika

 

1. Līdz ... [seši mēneši pēc regulas stāšanās spēkā] un pēc tam katru gadu dalībvalstis dara publiski pieejamus un iesniedz Komisijai ziņojumus ar statistiku par visiem šādiem elementiem:

 

a) ziņojumu par konstatēto bērnu seksuālas izmantošanas gadījumu tiešsaistē kopskaitu, kurus numurneatkarīgi starppersonu sakaru pakalpojumu sniedzēji un organizācijas, kas darbojas sabiedrības interesēs, ir sniegušas kompetentajām valsts tiesībaizsardzības iestādēm, nošķirot absolūto gadījumu skaitu un tos gadījumus, par kuriem ziņots vairākas reizes, un numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu sniedzēja veidu, kura pakalpojuma izmantošanā tika konstatēta bērnu seksuāla izmantošana tiešsaistē;

 

b) to bērnu skaitu, kas identificēti, veicot darbības saskaņā ar šīs regulas 3. pantu, diferencējot pēc dzimuma;

 

c) to likumpārkāpēju skaitu, pret kuriem pēc identificēšanas ar tehnoloģijas starpniecību vērsta kriminālvajāšana;

 

d) notiesāto likumpārkāpēju skaitu;

 

e) paziņoto pseidopozitīvu rezultātu gadījumu skaitu;

 

f) tehnoloģijām, kas izmantotas, lai atklātu seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē, un to īpatsvaru bērnu seksuālas izmantošanas gadījumu tiešsaistē atklāšanā; un

 

g) numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu sniedzējiem, kas piedāvā pakalpojumus to teritorijā, izmantojot tehnoloģiju, lai atklātu un izņemtu tiešsaistē pieejamus materiālus, kuros atspoguļota vardarbība pret bērniem, vai ziņotu par tiem.

 

2. Komisija apkopo šā panta 1. punktā minēto statistiku un ņem to vērā, pārskatot šo regulu saskaņā ar šīs regulas 3.h pantu.

Grozījums Nr.  36

Regulas priekšlikums

3.h pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.h pants

 

Pārskatīšana

 

1. Pamatojoties uz ziņojumiem, kas sniegti saskaņā ar 3. panta 1. punkta e) apakšpunktu, un statistiku, kas sniegta saskaņā ar 3.g pantu, Komisija līdz ... [divi gadi pēc regulas stāšanās spēkā] un pēc tam reizi gadā pārskata šo regulu un iesniedz un izklāsta ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei.

 

2. Veicot pārskatīšanu, Komisija īpašu uzmanību pievērš:

 

a) visiem 3. panta 3. punkta a) apakšpunktā uzskaitītajiem persondatu apstrādes nosacījumiem;

 

b) šajā regulā paredzētā ierobežojuma samērīgumam, tostarp tās statistikas novērtējumu, kuru dalībvalstis iesniegušas saskaņā ar 3.g pantu;

 

c) ar šādām darbībām saistītā tehnoloģiskā progresa attīstībai un tam, cik lielā mērā šāda attīstība uzlabo precizitāti un samazina pseidopozitīvu rezultātu gadījumu skaitu.

Grozījums Nr.  37

Regulas priekšlikums

3.i pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.i pants

 

Noteikumi un nosacījumi

 

Neskarot 3. panta a) punkta xi) un xii) apakšpunktu, numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu sniedzēji, kas izmanto tehnoloģijas, kuras ietilpst šīs regulas darbības jomā, savos noteikumos un nosacījumos iekļauj skaidru un plašu informāciju par šādu pasākumu darbību un ietekmi uz lietotāju komunikācijas konfidencialitāti.

Grozījums Nr.  38

Regulas priekšlikums

4. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. pants

4. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2020. gada 21. decembra līdz 2025. gada 31. decembrim.

To piemēro no 2020. gada 21. decembra līdz 2022. gada 31. decembrim.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

 


 

PASKAIDROJUMS

Seksuāla vardarbība pret bērnu ir nopietns cilvēktiesību un pamattiesību pārkāpums. Tādējādi ar to var pamatot pamattiesību ierobežojumu attiecībā uz komunikācijas konfidencialitāti un persondatu aizsardzību ar nosacījumu, ka šāds ierobežojums ir vajadzīgs un samērīgs pasākums demokrātiskā sabiedrībā un ka ar to tiek ievērota pamattiesību un brīvību būtība.

Lai atklātu un izņemtu materiālus, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem, un ziņotu par tiem, daži numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu sniedzēji patlaban brīvprātīgi skenē komunikāciju, piemēram, ziņojumus (saturu un/vai metadatus, dažos gadījumos vēsturiskos datus).

Ierosinātās regulas mērķis ir ierobežot tiesības uz konfidencialitātes aizsardzību, lai ļautu šīs brīvprātīgās darbības turpināt arī pēc 2020. gada 21. decembra — dienas, kad spēkā stājas Eiropas Elektronisko sakaru kodekss, kas šādus pakalpojumu sniedzējus ietver Direktīvas 2002/58/EK (E-privātuma direktīva) darbības jomā un tādējādi nosaka viņiem pienākumu pirms komunikācijas skenēšanas lūgt lietotāju piekrišanu.

Referentes un Eiropas Parlamenta darbu ar šo ierosināto regulu ir ļoti sarežģījis laika trūkums, kas izriet no tā, ka Komisija šo priekšlikumu iesniedza tikai 2020. gada 10. septembrī (lai gan Eiropas Elektronisko sakaru kodekss tika pieņemts jau 2018. gada decembrī). Turklāt Komisija neievēroja savu pienākumu saskaņā ar nolīgumu par labāku likumdošanas procesu pievienot šim priekšlikumam ietekmes novērtējumu un nevēlas paust nostāju par to, vai pašreizējā brīvprātīgā prakse attiecībā uz materiālu, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem, atklāšanu un ziņošanu par tiem ir likumīga saskaņā ar ES tiesību aktiem. Tāpēc, sagatavojot šo ziņojuma projektu, trūkst būtiski svarīgas informācijas par iejaukšanās līmeni pamattiesībās uz komunikācijas konfidencialitāti un persondatu aizsardzību.

Galvenie šā ziņojuma projekta elementi ir šādi.

a) Vispārīgi apsvērumi

- Pilnīga (end-to-end) šifrēšana ir svarīgs līdzeklis, lai garantētu drošu un konfidenciālu lietotāju, tostarp bērnu un cietušo, komunikāciju. Nekas šajā regulā nav jāinterpretē kā pilnīgas šifrēšanas aizliegums vai vājināšana.

 

- Ierosinātā regula pati par sevi neparedz juridisko pamatu pakalpojumu sniedzēju veiktai komunikācijas skenēšanai. Tā vietā regula paredz konkrētu Direktīvā 2002/58/EK noteikto tiesību un pienākumu ierobežošanu un nosaka papildu aizsardzības pasākumus, kas pakalpojumu sniedzējiem jāievēro, ja viņi vēlas atsaukties uz šo regulu.

b) Pasākuma darbības jomas precizējums

- Šī regula ir jāattiecina tikai uz video vai attēliem, kurus kopīgo, izmantojot ziņojumapmaiņas vai e-pasta pakalpojumus. To nevajadzētu attiecināt uz teksta vai audio sakaru skenēšanu, uz ko joprojām pilnībā attiecas E-privātuma direktīvas noteikumi.

- Ņemot vērā šīs regulas pagaidu būtību, tās materiālā darbības joma būtu jāierobežo ar tā sauktās "bērnu pornogrāfijas" definīciju, kā noteikts Direktīvā 2011/93/ES, un "pornogrāfiska priekšnesuma" definīciju, kā noteikts tajā pašā direktīvā.

- Lai šis tiesību akts atbilstu nākotnes prasībām, tehnoloģija nedrīkst tikt lietota pirms šīs regulas stāšanās spēkā dienas, ja tā atbilst visiem šajā regulā izklāstītajiem nosacījumiem.

c) Papildu aizsardzības pasākumi

- Numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu sniedzējiem, kuri vēlas atsaukties uz šo regulu, ir jāatbilst noteiktiem nosacījumiem. Tajos ietilpst:

- obligāts iepriekšējs datu aizsardzības ietekmes novērtējums un obligāta konsultāciju procedūra pirms tehnoloģijas izmantošanas, kā prasīts VDAR 35. un 36. pantā;

- par juridisko pamatu tiek izmantots Regulas (ES) 2016/679 6. panta 1. punkta d) vai e) apakšpunkts;

- jebkurai persondatu apstrādei tiek nodrošināta cilvēka veikta pārskatīšana un iejaukšanās, un tiesībaizsardzības iestādēm vai organizācijām, kas darbojas sabiedrības interesēs, netiek nosūtīti nekādi pozitīvi rezultāti bez iepriekšējas cilvēka veiktas pārskatīšanas;

- ir ieviestas atbilstīgas procedūras un pārsūdzības mehānismi;

- nenotiek iejaukšanās komunikācijā, ko aizsargā dienesta noslēpums;

- attiecīgs juridiskais pamats nosūtīšanai ārpus ES saskaņā ar VDAR V nodaļu;

- efektīvi tiesiskās aizsardzības līdzekļi, ko dalībvalstis nodrošina valsts līmenī.

Visi šie nosacījumi ir jāievēro, lai nodrošinātu šādas darbības paredzēto pamattiesību ierobežojuma samērīgumu.

d) Publisks to organizāciju reģistrs, kuras darbojas sabiedrības interesēs pret seksuālu vardarbību pret bērniem

Komisijai būtu jāizveido publisks to organizāciju reģistrs, kuras darbojas sabiedrības interesēs pret bērnu seksuālu izmantošanu un ar kurām pakalpojumu sniedzēji var koplietot persondatus.

e) Labāka pārredzamība

Pakalpojumu sniedzējiem pirmais ziņojums jāpublicē sešus mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā un pēc tam katru gadu.

f) Ierosinātās regulas piemērošanas termiņa ierobežojums

Minētās regulas piemērošanas termiņš būtu jāierobežo līdz 2022. gada 31. decembrim. Ja turpmākie ilgtermiņa tiesību akti tiek pieņemti un stāsies spēkā pirms minētā datuma, ar šiem tiesību aktiem šī regula būtu jāatceļ.

 

Verts/ALE mazākuma nostāja

(iesniegts saskaņā ar Reglamenta 4. pantu)

Šis priekšlikums nevis aizsargā bērnus, bet pakļauj gan bērnus, gan pieaugušos ievērojamam riskam (piemēram, mākslīgā intelekta algoritmi var nepatiesi signalizēt par likumīgu bērnu un pieaugušo komunikāciju un sarunām saistībā ar viņu veselību un seksuālo dzīvi) un pārkāpj miljoniem bērnu un pieaugušo pamattiesības.

Ir nepieņemami, ka privāti uzņēmumi vispārēji un nediferencēti analizē visu privātpersonu, kuras netiek turētas aizdomās, personīgo korespondenci, it kā pasta nodaļa atvērtu visas vēstules nelikumīga satura meklēšanai. Tas pārkāptu tiesības uz privātumu, tostarp bērnu un pašu cietušo tiesības uz privātumu, un jo īpaši apdraudētu minoritāšu, LGBTIQ personu, politisko disidentu, žurnālistu utt. cilvēktiesības.

Tiesa uzskata, ka pastāvīga automatizēta komunikācijas analīze ir samērīga tikai tad, ja tā tiek piemērota vienīgi aizdomās turētām personām (lieta C-511/18). Priekšlikums to neparedz.

Neraugoties uz ierosināto regulu, šāda prakse joprojām ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas pārkāpums (nav juridiska pamata, lai privātā sektora dalībnieki varētu atklāt noziedzīgus nodarījumus, un nav ievērots samērīgums).

Kā liecina pieaugošais to uzņēmumu ziņojumu skaits, kuri izmanto šo vispārējās uzraudzības metodi, šāda masveida novērošana neierobežo nelikumīgu materiālu izplatīšanu, bet tikai padara to vēl slepenāku, tādējādi apgrūtinot kriminālvajāšanu.

Cornelia Enrst (GUE/NGL) mazākuma nostāja

(iesniegts saskaņā ar Reglamenta 55. panta 4. punktu)

Elektronisko sakaru skenēšana, ko atļauj šī regula, jo īpaši teksta ziņojumu skenēšana, ir smags ES Pamattiesību hartas 7. un 8. pantā noteikto tiesību pārkāpums. Tā ir vispārēja novērošana, kas nav attaisnojama nekādos gadījumos un pat attiecībā uz vissmagāko noziegumu apkarošanu.

 


 

 

SIEVIEŠU TIESĪBU UN DZIMUMU LĪDZTIESĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS (2.12.2020)

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pagaidu atkāpi no konkrētiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/58/EK noteikumiem attiecībā uz tehnoloģiju izmantošanu, ko veic numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu sniedzēji, lai apstrādātu persondatus un citus datus nolūkā apkarot seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē

(COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Christine Anderson

 

 

ĪSS PAMATOJUMS

Seksuāla vardarbība pret bērniem tiešsaistē ir tik smags nodarījums, kas rada tik briesmīgas sekas visos cietušā dzīves aspektos, ka to nekādā gadījumā nevar uztvert vieglprātīgi. Vienlaikus jānorāda uz sprādzienveidīgo interneta izmantošanas pieaugumu, arvien pieaugošo instrumentu un lietojumprogrammu skaitu, kas pārveidojis to par patvērumu pornogrāfiska satura meklētājiem, no kuriem jaunākie ir vecumā no 12 līdz 17 gadiem. Atkarībai no pornogrāfijas ir nopietna ietekme uz cilvēka prātu, jo pornogrāfija rada ļoti sagrozītu skatu uz cilvēka ķermeni, attiecībām un mijiedarbību starp sievietēm un vīriešiem. Tam jāpievieno arvien pieaugošā problēma ar seksuāla rakstura iebiedēšanu tiešsaistē, kas vērsta uz neaizsargātām sievietēm un meitenēm, piemēram, ļoti plaši aplūkotajā Milas gadījumā. Viņa bija Francijas LGBT kopienai piederīga vidusskolniece, kurai 2020. gada sākumā bija jānosaka aizsardzība un kurai bija jāaiziet no skolas pēc tiešsaistē izteiktiem izvarošanas un nāves draudiem, jo viņa bija kritizējusi islāmu. Visbeidzot, arī gadiem ilgi viltus apgalvojumi par seksuālu vardarbību pamato to, ka dalībvalstu attiecīgās iestādes veic visus nepieciešamos pasākumus, lai šo apzināti viltoto lietu autori tiktu saukti pie pilnīgas juridiskas atbildības. Kopumā ikvienā situācijā — sākot no brīža, kad pastāv aizdomas par seksuālu noziegumu pret bērnu, un līdz pat kriminālvajāšanai un sankcijām, kas vērstas pret likumpārkāpēju, ir jāpiemēro visi piesardzības pasākumi un jāizmanto paraugprakse, lai uzvarētu tiesiskums. Šķiet, ka dažkārt tiesas spriešanu var traucēt un nevainīgu cilvēku sodīšanu var veicināt arī procesuālas kļūdas vai krimināllietas, kas sāktas, pamatojoties uz nepatiesām apsūdzībām par seksuālām darbībām pret bērniem. Tādēļ ir būtiski, lai nevainīguma prezumpcijas princips nekad netiktu pārkāpts situācijās, kad cilvēku tur aizdomās par seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē. Lai pašos pamatos risinātu problēmu par seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē, cita starpā ir nepieciešama skolu un vecāku spēku apvienošana ar mērķi izglītot bērnus, lai viņi iesaistītos vien tādās attiecībās, kurās saglabājas viņu pašcieņa pret sevi, savu ķermeni, savu paštēlu un arī cieņa pret citiem. Cieņa pret sevi un pret citiem rodas tad, ja cilvēks novērtē otru, balstoties uz viņa emocionālo un garīgo dimensiju, un nepadarot par objektu cita cilvēka ķermeni. Visbeidzot, mēs paužam nožēlu, ka nav pieejams pietiekami daudz datu par personām, kas notiesātas par vardarbību pret bērniem, un pieprasām, lai kompetentie dalībnieki pastiprinātu centienus šajā jomā. Tomēr tas nav pretrunā ar to, cik svarīgi ir veikt pasākumus attiecībā uz e-privātuma tiesībām tikai tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams un likumīgi atļauts, kā norādīts Komisijas priekšlikumā.

 

GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Seksuāla vardarbība pret bērniem un bērnu seksuāla izmantošana ir nopietns cilvēktiesību pārkāpums, jo īpaši attiecībā uz bērnu tiesībām tikt aizsargātiem pret jebkāda veida vardarbību, ļaunprātīgu izmantošanu un atstāšanu novārtā, sliktu izturēšanos vai ekspluatāciju, tostarp seksuālu vardarbību, kā paredzēts Apvienoto Nāciju Organizācijas 1989. gada Konvencijā par bērna tiesībām un Hartā. Digitalizācija sabiedrībai un ekonomikai ir devusi daudz ieguvumu, bet arī radījusi problēmas, tostarp aizvien lielāku seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē. Bērnu aizsardzība tiešsaistē ir viena no Savienības prioritātēm. Komisija 2020. gada 24. jūlijā pieņēma ES stratēģiju efektīvākai cīņai pret bērnu seksuālu izmantošanu9 (Stratēģija), kuras mērķis ir Savienības līmenī efektīvi reaģēt uz noziegumiem, kas saistīti ar seksuālu vardarbību pret bērniem.

(4) Seksuāla vardarbība pret bērniem un bērnu seksuāla izmantošana ir nopietns cilvēktiesību pārkāpums, jo īpaši attiecībā uz bērnu tiesībām tikt aizsargātiem pret jebkāda veida vardarbību, ļaunprātīgu izmantošanu un atstāšanu novārtā, sliktu izturēšanos vai ekspluatāciju, tostarp seksuālu vardarbību, kā paredzēts Apvienoto Nāciju Organizācijas 1989. gada Konvencijā par bērna tiesībām un Hartā. Turklāt Stambulas konvencijā ir atzīts, ka meitenes bieži vien ir pakļautas nopietnai ar dzimumu saistītai vardarbībai, tostarp kibervardarbībai. Digitalizācija sabiedrībai un ekonomikai ir devusi daudz ieguvumu, bet arī radījusi problēmas, jo īpaši aizvien lielāku seksuālu vardarbību pret bērniem un bērnu seksuālu izmantošanu tiešsaistē, turklāt šī parādība saasinājusies Covid-19 pandēmijas laikā, un notiekošā iemesls ir plašāka piekļuve iespējamiem upuriem un krasi pieaugusī apmaiņa ar seksuālu vardarbību pret bērniem atspoguļojošiem materiāliem starp šādiem likumpārkāpējiem. Covid-19 pandēmijas laikā ir pieaudzis arī bērna iedraudzināšanas gadījumu skaits, tostarp palielinājies pašradītā satura apjoms. Turklāt tas, ka likumpārkāpēji aizvien biežāk ļaunprātīgi izmanto privātumu veicinošas tehnoloģijas, lai slēptu savas šausminošās darbības, tiesībaizsardzības iestādēm arvien vairāk apgrūtina uzdevumu novērst, atklāt un izmeklēt bērnu seksuālu izmantošanu tiešsaistē un saukt pie atbildības par to. Saskaņā ar Eiropola sniegto informāciju anonimizācijas instrumentu izplatīšanās un lielāks seksuālu vardarbību pret bērniem atspoguļojošu materiālu apjoms arī varētu radīt lielāku atkārtotas viktimizācijas risku8a. Bērnu aizsardzība tiešsaistē ir viena no Savienības prioritātēm, jo bērni ir visneaizsargātākie mūsu sabiedrībā un paši nespēj sevi aizstāvēt.

_________________

_________________

 

8a Eiropola ziņojums “Exploiting isolation: Offenders and victims of online child sexual abuse during the Covid-19 pandemic” (“Ekspluatējot izolāciju: Likumpārkāpēji un no seksuālas vardarbības pret bērniem tiešsaistē cietušie Covid-19 pandēmijas laikā”), publicēts 2020. gada 19. jūnijā.

9 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “ES stratēģija efektīvākai cīņai pret bērnu seksuālu izmantošanu”, 24.7.2020., COM(2020) 607 final.

 

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a) Meitenes un jaunas sievietes ir īpaši pakļautas seksuālas vardarbības un seksuālas izmantošanas riskam, un viņas iesaistītas lielākajā daļā gadījumu, kad seksuāla vardarbība pret bērniem notiek tiešsaistē. Organizācijas THORN un Kanādas Bērnu aizsardzības centra dati rāda, ka 80 % no seksuālas vardarbības cietušo bērnu bija meitenes. Saskaņā ar organizācijas INHOPE 2019. gada ziņojumu 91 % cietušo bija meitenes, 7 % bija zēni un cietušo vidējais vecums samazinās, proti, 92 % cietušo ir jaunāki par 13 gadiem. Atbilstoši 2017. gada starptautiskajam ziņojumam par bērnu prostitūciju, bērnu pornogrāfiju un bērnu tirdzniecību seksuālas izmantošanas nolūkā (ECPAT) dzimumnoziegumus pret bērniem galvenokārt veic vīrieši1a, un to svarīgi ņemt vērā, izstrādājot svarīgākos rādītājus. Tādēļ ir svarīgi, lai meitenēm un zēniem būtu piekļuve drošiem, pieejamiem un vecumam piemērotiem kanāliem, lai bez bailēm ziņotu par vardarbību, jo īpaši, ja vardarbības izdarītājs pieder cietušā tuvākajam lokam, jo parasti šādos gadījumos ziņošanas līmenis ir zems.

 

_________________

 

1a ECPAT rakstu krājums “End Child Sexual Exploitation International Report” (“Bērnu seksuālas izmantošanas izbeigšanas starptautiskais ziņojums”), publicēts 2017. gada aprīlī; https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2017/04/Journal_No12-ebook.pdf

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

4.b apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4b) Komisija 2020. gada 24. jūlijā pieņēma ES stratēģiju efektīvākai cīņai pret bērnu seksuālu izmantošanu1a (Stratēģija), kuras mērķis ir Savienības līmenī efektīvi reaģēt uz noziegumiem, kas saistīti ar seksuālu vardarbību pret bērniem, pienācīgi ņemot vērā atšķirīgos seksuālās vardarbības veidus, ar kuriem saskaras meitenes un zēni. Stratēģijas ietvaros Komisija paziņoja, ka tā ierosinās tiesību aktus vairākās nozarēs, tostarp ir nepieciešami “skaidri obligāti pienākumi atklāt seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē un ziņot par to, jo tie nodrošinātu lielāku skaidrību un noteiktību gan tiesībaizsardzības iestāžu, gan attiecīgo privātā sektora dalībnieku darbā, ko tie veic, lai cīnītos pret vardarbību tiešsaistē”. Neatkarīgi no stratēģijas ir ļoti nepieciešami preventīvi pasākumi un mērķtiecīgāka pieeja, lai ņemtu vērā dažādu neaizsargātu bērnu grupu, jo īpaši meiteņu, īpašos apstākļus un vajadzības.

 

_________________

 

1a Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “ES stratēģija efektīvākai cīņai pret bērnu seksuālu izmantošanu”, 24.7.2020., COM(2020)0607 final.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Daži numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu sniedzēji, piemēram, tīmekļa pasta un ziņojumapmaiņas pakalpojumu sniedzēji, jau izmanto īpašas tehnoloģijas, lai brīvprātīgi atklātu seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē un ziņotu par to tiesībaizsardzības iestādēm un organizācijām, kas darbojas sabiedrības interesēs pret seksuālu vardarbību pret bērniem, vai lai izņemtu materiālus, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem. Šīs organizācijas izmanto valstu palīdzības dienestus ziņošanai par materiāliem, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem, kā arī tās vēršas pie organizācijām, kuru mērķis ir samazināt bērnu seksuālu izmantošanu un novērst bērnu pakļaušanu netaisnībai (viktimizāciju), gan ES, gan trešās valstīs. Šīm brīvprātīgajām darbībām kopā ir liela nozīme cietušo identificēšanā un glābšanā, kā arī materiālu, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem, turpmākas izplatīšanas samazināšanā, vienlaikus arī palīdzot identificēt un izmeklēt likumpārkāpējus un novērst nodarījumus, kas saistīti ar seksuālu vardarbību pret bērniem.

(5) Numurneatkarīgiem starppersonu sakaru dienestiem ir liela nozīme bērnu seksuālas izmantošanas gadījumu atklāšanā tiešsaistē un seksuālu vardarbību pret bērniem atspoguļojošu materiālu izņemšanā no savām platformām, lai izvairītos no turpmākas viktimizācijas, jo šāda materiāla ikkatra jauna vizualizācija nodara kaitējumu cietušajam. Daži numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu sniedzēji, piemēram, tīmekļa pasta un ziņojumapmaiņas pakalpojumu sniedzēji, jau izmanto īpašas tehnoloģijas, lai brīvprātīgi atklātu seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē un ziņotu par to tiesībaizsardzības iestādēm un organizācijām, kas darbojas sabiedrības interesēs pret seksuālu vardarbību pret bērniem un bērnu izmantošanu, vai lai atklātu seksuālu vardarbību pret bērniem atspoguļojošus materiālus savos pakalpojumos, izņemtu šādus materiālus no saviem pakalpojumiem un ziņotu par tiem. Lai varētu identificēt cietušos bērnus un lai numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu sniedzēji varētu pienācīgi identificēt atklāšanas kļūdas, par visiem gadījumiem, kad ir konstatēta iespējama seksuāla vardarbība pret bērniem tiešsaistē, būtu jāziņo tiesībaizsardzības iestādēm un organizācijām, kas darbojas sabiedrības interesēs pret seksuālu vardarbību pret bērniem. Šīs organizācijas izmanto valstu palīdzības dienestus ziņošanai par materiāliem, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem, kā arī tās vēršas pie organizācijām, kuru mērķis ir samazināt bērnu seksuālu izmantošanu un novērst bērnu pakļaušanu netaisnībai (viktimizāciju), gan ES, gan trešās valstīs. Šīm brīvprātīgajām darbībām kopā ir liela nozīme cietušo identificēšanā un glābšanā, kā arī materiālu, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem un bērnu seksuāla izmantošana, turpmākas izplatīšanas samazināšanā, vienlaikus arī palīdzot identificēt un izmeklēt likumpārkāpējus un novērst nodarījumus, kas saistīti ar seksuālu vardarbību pret bērniem un bērnu seksuālu izmantošanu.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Līdz 2020. gada 20. decembrim persondatu apstrādi, ko veic numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu sniedzēji, izmantojot brīvprātīgus pasākumus nolūkā atklāt seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē un ziņot par to, un izņemt materiālus, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem, reglamentē Regula (ES) 2016/679.

(6) Līdz 2020. gada 20. decembrim persondatu apstrādi, ko veic numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu sniedzēji, izmantojot brīvprātīgus pasākumus nolūkā atklāt seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē un ziņot par to, un izņemt materiālus, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem un bērnu seksuāla izmantošana, reglamentē Regula (ES) 2016/679.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Direktīvā 2002/58/EK nav īpašu noteikumu par persondatu un citu datu apstrādi saistībā ar elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu, lai atklātu seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē un ziņotu par to, un izņemtu materiālus, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem. Tomēr saskaņā ar Direktīvas 2002/58/EK 15. panta 1. punktu dalībvalstis var pieņemt leģislatīvus pasākumus, lai ierobežotu inter alia minētās direktīvas 5. un 6. pantā minēto tiesību un pienākumu darbības jomu, kas attiecas uz komunikācijas un informācijas plūsmas datu konfidencialitāti, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus, kas saistīti ar seksuālu vardarbību pret bērniem, un sauktu pie atbildības par tiem. Šādu leģislatīvo pasākumu neesamības gadījumā un kamēr nav pieņemts jauns ilgtermiņa tiesiskais regulējums, lai Savienības līmenī efektīvi apkarotu seksuālu vardarbību pret bērniem, kā paziņots Stratēģijā, numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu sniedzējiem pēc 2020. gada 21. decembra nebūtu juridiska pamata savos pakalpojumos turpināt atklāt seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē un ziņot par to, un izņemt materiālus, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem.

(7) Direktīvā 2002/58/EK nav īpašu noteikumu par persondatu un citu datu apstrādi saistībā ar elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu, lai atklātu seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē un ziņotu par to, un izņemtu materiālus, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem. Tomēr saskaņā ar Direktīvas 2002/58/EK 15. panta 1. punktu dalībvalstis var pieņemt leģislatīvus pasākumus, lai ierobežotu inter alia minētās direktīvas 5. un 6. pantā minēto tiesību un pienākumu darbības jomu, kas attiecas uz komunikācijas un informācijas plūsmas datu konfidencialitāti, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus, kas saistīti ar seksuālu vardarbību pret bērniem, un sauktu pie atbildības par tiem. Šādu valsts mēroga leģislatīvo pasākumu neesamības gadījumā un kamēr nav pieņemts jauns ilgtermiņa tiesiskais regulējums, lai Savienības līmenī efektīvi apkarotu seksuālu vardarbību pret bērniem, kā paziņots Stratēģijā, numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu sniedzējiem pēc 2020. gada 21. decembra nebūtu juridiska pamata turpināt atklāt seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē un ziņot par to, atklāt seksuālu vardarbību pret bērniem atspoguļojošus materiālus savos pakalpojumos, izņemt šādus materiālus no saviem pakalpojumiem un ziņot par tiem.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Tāpēc šī regula paredz pagaidu atkāpi no Direktīvas 2002/58/EK 5. panta 1. punkta un 6. panta, kas aizsargā komunikācijas un informācijas plūsmas datu konfidencialitāti. Tā kā Direktīva 2002/58/EK tika pieņemta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 114. pantu, ir lietderīgi pieņemt šo regulu, balstoties uz to pašu juridisko pamatu. Turklāt ne visas dalībvalstis valsts līmenī ir pieņēmušas leģislatīvus pasākumus, lai ierobežotu minētajos noteikumos paredzēto tiesību un pienākumu darbības jomu saskaņā ar Direktīvas 2002/58/EK 15. panta 1. punktu, un šādu pasākumu pieņemšana ir saistīta ar būtisku sadrumstalotības risku, kas varētu negatīvi ietekmēt iekšējo tirgu.

(8) Tāpēc šī regula paredz pagaidu atkāpi no Direktīvas 2002/58/EK 5. panta 1. punkta un 6. panta, kas aizsargā komunikācijas un informācijas plūsmas datu konfidencialitāti. Tāpēc šajā regulā paredzētie aizsardzības pasākumi un nosacījumi attieksies uz brīvprātīgiem pasākumiem, kurus numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu sniedzēji Savienībā piemēro vienīgi nolūkā atklāt un ziņot par seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē un šādu seksuālu vardarbību pret bērniem atspoguļojošu materiālu atklāšanas, izņemšanas un ziņošanas par tiem nolūkā. Tā kā Direktīva 2002/58/EK tika pieņemta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 114. pantu, ir lietderīgi pieņemt šo regulu, balstoties uz to pašu juridisko pamatu. Turklāt ne visas dalībvalstis valsts līmenī ir pieņēmušas leģislatīvus pasākumus, lai ierobežotu minētajos noteikumos paredzēto tiesību un pienākumu darbības jomu saskaņā ar Direktīvas 2002/58/EK 15. panta 1. punktu, un šādu pasākumu pieņemšana ir saistīta ar būtisku sadrumstalotības risku, kas varētu negatīvi ietekmēt iekšējo tirgu un pamattiesību aizsardzību, jo īpaši to bērnu tiesību aizsardzību, kuri visā Savienībā kļūst par seksuālas vardarbības pret bērniem tiešsaistē upuriem.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Tā kā šīs regulas vienīgais nolūks ir ļaut turpināt konkrētas pašreizējās darbības, kuru mērķis ir apkarot seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē, šajā regulā paredzētā atkāpe būtu jāattiecina tikai uz vispāratzītām tehnoloģijām, ko numurneatkarīgi starppersonu sakaru pakalpojumi pirms šīs regulas stāšanās spēkā regulāri izmantoja, lai atklātu seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē un ziņotu par to, un izņemtu materiālus, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem. Atsauce uz tehnoloģiju vajadzības gadījumā ietver jebkādu cilvēka veiktu pārskatīšanu, kas tieši saistīta ar tehnoloģijas izmantošanu un tās pārraudzību. Tāpēc attiecīgās tehnoloģijas izmantošanai nozarē vajadzētu būt ierastai, neprasot, lai visi pakalpojumu sniedzēji šo tehnoloģiju noteikti izmantotu, un neizslēdzot tehnoloģijas turpmāku attīstību privātuma aizsardzībai labvēlīgā veidā. Šajā ziņā nav būtiski, vai konkrēts pakalpojumu sniedzējs, kas vēlas izmantot šo atkāpi, jau izmanto šādu tehnoloģiju šīs regulas spēkā stāšanās dienā. Izmantoto tehnoloģiju veidiem vajadzētu būt tādiem, kas saskaņā ar nozares jaunākajiem sasniegumiem vismazāk pārkāpj privātumu, un tiem nebūtu jāietver tekstu saturošas komunikācijas sistemātiska filtrēšana un skenēšana, bet gan būtu jāizskata īpaša komunikācija tikai gadījumā, ja ir aizdomas par konkrētiem elementiem saistībā ar seksuālu vardarbību pret bērniem.

(11) Tā kā šīs regulas vienīgais nolūks ir ļaut turpināt konkrētas pašreizējās darbības, kuru mērķis ir apkarot seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē, šajā regulā paredzētā atkāpe būtu jāattiecina tikai uz vispāratzītām tehnoloģijām, ko numurneatkarīgi starppersonu sakaru pakalpojumi regulāri izmantoja, lai atklātu seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē un ziņotu par to, un izņemtu materiālus, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem. Atsauce uz tehnoloģiju vajadzības gadījumā ietver jebkādu cilvēka veiktu pārskatīšanu, kas tieši saistīta ar tehnoloģijas izmantošanu un tās pārraudzību. Tāpēc attiecīgās tehnoloģijas izmantošanai nozarē vajadzētu būt ierastai, neprasot, lai visi pakalpojumu sniedzēji šo tehnoloģiju noteikti izmantotu, un neizslēdzot tehnoloģijas turpmāku attīstību privātuma aizsardzībai labvēlīgā veidā. Šajā ziņā nav būtiski, vai konkrēts pakalpojumu sniedzējs, kas vēlas izmantot šo atkāpi, jau izmanto šādu tehnoloģiju šīs regulas spēkā stāšanās dienā. Izmantoto tehnoloģiju veidiem vajadzētu būt tādiem, kas saskaņā ar nozares jaunākajiem sasniegumiem vismazāk pārkāpj privātumu. Izmantotajām tehnoloģijām nevajadzētu būt spējīgām saprast saziņas saturu, bet tām tikai vajadzētu būt spējīgām atklāt modeļus, kas liecina par iespējamu seksuālu vardarbību pret bērniem.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14) Lai nodrošinātu pārredzamību un pārskatatbildību attiecībā uz darbībām, kas veiktas saskaņā ar atkāpi, pakalpojumu sniedzējiem katru gadu būtu jāpublicē ziņojumi par apstrādi, kas ietilpst šīs regulas darbības jomā, tostarp par apstrādāto datu veidu un apjomu, konstatēto gadījumu skaitu, pasākumiem, kas piemēroti, lai atlasītu un uzlabotu galvenos rādītājus, dažādo izmantoto tehnoloģiju kļūdu skaitu un īpatsvaru (pseidopozitīvi rezultāti), pasākumiem, kas piemēroti, lai ierobežotu kļūdu īpatsvaru, un panākto kļūdu īpatsvaru, saglabāšanas politiku un piemērotajiem datu aizsardzības pasākumiem.

(14) Lai nodrošinātu pārredzamību un pārskatatbildību attiecībā uz darbībām, kas veiktas saskaņā ar atkāpi, pakalpojumu sniedzējiem katru gadu būtu jāpublicē ziņojumi par apstrādi, kas ietilpst šīs regulas darbības jomā, tostarp par apstrādāto datu veidu un apjomu, konstatēto seksuālas vardarbības pret bērnu gadījumu skaitu, ja iespējams, identificējot datus pēc dzimuma, pasākumiem, kas piemēroti, lai atlasītu un uzlabotu galvenos rādītājus, dažādo izmantoto tehnoloģiju kļūdu skaitu un īpatsvaru (pseidopozitīvi rezultāti), pasākumiem, kas piemēroti, lai ierobežotu kļūdu īpatsvaru, un panākto kļūdu īpatsvaru, saglabāšanas politiku un piemērotajiem datu aizsardzības pasākumiem.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šajā regulā paredz pagaidu un stingri ierobežotus noteikumus, ar ko atkāpjas no konkrētiem Direktīvā 2002/58/EK noteiktiem pienākumiem ar vienīgo mērķi ļaut numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu sniedzējiem turpināt izmantot tehnoloģijas persondatu un citu datu apstrādei, ciktāl tas nepieciešams, lai atklātu seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē un ziņotu par to, un izņemtu no saviem pakalpojumiem materiālus, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem.

Šajā regulā paredz pagaidu un stingri ierobežotus noteikumus, ar ko atkāpjas no konkrētiem Direktīvā 2002/58/EK noteiktiem pienākumiem ar vienīgo mērķi ļaut numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu sniedzējiem izmantot tehnoloģijas persondatu apstrādei, ciktāl tas nepieciešami un samērīgi, lai atklātu seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē un ziņotu par to, un atklātu savos pakalpojumos seksuālu vardarbību pret bērniem atspoguļojošus materiālus, izņemtu šādus materiālus no saviem pakalpojumiem un ziņotu par tiem.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) bērnu pornogrāfijas materiāli, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/93/ES 2. panta c) punktā;

svītrots

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

aa) “uzmākšanās”, kas ir:

 

i)  pieaugušā izteikts priekšlikums tikties ar dzimumpilngadības vecumu nesasniegušu bērnu nolūkā veikt kādu no nodarījumiem, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/93/ES1a 3. panta 4. punktā un 5. panta 6. punktā; vai

 

ii)  pieaugušā mēģinājums tikties ar dzimumpilngadības vecumu nesasniegušu bērnu nolūkā veikt kādu no nodarījumiem, kas paredzēti 5. panta 2. vai 3. punktā, ja pieaugušais prasa dzimumpilngadības vecumu nesasniegušam bērnam sniegt pornogrāfiskus materiālus, kuros attēlots šīs bērns.

 

_________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/93/ES (2011. gada 13. decembris) par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2004/68/TI (OV L 335, 17.12.2011., 1. lpp.).

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) uzmākšanās bērniem nolūkā iesaistīties seksuālās darbībās ar bērnu vai izgatavot bērnu pornogrāfiju, ko panāk:

svītrots

i) pievilinot bērnu, piedāvājot dāvanas vai citas priekšrocības,

 

ii) draudot bērnam ar negatīvām sekām, kas varētu būtiski ietekmēt bērnu,

 

iii) sniedzot bērnam pornogrāfiskus materiālus vai darot tos bērnam pieejamus;

 

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) “pornogrāfisks priekšnesums”, kā definēts Direktīvas 2011/93/ES 2. panta e) punktā.

c) “pornogrāfisks priekšnesums”, kā definēts Direktīvas 2011/93/ES 2. panta e) punktā, tostarp atriebības pornogrāfija.

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ca) “seksuāla piespiešana”, kā definēts Direktīvā 2011/93/ES;

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2 a) “bērns” ir ikviena dzimumpilngadības vecumu nesasniegusi persona;

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2 b) “seksuālu vardarbību pret bērniem atspoguļojošs materiāls” ir:

 

a) materiāls, kas atspoguļo bērnu pornogrāfiju, kā definēts Direktīvas 2011/93/ES 2. panta c) punktā;

 

b) materiāls, kas atspoguļo bērnu prostitūciju, kā definēts Direktīvas 2011/93/ES 2. panta d) punktā;

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Īpašie pienākumi, kas izklāstīti Direktīvas 2002/58/EK 5. panta 1. punktā un 6. pantā, neattiecas uz tādu persondatu un citu datu apstrādi saistībā ar numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu sniegšanu, kas ir noteikti nepieciešami tehnoloģijas izmantošanai vienīgi nolūkā izņemt materiālus, kuros atspoguļota vardarbība pret bērniem, un atklāt seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē vai ziņot par to tiesībaizsardzības iestādēm un organizācijām, kas darbojas sabiedrības interesēs pret seksuālu vardarbību pret bērniem, ar noteikumu, ka:

Īpašie pienākumi, kas izklāstīti Direktīvas 2002/58/EK 5. panta 1. punktā un 6. pantā, neattiecas uz tādu persondatu apstrādi saistībā ar numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu sniegšanu, kas ir noteikti nepieciešami tehnoloģijas izmantošanai vienīgi nolūkā atklāt un izņemt materiālus, kuros atspoguļota vardarbība pret bērniem, un atklāt seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē vai ziņot par šiem abiem nodarījumiem tiesībaizsardzības iestādēm un organizācijām, kas darbojas sabiedrības interesēs pret seksuālu vardarbību pret bērniem, ar noteikumu, ka:

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – a punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) apstrāde ir samērīga un attiecas tikai uz vispāratzītām tehnoloģijām, kuras numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu sniedzēji regulāri izmanto minētajam nolūkam pirms šīs regulas stāšanās spēkā un kuras ir saskaņā ar nozarē izmantotajiem jaunākajiem sasniegumiem, un kuras vismazāk pārkāpj privātumu;

(a) apstrāde ir samērīga un attiecas tikai uz vispāratzītām tehnoloģijām, kuras numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu sniedzēji regulāri izmanto minētajam nolūkam, un kuras ir saskaņā ar nozarē izmantotajiem jaunākajiem sasniegumiem un vismazāk pārkāpj privātumu;

Grozījums Nr.  20

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – d punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d) apstrāde aprobežojas ar to, kas ir absolūti nepieciešams, lai atklātu seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē un ziņotu par to, un izņemtu materiālus, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem; gadījumā, ja seksuāla vardarbība pret bērniem tiešsaistē nav atklāta un apstiprināta, datus nekavējoties dzēš;

(d) apstrāde aprobežojas ar to, kas ir absolūti nepieciešams, lai atklātu seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē un ziņotu par to, un atklātu un izņemtu materiālus, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem, un ziņotu par tiem; gadījumā, ja seksuāla vardarbība pret bērniem tiešsaistē nav atklāta un apstiprināta, attiecīgos datus nepieciešamo laika posmu glabā tikai šādiem mērķiem:

Grozījums Nr.  21

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – d punkts – 1. ievilkums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

- ziņošanai par to un lai atbildētu uz samērīgiem tiesībaizsardzības un citu attiecīgo publisko iestāžu pieprasījumiem;

Grozījums Nr.  22

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – d punkts – 2. ievilkums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

- attiecīgā lietotāja konta bloķēšanai;

Grozījums Nr.  23

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – d punkts – 3. ievilkums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

- attiecībā uz datiem, kas ticami identificēti kā bērnu pornogrāfija — unikāla, nepārveidojama digitālā paraksta (“jaucējkods”) radīšanai.

Grozījums Nr.  24

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – d punkts – 4. ievilkums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

- administratīvai vai tiesas procedūrai vai pārskatīšanai, vai arī pārsūdzībai administratīvā vai tiesas kārtā.

Grozījums Nr.  25

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – e punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e) pakalpojumu sniedzējs katru gadu publicē ziņojumu par saistīto apstrādi, tostarp par apstrādāto datu veidu un apjomu, konstatēto gadījumu skaitu, pasākumiem, kas piemēroti, lai atlasītu un uzlabotu galvenos rādītājus, dažādo izmantoto tehnoloģiju kļūdu skaitu un īpatsvaru (pseidopozitīvi rezultāti), pasākumiem, kas piemēroti, lai ierobežotu kļūdu īpatsvaru, un panākto kļūdu īpatsvaru, saglabāšanas politiku un piemērotajiem datu aizsardzības pasākumiem.

(e) pakalpojumu sniedzējs katru gadu publicē ziņojumu par saistīto apstrādi, tostarp par apstrādāto datu veidu un apjomu, konstatēto un paziņoto seksuālas vardarbības pret bērnu gadījumu un konstatēto, paziņoto un izņemto seksuālu vardarbību pret bērniem atspoguļojošo materiālu skaitu, ja iespējams, identificējot datus pēc dzimuma, pasākumiem, kas piemēroti, lai atlasītu un uzlabotu galvenos rādītājus, dažādo izmantoto tehnoloģiju kļūdu skaitu un īpatsvaru (pseidopozitīvi rezultāti), pasākumiem, kas piemēroti, lai ierobežotu kļūdu īpatsvaru, un panākto kļūdu īpatsvaru, saglabāšanas politiku un piemērotajiem datu aizsardzības pasākumiem.

Grozījums Nr.  26

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Attiecībā uz d) apakšpunktu, ja ir atklāta un apstiprināta seksuāla vardarbība pret bērniem tiešsaistē, attiecīgos datus var saglabāt tikai šādiem nolūkiem un tikai tik ilgi, cik nepieciešams:

svītrots

— ziņošanai par to un lai atbildētu uz samērīgiem tiesībaizsardzības un citu attiecīgo publisko iestāžu pieprasījumiem;

 

— attiecīgā lietotāja konta bloķēšanai;

 

— attiecībā uz datiem, kas ticami identificēti kā bērnu pornogrāfija, unikāla, nepārveidojama digitālā paraksta (“jaucējkods”) radīšanai.

 

Pamatojums

Pārcelts uz d) apakšpunktu


ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Pagaidu atkāpe no konkrētiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/58/EK noteikumiem attiecībā uz tehnoloģiju izmantošanu, ko veic numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu sniedzēji, lai apstrādātu persondatus un citus datus nolūkā apkarot seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē

Atsauces

COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD)

Atbildīgā komiteja

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

17.9.2020

 

 

 

Atzinumu sniedza

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

FEMM

17.9.2020

Atzinumu sagatavoja

 Iecelšanas datums

Christine Anderson

5.10.2020

Izskatīšana komitejā

9.11.2020

 

 

 

Pieņemšanas datums

1.12.2020

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

27

4

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Christine Anderson, Simona Baldassarre, Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Margarita de la Pisa Carrión, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Alice Kuhnke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andżelika Anna Możdżanowska, Pina Picierno, Sirpa Pietikäinen, Samira Rafaela, Evelyn Regner, Diana Riba i Giner, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylwia Spurek, Jessica Stegrud, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Hilde Vautmans, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Chrysoula Zacharopoulou

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lena Düpont, Elena Kountoura, Radka Maxová, Silvia Modig, Vera Tax

 


ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS
GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

27

+

ECR

Andżelika Anna Możdżanowska, Jessica Stegrud

GUE/NGL

Elena Kountoura

ID

Simona Baldassarre, Annika Bruna, Isabella Tovaglieri

Renew

Radka Maxová, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou

PPE

Lena Düpont, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi,

S&D

Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Evelyn Regner, Vera Tax

 

4

-

Verts/ALE

Alice Kuhnke, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek, Ernest Urtasun

 

3

0

ECR

Margarita de la Pisa Carrión

GUE/NGL

Silvia Modig

ID

Christine Anderson

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

 


 

PIELIKUMS. TO STRUKTŪRU VAI PERSONU SARAKSTS,  NO KURĀM REFERENTE IR SAŅĒMUSI INFORMĀCIJU

- Access Now

- Austrālijas e-drošības komisārs

- Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK)

- Kanādas Bērnu aizsardzības centrs

- cdt - Demokrātijas un tehnoloģiju centrs 

- eco - Interneta nozares asociācija

- EDAU

- EDRI 

- Facebook

- Pamattiesību aģentūra

- Digitālās vides uzlabošana bērniem (vairāku bērnu aizsardzības NVO pārgrupēšana visā ES un ārpus tās, tostarp Missing Children Europe, Child Focus)

INHOPE — Starptautiskā interneta uzticības līniju asociācija

- International Justice Mission Deutschland e.V./ We Protect

- Internet Watch Foundation

- Internet Society

- Match Group

- Microsoft

- Thorn (Ashton Kutcher)

- UNICEF

- ANO īpašais referents jautājumos par privātumu

- World Childhood Foundation Deutschland


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Pagaidu atkāpe no konkrētiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/58/EK noteikumiem attiecībā uz tehnoloģiju izmantošanu, ko veic numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu sniedzēji, lai apstrādātu persondatus un citus datus nolūkā apkarot seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē

Atsauces

COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

10.9.2020

 

 

 

Atbildīgā komiteja

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

17.9.2020

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

17.9.2020

IMCO

17.9.2020

CULT

17.9.2020

FEMM

17.9.2020

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

 Lēmuma datums

ITRE

15.10.2020

IMCO

27.10.2020

CULT

1.10.2020

 

Referenti

 Iecelšanas datums

Birgit Sippel

21.9.2020

 

 

 

Izskatīšana komitejā

24.9.2020

16.11.2020

7.12.2020

 

Pieņemšanas datums

7.12.2020

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

53

9

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Javier Zarzalejos

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Delara Burkhardt, Andor Deli, Leopoldo López Gil, Kostas Papadakis, Anne-Sophie Pelletier, Rob Rooken, Domènec Ruiz Devesa, Hilde Vautmans, Petar Vitanov

Iesniegšanas datums

11.12.2020


 

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

53

+

EPP

Magdalena ADAMOWICZ, Vladimír BILČÍK, Vasile BLAGA, Ioan-Rareş BOGDAN, Andor DELI, Lena DÜPONT, Andrzej HALICKI, Lívia JÁRÓKA, Jeroen LENAERS, Leopoldo LÓPEZ GIL, Nuno MELO, Roberta METSOLA, Nadine MORANO, Emil RADEV, Paulo RANGEL, Ralf SEEKATZ, Tomas TOBÉ, Javier ZARZALEJOS

S&D

Katarina BARLEY, Pietro BARTOLO, Delara BURKHARDT, Maria GRAPINI, Sylvie GUILLAUME, Evin INCIR, Marina KALJURAND, Łukasz KOHUT, Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, Javier MORENO SÁNCHEZ, Domènec RUIZ DEVESA, Birgit SIPPEL, Petar VITANOV, Bettina VOLLATH

RENEW

Malik AZMANI, Anna Júlia DONÁTH, Sophia in 't VELD, Fabienne KELLER, Moritz KÖRNER, Maite PAGAZAURTUNDÚA, Michal ŠIMEČKA, Ramona STRUGARIU, Hilde VAUTMANS

ID

Nicolas BAY, Nicolaus FEST, Jean-Paul GARRAUD, Peter KOFOD, Annalisa TARDINO, Tom VANDENDRIESSCHE

GREENS/EFA

Alice KUHNKE

ECR

Jorge BUXADÉ VILLALBA, Patryk JAKI, Assita KANKO, Nicola PROCACCINI

NI

Martin SONNEBORN

 

9

-

GREENS/EFA

Patrick BREYER, Saskia BRICMONT, Damien CARÊME, Tineke STRIK

EUL/NGL

Konstantinos ARVANITIS, Pernando BARRENA ARZA, Cornelia ERNST, Anne-Sophie PELLETIER

NI

Kostas PAPADAKIS

 

2

0

ECR

Rob ROOKEN

NI

Milan UHRÍK

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 5. janvāris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika