RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind o derogare temporară de la anumite dispoziții ale Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor de către furnizorii de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și a altor date în scopul combaterii abuzului sexual online asupra copiilor

11.12.2020 - (COM(2020)0568 – C9‑0288/2020 – 2020/0259(COD)) - ***I

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportoare pentru aviz: Birgit Sippel


Procedură : 2020/0259(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A9-0258/2020
Texte depuse :
A9-0258/2020
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind o derogare temporară de la anumite dispoziții ale Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor de către furnizorii de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și a altor date în scopul combaterii abuzului sexual online asupra copiilor

(COM(2020)0568 – C9‑0288/2020 – 2020/0259(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2020)0568),

 având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 16 alineatul (2) și articolul 114 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie Parlamentului (C9‑0288/2020),

 având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 29 octombrie 2020[1],

 având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere avizul Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen,

 având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A9-0258/2020),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. invită Comisia să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

 

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

privind o derogare temporară de la anumite dispoziții ale Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor de către furnizorii de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și a altor date în scopul combaterii abuzului sexual online asupra copiilor

privind o restricționare temporară a anumitor drepturi și obligații prevăzute în Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor de către furnizorii de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul combaterii abuzului sexual online asupra copiilor

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Directiva 2002/58/CE se aplică prelucrării datelor cu caracter personal în legătură cu furnizarea de servicii de comunicații electronice accesibile publicului. Definiția serviciului de comunicații electronice se găsește în prezent la articolul 2 litera (c) din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului4. Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului5 abrogă Directiva 2002/21/CE cu efect de la 21 decembrie 2020. Începând de la data respectivă, definiția serviciilor de comunicații electronice de la articolul 2 alineatul (4) din Directiva (UE) 2018/1972 va fi înlocuită cu o nouă definiție care include servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (7) din directiva respectivă. Aceste servicii, care includ, de exemplu, telefonie VOIP, mesagerie și servicii de e-mail bazate pe web, vor intra, prin urmare, în domeniul de aplicare al Directivei 2002/58/CE, începând cu 21 decembrie 2020.

(2) Directiva 2002/58/CE se aplică prelucrării datelor cu caracter personal în legătură cu furnizarea de servicii de comunicații electronice accesibile publicului. Până la 21 decembrie 2020, s-a aplicat definiția serviciului de comunicații electronice formulată la articolul 2 litera (c) din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului4. La data respectivă, Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului5 a abrogat Directiva 2002/21/CE. Definiția serviciilor de comunicații electronice de la articolul 2 alineatul (4) din Directiva (UE) 2018/1972 include servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (7) din directiva respectivă. Aceste servicii, care includ, de exemplu, telefonie VOIP, mesagerie și servicii de e-mail bazate pe web, se găsesc, prin urmare, în domeniul de aplicare al Directivei 2002/58/CE, începând cu 21 decembrie 2020.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, Uniunea recunoaște drepturile, libertățile și principiile prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Articolul 7 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („Carta”) protejează dreptul fundamental al fiecărei persoane la respectarea vieții sale private și de familie, a domiciliului și a secretului comunicațiilor, inclusiv confidențialitatea comunicațiilor. Articolul 8 din Cartă conține dreptul la protecția datelor cu caracter personal. Articolul 24 alineatul (2) din Cartă prevede că, în toate acțiunile referitoare la copii, indiferent dacă sunt realizate de autoritățile publice sau de instituții private, interesul superior al copilului trebuie să fie considerat primordial.

(3) În conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, Uniunea recunoaște drepturile, libertățile și principiile prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Articolul 7 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („Carta”) protejează dreptul fundamental al fiecărei persoane la respectarea vieții sale private și de familie, a domiciliului și a secretului comunicațiilor, inclusiv confidențialitatea comunicațiilor. Articolul 8 din Cartă conține dreptul la protecția datelor cu caracter personal. Articolul 3 alineatul (1) din Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile copilului din 1989 („CDC”) și articolul 24 alineatul (2) din Cartă prevăd că, în toate acțiunile referitoare la copii, indiferent dacă sunt realizate de autoritățile publice sau de instituții private, interesul superior al copilului trebuie să fie considerat primordial. În plus, articolul 3 alineatul (3) din CDC și articolul 24 alineatul (1) din Cartă evocă dreptul copilului la protecția și îngrijirea necesare în vederea asigurării stării sale de bine.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Abuzul sexual asupra copiilor și exploatarea sexuală a copiilor reprezintă violări grave ale drepturilor omului, în special ale drepturilor copiilor la protecția față de orice forme de violență, abuz și neglijență, rele tratamente sau exploatare, inclusiv abuz sexual, astfel cum se stipulează în Convenția Organizației Națiunilor Unite din 1989 cu privire la drepturile copilului și în Cartă. Digitalizarea a adus numeroase beneficii pentru societate și economie, dar și provocări, inclusiv creșterea abuzului sexual online asupra copiilor. Protecția online a copiilor este una dintre prioritățile Uniunii. La 24 iulie 2020, Comisia a adoptat o strategie UE pentru combaterea mai eficace a abuzului sexual asupra copiilor6 („strategia”), cu scopul de a oferi un răspuns eficace, la nivelul UE, în ceea ce privește infracțiunea de abuz sexual asupra copiilor.

(4) Protecția copiilor este una dintre prioritățile Uniunii. Abuzul sexual asupra copiilor și exploatarea sexuală a copiilor reprezintă violări grave ale drepturilor omului și ale drepturilor fundamentale, în special ale drepturilor copiilor la protecția față de orice forme de violență, abuz și neglijență, rele tratamente sau exploatare, inclusiv abuz sexual, astfel cum se stipulează în Convenția Organizației Națiunilor Unite din 1989 cu privire la drepturile copilului și în Cartă. Digitalizarea a adus numeroase beneficii pentru societate și economie, dar și provocări, inclusiv creșterea abuzului sexual online asupra copiilor din cauza accesului mai larg la potențialele victime și a creșterii bruște a schimbului de materiale online care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor. Materialele online care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor au la bază abuzuri reale în lumea offline, în care cele mai multe abuzuri sunt comise de persoane care aparțin familiei sau sunt foarte apropiate de familie.

_________________

_________________

6 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, Strategia UE pentru combaterea mai eficace a abuzului sexual asupra copiilor, 24.7.2020 COM(2020)0607.

 

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 4 a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Adolescenții au dreptul să își descopere identitatea sexuală într-un mediu sigur și privat. Creșterea numărului raportat de materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor se datorează parțial și practicii emergente a adolescenților care, în dezvoltarea identității și experiențelor lor sexuale, își fac fotografii și videoclipuri explicite și le trimit prietenilor de vârsta lor sau distribuie astfel de materiale fără o motivație sexuală. În plus, vârsta consimțământului sexual diferă între statele membre. Dacă utilizatorii au atins vârsta consimțământului sexual în temeiul dreptului național, nu ar trebui transmisă autorităților de aplicare a legii nicio sesizare cu privire la ademenirea copiilor.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Anumiți furnizori de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, cum ar fi serviciile de webmail și de mesagerie, utilizează deja tehnologii specifice pentru a detecta și a raporta abuzul sexual online asupra copiilor către autoritățile de aplicare a legii și către organizațiile care acționează în interes public împotriva abuzului sexual asupra copiilor, sau pentru a elimina materialele care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor, în mod voluntar. Aceste organizații fac trimitere la linii telefonice de urgență naționale pentru raportarea materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor, precum și la organizații al căror scop este de a reduce exploatarea sexuală a copiilor și de a preveni victimizarea copiilor, situate atât în UE, cât și în țări terțe. Colectiv, aceste activități voluntare joacă un rol important, făcând posibile identificarea și salvarea victimelor și reducerea diseminării în continuare a materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor, contribuind în același timp la identificarea și investigarea infractorilor și la prevenirea infracțiunilor de abuz sexual asupra copiilor.

(5) Anumiți furnizori de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, cum ar fi serviciile de webmail și de mesagerie, utilizează deja în serviciile lor tehnologii specifice pentru a detecta abuzul sexual online asupra copiilor și pentru a-l raporta către autoritățile de aplicare a legii și către organizațiile care acționează în interes public împotriva abuzului sexual asupra copiilor, sau pentru a elimina materialele care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor, în mod voluntar, scanând fie conținutul, cum ar fi fotografii și text, fie datele de trafic ale comunicațiilor utilizând, în unele cazuri, datele istorice. Tehnologia utilizată pentru aceste activități ar putea fi tehnologia de „hashing” pentru imagini și videoclipuri, precum și algoritmi de clasificare și inteligența artificială pentru analiza textului sau a datelor de trafic. Furnizorii fac trimitere la linii telefonice de urgență naționale pentru raportarea materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor, precum și la organizații al căror scop este de a identifica copiii și a reduce exploatarea sexuală a copiilor și de a preveni victimizarea copiilor, situate atât în UE, cât și în țări terțe, în special Centrul Național pentru Copii Dispăruți și Exploatați (NCMEC) din Statele Unite. Astfel de organizații nu intră de obicei în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 2016/679. Colectiv, astfel de activități voluntare joacă un rol crucial, făcând posibile identificarea și salvarea victimelor ale căror drepturi fundamentale la demnitate umană și integritate fizică și mentală sunt grav încălcate și reducerea diseminării în continuare a materialelor online care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor, contribuind în același timp la identificarea și investigarea infractorilor și la prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de abuz sexual asupra copiilor.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 5 a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) În pofida obiectivului lor legitim, aceste măsuri reprezintă o ingerință în drepturile fundamentale la respectarea vieții private și de familie și protecția datelor cu caracter personal ale persoanelor în cauză, și anume ale tuturor utilizatorilor, ale presupușilor agresori și ale victimelor. Nicio limitare a dreptului fundamental la respectarea vieții private și de familie, inclusiv confidențialitatea comunicațiilor, nu poate fi justificată pentru simplul motiv că anumite tehnologii erau utilizate anterior, atunci când serviciile în cauză nu constituiau, din punct de vedere juridic, servicii de comunicații electronice. O astfel de ingerință este posibilă numai în anumite condiții. Ea trebuie să fie prevăzută de lege, să respecte esența drepturilor la viață privată și de familie și la protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu principiul proporționalității, consacrat la articolul 52 alineatul (1) din Cartă, să fie necesară și să răspundă efectiv obiectivelor de interes general recunoscute de Uniune sau necesității protejării drepturilor și libertăților celorlalți. În cazul în care astfel de măsuri implică în mod permanent o monitorizare și o analiză generală și nediscriminatorie a comunicațiilor tuturor utilizatorilor, ele încalcă dreptul la confidențialitatea comunicațiilor, după cum a hotărât Curtea de Justiție în cauzele conexate C-511/18, C-512/18 și C-520/18 – La Quadrature și alții1a, precum și în cauzele conexate C-293/12 – Digital Rights Ireland și C-594/12 – Seitlinger1b.

 

_________________

 

1a  ECLI:EU:C:2020:791.

 

1b ECLI:EU:C:2014:238

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Până la data de 20 decembrie 2020, Regulamentul (UE) 2016/679 reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal de către furnizorii de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere prin intermediul unor măsuri voluntare în scopul detectării și raportării abuzului sexual online asupra copiilor și în scopul eliminării materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor.

(6) Prelucrarea datelor cu caracter personal de către furnizorii de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere prin intermediul unor măsuri voluntare în scopul detectării și raportării abuzului sexual online asupra copiilor și în scopul eliminării materialelor online care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor este reglementată de Regulamentul (UE) 2016/679. Directiva (UE) 2018/1972 nu are un efect direct asupra furnizorilor de servicii de comunicații interpersonale independente care nu se bazează pe numere.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Directiva 2002/58/CE nu conține dispoziții specifice privind prelucrarea datelor cu caracter personal și a altor date în legătură cu furnizarea de servicii de comunicații electronice în scopul detectării și raportării abuzului sexual online asupra copiilor și în scopul eliminării materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor. Cu toate acestea, în temeiul articolului 15 alineatul (1) din Directiva 2002/58/CE, statele membre pot adopta măsuri legislative pentru a restricționa domeniul de aplicare al drepturilor și obligațiilor prevăzute, printre altele, la articolele 5 și 6 din directiva respectivă, care privesc confidențialitatea comunicațiilor și datelor de trafic, în scopul prevenirii, investigării, detectării și urmăririi penale a infracțiunilor de abuz sexual asupra copiilor. În absența unor astfel de măsuri legislative și în așteptarea adoptării noului cadru juridic pe termen lung pentru a combate în mod eficace abuzul sexual asupra copiilor la nivelul Uniunii, astfel cum a fost anunțat în strategie, după data de 21 decembrie 2020, furnizorii de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere nu ar avea o bază legală pentru continuarea detectării și raportării abuzului sexual online asupra copiilor și a eliminării materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor din serviciile lor.

(7) Directiva 2002/58/CE nu conține dispoziții specifice privind prelucrarea datelor cu caracter personal și a altor date în legătură cu furnizarea de servicii de comunicații electronice în scopul detectării și raportării abuzului sexual online asupra copiilor și în scopul eliminării materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor. Cu toate acestea, în temeiul articolului 15 alineatul (1) din Directiva 2002/58/CE, statele membre pot adopta măsuri legislative pentru a restricționa domeniul de aplicare al drepturilor și obligațiilor prevăzute, printre altele, la articolele 5 și 6 din directiva respectivă, care privesc confidențialitatea comunicațiilor și datelor de trafic, în scopul prevenirii, investigării, detectării și urmăririi penale a infracțiunilor de abuz sexual asupra copiilor. În absența unor astfel de măsuri legislative naționale și în așteptarea adoptării noului cadru juridic pe termen lung pentru a combate în mod eficace abuzul sexual asupra copiilor la nivelul Uniunii, după data de 21 decembrie 2020, aceste măsuri voluntare ale furnizorilor de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere nu se mai pot baza pe articolul 6 din Regulamentul (UE) 2016/679 pentru continuarea detectării și raportării abuzului sexual online asupra copiilor și a eliminării materialelor online care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor din serviciile lor. Prezentul regulament nu prevede dispoziții pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul serviciilor de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, cu scopul unic de a detecta și raporta abuzurile sexuale asupra copiilor în mediul online și de a elimina materialele online care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor din serviciile lor, dar prevede o restricție privind anumite drepturi și obligații prevăzute în Directiva 2002/58/CE. El prevede, de asemenea, garanții suplimentare care trebuie respectate de furnizorii de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere dacă doresc să se bazeze pe prezentul regulament.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 7 a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Prelucrarea imaginilor și a videoclipurilor în sensul prezentului regulament ar trebui să fie considerată întotdeauna o prelucrare a unor categorii speciale de date cu caracter personal, conform articolului 9 din Regulamentul (UE) 2016/679, deoarece imaginile și videoclipurile sunt date biometrice care sunt prelucrate printr-un mijloc tehnic specific care permite identificarea sau autentificarea unică a unei persoane fizice.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Prin urmare, prezentul regulament prevede o derogare temporară de la articolul 5 alineatul (1) și articolul 6 din Directiva 2002/58/CE, care protejează confidențialitatea comunicațiilor și a datelor de trafic. Având în vedere că Directiva 2002/58/CE a fost adoptată în baza dispozițiilor articolului 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, este oportun ca prezentul regulament să fie adoptat pe același temei juridic. În plus, nu toate statele membre au adoptat măsuri legislative la nivel național pentru restricționarea domeniului de aplicare al drepturilor și obligațiilor prevăzute în aceste dispoziții, în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) din Directiva 2002/58/CE, iar adoptarea unor astfel de măsuri implică un risc semnificativ de fragmentare care ar putea afecta piața internă.

(8) Prin urmare, prezentul regulament prevede o limitare temporară a domeniului de aplicare al articolului 5 alineatul (1) și al articolului 6 alineatul (1) din Directiva 2002/58/CE, care protejează confidențialitatea comunicațiilor și a datelor de trafic.Prin urmare, măsurile voluntare aplicate de furnizorii care oferă servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere în Uniune, cu unicul scop de a detecta și a raporta abuzurile sexuale online asupra copiilor și de a detecta, a elimina și a raporta materialele online conținând abuzuri sexuale asupra copiilor, fac obiectul garanțiilor și condițiilor stabilite în prezentul regulament, precum și în Regulamentul (UE) 2016/679. Având în vedere că Directiva 2002/58/CE a fost adoptată în baza dispozițiilor articolului 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, este oportun ca prezentul regulament să fie adoptat pe același temei juridic. În cazul în care statele membre adoptă măsuri legislative la nivel național pentru restricționarea domeniului de aplicare al drepturilor și obligațiilor prevăzute în aceste dispoziții, în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) din Directiva 2002/58/CE, ele ar trebui să respecte Regulamentul (UE) 2016/679 și în special articolul 23.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Întrucât comunicațiile electronice care implică persoane fizice se califică în mod normal drept date cu caracter personal, prezentul regulament ar trebui să se întemeieze și pe articolul 16 din tratat, care prevede un temei juridic specific pentru adoptarea de norme referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile Uniunii și statele membre atunci când desfășoară activități care intră în domeniul de aplicare al dreptului Uniunii, precum și norme privind libera circulație a acestor date.

(9) Întrucât datele referitoare la comunicațiile date justificate corespunzător electronice care implică persoane fizice se califică întotdeauna drept date cu caracter personal, prezentul regulament ar trebui să se întemeieze și pe articolul 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care prevede un temei juridic specific pentru adoptarea de norme referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile Uniunii și statele membre atunci când desfășoară activități care intră în domeniul de aplicare al dreptului Uniunii, precum și norme privind libera circulație a acestor date.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) În măsura în care prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu furnizarea de servicii de comunicații electronice de către serviciile de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, cu unicul scop de detectare și raportare a abuzului sexual online asupra copiilor și de eliminare a materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor, intră în domeniul de aplicare al derogării prevăzute prin prezentul regulament, Regulamentul (UE) 2016/679 se aplică unei astfel de prelucrări, inclusiv obligației de a efectua o evaluare a impactului operațiunilor de prelucrare preconizate, după caz, în temeiul articolului 35 din regulamentul respectiv, înainte de implementarea tehnologiilor în cauză.

(10) În măsura în care prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu furnizarea de servicii de comunicații electronice de către serviciile de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, cu unicul scop de detectare și raportare a abuzului sexual online asupra copiilor și de eliminare a materialelor online care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor, intră în domeniul de aplicare al restricției prevăzute prin prezentul regulament, Regulamentul (UE) 2016/679 se aplică unei astfel de prelucrări, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, dispozițiilor sale referitoare la principiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal (articolul 5), legalității prelucrării (articolul 6), prelucrării categoriilor speciale de date cu caracter personal (articolul 9), restricțiilor (articolul 23), securității prelucrării (articolul 32), transferurilor de date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale (capitolul V), autorităților independente de supraveghere (capitolul VI), cooperării și coerenței (capitolul VII) și măsurilor reparatorii, răspunderii și sancțiunilor (capitolul VIII), precum și obligației de a efectua o evaluare a impactului operațiunilor de prelucrare preconizate, după caz, în temeiul articolului 35 din regulamentul respectiv, înainte de implementarea oricăror tehnologii în cauză, și obligației prevăzute la articolul 36 de a consulta autoritatea de supraveghere în cauză înainte de prelucrare sau, în cazul tehnologiilor care analizează datele privind traficul și conținutul în scopul identificării unor posibile cazuri de ademenire a copiilor, autorizării prealabile din partea autorităților de supraveghere.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 11

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Având în vedere că singurul obiectiv al prezentului regulament este de a permite continuarea anumitor activități existente care vizează combaterea abuzului sexual online asupra copiilor, derogarea prevăzută de prezentul regulament ar trebui să se limiteze la tehnologii consacrate, utilizate în mod regulat de serviciile de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, în scopul detectării și raportării abuzului sexual online asupra copiilor și eliminării materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament. Referința la tehnologie include, dacă este necesar, o verificare umană legată direct de utilizarea tehnologiei și supravegherea acesteia. Prin urmare, utilizarea tehnologiei în cauză ar trebui să fie comună în industrie, fără a fi neapărat necesar ca toți furnizorii să utilizeze tehnologia respectivă și fără a împiedica evoluția ulterioară a tehnologiei în sensul respectării vieții private. În acest sens, ar trebui să fie lipsit de importanță dacă un anumit furnizor care încearcă să se bazeze pe această derogare utilizează deja o astfel de tehnologie la data intrării în vigoare a prezentului regulament. Tipurile de tehnologii implementate ar trebui să fie cât mai puțin intruzive asupra vieții private în conformitate cu stadiul actual al tehnologiei și nu ar trebui să includă filtrarea și scanarea sistematică a comunicărilor care conțin text, ci să analizeze numai comunicări specifice în cazul unor elemente concrete de suspiciune de abuz sexual online asupra copiilor.

(11) Având în vedere că scopul prezentului regulament este de a permite continuarea anumitor activități existente care vizează detectarea, raportarea și eliminarea materialelor online care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor și detectarea și raportarea abuzului sexual online asupra copiilor, activități care respectă Regulamentul (UE) 2016/679, restricția prevăzută de prezentul regulament ar trebui să se limiteze la tehnologii care au făcut obiectul unei consultări prealabile în conformitate cu articolul 36 din Regulamentul (UE) 2016/679 sau, atunci când o impune prezentul regulament, al unei autorizări prealabile din partea unei autorități naționale de supraveghere, tehnologii utilizate în mod regulat de serviciile de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, în scopul detectării și raportării abuzului sexual online asupra copiilor și eliminării materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor. Referința la tehnologie include, dacă este necesar, o verificare umană legată direct de utilizarea tehnologiei și supravegherea funcționării acesteia în vederea evitării unei ingerințe inutile în drepturile fundamentale. Prin urmare, utilizarea tehnologiei în cauză ar trebui să fie comună în industrie, fără a fi neapărat necesar ca toți furnizorii să utilizeze tehnologia respectivă și fără a împiedica evoluția ulterioară a tehnologiei în sensul respectării vieții private. În acest sens, ar trebui să fie irelevant dacă un anumit furnizor care încearcă să se bazeze pe restricția prevăzută în prezentul regulament utilizează deja o astfel de tehnologie la data intrării în vigoare a prezentului regulament. Tipurile de tehnologii utilizate ar trebui să fie cel mai puțin intruzive pentru viața privată, în conformitate cu stadiul actual al tehnologiei. Tipurile de tehnologii implementate ar trebui să fie cât mai puțin intruzive asupra vieții private în conformitate cu stadiul actual al tehnologiei și nu ar trebui să fie utilizate pentru filtrarea și scanarea sistematică a comunicărilor care conțin text, ci să analizeze numai comunicări specifice în cazul unor elemente concrete de suspiciune de abuz sexual online asupra copiilor. În măsura în care sunt utilizate pentru a scana comunicări care conțin text, aceste tehnologii nu ar trebui să poată înțelege esența conținutului, ci să detecteze doar modele care indică un eventual abuz sexual online asupra copiilor.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 13

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Datele cu caracter personal și alte date utilizate în desfășurarea activităților vizate de derogarea prevăzută în prezentul regulament, precum și perioada în care datele sunt păstrate ulterior în cazul unor rezultate pozitive ar trebui să fie reduse la minimum, astfel încât să se asigure că derogarea rămâne limitată la strictul necesar.

(13) Datele cu caracter personal și alte date utilizate în desfășurarea activităților vizate de restricția prevăzută în prezentul regulament, precum și perioada în care datele și orice rezultat al prelucrării acestor date sunt păstrate ulterior în cazul unor rezultate pozitive ar trebui să fie reduse la minimum, astfel încât să se asigure că derogarea rămâne limitată la strictul necesar și că ingerința în confidențialitatea comunicațiilor rămâne cât mai limitată cu putință.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 14

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Pentru a asigura transparența și responsabilitatea cu privire la activitățile întreprinse în temeiul derogării, furnizorii ar trebui să publice rapoarte anuale privind prelucrarea care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament, inclusiv cu privire la tipul și volumele de date prelucrate, numărul de cazuri identificate, măsurile aplicate pentru a selecta și a îmbunătăți indicatorii cheie, numărul și procentul erorilor diferitelor tehnologii utilizate (rezultate fals pozitive), măsurile aplicate pentru a limita rata de eroare și rata de eroare realizată, politica de păstrare și măsurile aplicate pentru protecția datelor cu caracter personal.

(14) Pentru a asigura transparența și responsabilitatea în ceea ce privește activitățile întreprinse în temeiul restricției prevăzute de prezentul regulament, furnizorii de servicii de comunicații interpersonale ar trebui să publice și să transmită rapoarte până la ... [șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament] și, ulterior, anual, privind prelucrarea care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament, inclusiv cu privire la tipul și volumele de date prelucrate, la motivele invocate pentru transferurile de date cu caracter personal în temeiul articolului 6 din Regulamentul (UE) 2016/679, la motivele invocate pentru transferurile de date cu caracter personal în afara Uniunii în temeiul capitolului V din Regulamentul (UE) 2016/679, după caz, numărul de cazuri identificate, numărul de cazuri în care un utilizator a depus o plângere prin mecanismul intern de recurs sau la o autoritate judiciară și rezultatul acestor proceduri, măsurile aplicate pentru a selecta și a îmbunătăți indicatorii cheie, numărul și procentul erorilor diferitelor tehnologii utilizate (rezultate fals pozitive), măsurile aplicate pentru a limita rata de eroare și rata de eroare atinsă, politica de păstrare și măsurile aplicate pentru protecția datelor cu caracter personal în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679. Furnizorii ar trebui, de asemenea, să transmită rapoartele lor autorităților de supraveghere în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 14 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a) Pentru a sprijini autoritățile de supraveghere responsabile, Comisia ar trebui să solicite Comitetului european pentru protecția datelor să emită orientări privind respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 pentru prelucrarea care intră sub incidența restricției prevăzute în prezentul regulament. Orientările respective ar trebui, în special, să acorde asistență autorităților de supraveghere în furnizarea de consultanță în cadrul procedurii de consultare prealabilă prevăzută la articolul 36 din Regulamentul (UE) 2016/679, care ar trebui să se efectueze atunci când se evaluează dacă o tehnologie consacrată sau una nouă care urmează să fie utilizată este de ultimă generație, aduce cel mai puțin atingere confidențialității și funcționează în baza unui temei juridic adecvat în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Considerentul 15

 

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în vederea garantării faptului că acesta va fi aplicabil de la 21 decembrie 2020.

eliminat

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Considerentul 16

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Prezentul regulament restricționează dreptul la protecția confidențialității comunicațiilor și derogă de la decizia luată prin Directiva (UE) 2018/1972 de a supune serviciile de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere acelorași norme ca toate celelalte servicii de comunicații electronice în ceea ce privește confidențialitatea. Prin urmare, perioada de aplicare a prezentului regulament ar trebui să fie limitată până la 31 decembrie 2025, o perioadă de timp necesară în mod rezonabil pentru adoptarea unui nou cadru juridic pe termen lung, cu garanții mai elaborate. În cazul în care legislația pe termen lung este adoptată și intră în vigoare înainte de această dată, legislația respectivă ar trebui să abroge prezentul regulament.

(16) Prezentul regulament restricționează dreptul la protecția confidențialității comunicațiilor exercitat de serviciile de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere cu unicul scop de a detecta și a elimina materialele care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor și de a le raporta către autoritățile de aplicare a legii și către organizațiile care acționează în interesul public împotriva abuzului sexual asupra copiilor, precum și în scopul detectării și raportării abuzurilor sexuale asupra copiilor către autoritățile de aplicare a legii. Prin urmare, perioada de aplicare a prezentului regulament ar trebui să fie limitată până la 31 decembrie 2022. În cazul în care legislația pe termen lung este adoptată și intră în vigoare înainte de această dată, legislația respectivă ar trebui să abroge prezentul regulament.

Amendamentul  

Propunere de regulament

Considerentul 17 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a) Autoritățile de supraveghere responsabile cu monitorizarea aplicării prezentului regulament ar trebui să fie aceleași cu autoritățile independente de supraveghere desemnate în temeiul capitolului VI din Regulamentul (UE) 2016/679.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Considerentul 17 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17b) Criptarea de la un capăt la altul (end-to-end) este un instrument important pentru garantarea unor comunicații sigure și confidențiale ale utilizatorilor, inclusiv ale copiilor. Orice diminuare a criptării ar putea fi utilizată în mod abuziv de terți răuvoitori. Prin urmare, nicio dispoziție din prezentul regulament nu ar trebui interpretată ca o interdicție sau o diminuare a criptării de la un capăt la capăt (end-to-end).

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Considerentul 17 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17c) Dreptul la respectarea vieții private și de familie, inclusiv la confidențialitatea comunicațiilor, este un drept fundamental garantat în temeiul articolului 7 din cartă. Prin urmare, aceasta este, de asemenea, o condiție prealabilă pentru securizarea comunicațiilor dintre victimele abuzului sexual asupra copiilor și un adult de încredere sau organizații active în lupta împotriva abuzului sexual asupra copiilor, precum și în comunicațiile dintre victime și avocații lor.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Considerentul 17 d (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17d) Toate comunicațiile dintre o persoană acuzată sau condamnată și avocatul acesteia ar trebui să fie protejate, pentru a garanta drepturile fundamentale la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil în temeiul articolului 47 din Cartă, precum și dreptul la prezumția de nevinovăție și dreptul la apărare în temeiul articolului 48.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Considerentul 18

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Obiectivul prezentului regulament este de a crea o derogare temporară de la anumite dispoziții ale Directivei 2002/58/CE fără a crea fragmentări pe piața internă. În plus, cel mai probabil, legislația națională nu ar putea fi adoptată la timp în toate statele membre. Deoarece acest obiectiv nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective. El introduce o derogare temporară și strict limitată de la aplicabilitatea articolului 5 alineatul (1) și a articolului 6 din Directiva 2002/58/CE, cu o serie de garanții pentru a se asigura că derogarea nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor stabilite.

(18) Obiectivul prezentului regulament este de a crea o restricționare temporară a unor dispoziții specifice ale Directivei 2002/58/CE fără a crea fragmentări pe piața internă. În plus, cel mai probabil, legislația națională nu ar putea fi adoptată la timp în toate statele membre. Deoarece acest obiectiv nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective. El introduce o restricționare temporară și strict limitată a aplicabilității articolului 5 alineatul (1) și a articolului 6 alineatul (1) din Directiva 2002/58/CE, cu o serie de garanții pentru a se asigura că derogarea nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor stabilite.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Considerentul 19

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului7 și a emis un aviz la […],

(19) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului7 și a emis un aviz la 10 noiembrie 2020,

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 1

Articolul 1

Obiectul

Obiectul

Prezentul regulament stabilește norme temporare și strict limitate pentru derogarea de la aplicabilitatea anumitor obligații prevăzute de Directiva 2002/58/CE, cu unicul scop de a le permite furnizorilor de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere să continue să utilizeze tehnologii pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și a altor date în măsura necesară pentru detectarea și raportarea abuzului sexual online asupra copiilor și pentru eliminarea materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor din serviciile lor.

Prezentul regulament stabilește norme temporare și strict limitate pentru restricționarea anumitor drepturi și obligații prevăzute de Directiva 2002/58/CE, cu unicul scop de a le permite furnizorilor de anumite servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere să continue, respectând pe deplin drepturile și obligațiile prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679, să utilizeze tehnologii specifice, respectiv utilizarea unei semnături digitale unice neconvertibile („hash”) și utilizarea de tehnologii care analizează date privind traficul sau conținutul cu unicul scop de a prelucra date cu caracter personal în măsura strict necesară pentru detectarea și raportarea abuzului sexual online asupra copiilor și pentru eliminarea materialelor online care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor din serviciile lor.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 2

Articolul 2

Definiții

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(1) „servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere” înseamnă servicii astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 7 din Directiva (UE) 2018/1972;

1. „servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere” înseamnă servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 7 din Directiva (UE) 2018/1972;

(2) abuz sexual online asupra copiilor” înseamnă:

2. material online care conține abuzuri sexuale asupra copiilor” înseamnă:

(a) material care constituie pornografie infantilă, astfel cum este definit la articolul 2 litera (c) din Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului;

(a) «pornografie infantilă», astfel cum este definită la articolul 2 litera (c) din Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului;

(b) ademenirea copiilor cu scopul de a se implica în activități sexuale cu un copil sau de a produce pornografie infantilă prin oricare dintre următoarele:

 

(i) ademenirea copilului prin oferirea de cadouri sau alte avantaje;

 

(ii) amenințarea copilului prin menționarea unei consecințe negative care ar putea avea un impact semnificativ asupra acestuia;

 

(iii) prezentarea de materiale pornografice sau punerea acestora la dispoziția copilului.

 

(c) „spectacol pornografic”, astfel cum este definit la articolul 2 litera (e) din Directiva 2011/93/UE.

(c) „spectacol pornografic”, astfel cum este definit la articolul 2 litera (e) din Directiva 2011/93/UE.

 

2a. „ademenirea copiilor” înseamnă orice faptă săvârșită cu intenție care constituie infracțiune în temeiul articolului 6 din Directiva 2011/93/UE;

 

2b. „abuz sexual online asupra copiilor” înseamnă „material online care conține abuzuri sexuale asupra copiilor” și „ademenirea copiilor”;

 

2c. „rezultat pozitiv cu material care conține abuzuri sexuale asupra copiilor” înseamnă o corelare rezultată dintr-o comparare a unei imagini sau a unui videoclip cu o semnătură de tip „hash” dintr-o bază de date care conține materiale online verificate cu abuzuri sexuale asupra copiilor și gestionată de o organizație recunoscută de Comisie în conformitate cu articolul 3f din prezentul regulament.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 3

Articolul 3

Domeniul de aplicare al derogării

Domeniul de aplicare al restricției

Obligațiile specifice prevăzute la articolul 5 alineatul (1) și la articolul 6 din Directiva 2002/58/CE nu se vor aplica pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și a altor date în legătură cu furnizarea de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere strict necesare pentru utilizarea tehnologiei, cu unicul scop de eliminare a materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor și de detectare sau raportare a abuzului sexual online asupra copiilor către autoritățile de aplicare a legii și către organizațiile care acționează în interesul public împotriva abuzului sexual asupra copiilor, cu condiția ca:

(1) Drepturile și obligațiile specifice prevăzute la articolul 5 alineatul (1) și la articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2002/58/CE sunt restricționate în ceea ce privește confidențialitatea comunicațiilor care implică prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu furnizarea de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, cu condiția ca această restricție să fie strict necesară pentru utilizarea de tehnologii specifice, cu unicul scop de detectare și eliminare a materialelor online care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor și de raportare a acestora către autoritățile de aplicare a legii și către organizațiile care acționează în interesul public, precum și pentru detectarea abuzului sexual online asupra copiilor și raportarea acestuia către autoritățile de aplicare a legii, cu condiția ca:

(a) prelucrarea să fie proporțională și să se limiteze la tehnologiile consacrate, utilizate în mod regulat de serviciile de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, în scopul respectiv, înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, și care sunt în conformitate cu stadiul actual al tehnologiei și sunt cel mai puțin intruzive asupra vieții private;

(a) prelucrarea să fie proporțională și să se limiteze la tehnologiile utilizate în mod regulat de serviciile de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, într-un singur scop și cu condiția ca tehnologiile să îndeplinească toate condițiile următoare:

 

(i) sunt în conformitate cu stadiul actual al tehnologiei utilizate în industrie și sunt cel mai puțin intruzive asupra vieții private, inclusiv în ceea ce privește principiul protecției datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit, astfel cum este enunțat la articolul 25 din Regulamentul (UE) 2016/679, și, în măsura în care sunt utilizate pentru a scana comunicări care conțin text, ele nu pot înțelege esența conținutului, ci doar detectează modele care indică un eventual abuz sexual online asupra copiilor;

 

(ii) au fost efectuate, în conformitate cu articolul 3a din prezentul regulament, o evaluare a impactului asupra protecției datelor în temeiul articolului 35 din Regulamentul (UE) 2016/679 și o procedură de consultare prealabilă în temeiul articolului 36 din Regulamentul (UE) 2016/679, care au indicat că prelucrarea nu va genera un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice sau că operatorul a luat măsuri pentru a atenua riscul;

 

(iii) în cazul tehnologiilor care analizează datele privind traficul și conținutul în scopul identificării unor posibile cazuri de ademenire a copiilor, s-a efectuat o autorizare prealabilă din partea autorităților de supraveghere, în urma evaluării prealabile a impactului asupra protecției datelor și a consultării autorităților de supraveghere;

 

(iv) prelucrarea se întemeiază pe articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679, cu condiția ca, fără a se aduce atingere Regulamentului (UE) 2016/679, toate condițiile stabilite în prezentul regulament să fi fost respectate;

 

(v) categoriile de date cu caracter personal care urmează să fie prelucrate pentru fiecare operațiune de prelucrare sunt datele referitoare la conținut, datele de trafic aferente, precum și alte date cu caracter personal generate prin aceste proceduri;

 

(vi) există proceduri interne în cadrul serviciului de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, pentru a preveni abuzurile, accesul sau transferurile neautorizate;

 

(vii) identitatea și categoriile operatorului sau ale operatorilor sunt precizate clar;

 

(viii) furnizorul de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere asigură supravegherea și intervenția umană pentru prelucrarea datelor cu caracter și nu se transmite niciun „rezultat pozitiv cu material care conține abuzuri sexuale asupra copiilor” autorităților de aplicare a legii sau organizațiilor menționate la articolul 3f din prezentul regulament, fără a fi mai întâi confirmat de o persoană;

 

(ix) furnizorul de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere asigură supravegherea și intervenția umană pentru prelucrarea datelor cu caracter și nu se transmite nicio suspiciune rezonabilă, pe baza unor elemente concrete, de abuzuri sexuale asupra copiilor autorităților de aplicare a legii, fără a fi mai întâi confirmată de o persoană;

 

(x) există proceduri și mecanisme reparatorii adecvate care să asigure faptul că persoanele fizice pot depune plângeri într-un termen rezonabil pe lângă furnizorul unui serviciu de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere și care să îi permită utilizatorului să își prezinte punctele de vedere în conformitate cu articolul 3c;

 

(xi)  fără a aduce atingere informațiilor prevăzute la articolele 13 și 14 din Regulamentul (UE) 2016/679, persoanele vizate sunt informate cu privire la limitarea confidențialității comunicațiilor lor cu scopul unic de a elimina materialele care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor și de a detecta sau a raporta astfel de materiale, inclusiv posibilitatea ca astfel de materiale să fie transmise autorităților de aplicare a legii și unor organizații care acționează în interes public împotriva abuzului sexual asupra copiilor;

 

(xii) în cazul unui „rezultat pozitiv cu material care conține abuzuri sexuale asupra copiilor” sau al unei suspiciuni rezonabile, bazate pe elemente concrete, a unui abuz sexual online asupra copiilor, persoanelor vizate li se comunică următoarele informații, fără a se aduce atingere informațiilor prevăzute la articolele 13 și 14 din Regulamentul (UE) 2016/679, cu excepția cazului în care acest lucru ar aduce atingere unei investigații în curs, caz în care informarea poate fi amânată în măsura strict necesară, iar persoanele vizate sunt informate fără întârziere după încheierea anchetei:

 

(a) autoritățile competente de aplicare a legii și organizațiile care acționează în interes public împotriva abuzului sexual asupra copiilor cărora le-au fost transmise datele lor cu caracter personal;

 

(b) căile de atac împotriva furnizorului unui serviciu de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere; și

 

(c) posibilitatea de a depune o plângere pe lângă autoritatea de supraveghere competentă și de a iniția o cale de atac, precum și, în acest caz, identitatea autorităților în cauză;

 

(xiii) nu există nicio ingerință în comunicațiile protejate de secretul profesional, cum ar fi cea dintre medici și pacienții lor, dintre jurnaliști și sursele lor sau dintre avocați și clienții lor;

 

(xiv) orice transfer de date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale se efectuează în conformitate cu capitolul V din Regulamentul (UE) 2016/679;

(b) tehnologia utilizată să fie suficient de fiabilă în sine, astfel încât să limiteze, în măsura maximă posibilă, rata de erori în ceea ce privește detectarea conținutului care reprezintă abuz sexual asupra copiilor și, acolo unde apar astfel de erori, consecințele acestora să fie rectificate fără întârziere;

(b) tehnologia utilizată pentru a identifica materialele online care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor să fie suficient de fiabilă în sine, astfel încât să limiteze rata de erori în care conținutul este identificat în mod eronat ca fiind conținut ce reprezintă abuzuri sexuale online asupra copiilor („rezultate fals pozitive”) la cel mult 1 la 50 de miliarde în ceea ce privește detectarea conținutului care reprezintă abuz sexual asupra copiilor și, acolo unde apar astfel de erori, consecințele acestora să fie rectificate fără întârziere;

 

(ba) tehnologia utilizată pentru identificarea cazurilor de ademenire a copiilor să fie suficient de fiabilă în sine, astfel încât să limiteze, în măsura maximă posibilă, rata de erori în ceea ce privește detectarea conținutului care reprezintă abuz sexual asupra copiilor și, acolo unde apar astfel de erori, consecințele acestora să fie rectificate fără întârziere;

(c) tehnologia utilizată pentru a detecta ademenirea copiilor să se limiteze la utilizarea indicatorilor cheie relevanți, cum ar fi cuvintele cheie și factorii de risc identificați în mod obiectiv, cum ar fi diferența de vârstă, fără a aduce atingere dreptului la o verificare umană;

(c) tehnologia utilizată pentru a detecta modele de posibilă ademenire a copiilor să se limiteze la utilizarea indicatorilor cheie relevanți, cum ar fi cuvintele cheie și factorii de risc identificați în mod obiectiv, fără a aduce atingere dreptului la o verificare umană;

(d) prelucrarea să fie limitată la ceea ce este strict necesar în scopul detectării și raportării abuzului sexual online asupra copiilor și în scopul eliminării materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor și, cu excepția cazului în care abuzul sexual online asupra copilului a fost detectat și confirmat ca atare, datele să fie șterse imediat;

(d) prelucrarea permisă de restricția prevăzută în prezentul regulament să fie limitată la ceea ce este strict necesar în scopul unic al detectării și raportării abuzului sexual online asupra copiilor și în scopul eliminării materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor;

 

(da) în cazul în care nu a fost detectat și confirmat ca atare niciun abuz sexual online asupra copiilor, toate datele referitoare la conținut, datele de trafic aferente și orice rezultat al prelucrării acestor date să fie șterse imediat după prelucrare;

 

(db) în cazul în care abuzul sexual asupra copiilor a fost detectat și confirmat ca atare, datele strict relevante referitoare la conținut, datele de trafic aferente și datele cu caracter personal generate prin aceste proceduri să fie păstrate numai pentru următoarele scopuri și numai pentru perioada de timp strict necesară, dar în orice caz nu mai mult de trei luni, după care să fie șterse imediat și definitiv:

 

- pentru raportarea și transferul acestora, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679, către autoritățile competente de aplicare a legii, fără întârzieri nejustificate;

 

- pentru raportarea și transferul acestora, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679, către organizațiile care acționează în interes public împotriva abuzului sexual asupra copiilor și care operează o bază de date în temeiul articolului 3f din prezentul regulament;

 

- pentru blocarea contului utilizatorului în cauză sau pentru suspendarea unui serviciu oferit acestuia;

 

- în ceea ce privește datele cu caracter personal identificate în mod fiabil ca materiale online care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor, pentru crearea unei semnături de tip „hash”;

 

- în scopul obținerii de reparații de la furnizor sau al inițierii de proceduri de reexaminare administrativă sau de exercitare a unor căi de atac;

(e) furnizorul să publice un raport anual privind prelucrarea, inclusiv cu privire la tipul și volumele de date prelucrate, numărul de cazuri identificate, măsurile aplicate pentru a selecta și a îmbunătăți indicatorii cheie, numărul și procentul erorilor diferitelor tehnologii utilizate (rezultate fals pozitive), măsurile aplicate pentru a limita rata de eroare și rata de eroare realizată, politica de păstrare și măsurile aplicate pentru protecția datelor cu caracter personal.

(e) furnizorul să publice și să prezinte autorității de supraveghere în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și Comisiei, până la ... [șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], și anual după această dată, un raport privind prelucrarea datelor cu caracter personal admisă de restricția prevăzută de prezentul regulament, care să includă tipul și volumele de date prelucrate, motivul invocat pentru prelucrare în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (UE) 2016/679, temeiul juridic al transferului de date cu caracter personal în afara Uniunii în conformitate cu capitolul V din Regulamentul (UE) 2016/679, după caz, numărul de cazuri identificate, numărul de cazuri în care un utilizator a depus o plângere prin mecanismul intern de recurs sau pe lângă o autoritate judiciară și rezultatul acestor proceduri, numărul și procentul erorilor diferitelor tehnologii utilizate (rezultate fals pozitive), măsurile aplicate pentru a limita rata de eroare și rata de eroare realizată, politica de păstrare și măsurile aplicate pentru protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679;

În ceea ce privește litera (d), în cazul în care abuzul sexual online asupra copiilor a fost detectat și confirmat ca atare, datele relevante pot fi păstrate numai pentru următoarele scopuri și numai pentru perioada de timp necesară:

 

 pentru raportare și pentru a răspunde cererilor proporționale din partea autorităților de aplicare a legii și a altor autorități publice relevante;

 

 pentru blocarea contului utilizatorului în cauză;

 

 în legătură cu datele identificate în mod fiabil ca pornografie infantilă, pentru crearea unei semnături digitale unice, neconvertibile („hash”).

 

 

(ea) fiecare caz de suspiciune rezonabilă și verificată de abuz sexual online să fie raportat imediat autorităților naționale competente de aplicare a legii.

 

(1a) Prezentul regulament nu se aplică scanării comunicațiilor audio.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 3a

 

Obligația de evaluare prealabilă a impactului asupra protecției datelor și de consultare prealabilă a autorităților de supraveghere

 

(1) Pentru a putea invoca restricția prevăzută de prezentul regulament, furnizorii de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere efectuează o evaluare prealabilă a impactului asupra protecției datelor în temeiul articolului 35 din Regulamentul (UE) 2016/679 și desfășoară o procedură de consultare prealabilă, în temeiul articolului 36 din regulamentul respectiv.

 

(2) Statele membre se asigură că autoritățile de supraveghere dispun de resurse suficiente pentru evaluările prealabile ale impactului asupra protecției datelor și pentru procedurile de consultare prealabilă, în conformitate cu cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679.

 

Prezentul articol nu se aplică în cazul în care evaluarea impactului asupra protecției datelor și consultarea prealabilă a autorităților de supraveghere au fost efectuate înainte de... [intrarea în vigoare prezentul regulament] și au indicat că prelucrarea nu va genera un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice sau că operatorul a luat măsuri pentru a atenua riscul.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 3 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 3b

 

Orientările Comitetului european pentru protecția datelor

 

Până la ... [o lună de la data intrării în vigoare a prezentului regulament] și în temeiul articolului 70 din Regulamentul (UE) 2016/679, Comisia solicită Comitetului european pentru protecția datelor să emită orientări menite să ajute autoritățile de supraveghere responsabile în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 să evalueze dacă prelucrările de date care se încadrează în domeniul de aplicare al prezentului regulament respectă dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 2016/679, în cazul tehnologiilor existente, precum și al celor viitoare utilizate exclusiv pentru a combate abuzul sexual online asupra copiilor.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 3 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 3c

 

Mecanismul de tratare a plângerilor

 

Furnizorii de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere care utilizează tehnologii pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru detectarea și raportarea abuzului sexual online asupra copiilor și pentru detectarea, raportarea și eliminarea materialelor online care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor instituie un mecanism eficace și accesibil care să le permită utilizatorilor al căror conținut a fost eliminat sau raportat unei organizații care acționează în interes public împotriva abuzului sexual asupra copiilor să depună o plângere împotriva acțiunii furnizorului, în cazul în care materialele raportate sau eliminate nu constituie abuz sexual online asupra copiilor în conformitate cu prezentul regulament.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 3 d (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 3d

 

Căi de atac eficiente

 

Utilizatorii care au fost afectați de utilizarea unor tehnologii specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a detecta și raporta abuzurile sexuale online asupra copiilor și a elimina materialele care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor din serviciile de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere au dreptul la o cale de atac eficientă, în cazul în care materialele raportate sau eliminate nu constituie abuz sexual online asupra copiilor în conformitate cu prezentul regulament. Statele membre instituie proceduri eficace pentru exercitarea acestui drept, inclusiv pentru următoarele cazuri:

 

(i) conținutul sau identitatea utilizatorilor au fost raportate unei organizații care acționează în interes public împotriva abuzului sexual asupra copiilor sau autorităților de aplicare a legii;

 

(ii) conținutul utilizatorului a fost eliminat sau contul acestuia a fost blocat sau un serviciu oferit acestuia a fost suspendat.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 3 e (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 3e

 

Autoritățile de supraveghere

 

Autoritățile de supraveghere responsabile cu monitorizarea aplicării prezentului regulament sunt autoritățile independente de supraveghere desemnate în conformitate cu capitolul VI din Regulamentul (UE) 2016/679.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 3 f (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 3f

 

Registrul public al organizațiilor care acționează în interes public împotriva abuzului sexual asupra copiilor

 

Până la ... [o lună de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], Comisia stabilește un registru public al organizațiilor care acționează în interes public împotriva abuzului sexual asupra copiilor cu care furnizorii de servicii de comunicații interpersonale pot face schimb de date cu caracter personal în temeiul prezentului regulament și fără a aduce atingere dispozițiilor capitolului V din Regulamentul (UE) 2016/679. Registrul public este înființat pe baza unor criterii transparente și obiective și este actualizat.

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 3 g (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 3g

 

Statistici

 

(1) Până la .... [șase luni de la intrarea în vigoare a regulamentului] și, ulterior, anual, statele membre pun la dispoziția publicului și prezintă Comisiei rapoarte cu statistici cu privire la toate elementele următoare:

 

(a) numărul total de sesizări de abuzuri sexuale online asupra copiilor care au fost raportate de serviciile de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere și de organizațiile care acționează în interes public împotriva abuzului sexual asupra copiilor către autoritățile naționale competente de aplicare a legii, diferențiate între numărul absolut de cazuri și cazurile raportate de mai multe ori și în funcție de tipul de furnizori de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, în cazul în care au fost detectate abuzuri sexuale online asupra copiilor;

 

(b) numărul copiilor identificați prin intermediul acțiunilor descrise la articolul 3 din prezentul regulament, defalcat pe gen;

 

(c) numărul autorilor urmăriți penal, în urma identificării prin intermediul tehnologiei;

 

(d) numărul autorilor condamnați;

 

(e) numărul rezultatelor fals pozitive raportate;

 

(f) tehnologiile utilizate pentru a detecta abuzul sexual online asupra copiilor și procentajul în care acestea au contribuit la detectarea abuzului sexual online asupra copiilor; și

 

(g) furnizorii de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere care oferă servicii pe teritoriul lor folosind tehnologia pentru a detecta, elimina și raporta abuzuri sexuale online asupra copiilor.

 

(2) Comisia centralizează statisticile menționate la alineatul (1) al acestui articol și le ia în considerare la revizuirea prezentului regulament, în conformitate cu articolul 3h din prezentul regulament.

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 3 h (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 3h

 

Revizuire

 

(1) Pe baza rapoartelor furnizate în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (e) și a statisticilor furnizate în temeiul articolului 3g, Comisia efectuează, până la… [doi ani de la intrarea în vigoare a regulamentului] și, ulterior, anual, o revizuire a prezentului regulament și transmite și prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului.

 

(2) La realizarea acestei revizuiri, Comisia acordă o atenție deosebită:

 

(a) tuturor condițiilor pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, enumerate la articolul 3 alineatul (3) litera (a);

 

(b) proporționalității restricției prevăzute de prezentul regulament, inclusiv o evaluare a statisticilor prezentate de statele membre în conformitate cu articolul 3g;

 

(c) evoluției progreselor tehnologice cu privire la astfel de activități și măsura în care aceste evoluții îmbunătățesc acuratețea și reduc rezultatele fals pozitive.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 3 i (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 3i

 

Termene și condiții

 

Fără a aduce atingere articolului 3 litera (a) punctele (xi) și (xii), furnizorii de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere care se subscriu domeniului de aplicare al prezentului regulament trebuie să includă în termenele și condițiile lor informații clare și cuprinzătoare cu privire la funcționarea acestor măsuri și impactul asupra confidențialității comunicațiilor utilizatorilor.

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 4

Articolul 4

Intrarea în vigoare și aplicarea

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 21 decembrie 2020 până la 31 decembrie 2025.

Se aplică de la 21 decembrie 2020 până la 31 decembrie 2022.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.


 

EXPUNERE DE MOTIVE

Abuzul sexual asupra copiilor constituie o încălcare gravă a drepturilor omului și a drepturilor fundamentale. El poate justifica astfel limitarea drepturilor fundamentale la confidențialitatea comunicațiilor și la protecția datelor cu caracter personal, cu condiția ca această limitare să constituie o măsură necesară și proporțională într-o societate democratică și să respecte esența drepturilor și libertăților fundamentale.

Pentru a detecta, raporta și elimina materialele care conțin abuzuri sexuale online asupra copiilor, anumiți furnizori de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere scanează în prezent comunicații cum ar fi mesajele (conținut și/sau metadate, în anumite cazuri, date istorice), în mod voluntar.

Regulamentul propus urmărește să limiteze dreptul la protejarea confidențialității pentru a permite ca aceste activități voluntare să continue și după 21 decembrie 2020, data intrării în vigoare a Codului european al comunicațiilor electronice, care i-ar încadra pe acești furnizori în domeniul de aplicare al Directivei 2002/58/CE (confidențialitatea și comunicațiile electronice) și, astfel, i-ar obliga să ceară consimțământul utilizatorilor înainte de a le scana comunicările.

Munca raportoarei și a Parlamentului European la acest regulament a fost îngreunată în mare măsură de presiunea timpului, creată de faptul că această propunere a fost prezentată de Comisie abia la 10 septembrie 2020 (deși Codul european al comunicațiilor electronice a fost adoptat în decembrie 2018). În plus, Comisia nu a respectat obligația care îi revine în temeiul Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare de prezenta această propunere împreună cu o evaluare a impactului și nu dorește să se pronunțe cu privire la întrebarea dacă practicile voluntare actuale de detectare și raportare a materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor sunt, de fapt, legale în temeiul legislației UE. Prin urmare, în momentul elaborării prezentului proiect de raport, lipsesc informații esențiale referitoare la nivelul de ingerință în drepturile fundamentale, protecția confidențialității comunicațiilor și protecția datelor cu caracter personal.

Printre principalele elemente ale acestui proiect de raport se numără:

(a) Considerații generale

– Criptarea de la un capăt la altul este un instrument important pentru a garanta faptul că comunicațiile utilizatorilor, inclusiv ale copiilor și ale victimelor, sunt sigure și confidențiale. Nicio dispoziție din prezentul regulament nu ar trebui interpretată ca o interdicție sau o slăbire a criptării de la un capăt la altul.

 

– Regulamentul propus nu oferă în sine un temei juridic pentru scanarea comunicațiilor de către furnizori. În schimb, acesta prevede o limitare a anumitor drepturi și obligații prevăzute în Directiva 2002/58/CE și garanții suplimentare care trebuie respectate de furnizori dacă doresc să beneficieze de acest regulament.

(b) Clarificări privind sfera de aplicare a măsurii

– Prezentul regulament ar trebui să se aplice numai materialelor video sau imaginilor transmise prin servicii de mesagerie sau de e-mail. Acesta nu ar trebui să se aplice scanării comunicațiilor de tip text sau audio, care fac în continuare obiectul dispozițiilor Directivei asupra confidențialității și comunicațiilor electronice.

– Având în vedere caracterul său temporar, domeniul de aplicare material al regulamentului ar trebui să se limiteze la definiția deja stabilită a așa-numitei „pornografii infantile”, astfel cum este definită în Directiva 2011/93/UE, și a „spectacolului pornografic”, astfel cum este definit în aceeași directivă.

– Pentru ca legislația să fie orientată către viitor, nu trebuie neapărat ca tehnologia să fie utilizată înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, cu condiția să îndeplinească toate condițiile prevăzute de prezentul regulament.

(c) Garanții suplimentare

– Furnizorii de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere ce doresc să beneficieze de prezentul regulament trebuie să îndeplinească anumite condiții. Printre acestea se numără:

– o evaluare prealabilă a impactului asupra protecției obligatorii a datelor și o procedură obligatorie de consultare, înainte de utilizarea tehnologiei, în conformitate cu articolele 35 și 36 din RGPD;

– utilizarea drept temei juridic a articolului 6 alineatul (1) litera (d) sau (e) din Regulamentul (UE) 2016/679;

– pentru orice prelucrare a datelor cu caracter personal să se asigure supravegherea și intervenția omului și să nu se transmită niciun „răspuns pozitiv” autorităților de aplicare a legii sau organizațiilor care acționează în interes public fără a fi mai întâi examinat de o persoană;

– să existe proceduri și mecanisme reparatorii adecvate;

– să nu existe nicio ingerință în comunicațiile protejate de secretul profesional;

– un temei juridic adecvat pentru transferurile în afara UE, în conformitate cu capitolul V din RGPD;

– căi de atac eficiente furnizate de statele membre la nivel național.

Toate aceste condiții trebuie îndeplinite pentru a se asigura că limitarea drepturilor fundamentale pe care o presupune această activitate este proporțională.

(d) Registrul public al organizațiilor care acționează în interes public împotriva abuzului sexual asupra copiilor

Comisia ar trebui să creeze un registru public al organizațiilor care acționează în interes public împotriva abuzului sexual asupra copiilor, cu care furnizorii să poată face schimb de date cu caracter personal.

(e) Transparență sporită

Furnizorii ar trebui să publice un prim raport în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a acestui regulament și, ulterior, anual.

(f) Limitarea regulamentului propus

Perioada de aplicare a acestui regulament ar trebui limitată până la 31 decembrie 2022. În cazul în care legislația pe termen lung este adoptată și intră în vigoare înainte de această dată, legislația respectivă ar trebui să abroge prezentul regulament.

 

Poziția minoritară a grupului Verzilor/ALE

[formulată în conformitate cu articolul 55 alineatul (4) din Regulamentul de procedură]

Propunerea nu protejează copiii, ci expune copiii și adulții deopotrivă unor riscuri majore (cum ar fi algoritmi de IA care semnalează în mod fals reprezentările intime legale și conversațiile copiilor și adulților cu privire la sănătatea și viața lor sexuală) și încalcă drepturile fundamentale a milioane de copii și adulți.

Analiza generală și nediscriminatorie efectuată de societăți private asupra conținutului întregii corespondențe private a cetățenilor nesuspectați, ca și cum oficiul poștal ar deschide toate scrisorile în căutare de conținut ilegal, nu este doar inacceptabilă în ceea ce privește dreptul la viața privată, inclusiv al copiilor și al victimelor în sine, ci amenință în mod special și drepturile minorităților, ale persoanelor LGBTQI, ale disidenților politici, ale jurnaliștilor etc.

Potrivit Curții de Justiție, analiza automată permanentă a comunicațiilor este proporțională numai dacă este limitată la suspecți (cauza C-511/18), iar propunerea nu face acest lucru.

În pofida propunerii de regulament, aceste practici vor continua să încalce RGPD (lipsa unui temei juridic pentru ca actorii privați să detecteze infracțiunile, lipsa de proporționalitate).

După cum demonstrează numărul crescând de rapoarte ale companiilor care utilizează această metodă de monitorizare generală, o astfel de supraveghere în masă nu limitează circulația materialelor ilegale, ci doar le va împinge și mai mult în subteran, făcându-le și mai dificil de urmărit penal.

Poziția minoritară a dnei Cornelia Ernst (GUE/NGL)

[formulată în conformitate cu articolul 55 alineatul (4) din Regulamentul de procedură]

Scanarea comunicațiilor electronice pe care acest regulament o permite, în special scanarea mesajelor text, constituie o încălcare gravă a drepturilor consacrate la articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a UE. Aceasta echivalează cu o supraveghere generalizată care nu este niciodată justificată, nici măcar pentru a combate cele mai reprobabile infracțiuni.


AVIZ AL COMISIEI PENTRU DREPTURILE FEMEILOR ȘI EGALITATEA DE GEN (2.12.2020)

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind o derogare temporară de la anumite dispoziții ale Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor de către furnizorii de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și a altor date în scopul combaterii abuzului sexual online asupra copiilor

(COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD))

 

Raportoare pentru aviz: Christine Anderson

 

 


PA_Legam


JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Problema abuzului sexual asupra copiilor în mediul online este atât de gravă și atrage după sine consecințe atât de supărătoare în toate aspectele vieții victimei, încât nu poate fi, în niciun caz, tratată cu lejeritate. În aceeași ordine de idei, explozia utilizării internetului, instrumentele și aplicațiile sale din ce în ce mai numeroase s-au transformat într-un refugiu pentru consumatorii în căutare de conținut pornografic, dintre care, conform datelor, cei mai tineri au între 12 și 17 ani. Dependența de materiale pornografice are efecte grave asupra creierului uman, deoarece pornografia prezintă o perspectivă foarte distorsionată asupra corpului uman, a relațiilor și a interacțiunilor dintre femei și bărbați. La aceasta se adaugă și problema tot mai mare a hărțuirii sexuale online care vizează femeile și fetele vulnerabile, cum ar fi cazul foarte mediatizat al Milei. Aceasta din urmă, o elevă de liceu LGBT din Franța, a trebuit să fie plasată sub protecție la începutul anului 2020 și mutată de la școală în urma amenințărilor cu violul și cu moartea pe care le-a primit pe internet după ce a criticat Islamul. În cele din urmă, cazurile de acuzații false de comitere a unor abuzuri sexuale care au fost formulate timp de mai mulți ani îndreptățesc autoritățile competente ale statelor membre să ia toate măsurile pentru ca cei care au inventat deliberat aceste cazuri să fie trași pe deplin la răspundere din punct de vedere juridic. În general, din etapa suspiciunii de comitere a unei infracțiuni sexuale asupra unui copil până la trimiterea în judecată și pedepsirea infractorului, pentru ca justiția să prevaleze, trebuie să se aplice toate măsurile de precauție și cele mai bune practici. Reiese că erorile procedurale sau acțiunile penale inițiate din cauza unor acuzații false de comitere a unor acte sexuale criminale cu copii pot uneori perturba bunul mers al justiției, pedepsind cetățeni nevinovați. Prin urmare, este esențial ca principiul prezumției de nevinovăție să nu fie niciodată neglijat atunci când în care o femeie sau un bărbat face obiectul unei suspiciuni de abuz sexual asupra copiilor pe internet. Abordarea la sursă a problemei abuzului sexual asupra copiilor în mediul online necesită, printre alte strategii, ca școlile și părinții să își unească forțele pentru a-și educa copiii să se implice în relații respectându-se pe sine, respectându-și corpul, imaginea pe care o au despre ei înșiși și respectându-i pe ceilalți. Respectul pentru sine și pentru ceilalți decurge din aprecierea ființei umane în dimensiunea sa emoțională și spirituală, fără a-i trata corpul ca pe un obiect. În cele din urmă, regretăm că nu sunt disponibile date suficiente privind persoanele condamnate de abuzuri asupra copiilor și solicită ca actorii competenți să își intensifice eforturile în acest sens. Cu toate acestea, acest lucru nu este în contradicție cu importanța luării de măsuri privind confidențialitatea în mediul online numai în măsura în care acest lucru este necesar și permis din punct de vedere legal, astfel cum se prevede în propunerea Comisiei.

AMENDAMENTE

Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Abuzul sexual asupra copiilor și exploatarea sexuală a copiilor reprezintă violări grave ale drepturilor omului, în special ale drepturilor copiilor la protecția față de orice forme de violență, abuz și neglijență, rele tratamente sau exploatare, inclusiv abuz sexual, astfel cum se stipulează în Convenția Organizației Națiunilor Unite din 1989 cu privire la drepturile copilului și în Cartă. Digitalizarea a adus numeroase beneficii pentru societate și economie, dar și provocări, inclusiv creșterea abuzului sexual online asupra copiilor. Protecția online a copiilor este una dintre prioritățile Uniunii. La 24 iulie 2020, Comisia a adoptat o strategie UE pentru combaterea mai eficace a abuzului sexual asupra copiilor9 („strategia”), cu scopul de a oferi un răspuns eficace, la nivelul UE, în ceea ce privește infracțiunea de abuz sexual asupra copiilor.

(4) Abuzul sexual asupra copiilor și exploatarea sexuală a copiilor reprezintă violări grave ale drepturilor omului, în special ale drepturilor copiilor la protecția față de orice forme de violență, abuz și neglijență, rele tratamente sau exploatare, inclusiv abuz sexual, astfel cum se stipulează în Convenția Organizației Națiunilor Unite din 1989 cu privire la drepturile copilului și în Cartă. În plus, Convenția de la Istanbul recunoaște că fetele sunt adesea expuse unor forme grave de violență bazată pe gen, inclusiv violență cibernetică. Digitalizarea a adus numeroase beneficii pentru societate și economie, dar și provocări, în special intensificarea abuzului sexual asupra copiilor și exploatarea sexuală online a copiilor, fenomen care s-a agravat în timpul pandemiei de COVID-19, din cauza accesului mai larg la potențialele victime și dintr-o creștere puternică a schimbului de materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor între agresorii sexuali asupra copiilor. A existat, de asemenea, un număr din ce în ce mai mare de cazuri de grooming în timpul pandemiei de COVID-19, inclusiv o creștere a conținutului autogenerat. În plus, utilizarea abuzivă în creștere a tehnologiilor de protecție a vieții private de către agresori pentru a-și ascunde acțiunile oribile a îngreunat prevenirea, detectarea exploatării sexuale a copiilor în mediul online de către autoritățile de aplicare a legii, precum și investigarea și urmărirea penală. Potrivit Europol, proliferarea instrumentelor de anonimizare și cantitatea mai mare de materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor ar putea conduce, de asemenea, la un risc mai mare de victimizare repetată8a. Protecția online a copiilor este una dintre prioritățile Uniunii, deoarece copiii sunt categoria cea mai vulnerabilă în societatea noastră și nu se pot apăra singuri.

_________________

_________________

 

8a Raportul Europol „Exploiting isolation: Offenders and victims of online child sexual abuse during the COVID-19 pandemic” (Exploatarea izolării – Infractorii și victimele abuzului sexual online asupra copiilor în cursul pandemiei COVID-19), publicat la 19 iunie 2020.

9 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, Strategia UE pentru combaterea mai eficace a abuzului sexual asupra copiilor, 24.7.2020, COM(2020) 607 final.

 

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Fetele și femeile tinere sunt deosebit de expuse riscurilor de abuz sexual, precum și de exploatare sexuală și reprezintă majoritatea covârșitoare a cazurilor de abuz sexual asupra copiilor pe internet. Potrivit Organizației THORN și Centrului canadian pentru protecția copilului, 80 % dintre copiii victime ale abuzurilor sexuale sunt fete. Cifrele dintr-un raport din 2019 al INHOPE arată că 91 % din victime au fost fete, 7 % băieți, iar vârsta medie a victimelor este în scădere, 92 % dintre victime având sub 13 ani. Conform raportului internațional din 2017 al Organizației ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and the Trafficking of Children for Sexual Purposes - Eradicarea prostituției copiilor, a pedopornografiei și a traficului de copii în scopuri sexuale), din 2017 agresorii sexuali asupra copiilor sunt predominant bărbați1a, ceea ce este relevant în ceea ce privește definirea indicatorilor-cheie. Prin urmare, este important ca fetele și băieții să aibă acces la canale sigure, accesibile și adecvate pentru a raporta fără teamă abuzurile, în special atunci când agresorul se află în cercul interior al victimei, deoarece, din acest motiv, raportarea este scăzută în astfel de cazuri.

 

_________________

 

1a Jurnalul ECPAT, „End Child Sexual Exploitation international report”, publicat în aprilie 2017; https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2017/04/Journal_No12-ebook.pdf

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 4 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b) La 24 iulie 2020, Comisia a adoptat o strategie UE pentru combaterea mai eficace a abuzului sexual asupra copiilor1a („strategia”), cu scopul de a oferi un răspuns eficace, la nivelul UE, în ceea ce privește infracțiunea de abuz sexual asupra copiilor, luând în considerare în mod adecvat diferitele forme de abuz sexual prin care trec fetele și băieții. Ca parte a strategiei, Comisia a anunțat că va propune acte legislative specifice sectorului, care să includă „obligații clare de detectare și de raportare a abuzului sexual online asupra copiilor și tinerelor fete pentru a aduce mai multă claritate și securitate în activitatea autorităților de aplicare a legii și a actorilor relevanți din sectorul privat de combatere a abuzurilor online”. Lăsând la o parte strategia, este mare nevoie de măsuri preventive și o abordare mai bine direcționată pentru a lua în considerare circumstanțele și nevoile specifice ale diferitelor grupuri vulnerabile de copii, în special fetele.

 

_________________

 

1a Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, Strategia UE pentru combaterea mai eficace a abuzului sexual asupra copiilor, 24.7.2020 COM(2020)0607.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Anumiți furnizori de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, cum ar fi serviciile de webmail și de mesagerie, utilizează deja tehnologii specifice pentru a detecta și a raporta abuzul sexual online asupra copiilor către autoritățile de aplicare a legii și către organizațiile care acționează în interes public împotriva abuzului sexual asupra copiilor, sau pentru a elimina materialele care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor, în mod voluntar. Aceste organizații fac trimitere la linii telefonice de urgență naționale pentru raportarea materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor, precum și la organizații al căror scop este de a reduce exploatarea sexuală a copiilor și de a preveni victimizarea copiilor, situate atât în UE, cât și în țări terțe. Colectiv, aceste activități voluntare joacă un rol important, făcând posibile identificarea și salvarea victimelor și reducerea diseminării în continuare a materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor, contribuind în același timp la identificarea și investigarea infractorilor și la prevenirea infracțiunilor de abuz sexual asupra copiilor.

(5) Serviciile de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere joacă un rol major în detectarea cazurilor de abuzuri sexuale asupra copiilor în mediul online și în eliminarea de pe platformele lor a materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor la sursă, pentru a se evita victimizarea suplimentară, pentru că fiecare nouă vizualizare a materialului este dăunătoare pentru victimă. Anumiți furnizori de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, cum ar fi serviciile de webmail și de mesagerie, utilizează deja tehnologii specifice pentru a detecta și a raporta abuzul sexual online asupra copiilor către autoritățile de aplicare a legii și către organizațiile care acționează în interes public împotriva abuzului sexual asupra copiilor, sau pentru a detecta materialele care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor în cadrul serviciilor lor, a elimina astfel de materiale și a le raporta, în mod voluntar. Pentru a permite identificarea copiilor victime și pentru a permite furnizorilor de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere să identifice în mod corespunzător erorile de detectare, toate potențialele cazuri de abuz sexual asupra copiilor pe internet ar trebui raportate autorităților de aplicare a legii și organizațiilor care acționează în interesul public împotriva abuzurilor sexuale asupra copiilor. Aceste organizații fac trimitere la linii telefonice de urgență naționale pentru raportarea materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor, precum și la organizații al căror scop este de a reduce exploatarea sexuală a copiilor și de a preveni victimizarea copiilor, situate atât în UE, cât și în țări terțe. Colectiv, aceste activități voluntare joacă un rol important, făcând posibile identificarea și salvarea victimelor și reducerea diseminării în continuare a materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor și exploatare sexuală a copiilor, contribuind în același timp la identificarea și investigarea infractorilor și la prevenirea infracțiunilor de abuz sexual asupra copiilor și exploatare sexuală a copiilor.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Până la data de 20 decembrie 2020, Regulamentul (UE) 2016/679 reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal de către furnizorii de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere prin intermediul unor măsuri voluntare în scopul detectării și raportării abuzului sexual online asupra copiilor și în scopul eliminării materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor.

(6) Până la data de 20 decembrie 2020, Regulamentul (UE) 2016/679 reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal de către furnizorii de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere prin intermediul unor măsuri voluntare în scopul detectării și raportării abuzului sexual online asupra copiilor și în scopul eliminării materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor și exploatarea sexuală a copiilor.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Directiva 2002/58/CE nu conține dispoziții specifice privind prelucrarea datelor cu caracter personal și a altor date în legătură cu furnizarea de servicii de comunicații electronice în scopul detectării și raportării abuzului sexual online asupra copiilor și în scopul eliminării materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor. Cu toate acestea, în temeiul articolului 15 alineatul (1) din Directiva 2002/58/CE, statele membre pot adopta măsuri legislative pentru a restricționa domeniul de aplicare al drepturilor și obligațiilor prevăzute, printre altele, la articolele 5 și 6 din directiva respectivă, care privesc confidențialitatea comunicațiilor și datelor de trafic, în scopul prevenirii, investigării, detectării și urmăririi penale a infracțiunilor de abuz sexual asupra copiilor. În absența unor astfel de măsuri legislative și în așteptarea adoptării noului cadru juridic pe termen lung pentru a combate în mod eficace abuzul sexual asupra copiilor la nivelul Uniunii, astfel cum a fost anunțat în strategie, după data de 21 decembrie 2020, furnizorii de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere nu ar avea o bază legală pentru continuarea detectării și raportării abuzului sexual online asupra copiilor și a eliminării materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor din serviciile lor.

(7) Directiva 2002/58/CE nu conține dispoziții specifice privind prelucrarea datelor cu caracter personal și a altor date în legătură cu furnizarea de servicii de comunicații electronice în scopul detectării și raportării abuzului sexual online asupra copiilor și în scopul eliminării materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor. Cu toate acestea, în temeiul articolului 15 alineatul (1) din Directiva 2002/58/CE, statele membre pot adopta măsuri legislative pentru a restricționa domeniul de aplicare al drepturilor și obligațiilor prevăzute, printre altele, la articolele 5 și 6 din directiva respectivă, care privesc confidențialitatea comunicațiilor și datelor de trafic, în scopul prevenirii, investigării, detectării și urmăririi penale a infracțiunilor de abuz sexual asupra copiilor. În absența unor astfel de măsuri legislative la nivel național și în așteptarea adoptării noului cadru juridic pe termen lung pentru a combate în mod eficace abuzul sexual asupra copiilor la nivelul Uniunii, astfel cum a fost anunțat în strategie, după data de 21 decembrie 2020, furnizorii de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere nu ar avea o bază legală pentru continuarea detectării și raportării abuzului sexual online asupra copiilor și a detectării materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor din cadrul serviciilor lor, a eliminării acestor materiale din cadrul serviciilor lor și a raportării lor.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Prin urmare, prezentul regulament prevede o derogare temporară de la articolul 5 alineatul (1) și articolul 6 din Directiva 2002/58/CE, care protejează confidențialitatea comunicațiilor și a datelor de trafic. Având în vedere că Directiva 2002/58/CE a fost adoptată în baza dispozițiilor articolului 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, este oportun ca prezentul regulament să fie adoptat pe același temei juridic. În plus, nu toate statele membre au adoptat măsuri legislative la nivel național pentru restricționarea domeniului de aplicare al drepturilor și obligațiilor prevăzute în aceste dispoziții, în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) din Directiva 2002/58/CE, iar adoptarea unor astfel de măsuri implică un risc semnificativ de fragmentare care ar putea afecta piața internă.

(8) Prin urmare, prezentul regulament prevede o derogare temporară de la articolul 5 alineatul (1) și articolul 6 din Directiva 2002/58/CE, care protejează confidențialitatea comunicațiilor și a datelor de trafic. Măsurile voluntare pe care le aplică furnizorii care oferă servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere în Uniune cu unicul scop de a detecta și raporta abuzurile sexuale online ale copiilor și de a detecta, a elimina și a raporta materialele conținând abuzuri sexuale asupra copiilor vor face, prin urmare, obiectul garanțiilor și condițiilor stabilite în prezentul regulament. Având în vedere că Directiva 2002/58/CE a fost adoptată în baza dispozițiilor articolului 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, este oportun ca prezentul regulament să fie adoptat pe același temei juridic. În plus, nu toate statele membre au adoptat măsuri legislative la nivel național pentru restricționarea domeniului de aplicare al drepturilor și obligațiilor prevăzute în aceste dispoziții, în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) din Directiva 2002/58/CE, iar adoptarea unor astfel de măsuri implică un risc semnificativ de fragmentare care ar putea afecta piața internă și protecția drepturilor fundamentale, în special drepturile copiilor care sunt victime ale abuzului sexual online asupra copiilor în întreaga Uniune.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 11

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Având în vedere că singurul obiectiv al prezentului regulament este de a permite continuarea anumitor activități existente care vizează combaterea abuzului sexual online asupra copiilor, derogarea prevăzută de prezentul regulament ar trebui să se limiteze la tehnologii consacrate, utilizate în mod regulat de serviciile de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, în scopul detectării și raportării abuzului sexual online asupra copiilor și eliminării materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament. Referința la tehnologie include, dacă este necesar, o verificare umană legată direct de utilizarea tehnologiei și supravegherea acesteia. Prin urmare, utilizarea tehnologiei în cauză ar trebui să fie comună în industrie, fără a fi neapărat necesar ca toți furnizorii să utilizeze tehnologia respectivă și fără a împiedica evoluția ulterioară a tehnologiei în sensul respectării vieții private. În acest sens, ar trebui să fie lipsit de importanță dacă un anumit furnizor care încearcă să se bazeze pe această derogare utilizează deja o astfel de tehnologie la data intrării în vigoare a prezentului regulament. Tipurile de tehnologii utilizate ar trebui să fie cel mai puțin intruzive pentru viața privată în conformitate cu stadiul actual al tehnologiei și nu ar trebui să includă filtrarea și scanarea sistematică a comunicărilor care conțin text, ci să analizeze numai comunicări specifice în cazul unor elemente concrete de suspiciune de abuz sexual online asupra copiilor.

(11) Având în vedere că singurul obiectiv al prezentului regulament este de a permite continuarea anumitor activități existente care vizează combaterea abuzului sexual online asupra copiilor, derogarea prevăzută de prezentul regulament ar trebui să se limiteze la tehnologii consacrate, utilizate în mod regulat de serviciile de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, în scopul detectării și raportării abuzului sexual online asupra copiilor și eliminării materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor. Referința la tehnologie include, dacă este necesar, o verificare umană legată direct de utilizarea tehnologiei și supravegherea acesteia. Prin urmare, utilizarea tehnologiei în cauză ar trebui să fie comună în industrie, fără a fi neapărat necesar ca toți furnizorii să utilizeze tehnologia respectivă și fără a împiedica evoluția ulterioară a tehnologiei în sensul respectării vieții private. În acest sens, ar trebui să fie lipsit de importanță dacă un anumit furnizor care încearcă să se bazeze pe această derogare utilizează deja o astfel de tehnologie la data intrării în vigoare a prezentului regulament. Tipurile de tehnologii utilizate ar trebui să fie cel mai puțin intruzive pentru viața privată, în conformitate cu stadiul actual al tehnologiei. Tehnologiile utilizate nu ar trebui să fie în măsură să înțeleagă conținutul comunicațiilor, ci ar trebui doar să fie în măsură să identifice modele de posibile abuzuri sexuale asupra copiilor.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 14

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Pentru a asigura transparența și responsabilitatea cu privire la activitățile întreprinse în temeiul derogării, furnizorii ar trebui să publice rapoarte anuale privind prelucrarea care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament, inclusiv cu privire la tipul și volumele de date prelucrate, numărul de cazuri identificate, măsurile aplicate pentru a selecta și a îmbunătăți indicatorii cheie, numărul și procentul erorilor diferitelor tehnologii utilizate (rezultate fals pozitive), măsurile aplicate pentru a limita rata de eroare și rata de eroare realizată, politica de păstrare și măsurile aplicate pentru protecția datelor cu caracter personal.

(14) Pentru a asigura transparența și responsabilitatea cu privire la activitățile întreprinse în temeiul derogării, furnizorii ar trebui să publice rapoarte anuale privind prelucrarea care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament, inclusiv cu privire la tipul și volumele de date prelucrate, numărul de cazuri identificate de abuzuri sexuale asupra copiilor, cu date defalcate pe gen, în cazurile în care este posibil, măsurile aplicate pentru a selecta și a îmbunătăți indicatorii cheie, numărul și procentul erorilor diferitelor tehnologii utilizate (rezultate fals pozitive), măsurile aplicate pentru a limita rata de eroare și rata de eroare realizată, politica de păstrare și măsurile aplicate pentru protecția datelor cu caracter personal.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament stabilește norme temporare și strict limitate pentru derogarea de la aplicabilitatea anumitor obligații prevăzute de Directiva 2002/58/CE, cu unicul scop de a le permite furnizorilor de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere să continue să utilizeze tehnologii pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și a altor date în măsura necesară pentru detectarea și raportarea abuzului sexual online asupra copiilor și pentru eliminarea materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor din serviciile lor.

Prezentul regulament stabilește norme temporare și strict limitate pentru derogarea de la aplicabilitatea anumitor obligații prevăzute de Directiva 2002/58/CE, cu unicul scop de a le permite furnizorilor de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere să utilizeze tehnologii pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și a altor date în măsura necesară și proporțională pentru detectarea și raportarea abuzului sexual online asupra copiilor și pentru detectarea materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor din serviciile lor, a elimina astfel de materiale din cadrul serviciilor lor și a le raporta.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) material care constituie pornografie infantilă, astfel cum este definit la articolul 2 litera (c) din Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului;

eliminat

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera aa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) „ademenire”, care înseamnă:

 

(i)  propunerea unui adult de a se întâlni cu un copil care nu a împlinit vârsta consimțământului privind activitatea sexuală, cu scopul de a săvârși oricare dintre infracțiunile prevăzute la articolul 3 alineatul (4) și la articolul 5 alineatul (6) din Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului1a; sau

 

(ii)  tentativa unui adult de a se întâlni cu un copil care nu a împlinit vârsta consimțământului sexual cu scopul de a săvârși o infracțiune prevăzută la articolul 5 alineatele (2) sau (3) de către un adult care ademenește un copil care nu a împlinit vârsta consimțământului sexual să furnizeze pornografie reprezentând copilul respectiv.

 

_________________

 

1a Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile și de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului (JO L 335, 17.12.2011, p. 1).

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) ademenirea copiilor cu scopul de a se implica în activități sexuale cu un copil sau de a produce pornografie infantilă prin oricare dintre următoarele:

eliminat

(i) ademenirea copilului prin oferirea de cadouri sau alte avantaje;

 

(ii) amenințarea copilului prin menționarea unei consecințe negative care ar putea avea un impact semnificativ asupra acestuia;

 

(iii) prezentarea de materiale pornografice sau punerea acestora la dispoziția copilului.

 

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) „spectacol pornografic”, astfel cum este definit la articolul 2 litera (e) din Directiva 2011/93/UE.

(c) „spectacol pornografic”, astfel cum este definit la articolul 2 litera (e) din Directiva 2011/93/UE, inclusiv pornografia vindicativă.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera ca (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) „constrângerea sexuală”, astfel cum este definită în Directiva 2011/93/UE;

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) „copil” înseamnă orice persoană care nu a împlinit vârsta consimțământului sexual;

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) „material de abuz sexual asupra copiilor” înseamnă:

 

(a) material care constituie „pornografie infantilă”, astfel cum este definit la articolul 2 litera (c) din Directiva 2011/93/UE;

 

(b) material care constituie „prostituție infantilă”, astfel cum este definit la articolul 2 litera (d) din Directiva 2011/93/UE.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obligațiile specifice prevăzute la articolul 5 alineatul (1) și la articolul 6 din Directiva 2002/58/CE nu se vor aplica pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și a altor date în legătură cu furnizarea de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere strict necesare pentru utilizarea tehnologiei, cu unicul scop de eliminare a materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor și de detectare sau raportare a abuzului sexual online asupra copiilor către autoritățile de aplicare a legii și către organizațiile care acționează în interesul public împotriva abuzului sexual asupra copiilor, cu condiția ca:

Obligațiile specifice prevăzute la articolul 5 alineatul (1) și la articolul 6 din Directiva 2002/58/CE nu se vor aplica pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu furnizarea de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere strict necesare pentru utilizarea tehnologiei, cu unicul scop de detectare și eliminare a materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor și de detectare a abuzului sexual online asupra copiilor sau de raportare a ambelor către autoritățile de aplicare a legii și către organizațiile care acționează în interesul public împotriva abuzului sexual asupra copiilor, cu condiția ca:

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) prelucrarea să fie proporțională și să se limiteze la tehnologiile consacrate, utilizate în mod regulat de serviciile de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, în scopul respectiv, înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, și care sunt în conformitate cu stadiul actual al tehnologiei și sunt cel mai puțin intruzive asupra vieții private;

(a) prelucrarea să fie proporțională și să se limiteze la tehnologiile consacrate, utilizate în mod regulat de serviciile de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, în scopul respectiv și care sunt în conformitate cu stadiul actual al tehnologiei și sunt cel mai puțin intruzive asupra vieții private;

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) prelucrarea să fie limitată la ceea ce este strict necesar în scopul detectării și raportării abuzului sexual online asupra copiilor și în scopul eliminării materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor și, cu excepția cazului în care abuzul sexual online asupra copilului a fost detectat și confirmat ca atare, datele să fie șterse imediat;

(d) prelucrarea să fie limitată la ceea ce este strict necesar în scopul detectării și raportării abuzului sexual online asupra copiilor, precum și în scopul detectării, raportării și eliminării materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor; în cazul în care abuzul sexual online asupra copiilor nu a fost detectat și confirmat ca atare, datele relevante sunt păstrate, pentru perioada de timp necesară, numai pentru următoarele scopuri:

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – litera d – liniuța 1 (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- a le raporta autorităților de aplicare a legii și altor autorități publice relevante și a răspunde cererilor proporționale din partea acestora;

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – litera d – liniuța 2 (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- a bloca contul utilizatorului în cauză;

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – litera d – liniuța 3 (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- în legătură cu datele identificate în mod fiabil ca pornografie infantilă, creând o semnătură digitală unică, neconvertibilă („hash”);

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – litera d – liniuța 4 (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- proceduri sau proceduri de reexaminare administrative sau judiciare sau o cale de atac administrativă sau judiciară;

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) furnizorul să publice un raport anual privind prelucrarea, inclusiv cu privire la tipul și volumele de date prelucrate, numărul de cazuri identificate, măsurile aplicate pentru a selecta și a îmbunătăți indicatorii cheie, numărul și procentul erorilor diferitelor tehnologii utilizate (rezultate fals pozitive), măsurile aplicate pentru a limita rata de eroare și rata de eroare realizată, politica de păstrare și măsurile aplicate pentru protecția datelor cu caracter personal.

(e) furnizorul să publice un raport anual privind prelucrarea, inclusiv cu privire la tipul și volumele de date prelucrate, numărul de cazuri de abuzuri sexuale asupra copiilor și de materiale de abuz sexual asupra copiilor identificate, raportate și eliminate, însoțite de date defalcate pe gen, în cazurile în care este posibil, măsurile aplicate pentru a selecta și a îmbunătăți indicatorii cheie, numărul și procentul erorilor diferitelor tehnologii utilizate (rezultate fals pozitive), măsurile aplicate pentru a limita rata de eroare și rata de eroare realizată, politica de păstrare și măsurile aplicate pentru protecția datelor cu caracter personal.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În ceea ce privește litera (d), în cazul în care abuzul sexual online asupra copiilor a fost detectat și confirmat ca atare, datele relevante pot fi păstrate numai pentru următoarele scopuri și numai pentru perioada de timp necesară:

eliminat

— pentru raportare și pentru a răspunde cererilor proporționale din partea autorităților de aplicare a legii și a altor autorități publice relevante;

 

— pentru blocarea contului utilizatorului în cauză;

 

— în legătură cu datele identificate în mod fiabil ca pornografie infantilă, pentru crearea unei semnături digitale unice, neconvertibile („hash”);

 

Justificare

Text deplasat la litera (d)

 

  

 

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Derogare temporară de la anumite dispoziții ale Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor de către furnizorii de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și a altor date în scopul combaterii abuzului sexual online asupra copiilor

Referințe

COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD)

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

LIBE

17.9.2020

 

 

 

Aviz emis de către

 Data anunțului în plen

FEMM

17.9.2020

Raportoare pentru aviz:

 Data numirii

Christine Anderson

5.10.2020

Examinare în comisie

9.11.2020

 

 

 

Data adoptării

1.12.2020

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

27

4

3

Membri titulari prezenți la votul final

Christine Anderson, Simona Baldassarre, Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Margarita de la Pisa Carrión, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Alice Kuhnke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andżelika Anna Możdżanowska, Pina Picierno, Sirpa Pietikäinen, Samira Rafaela, Evelyn Regner, Diana Riba i Giner, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylwia Spurek, Jessica Stegrud, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Hilde Vautmans, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Chrysoula Zacharopoulou

Membri supleanți prezenți la votul final

Lena Düpont, Elena Kountoura, Radka Maxová, Silvia Modig, Vera Tax

 


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

27

+

ECR

Andżelika Anna Możdżanowska, Jessica Stegrud

GUE/NGL

Elena Kountoura

ID

Simona Baldassarre, Annika Bruna, Isabella Tovaglieri

Renew

Radka Maxová, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou

PPE

Lena Düpont, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi,

S&D

Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Evelyn Regner, Vera Tax

 

4

-

Verts/ALE

Alice Kuhnke, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek, Ernest Urtasun

 

3

0

ECR

Margarita de la Pisa Carrión

GUE/NGL

Silvia Modig

ID

Christine Anderson

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

 


 


 

ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU PERSOANELOR DE LA CARE RAPORTOAREA A PRIMIT CONTRIBUȚII

- Access Now;

- Australian eSafety Commissioner (Comisarul australian pentru securitatea online);

- Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK);

- Canadian Centre for Child Protection (Centrul canadian pentru protecția copiilor);

- cdt - Center for Democracy & Technology (Centrul pentru democrație și tehnologie); 

eco - Association of the Internet Industry (Asociația Sectorului Internet);

- AEPD;

- EDRI;

- Facebook;

- Agenția pentru Drepturi Fundamentale;

- Improving the digital environment for children (care reunește mai multe ONG-uri din domeniul protecției copilului din întreaga UE și din afara acesteia, inclusiv copiii dispăruți – Missing Children Europe, Child Focus);

- INHOPE – Asociația internațională a serviciilor hotline pe internet;

- International Justice Mission Deutschland e.V./ We Protect;

- Internet Watch Foundation;

- Internet Society;

- Match Group;

- Microsoft;

- Thorn (Ashton Kutcher);

- UNICEF;

- Raportorul special al ONU privind dreptul la viață privată;

- World Childhood Foundation Deutschland.

 


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Derogare temporară de la anumite dispoziții ale Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor de către furnizorii de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și a altor date în scopul combaterii abuzului sexual online asupra copiilor

Referințe

COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD)

Data prezentării la PE

10.9.2020

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

LIBE

17.9.2020

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

 Data anunțului în plen

ITRE

17.9.2020

IMCO

17.9.2020

CULT

17.9.2020

FEMM

17.9.2020

Avize care nu au fost emise

 Data deciziei

ITRE

15.10.2020

IMCO

27.10.2020

CULT

1.10.2020

 

Raportori

 Data numirii

Birgit Sippel

21.9.2020

 

 

 

Examinare în comisie

24.9.2020

16.11.2020

7.12.2020

 

Data adoptării

7.12.2020

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

53

9

2

Membri titulari prezenți la votul final

Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareș Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoș Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Javier Zarzalejos

Membri supleanți prezenți la votul final

Delara Burkhardt, Andor Deli, Leopoldo López Gil, Kostas Papadakis, Anne-Sophie Pelletier, Rob Rooken, Domènec Ruiz Devesa, Hilde Vautmans, Petar Vitanov

Data depunerii

11.12.2020

 


 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

53

+

PPE

Magdalena ADAMOWICZ, Vladimír BILČÍK, Vasile BLAGA, Ioan-Rareș BOGDAN, Andor DELI, Lena DÜPONT, Andrzej HALICKI, Lívia JÁRÓKA, Jeroen LENAERS, Leopoldo LÓPEZ GIL, Nuno MELO, Roberta METSOLA, Nadine MORANO, Emil RADEV, Paulo RANGEL, Ralf SEEKATZ, Tomas TOBÉ, Javier ZARZALEJOS

S&D

Katarina BARLEY, Pietro BARTOLO, Delara BURKHARDT, Maria GRAPINI, Sylvie GUILLAUME, Evin INCIR, Marina KALJURAND, Łukasz KOHUT, Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, Javier MORENO SÁNCHEZ, Domènec RUIZ DEVESA, Birgit SIPPEL, Petar VITANOV, Bettina VOLLATH

RENEW

Malik AZMANI, Anna Júlia DONÁTH, Sophia in 't VELD, Fabienne KELLER, Moritz KÖRNER, Maite PAGAZAURTUNDÚA, Michal ŠIMEČKA, Ramona STRUGARIU, Hilde VAUTMANS

ID

Nicolas BAY, Nicolaus FEST, Jean-Paul GARRAUD, Peter KOFOD, Annalisa TARDINO, Tom VANDENDRIESSCHE

GREENS/EFA

Alice KUHNKE

ECR

Jorge BUXADÉ VILLALBA, Patryk JAKI, Assita KANKO, Nicola PROCACCINI

NI

Martin SONNEBORN

 

9

-

GREENS/EFA

Patrick BREYER, Saskia BRICMONT, Damien CARÊME, Tineke STRIK

EUL/NGL

Konstantinos ARVANITIS, Pernando BARRENA ARZA, Cornelia ERNST, Anne-Sophie PELLETIER

NI

Kostas PAPADAKIS

 

2

0

ECR

Rob ROOKEN

NI

Milan UHRÍK

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

Ultima actualizare: 6 ianuarie 2021
Aviz juridic - Politica de confidențialitate