SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie tymczasowego odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykorzystywania technologii przez dostawców usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów do przetwarzania danych osobowych i innych danych do celów zwalczania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie

11.12.2020 - (COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD)) - ***I

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawczyni: Birgit Sippel


Procedura : 2020/0259(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A9-0258/2020
Teksty złożone :
A9-0258/2020
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie tymczasowego odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykorzystywania technologii przez dostawców usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów do przetwarzania danych osobowych i innych danych do celów zwalczania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie

(COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

 uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2020)0568),

 uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 16 ust. 2 i art. 114 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9-0288/2020),

 uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 29 października 2020 r.[1],

 uwzględniając art. 59 Regulaminu,

 uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A9-0258/2020),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

 

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

w sprawie tymczasowego odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykorzystywania technologii przez dostawców usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów do przetwarzania danych osobowych i innych danych do celów zwalczania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie

w sprawie tymczasowego ograniczenia niektórych praw i obowiązków wynikających z dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykorzystywania określonych technologii przez dostawców usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów do przetwarzania danych osobowych do celów zwalczania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Dyrektywa 2002/58/WE ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej. Definicja usługi łączności elektronicznej znajduje się obecnie w art. 2 lit. c) dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/19725 uchyla dyrektywę 2002/21/WE ze skutkiem od dnia 21 grudnia 2020 r. Od tego dnia definicja usług łączności elektronicznej zostanie zastąpiona nową definicją zawartą w art. 2 pkt 4 dyrektywy (UE) 2018/1972, która obejmuje usługi łączności interpersonalnej niewykorzystujące numerów zdefiniowane w art. 2 pkt 7 tej dyrektywy. Usługi te, obejmujące na przykład telefonię internetową, usługi komunikatorów internetowych i poczty elektronicznej w przeglądarce internetowej, będą zatem od dnia 21 grudnia 2020 r. objęte zakresem stosowania dyrektywy 2002/58/WE.

(2) Dyrektywa 2002/58/WE ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej. Do dnia 21 grudnia 2020 r. zastosowanie miała definicja usługi łączności elektronicznej zawarta w art. 2 lit. c) dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady4. Tego dnia dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/19725 uchyliła dyrektywę 2002/21/WE. Definicja usług łączności elektronicznej w art. 2 pkt 4 dyrektywy (UE) 2018/1972 obejmuje usługi łączności interpersonalnej niewykorzystujące numerów zdefiniowane w art. 2 pkt 7 tej dyrektywy. Usługi te, obejmujące na przykład telefonię internetową, usługi komunikatorów internetowych i poczty elektronicznej w przeglądarce internetowej, zatem od dnia 21 grudnia 2020 r. objęte zakresem stosowania dyrektywy 2002/58/WE.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Zgodnie z art. 6 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej Unia uznaje prawa, wolności i zasady określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Art. 7 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej („Karta”) chroni prawo podstawowe każdej osoby do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domu i komunikowania się, co obejmuje również poufność komunikacji. Art. 8 Karty zawiera prawo do ochrony danych osobowych. Art. 24 ust. 2 Karty stanowi, że we wszystkich działaniach dotyczących dzieci, zarówno podejmowanych przez władze publiczne, jak i instytucje prywatne, należy przede wszystkim uwzględnić najlepszy interes dziecka.

(3) Zgodnie z art. 6 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej Unia uznaje prawa, wolności i zasady określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Art. 7 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej („Karta”) chroni prawo podstawowe każdej osoby do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domu i komunikowania się, co obejmuje również poufność komunikacji. Art. 8 Karty zawiera prawo do ochrony danych osobowych. Art. 3 ust. 1 Konwencji o prawach dziecka z 1989 r. oraz art. 24 ust. 2 Karty stanowią, że we wszystkich działaniach dotyczących dzieci, zarówno podejmowanych przez władze publiczne, jak i instytucje prywatne, należy przede wszystkim uwzględnić najlepszy interes dziecka. Art. 3 ust. 3 Konwencji o prawach dziecka i art. 24 ust. 1 Karty przywołują ponadto prawo dzieci do ochrony i opieki, jaka jest konieczna dla ich dobra.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Niegodziwe traktowanie w celach seksualnych i wykorzystywanie seksualne dzieci stanowią poważne naruszenia praw człowieka, w szczególności praw dzieci do ochrony przed wszelkimi formami przemocy, niegodziwego traktowania i zaniedbania, złego traktowania lub wykorzystywania, w tym niegodziwego traktowania w celach seksualnych, zgodnie z Konwencją ONZ o prawach dziecka z 1989 r. i Kartą. Digitalizacja przyniosła społeczeństwu i gospodarce wiele korzyści, ale także wyzwań, a wśród nich nasilenie zjawiska niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie. Ochrona dzieci w internecie jest jednym z priorytetów Unii. W dniu 24 lipca 2020 r. Komisja przyjęła „Strategię UE na rzecz skuteczniejszej walki z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych”6 („Strategia”), której celem jest zapewnienie skutecznej reakcji na szczeblu Unii na przestępstwa związane z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych.

(4) Ochrona dzieci jest jednym z priorytetów Unii. Niegodziwe traktowanie w celach seksualnych i wykorzystywanie seksualne dzieci stanowią poważne naruszenia praw człowieka i praw podstawowych, w szczególności praw dzieci do ochrony przed wszelkimi formami przemocy, niegodziwego traktowania i zaniedbania, złego traktowania lub wykorzystywania, w tym niegodziwego traktowania w celach seksualnych, zgodnie z Konwencją ONZ o prawach dziecka z 1989 r. i Kartą. Digitalizacja przyniosła społeczeństwu i gospodarce wiele korzyści, ale także wyzwań, a wśród nich nasilenie zjawiska niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie w wyniku szerszego dostępu do potencjalnych ofiar i gwałtownego wzrostu wymiany materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych w internecie. Materiały przedstawiające niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych w internecie opierają się na faktycznym niegodziwym traktowaniu w świecie rzeczywistym, gdzie większość nadużyć popełniają osoby należące do rodziny lub bliskie rodzinie.

_________________

_________________

6 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Strategia UE na rzecz skuteczniejszej walki z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych”, 24.7.2020 COM(2020) 607 final.

 

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) Nastolatki mają prawo do odkrywania swojej tożsamości seksualnej w bezpiecznym i prywatnym otoczeniu. Wzrost liczby zgłaszanych materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych w internecie jest również częściowo spowodowany tym, że coraz częściej nastolatki – w okresie rozwoju tożsamości seksualnej i doświadczeń seksualnych – wysyłają rówieśnikom swoje samodzielnie wykonane zdjęcia lub filmy o charakterze intymnym lub udostępniają takie materiały bez motywacji seksualnej. Ponadto wiek przyzwolenia różni się w poszczególnych państwach członkowskich. Jeżeli zgodnie z prawem krajowym użytkownicy osiągnęli wiek przyzwolenia, nie należy zgłaszać nagabywania dzieci organom ścigania.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Niektórzy dostawcy usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów, takich jak usługi aplikacji webmail i usługi komunikatorów internetowych, już stosują dobrowolnie specjalne technologie do wykrywania i zgłaszania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie organom ścigania i organizacjom działającym w interesie publicznym przeciwko niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych lub do usuwania materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych. Chodzi o takie organizacje, jak krajowe numery interwencyjne służące zgłaszaniu materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych, a także organizacje, których celem jest ograniczenie wykorzystywania seksualnego dzieci i zapobieganie wiktymizacji dzieci, zlokalizowane zarówno w Unii, jak i w państwach trzecich. Wszystkie te dobrowolne działania odgrywają znaczną rolę w umożliwianiu identyfikacji i ratowania ofiar oraz ograniczaniu dalszego rozpowszechniania materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych, przyczyniając się jednocześnie do identyfikacji przestępców i prowadzenia dochodzeń w ich sprawie oraz zapobiegania przestępstwom związanym z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych.

(5) Niektórzy dostawcy usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów, takich jak usługi aplikacji webmail i usługi komunikatorów internetowych, już stosują dobrowolnie specjalne technologie do wykrywania w swoich usługach przypadków niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie i do zgłaszania ich organom ścigania i organizacjom działającym w interesie publicznym przeciwko niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych, poprzez skanowanie treści, takich jak zdjęcia i tekst, albo danych o ruchu połączeń z wykorzystaniem, w niektórych przypadkach, danych historycznych. Technologią stosowaną w tych działaniach może być technologia haszowania zdjęć i filmów oraz klasyfikatory i sztuczna inteligencja do analizy tekstu lub danych o ruchu. Dostawcy kontaktują się z krajowymi numerami interwencyjnymi służącymi zgłaszaniu materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych w internecie, a także z organizacjami, których celem jest identyfikacja dzieci, ograniczenie wykorzystywania seksualnego dzieci i niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych oraz zapobieganie wiktymizacji dzieci, zlokalizowanymi zarówno w Unii, jak i w państwach trzecich, w szczególności z Krajowym Centrum ds. Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych (NCMEC) w Stanach Zjednoczonych. Takie organizacje zwykle nie wchodzą w zakres stosowania rozporządzenia (UE) 2016/679. Wszystkie takie dobrowolne działania odgrywają znaczną rolę w umożliwianiu identyfikacji i ratowania ofiar, których prawa podstawowe do godności ludzkiej oraz do nietykalności cielesnej i psychicznej są poważnie naruszane, oraz ograniczaniu dalszego rozpowszechniania materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych w internecie, przyczyniając się jednocześnie do identyfikacji przestępców i prowadzenia dochodzeń w ich sprawie oraz zapobiegania przestępstwom związanym z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych, wykrywania i ścigania takich przestępstw oraz prowadzenia dochodzeń w ich sprawie.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a) Niezależnie od ich uzasadnionego celu działania te stanowią ingerencję w podstawowe prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz do ochrony danych osób, których działania te dotyczą, czyli wszystkich użytkowników, domniemanych sprawców i ofiar. Żadne ograniczenie podstawowego prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, w tym do poufności komunikacji, nie może być uzasadnione wyłącznie tym, że niektóre technologie były stosowane wcześniej, gdy dane usługi nie stanowiły, z prawnego punktu widzenia, usług łączności elektronicznej. Taka ingerencja jest dopuszczalna wyłącznie pod pewnymi warunkami. Musi być przewidziana ustawą, odbywać się z poszanowaniem istoty praw do życia prywatnego i rodzinnego oraz do ochrony danych osobowych, a także, zgodnie z zasadą proporcjonalności, musi być konieczna i rzeczywiście odpowiadać celom interesu ogólnego uznawanym przez Unię lub potrzebom ochrony praw i wolności innych osób, jak przewidziano w art. 52 ust. 1 Karty. Jeżeli takie środki trwale wiążą się z uogólnionym i niezróżnicowanym monitorowaniem i analizowaniem komunikacji wszystkich użytkowników, wówczas naruszają prawo do poufności komunikacji, jak orzekł Trybunał Sprawiedliwości w połączonych sprawach C-511/18, C-512/18 i C-520/18 – La Quadrature i in.1a oraz w połączonych sprawach C-293/12 – Digital Rights Ireland i C-594/12 – Seitlinger1b.

 

_________________

 

1a  ECLI:EU:C:2020:791.

 

1b ECLI:EU:C:2014:238

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Do dnia 20 grudnia 2020 r. przetwarzanie danych osobowych przez dostawców usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów, za pomocą dobrowolnych środków, na potrzeby wykrywania i zgłaszania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie oraz usuwania materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych regulowane jest rozporządzeniem (UE) 2016/679.

(6) Przetwarzanie danych osobowych przez dostawców usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów, za pomocą dobrowolnych środków, na potrzeby wykrywania i zgłaszania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie oraz usuwania materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych w internecie regulowane jest rozporządzeniem (UE) 2016/679. Dyrektywa (UE) 2018/1972 nie ma bezpośredniego skutku dla dostawców usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Dyrektywa 2002/58/WE nie zawiera żadnych szczegółowych przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych i innych danych w związku ze świadczeniem usług łączności elektronicznej na potrzeby wykrywania i zgłaszania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie oraz usuwania materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych. Zgodnie z art. 15 ust. 1 dyrektywy 2002/58/WE państwa członkowskie mogą jednak przyjąć środki ustawodawcze w celu ograniczenia zakresu praw i obowiązków przewidzianych między innymi w art. 5 i 6 tej dyrektywy, które dotyczą poufności komunikacji i danych o ruchu, na potrzeby zapobiegania przestępstwom związanym z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich i ścigania. Wobec braku takich środków ustawodawczych oraz w oczekiwaniu na przyjęcie nowych długoterminowych ram prawnych służących skutecznemu zwalczaniu niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych na szczeblu Unii, jak zapowiedziano w Strategii, po dniu 21 grudnia 2020 r. dostawcy usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów nie będą mieli podstawy prawnej do dalszego wykrywania i zgłaszania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie oraz usuwania materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych w ramach swoich usług.

(7) Dyrektywa 2002/58/WE nie zawiera żadnych szczegółowych przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług łączności elektronicznej na potrzeby wykrywania i zgłaszania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie oraz usuwania materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych. Zgodnie z art. 15 ust. 1 dyrektywy 2002/58/WE państwa członkowskie mogą jednak przyjąć środki ustawodawcze w celu ograniczenia zakresu praw i obowiązków przewidzianych między innymi w art. 5 i 6 tej dyrektywy, które dotyczą poufności komunikacji i danych o ruchu, na potrzeby zapobiegania przestępstwom związanym z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich i ścigania. Wobec braku takich krajowych środków ustawodawczych oraz w oczekiwaniu na przyjęcie długoterminowych ram prawnych służących skutecznemu zwalczaniu niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych na szczeblu Unii po dniu 21 grudnia 2020 r. te dobrowolne środki dostawców usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów nie mogą już opierać się na art. 6 rozporządzenia (UE) 2016/679 jako podstawie do dalszego wykrywania i zgłaszania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie oraz usuwania materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych w internecie w ramach swoich usług. Niniejsze rozporządzenie nie przewiduje przetwarzania danych osobowych przez dostawców usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów wyłącznie na potrzeby wykrywania i zgłaszania przypadków niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie oraz na potrzeby usuwania z usług tych dostawców materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych w internecie, przewiduje jednak ograniczenie niektórych praw i obowiązków określonych w dyrektywie 2002/58/WE. Niniejsze rozporządzenie ustanawia również dodatkowe zabezpieczenia, których muszą przestrzegać dostawcy usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów, jeżeli chcą powoływać się na jego przepisy.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a) Przetwarzanie zdjęć i filmów do celów niniejszego rozporządzenia należy zawsze uznawać za przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych na podstawie art. 9 rozporządzenia (UE) 2016/679, ponieważ zdjęcia i filmy są to dane biometryczne przetwarzane specjalnymi metodami technicznymi, umożliwiającymi jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej lub potwierdzenie jej tożsamości.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Niniejsze rozporządzenie przewiduje zatem tymczasowe odstępstwo od art. 5 ust. 1 i art. 6 dyrektywy 2002/58/WE, które chronią poufność komunikacji i danych o ruchu. Ponieważ dyrektywa 2002/58/WE została przyjęta na podstawie art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, należy przyjąć niniejsze rozporządzenie na tej samej podstawie prawnej. Ponadto nie wszystkie państwa członkowskie wprowadziły środki ustawodawcze na szczeblu krajowym w celu ograniczenia zakresu praw i obowiązków przewidzianych w tych przepisach zgodnie z art. 15 ust. 1 dyrektywy 2002/58/WE, a wprowadzenie takich środków wiąże się ze znacznym ryzykiem rozdrobnienia, które może negatywnie wpłynąć na rynek wewnętrzny.

(8) Niniejsze rozporządzenie przewiduje zatem tymczasowe ograniczenie stosowania art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 dyrektywy 2002/58/WE, które chronią poufność komunikacji i danych o ruchu. Dobrowolne środki stosowane przez dostawców usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów w Unii wyłącznie na potrzeby wykrywania i zgłaszania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie oraz wykrywania, usuwania i zgłaszania materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych w internecie podlegają zatem zabezpieczeniom i warunkom określonym w niniejszym rozporządzeniu, a także w rozporządzeniu (UE) 2016/679. Ponieważ dyrektywa 2002/58/WE została przyjęta na podstawie art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, należy przyjąć niniejsze rozporządzenie na tej samej podstawie prawnej. Jeżeli państwa członkowskie wprowadzą środki ustawodawcze na szczeblu krajowym w celu ograniczenia zakresu praw i obowiązków przewidzianych w tych przepisach zgodnie z art. 15 ust. 1 dyrektywy 2002/58/WE, powinny przestrzegać rozporządzenia (UE) 2016/679, a w szczególności jego art. 23.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Ponieważ łączność elektroniczna z udziałem osób fizycznych zazwyczaj kwalifikuje się jako dane osobowe, podstawą niniejszego rozporządzenia powinien również być art. 16 Traktatu, który stanowi konkretną podstawę prawną na potrzeby przyjęcia przepisów dotyczących ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje Unii i przez państwa członkowskie przy realizacji działań wchodzących w zakres prawa Unii, jak również przepisów dotyczących swobodnego przepływu takich danych.

(9) Ponieważ dane związane z łącznością elektroniczną z udziałem osób fizycznych zawsze kwalifikują się jako dane osobowe, podstawą niniejszego rozporządzenia powinien również być art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który stanowi konkretną podstawę prawną na potrzeby przyjęcia przepisów dotyczących ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje Unii i przez państwa członkowskie przy realizacji działań wchodzących w zakres prawa Unii, jak również przepisów dotyczących swobodnego przepływu takich danych.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług łączności elektronicznej przez usługi łączności interpersonalnej niewykorzystujące numerów wyłącznie na potrzeby wykrywania i zgłaszania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie oraz usuwania materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych wchodzi w zakres odstępstwa przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu, do takiego przetwarzania ma zastosowanie rozporządzenie (UE) 2016/679, w tym, w stosownych przypadkach, wymóg przeprowadzenia oceny skutków planowanych operacji przetwarzania zgodnie z art. 35 tego rozporządzenia, przed wdrożeniem odnośnych technologii.

(10) W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług łączności elektronicznej przez usługi łączności interpersonalnej niewykorzystujące numerów wyłącznie na potrzeby wykrywania i zgłaszania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie oraz usuwania materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych w internecie wchodzi w zakres ograniczenia przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu, do takiego przetwarzania ma zastosowanie rozporządzenie (UE) 2016/679, w tym między innymi jego przepisy odnoszące się do zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych (art. 5), zgodności przetwarzania z prawem (art. 6), przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych (art. 9), ograniczeń (art. 23), bezpieczeństwa przetwarzania (art. 32), przekazywania danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (rozdział V), niezależnych organów nadzorczych (rozdział VI), współpracy i spójności (rozdział VII) oraz środków ochrony prawnej, odpowiedzialności i sankcji (rozdział VIII), a także wymóg przeprowadzenia oceny skutków planowanych operacji przetwarzania zgodnie z art. 35 tego rozporządzenia, przed wdrożeniem jakichkolwiek odnośnych technologii oraz wymóg, zgodnie z jego art. 36, konsultacji z właściwym organem nadzorczym przed rozpoczęciem przetwarzania lub – w przypadku technologii analizy danych dotyczących ruchu lub treści do celów identyfikacji ewentualnych przypadków nagabywania dzieci – uzyskania uprzedniej zgody organów nadzorczych.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Ponieważ jedynym celem niniejszego rozporządzenia jest umożliwienie kontynuacji niektórych prowadzonych już działań służących zwalczaniu niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie, odstępstwo przewidziane w niniejszym rozporządzeniu powinno ograniczać się do ugruntowanej technologii, która jest regularnie stosowana przez usługi łączności interpersonalnej niewykorzystujące numerów do wykrywania i zgłaszania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie oraz usuwania materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia. Odniesienie do technologii obejmuje, w razie potrzeby, wszelką weryfikację przez człowieka bezpośrednio związaną ze stosowaniem tej technologii i z jej nadzorowaniem. Stosowanie danej technologii powinno być zatem powszechne w branży, bez konieczności wymagania, aby wszyscy dostawcy korzystali z tej technologii, i bez wykluczania dalszego rozwoju tej technologii w sposób respektujący prywatność. W tym względzie nieistotne powinno być to, czy dany dostawca, który zamierza korzystać z tego odstępstwa, sam stosuje już taką technologię w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Rodzaje stosowanych technologii powinny powodować jak najmniejszą ingerencję w prywatność zgodnie z aktualnym stanem techniki w tej branży i nie powinny obejmować systematycznego filtrowania ani skanowania komunikatów zawierających tekst, a jedynie analizować określone komunikaty w przypadku konkretnych podejrzeń dotyczących wystąpienia niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych.

(11) Ponieważ niniejsze rozporządzenie ma na celu umożliwienie kontynuacji niektórych prowadzonych już działań – zgodnych z rozporządzeniem (UE) 2016/679 – służących wykrywaniu, zgłaszaniu i usuwaniu materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych w internecie oraz wykrywaniu i zgłaszaniu niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie, ograniczenie przewidziane w niniejszym rozporządzeniu powinno dotyczyć wyłącznie technologii, która była przedmiotem uprzednich konsultacji zgodnie z art. 36 rozporządzenia (UE) 2016/679 lub, gdy niniejsze rozporządzenie tego wymaga, przedmiotem uprzedniej zgody krajowego organu nadzorczego i jest regularnie stosowana przez usługi łączności interpersonalnej niewykorzystujące numerów wyłącznie do wykrywania i zgłaszania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie oraz usuwania materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych w internecie. Odniesienie do technologii obejmuje wszelką weryfikację przez człowieka bezpośrednio związaną ze stosowaniem tej technologii i z nadzorowaniem jej funkcjonowania, aby unikać niepotrzebnej i nieproporcjonalnej ingerencji w prawa podstawowe. Stosowanie danej technologii powinno być zatem powszechne w branży, bez konieczności wymagania, aby wszyscy dostawcy korzystali z tej technologii, i bez wykluczania dalszego rozwoju tej technologii w sposób respektujący prywatność. W tym względzie nieistotne powinno być to, czy dany dostawca, który zamierza korzystać z ograniczenia przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu, sam stosuje już taką technologię w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Rodzaje stosowanych technologii powinny powodować jak najmniejszą ingerencję w prywatność zgodnie z aktualnym stanem techniki w tej branży. Rodzaje stosowanych technologii powinny powodować jak najmniejszą ingerencję w prywatność zgodnie z aktualnym stanem techniki w tej branży i nie powinny być wykorzystywane do systematycznego filtrowania ani skanowania komunikatów zawierających tekst, a jedynie do analizy określone komunikaty w przypadku konkretnych podejrzeń dotyczących wystąpienia niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych. W zakresie, w jakim są stosowane do skanowania komunikatów zawierających tekst, technologie nie powinny być w stanie rozumieć istoty komunikatów, a jedynie wykrywać schematy wskazujące na możliwe niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych w internecie.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Dane osobowe i inne dane wykorzystywane podczas wykonywania czynności objętych odstępstwem określonym w niniejszym rozporządzeniu, jak również okres, w którym dane te są następnie zatrzymywane w przypadku uzyskania wyników dodatnich, powinny zostać zminimalizowane, tak aby zapewnić ograniczenie odstępstwa do tego, co jest absolutnie niezbędne.

(13) Dane osobowe wykorzystywane podczas wykonywania czynności objętych ograniczeniem przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu, jak również okres, w którym dane te oraz wszelkie wyniki przetwarzania tych danych są następnie zatrzymywane w przypadku uzyskania wyników dodatnich, powinny zostać zminimalizowane do tego, co jest absolutnie niezbędne, tak aby zapewnić jak największe ograniczenie ingerencji w poufność komunikacji.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Aby zapewnić przejrzystość i odpowiedzialność w odniesieniu do działań podjętych na mocy odstępstwa, dostawcy powinni publikować coroczne sprawozdania dotyczące przetwarzania objętego zakresem niniejszego rozporządzenia, w tym dotyczące rodzaju i ilości przetwarzanych danych, liczby zidentyfikowanych przypadków, środków zastosowanych w celu wyboru i udoskonalenia kluczowych wskaźników, liczby i współczynników błędów (wyniki fałszywie dodatnie) dotyczących poszczególnych zastosowanych technologii, środków zastosowanych w celu ograniczenia poziomu błędu i osiągniętego poziomu błędu, polityki zatrzymywania danych oraz zastosowanych zabezpieczeń w zakresie ochrony danych.

(14) Aby zapewnić przejrzystość i odpowiedzialność w odniesieniu do działań podjętych zgodnie z ograniczeniem przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu, dostawcy usług łączności interpersonalnej powinni publikować i przedkładać sprawozdania do dnia ... [sześć miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia], a następnie co roku, dotyczące przetwarzania objętego zakresem niniejszego rozporządzenia, w tym dotyczące rodzaju i ilości przetwarzanych danych, podstawy, na której opiera się przekazywanie danych osobowych zgodnie z art. 6 rozporządzenia (UE) 2016/679, podstawy, na której opiera się przekazywanie danych osobowych poza terytorium Unii zgodnie z rozdziałem V rozporządzenia (UE) 2016/679, w stosownych przypadkach, liczby zidentyfikowanych przypadków, liczby spraw, w których użytkownik złożył skargę w ramach wewnętrznego mechanizmu dochodzenia roszczeń lub do organu sądowego i wyniku tych postępowań, środków zastosowanych w celu wyboru i udoskonalenia kluczowych wskaźników, liczby i współczynników błędów (wyniki fałszywie dodatnie) dotyczących poszczególnych zastosowanych technologii, środków zastosowanych w celu ograniczenia poziomu błędu i osiągniętego poziomu błędu, polityki zatrzymywania danych oraz zastosowanych zabezpieczeń w zakresie ochrony danych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679. Dostawcy powinni również przedkładać swoje sprawozdania organom nadzorczym zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a) Aby wspierać odpowiedzialne organy nadzorcze w wykonywaniu ich zadań, Komisja powinna zwrócić się do Europejskiej Rady Ochrony Danych o wydanie wytycznych dotyczących zgodności przetwarzania objętego ograniczeniem określonym w niniejszym rozporządzeniu z rozporządzeniem (UE) 2016/679. Wytyczne te powinny w szczególności pomóc organom nadzorczym w udzielaniu porad w ramach procedury uprzednich konsultacji przewidzianej w art. 36 rozporządzenia (UE) 2016/679, która ma być przeprowadzana przy ocenie, czy ugruntowana lub nowo powstająca technologia, która ma zostać wykorzystana, jest najnowocześniejsza i najmniej inwazyjna oraz czy jest stosowana na odpowiedniej podstawie prawnej zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

 

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, aby możliwe było zapewnienie jego rozpoczęcia stosowania od dnia 21 grudnia 2020 r.

skreśla się

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Niniejsze rozporządzenie ogranicza prawo do ochrony poufności komunikacji i stanowi odstępstwo od decyzji podjętej w dyrektywie (UE) 2018/1972, zgodnie z którą usługi łączności interpersonalnej niewykorzystujące numerów podlegają tym samym przepisom co wszystkie inne usługi łączności elektronicznej w odniesieniu do prywatności. Okres stosowania niniejszego rozporządzenia powinien zatem zostać ograniczony do dnia 31 grudnia 2025 r. – jest to okres potrzebny, przy racjonalnych założeniach, do przyjęcia nowych długoterminowych ram prawnych z bardziej rozbudowanymi zabezpieczeniami. Jeżeli przepisy długoterminowe zostaną przyjęte i wejdą w życie przed tą datą, powinny one uchylić niniejsze rozporządzenie.

(16) Niniejsze rozporządzenie ogranicza prawo do ochrony poufności komunikacji w kontekście usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów wyłącznie w celu wykrywania i usuwania materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych w internecie oraz zgłaszania ich organom ścigania i organizacjom działającym w interesie publicznym przeciwko niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych oraz wykrywania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie lub zgłaszania tych praktyk organom ścigania. Okres stosowania niniejszego rozporządzenia powinien zatem zostać ograniczony do dnia 31 grudnia 2022 r. Jeżeli przepisy długoterminowe zostaną przyjęte i wejdą w życie przed tą datą, powinny one uchylić niniejsze rozporządzenie.

Poprawka  

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a) Organy nadzorcze odpowiedzialne za monitorowanie stosowania niniejszego rozporządzenia powinny być tożsame z niezależnymi organami nadzorczymi wyznaczonymi zgodnie z rozdziałem VI rozporządzenia (UE) 2016/679.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17b) Pełne szyfrowanie transmisji jest ważnym narzędziem służącym zapewnieniu bezpieczeństwa i poufności komunikacji użytkowników, w tym dzieci. Jakiekolwiek ograniczenie szyfrowania mogłoby być potencjalnie wykorzystywane przez osoby trzecie działające w złej wierze. W związku z tym żadnego przepisu niniejszego rozporządzenia nie należy interpretować jako zakazującego lub osłabiającego pełne szyfrowanie transmisji.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17c) Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, w tym poufność komunikacji, jest podstawowym prawem gwarantowanym na podstawie art. 7 Karty. Jest to zatem również warunek wstępny bezpiecznej komunikacji między ofiarami niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych a zaufaną osobą dorosłą lub organizacjami zaangażowanymi w walkę z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych, a także w komunikacji między ofiarami a ich adwokatami.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17 d (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17d) Wszelkie formy komunikacji między oskarżonym/-ą lub skazanym/-ą a jego lub jej adwokatem powinny być zabezpieczone w celu zagwarantowania podstawowego prawa do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu zgodnie z art. 47 Karty, jak również prawa do domniemania niewinności i prawa do obrony zgodnie z jej art. 48.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Celem niniejszego rozporządzenia jest ustanowienie tymczasowego odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy 2002/58/WE bez tworzenia fragmentacji na rynku wewnętrznym. Ponadto przepisy krajowe najprawdopodobniej nie zostałyby przyjęte na czas we wszystkich państwach członkowskich. Ponieważ cel ten nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, a możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym samym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza zakres niezbędny do osiągnięcia tych celów. Wprowadza ono tymczasowe i ściśle ograniczone odstępstwo od stosowania art. 5 ust. 1 i art. 6 dyrektywy 2002/58/WE, wraz z szeregiem zabezpieczeń gwarantujących, że nie wykracza ono poza to, co jest konieczne do osiągnięcia wyznaczonych celów.

(18) Celem niniejszego rozporządzenia jest ustanowienie tymczasowego ograniczenia określonych przepisów dyrektywy 2002/58/WE bez tworzenia fragmentacji na rynku wewnętrznym. Ponadto przepisy krajowe najprawdopodobniej nie zostałyby przyjęte na czas we wszystkich państwach członkowskich. Ponieważ cel ten nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, a możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym samym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza zakres niezbędny do osiągnięcia tych celów. Wprowadza ono tymczasowe i ściśle zawężone ograniczenie stosowania art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 dyrektywy 2002/58/WE, wraz z szeregiem zabezpieczeń gwarantujących, że nie wykracza ono poza to, co jest konieczne do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) Zgodnie z art. 42 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/1725 Parlamentu Europejskiego i Rady7 skonsultowano się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, który wydał opinię w dniu […] r.,

19) Zgodnie z art. 42 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/1725 Parlamentu Europejskiego i Rady7 skonsultowano się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, który wydał opinię w dniu 10 listopada 2020 r.,

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 1

Artykuł 1

Przedmiot

Przedmiot

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się tymczasowe i ściśle ograniczone odstępstwo od stosowania niektórych obowiązków określonych w dyrektywie 2002/58/WE, co ma służyć wyłącznie umożliwieniu podmiotom świadczącym usługi łączności interpersonalnej niewykorzystujące numerów dalszego stosowania technologii przetwarzania danych osobowych i innych danych w zakresie niezbędnym do wykrywania i zgłaszania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie oraz usuwania materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych w ramach swoich usług.

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się tymczasowe i ściśle zawężone ograniczenie stosowania niektórych praw i obowiązków określonych w dyrektywie 2002/58/WE, co ma służyć wyłącznie umożliwieniu określonym podmiotom świadczącym usługi łączności interpersonalnej niewykorzystujące numerów dalszego stosowania – przy pełnym poszanowaniu praw i obowiązków określonych w rozporządzeniu (UE) 2016/679 – specjalnych technologii, a mianowicie stosowania unikalnego, niezmienialnego podpisu cyfrowego („hasz”) oraz stosowania technologii analizujących dane dotyczące ruchu lub dane dotyczące treści wyłącznie do celów przetwarzania danych osobowych w zakresie absolutnie niezbędnym do wykrywania i zgłaszania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie oraz usuwania materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych w internecie w ramach swoich usług.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 2

Artykuł 2

Definicje

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1) „usługa łączności interpersonalnej niewykorzystująca numerów” oznacza usługę zdefiniowaną w art. 2 pkt 7 dyrektywy (UE) 2018/1972;

1) „usługa łączności interpersonalnej niewykorzystująca numerów” oznacza usługę łączności interpersonalnej niewykorzystującą numerów, zdefiniowaną w art. 2 pkt 7 dyrektywy (UE) 2018/1972;

2) „niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych w internecie” oznacza:

2) „materiały przedstawiające niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych w internecie” oznaczają:

a) materiały stanowiące pornografię dziecięcą w rozumieniu art. 2 lit. c) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE;

a) „pornografię dziecięcą” w rozumieniu art. 2 lit. c) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE;

b) nagabywanie dzieci w celu podejmowania czynności seksualnych z udziałem dziecka lub wytwarzania pornografii dziecięcej za pomocą któregokolwiek z następujących działań:

 

(i) wabienia dziecka przez oferowanie mu prezentów lub innych korzyści;

 

(ii) grożenia dziecku negatywnymi konsekwencjami, które mogą mieć znaczący wpływ na dziecko;

 

(iii) pokazywania dziecku materiałów pornograficznych lub udostępnienia ich dziecku;

 

c)„przedstawienie pornograficzne” zdefiniowane w art. 2 lit. e) dyrektywy 2011/93/UE.

c)„przedstawienie pornograficzne” zdefiniowane w art. 2 lit. e) dyrektywy 2011/93/UE.

 

2a) „nagabywanie dzieci” oznacza jakiekolwiek działanie umyślne stanowiące przestępstwo zgodnie z art. 6 dyrektywy 2011/93/UE;

 

2b) „niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych w internecie” oznacza „materiały przedstawiające niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych w internecie” oraz „nagabywanie dzieci”;

 

2c) „pozytywne trafienie dotyczące materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych w internecie” oznacza dopasowanie uzyskane poprzez porównanie obrazu lub nagrania wideo z „haszem” z bazy danych zawierającej zweryfikowane materiały przedstawiające niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych w internecie, prowadzonej przez organizację uznaną przez Komisję zgodnie z art. 3f niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 3

Artykuł 3

Zakres odstępstwa

Zakres ograniczenia

Szczególne obowiązki określone w art. 5 ust. 1 i art. 6 dyrektywy 2002/58/WE nie mają zastosowania do przetwarzania danych osobowych i innych danych w związku ze świadczeniem usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów, które jest absolutnie niezbędne do zastosowania technologii wyłącznie w celu usuwania materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych oraz wykrywania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie lub zgłaszania tych praktyk organom ścigania oraz organizacjom działającym w interesie publicznym przeciwko niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych, pod warunkiem że:

1. Szczególne prawa i obowiązki określone w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 dyrektywy 2002/58/WE są ograniczone w odniesieniu do poufności komunikacji obejmującej przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów, pod warunkiem, że takie ograniczenie jest absolutnie niezbędne do zastosowania specjalnych technologii wyłącznie w celu wykrywania i usuwania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie oraz zgłaszania tych praktyk organom ścigania i organizacjom działającym w interesie publicznym, których zadaniem jest wykrywanie takich nadużyć i zgłaszanie ich organom ścigania, pod warunkiem że:

a) przetwarzanie jest proporcjonalne i ograniczone do ugruntowanych technologii, regularnie stosowanych w tym celu przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia przez dostawców usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów, które to technologie są zgodne z aktualnym stanem techniki w branży i powodują jak najmniejszą ingerencję w prywatność;

a) przetwarzanie jest proporcjonalne i ograniczone do technologii regularnie stosowanych w tym celu przez dostawców usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów wyłącznie w tym celu i pod warunkiem, że technologie te spełniają wszystkie poniższe warunki:

 

(i) są one zgodne z aktualnym stanem wiedzy w sektorze i w najmniejszym stopniu ingerują w prywatność, w tym w odniesieniu do zasady ochrony danych już w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych, określonej w art. 25 rozporządzenia (UE) 2016/679, oraz – w zakresie, w jakim są wykorzystywane do skanowania komunikatów zawierających tekst – nie są w stanie zrozumieć rzeczywistej treści komunikatów, a jedynie wykryć powtarzające się wzorce wskazujące na możliwe niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych w internecie;

 

(ii) przeprowadzono uprzednią ocenę skutków dla ochrony danych zgodnie z art. 35 rozporządzenia (UE) 2016/679 oraz procedurę uprzednich konsultacji zgodnie z art. 36 rozporządzenia (UE) 2016/679 zgodnie z art. 3a niniejszego rozporządzenia, które wykazały, że przetwarzanie nie spowodowałoby wysokiego ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych lub że administrator podjął środki w celu ograniczenia tego ryzyka;

 

(iii) w przypadku technologii analizujących dane o ruchu lub dane dotyczące treści w celu wykrycia ewentualnych przypadków nagabywania dzieci organy nadzoru wydały uprzednią zgodę po uprzednim przeprowadzeniu oceny skutków w zakresie ochrony danych i konsultacji z organem nadzorczym;

 

(iv) przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/679, pod warunkiem że – z zastrzeżeniem rozporządzenia (UE) 2016/679 – spełnione są wszystkie warunki określone w niniejszym rozporządzeniu;

 

(v) kategorie danych osobowych, które mają być przetwarzane przy każdej operacji przetwarzania, obejmują dane dotyczące treści, powiązane dane o ruchu i inne dane osobowe wygenerowane w wyniku takiego przetwarzania;

 

(vi) w ramach usługi łączności interpersonalnej niewykorzystującej numerów istnieją wewnętrzne procedury mające na celu zapobieganie nadużyciom, nieupoważnionemu dostępowi lub przekazaniom;

 

(vii) tożsamość i kategorie administratora lub administratorów są wyraźnie określone;

 

(viii) dostawca usług łączności interpersonalnej niewykorzystującej numerów zapewnia kontrolę i interwencję człowieka w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, a „pozytywne trafienie dotyczące materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych w internecie” nie jest przekazywane organom ścigania ani organizacjom, o których mowa w art. 3f niniejszego rozporządzenia, bez uprzedniego potwierdzenia przez człowieka;

 

(ix) dostawca usług łączności interpersonalnej niewykorzystującej numerów zapewnia kontrolę i interwencję człowieka w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, a uzasadnione podejrzenie oparte na faktycznych przesłankach wskazujących na niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych w internecie nie jest przekazywane organom ścigania bez uprzedniego potwierdzenia przez człowieka;

 

(x) wprowadzono odpowiednie procedury i mechanizmy dochodzenia roszczeń w celu zapewnienia, aby osoba fizyczna mogła złożyć skargę do podmiotu świadczącego usługę łączności interpersonalnej niewykorzystującą numerów w rozsądnym terminie umożliwiającym użytkownikowi przedstawienie uwag zgodnie z art. 3c;

 

(xi)  z zastrzeżeniem informacji, o których mowa w art. 13 i art. 14 rozporządzenia (UE) 2016/679 osoby, których dane dotyczą, są informowane o ograniczeniu poufności ich komunikacji wyłącznie do celów usuwania materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych oraz wykrywania lub zgłaszania materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych, w tym o możliwości udostępnienia danych osobowych organom ścigania i organizacjom działającym w interesie publicznym przeciwko niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych;

 

(xii) w przypadku „pozytywnego trafienia dotyczącego materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych w internecie” lub uzasadnionego podejrzenia opartego na faktycznych przesłankach wskazujących na niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych w internecie, osobom, których dane dotyczą, udziela się następujących informacji, z zastrzeżeniem informacji, o których mowa w art. 13 i art. 14 rozporządzenia (UE) 2016/679, chyba że zaszkodziłoby to trwającemu dochodzeniu, w którym to przypadku przekazanie tych informacji może zostać odroczone w ściśle niezbędnym zakresie, a osoby, których dane dotyczą, są informowane niezwłocznie po zakończeniu dochodzenia:

 

a) dane właściwych organów ścigania i organizacji działających w interesie publicznym przeciwko niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych, którym udostępniono ich dane osobowe;

 

b) informacja o sposobach dochodzenia roszczeń u dostawcy usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów oraz

 

c) informacja o możliwości złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego oraz o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej, a także o tożsamości tych organów;

 

(xiii) nie uwzględnia się komunikacji chronionej tajemnicą zawodową, takiej jak komunikacja między lekarzami a ich pacjentami, dziennikarzami i ich źródłami lub między prawnikami a ich klientami;

 

(xiv) przekazanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych jest zgodne z rozdziałem V rozporządzenia (UE) 2016/679;

b) zastosowana technologia jest sama w sobie wystarczająco wiarygodna, to znaczy ogranicza w jak największym stopniu poziom błędów dotyczących wykrywania treści przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych, a w przypadku wystąpienia takich błędów ich skutki są niezwłocznie korygowane;

b) technologia stosowana do wykrywania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie jest sama w sobie wystarczająco wiarygodna, to znaczy ogranicza poziom błędów, gdy treść jest błędnie określana jako przedstawiająca niegodziwe traktowanie dzieci celach seksualnych („wyniki fałszywie dodatnie”), do najwyżej 1 na 50 mld w odniesieniu do wykrywania treści przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych, a w przypadku wystąpienia takich błędów ich skutki są niezwłocznie korygowane;

 

ba) technologia stosowana do wykrywania przypadków nagabywania dzieci jest sama w sobie wystarczająco wiarygodna, to znaczy ogranicza w jak największym stopniu poziom błędów dotyczących wykrywania treści przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych, a w przypadku wystąpienia takich błędów ich skutki są niezwłocznie korygowane;

c) technologia stosowana do wykrywania nagabywania dzieci ogranicza się do stosowania odpowiednich kluczowych wskaźników, takich jak słowa kluczowe, i obiektywnie zidentyfikowanych czynników ryzyka, takich jak różnica wieku, bez uszczerbku dla prawa do weryfikacji przez człowieka;

c) technologia stosowana do wykrywania wzorców ewentualnego nagabywania dzieci ogranicza się do stosowania odpowiednich kluczowych wskaźników i obiektywnie zidentyfikowanych czynników ryzyka bez uszczerbku dla prawa do weryfikacji przez człowieka;

d) przetwarzanie ogranicza się do tego, co jest absolutnie niezbędne do celów wykrywania i zgłaszania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie i usuwania materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych oraz, o ile niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych nie zostało wykryte i potwierdzone jako takie, jest natychmiast usuwane;

d) przetwarzanie dozwolone w ramach ograniczenia przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu ogranicza się do tego, co jest absolutnie niezbędne wyłącznie do celów wykrywania i zgłaszania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie i usuwania materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych w internecie;

 

da) jeżeli niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych nie wykryto ani nie potwierdzono jako takiego, wszystkie dane dotyczące treści, powiązane dane o ruchu i wszelkie wyniki przetwarzania tych danych usuwa się natychmiast po przetworzeniu;

 

db) jeżeli niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych wykryto i potwierdzono jako takie, ściśle istotne dane dotyczące treści, powiązane dane o ruchu i dane osobowe wygenerowane w wyniku takiego przetwarzania przechowuje się wyłącznie do następujących celów i tylko przez okres absolutnie niezbędny, ale w żadnym wypadku nie dłuższy niż trzy miesiące, po upływie którego natychmiast i trwale się je usuwa:

 

- do zgłoszenia i przekazania ich bez zbędnej zwłoki, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679, właściwym organom ścigania;

 

- do zgłoszenia i przekazania ich, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679, organizacjom działającym w interesie publicznym przeciwko niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych i prowadzącym bazę danych zgodnie z art. 3f tego rozporządzenia;

 

- do zablokowania konta danego użytkownika lub zawieszenia świadczonej na jego rzecz usługi;

 

- w odniesieniu do danych osobowych, które zostały w wiarygodny sposób zidentyfikowane jako materiały przedstawiające niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych w internecie, do stworzenia skrótu „hash”;

 

- do uzyskania zadośćuczynienia od dostawcy usług lub przeprowadzenia kontroli administracyjnej bądź skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej.

e) dostawca publikuje coroczne sprawozdania dotyczące swojego odnośnego przetwarzania, w tym dotyczące rodzaju i ilości przetwarzanych danych, liczby zidentyfikowanych przypadków, środków zastosowanychcelu wyboru i udoskonalenia kluczowych wskaźników, liczby i współczynników błędów (wyniki fałszywie dodatnie) dotyczących poszczególnych zastosowanych technologii, środków zastosowanych w celu ograniczenia poziomu błędu i osiągniętego poziomu błędu, polityki zatrzymywania danych oraz zastosowanych zabezpieczeń w zakresie ochrony danych.

e) dostawca publikuje sprawozdanie i przedkłada je organom nadzorczym zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 oraz Komisji do dnia ... [sześć miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia], a następnie co roku; sprawozdanie to dotyczy przetwarzania danych osobowych dozwolonego w ramach ograniczenia przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu, w tym dotyczące rodzaju i ilości przetwarzanych danych, podstawy przetwarzania danych zgodnie z art. 6 rozporządzenia (UE) 2016/679, podstawy prawnej przekazywania danych osobowych do państw trzecich – w stosownych przypadkach – zgodnie z rozdziałem V rozporządzenia (UE) 2016/679, liczby zidentyfikowanych przypadków, liczby spraw,których użytkownik złożył skargę w ramach wewnętrznego mechanizmu dochodzenia roszczeń lub do organu sądowego oraz wyniku tych postępowań, liczby i współczynników błędów (wyniki fałszywie dodatnie) dotyczących poszczególnych zastosowanych technologii, środków zastosowanych w celu ograniczenia poziomu błędu i osiągniętego poziomu błędu, polityki zatrzymywania danych oraz zastosowanych zabezpieczeń w zakresie ochrony danych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679;

W odniesieniu do lit. d), w przypadku wykrycia i potwierdzenia niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie odpowiednie dane mogą być zatrzymane wyłącznie do następujących celów i wyłącznie przez okres niezbędny:

 

- do ich zgłoszenia i odpowiedzi na proporcjonalne wnioski organów ścigania i innych właściwych organów publicznych;

 

- do zablokowania konta danego użytkownika;

 

- w odniesieniu do danych wiarygodnie zidentyfikowanych jako pornografia dziecięca, do stworzenia niepowtarzalnego, nieprzekształcalnego podpisu cyfrowego („skrót”).

 

 

ea) każdy przypadek uzasadnionego i zweryfikowanego podejrzenia niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie jest niezwłocznie zgłaszany właściwym krajowym organom ścigania.

 

1a. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do skanowania komunikacji audio.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 3 a

 

Obowiązek uprzedniego przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych oraz uprzednich konsultacji z organami nadzorczymi

 

1. W celu powołania się na ograniczenie przewidziane w niniejszym rozporządzeniu dostawcy usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów przeprowadzają uprzednią ocenę skutków dla ochrony danych zgodnie z art. 35 rozporządzenia (UE) 2016/679 oraz procedurę uprzednich konsultacji zgodnie z art. 36 tego rozporządzenia.

 

2. Państwa członkowskie zapewniają organom nadzorczym wystarczające zasoby na potrzeby uprzednich ocen skutków dla ochrony danych i procedur uprzednich konsultacji, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu (UE) 2016/679.

 

Artykuł ten nie ma zastosowania, jeżeli ocenę skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje przeprowadzono przed ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] i wykazano w nich, że przetwarzanie nie spowodowałoby wysokiego ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych lub że administrator zastosował środki w celu ograniczenia tego ryzyka.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 3b

 

Wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych

 

Do dnia ... [jeden miesiąc od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] i zgodnie z art. 70 rozporządzenia (UE) 2016/679 Komisja zwraca się do Europejskiej Rady Ochrony Danych o opublikowanie wytycznych zapewniających właściwym organom nadzorczym zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 wsparcie przy ocenie, czy przetwarzanie objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia – w odniesieniu do zarówno istniejących, jak i przyszłych technologii wykorzystywanych wyłącznie w celu zwalczania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie – jest zgodne z rozporządzeniem (UE) 2016/679.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 3 c

 

Mechanizm składania skarg

 

Dostawcy usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów stosujący technologie przetwarzania danych osobowych w celu wykrywania i zgłaszania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie oraz wykrywania, zgłaszania i usuwania materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych w internecie ustanawiają skuteczny i dostępny mechanizm umożliwiający złożenie skargi na działanie danego dostawcy użytkownikom, których treści zostały usunięte lub zgłoszone organom ścigania lub organizacji działającej w interesie publicznym przeciwko niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych w internecie, jeżeli zgodnie z niniejszym rozporządzeniem zgłoszony lub usunięty materiał nie stanowi niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 d (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 3 d

 

Skuteczne środki ochrony prawnej

 

Użytkownicy, którzy ucierpieli w wyniku stosowania określonych technologii przetwarzania danych osobowych służących wykrywaniu i zgłaszaniu niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie oraz usuwaniu materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych w internecie z usług interpersonalnej łączności niewykorzystującej numerów, mają prawo do skutecznego środka ochrony prawnej, jeżeli zgodnie z niniejszym rozporządzeniem zgłoszone lub usunięte materiały nie stanowią niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie. Państwa członkowskie wprowadzają skuteczne procedury umożliwiające korzystanie z tego prawa, także w następujących przypadkach:

 

(i) treści lub tożsamość użytkowników zgłoszono organizacji działającej w interesie publicznym przeciwko niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych lub organom ścigania;

 

(ii) treści użytkowników usunięto lub zablokowano ich konto bądź zawieszono świadczoną na ich rzecz usługę.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 e (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 3 e

 

Organy nadzorcze

 

Organy nadzorcze odpowiedzialne za monitorowanie stosowania niniejszego rozporządzenia są tożsame z niezależnymi organami nadzoru wyznaczonymi zgodnie z rozdziałem VI rozporządzenia (UE) 2016/679.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 f (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 3 f

 

Publiczny rejestr organizacji działających w interesie publicznym przeciwko niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych

 

Do dnia ... [miesiąc od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] Komisja ustanowi publiczny rejestr organizacji działających w interesie publicznym przeciwko niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych, za pomocą którego dostawcy usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów mogą udostępniać dane osobowe zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i bez uszczerbku dla przepisów rozdziału V rozporządzenia (UE) 2016/679. Rejestr publiczny ustanawia się i aktualizuje na podstawie przejrzystych i obiektywnych kryteriów.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 g (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 3 g

 

Statystyki

 

1. Do dnia ... [sześć miesięcy od daty wejścia w życie rozporządzenia], a następnie co roku państwa członkowskie podają do wiadomości publicznej i przedkładają Komisji sprawozdania zawierające statystyki dotyczące wszystkich następujących elementów:

 

a) łącznej liczby zgłoszeń wykrytych przypadków niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie, które zostały przekazane właściwym krajowym organom ścigania w ramach usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów i przez organizacje działające w interesie publicznym przeciwko niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych, z rozróżnieniem na bezwzględną liczbę przypadków i przypadki zgłoszone kilkakrotnie oraz rodzaj dostawcy usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów, w których wykryto przypadki niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie;

 

b) liczby dzieci zidentyfikowanych w drodze działań na podstawie art. 3 niniejszego rozporządzenia, z rozróżnieniem na płeć;

 

c) liczby sprawców ściganych po zidentyfikowaniu ich za pomocą technologii;

 

d) liczby skazanych sprawców;

 

e) liczby zgłoszonych wyników fałszywie dodatnich;

 

f) technologii stosowanych do wykrywania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie oraz ich udziału procentowego w wykrywaniu niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie oraz

 

g) podmiotów świadczących usługi łączności interpersonalnej niewykorzystujące numerów oferujących na swoim terytorium usługi wykorzystujące technologię do wykrywania, usuwania lub zgłaszania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie.

 

2. Komisja agreguje statystyki, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, i uwzględnia je podczas przeglądu niniejszego rozporządzenia zgodnie z jego art. 3h.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 h (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 3 h

 

Przegląd

 

1. Na podstawie sprawozdań przedkładanych zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. e) i statystyk przekazywanych zgodnie z art. 3g Komisja do dnia… [dwa lata od daty wejścia w życie rozporządzenia], a następnie co roku przeprowadza przegląd niniejszego rozporządzenia oraz przedkłada i przedstawia sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

 

2. Prowadząc ten przegląd, Komisja zwraca szczególną uwagę na:

 

a) wszystkie warunki przetwarzania danych osobowych wymienione w art. 3 ust. 3 lit. a);

 

b) proporcjonalność ograniczenia przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu, w tym ocenę statystyk przedłożonych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 3g;

 

c) zmiany związane z postępem technologicznym w zakresie takich działań oraz stopień, w jakim postęp ten poprawia dokładność i zmniejsza liczbę wyników fałszywie dodatnich.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 i (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 3 i

 

Warunki

 

Z zastrzeżeniem art. 3a lit. xi) i xii) dostawcy usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów, którzy stosują technologie objęte zakresem niniejszego rozporządzenia, zamieszczają w swoich warunkach korzystania z usług klarowne i wyczerpujące informacje na temat funkcjonowania takich środków i ich wpływu na poufność komunikacji użytkowników.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 4

Artykuł 4

Wejście w życie i rozpoczęcie stosowania

Wejście w życie i rozpoczęcie stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 21 grudnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 21 grudnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.


UZASADNIENIE

Niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych stanowi poważne naruszenie praw człowieka i praw podstawowych. Może ono zatem uzasadniać ograniczenie praw podstawowych do poufności komunikacji i ochrony danych osobowych, pod warunkiem że takie ograniczenie stanowi konieczny i proporcjonalny środek w społeczeństwie demokratycznym oraz że jest stosowane z poszanowaniem istoty podstawowych praw i wolności.

Aby wykrywać, zgłaszać i usuwać materiały przedstawiające niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych, niektórzy dostawcy usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów obecnie dobrowolnie skanują komunikację taką jak wiadomości (treści lub metadane, w niektórych przypadkach dane historyczne).

Rozporządzenie, którego dotyczy wniosek, ma na celu ograniczenie prawa do ochrony poufności, aby umożliwić kontynuację tych dobrowolnych działań po dniu 21 grudnia 2020 r., czyli po dacie wejścia w życie Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej, wskutek czego dostawcy tych usług zostaną objęci zakresem stosowania dyrektywy 2002/58/WE (dyrektywy o e-prywatności), a tym samym zostaną zobowiązani do zwracania się do użytkowników o zgodę przed skanowaniem ich komunikacji.

Prace sprawozdawcy i Parlamentu Europejskiego nad tym wnioskiem dotyczącym rozporządzenia były bardzo utrudnione ze względu na presję czasu wynikającą z faktu, że wniosek ten został przedstawiony przez Komisję dopiero w dniu 10 września 2020 r. (chociaż Europejski kodeks łączności elektronicznej został przyjęty już w grudniu 2018 r.). Ponadto Komisja nie wywiązała się ze spoczywającego na niej zgodnie z porozumieniem w sprawie lepszego stanowienia prawa obowiązku dołączenia oceny skutków do przedmiotowego wniosku i nie chce zająć stanowiska w kwestii tego, czy obecne dobrowolne praktyki w zakresie wykrywania i zgłaszania materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych są w rzeczywistości zgodne z prawem UE. W związku z tym w momencie przygotowywania niniejszego projektu sprawozdania brakuje istotnych informacji dotyczących poziomu ingerencji w prawa podstawowe do ochrony poufności komunikacji oraz ochrony danych osobowych.

Główne elementy niniejszego projektu sprawozdania obejmują:

a) Uwagi ogólne

- Pełne szyfrowanie transmisji jest ważnym narzędziem gwarantującym bezpieczną i poufną komunikację użytkowników, w tym dzieci i ofiar. Żadnego z przepisów przedmiotowego rozporządzenia nie należy interpretować jako zakazu lub ograniczenia pełnego szyfrowania transmisji.

 

- Rozporządzenie, którego dotyczy wniosek, nie stanowi samo w sobie podstawy prawnej dla skanowania komunikacji przez dostawców usług. Zamiast tego przewiduje ono ograniczenie niektórych praw i obowiązków określonych w dyrektywie 2002/58/WE oraz ustanawia dodatkowe zabezpieczenia, których dostawcy usług muszą przestrzegać, jeżeli chcą powoływać się na przepisy przedmiotowego rozporządzenia.

b) Doprecyzowanie zakresu środka

- Przedmiotowe rozporządzenie powinno mieć zastosowanie wyłącznie do nagrań wideo lub obrazów udostępnianych za pośrednictwem usług komunikatorów internetowych lub poczty elektronicznej. Nie powinno mieć zastosowania do skanowania tekstu lub komunikacji audio, które to kwestie nadal w pełni podlegają przepisom dyrektywy o e-prywatności.

- Ze względu na swój tymczasowy charakter zakres przedmiotowy rozporządzenia powinien być ograniczony do ustalonej definicji „pornografii dziecięcej” określonej w dyrektywie 2011/93/UE oraz „przedstawienia pornograficznego” określonego w tej samej dyrektywie.

- Dana technologia nie musi być stosowana przed wejściem w życie przedmiotowego rozporządzenia, o ile spełnia wszystkie warunki w nim określone, aby przepisy te zachowały aktualność.

c) Dodatkowe zabezpieczenia

- Dostawcy usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów, którzy chcą powoływać się na niniejsze rozporządzenie, muszą spełnić określone warunki. Obejmują one:

- obowiązkową uprzednią ocenę skutków dla ochrony danych oraz obowiązkową procedurę konsultacji przed zastosowaniem technologii zgodnie z wymogami określonymi w art. 35 i 36 RODO;

- wykorzystanie jako podstawy prawnej art. 6 ust. 1 lit. d) lub e) rozporządzenia (UE) 2016/679;

- zapewnienie nadzoru i interwencji człowieka w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych oraz zagwarantowanie, że pozytywne wyniki nie będą wysyłane do organów ścigania lub organizacji działających w interesie publicznym bez uprzedniej weryfikacji przez człowieka;

- wdrożenie odpowiednich procedur i mechanizmów dochodzenia roszczeń;

- brak ingerencji w komunikację chronioną tajemnicą zawodową;

- zapewnienie odpowiedniej podstawy prawnej dla przekazywania danych do państw trzecich zgodnie z rozdziałem V RODO;

- skuteczne środki prawne zapewnione przez państwa członkowskie na szczeblu krajowym.

Wszystkie te warunki muszą być spełnione w celu zapewnienia proporcjonalności ograniczenia praw podstawowych, które wynika z tej działalności.

d) Publiczny rejestr organizacji działających w interesie publicznym przeciwko niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych

Komisja powinna ustanowić publiczny rejestr organizacji działających w interesie publicznym przeciwko niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych, w którym to rejestrze dostawcy usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów będą mogli udostępniać dane osobowe.

e) Zwiększona przejrzystość

Dostawcy usług powinni opublikować pierwsze sprawozdanie sześć miesięcy po wejściu w życie przedmiotowego rozporządzenia, a następnie powinni publikować sprawozdania co roku.

f) Ograniczenie czasowe rozporządzenia, którego dotyczy wniosek

Okres stosowania przedmiotowego rozporządzenia powinien zostać ograniczony do dnia 31 grudnia 2022 r. Jeżeli przyszłe przepisy długoterminowe zostaną przyjęte i wejdą w życie przed tą datą, powinny one uchylić przedmiotowe rozporządzenie.

 

Stanowisko mniejszości – grupa Verts/ALE

(zgodnie z art. 55 ust. 4 Regulaminu)

Wniosek nie chroni dzieci, lecz naraża dzieci i dorosłych na poważne zagrożenia (takie jak algorytmy sztucznej inteligencji fałszywie oznaczające legalne intymne obrazy oraz rozmowy dzieci i dorosłych dotyczące ich zdrowia i życia seksualnego) oraz narusza podstawowe prawa milionów dzieci i dorosłych.

Analizowanie w sposób uogólniony i niezróżnicowany przez prywatne przedsiębiorstwa treści wszelkiej prywatnej korespondencji niepodejrzewanych obywateli, tak jakby poczta otwierała wszystkie listy w poszukiwaniu nielegalnej zawartości, jest nie tylko nie do przyjęcia w odniesieniu do prawa do prywatności (w tym dzieci i samych ofiar), lecz stanowi także konkretne zagrożenie dla praw człowieka przysługujących mniejszościom, osobom LGBTQI, dysydentom politycznym, dziennikarzom itp.

Według Trybunału Sprawiedliwości stała zautomatyzowana analiza komunikatów jest proporcjonalna wyłącznie w przypadku, gdy ogranicza się do osób podejrzanych (sprawa C-511/18), z czym nie jest zgodny przedmiotowy wniosek.

Pomimo proponowanego rozporządzenia praktyki te nadal będą naruszać przepisy RODO (brak podstawy prawnej dla podmiotów prywatnych do wykrywania przestępstw, brak proporcjonalności).

Jak wynika z rosnącej liczby sprawozdań przedstawionych przez przedsiębiorstwa stosujące tę metodę ogólnego monitorowania, taka masowa inwigilacja nie obejmuje obiegu nielegalnych materiałów, lecz jedynie spycha je do podziemia, co jeszcze bardziej utrudnia ściganie sprawców.

Stanowisko mniejszości – Cornelia Ernst (GUE/NGL)

(zgodnie z art. 55 ust. 4 Regulaminu)

Skanowanie łączności elektronicznej, na które zezwala niniejsze rozporządzenie, a w szczególności skanowanie wiadomości tekstowych, stanowi poważne naruszenie praw zapisanych w art. 7 i 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Jest ono równoznaczne z ogólną inwigilacją, dla której nigdy nie ma uzasadnienia, nawet wtedy gdy służy ona zwalczaniu najpotworniejszych zbrodni.


 

 

OPINIA KOMISJI PRAW KOBIET I RÓWNOUPRAWNIENIA (2.12.2020)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie tymczasowego odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykorzystywania technologii przez dostawców usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów do przetwarzania danych osobowych i innych danych do celów zwalczania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie

(COM(2020)0568 – C9‑0288/2020 – 2020/0259(COD))

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Christine Anderson

 

 

 

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych w internecie jest tak poważne i ma tak przerażające konsekwencje we wszystkich aspektach życia ofiary, że w żadnym wypadku nie można go lekceważyć. Jednocześnie gwałtowny wzrost korzystania z internetu oraz rosnąca liczba narzędzi i aplikacji sprawiły, że stał się on schronieniem dla konsumentów poszukujących treści pornograficznych, z których, według danych, najmłodsi mają od 12 do 17 lat. Uzależnienie od materiałów pornograficznych ma poważne skutki dla umysłów ludzkich, ponieważ pornografia przedstawia bardzo zniekształcony obraz ciała ludzkiego, relacji między kobietami i mężczyznami oraz ich interakcji. Do tego należy również dodać coraz większy problem cyberprzemocy seksualnej wobec podatnych na zagrożenia kobiet i dziewcząt, tak jak w przypadku dobrze znanej sprawy Mily. Na początku 2020 r. ta dziewczyna LGBT, uczennica szkoły średniej we Francji, musiała zostać objęta ochroną i usunięta ze szkoły ze względu na kierowane pod jej adresem w internecie groźby gwałtu i śmierci za krytykę islamu. Ponadto przypadki fałszywych zarzutów o niegodziwe traktowanie w celach seksualnych, które pojawiają się od lat, uzasadniają podjęcie przez właściwe organy państw członkowskich wszelkich środków w celu pociągnięcia autorów tych celowo wymyślonych spraw do odpowiedzialności prawnej. Ogólnie rzecz biorąc, od momentu podejrzenia popełnienia przestępstwa seksualnego przeciwko dziecku aż do wszczęcia postępowania karnego i nałożenia sankcji na sprawcę należy zastosować wszelkie środki ostrożności i najlepsze praktyki w celu zapewnienia sprawiedliwości. Wydaje się, że błędy proceduralne lub sprawy karne wszczęte w wyniku fałszywych oskarżeń o przestępstwa seksualne wobec dzieci mogą od czasu do czasu zniekształcić proces wymiaru sprawiedliwości, ponieważ nakłada się kary na niewinnych obywateli. Kluczowe jest zatem, aby zasada domniemania niewinności nigdy nie była pomijana, gdy kobieta lub mężczyzna stają się osobami podejrzanymi o niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych w internecie. Rozwiązanie u źródła problemu niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie wymaga między innymi, aby szkoły i rodzice połączyli siły w celu edukowania dzieci do nawiązywania relacji z szacunkiem do samego siebie, swojego ciała i własnego wizerunku oraz z szacunkiem wobec innych. Szanowanie samego siebie i innych wynika z uznania istoty ludzkiej w jej wymiarze emocjonalnym i duchowym, bez uprzedmiotowienia jej ciała. Ubolewamy nad tym, że informacje na temat skazanych sprawców niegodziwego traktowania dzieci są niewystarczające i wzywamy właściwe organy do wzmożenia wysiłków w tym zakresie. Nie wyklucza to jednak znaczenia podejmowania środków dotyczących prawa do prywatności w łączności elektronicznej jedynie w zakresie niezbędnym i prawnie dopuszczalnym, jak stwierdzono we wniosku Komisji. 

POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Niegodziwe traktowanie w celach seksualnych i wykorzystywanie seksualne dzieci stanowią poważne naruszenia praw człowieka, w szczególności praw dzieci do ochrony przed wszelkimi formami przemocy, niegodziwego traktowania i zaniedbania, złego traktowania lub wykorzystywania, w tym niegodziwego traktowania w celach seksualnych, zgodnie z Konwencją ONZ o prawach dziecka z 1989 r. i Kartą. Digitalizacja przyniosła społeczeństwu i gospodarce wiele korzyści, ale także wyzwań, a wśród nich nasilenie zjawiska niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie. Ochrona dzieci w internecie jest jednym z priorytetów Unii. W dniu 24 lipca 2020 r. Komisja przyjęła „Strategię UE na rzecz skuteczniejszej walki z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych”9 („Strategia”), której celem jest zapewnienie skutecznej reakcji na szczeblu Unii na przestępstwa związane z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych.

(4) Niegodziwe traktowanie w celach seksualnych i wykorzystywanie seksualne dzieci stanowią poważne naruszenia praw człowieka, w szczególności praw dzieci do ochrony przed wszelkimi formami przemocy, niegodziwego traktowania i zaniedbania, złego traktowania lub wykorzystywania, w tym niegodziwego traktowania w celach seksualnych, zgodnie z Konwencją ONZ o prawach dziecka z 1989 r. i Kartą. Konwencja stambulska uznaje ponadto, że dziewczęta są często narażone na poważne formy przemocy ze względu na płeć, w tym na cyberprzemoc. Digitalizacja przyniosła społeczeństwu i gospodarce wiele korzyści, ale także wyzwań, w szczególności nasilenie zjawiska niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci w internecie, które nasiliło się w czasie pandemii COVID-19, ponieważ łatwiej jest znaleźć potencjalne ofiary i znacznie zwiększyć wymianę materiałów prezentujących seksualne wykorzystywanie dzieci między sprawcami. W czasie pandemii COVID-19 wzrosła również liczba przypadków uwodzenia, w tym ilość treści wytwarzanych we własnym zakresie. Ponadto przestępcy coraz częściej wykorzystują technologie zwiększające ochronę prywatności w celu ukrywania swoich przerażających czynów, co w coraz większym stopniu utrudnia organom ścigania zapobieganie seksualnemu wykorzystywaniu dzieci w internecie, wykrywanie takich przypadków, prowadzenie dochodzeń w ich sprawie i ściganie ich. Według Europolu mnożenie się narzędzi służących do anonimizacji i zwiększona ilość materiałów prezentujących niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych mogą również prowadzić do większego ryzyka powtarzającej się wiktymizacji8a. Ochrona dzieci w internecie jest jednym z priorytetów Unii, ponieważ są one najbardziej podatne na zagrożenia w naszym społeczeństwie i nie są w stanie bronić się.

_________________

_________________

 

8a Sprawozdanie Europolu pt. „Exploiting isolation: Offenders and victims of online child sexual abuse during the Covid-19 pandemic” [Wykorzystywanie izolacji: sprawcy i ofiary niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie podczas pandemii COVID-19], opublikowane w dniu 19 czerwca 2020 r.

9 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Strategia UE na rzecz skuteczniejszej walki z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych”, 24.7.2020 COM(2020) 607 final.

 

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) Dziewczęta i młode kobiety są szczególnie narażone na ryzyko niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego oraz stanowią zdecydowaną większość przypadków niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie. Według organizacji THORN i kanadyjskiego Centrum Ochrony Dzieci 80 % dzieci pokrzywdzonych w wyniku niegodziwego traktowania w celach seksualnych to dziewczynki. Dane ze sprawozdania INHOPE z 2019 r. pokazują, że 91 % ofiar stanowiły dziewczęta i 7 % chłopcy, a średni wiek ofiar spada, przy czym 92 % ofiar nie przekroczyło 13. roku życia. Zgodnie z międzynarodowym raportem z 2017 r. w sprawie dziecięcej prostytucji, pornografii dziecięcej i handlu dziećmi do celów seksualnych (ECPAT) od 2017 r. sprawcami seksualnymi wobec dzieci są głównie mężczyźni1a, co ma znaczenie przy opracowywaniu kluczowych wskaźników. Ważne jest zatem, aby dziewczęta i chłopcy mieli dostęp do bezpiecznych, dostępnych i dostosowanych do wieku kanałów, poprzez które mogą bez obaw zgłaszać przypadki niegodziwego traktowania, zwłaszcza gdy sprawca znajduje się w kręgu bliskich osób ofiary, ponieważ w takich przypadkach liczba zgłoszeń jest ograniczona.

 

_________________

 

1a ECPAT Journal „End Child Sexual Exploitation international report”, [Raport międzynarodowy dotyczący ukrócenia wykorzystywania seksualnego dzieci], opublikowany w kwietniu 2017 r.; https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2017/04/Journal_No12-ebook.pdf

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4b) W dniu 24 lipca 2020 r. Komisja przyjęła strategię UE na rzecz skuteczniejszej walki z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych1a (zwaną dalej „strategią”), której celem jest skuteczne przeciwdziałanie przestępstwom związanym z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych na szczeblu Unii, z należytym uwzględnieniem różnych form niegodziwego traktowania w celach seksualnych, jakich doświadczają dziewczęta i chłopcy. W ramach strategii Komisja zapowiedziała, że ​zaproponuje przepisy sektorowe zawierające „jasne wiążące obowiązki w zakresie wykrywania i zgłaszania niegodziwego traktowania dzieci i młodych dziewcząt w celach seksualnych w internecie w celu zapewnienia większej jasności i pewności prac zarówno organów ścigania, jak i odpowiednich podmiotów w sektorze prywatnym w zakresie zwalczania niegodziwego traktowania w internecie”. Niezależnie od tej strategii istnieje silna potrzeba stosowania środków zapobiegawczych i bardziej ukierunkowanego podejścia w celu uwzględnienia szczególnych okoliczności i potrzeb różnych szczególnie narażonych grup dzieci, w szczególności dziewcząt.

 

_________________

 

1a Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Strategia UE na rzecz skuteczniejszej walki z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych”, 24.7.2020, COM(2020) 0607 final.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Niektórzy dostawcy usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów, takich jak usługi aplikacji webmail i usługi komunikatorów internetowych, już stosują dobrowolnie specjalne technologie do wykrywania i zgłaszania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie organom ścigania i organizacjom działającym w interesie publicznym przeciwko niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych lub do usuwania materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych. Chodzi o takie organizacje, jak krajowe numery interwencyjne służące zgłaszaniu materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych, a także organizacje, których celem jest ograniczenie wykorzystywania seksualnego dzieci i zapobieganie wiktymizacji dzieci, zlokalizowane zarówno w Unii, jak i w państwach trzecich. Wszystkie te dobrowolne działania odgrywają znaczną rolę w umożliwianiu identyfikacji i ratowania ofiar oraz ograniczaniu dalszego rozpowszechniania materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych, przyczyniając się jednocześnie do identyfikacji przestępców i prowadzenia dochodzeń w ich sprawie oraz zapobiegania przestępstwom związanym z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych.

(5) Usługi łączności interpersonalnej niewykorzystujące numerów powinny odgrywać ważną rolę w wykrywaniu przypadków niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie oraz w usuwaniu materiałów prezentujących niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych z ich platform u źródła, aby zapobiec dalszej wiktymizacji, ponieważ każda nowa wizualizacja takich materiałów jest szkodliwa dla ofiary. Niektórzy dostawcy usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów, takich jak usługi aplikacji webmail i usługi komunikatorów internetowych, już stosują dobrowolnie specjalne technologie do wykrywania i zgłaszania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie organom ścigania i organizacjom działającym w interesie publicznym przeciwko niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych i wykorzystywaniu dzieci lub do wykrywania materiałów prezentujących niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych w ramach świadczonych przez nich usług, usuwania takich materiałów z ich usług i zgłaszania takich materiałów na zasadzie dobrowolności. Aby umożliwić identyfikację pokrzywdzonych dzieci i właściwą identyfikację błędów w wykrywaniu przez dostawców usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów, wszystkie przypadki możliwego niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie powinny być zgłaszane organom ścigania i organizacjom działającym w interesie publicznym przeciwko niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych. Chodzi o takie organizacje, jak krajowe numery interwencyjne służące zgłaszaniu materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych, a także organizacje, których celem jest ograniczenie wykorzystywania seksualnego dzieci i zapobieganie wiktymizacji dzieci, zlokalizowane zarówno w Unii, jak i w państwach trzecich. Wszystkie te dobrowolne działania odgrywają znaczną rolę w umożliwianiu identyfikacji i ratowania ofiar oraz ograniczaniu dalszego rozpowszechniania materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych i wykorzystywanie seksualne dzieci, przyczyniając się jednocześnie do identyfikacji przestępców i prowadzenia dochodzeń w ich sprawie oraz zapobiegania przestępstwom związanym z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych i wykorzystywaniem seksualnym dzieci.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Do dnia 20 grudnia 2020 r. przetwarzanie danych osobowych przez dostawców usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów, za pomocą dobrowolnych środków, na potrzeby wykrywania i zgłaszania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie oraz usuwania materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych regulowane jest rozporządzeniem (UE) 2016/679.

(6) Do dnia 20 grudnia 2020 r. przetwarzanie danych osobowych przez dostawców usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów, za pomocą dobrowolnych środków, na potrzeby wykrywania i zgłaszania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie oraz usuwania materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych i wykorzystywanie seksualne dzieci regulowane jest rozporządzeniem (UE) 2016/679.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Dyrektywa 2002/58/WE nie zawiera żadnych szczegółowych przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych i innych danych w związku ze świadczeniem usług łączności elektronicznej na potrzeby wykrywania i zgłaszania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie oraz usuwania materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych. Zgodnie z art. 15 ust. 1 dyrektywy 2002/58/WE państwa członkowskie mogą jednak przyjąć środki ustawodawcze w celu ograniczenia zakresu praw i obowiązków przewidzianych między innymi w art. 5 i 6 tej dyrektywy, które dotyczą poufności komunikacji i danych o ruchu, na potrzeby zapobiegania przestępstwom związanym z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich i ścigania. Wobec braku takich środków ustawodawczych oraz w oczekiwaniu na przyjęcie nowych długoterminowych ram prawnych służących skutecznemu zwalczaniu niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych na szczeblu Unii, jak zapowiedziano w Strategii, po dniu 21 grudnia 2020 r. dostawcy usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów nie będą mieli podstawy prawnej do dalszego wykrywania i zgłaszania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie oraz usuwania materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych w ramach swoich usług.

(7) Dyrektywa 2002/58/WE nie zawiera żadnych szczegółowych przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych i innych danych w związku ze świadczeniem usług łączności elektronicznej na potrzeby wykrywania i zgłaszania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie oraz usuwania materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych. Zgodnie z art. 15 ust. 1 dyrektywy 2002/58/WE państwa członkowskie mogą jednak przyjąć środki ustawodawcze w celu ograniczenia zakresu praw i obowiązków przewidzianych między innymi w art. 5 i 6 tej dyrektywy, które dotyczą poufności komunikacji i danych o ruchu, na potrzeby zapobiegania przestępstwom związanym z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich i ścigania. Wobec braku takich krajowych środków ustawodawczych oraz w oczekiwaniu na przyjęcie nowych długoterminowych ram prawnych służących skutecznemu zwalczaniu niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych na szczeblu Unii, jak zapowiedziano w Strategii, po dniu 21 grudnia 2020 r. dostawcy usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów nie będą mieli podstawy prawnej do dalszego wykrywania i zgłaszania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie oraz do wykrywania materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych w ramach świadczonych przez nich usług, usuwania takich materiałów z ich usług i zgłaszania takich materiałów.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Niniejsze rozporządzenie przewiduje zatem tymczasowe odstępstwo od art. 5 ust. 1 i art. 6 dyrektywy 2002/58/WE, które chronią poufność komunikacji i danych o ruchu. Ponieważ dyrektywa 2002/58/WE została przyjęta na podstawie art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, należy przyjąć niniejsze rozporządzenie na tej samej podstawie prawnej. Ponadto nie wszystkie państwa członkowskie wprowadziły środki ustawodawcze na szczeblu krajowym w celu ograniczenia zakresu praw i obowiązków przewidzianych w tych przepisach zgodnie z art. 15 ust. 1 dyrektywy 2002/58/WE, a wprowadzenie takich środków wiąże się ze znacznym ryzykiem rozdrobnienia, które może negatywnie wpłynąć na rynek wewnętrzny.

(8) Niniejsze rozporządzenie przewiduje zatem tymczasowe odstępstwo od art. 5 ust. 1 i art. 6 dyrektywy 2002/58/WE, które chronią poufność komunikacji i danych o ruchu. Dobrowolne środki, które dostawcy usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów w Unii wprowadzają wyłącznie do celów wykrywania i zgłaszania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie oraz wykrywania, usuwania i zgłaszania materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych, będą zatem podlegały zabezpieczeniom i warunkom określonym w niniejszym rozporządzeniu. Ponieważ dyrektywa 2002/58/WE została przyjęta na podstawie art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, należy przyjąć niniejsze rozporządzenie na tej samej podstawie prawnej. Ponadto nie wszystkie państwa członkowskie wprowadziły środki ustawodawcze na szczeblu krajowym w celu ograniczenia zakresu praw i obowiązków przewidzianych w tych przepisach zgodnie z art. 15 ust. 1 dyrektywy 2002/58/WE, a wprowadzenie takich środków wiąże się ze znacznym ryzykiem rozdrobnienia, które może negatywnie wpłynąć na rynek wewnętrzny i ochronę praw podstawowych, w szczególności praw dzieci, które padają ofiarą niegodziwego traktowania w celach seksualnych w internecie w całej Unii.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Ponieważ jedynym celem niniejszego rozporządzenia jest umożliwienie kontynuacji niektórych prowadzonych już działań służących zwalczaniu niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie, odstępstwo przewidziane w niniejszym rozporządzeniu powinno ograniczać się do ugruntowanej technologii, która jest regularnie stosowana przez usługi łączności interpersonalnej niewykorzystujące numerów do wykrywania i zgłaszania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie oraz usuwania materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.Odniesienie do technologii obejmuje, w razie potrzeby, wszelką weryfikację przez człowieka bezpośrednio związaną ze stosowaniem tej technologii i z jej nadzorowaniem. Stosowanie danej technologii powinno być zatem powszechne w branży, bez konieczności wymagania, aby wszyscy dostawcy korzystali z tej technologii, i bez wykluczania dalszego rozwoju tej technologii w sposób respektujący prywatność. W tym względzie nieistotne powinno być to, czy dany dostawca, który zamierza korzystać z tego odstępstwa, sam stosuje już taką technologię w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Rodzaje stosowanych technologii powinny powodować jak najmniejszą ingerencję w prywatność zgodnie z aktualnym stanem techniki w tej branżynie powinny obejmować systematycznego filtrowania ani skanowania komunikatów zawierających tekst, a jedynie analizować określone komunikaty w przypadku konkretnych podejrzeń dotyczących wystąpienia niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych.

(11) Ponieważ jedynym celem niniejszego rozporządzenia jest umożliwienie kontynuacji niektórych prowadzonych już działań służących zwalczaniu niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie, odstępstwo przewidziane w niniejszym rozporządzeniu powinno ograniczać się do ugruntowanej technologii, która jest regularnie stosowana przez usługi łączności interpersonalnej niewykorzystujące numerów do wykrywania i zgłaszania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie oraz usuwania materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych. Odniesienie do technologii obejmuje, w razie potrzeby, wszelką weryfikację przez człowieka bezpośrednio związaną ze stosowaniem tej technologii i z jej nadzorowaniem. Stosowanie danej technologii powinno być zatem powszechne w branży, bez konieczności wymagania, aby wszyscy dostawcy korzystali z tej technologii, i bez wykluczania dalszego rozwoju tej technologii w sposób respektujący prywatność. W tym względzie nieistotne powinno być to, czy dany dostawca, który zamierza korzystać z tego odstępstwa, sam stosuje już taką technologię w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Rodzaje stosowanych technologii powinny powodować jak najmniejszą ingerencję w prywatność zgodnie z aktualnym stanem techniki w tej branży. Stosowane technologie nie powinny być w stanie zrozumieć treści komunikatów, lecz powinny być w stanie jedynie wykrywać wzorce ewentualnego niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Aby zapewnić przejrzystość i odpowiedzialność w odniesieniu do działań podjętych na mocy odstępstwa, dostawcy powinni publikować coroczne sprawozdania dotyczące przetwarzania objętego zakresem niniejszego rozporządzenia, w tym dotyczące rodzaju i ilości przetwarzanych danych, liczby zidentyfikowanych przypadków, środków zastosowanych w celu wyboru i udoskonalenia kluczowych wskaźników, liczby i współczynników błędów (wyniki fałszywie dodatnie) dotyczących poszczególnych zastosowanych technologii, środków zastosowanych w celu ograniczenia poziomu błędu i osiągniętego poziomu błędu, polityki zatrzymywania danych oraz zastosowanych zabezpieczeń w zakresie ochrony danych.

(14) Aby zapewnić przejrzystość i odpowiedzialność w odniesieniu do działań podjętych na mocy odstępstwa, dostawcy powinni publikować coroczne sprawozdania dotyczące przetwarzania objętego zakresem niniejszego rozporządzenia, w tym dotyczące rodzaju i ilości przetwarzanych danych, liczby przypadków niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych zidentyfikowanych na podstawie danych segregowanych według kryterium płci, w miarę możliwości środków zastosowanych w celu wyboru i udoskonalenia kluczowych wskaźników, liczby i współczynników błędów (wyniki fałszywie dodatnie) dotyczących poszczególnych zastosowanych technologii, środków zastosowanych w celu ograniczenia poziomu błędu i osiągniętego poziomu błędu, polityki zatrzymywania danych oraz zastosowanych zabezpieczeń w zakresie ochrony danych.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się tymczasowe i ściśle ograniczone odstępstwo od stosowania niektórych obowiązków określonych w dyrektywie 2002/58/WE, co ma służyć wyłącznie umożliwieniu podmiotom świadczącym usługi łączności interpersonalnej niewykorzystujące numerów dalszego stosowania technologii przetwarzania danych osobowych i innych danych w zakresie niezbędnym do wykrywania i zgłaszania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie oraz usuwania materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych w ramach swoich usług.

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się tymczasowe i ściśle ograniczone odstępstwo od stosowania niektórych obowiązków określonych w dyrektywie 2002/58/WE, co ma służyć wyłącznie umożliwieniu podmiotom świadczącym usługi łączności interpersonalnej niewykorzystujące numerów stosowania technologii przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym i proporcjonalnym do wykrywania i zgłaszania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie oraz wykrywania materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych w ramach świadczonych przez nie usług, usuwania takich materiałów z ich usług i zgłaszania takich materiałów.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) materiały stanowiące pornografię dziecięcą w rozumieniu art. 2 lit. c) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE;

skreśla się

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera a a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) „nagabywanie”, które oznacza:

 

(i)  składanie przez osobę dorosłą dziecku, które nie osiągnęło wieku przyzwolenia w odniesieniu do czynności seksualnych, propozycji spotkania w celu popełnienia któregokolwiek z przestępstw przewidzianych w art. 3 ust. 4 i art. 5 ust. 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE1a; lub

 

(ii)  usiłowanie przez osobę dorosłą spotkania się z dzieckiem, które nie osiągnęło wieku przyzwolenia, w celu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lub 3, przez osobę dorosłą poprzez nakłonienie dziecka, które nie osiągnęło wieku przyzwolenia, do wytworzenia pornografii przedstawiającej to dziecko.

 

_________________

 

1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępująca decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW (Dz.U. L 335 z 17.12.2011, s. 1).

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) nagabywanie dzieci w celu podejmowania czynności seksualnych z udziałem dziecka lub wytwarzania pornografii dziecięcej za pomocą któregokolwiek z następujących działań:

skreśla się

(i) wabienia dziecka przez oferowanie mu prezentów lub innych korzyści;

 

(ii) grożenia dziecku negatywnymi konsekwencjami, które mogą mieć znaczący wpływ na dziecko;

 

(iii) pokazywania dziecku materiałów pornograficznych lub udostępnienia ich dziecku;

 

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) „przedstawienie pornograficzne” zdefiniowane w art. 2 lit. e) dyrektywy 2011/93/UE.

c) „przedstawienie pornograficzne” zdefiniowane w art. 2 lit. e) dyrektywy 2011/93/UE, w tym rozpowszechnianie treści pornograficznych umotywowane zemstą.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2 – litera c a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) „zmuszanie do czynności seksualnych” w rozumieniu dyrektywy 2011/93/UE;

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a) „dziecko” oznacza każdą osobę poniżej wieku przyzwolenia;

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b) „materiały przedstawiające niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych” oznaczają:

 

a) materiały stanowiące pornografię dziecięcą w rozumieniu art. 2 lit. c) dyrektywy 2011/93/UE;

 

b) materiały stanowiące prostytucję dziecięcą w rozumieniu art. 2 lit. d) dyrektywy 2011/93/UE.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Szczególne obowiązki określone w art. 5 ust. 1 i art. 6 dyrektywy 2002/58/WE nie mają zastosowania do przetwarzania danych osobowych i innych danych w związku ze świadczeniem usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów, które jest absolutnie niezbędne do zastosowania technologii wyłącznie w celu usuwania materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych oraz wykrywania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie lub zgłaszania tych praktyk organom ścigania oraz organizacjom działającym w interesie publicznym przeciwko niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych, pod warunkiem że:

Szczególne obowiązki określone w art. 5 ust. 1 i art. 6 dyrektywy 2002/58/WE nie mają zastosowania do przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów, które jest absolutnie niezbędne do zastosowania technologii wyłącznie w celu wykrywania i usuwania materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych oraz wykrywania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie lub zgłaszania obu praktyk organom ścigania oraz organizacjom działającym w interesie publicznym przeciwko niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych, pod warunkiem że:

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) przetwarzanie jest proporcjonalne i ograniczone do ugruntowanych technologii, regularnie stosowanych w tym celu przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia przez dostawców usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów, które to technologie są zgodne z aktualnym stanem techniki w branży i powodują jak najmniejszą ingerencję w prywatność;

a) przetwarzanie jest proporcjonalne i ograniczone do ugruntowanych technologii, regularnie stosowanych w tym celu przez dostawców usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów, które to technologie są zgodne z aktualnym stanem techniki w branży i powodują jak najmniejszą ingerencję w prywatność;

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – litera d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) przetwarzanie ogranicza się do tego, co jest absolutnie niezbędne do celów wykrywania i zgłaszania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie i usuwania materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych oraz, o ile niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych nie zostało wykryte i potwierdzone jako takie, jest natychmiast usuwane;

d) przetwarzanie ogranicza się do tego, co jest absolutnie niezbędne do celów wykrywania i zgłaszania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie oraz do wykrywania, zgłaszania i usuwania materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych; jeżeli niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych w internecie nie zostało wykryte i potwierdzone jako takie, odpowiednie dane są przechowywane, przez niezbędny okres, wyłącznie do następujących celów:

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – litera d – tiret 1 (nowe)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

 zgłaszanie ich i odpowiadanie na proporcjonalne wnioski organów ścigania i innych właściwych organów publicznych;

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – litera d – tiret 2 (nowe)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

 zablokowanie konta danego użytkownika;

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – litera d – tiret 3 (nowe)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

 w odniesieniu do danych wiarygodnie zidentyfikowanych jako pornografia dziecięca – stworzenie niepowtarzalnego, nieprzekształcalnego podpisu cyfrowego („skrót”).

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – litera d – tiret 4 (nowe)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

 postępowania lub kontrole administracyjne lub sądowe lub administracyjne lub sądowe postępowania odwoławcze.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – litera e

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) dostawca publikuje coroczne sprawozdania dotyczące swojego odnośnego przetwarzania, w tym dotyczące rodzaju i ilości przetwarzanych danych, liczby zidentyfikowanych przypadków, środków zastosowanych w celu wyboru i udoskonalenia kluczowych wskaźników, liczby i współczynników błędów (wyniki fałszywie dodatnie) dotyczących poszczególnych zastosowanych technologii, środków zastosowanych w celu ograniczenia poziomu błędu i osiągniętego poziomu błędu, polityki zatrzymywania danych oraz zastosowanych zabezpieczeń w zakresie ochrony danych.

e) dostawca publikuje coroczne sprawozdania dotyczące swojego odnośnego przetwarzania, w tym dotyczące rodzaju i ilości przetwarzanych danych, liczby zidentyfikowanych, zgłoszonych i usuniętych przypadków niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych i materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych, przedstawiając w miarę możliwości dane segregowane według kryterium płci, środków zastosowanych w celu wyboru i udoskonalenia kluczowych wskaźników, liczby i współczynników błędów (wyniki fałszywie dodatnie) dotyczących poszczególnych zastosowanych technologii, środków zastosowanych w celu ograniczenia poziomu błędu i osiągniętego poziomu błędu, polityki zatrzymywania danych oraz zastosowanych zabezpieczeń w zakresie ochrony danych.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W odniesieniu do lit. d), w przypadku wykrycia i potwierdzenia niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie odpowiednie dane mogą być zatrzymane wyłącznie do następujących celów i wyłącznie przez okres niezbędny:

skreśla się

– do ich zgłoszenia i odpowiedzi na proporcjonalne wnioski organów ścigania i innych właściwych organów publicznych;

 

– do zablokowania konta danego użytkownika;

 

– w odniesieniu do danych wiarygodnie zidentyfikowanych jako pornografia dziecięca, do stworzenia niepowtarzalnego, nieprzekształcalnego podpisu cyfrowego („skrót”).

 

Uzasadnienie

Przeniesiono do lit. d)

 

 


PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Tymczasowe odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykorzystywania technologii przez dostawców usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów do przetwarzania danych osobowych i innych danych do celów zwalczania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie

Odsyłacze

COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

17.9.2020

 

 

 

Opinia wydana przez

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

FEMM

17.9.2020

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

 Data powołania

Christine Anderson

5.10.2020

Rozpatrzenie w komisji

9.11.2020

 

 

 

Data przyjęcia

1.12.2020

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

27

4

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Christine Anderson, Simona Baldassarre, Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Margarita de la Pisa Carrión, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Alice Kuhnke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andżelika Anna Możdżanowska, Pina Picierno, Sirpa Pietikäinen, Samira Rafaela, Evelyn Regner, Diana Riba i Giner, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylwia Spurek, Jessica Stegrud, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Hilde Vautmans, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Chrysoula Zacharopoulou

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Lena Düpont, Elena Kountoura, Radka Maxová, Silvia Modig, Vera Tax

 


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

27

+

ECR

Andżelika Anna Możdżanowska, Jessica Stegrud

GUE/NGL

Elena Kountoura

ID

Simona Baldassarre, Annika Bruna, Isabella Tovaglieri

Renew

Radka Maxová, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou

PPE

Lena Düpont, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Elissavet Vozemberg‑Vrionidi,

S&D

Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Evelyn Regner, Vera Tax

 

4

-

Verts/ALE

Alice Kuhnke, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek, Ernest Urtasun

 

3

0

ECR

Margarita de la Pisa Carrión

GUE/NGL

Silvia Modig

ID

Christine Anderson

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 


ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCA OTRZYMAŁ INFORMACJE

- Access Now

- Australian eSafety Commissioner

- Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK)

- Canadian Centre for Child Protection

- cdt - Center for Democracy & Technology 

- eco - Association of the Internet Industry

- EIOD

- EDRI 

- Facebook

- Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej

- Improving the digital environment for children [Poprawa środowiska cyfrowego dla dzieci] (połączenie kilku organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną dzieci w całej UE i poza nią, w tym Missing Children Europe, Child Focus)

- INHOPE – Międzynarodowe Stowarzyszenie Internetowych Gorących Linii

- International Justice Mission Deutschland e.V./ We Protect

- Internet Watch Foundation

- Internet Society

- Match Group

- Microsoft

- Thorn (Ashton Kutcher)

- UNICEF

- specjalny sprawozdawca ONZ ds. prawa do prywatności

- World Childhood Foundation Deutschland

 


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Tymczasowe odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykorzystywania technologii przez dostawców usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów do przetwarzania danych osobowych i innych danych do celów zwalczania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie

Odsyłacze

COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD)

Data przedstawienia w PE

10.9.2020

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

17.9.2020

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

17.9.2020

IMCO

17.9.2020

CULT

17.9.2020

FEMM

17.9.2020

Opinia niewydana

 Data decyzji

ITRE

15.10.2020

IMCO

27.10.2020

CULT

1.10.2020

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Birgit Sippel

21.9.2020

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

24.9.2020

16.11.2020

7.12.2020

 

Data przyjęcia

7.12.2020

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

53

9

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Javier Zarzalejos

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Delara Burkhardt, Andor Deli, Leopoldo López Gil, Kostas Papadakis, Anne-Sophie Pelletier, Rob Rooken, Domènec Ruiz Devesa, Hilde Vautmans, Petar Vitanov

Data złożenia

11.12.2020

 


 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

53

+

PPE

Magdalena ADAMOWICZ, Vladimír BILČÍK, Vasile BLAGA, Ioan-Rareş BOGDAN, Andor DELI, Lena DÜPONT, Andrzej HALICKI, Lívia JÁRÓKA, Jeroen LENAERS, Leopoldo LÓPEZ GIL, Nuno MELO, Roberta METSOLA, Nadine MORANO, Emil RADEV, Paulo RANGEL, Ralf SEEKATZ, Tomas TOBÉ, Javier ZARZALEJOS

S&D

Katarina BARLEY, Pietro BARTOLO, Delara BURKHARDT, Maria GRAPINI, Sylvie GUILLAUME, Evin INCIR, Marina KALJURAND, Łukasz KOHUT, Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, Javier MORENO SÁNCHEZ, Domènec RUIZ DEVESA, Birgit SIPPEL, Petar VITANOV, Bettina VOLLATH

RENEW

Malik AZMANI, Anna Júlia DONÁTH, Sophia in 't VELD, Fabienne KELLER, Moritz KÖRNER, Maite PAGAZAURTUNDÚA, Michal ŠIMEČKA, Ramona STRUGARIU, Hilde VAUTMANS

ID

Nicolas BAY, Nicolaus FEST, Jean-Paul GARRAUD, Peter KOFOD, Annalisa TARDINO, Tom VANDENDRIESSCHE

Verts/ALE

Alice KUHNKE

ECR

Jorge BUXADÉ VILLALBA, Patryk JAKI, Assita KANKO, Nicola PROCACCINI

NI

Martin SONNEBORN

 

9

-

Verts/ALE

Patrick BREYER, Saskia BRICMONT, Damien CARÊME, Tineke STRIK

GUE/NGL

Konstantinos ARVANITIS, Pernando BARRENA ARZA, Cornelia ERNST, Anne-Sophie PELLETIER

NI

Kostas PAPADAKIS

 

2

0

ECR

Rob ROOKEN

NI

Milan UHRÍK

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

Ostatnia aktualizacja: 6 stycznia 2021
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności