***IPOROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o začasnem odstopanju od nekaterih določb Direktive 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe tehnologij s strani ponudnikov medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, za obdelavo osebnih in drugih podatkov za namen boja proti spolni zlorabi otrok na spletu

11.12.2020 - (COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD)) - ***IPOROČILO

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalka: Birgit Sippel


Postopek : 2020/0259(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A9-0258/2020
Predložena besedila :
A9-0258/2020
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o začasnem odstopanju od nekaterih določb Direktive 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe tehnologij s strani ponudnikov medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, za obdelavo osebnih in drugih podatkov za namen boja proti spolni zlorabi otrok na spletu

(COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2020)0568),

 ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 16(2) in 114(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0288/2020),

 ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 29. oktobra 2020[1],

 ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

 ob upoštevanju mnenja Odbora za pravice žensk in enakost spolov,

 ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A9-0258/2020),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

 

 

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

o začasnem odstopanju od nekaterih določb Direktive 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe tehnologij s strani ponudnikov medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, za obdelavo osebnih in drugih podatkov za namen boja proti spolni zlorabi otrok na spletu

o začasni omejitvi nekaterih pravic in obveznosti iz Direktive 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe tehnologij s strani ponudnikov medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, za obdelavo osebnih podatkov za namen boja proti spolni zlorabi otrok na spletu

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Direktiva 2002/58/ES se uporablja za obdelavo osebnih podatkov v zvezi z zagotavljanjem javno razpoložljivih elektronskih komunikacijskih storitev. Opredelitev pojma elektronske komunikacijske storitve je trenutno podana v členu 2(c) Direktive 2002/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta4. Direktiva (EU) 2018/1972 Evropskega parlamenta in Sveta5 razveljavlja Direktivo 2002/21/ES z učinkom od 21. decembra 2020. Od tega datuma bo opredelitev pojma elektronskih komunikacijskih storitev nadomeščena z novo opredelitvijo iz člena 2(4) Direktive (EU) 2018/1972, ki zajema medosebne komunikacijske storitve, neodvisne od številke, v skladu z opredelitvijo iz člena 2(7) navedene direktive. Zato bodo te storitve, med katere spadajo npr. storitve internetne telefonije, sporočanja in spletne elektronske pošte, od 21. decembra 2020 spadale na področje Direktive 2002/58/ES.

(2) Direktiva 2002/58/ES se uporablja za obdelavo osebnih podatkov v zvezi z zagotavljanjem javno razpoložljivih elektronskih komunikacijskih storitev. Do 21. decembra 2020 velja opredelitev pojma elektronske komunikacijske storitve iz člena 2(c) Direktive 2002/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta4. S tem datumom Direktiva (EU) 2018/1972 Evropskega parlamenta in Sveta5 razveljavlja Direktivo 2002/21/ES. Opredelitev pojma elektronskih komunikacijskih storitev iz člena 2(4) Direktive (EU) 2018/1972 zajema medosebne komunikacijske storitve, neodvisne od številke, v skladu z opredelitvijo iz člena 2(7) navedene direktive. Zato te storitve, med katere spadajo npr. storitve internetne telefonije, sporočanja in spletne elektronske pošte, od 21. decembra 2020 spadajo na področje Direktive 2002/58/ES.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Unija v skladu s členom 6(1) Pogodbe o Evropski uniji priznava pravice, svoboščine in načela iz Listine o temeljnih pravicah Evropske unije. Člen 7 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljnjem besedilu: Listina) varuje temeljno pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, stanovanja ter komunikacij, kamor spada tudi zaupnost komunikacij. Člen 8 Listine vsebuje pravico do varstva osebnih podatkov. Člen 24(2) Listine določa, da se morajo pri vseh ukrepih organov javne uprave ali zasebnih institucij, ki se nanašajo na otroke, upoštevati predvsem otrokovi najboljši interesi.

(3) Unija v skladu s členom 6(1) Pogodbe o Evropski uniji priznava pravice, svoboščine in načela iz Listine o temeljnih pravicah Evropske unije. Člen 7 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljnjem besedilu: Listina) varuje temeljno pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, stanovanja ter komunikacij, kamor spada tudi zaupnost komunikacij. Člen 8 Listine vsebuje pravico do varstva osebnih podatkov. Člen 3(1) Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah iz leta 1989 (v nadaljnjem besedilu: KOP) in člen 24(2) Listine določata, da se morajo pri vseh ukrepih organov javne uprave ali zasebnih institucij, ki se nanašajo na otroke, upoštevati predvsem otrokovi najboljši interesi. Člen 3(3) KOP in člen 24(1) Listine poleg tega določata, da imajo otroci pravico do varstva in nege, ki sta potrebna za njihovo dobrobit.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Spolna zloraba in spolno izkoriščanje otrok sta hudi kršitvi človekovih pravic, zlasti pravic otrok, da so zaščiteni pred vsemi oblikami nasilja, zlorabe in zanemarjanja, trpinčenja ali izkoriščanja, vključno s spolno zlorabo, kot je določeno v Konvenciji Združenih narodov o otrokovih pravicah iz leta 1989 in v Listini. Digitalizacija je prinesla veliko koristi za družbo in gospodarstvo, a tudi izzive, med katerimi je naraščanje spolne zlorabe otrok na spletu. Zaščita otrok na spletu je ena od prednostnih nalog Unije. Komisija je 24. julija 2020 sprejela strategijo EU za učinkovitejši boj proti spolni zlorabi otrok6 (v nadaljnjem besedilu: Strategija), katere cilj je, da bi se na ravni EU učinkovito odzvali na kaznivo dejanje spolne zlorabe otrok.

(4) Zaščita otrok je ena od prednostnih nalog Unije. Spolna zloraba in spolno izkoriščanje otrok sta hudi kršitvi človekovih in temeljnih pravic, zlasti pravic otrok, da so zaščiteni pred vsemi oblikami nasilja, zlorabe in zanemarjanja, trpinčenja ali izkoriščanja, vključno s spolno zlorabo, kot je določeno v Konvenciji Združenih narodov o otrokovih pravicah iz leta 1989 in v Listini. Digitalizacija je prinesla veliko koristi za družbo in gospodarstvo, a tudi izzive, med katerimi je naraščanje spolne zlorabe otrok na spletu, ki je posledica širšega dostopa do potencialnih žrtev in velikega povečanja izmenjave posnetkov spolnih zlorab otrok na spletu. Posnetki spolnih zlorab otrok na spletu temeljijo na dejanskih zlorabah v resničnem svetu, pri čemer večino zlorab storijo člani družine ali osebe, ki so družini blizu.

_________________

_________________

6 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Strategija EU za učinkovitejši boj proti spolni zlorabi otrok“ (24. 7. 2020, COM(2020) 607 final).

 

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) Najstniki imajo pravico, da svojo spolno identiteto odkrivajo v varnem in zasebnem okolju. Da je na spletu vse več posnetkov spolnih zlorab otrok, je delno povezano tudi z novo navado najstnikov, ki med razvojem spolne identitete in pridobivanjem izkušenj posnamejo eksplicitne slike ali videoposnetke samih sebe in jih pošiljajo vrstnikom ali jih izmenjujejo brez seksualnih namenov. Poleg tega se starost za privolitev v spolni odnos zelo razlikuje med državami članicami. Primeri, ko so uporabniki že dosegli starost, določeno v nacionalnem pravu, ko lahko privolijo v spolni odnos, se naj ne bi naznanili organom za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, saj ne gre za nagovarjanje otrok.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Nekateri ponudniki medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, kot so storitve spletne pošte in sporočanja, že prostovoljno uporabljajo posebne tehnologije za odkrivanje spolne zlorabe otrok na spletu v svojih storitvah, naznanitev take zlorabe organom preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter organizacijam, ki delujejo v javnem interesu proti spolni zlorabi otrok, ali umik posnetkov spolnih zlorab otrok. Te organizacije se obrnejo na nacionalne prijavne točke za naznanitev posnetkov spolnih zlorab otrok ter organizacije, katerih namen je zmanjšati spolno izkoriščanje otrok in preprečevati nasilno ravnanje z otroki, s sedežem v Uniji in tretjih državah.  Te prostovoljne storitve imajo skupaj pomembno vlogo pri omogočanju identifikacije in reševanja žrtev ter zmanjšanju nadaljnjega širjenja posnetkov spolnih zlorab otrok, hkrati pa prispevajo k identifikaciji in preiskovanju storilcev kaznivega dejanja in preprečevanju kaznivih dejanj spolne zlorabe otrok.

(5) Nekateri ponudniki medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, kot so storitve spletne pošte in sporočanja, pri svojih storitvah prostovoljno že uporabljajo posebne tehnologije za odkrivanje spolne zlorabe otrok na spletu in naznanitev te zlorabe organom preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter organizacijam, ki delujejo v javnem interesu proti spolni zlorabi otrok, pri čemer se preletijo vsebine, kot so slike in besedilo, ali komunikacijski podatki o prometu, v nekaterih primerih tudi pretekli podatki. Tehnologije, ki se lahko za to uporabljajo, so tehnologija zgoščevanja vsebin za slike in videoposnetke ter klasifikatorji in umetna inteligenca za analiziranje besedil ali podatkov o prometu. Ponudniki se obrnejo na nacionalne prijavne točke za naznanitev posnetkov spolnih zlorab otrok na spletu ter organizacije s sedežem v Uniji in tretjih državah, katerih namen je identificirati otroke in zmanjšati njihovo spolno izkoriščanje in zlorabo ter preprečevati nasilno ravnanje z njimi, na primer na organizacijo NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) v Združenih državah Amerike. Te organizacije običajno ne sodijo na področje uporabe Uredbe (EU) 2016/679. Te prostovoljne storitve imajo skupaj pomembno vlogo pri omogočanju identifikacije in reševanja žrtev, katerih temeljni pravici do človekovega dostojanstva ter telesne in duševne celovitosti sta bili grobo kršeni, ter zmanjšanju nadaljnjega širjenja posnetkov spolnih zlorab otrok na spletu, hkrati pa prispevajo k identifikaciji in preiskovanju storilcev kaznivega dejanja in preprečevanju, odkrivanju, preiskovanju ter pregonu kaznivih dejanj spolne zlorabe otrok.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) Čeprav je cilj teh ukrepov legitimen, ti ukrepi posegajo v temeljni pravici spoštovanja zasebnega in družinskega življenja in varstva podatkov zadevnih posameznikov, torej vseh uporabnikov, domnevnih storilcev in žrtev. Omejitev temeljne pravice do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, vključno z zaupnostjo komunikacij, ne more biti upravičena zgolj na podlagi dejstva, da so bile nekatere tehnologije uvedene, ko zadevne storitve s pravnega vidika še niso pomenile elektronskih komunikacijskih storitev. Takšno poseganje je dovoljeno samo pod določenimi pogoji. Predpisano mora biti z zakonom, spoštovati mora bistveno vsebino pravic do zasebnega in družinskega življenja ter do varstva osebnih podatkov ter mora biti v skladu z načelom sorazmernosti potrebno in dejansko ustrezati ciljem splošnega interesa, ki jih priznava Unija, ali potrebno zaradi zaščite pravic in svoboščin drugih, kot je določeno v členu 52(1) Listine. Če ti ukrepi vključujejo splošno in neselektivno spremljanje in analiziranje komunikacije vseh uporabnikov, kršijo pravico do zasebnosti komunikacij, kot je razsodilo Sodišče v združenih zadevah C-511/18, C-512/18 in C-520/18 – La Quadrature du net in drugi1a ter v združenih zadevah C-293/12 –.Digital Rights Ireland in C-592/12 – Seitlinger1b.

 

_________________

 

1a  ECLI:EU:C:2020:791.

 

1b ECLI:EU:C:2014:238

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Do 20. decembra 2020 obdelavo osebnih podatkov s strani ponudnikov medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, s prostovoljnimi ukrepi za odkrivanje in naznanitev spolne zlorabe otrok na spletu in umik posnetkov spolnih zlorab otrok ureja Uredba (EU) 2016/679.

(6) Obdelavo osebnih podatkov s strani ponudnikov medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, s prostovoljnimi ukrepi za odkrivanje in naznanitev spolne zlorabe otrok na spletu in umik posnetkov spolnih zlorab otrok s spleta ureja Uredba (EU) 2016/679. Direktiva (EU) 2018/1972 nima neposrednega učinka na ponudnike medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Direktiva 2002/58/ES ne vsebuje posebnih določb glede obdelave osebnih in drugih podatkov v zvezi z opravljanjem elektronskih komunikacijskih storitev za odkrivanje in naznanitev spolne zlorabe otrok na spletu in umik posnetkov spolnih zlorab otrok. Toda na podlagi člena 15(1) Direktive 2002/58/ES lahko države članice sprejmejo zakonodajne ukrepe za omejitev obsega pravic in obveznosti, določenih med drugim v členih 5 in 6 navedene direktive, ki zadevajo zaupnost komunikacij in podatkov o prometu, za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja in pregona kaznivih dejanj v zvezi s spolno zlorabo otrok. Brez takih zakonodajnih ukrepov in do sprejetja dolgoročne zakonodaje na ravni Unije za učinkovit boj proti spolni zlorabi otrok, napovedane v Strategiji, ponudniki medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, od 21. decembra 2020 naprej ne bodo imeli pravne podlage, da bi še naprej odkrivali in naznanjali spolno zlorabo otrok na spletu ter umikali posnetke spolnih zlorab otrok iz svojih storitev.

(7) Direktiva 2002/58/ES ne vsebuje posebnih določb glede obdelave osebnih podatkov v zvezi z opravljanjem elektronskih komunikacijskih storitev za odkrivanje in naznanitev spolne zlorabe otrok na spletu in umik posnetkov spolnih zlorab otrok. Toda na podlagi člena 15(1) Direktive 2002/58/ES lahko države članice sprejmejo zakonodajne ukrepe za omejitev obsega pravic in obveznosti, določenih med drugim v členih 5 in 6 navedene direktive, ki zadevajo zaupnost komunikacij in podatkov o prometu, za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja in pregona kaznivih dejanj v zvezi s spolno zlorabo otrok. Brez teh zakonodajnih ukrepov na nacionalni ravni in do sprejetja dolgoročne zakonodaje na ravni Unije za boj proti spolni zlorabi otrok prostovoljni ukrepi ponudnikov medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, za nadaljnje odkrivanje in naznanitev spolnih zlorab otrok na spletu ter umik posnetkov teh zlorab iz njihovih storitev od 21. decembra 2020 ne morejo več temeljiti na členu 6 Uredbe 2016/679. Ta uredba ne zagotavlja pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov z medosebnimi komunikacijskimi storitvami, neodvisnimi od številke, samo za odkrivanje in naznanitev spolne zlorabe otrok na spletu in umik posnetkov teh zlorab iz storitev, določa pa omejitev nekaterih pravic in obveznosti iz Direktive 2002/58/ES. Prav tako določa dodatne zaščitne ukrepe, ki jih morajo spoštovati ponudniki medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, če se želijo sklicevati na to uredbo.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a) Obdelava slik in videoposnetkov za namene te uredbe bi se morala vedno šteti za obdelavo posebnih vrst osebnih podatkov v skladu s členom 9 Uredbe (EU) 2016/679, saj so slike in videoposnetki biometrični podatki, ki se obdelujejo s posebnimi tehničnimi sredstvi, ki omogočajo edinstveno identifikacijo ali avtentikacijo posameznika.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Ta uredba zato določa začasno odstopanje od člena 5(1) in člena 6 Direktive 2002/58/ES, ki varujeta zaupnost komunikacij in podatkov o prometu. Ker je bila Direktiva 2002/58/ES sprejeta na podlagi člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, je primerno sprejeti to uredbo na isti pravni podlagi. Poleg tega niso vse države članice sprejele zakonodajnih ukrepov na nacionalni ravni za omejitev obsega pravic in obveznosti iz navedenih določb v skladu s členom 15(1) Direktive 2002/58/ES, sprejetje takih ukrepov pa bi pomenilo precejšnjo nevarnost drobljenja, ki bi škodljivo vplivalo na notranji trg.

(8) Ta uredba zato določa začasno omejitev člena 5(1) in člena 6(1) Direktive 2002/58/ES, ki varujeta zaupnost komunikacij in podatkov o prometu. Za prostovoljne ukrepe, ki jih uporabljajo ponudniki medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, v Uniji samo za odkrivanje in naznanitev spolnih zlorab otrok na spletu ter odkrivanje, umik in naznanitev posnetkov spolnih zlorab otrok, torej veljajo zaščitni ukrepi in pogoji, določeni v tej uredbi in Uredbi (EU) 2016/679.  Ker je bila Direktiva 2002/58/ES sprejeta na podlagi člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, je primerno sprejeti to uredbo na isti pravni podlagi. Države članice bi morale pri sprejetju zakonodajnih ukrepov na nacionalni ravni za omejitev obsega pravic in obveznosti iz navedenih določb v skladu s členom 15(1) Direktive 2002/58/ES spoštovati Uredbo (EU) 2016/679, zlasti člen 23.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Glede na to, da se elektronske komunikacije, v katerih sodelujejo fizične osebe, običajno štejejo za osebne podatke, bi morala ta uredba temeljiti tudi na členu 16 Pogodbe, ki določa posebno pravno podlago za sprejetje predpisov v zvezi z varstvom posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah Unije in državah članicah v okviru dejavnosti s področja uporabe prava Unije ter v zvezi s prostim pretokom takih podatkov.

(9) Glede na to, da se podatki, povezni z elektronskimi komunikacijami, v katerih sodelujejo fizične osebe, vedno štejejo za osebne podatke, bi morala ta uredba temeljiti tudi na členu 16 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki določa posebno pravno podlago za sprejetje predpisov v zvezi z varstvom posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah Unije in državah članicah v okviru dejavnosti s področja uporabe prava Unije ter v zvezi s prostim pretokom takih podatkov.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Kolikor obdelava osebnih podatkov v zvezi z opravljanjem elektronskih komunikacijskih storitev s strani ponudnikov medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, samo za odkrivanje in naznanitev spolne zlorabe otrok na spletu in umik posnetkov spolnih zlorab otrok spada na področje uporabe odstopanja, ki ga določa ta uredba, se za tako obdelavo uporablja Uredba (EU) 2016/679, vključno z zahtevo po izvedbi ocene učinka predvidenih dejanj obdelave v skladu s členom 35 navedene uredbe, kadar je ustrezno, pred uporabo zadevnih tehnologij.

(10) Kolikor obdelava osebnih podatkov v zvezi z opravljanjem elektronskih komunikacijskih storitev s strani ponudnikov medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, samo za odkrivanje in naznanitev spolne zlorabe otrok na spletu in umik posnetkov teh zlorab spada na področje uporabe omejitve, ki ga določa ta uredba, se za to obdelavo uporablja Uredba (EU) 2016/679, med drugim njene določbe o načelih v zvezi z obdelavo osebnih podatkov (člen 5), zakonitostjo obdelave (člen 6), obdelavo posebnih vrst osebnih podatkov (člen 9), omejitvami (člen 23), varnostjo obdelave (člen 32), prenosi osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije (poglavje V), neodvisnimi nadzornimi organi (poglavje VI), sodelovanjem in skladnostjo (poglavje VII) ter pravnimi sredstvi, odgovornostjo in kaznimi (poglavje VIII), pa tudi zahteva po izvedbi ocene učinka predvidenih dejanj obdelave v skladu s členom 35 navedene uredbe pred uporabo zadevnih tehnologij in zahteva v skladu z njenim členom 36 po posvetovanju z nadzornim organom pred obdelavo ali, v primeru tehnologij za analizo podatkov o prometu ali vsebini za namene ugotavljanja morebitnih primerov pridobivanja otrok, po pridobitvi predhodnega dovoljenja od nadzornega organa.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Ker je edini namen te uredbe omogočiti nadaljevanje nekaterih obstoječih dejavnosti za boj proti spolni zlorabi otrok na spletu, bi moralo biti odstopanje, ki ga določa ta uredba, omejeno na uveljavljeno tehnologijo, ki jo pred začetkom veljavnosti te uredbe običajno uporablja več medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, za odkrivanje in naznanitev spolne zlorabe otrok na spletu in umik posnetkov spolnih zlorab otrok. Navedba te tehnologije po potrebi vključuje človeški pregled, ki je neposredno povezan z uporabo tehnologije in namenjen njenemu nadzoru. Uporaba zadevne tehnologije bi torej morala biti običajna v tej panogi, ne da bi bilo nujno potrebno, da vsi ponudniki uporabljajo to tehnologijo, in ne da bi preprečevala zasebnosti naklonjen razvoj te tehnologije. S tega vidika ne bi smelo biti bistveno, ali ponudnik, ki želi uporabiti to odstopanje, na datum začetka veljavnosti te uredbe že uporablja tako tehnologijo. Uporabljene tehnologije bi morale take vrste, da bi čim manj posegale v zasebnost v skladu z najsodobnejšo tehnologijo v panogi, in ne bi smele vključevati sistematičnega filtriranja in pregledovanja sporočil z besedilom, temveč pregledati samo določena sporočila v primeru konkretnih elementov za sum spolne zlorabe otrok.

(11) Ker je namen te uredbe omogočiti nadaljevanje nekaterih obstoječih dejavnosti za odkrivanje in naznanitev posnetkov spolne zlorabe otrok na spletu in umik teh posnetkov ter odkrivanje in naznanitev spolne zlorabe otrok na spletu, ki so v skladu z Uredbo (EU) 2016/679, bi morala biti omejitev, ki jo določa ta uredba, omejena na tehnologijo, ki je bila predmet predhodnega posvetovanja v skladu s členom 36 Uredbe (EU) 2016/679 ali ki jo je predhodno odobril nadzorni organ, če to zahteva ta uredba, tehnologijo, ki jo običajno uporablja več medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, zgolj za odkrivanje in naznanitev spolne zlorabe otrok na spletu in umik posnetkov teh zlorab.  Navedba te tehnologije vključuje človeški pregled, ki je neposredno povezan z uporabo tehnologije in namenjen nadzoru njenega delovanja, da bi preprečili nepotrebno in nesorazmerno poseganje v temeljne pravice. Uporaba zadevne tehnologije bi torej morala biti običajna v tej panogi, ne da bi bilo nujno potrebno, da vsi ponudniki uporabljajo to tehnologijo, in ne da bi preprečevala zasebnosti naklonjen razvoj te tehnologije. S tega vidika ne bi smelo biti pomembno, ali ponudnik, ki se želi sklicevati na omejitev iz te uredbe, na datum začetka njene veljavnosti že uporablja to tehnologijo. Uporabljene tehnologije bi morale biti take vrste, da bi čim manj posegale v zasebnost v skladu z najsodobnejšo tehnologijo v panogi, poleg tega se ne bi smele uporabljati za sistematično filtriranje in pregledovanje sporočil z besedilom, temveč za pregled le določenih sporočil v primeru konkretnih elementov za sum spolne zlorabe otrok. Če se uporabljajo za pregledovanje sporočil z besedilom, ne bi smele razumeti bistva vsebine, temveč samo zaznavati vzorce, ki kažejo na morebitno spolno zlorabo otrok.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Osebni in drugi podatki, ki se uporabljajo pri izvajanju dejavnosti, za katere velja odstopanje iz te uredbe, ter obdobje hrambe podatkov v primeru pozitivnih rezultatov bi morali biti zmanjšani na najmanjšo možno mero, tako da bi bilo odstopanje omejeno na najnujnejše.

(13) Osebni podatki, ki se uporabljajo pri izvajanju dejavnosti, za katere velja omejitev iz te uredbe, ter obdobje hrambe podatkov in rezultatov njihove obdelave v primeru pozitivnih rezultatov bi morali biti strogo omejeni na najmanjšo možno mero, da se zagotovi čim manj poseganja v zaupnost komunikacij.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Za zagotovitev preglednosti in odgovornosti glede dejavnosti, izvedenih na podlagi odstopanja, bi morali ponudniki objavljati letna poročila o obdelavi, ki spada na področje te uredbe, med drugim o vrsti in količini obdelanih podatkov, številu ugotovljenih primerov, ukrepih za izbiro in izboljšanje ključnih kazalnikov, številu in deležih napak (lažno pozitivnih primerov) v različnih uporabljenih tehnologijah, ukrepih za omejitev stopnje napak in doseženi stopnji napak, politiki hrambe podatkov in uporabljenih ukrepih za zaščito podatkov.

(14) Za zagotovitev preglednosti in odgovornosti glede dejavnosti, izvedenih na podlagi omejitve iz te uredbe, bi morali ponudniki medosebnih komunikacijskih storitev do ... [šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe] in nato vsako leto objaviti in predložiti poročila o obdelavi, ki sodi na področje uporabe te uredbe, med drugim o vrsti in količini obdelanih podatkov, podlagi za obdelavo podatkov v skladu s členom 6 Uredbe (EU) 2016/679, podlagi za prenose osebnih podatkov zunaj Unije v skladu s poglavjem V Uredbe (EU) 2016/679, po potrebi o številu ugotovljenih primerov, številu primerov, kjer je uporabnik vložil pritožbo prek notranjega mehanizma za pritožbe ali pri sodnem organu ter o izidu teh postopkov, ukrepih za izbiro in izboljšanje ključnih kazalnikov, številu in deležih napak (lažno pozitivnih primerov) v različnih uporabljenih tehnologijah, ukrepih za omejitev stopnje napak in doseženi stopnji napak, politiki hrambe podatkov in uporabljenih ukrepih za zaščito podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2016/679. Ponudniki bi prav tako morali predložiti poročila nadzornim organom v skladu z Uredbo (EU) 2016/679.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a) Komisija bi morala Evropskemu odboru za varstvo podatkov naročiti, da izda smernice o skladnosti z Uredbo (EU) 2016/679, kar zadeva obdelavo, ki sodi na področje uporabe omejitve iz te uredbe, ki bodo nadzornim organom v pomoč pri opravljanju njihove naloge. Zlasti naj bi jim bile v pomoč v okviru postopka predhodnega posvetovanja iz člena 36 Uredbe (EU) 2016/679, ki ga je treba izvesti pri ocenjevanju, ali je uveljavljena oziroma nova tehnologija, ki se bo uporabljala, najsodobnejša, najmanj posega v zasebnost in deluje na ustrezni pravni podlagi v skladu z Uredbo (EU) 2016/679.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15) Ta uredba bi morala začeti veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije, da bi bilo zagotovljeno, da se začne uporabljati 21. decembra 2020.

črtano

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Ta uredba omejuje pravico do varstva zaupnosti komunikacij in odstopa od odločitve iz Direktive (EU) 2018/1972, da za medosebne komunikacijske storitve, neodvisne od številke, glede zasebnosti veljajo enaka pravila kot za vse druge elektronske komunikacijske storitve. Zato bi moralo biti obdobje uporabe te uredbe omejeno na čas do 31. decembra 2025, torej na obdobje, ki je razumno potrebno za sprejetje novega dolgoročnega pravnega okvira z bolj dodelanimi zaščitnimi ukrepi. Če pa bo dolgoročna zakonodaja sprejeta in se bo začela uporabljati že prej, bi morala navedena zakonodaja razveljaviti to uredbo.

(16) Ta uredba omejuje pravico do varstva zaupnosti komunikacij pri komunikacijskih storitvah, neodvisnih od številke, zgolj za namene odkrivanja posnetkov spolnih zlorab otrok na spletu in njihovega umika ter naznanitve teh posnetkov organom preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj in organizacijam, ki delujejo v javnem interesu proti zlorabi otrok, ter za namene odkrivanja spolnih zlorab otrok na spletu in naznanitve teh zlorab organom preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj. Zato bi moralo biti obdobje uporabe te uredbe omejeno na čas do 31decembra 2022. Če pa bo dolgoročna zakonodaja sprejeta in se bo začela uporabljati že prej, bi morala navedena zakonodaja razveljaviti to uredbo.

Predlog spremembe  

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17a) Nadzorni organi, pristojni za spremljanje uporabe te uredbe, bi morali biti isti kot neodvisni nadzorni organi, imenovani v skladu s poglavjem VI Uredbe (EU) 2016/679.

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17b) Šifriranje od konca do konca je pomembno orodje za varno in zaupno komunikacijo uporabnikov, tudi otrok. Vsako oslabitev šifriranja lahko zlorabijo zlonamerne tretje strani. Zato ne bi smeli nobene določbe te uredbe razlagati kot prepoved ali oslabitev šifriranja od konca do konca.

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17c) Pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, vključno z zaupnostjo komunikacij, je temeljna pravica, zagotovljena s členom 7 Listine. Zato je tudi osnovni pogoj za varno komunikacijo med žrtvami spolne zlorabe otrok in zaupanja vredno odraslo osebo ali organizacijami, ki so dejavne v boju proti spolni zlorabi otrok, ter komunikacijo med žrtvami in njihovimi odvetniki.

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 d (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17d) Da bi zagotovili temeljne pravice do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sodišča v skladu s členom 47 Listine ter pravico do domneve nedolžnosti in pravico do obrambe v skladu s členom 48 Listine, bi bilo treba zaščititi vso komunikacijo med obtoženo ali obsojeno osebo in njenim odvetnikom.

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18) Cilj te uredbe je uvesti začasno odstopanje od nekaterih določb Direktive 2002/58/ES, ne da bi prišlo do drobljenja notranjega trga. Poleg tega nacionalna zakonodaja najverjetneje ne bi bila pravočasno sprejeta v vseh državah članicah. Ker tega cilja države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se jih lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev. Z njo se uvaja začasno in strogo omejeno odstopanje od uporabe člena 5(1) in člena 6 Direktive 2002/58/ES z nizom zaščitnih ukrepov, s katerimi bo zagotovljeno, da ne bo presegala tistega, kar je potrebno za dosego ciljev.

(18) Cilj te uredbe je uvesti začasno omejitev posebnih določb Direktive 2002/58/ES, ne da bi prišlo do drobljenja notranjega trga. Poleg tega nacionalna zakonodaja najverjetneje ne bi bila pravočasno sprejeta v vseh državah članicah. Ker tega cilja države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se jih lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev. Z njo se uvaja začasna in strogo omejena omejitev uporabe člena 5(1) in člena 6(1) Direktive 2002/58/ES z nizom zaščitnih ukrepov, s katerimi bo zagotovljeno, da ne bo presegala tistega, kar je potrebno za dosego ciljev.

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) V skladu s členom 42(1) Uredbe (EU) št. 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta je bilo opravljeno posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, ki je [...] predložil mnenje

19) V skladu s členom 42(1) Uredbe (EU) št. 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta7 je bilo opravljeno posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, ki je predložil mnenje 10. novembra 2020,

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Člen 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 1

Člen 1

Predmet urejanja

Predmet urejanja

Ta uredba določa začasna, strogo omejena pravila kot odstopanje od uporabe nekaterih obveznosti iz Direktive 2002/58/ES, in sicer samo zato, da bi ponudnikom medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, omogočili, da še naprej uporabljajo tehnologije za obdelavo osebnih in drugih podatkov, kolikor je potrebno za odkrivanje in naznanitev spolne zlorabe otrok na spletu in umik posnetkov spolnih zlorab otrok iz njihovih storitev.

Ta uredba določa začasna, strogo omejena pravila, ki omejujejo nekatere pravice in obveznosti iz Direktive 2002/58/ES, in sicer samo zato, da bi ponudnikom nekaterih medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, omogočili, da ob polnem spoštovanju pravic in obveznosti iz Uredbe (EU)2016/679 še naprej uporabljajo posebne tehnologije, tj. edinstven digitalni podpis, ki ga ni mogoče pretvoriti nazaj („hash“), in tehnologije za analizo podatkov o prometu ali vsebini izključno za obdelavo osebnih podatkov, kolikor je nujno potrebno za odkrivanje in naznanitev spolne zlorabe otrok na spletu in umik posnetkov spolnih zlorab otrok na spletu iz njihovih storitev.

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Člen 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 2

Člen 2

Opredelitev pojmov

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1) „medosebna komunikacijska storitev, neodvisna od številke“ pomeni storitev, kot je opredeljena v členu 2(7) Direktive (EU) 2018/1972;

(1) „medosebna komunikacijska storitev, neodvisna od številke“ pomeni medosebno komunikacijsko storitev, neodvisno od številke, kot je opredeljena v členu 2(7) Direktive (EU) 2018/1972;

(2) „spolna zloraba otrok na spletu“ pomeni:

(2) „posnetki spolnih zlorab otrok na spletu“ pomenijo:

(a) gradivo, ki pomeni otroško pornografijo v skladu z opredelitvijo iz člena 2(c) Direktive 2011/93/EU Evropskega parlamenta in Sveta;

(a) „otroška pornografija“ v skladu z opredelitvijo iz člena 2(c) Direktive 2011/93/EU Evropskega parlamenta in Sveta;

(b) pridobivanje otrok za namene spolnih odnosov z otrokom ali izdelave otroške pornografije na naslednje načine:

 

(i) zvabljanje otroka s ponujanjem daril ali drugih ugodnosti;

 

(ii) grožnje otroku z negativno posledico, za katero je verjetno, da bo močno vplivala na otroka;

 

(iii) prikazovanje pornografskega gradiva otroku ali dajanje takega gradiva otroku na razpolago;

 

„pornografska predstava“ v skladu z opredelitvijo iz člena 2(e) Direktive 2011/93/EU.

„pornografska predstava“ v skladu z opredelitvijo iz točke (e) člena 2 Direktive 2011/93/EU;

 

(2a) „pridobivanje otrok“ pomeni vsako namerno ravnanje, ki pomeni kaznivo dejanje v skladu s členom 6 Direktive 2011/93/ES;

 

(2b) „spolna zloraba otrok na spletu“ pomeni „posnetke spolnih zlorab otrok na spletu“ in „pridobivanje otrok“;

 

(2c) „pozitivni zadetek za posnetke spolnih zlorab otrok na spletu“ pomeni ujemanje, ki je rezultat primerjave med sliko ali videoposnetkom in edinstvenim digitalnim podpisom, ki ga ni mogoče pretvoriti nazaj („hash“), iz zbirke podatkov, ki vsebuje preverjene posnetke spolnih zlorab otrok na spletu in jo vzdržuje organizacija, ki jo je priznala Komisija v skladu s členom 3f te uredbe.

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe

Člen 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 3

Člen 3

Področje uporabe odstopanja

Področje uporabe omejitve

Posebne obveznosti iz člena 5(1) in člena 6 Direktive 2002/58/ES se ne uporabljajo za obdelavo osebnih in drugih podatkov v zvezi z opravljanjem medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, ki je nujno potrebna za uporabo tehnologije samo za umik posnetkov spolnih zlorab otrok in odkrivanja ali naznanitve spolne zlorabe otrok organom preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter organizacijam, ki delujejo v javnem interesu proti spolni zlorabi otrok, če:

1. Posebne pravice in obveznosti iz člena 5(1) in člena 6(1) Direktive 2002/58/ES so omejene, kar zadeva zaupnost komunikacij, ki vključujejo obdelavo osebnih podatkov v zvezi z opravljanjem medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, če je ta omejitev nujno potrebna za uporabo posebne tehnologije samo za odkrivanje in umik posnetkov spolnih zlorab otrok na spletu in njihovo naznanitev organom preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter organizacijam, ki delujejo v javnem interesu, in za odkrivanje spolne zlorabe otrok na spletu in njeno naznanitev organom preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, če:

(a) je obdelava sorazmerna in omejena na uveljavljene tehnologije, ki so jih ponudniki medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, običajno uporabljali v ta namen pred začetkom veljavnosti te uredbe, so v skladu z najsodobnejšo tehnologijo, ki se uporablja v panogi, in čim manj posegajo v zasebnost;

(a) je obdelava sorazmerna in omejena na tehnologije, ki jih ponudniki medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, običajno uporabljajo izključno v ta namen in če tehnologije izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

 

(i) so v skladu z najsodobnejšo tehnologijo, ki se uporablja v industriji, in najmanj posegajo v zasebnost, tudi v zvezi z načelom vgrajenega in privzetega varstva podatkov, kot je določeno v členu 25 Uredbe (EU) 2016/679, in, če se uporabljajo za pregledovanje sporočil z besedilom, ne morejo razumeti bistva vsebine, temveč samo zaznajo vzorce, ki kažejo na morebitno spolno zlorabo otrok na spletu;

 

(ii) sta bila v skladu s členom 3a te uredbe opravljena predhodna ocena učinka v zvezi z varstvom podatkov v skladu s členom 35 Uredbe (EU) 2016/679 in predhodno posvetovanje v skladu s členom 36 Uredbe (EU) 2016/679 in sta pokazala, da obdelava ne bi pomenila velikega tveganja za pravice in svoboščine posameznikov ali da je upravljavec sprejel ukrepe za ublažitev tveganja;

 

(iii) v primeru tehnologij, ki analizirajo podatke o prometu ali vsebini za namene ugotavljanja morebitnih primerov pridobivanja otrok, so nadzorni organi po predhodni oceni učinka v zvezi z varstvom podatkov in posvetovanju izdali predhodno dovoljenje;

 

(iv) obdelava temelji na členu 6(1) Uredbe (EU) 2016/679, pod pogojem, da so bili, brez poseganja v Uredbo (EU) 2016/679, izpolnjeni vsi pogoji iz te uredbe;

 

(v) so vrste osebnih podatkov, ki se obdelajo pri vsakem dejanju obdelave podatkov, podatki o vsebini, povezani podatki o prometu in drugi osebni podatki, pridobljeni s to obdelavo;

 

(vi) v medosebnih komunikacijskih storitvah, neodvisnih od številke, obstajajo notranji postopki za preprečevanje zlorabe, nepooblaščenega pristopa ali prenosov;

 

(vii) sta jasno opredeljeni identiteta in skupina upravljavca ali upravljavcev;

 

(viii) ponudnik medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, pri obdelavi osebnih podatkov zagotavlja nadzor in posredovanje človeka, organom preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ali organizacijam iz člena 3f te uredbe pa se noben „pozitivni zadetek za posnetke spolnih zlorab otrok na spletu“ ne pošlje brez predhodne človeške potrditve;

 

(ix) ponudnik medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, pri obdelavi osebnih podatkov zagotavlja nadzor in posredovanje človeka, organom preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj pa se noben sum, utemeljen na podlagi konkretnih elementov, ne pošlje brez predhodne človeške potrditve;

 

(x) so vzpostavljeni ustrezni postopki in mehanizmi pravnega varstva, da lahko posamezniki pri ponudniku medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, v razumnem roku vložijo pritožbo, da lahko uporabnik predstavi svoja stališča v skladu s členom 3c;

 

(xi)  brez poseganja v informacije iz členov 13 in 14 Uredbe (EU) 2016/679 so posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, obveščeni o omejitvi zaupnosti njihovih komunikacij samo za umik posnetkov spolnih zlorab otrok in odkrivanje ali naznanitev posnetkov spolnih zlorab otrok, vključno z možnostjo, da se osebni podatki posredujejo organom preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter organizacijam, ki delujejo v javnem interesu proti spolni zlorabi otrok;

 

(xii) v primeru "pozitivnega zadetka za posnetke spolnih zlorab otrok na spletu“ ali utemeljenega suma spolne zlorabe otrok na spletu na podlagi konkretnih elementov prejmejo posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, naslednje informacije brez poseganja v informacije iz členov 13 in 14 Uredbe (EU) 2016/679, razen če bi to škodovalo tekoči preiskavi; v tem primeru se lahko zagotavljanje teh informacij odloži, koliko je to nujno potrebno, posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, pa so obveščeni takoj po zaključku preiskave:

 

(a) o pristojnih organih preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter organizacijah, ki delujejo v javnem interesu proti spolni zlorabi otrok, ki so prejeli njihove osebne podatke;

 

(b) o možnostih za pravno varstvo pri ponudniku medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke ter

 

(c) o možnosti vložitve pritožbe pri pristojnem nadzornem organu in o pravnem sredstvu ter o identiteti teh organov;

 

(xiii) ni poseganja v komunikacijo, ki jo ščiti poklicna skrivnost, na primer med zdravnikom in bolnikom, novinarjem in virom ali odvetnikom in stranko;

 

(xiv) je prenos osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije v skladu s poglavjem V Uredbe (EU) 2016/679;

(b) je uporabljena tehnologija sama po sebi dovolj zanesljiva, tako da čim bolj zmanjšuje stopnjo napake pri odkrivanju vsebin, ki predstavljajo spolno zlorabo otrok, in da nemudoma odpravi posledice takih napak, če do njih vendarle pride;

(b) je tehnologija, ki se uporablja za odkrivanje posnetkov spolnih zlorab otrok na spletu, sama po sebi dovolj zanesljiva, tako da omeji stopnjo napak, kjer je vsebina napačno opredeljena kot vsebina, ki predstavlja spolno zlorabo otrok na spletu („lažno pozitivni primeri“), na največ 1 od 50 milijard pri odkrivanju vsebin, ki predstavljajo spolno zlorabo otrok, in da nemudoma odpravi posledice teh napak, če do njih pride;

 

(ba) je tehnologija, ki se uporablja za odkrivanje pridobivanja otrok, sama po sebi dovolj zanesljiva, tako da čim bolj zmanjšuje stopnjo napake pri odkrivanju vsebin, ki predstavljajo spolno zlorabo otrok, in da nemudoma odpravi posledice teh napak, če do njih vendarle pride;

(c) je tehnologija, ki se uporablja za odkrivanje pridobivanja otrok za spolne namene, omejena na ustrezne ključne kazalnike, kot so ključne besede, in objektivno ugotovljene dejavnike tveganja, kot je razlika v starosti, brez poseganja v pravico do človeškega pregleda;

(c) je tehnologija, ki se uporablja za odkrivanje vzorcev morebitnega pridobivanja otrok, omejena na ustrezne ključne kazalnike in objektivno ugotovljene dejavnike tveganja brez poseganja v pravico do človeškega pregleda;

(d) je obdelava omejena na tisto, kar je nujno potrebno za odkrivanje in naznanitev spolne zlorabe otrok na spletu in umik posnetkov spolnih zlorab otrok, ter se takoj v primeru, da spolna zloraba otrok na spletu ni bila odkrita in potrjena kot taka, takoj izbriše;

(d) je obdelava, ki jo dovoljuje omejitev iz te uredbe, omejena na tisto, kar je nujno potrebno izključno za odkrivanje in naznanitev spolne zlorabe otrok na spletu in umik posnetkov spolnih zlorab otrok na spletu;

 

(da) če ni bila odkrita in potrjena spolna zloraba otrok na spletu, se vsi podatki o vsebini, povezani podatki o prometu in vsi rezultati obdelave teh podatkov takoj po obdelavi izbrišejo;

 

(db) če je bila spolna zloraba otrok odkrita in potrjena, se ustrezni podatki o vsebini, povezani podatki o prometu in osebni podatki, ustvarjeni z obdelavo, hranijo izključno za naslednje namene in samo za nujno potrebno obdobje, vendar v nobenem primeru ne dlje kot tri mesece, potem pa se takoj in trajno izbrišejo:

 

- za njihovo takojšnjo naznanitev in prenos v skladu z Direktivo (EU) št. 2016/679 pristojnim organom preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj;

 

- za njihovo naznanitev in prenos v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 organizacijam, ki delujejo v javnem interesu proti spolni zlorabi otrok in upravljajo podatkovno zbirko v skladu s členom 3f te uredbe;

 

- za blokiranje računa zadevnega uporabnika ali prekinitev storitve, ki mu je ponujena;

 

- v zvezi z osebnimi podatki, ki so zanesljivo prepoznani kot posnetki spolnih zlorab otrok na spletu, da bi ustvarili „hash“;

 

- za uveljavljanje pravnega varstva pri ponudniku ali izvedbo upravnega pregleda ali pravnih sredstev;

(e) ponudnik storitev vsako leto objavi poročilo o svoji zadevni obdelavi podatkov, med drugim o vrsti in količini obdelanih podatkov, številu ugotovljenih primerov, ukrepih za izbiro in izboljšanje ključnih kazalnikov, številu in deležih napak (lažno pozitivnih primerov) v različnih uporabljenih tehnologijah, ukrepih za omejitev stopnje napak in doseženi stopnji napak, politiki hrambe podatkov in uporabljenih ukrepih za zaščito podatkov.

(e) ponudnik storitev objavi in predloži nadzornemu organu v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 in Komisiji do ... [šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe] in nato vsako leto poročilo o obdelavi osebnih podatkov, dovoljeni z omejitvijo iz te uredbe, med drugim o vrsti in količini obdelanih podatkov, podlagi za obdelavo v skladu s členom 6 Uredbe (EU) 2016/679, pravni podlagi za prenos osebnih podatkov izven Unije v skladu s poglavjem V Uredbe (EU) 2016/679, kjer je to ustrezno, številu ugotovljenih primerov, številu primerov, v katerih je uporabnik vložil pritožbo prek notranjega mehanizma pravnega varstva ali pri pravosodnem organu ter o izidu teh postopkov, številu in deležih napak (lažno pozitivnih primerov) v različnih uporabljenih tehnologijah, ukrepih za omejitev stopnje napak in doseženi stopnji napak, politiki hrambe podatkov in uporabljenih ukrepih za zaščito podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2016/679;

Glede točke (d) velja, da se v primeru, da je bila spolna zloraba otrok na spletu odkrita in potrjena kot taka, zadevni podatki lahko hranijo samo za naslednje namene in samo toliko časa, kolikor je treba:

 

- za naznanitev in odgovor na sorazmerne zahteve organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter drugih javnih organov;

 

- za blokiranje uporabniškega računa zadevnega uporabnika;

 

- v zvezi s podatki, za katere je zanesljivo ugotovljeno, da so otroška pornografija, za ustvaritev edinstvenega digitalnega podpisa, ki ga ni mogoče pretvoriti nazaj („hash“).

 

 

(ea) vsak primer utemeljenega in preverjenega suma spolne zlorabe otrok na spletu se nemudoma prijavi pristojnim nacionalnim organom preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj.

 

1a. Ta uredba se ne uporablja za pregledovanje avdio komunikacij.

Predlog spremembe  29

Predlog uredbe

Člen 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 3 a

 

Obvezna predhodna ocena učinka v zvezi z varstvom podatkov in predhodno posvetovanje z nadzornimi organi

 

1. Da se lahko ponudniki medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, sklicujejo na omejitev, določeno s to uredbo, opravijo predhodno oceno učinka v zvezi z varstvom podatkov v skladu s členom 35 Uredbe (EU) 2016/679 ter predhodno posvetovanje v skladu s členom 36 navedene uredbe.

 

2. Države članice zagotovijo, da imajo nadzorni organi zadostna sredstva za predhodne ocene učinka v zvezi z varstvom podatkov in predhodna posvetovanja v skladu z zahtevami iz Uredbe (EU) 2016/679.

 

Ta člen se ne uporablja, kadar sta bila ocena učinka v zvezi z varstvom podatkov in predhodno posvetovanje z nadzornimi organi opravljena pred ... [začetek veljavnosti te uredbe] in sta pokazala, da obdelava ne bi pomenila velikega tveganja za pravice in svoboščine posameznikov ali da je upravljavec sprejel ukrepe za ublažitev tveganja.

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe

Člen 3 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 3 b

 

Smernice Evropskega odbora za varstvo podatkov

 

Komisija do ... [en mesec po začetku veljavnosti te uredbe] in v skladu s členom 70 Uredbe (EU) 2016/679 zaprosi, da Evropski odbor za varstvo podatkov objavi smernice za pomoč nadzornim organom, ki so v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 pristojni za oceno, ali je obdelava s področja uporabe te uredbe za obstoječe in prihodnje tehnologije, ki se uporabljajo izključno za boj proti spolni zlorabi otrok na spletu, v skladu z Uredbo (EU) 2016/679.

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe

Člen 3 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 3 c

 

Pritožbeni mehanizem

 

Ponudniki medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, ki uporabljajo tehnologije za obdelavo osebnih podatkov za odkrivanje in naznanitev spolne zlorabe otrok na spletu in odkrivanje, naznanitev in umik posnetkov spolnih zlorab otrok na spletu, vzpostavijo učinkovit in dostopen mehanizem, ki uporabnikom, katerih vsebina je bila umaknjena ali naznanjena organom preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ali organizaciji, ki deluje v javnem interesu proti spolni zlorabi otrok na spletu, omogoča, da vložijo pritožbo zoper ravnanje ponudnika, kadar naznanjeni ali umaknjeni posnetki ne prikazujejo spolne zlorabe otrok na spletu v skladu s to uredbo.

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe

Člen 3 d (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 3d

 

Učinkovita pravna sredstva

 

Uporabniki, ki so bili oškodovani zaradi uporabe posebnih tehnologij za obdelavo osebnih podatkov za odkrivanje in naznanitev spolne zlorabe otrok na spletu ter odstranitev posnetkov spolne zlorabe otrok na spletu iz medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, imajo pravico do učinkovitega pravnega sredstva, kadar naznanjeni ali umaknjeni posnetki ne prikazujejo spolne zlorabe otrok na spletu v skladu s to uredbo. Države članice vzpostavijo učinkovite postopke za uveljavljanje te pravice tudi v naslednjih primerih:

 

(i) vsebina ali identiteta uporabnikov je bila naznanjena organizaciji, ki deluje v javnem interesu proti spolni zlorabi otrok, ali organom preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj;

 

(ii) vsebina uporabnikov je bila odstranjena ali je bil njihov račun blokiran ali je bila storitev, ki jim je bila ponujena, začasno ukinjena.

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe

Člen 3 e (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 3e

 

Nadzorni organi

 

Nadzorni organi, pristojni za spremljanje uporabe te uredbe, so isti kot neodvisni nadzorni organi, imenovani v skladu s poglavjem VI Uredbe (EU) 2016/679.

Predlog spremembe  34

Predlog uredbe

Člen 3 f (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 3f

 

Javni register organizacij, ki delujejo v javnem interesu proti spolni zlorabi otrok

 

Komisija do ... [en mesec po začetku veljavnosti te uredbe] vzpostavi javni register organizacij, ki delujejo v javnem interesu proti spolni zlorabi otrok, s katerim lahko ponudniki medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, izmenjujejo osebne podatke na podlagi te uredbe in brez poseganja v poglavje V Uredbe (EU) 2016/679. Ta javni register se vzpostavi na podlagi preglednih in objektivnih meril ter se redno posodablja.

Predlog spremembe  35

Predlog uredbe

Člen 3 g (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 3g

 

Statistika

 

1. Države članice do ... [šest mesecev po začetku veljavnosti uredbe] in nato vsako leto objavijo in Komisiji predložijo poročila s statističnimi podatki o vseh naslednjih elementih:

 

(a) skupno število poročil o odkritih spolnih zlorabah otrok na spletu, ki so jih pristojni nacionalni organi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj dobili iz medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, in od organizacij, ki delujejo v javnem interesu proti spolni zlorabi otrok, kjer se razlikuje med absolutnim številom primerov in večkrat prijavljenimi primeri ter vrsto ponudnika medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, kjer je bila odkrita spolna zloraba otrok na spletu;

 

(b) število otrok, identificiranih z ukrepi v skladu s členom 3 te uredbe, glede na spol;

 

(c) število kazensko preganjanih storilcev glede na identifikacijo s pomočjo tehnologije;

 

(d) število obsojenih storilcev;

 

(e) število lažno pozitivnih prijavljenih primerov;

 

(f) tehnologije, ki se uporabljajo za odkrivanje spolne zlorabe otrok na spletu, in odstotek, v katerem prispevajo k odkrivanju spolne zlorabe otrok na spletu ter

 

(g) ponudniki medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, ki na svojem ozemlju ponujajo storitve z uporabo tehnologije za odkrivanje, umik ali naznanitev spolne zlorabe otrok na spletu.

 

2. Komisija združi statistične podatke iz prvega odstavka tega člena in jih upošteva pri pregledu te uredbe v skladu z njenim členom 3h.

Predlog spremembe  36

Predlog uredbe

Člen 3 h (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 3h

 

Pregled

 

1. Komisija do ... [dve leti po začetku veljavnosti uredbe] in nato vsako leto na podlagi poročil, pripravljenih v skladu s členom 3(1)(e), in predloženih statističnih podatkov opravi pregled te uredbe ter predloži in predstavi poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu.

 

2. Komisija v okviru pregleda posebno pozornost nameni:

 

(a) vsem pogojem za obdelavo osebnih podatkov, naštetim v členu 3(3)(a);

 

(b) sorazmernosti omejitve iz te uredbe, vključno z oceno statističnih podatkov, ki so jih države članice predložile v skladu s členom 3g;

 

(c) razvoju tehnološkega napredka v zvezi s temi dejavnostmi in v kolikšni meri se z njim izboljša natančnost in zmanjša število lažno pozitivnih primerov.

Predlog spremembe  37

Predlog uredbe

Člen 3 i (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 3i

 

Pogoji uporabe

 

Brez poseganja v člen 3(a)(xi) in (xii) ponudniki medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, ki uporabljajo tehnologije, ki spadajo na področje uporabe te uredbe, v svoje pogoje uporabe storitev vključijo jasne in celovite informacije o delovanju teh ukrepov in vplivu na zaupnost komunikacij uporabnikov.

Predlog spremembe  38

Predlog uredbe

Člen 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 4

Člen 4

Začetek veljavnosti in uporaba

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 21. decembra 2020 do 31. decembra 2025.

Uporablja se od 21. decembra 2020 do 31. decembra 2022.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.


OBRAZLOŽITEV

Spolna zloraba otrok pomeni hudo kršitev človekovih in temeljnih pravic. S tem je mogoče utemeljiti omejitev temeljnih pravic do zaupnosti komunikacij in varstva osebnih podatkov, če je taka omejitev nujen in sorazmeren ukrep v demokratični družbi in če spoštuje bistvo temeljnih pravic in svoboščin.

Za odkrivanje, naznanitev in odstranjevanje posnetkov spolnih zlorab otrok nekateri ponudniki številčno neodvisnih medosebnih komunikacijskih storitev trenutno prostovoljno pregledujejo komunikacijo, kot so sporočila (vsebino in/ali metapodatke, v nekaterih primerih zgodovinske podatke).

Namen predlagane uredbe je omejiti pravico do varstva zaupnosti, da se lahko te prostovoljne dejavnosti opravljajo tudi po 21. decembru 2020, ko začne veljati Evropski zakonik o elektronskih komunikacijah, ki bi te ponudnike vključil v področje uporabe Direktive 2002/58/ES (e-zasebnost), s čimer morajo ti ponudniki pred skeniranjem komunikacije uporabnike prositi za privolitev.

Delo poročevalca in Evropskega parlamenta pri predlagani uredbi je bilo zelo zapleteno zaradi časovnega pritiska, ker je Komisija ta predlog predstavila šele 10. septembra 2020 (čeprav je bil evropski zakonik o elektronskih komunikacijah sprejet že decembra 2018). Poleg tega Komisija ni spoštovala svoje obveznosti iz sporazuma o boljši pripravi zakonodaje, da mora temu predlogu priložiti oceno učinka, poleg tega pa ne želi sprejeti stališča, ali so sedanje prostovoljne prakse za odkrivanje in naznanitev posnetkov spolne zlorabe otrok dejansko zakonite v skladu s pravom EU. Tako med pripravo tega osnutka poročila niso bile na voljo bistvene informacije o stopnji poseganja v temeljne pravice do varstva zaupnosti komunikacij in varstva osebnih podatkov.

Glavni elementi tega osnutka poročila

a) Splošni premisleki

– Šifriranje od konca do konca je pomembno orodje za varno in zaupno komunikacijo uporabnikov, tudi otrok in žrtev. Nobene določbe te uredbe ne bi smeli razlagati kot prepoved ali omejitev šifriranja od konca do konca.

 

– Predlagana uredba sama po sebi ne zagotavlja pravne podlage za pregledovanje komunikacij s strani ponudnikov. Namesto tega določa omejitev nekaterih pravic in obveznosti iz Direktive 2002/58/ES ter dodatne zaščitne ukrepe, ki jih morajo ponudniki spoštovati, če se želijo sklicevati na to uredbo.

b) Pojasnitev področja uporabe ukrepa

– Ta uredba bi se morala uporabljati samo za videoposnetke ali slike, izmenjane prek sporočil ali storitev elektronske pošte. Ne bi se smela uporabljati za skeniranje besedila ali avdio komunikacije, za katero še naprej v celoti veljajo določbe direktive o zasebnosti in elektronskih komunikacijah.

– Zaradi začasne narave bi bilo treba stvarno področje uporabe uredbe omejiti na ustaljeno opredelitev „otroške pornografije“, kot je opredeljena v Direktivi 2011/93/EU, in „pornografske predstave“, kot je opredeljena v isti direktivi.

– Če naj bo zakonodaja zanesljiva tudi v prihodnosti, ni treba, da se tehnologija uporablja pred začetkom veljavnosti te uredbe, če izpolnjuje vse pogoje iz te uredbe.

c) Dodatni zaščitni ukrepi

– Ponudniki medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, ki se želijo sklicevati na to uredbo, morajo izpolnjevati določene pogoje. Ti so:

– obvezna predhodna ocena učinka v zvezi z varstvom podatkov in obvezno posvetovanje pred uporabo tehnologije, kot določata člena 35 in 36 Splošne uredbe o varstvu podatkov;

– uporaba člena 6(1)(d) ali (e) Uredbe (EU) 2016/679 kot pravne podlage;

– pri obdelavi osebnih podatkov se zagotovita nadzor in posredovanje človeka, organom preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ali organizacijam, ki delujejo v javnem interesu, pa se pozitivni rezultati ne pošljejo brez predhodnega človeškega pregleda;

– vzpostavitev ustreznih postopkov in mehanizmov pravnega varstva;

– ne posega se v komunikacijo, ki jo ščiti poklicna skrivnost;

– ustrezna pravna podlaga za prenose izven EU v skladu s poglavjem V splošne uredbe o varstvu podatkov.

– učinkovita pravna sredstva držav članic na nacionalni ravni.

Vsi ti pogoji morajo biti izpolnjeni, da se zagotovi sorazmernost pri omejitvi temeljnih pravic, ki jo ta dejavnost prinaša.

d) Javni register organizacij, ki delujejo v javnem interesu proti spolni zlorabi otrok

Komisija naj vzpostavi javni register organizacij, ki delujejo v javnem interesu proti spolni zlorabi otrok in s katerimi lahko ponudniki izmenjujejo osebne podatke.

e) Večja preglednost

Ponudniki morajo prvo poročilo objaviti šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe, nato pa vsako leto.

f) Časovna omejitev predlagane uredbe

Ta uredba bi se morala uporabljati samo do 31. decembra 2022. Če bo sprejeta dolgoročna zakonodaja, ki se bo začela uporabljati že prej, bi bilo treba s to zakonodajo razveljaviti tudi to uredbo.

 

Manjšinsko stališče Verts/ALE

(v skladu s členom 55(4))

Predlog ne varuje otrok, temveč otroke in odrasle izpostavlja znatnim tveganjem (kot so algoritmi umetne inteligence, ki napačno označijo intimne prikaze in pogovore otrok in odraslih o njihovem zdravju in spolnem življenju), ter krši temeljne pravice več milijonov otrok in odraslih.

Na splošno in brez razlikovanja analiza vsebine vseh zasebnih dopisov neosumljenih državljanov, ki jo izvajajo zasebna podjetja, kot če bi pošta zaradi iskanja nezakonitih vsebin odprla vsa pisma, ni le nesprejemljiva zaradi pravice do zasebnosti, tudi otrok in samih žrtev, temveč tudi izrecno ogroža človekove pravice manjšin, oseb LGBTQI, političnih oporečnikov, novinarjev in drugih.

Po mnenju Sodišča je trajna avtomatizirana analiza sporočil sorazmerna le, če je omejena na osumljence (zadeva C-511/18), kar za predlog ne drži.

Kljub predlagani uredbi se bo s temi praksami še naprej kršila splošna uredba o varstvu podatkov (ni pravne podlage, da bi lahko zasebni akterji odkrivali kazniva dejanja, pomanjkanje sorazmernosti).

Kot kaže vse večje število poročil podjetij, ki uporabljajo to metodo splošnega spremljanja, ta množični nadzor ne zadrži kroženja nezakonitega materiala, temveč ga bo le še dodatno potisnil v podzemlje, kar bo otežilo pregon.

Manjšinsko stališče Cornelie Enrst (GUE/NGL)

(v skladu s členom 55(4))

Pregledovanje elektronskih komunikacij, ki ga omogoča ta uredba, zlasti pregledovanje besedilnih sporočil, pomeni hudo kršitev pravic iz členov 7 in 8 Listine EU o temeljnih pravicah. Pomeni splošen nadzor, ki ni nikoli upravičen – niti za boj proti najhujšemu kriminalu.


 

 

MNENJE ODBORA ZA PRAVICE ŽENSK IN ENAKOST SPOLOV (2.12.2020)

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o začasnem odstopanju od nekaterih določb Direktive 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe tehnologij s strani ponudnikov medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, za obdelavo osebnih in drugih podatkov za namen boja proti spolni zlorabi otrok na spletu

(COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD))

Pripravljavka mnenja: Christine Anderson

 

 

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Vprašanje spolne zlorabe otrok na spletu je tako hudo in tako strahovito vpliva na vse vidike življenja žrtev, da ga moramo resno obravnavati. Zaradi silovitega razmaha uporabe interneta tudi vse več orodij in aplikacij postaja oaza za uporabnike, ki iščejo pornografske vsebine, med katerimi so po podatkih najmlajši stari od 12 do 17 let. Odvisnost od pornografskega gradiva zelo resno škodi človeškemu umu, saj pornografija predstavlja zelo izkrivljeno podobo človeškega telesa, odnosov in interakcij med ženskami in moškimi. K temu je treba dodati vse večji problem spolnega spletnega ustrahovanja, uperjenega proti ranljivim ženskam in dekletom, kot je bilo v zelo odmevnem primeru deklice Mile. Mila je francoska srednješolka LGBT, ki je od začetka leta 2020 pod zaščito, prekiniti pa je morala tudi šolanje, potem ko so ji po spletu grozili s posilstvom in smrtjo, ker je kritizirala islam. Zaradi primerov lažnih obtožb spolne zlorabe, ki se pojavljajo že več let, je tudi upravičeno, da pristojni organi držav članic sprejmejo vse ukrepe, da bodo avtorji teh namerno izmišljenih primerov zanje v celoti zakonsko odgovorni. Na splošno je treba na vseh stopnjah od suma kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost otroka pa do kazenskega pregona in sankcij zoper storilca uporabiti vse previdnostne ukrepe in dobro prakso, da zmaga zakon. Zdi se, da lahko postopkovne napake ali kazenski postopki, ki so se začeli zaradi lažnih obtožb o kaznivih spolnih dejanjih nad otroki, včasih ovirajo sodni postopek in so lahko kaznovani nedolžni državljani. Zato je bistveno, da se ob sumu spolne zlorabe otrok na spletu nikoli ne zanemari načelo domneve nedolžnosti. Za reševanje problema spolne zlorabe otrok na spletu pri izviru je poleg drugih strategij potrebno, da šole in starši združijo moči, da bi svoje otroke naučili, kako stopati v odnose z vidika samospoštovanja, spoštovanja svojega telesa, samopodobe in spoštovanja drugih. Da bi lahko spoštovali sebe in druge, moramo znati ceniti čustveno in duhovno razsežnost človeka, telesa pa ne smemo obravnavati zgolj kot spolni objekt. Na koncu tudi obžalujemo pomanjkanje podatkov o obsojenih storilcih zlorabe otrok in zahtevamo, da pristojni akterji okrepijo svoja prizadevanja na tem področju. To ne zmanjšuje pomembnosti sprejetja ukrepov v zvezi s pravicami do e-zasebnosti, če je to potrebno in pravno dovoljeno, kot je navedeno v predlogu Komisije.   

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Spolna zloraba in spolno izkoriščanje otrok sta hudi kršitvi človekovih pravic, zlasti pravic otrok, da so zaščiteni pred vsemi oblikami nasilja, zlorabe in zanemarjanja, trpinčenja ali izkoriščanja, vključno s spolno zlorabo, kot je določeno v Konvenciji Združenih narodov o otrokovih pravicah iz leta 1989 in v Listini. Digitalizacija je prinesla veliko koristi za družbo in gospodarstvo, a tudi izzive, med katerimi je naraščanje spolne zlorabe otrok na spletu. Zaščita otrok na spletu je ena od prednostnih nalog Unije. Komisija je 24. julija 2020 sprejela strategijo EU za učinkovitejši boj proti spolni zlorabi otrok9 (v nadaljnjem besedilu: Strategija), katere cilj je, da bi se na ravni EU učinkovito odzvali na kaznivo dejanje spolne zlorabe otrok.

(4) Spolna zloraba in spolno izkoriščanje otrok sta hudi kršitvi človekovih pravic, zlasti pravic otrok, da so zaščiteni pred vsemi oblikami nasilja, zlorabe in zanemarjanja, trpinčenja ali izkoriščanja, vključno s spolno zlorabo, kot je določeno v Konvenciji Združenih narodov o otrokovih pravicah iz leta 1989 in v Listini. Poleg tega Istanbulska konvencija priznava, da so dekleta pogosto izpostavljena resnim oblikam nasilja na podlagi spola, tudi spletnemu nasilju. Digitalizacija je prinesla veliko koristi za družbo in gospodarstvo, a tudi izzive, med katerimi je zlasti naraščanje spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja otrok na spletu, kar se je med pandemijo covida-19 še okrepilo in je posledica širšega dostopa do potencialnih žrtev in izredno povečane izmenjave posnetkov s spolno zlorabo otrok med storilci kaznivih dejanj spolne zlorabe otrok. Med pandemijo covida-19 se povečujejo tudi primeri pridobivanja otrok za spolne namene ter spolnih vsebin, ki jih ustvarijo uporabniki. Poleg tega storilci kaznivih dejanj za prikrivanje svojih grozljivih dejanj vse pogosteje izkoriščajo tehnologije za boljše varovanje zasebnosti, kar organom za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj otežuje preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon spolnega izkoriščanja otrok na spletu. Po podatkih Europola se lahko z razširjenostjo orodij za anonimizacijo in večjim obsegom posnetkov spolnih zlorab otrok poveča tudi v tveganje za ponovno viktimizacijo8a. Zaščita otrok na spletu je ena od prednostnih nalog Unije, saj so otroci najbolj ranljivi člani družbe, ki se sami ne morejo braniti.

_________________

_________________

 

8a Poročilo Europola: „Exploiting isolation: Offenders and victims of online child sexual abuse during the Covid-19 pandemic“ (Izkoriščanje osamitve: storilci in žrtve spolne zlorabe otrok na spletu med pandemijo covida-19), objavljeno 19. junija 2020.

9Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Strategija EU za učinkovitejši boj proti spolni zlorabi otrok“ (24. 7. 2020, COM(2020) 607 final).

 

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) Tveganju spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja so zlasti izpostavljene deklice in mlade ženske, ki predstavljajo tudi veliko večino primerov spolne zlorabe otrok na spletu. Po podatkih organizacije THORN in Kanadskega centra za zaščito otrok je med otroki, ki so žrtve spolne zlorabe, 80 % deklic. Podatki iz poročila organizacije INHOPE za leto 2019 kažejo, da je bilo 91 % žrtev deklic, 7 % dečkov, mediana starosti žrtev pa se znižuje, saj je 92 % žrtev mlajših od 13 let. Po podatkih mednarodnega poročila mednarodne mreže za odpravljanje otroške prostitucije, otroške pornografije in trgovine z otroki zaradi spolnega izkoriščanja ECPAT iz leta 2017, so bili leta 2017 storilci kaznivih dejanj spolne zlorabe otrok večinoma moški1a, kar je pomembno za pripravo ključnih kazalnikov. Zato je pomembno, da imajo deklice in dečki dostop do varnih, dostopnih in starosti primernih kanalov za prijavo zlorabe brez strahu, zlasti kadar je storilec iz ožjega kroga žrtve, saj je v takih primerih stopnja prijave nizka.

 

_________________

 

1a Glasilo ECPAT “End Child Sexual Exploitation international, objavljeno aprila 2017; https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2017/04/Journal_No12-ebook.pdf

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4b) Komisija je 24. julija 2020 sprejela strategijo EU za učinkovitejši boj proti spolni zlorabi otrok 1a(v nadaljnjem besedilu: Strategija), katere cilj je, da bi se na ravni EU učinkovito odzvali na kaznivo dejanje spolne zlorabe otrok, upoštevajoč različne oblike spolne zlorabe deklic in dečkov. V okviru Strategije je Komisija napovedala, da bo predlagala sektorsko zakonodajo, ki bo vključevala „jasne obveznosti za odkrivanje in naznanitev spolne zlorabe otrok in mladih deklet na spletu, da se zagotovi večja jasnost in gotovost pri obravnavi spletnih zlorab tako za organe za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj kot za ustrezne akterje v zasebnem sektorju“. Ne glede na Strategijo pa so močno potrebni preventivni ukrepi in bolj usmerjen pristop, da bi upoštevali posebne okoliščine in potrebe različnih ranljivih skupin otrok, zlasti deklic.

 

_________________

 

1a Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom Strategija EU za učinkovitejši boj proti spolni zlorabi otrok (24. 7. 2020, COM(2020) 0607).

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Nekateri ponudniki medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, kot so storitve spletne pošte in sporočanja, že prostovoljno uporabljajo posebne tehnologije za odkrivanje spolne zlorabe otrok na spletu v svojih storitvah, naznanitev take zlorabe organom preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter organizacijam, ki delujejo v javnem interesu proti spolni zlorabi otrok, ali umik posnetkov spolnih zlorab otrok. Te organizacije se obrnejo na nacionalne prijavne točke za naznanitev posnetkov spolnih zlorab otrok ter organizacije, katerih namen je zmanjšati spolno izkoriščanje otrok in preprečevati nasilno ravnanje z otroki, s sedežem v Uniji in tretjih državah. Te prostovoljne storitve imajo skupaj pomembno vlogo pri omogočanju identifikacije in reševanja žrtev ter zmanjšanju nadaljnjega širjenja posnetkov spolnih zlorab otrok, hkrati pa prispevajo k identifikaciji in preiskovanju storilcev kaznivega dejanja in preprečevanju kaznivih dejanj spolne zlorabe otrok.

(5) Medosebne komunikacijske storitve, neodvisne od številke, imajo pomembno vlogo pri odkrivanju primerov spolne zlorabe otrok na spletu ter umiku posnetkov spolnih zlorab otrok s svojih platform že od začetka, da se prepreči nova viktimizacija, saj je vsak ogled teh posnetkov škodljiv za žrtev. Nekateri ponudniki medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, kot so storitve spletne pošte in sporočanja, že prostovoljno uporabljajo posebne tehnologije za odkrivanje spolne zlorabe otrok na spletu, naznanitev take zlorabe organom preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter organizacijam, ki delujejo v javnem interesu proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok, ali za odkrivanje posnetkov spolne zlorabe otrok v svojih storitvah, umik teh posnetkov in njihovo naznanitev. Da bi omogočili identifikacijo otrok žrtev in bi lahko ponudniki medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, pravilno opredelili napake pri odkrivanju, bi bilo treba vse primere morebitne spolne zlorabe otrok na spletu prijaviti organom preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter organizacijam, ki delujejo v javnem interesu proti spolni zlorabi otrok. Te organizacije se obrnejo na nacionalne prijavne točke za naznanitev posnetkov spolnih zlorab otrok ter organizacije, katerih namen je zmanjšati spolno izkoriščanje otrok in preprečevati nasilno ravnanje z otroki, s sedežem v Uniji in tretjih državah. Te prostovoljne storitve imajo skupaj pomembno vlogo pri omogočanju identifikacije in reševanja žrtev ter zmanjšanju nadaljnjega širjenja posnetkov spolnih zlorab in spolnega izkoriščanja otrok, hkrati pa prispevajo k identifikaciji in preiskovanju storilcev kaznivega dejanja in preprečevanju kaznivih dejanj spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja otrok.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Do 20. decembra 2020 obdelavo osebnih podatkov s strani ponudnikov medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, s prostovoljnimi ukrepi za odkrivanje in naznanitev spolne zlorabe otrok na spletu in umik posnetkov spolnih zlorab otrok ureja Uredba (EU) 2016/679.

(6) Do 20. decembra 2020 obdelavo osebnih podatkov s strani ponudnikov medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, s prostovoljnimi ukrepi za odkrivanje in naznanitev spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja otrok na spletu in umik posnetkov spolnih zlorab otrok ureja Uredba (EU) 2016/679.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Recital 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Direktiva 2002/58/ES ne vsebuje posebnih določb glede obdelave osebnih in drugih podatkov v zvezi z opravljanjem elektronskih komunikacijskih storitev za odkrivanje in naznanitev spolne zlorabe otrok na spletu in umik posnetkov spolnih zlorab otrok. Toda na podlagi člena 15(1) Direktive 2002/58/ES lahko države članice sprejmejo zakonodajne ukrepe za omejitev obsega pravic in obveznosti, določenih med drugim v členih 5 in 6 navedene direktive, ki zadevajo zaupnost komunikacij in podatkov o prometu, za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja in pregona kaznivih dejanj v zvezi s spolno zlorabo otrok. Brez takih zakonodajnih ukrepov in do sprejetja dolgoročne zakonodaje na ravni Unije za učinkovit boj proti spolni zlorabi otrok, napovedane v Strategiji, ponudniki medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, od 21. decembra 2020 naprej ne bodo imeli pravne podlage, da bi še naprej odkrivali in naznanjali spolno zlorabo otrok na spletu ter umikali posnetke spolnih zlorab otrok iz svojih storitev.

(7) Direktiva 2002/58/ES ne vsebuje posebnih določb glede obdelave osebnih in drugih podatkov v zvezi z opravljanjem elektronskih komunikacijskih storitev za odkrivanje in naznanitev spolne zlorabe otrok na spletu in umik posnetkov spolnih zlorab otrok. Toda na podlagi člena 15(1) Direktive 2002/58/ES lahko države članice sprejmejo zakonodajne ukrepe za omejitev obsega pravic in obveznosti, določenih med drugim v členih 5 in 6 navedene direktive, ki zadevajo zaupnost komunikacij in podatkov o prometu, za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja in pregona kaznivih dejanj v zvezi s spolno zlorabo otrok. Brez takih nacionalnih zakonodajnih ukrepov in do sprejetja dolgoročne zakonodaje na ravni Unije za učinkovit boj proti spolni zlorabi otrok, napovedane v Strategiji, ponudniki medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, od 21. decembra 2020 naprej ne bodo imeli pravne podlage, da bi še naprej odkrivali in naznanjali spolno zlorabo otrok na spletu ter odkrivali posnetke spolnih zlorab otrok v svojih storitvah ter te posnetke umikali in naznanjali.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Ta uredba zato določa začasno odstopanje od člena 5(1) in člena 6 Direktive 2002/58/ES, ki varujeta zaupnost komunikacij in podatkov o prometu. Ker je bila Direktiva 2002/58/ES sprejeta na podlagi člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, je primerno sprejeti to uredbo na isti pravni podlagi. Poleg tega niso vse države članice sprejele zakonodajnih ukrepov na nacionalni ravni za omejitev obsega pravic in obveznosti iz navedenih določb v skladu s členom 15(1) Direktive 2002/58/ES, sprejetje takih ukrepov pa bi pomenilo precejšnjo nevarnost drobljenja, ki bi škodljivo vplivalo na notranji trg.

(8) Ta uredba zato določa začasno odstopanje od člena 5(1) in člena 6 Direktive 2002/58/ES, ki varujeta zaupnost komunikacij in podatkov o prometu. Za prostovoljne ukrepe, ki jih izvajajo ponudniki medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, v Uniji samo za odkrivanje in naznanitev spolnih zlorab otrok na spletu ter odkrivanje, umik in naznanitev posnetkov spolnih zlorab otrok bodo torej veljali zaščitni ukrepi in pogoji, določeni v tej uredbi. Ker je bila Direktiva 2002/58/ES sprejeta na podlagi člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, je primerno sprejeti to uredbo na isti pravni podlagi. Poleg tega niso vse države članice sprejele zakonodajnih ukrepov na nacionalni ravni za omejitev obsega pravic in obveznosti iz navedenih določb v skladu s členom 15(1) Direktive 2002/58/ES, sprejetje takih ukrepov pa bi pomenilo precejšnjo nevarnost drobljenja, ki bi škodljivo vplivalo na notranji trg in na varstvo temeljnih pravic, zlasti pravic otrok, ki so žrtve spolnih zlorab na spletu v vsej Uniji.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Ker je edini namen te uredbe omogočiti nadaljevanje nekaterih obstoječih dejavnosti za boj proti spolni zlorabi otrok na spletu, bi moralo biti odstopanje, ki ga določa ta uredba, omejeno na uveljavljeno tehnologijo, ki jo pred začetkom veljavnosti te uredbe običajno uporablja več medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, za odkrivanje in naznanitev spolne zlorabe otrok na spletu in umik posnetkov spolnih zlorab otrok. Navedba te tehnologije po potrebi vključuje človeški pregled, ki je neposredno povezan z uporabo tehnologije in namenjen njenemu nadzoru. Uporaba zadevne tehnologije bi torej morala biti običajna v tej panogi, ne da bi bilo nujno potrebno, da vsi ponudniki uporabljajo to tehnologijo, in ne da bi preprečevala zasebnosti naklonjen razvoj te tehnologije. S tega vidika ne bi smelo biti bistveno, ali ponudnik, ki želi uporabiti to odstopanje, na datum začetka veljavnosti te uredbe že uporablja tako tehnologijo. Uporabljene tehnologije bi morale take vrste, da bi čim manj posegale v zasebnost v skladu z najsodobnejšo tehnologijo v panogi, in ne bi smele vključevati sistematičnega filtriranja in pregledovanja sporočil z besedilom, temveč pregledati samo določena sporočila v primeru konkretnih elementov za sum spolne zlorabe otrok.

(11) Ker je edini namen te uredbe omogočiti nadaljevanje nekaterih obstoječih dejavnosti za boj proti spolni zlorabi otrok na spletu, bi moralo biti odstopanje, ki ga določa ta uredba, omejeno na uveljavljeno tehnologijo, ki jo običajno uporablja več medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, za odkrivanje in naznanitev spolne zlorabe otrok na spletu in umik posnetkov spolnih zlorab otrok. Navedba te tehnologije po potrebi vključuje človeški pregled, ki je neposredno povezan z uporabo tehnologije in namenjen njenemu nadzoru. Uporaba zadevne tehnologije bi torej morala biti običajna v tej panogi, ne da bi bilo nujno potrebno, da vsi ponudniki uporabljajo to tehnologijo, in ne da bi preprečevala zasebnosti naklonjen razvoj te tehnologije. S tega vidika ne bi smelo biti bistveno, ali ponudnik, ki želi uporabiti to odstopanje, na datum začetka veljavnosti te uredbe že uporablja tako tehnologijo. Uporabljene tehnologije bi morale biti take vrste, da bi čim manj posegale v zasebnost v skladu z najsodobnejšo tehnologijo v panogi. Uporabljene tehnologije ne bi smele biti zmožne razumeti vsebine komunikacij, temveč samo zaznavati vzorce morebitne spolne zlorabe otrok.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Za zagotovitev preglednosti in odgovornosti glede dejavnosti, izvedenih na podlagi odstopanja, bi morali ponudniki objavljati letna poročila o obdelavi, ki spada na področje te uredbe, med drugim o vrsti in količini obdelanih podatkov, številu ugotovljenih primerov, ukrepih za izbiro in izboljšanje ključnih kazalnikov, številu in deležih napak (lažno pozitivnih primerov) v različnih uporabljenih tehnologijah, ukrepih za omejitev stopnje napak in doseženi stopnji napak, politiki hrambe podatkov in uporabljenih ukrepih za zaščito podatkov.

(14) Za zagotovitev preglednosti in odgovornosti glede dejavnosti, izvedenih na podlagi odstopanja, bi morali ponudniki objavljati letna poročila o obdelavi, ki spada na področje te uredbe, med drugim o vrsti in količini obdelanih podatkov, številu ugotovljenih primerov spolne zlorabe otrok skupaj s podatki, po možnosti razčlenjeni po spolu, ukrepih za izbiro in izboljšanje ključnih kazalnikov, številu in deležih napak (lažno pozitivnih primerov) v različnih uporabljenih tehnologijah, ukrepih za omejitev stopnje napak in doseženi stopnji napak, politiki hrambe podatkov in uporabljenih ukrepih za zaščito podatkov.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba določa začasna, strogo omejena pravila kot odstopanje od uporabe nekaterih obveznosti iz Direktive 2002/58/ES, in sicer samo zato, da bi ponudnikom medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, omogočili, da še naprej uporabljajo tehnologije za obdelavo osebnih in drugih podatkov, kolikor je potrebno za odkrivanje in naznanitev spolne zlorabe otrok na spletu in umik posnetkov spolnih zlorab otrok iz njihovih storitev.

Ta uredba določa začasna, strogo omejena pravila kot odstopanje od uporabe nekaterih obveznosti iz Direktive 2002/58/ES, in sicer samo zato, da bi ponudnikom medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, omogočili, da uporabljajo tehnologije za obdelavo osebnih podatkov, kolikor je potrebno in sorazmerno za odkrivanje in naznanitev spolne zlorabe otrok na spletu ter za odkrivanje posnetkov spolnih zlorab otrok v njihovih storitvah, umik teh posnetkov iz storitev in njihovo naznanitev.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) gradivo, ki pomeni otroško pornografijo v skladu z opredelitvijo iz člena 2(c) Direktive 2011/93/EU Evropskega parlamenta in Sveta;

črtano

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – točka a a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) „pridobivanje“, ki pomeni

 

(i)  predlog odrasle osebe za srečanje z otrokom, ki še ni dopolnil starosti, ko lahko privoli v spolno dejanje, z namenom storitve kaznivega dejanja iz člena 3(4) in člena 5(6) Direktive 2011/93/EU Evropskega parlamenta in Sveta1a; ali

 

(ii)  poskus odrasle osebe za srečanje z otrokom, ki še ni dopolnil starosti, ko lahko privoli v spolno dejanje, z namenom storitve kaznivega dejanja iz člena 5(2) ali (3), tako da odrasla oseba otroka, ki še ni dopolnil starosti za privolitev v spolno dejanje, nagovarja k pornografiji, ki prikazuje tega otroka.

 

_________________

 

1a Direktiva 2011/93/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2004/68/PNZ (UL L 335, 17.12.2011, str. 1).

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) pridobivanje otrok za namene spolnih odnosov z otrokom ali izdelave otroške pornografije na naslednje načine:

črtano

(i) zvabljanje otroka s ponujanjem daril ali drugih ugodnosti;

 

(ii) grožnje otroku z negativno posledico, za katero je verjetno, da bo močno vplivala na otroka;

 

(iii) prikazovanje pornografskega gradiva otroku ali dajanje takega gradiva otroku na razpolago;

 

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) „pornografska predstava“ v skladu z opredelitvijo iz člena 2(e) Direktive 2011/93/EU.

(c) „pornografska predstava“ v skladu z opredelitvijo iz člena 2(e) Direktive 2011/93/EU ter maščevalna pornografija.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – točka c a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) „spolna prisila“ v skladu z opredelitvijo iz Direktive 2011/93/EU;

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) „otrok“ pomeni osebo, ki še ni dopolnila starosti, ko lahko privoli v spolno dejanje;

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2b) „posnetki spolnih zlorab otrok“ pomenijo:

 

(a) posnetke, ki predstavljajo „otroško pornografijo“ v skladu z opredelitvijo iz člena 2(c) Direktive 2011/93/EU;

 

(b) posnetke, ki pomenijo „otroško pornografijo“ v skladu z opredelitvijo iz člena 2(d) Direktive 2011/93/EU;

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Posebne obveznosti iz člena 5(1) in člena 6 Direktive 2002/58/ES se ne uporabljajo za obdelavo osebnih in drugih podatkov v zvezi z opravljanjem medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, ki je nujno potrebna za uporabo tehnologije samo za umik posnetkov spolnih zlorab otrok in odkrivanja ali naznanitve spolne zlorabe otrok organom preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter organizacijam, ki delujejo v javnem interesu proti spolni zlorabi otrok, če:

Posebne obveznosti iz člena 5(1) in člena 6 Direktive 2002/58/ES se ne uporabljajo za obdelavo osebnih podatkov v zvezi z opravljanjem medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, ki je nujno potrebna za uporabo tehnologije samo za odkrivanje in umik posnetkov spolnih zlorab otrok in odkrivanje spolne zlorabe otrok na spletu ali naznanitve obojega organom preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter organizacijam, ki delujejo v javnem interesu proti spolni zlorabi otrok, če:

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) je obdelava sorazmerna in omejena na uveljavljene tehnologije, ki so jih ponudniki medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, običajno uporabljali v ta namen pred začetkom veljavnosti te uredbe, so v skladu z najsodobnejšo tehnologijo, ki se uporablja v panogi, in čim manj posegajo v zasebnost;

(a) je obdelava sorazmerna in omejena na uveljavljene tehnologije, ki so jih ponudniki medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, običajno uporabljali v ta namen, so v skladu z najsodobnejšo tehnologijo, ki se uporablja v panogi, in čim manj posegajo v zasebnost;

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) je obdelava omejena na tisto, kar je nujno potrebno za odkrivanje in naznanitev spolne zlorabe otrok na spletu in umik posnetkov spolnih zlorab otrok, ter se takoj v primeru, da spolna zloraba otrok na spletu ni bila odkrita in potrjena kot taka, takoj izbriše;

(d) je obdelava omejena na tisto, kar je nujno potrebno za odkrivanje in naznanitev spolne zlorabe otrok na spletu ter odkrivanje, naznanitev in umik posnetkov spolnih zlorab otrok; če spolna zloraba otrok na spletu ni bila odkrita in potrjena kot taka, se ustrezni podatki hranijo za potrebno časovno obdobje za naslednje namene:

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka d – alinea 1 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

 naznanitev organom preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter drugim javnim organom in odgovor na njihove sorazmerne zahteve;

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka d – alinea 2 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

 blokiranje računa zadevnega uporabnika;

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka d – alinea 3 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

– v zvezi s podatki, ki so zanesljivo opredeljeni kot otroška pornografija, za ustvaritev edinstvenega digitalnega podpisa, ki ga ni mogoče pretvoriti nazaj („hash“);

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka d – alinea 4 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  upravne ali sodne postopke ali pregled ali za upravno ali pravno sredstvo.

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka e

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) ponudnik storitev vsako leto objavi poročilo o svoji zadevni obdelavi podatkov, med drugim o vrsti in količini obdelanih podatkov, številu ugotovljenih primerov, ukrepih za izbiro in izboljšanje ključnih kazalnikov, številu in deležih napak (lažno pozitivnih primerov) v različnih uporabljenih tehnologijah, ukrepih za omejitev stopnje napak in doseženi stopnji napak, politiki hrambe podatkov in uporabljenih ukrepih za zaščito podatkov.

(e) ponudnik storitev vsako leto objavi poročilo o svoji zadevni obdelavi podatkov, med drugim o vrsti in količini obdelanih podatkov, številu ugotovljenih, naznanjenih in umaknjenih primerov spolne zlorabe otrok in posnetkov spolnih zlorab otrok, kjer so podatki po možnosti razčlenjeni po spolu, o ukrepih za izbiro in izboljšanje ključnih kazalnikov, številu in deležih napak (lažno pozitivnih primerov) v različnih uporabljenih tehnologijah, ukrepih za omejitev stopnje napak in doseženi stopnji napak, politiki hrambe podatkov in uporabljenih ukrepih za zaščito podatkov.

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Glede točke (d) velja, da se v primeru, da je bila spolna zloraba otrok na spletu odkrita in potrjena kot taka, zadevni podatki lahko hranijo samo za naslednje namene in samo toliko časa, kolikor je treba:

črtano

– za naznanitev in odgovor na sorazmerne zahteve organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter drugih javnih organov;

 

– za blokiranje uporabniškega računa zadevnega uporabnika;

 

– v zvezi s podatki, za katere je zanesljivo ugotovljeno, da so otroška pornografija, za ustvaritev edinstvenega digitalnega podpisa, ki ga ni mogoče pretvoriti nazaj („hash“).

 

Obrazložitev

Prestavljeno v točko (d).

 

 

 


POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Začasno odstopanje od nekaterih določb Direktive 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe tehnologij s strani ponudnikov medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, za obdelavo osebnih in drugih podatkov za namen boja proti spolni zlorabi otrok na spletu

Referenčni dokumenti

COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD)

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

17.9.2020

 

 

 

Mnenje pripravil

 Datum razglasitve na zasedanju

FEMM

17.9.2020

Pripravljavec/-ka mnenja

 Datum imenovanja

Christine Anderson

5.10.2020

Obravnava v odboru

9.11.2020

 

 

 

Datum sprejetja

1.12.2020

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

27

4

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Christine Anderson, Simona Baldassarre, Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Margarita de la Pisa Carrión, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Alice Kuhnke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andżelika Anna Możdżanowska, Pina Picierno, Sirpa Pietikäinen, Samira Rafaela, Evelyn Regner, Diana Riba i Giner, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylwia Spurek, Jessica Stegrud, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Hilde Vautmans, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Chrysoula Zacharopoulou

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Lena Düpont, Elena Kundura (Elena Kountoura), Radka Maxová, Silvia Modig, Vera Tax

 


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU
V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

27

+

ECR

Andżelika Anna Możdżanowska, Jessica Stegrud

GUE/NGL

Elena Kundura (Elena Kountoura)

ID

Simona Baldassarre, Annika Bruna, Isabella Tovaglieri

Renew

Radka Maxová, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou

PPE

Lena Düpont, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi),

S&D

Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Evelyn Regner, Vera Tax

 

4

-

Verts/ALE

Alice Kuhnke, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek, Ernest Urtasun

 

3

0

ECR

Margarita de la Pisa Carrión

GUE/NGL

Silvia Modig

ID

Christine Anderson

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 


 

PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV IN OSEB, KI SO POROČEVALKI POSREDOVALI PRISPEVKE

– Access Now

– avstralska komisarka za e-varnost

– nemška zvezna odvetniška zbornica (BRAK)

– kanadski center za zaščito otrok

– CDT, Center za demokracijo in tehnologijo  

– eco, združenje internetnega sektorja

– evropski nadzornik za varstvo podatkov

– skupina za evropske digitalne pravice (EDRI) 

– Facebook

– Agencija za temeljne pravice

– skupina za izboljšanje digitalnega okolja za otroke (ki združuje več nevladnih organizacij za zaščito otrok iz vse EU in izven nje, tudi Missing Children Europe, Child Focus)

– INHOPE – mednarodno združenje spletnih prijavnih točk

– International Justice Mission Deutschland e.V./ We Protect

– Fundacija za nadzor interneta (Internet Watch Foundation)

– Internet Society

– Match Group

– Microsoft

– Thorn (Ashton Kutcher)

– UNICEF

– posebni poročevalec OZN o pravici do zasebnosti

– World Childhood Foundation Nemčija

  

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Začasno odstopanje od nekaterih določb Direktive 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe tehnologij s strani ponudnikov medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, za obdelavo osebnih in drugih podatkov za namen boja proti spolni zlorabi otrok na spletu

Referenčni dokumenti

COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD)

Datum predložitve EP

10.9.2020

 

 

 

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

17.9.2020

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

 Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

17.9.2020

IMCO

17.9.2020

CULT

17.9.2020

FEMM

17.9.2020

Odbori, ki niso podali mnenja

 Datum sklepa

ITRE

15.10.2020

IMCO

27.10.2020

CULT

1.10.2020

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Birgit Sippel

21.9.2020

 

 

 

Obravnava v odboru

24.9.2020

16.11.2020

7.12.2020

 

Datum sprejetja

7.12.2020

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

53

9

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Magdalena Adamowicz, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Javier Zarzalejos

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Delara Burkhardt, Andor Deli, Leopoldo López Gil, Kostas Papadakis, Anne-Sophie Pelletier, Rob Rooken, Domènec Ruiz Devesa, Hilde Vautmans, Peter Vitanov (Petar Vitanov)

Datum predložitve

11.12.2020

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

53

+

EPP

Magdalena ADAMOWICZ, Vladimír BILČÍK, Vasile BLAGA, Ioan-Rareş BOGDAN, Andor DELI, Lena DÜPONT, Andrzej HALICKI, Lívia JÁRÓKA, Jeroen LENAERS, Leopoldo LÓPEZ GIL, Nuno MELO, Roberta METSOLA, Nadine MORANO, Emil RADEV, Paulo RANGEL, Ralf SEEKATZ, Tomas TOBÉ, Javier ZARZALEJOS

S&D

Katarina BARLEY, Pietro BARTOLO, Delara BURKHARDT, Maria GRAPINI, Sylvie GUILLAUME, Evin INCIR, Marina KALJURAND, Łukasz KOHUT, Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, Javier MORENO SÁNCHEZ, Domènec RUIZ DEVESA, Birgit SIPPEL, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Bettina VOLLATH

RENEW

Malik AZMANI, Anna Júlia DONÁTH, Sophia in 't VELD, Fabienne KELLER, Moritz KÖRNER, Maite PAGAZAURTUNDÚA, Michal ŠIMEČKA, Ramona STRUGARIU, Hilde VAUTMANS

ID

Nicolas BAY, Nicolaus FEST, Jean-Paul GARRAUD, Peter KOFOD, Annalisa TARDINO, Tom VANDENDRIESSCHE

GREENS/EFA

Alice KUHNKE

ECR

Jorge BUXADÉ VILLALBA, Patryk JAKI, Assita KANKO, Nicola PROCACCINI

NI

Martin SONNEBORN

 

9

-

GREENS/EFA

Patrick BREYER, Saskia BRICMONT, Damien CARÊME, Tineke STRIK

EUL/NGL

Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Pernando BARRENA ARZA, Cornelia ERNST, Anne-Sophie PELLETIER

NI

Kostas PAPADAKIS

 

2

0

ECR

Rob ROOKEN

NI

Milan UHRÍK

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

Zadnja posodobitev: 6. januar 2021
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov