Betänkande - A9-0258/2020Betänkande
A9-0258/2020

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ett tillfälligt undantag från vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG vad gäller användning av teknik hos leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster för behandling av personuppgifter och andra uppgifter i syfte att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet

11.12.2020 - (COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD)) - ***I

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Birgit Sippel


Förfarande : 2020/0259(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A9-0258/2020
Ingivna texter :
A9-0258/2020
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ett tillfälligt undantag från vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG vad gäller användning av teknik hos leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster för behandling av personuppgifter och andra uppgifter i syfte att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet

(COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2020)0568),

 med beaktande av artiklarna 294.2 och 16.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9-0288/2020),

 med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 29 oktober 2020[1],

 med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

 med beaktande av yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A9-0258/2020).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

 

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Titel

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

om ett tillfälligt undantag från vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG vad gäller användning av teknik hos leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster för behandling av personuppgifter och andra uppgifter i syfte att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet

om en tillfällig begränsning av vissa rättigheter och skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG vad gäller användning av särskild teknik av leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster för behandling av personuppgifter i syfte att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Direktiv 2002/58/EG är tillämpligt på behandling av personuppgifter i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster. Definitionen av elektronisk kommunikationstjänst finns för närvarande i artikel 2 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG4. Genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/19725 upphävs direktiv 2002/21/EG med verkan från och med den 21 december 2020. Från och med den dagen ersätts definitionen av elektroniska kommunikationstjänster med en ny definition, i artikel 2.4 i direktiv (EU) 2018/1972, vilken inbegriper nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster enligt definitionen i artikel 2.7 i det direktivet. Dessa tjänster, som exempelvis omfattar IP-telefoni, meddelandetjänster och webbaserade e-posttjänster, kommer därför att omfattas av direktiv 2002/58/EG från och med den 21 december 2020.

(2) Direktiv 2002/58/EG är tillämpligt på behandling av personuppgifter i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster. Fram till den 21 december 2020 tillämpades den definition av elektronisk kommunikationstjänst som angavs i artikel 2 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG4. Den dagen upphävdes direktiv 2002/21/EG genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/19725. Definitionen av elektroniska kommunikationstjänster i artikel 2.4 i direktiv (EU) 2018/1972 inbegriper nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster enligt definitionen i artikel 2.7 i det direktivet. Dessa tjänster, som exempelvis omfattar IP-telefoni, meddelandetjänster och webbaserade e-posttjänster, omfattas därmed av direktiv 2002/58/EG sedan den 21 december 2020.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) I enlighet med artikel 6.1 i fördraget om Europeiska unionen erkänner unionen de rättigheter, friheter och principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Artikel 7 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan) skyddar vars och ens grundläggande rätt till respekt för sitt privatliv och familjeliv, sin bostad och sina kommunikationer, vilket inbegriper konfidentialitet vid kommunikation. Artikel 8 i stadgan tryggar rätten till skydd av personuppgifter. Artikel 24.2 i stadgan föreskriver att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn, oavsett om de vidtas av offentliga myndigheter eller privata institutioner.

(3) I enlighet med artikel 6.1 i fördraget om Europeiska unionen erkänner unionen de rättigheter, friheter och principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Artikel 7 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan) skyddar vars och ens grundläggande rätt till respekt för sitt privatliv och familjeliv, sin bostad och sina kommunikationer, vilket inbegriper konfidentialitet vid kommunikation. Artikel 8 i stadgan tryggar rätten till skydd av personuppgifter. Artikel 3.1 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) från 1989 och artikel 24.2 i stadgan föreskriver att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn, oavsett om de vidtas av offentliga myndigheter eller privata institutioner. Artikel 3.3 i barnkonventionen och artikel 24.1 i stadgan säger vidare att barn har rätt till det skydd och den omvårdnad som behövs för deras välfärd.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Sexuella övergrepp mot barn och sexuellt utnyttjande av barn utgör allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barns rätt att skyddas från alla former av våld, övergrepp, vanvård, misshandel och utnyttjande, inbegripet sexuella övergrepp, i enlighet med Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter från 1989 och med stadgan. Digitaliseringen har medfört många fördelar för samhället och ekonomin, men även problem såsom ökade sexuella övergrepp mot barn på nätet. Skydd av barn på nätet är en av unionens prioriteringar. Den 24 juli 2020 antog kommissionen en EU-strategi för en effektivare bekämpning av sexuella övergrepp mot barn6 (nedan kallad strategin), som syftar till att vidta effektiva åtgärder på unionsnivå för att bekämpa brottet sexuella övergrepp mot barn.

(4) Skyddet av barn är en av unionens prioriteringar. Sexuella övergrepp mot barn och sexuellt utnyttjande av barn utgör allvarliga kränkningar av de mänskliga och grundläggande rättigheterna, i synnerhet barns rätt att skyddas från alla former av våld, övergrepp, vanvård, misshandel och utnyttjande, inbegripet sexuella övergrepp, i enlighet med Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter från 1989 och med stadgan. Digitaliseringen har medfört många fördelar för samhället och ekonomin, men även problem såsom ökade sexuella övergrepp mot barn på nätet till följd av en större tillgång till potentiella offer och en kraftig ökning av utbytet av material med sexuella övergrepp mot barn på nätet. Material med sexuella övergrepp mot barn på nätet bygger på faktiska övergrepp i offlinevärlden, där de flesta övergrepp begås av personer som tillhör eller befinner sig nära familjen.

_________________

_________________

6 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: EU-strategi för en effektivare bekämpning av sexuella övergrepp mot barn, 24.7.2020, COM(2020) 607 final.

 

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 4a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) Tonåringar har rätt att upptäcka sin sexualitet i en trygg och fredad miljö. Ökningen av mängden rapporterat material med sexuella övergrepp mot barn beror delvis också på att tonåringar som ett led i upptäckten av sin sexualitet allt oftare tar explicita bilder av sig själva eller spelar in sådana filmer och skickar dem till varandra, eller delar sådant material utan sexuell motivation. Åldern för sexuell myndighet skiljer sig dessutom åt mellan medlemsstaterna. Om användare har uppnått åldern för sexuell myndighet enligt nationell rätt bör ingen kontaktsökning med barn rapporteras till brottsbekämpande myndigheter.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Vissa leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster, såsom webbaserade e-posttjänster och meddelandetjänster, använder redan på frivillig basis särskild teknik för att upptäcka och rapportera sexuella övergrepp mot barn på nätet till brottsbekämpande myndigheter och till organisationer som agerar i allmänhetens intresse mot sexuella övergrepp mot barn eller för att avlägsna material med sexuella övergrepp mot barn. Med dessa organisationer avses nationella telefonjourer för rapportering av material med sexuella övergrepp mot barn och organisationer vars syfte är att minska det sexuella utnyttjandet av barn och förhindra att barn trakasseras, baserade både inom unionen och i tredjeländer.  Sammantaget är denna frivilliga verksamhet värdefull för att det ska gå att identifiera och rädda offer och minska den fortsatta spridningen av material med sexuella övergrepp mot barn, samtidigt som den också bidrar till identifiering och utredning av gärningsmän och till förebyggande av sexuella övergrepp mot barn.

(5) Vissa leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster, såsom webbaserade e-posttjänster och meddelandetjänster, använder redan på frivillig basis särskild teknik för att upptäcka sexuella övergrepp mot barn på nätet på sina tjänster och rapportera dessa till brottsbekämpande myndigheter och till organisationer som agerar i allmänhetens intresse mot sexuella övergrepp mot barn, genom avsökning av antingen innehållet, såsom bild och text, eller trafikuppgifter från kommunikation, i vissa fall med hjälp av historik. Den teknik som används för denna verksamhet skulle kunna vara envägskryptering för bilder och videor respektive klassificerare och artificiell intelligens för analys av textdata eller trafikuppgifter. Leverantörerna förlitar sig på nationella telefonjourer för att rapportera material med sexuella övergrepp mot barn på nätet och organisationer vars syfte är att identifiera barn och minska sexuell exploatering av och sexuella övergrepp mot barn och förhindra att barn utsätts, baserade både inom unionen och i tredjeländer, i synnerhet National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) i USA. Sådana organisationer omfattas vanligtvis inte av förordning (EU) 2016/679. Sammantaget är sådan frivillig verksamhet värdefull för att det ska gå att identifiera och rädda offer vars grundläggande rätt till mänsklig värdighet och till fysisk och psykisk integritet allvarligt kränks och minska den fortsatta spridningen av material med sexuella övergrepp mot barn på nätet, samtidigt som den också bidrar till identifiering och utredning av gärningsmän och till förebyggande, upptäckt, utredning och lagföring av sexuella övergrepp mot barn.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 5a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) Trots sitt legitima syfte utgör denna verksamhet en inblandning i de grundläggande rättigheterna till respekt för privat- och familjelivet och personuppgiftsskydd för de berörda personerna, det vill säga alla användare, potentiella förövare och brottsoffer. En begränsning av den grundläggande rätten till respekt för privat- och familjelivet, inklusive konfidentialitet vid kommunikation, kan inte motiveras enbart med att viss teknik användes tidigare när de berörda tjänsterna ur rättslig synvinkel inte utgjorde tjänster för elektronisk kommunikation. Ett sådant ingrepp är möjligt endast på vissa villkor. Det måste föreskrivas i lag, vara förenligt med det väsentliga innehållet i rätten till privat- och familjeliv och till personuppgiftsskyddet och, i enlighet med proportionalitetsprincipen, vara nödvändigt och faktiskt svara mot mål av allmänt samhällsintresse som erkänns av unionen eller mot behovet av skydd för andra människors rättigheter och friheter, enligt vad som fastslås i artikel 52.1 i stadgan. Om sådana åtgärder permanent inbegriper en allmän och urskillningslös övervakning och analys av innehållet i alla användares kommunikation, strider de mot rätten till konfidentialitet vid kommunikation, så som domstolen har slagit fast i de förenade målen C-511/18, C-512/18 och C-520/18 – La Quadrature m.fl.1a samt i de förenade målen C-293/12 – Digital Rights Ireland och C-594/12 – Seitlinger1b.

 

_________________

 

1a ECLI:EU:C:2020:791.

 

1b ECLI:EU:C:2014:238

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Fram till och med den 20 december 2020 reglerar förordning (EU) 2016/679 behandling av personuppgifter som utförs av leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster genom frivilliga åtgärder i syfte att upptäcka och rapportera sexuella övergrepp mot barn på nätet och avlägsna material med sexuella övergrepp mot barn.

(6) Förordning (EU) 2016/679 reglerar behandling av personuppgifter som utförs av leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster genom frivilliga åtgärder i syfte att upptäcka och rapportera sexuella övergrepp mot barn på nätet och avlägsna material med sexuella övergrepp mot barn på nätet. Direktiv (EU) 2018/1972 har ingen direkt inverkan på leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Direktiv 2002/58/EG innehåller inga särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter och andra uppgifter i samband med tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster i syfte att upptäcka och rapportera sexuella övergrepp mot barn på nätet och avlägsna material med sexuella övergrepp mot barn. Enligt artikel 15.1 i direktiv 2002/58/EG får medlemsstaterna dock genom lagstiftning vidta åtgärder för att begränsa omfattningen av de rättigheter och skyldigheter som anges i bland annat artiklarna 5 och 6 i direktivet, vilka rör konfidentialitet vid kommunikation och trafikuppgifter, för förebyggande, undersökning, avslöjande av och åtal för brott med anknytning till sexuella övergrepp mot barn. I avsaknad av sådana lagstiftningsåtgärder, och i avvaktan på antagandet av en ny mer långsiktig rättslig ram för att på unionsnivå effektivt bekämpa sexuella övergrepp mot barn i enlighet med strategin, skulle det inte finnas någon rättslig grund för leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster att fortsätta att upptäcka och rapportera sexuella övergrepp mot barn på nätet och avlägsna material med sexuella övergrepp mot barn på deras tjänster efter den 21 december 2020.

(7) Direktiv 2002/58/EG innehåller inga särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter i samband med tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster i syfte att upptäcka och rapportera sexuella övergrepp mot barn på nätet och avlägsna material med sexuella övergrepp mot barn. Enligt artikel 15.1 i direktiv 2002/58/EG får medlemsstaterna dock genom lagstiftning vidta åtgärder för att begränsa omfattningen av de rättigheter och skyldigheter som anges i bland annat artiklarna 5 och 6 i direktivet, vilka rör konfidentialitet vid kommunikation och trafikuppgifter, för förebyggande, undersökning, avslöjande av och åtal för brott med anknytning till sexuella övergrepp mot barn. I avsaknad av sådana nationella lagstiftningsåtgärder, och i avvaktan på antagandet av en mer långsiktig rättslig ram för att på unionsnivå bekämpa sexuella övergrepp mot barn, kan dessa frivilliga åtgärder av leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster inte längre grunda sig på artikel 6 i förordning (EU) 2016/679 för fortsatt upptäckt och rapportering av sexuella övergrepp mot barn på nätet och avlägsnande av material med sexuella övergrepp mot barn på nätet från leverantörernas tjänster efter den 21 december 2020. Denna förordning föreskriver inte att nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster ska behandla personuppgifter för det enda ändamålet att upptäcka och rapportera sexuella övergrepp mot barn på nätet och avlägsna material med sexuella övergrepp mot barn på nätet från sina tjänster, men den föreskriver en begränsning av vissa rättigheter och skyldigheter som fastställs i direktiv 2002/58/EG. Det fastställs också ytterligare skyddsåtgärder som ska iakttas av leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster om de vill utnyttja denna förordning.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 7a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) Vid tillämpningen av denna förordning bör behandling av bilder och videor alltid anses utgöra behandling av särskilda kategorier av personuppgifter, enligt artikel 9 i förordning (EU) 2016/679, eftersom bilder och videor är biometriska uppgifter som behandlas med särskild teknik som möjliggör identifiering eller autentisering av en fysisk person.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) I denna förordning föreskrivs därför ett tillfälligt undantag från artiklarna 5.1 och 6 i direktiv 2002/58/EG, som skyddar konfidentialitet vid kommunikation och trafikuppgifter. Eftersom direktiv 2002/58/EG antogs på grundval av artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är det lämpligt att anta denna förordning på samma rättsliga grund. Dessutom har inte alla medlemsstater antagit lagstiftningsåtgärder på nationell nivå för att begränsa omfattningen av de rättigheter och skyldigheter som föreskrivs i de bestämmelserna i enlighet med artikel 15.1 i direktiv 2002/58/EG, och antagandet av sådana åtgärder medför en betydande risk för fragmentering som sannolikt skulle påverka den inre marknaden negativt.

(8) I denna förordning föreskrivs därför en tillfällig begränsning av artiklarna 5.1 och 6.1 i direktiv 2002/58/EG, som skyddar konfidentialitet vid kommunikation och trafikuppgifter. Frivilliga åtgärder som tillämpas av leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster i unionen för det enda ändamålet att upptäcka och rapportera sexuella övergrepp mot barn på nätet och att upptäcka, avlägsna och rapportera material med sexuella övergrepp mot barn på nätet kommer därmed att omfattas av de skyddsåtgärder och villkor som anges i denna förordning och i förordning (EU) 2016/679.  Eftersom direktiv 2002/58/EG antogs på grundval av artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är det lämpligt att anta denna förordning på samma rättsliga grund. I fall där medlemsstaterna antar lagstiftningsåtgärder på nationell nivå för att begränsa omfattningen av de rättigheter och skyldigheter som föreskrivs i de bestämmelserna i enlighet med artikel 15.1 i direktiv 2002/58/EG bör de respektera förordning (EU) 2016/679, särskilt artikel 23.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Med tanke på att elektronisk kommunikation som involverar fysiska personer normalt räknas som personuppgifter bör denna förordning också grunda sig på artikel 16 i fördraget, som inför en särskild rättslig grund för antagandet av bestämmelser om skydd för enskilda personer när det gäller behandling av personuppgifter hos unionens institutioner och i medlemsstaterna, när dessa utövar verksamhet som omfattas av unionsrättens tillämpningsområde, samt om den fria rörligheten för sådana uppgifter.

(9) Med tanke på att uppgifter som har samband med elektronisk kommunikation som involverar fysiska personer alltid räknas som personuppgifter bör denna förordning också grunda sig på artikel 16 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som inför en särskild rättslig grund för antagandet av bestämmelser om skydd för enskilda personer när det gäller behandling av personuppgifter hos unionens institutioner och i medlemsstaterna, när dessa utövar verksamhet som omfattas av unionsrättens tillämpningsområde, samt om den fria rörligheten för sådana uppgifter.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Skäl 10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) I den mån behandling av personuppgifter som görs av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster i samband med tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster enbart i syfte att upptäcka och rapportera sexuella övergrepp mot barn på nätet och avlägsna material med sexuella övergrepp mot barn omfattas av undantaget i denna förordning, är förordning (EU) 2016/679 tillämplig på sådan behandling, även kravet att i tillämpliga fall utföra en bedömning av den planerade behandlingens konsekvenser i enlighet med artikel 35 i den förordningen innan den berörda tekniken införs.

(10) I den mån behandling av personuppgifter som görs av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster i samband med tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster enbart i syfte att upptäcka och rapportera sexuella övergrepp mot barn på nätet och avlägsna material med sexuella övergrepp mot barn på nätet omfattas av den begränsning som föreskrivs i denna förordning, är förordning (EU) 2016/679 tillämplig på sådan behandling, inbegripet men inte begränsat till dess bestämmelser om principer för behandlingen av personuppgifter (artikel 5), behandlingens lagenlighet (artikel 6), behandling av särskilda kategorier av personuppgifter (artikel 9), begränsningar (artikel 23), säkerhet vid behandling (artikel 32), överföring av personuppgifter till tredjeländer eller internationella organisationer (kapitel V), oberoende tillsynsmyndigheter (kapitel VI), samarbete och enhetlighet (kapitel VII) samt rättsmedel, ansvar och sanktioner (kapitel VIII), liksom kravet att i tillämpliga fall utföra en bedömning av den planerade behandlingens konsekvenser i enlighet med artikel 35 i den förordningen innan den berörda tekniken införs och kravet att i enlighet med artikel 36 samråda med den berörda tillsynsmyndigheten före behandlingen, eller, när det gäller teknik som analyserar trafik- eller innehållsdata i syfte att identifiera möjliga fall av kontaktsökning med barn, att få ett förhandstillstånd från tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Skäl 11

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Eftersom det enda målet med denna förordning är att möjliggöra en fortsättning av viss befintlig verksamhet som syftar till att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet bör det undantag som föreskrivs i denna förordning begränsas till väletablerad teknik som innan denna förordning träder i kraft brukar användas av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster i syfte att upptäcka och rapportera sexuella övergrepp mot barn på nätet och avlägsna material med sexuella övergrepp mot barn. Hänvisningen till teknik inbegriper, när så är nödvändigt, även mänsklig granskning som har direkt samband med sådan teknikanvändning och som övervakar den. Användningen av tekniken i fråga bör därför vara vanlig inom branschen, utan att det nödvändigtvis krävs att alla leverantörer använder tekniken och utan att det hindrar en fortsatt utveckling av tekniken på ett integritetsvänligt sätt. I detta avseende bör det vara oväsentligt huruvida en viss leverantör som vill utnyttja detta undantag redan själv använder sådan teknik den dag då denna förordning träder i kraft. Den typ av teknik som används bör vara den minst integritetskränkande i enlighet med den senaste tekniken inom branschen och bör inte inbegripa systematisk filtrering och skanning av kommunikation som innehåller text utan endast granska specifik kommunikation i fall av konkreta misstankar om sexuella övergrepp mot barn.

(11) Eftersom denna förordning syftar till att möjliggöra en fortsättning av viss befintlig verksamhet som syftar till att upptäcka, rapportera och avlägsna material med sexuella övergrepp mot barn på nätet och att upptäcka och rapportera sexuella övergrepp mot barn på nätet och som överensstämmer med förordning (EU) 2016/679 bör den begränsning som föreskrivs i denna förordning endast gälla teknik som har varit föremål för föregående samråd i enlighet med artikel 36 i förordning (EU) 2016/679 eller, där så krävs enligt den här förordningen, teknik med förhandstillstånd från en nationell tillsynsmyndighet eller teknik som brukar användas av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster för det enda ändamålet att upptäcka och rapportera sexuella övergrepp mot barn på nätet och avlägsna material med sexuella övergrepp mot barn på nätet. Hänvisningen till teknik inbegriper även mänsklig granskning som har direkt samband med sådan teknikanvändning och som övervakar dess funktion i syfte att undvika onödiga och oproportionerliga ingrepp i grundläggande rättigheter. Användningen av tekniken i fråga bör därför vara vanlig inom branschen, utan att det nödvändigtvis krävs att alla leverantörer använder tekniken och utan att det hindrar en fortsatt utveckling av tekniken på ett integritetsvänligt sätt. I detta avseende bör det vara ovidkommande huruvida en viss leverantör som vill utnyttja den begränsning som föreskrivs i denna förordning redan själv använder sådan teknik den dag då denna förordning träder i kraft. Den typ av teknik som används bör vara den minst integritetskränkande i enlighet med den senaste tekniken inom branschen och bör inte användas för systematisk filtrering och avsökning av kommunikation som innehåller text utan endast granska specifik kommunikation i fall av konkreta misstankar om sexuella övergrepp mot barn. I den mån tekniken används för att söka av kommunikation som innehåller text bör den inte kunna förstå innehållet i sig utan bör endast upptäcka mönster som pekar på eventuella sexuella övergrepp mot barn på nätet.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Skäl 13

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) De personuppgifter och andra uppgifter som används vid utförandet av den verksamhet som omfattas av det undantag som föreskrivs i denna förordning, samt den period under vilken uppgifterna därefter lagras i händelse av positiva resultat, bör minimeras för att säkerställa att undantaget förblir begränsat till vad som är absolut nödvändigt.

(13) De personuppgifter som används vid utförandet av den verksamhet som omfattas av den begränsning som föreskrivs i denna förordning, liksom den period under vilken uppgifterna och eventuella resultat av behandlingen av dessa uppgifter därefter lagras i händelse av positiva resultat, bör minimeras till det som är strikt nödvändigt, så att ingreppet i konfidentialiteten vid kommunikation blir så begränsat som möjligt.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Skäl 14

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) För att säkerställa transparens och ansvarsskyldighet vad gäller verksamhet som utövas i enlighet med undantaget bör leverantörerna årligen offentliggöra rapporter om den behandling som omfattas av denna förordning, med uppgifter om de behandlade uppgifternas typ och volym, antal fall som identifierats, åtgärder som vidtagits för att välja ut och förbättra nyckelindikatorer, antal och andel fel (falska positiva resultat) för de olika tekniker som används, åtgärder som vidtagits för att begränsa felfrekvensen och den felprocent som uppnåtts, policyn för lagring samt de dataskyddsåtgärder som tillämpas.

(14) För att säkerställa transparens och ansvarsskyldighet vad gäller verksamhet som utövas i enlighet med den begränsning som föreskrivs i denna förordning bör leverantörer av interpersonella kommunikationstjänster inom [sex månader efter det att denna förordning trätt i kraft], och därefter årligen, offentliggöra och lämna in rapporter om den behandling som omfattas av denna förordning, med uppgifter om de behandlade uppgifternas typ och volym, den åberopade grunden för överföring av personuppgifter i enlighet med artikel 6 i förordning (EU) 2016/679, den åberopade grunden för överföring av personuppgifter utanför unionen i enlighet med kapitel V i förordning (EU) nr 2016/679 där så är tillämpligt, antalet fall som identifierats, antalet fall där en användare har lämnat in ett klagomål med hjälp av den interna prövningsmekanismen eller till en rättslig myndighet samt utfallet av detta förfarande, åtgärder som vidtagits för att välja ut och förbättra nyckelindikatorer, antal och andel fel (falska positiva resultat) för de olika tekniker som används, åtgärder som vidtagits för att begränsa felfrekvensen och den felprocent som uppnåtts, policyn för lagring samt de dataskyddsåtgärder som tillämpas i enlighet med förordning (EU) 2016/679. Leverantörerna bör också lämna in sina rapporter till tillsynsmyndigheterna i enlighet med förordning (EU) 2016/679.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Skäl 14a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a) För att stödja de ansvariga tillsynsmyndigheterna i deras arbete bör kommissionen begära att Europeiska dataskyddsstyrelsen utfärdar riktlinjer för efterlevnaden av förordning (EU) 2016/679 avseende behandling som omfattas av den begränsning som fastställs i denna förordning. Dessa riktlinjer bör i synnerhet hjälpa tillsynsmyndigheterna att ge råd inom ramen för det föregående samrådsförfarande som anges i artikel 36 i förordning (EU) 2016/679 och som ska genomföras vid bedömningen av huruvida en etablerad eller ny teknik som ska användas är den senaste tekniken och den minst integritetskränkande och används på en lämplig rättslig grund enligt förordning (EU) 2016/679.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Skäl 15

 

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) Denna förordning bör träda i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, för att säkerställa att den är tillämplig från och med den 21 december 2020.

utgår

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Skäl 16

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) Denna förordning begränsar rätten till skydd av konfidentialitet vid kommunikation och avviker från det beslut som fattats i direktiv (EU) 2018/1972 om att låta nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster omfattas av samma regler som alla andra elektroniska kommunikationstjänster när det gäller integritet. Tillämpningsperioden för denna förordning bör därför begränsas till och med den 31 december 2025, dvs. till en tidsperiod som rimligen krävs för antagandet av en ny långsiktig rättslig ram med mer detaljerade skyddsåtgärder. Om den långsiktiga lagstiftningen antas och träder i kraft före detta datum bör den lagstiftningen upphäva denna förordning.

(16) Denna förordning begränsar rätten till skydd av konfidentialitet vid kommunikation som genomförs av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster för det enda ändamålet att upptäcka och avlägsna material med sexuella övergrepp mot barn på nätet och rapportera det till brottsbekämpande myndigheter och organisationer som agerar i allmänhetens intresse mot sexuella övergrepp mot barn och att upptäcka eller rapportera sexuella övergrepp mot barn på nätet till brottsbekämpande myndigheter. Tillämpningsperioden för denna förordning bör därför begränsas till och med den 31 december 2022. Om den långsiktiga lagstiftningen antas och träder i kraft före detta datum bör den lagstiftningen upphäva denna förordning.

Ändringsförslag  

Förslag till förordning

Skäl 17a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a) De tillsynsmyndigheter som ansvarar för att övervaka tillämpningen av denna förordning bör vara desamma som de oberoende tillsynsmyndigheter som utsetts i enlighet med kapitel VI i förordning (EU) 2016/679.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Skäl 17b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17b) Totalsträckskryptering är ett viktigt verktyg för att garantera säker och konfidentiell kommunikation för användare, även för barn. Varje försvagning av krypteringen skulle potentiellt kunna missbrukas av illasinnade tredje parter. Ingenting i denna förordning bör därför tolkas som ett förbud mot eller en försvagning av totalsträckskryptering.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Skäl 17c (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17c) Rätten till respekt för privat- och familjelivet, inbegripet konfidentialitet vid kommunikation, är en grundläggande rättighet som garanteras i artikel 7 i stadgan. Den är därmed också en förutsättning för säker kommunikation mellan barn som fallit offer för sexuella övergrepp och vuxna som de litar på eller organisationer som är verksamma i kampen mot sexuella övergrepp mot barn, liksom mellan offer och deras rättsliga ombud.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Skäl 17d (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17d) All kommunikation mellan en tilltalad eller dömd person och dennes försvarare bör skyddas, i syfte att garantera de grundläggande rättigheterna till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol i enlighet med artikel 47 i stadgan samt rätten till oskuldspresumtion och rätten till försvar i enlighet med artikel 48 i stadgan.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Skäl 18

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) Målet med denna förordning är att skapa ett tillfälligt undantag från vissa bestämmelser i direktiv 2002/58/EG utan att skapa fragmentering på den inre marknaden. Dessutom skulle nationell lagstiftning med största sannolikhet inte kunna antas i tid i alla medlemsstater. Eftersom detta mål inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan i stället kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål. Den inför ett tillfälligt och strikt begränsat undantag från tillämpningen av artiklarna 5.1 och 6 i direktiv 2002/58/EG, med en rad skyddsåtgärder för att säkerställa att det inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå de fastställda målen.

(18) Målet med denna förordning är att skapa en tillfällig begränsning av specifika bestämmelser i direktiv 2002/58/EG utan att skapa fragmentering på den inre marknaden. Dessutom skulle nationell lagstiftning med största sannolikhet inte kunna antas i tid i alla medlemsstater. Eftersom detta mål inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan i stället kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål. Den inför en tillfällig och strikt begränsad begränsning av tillämpningen av artiklarna 5.1 och 6.1 i direktiv 2002/58/EG, med en rad skyddsåtgärder för att säkerställa att det inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå de fastställda målen.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Skäl 19

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 42.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/17257 och avgav ett yttrande den [...].

19) Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 42.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/17257 och avgav ett yttrande den 10 november 2020.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 1

Artikel 1

Syfte

Syfte

I denna förordning fastställs tillfälliga och strikt begränsade regler om undantag från vissa skyldigheter i direktiv 2002/58/EG, med det enda syftet att göra det möjligt för leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster att fortsätta att använda teknik för att behandla personuppgifter och andra uppgifter i den utsträckning som krävs för att upptäcka och rapportera sexuella övergrepp mot barn på nätet och avlägsna material med sexuella övergrepp mot barn på deras tjänster.

I denna förordning fastställs tillfälliga och strikt begränsade regler om begränsning av vissa rättigheter och skyldigheter i direktiv 2002/58/EG, med det enda syftet att göra det möjligt för leverantörer av vissa nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster – med full respekt för de rättigheter och skyldigheter som fastställs i förordning (EU) 2016/679 – att fortsätta att använda särskild teknik, nämligen en unik icke-reversibel digital signatur (”kondensat”), för det enda ändamålet att behandla personuppgifter i den utsträckning som är strikt nödvändig för att upptäcka och rapportera sexuella övergrepp mot barn på nätet och avlägsna material med sexuella övergrepp mot barn på nätet på sina tjänster.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 2

Artikel 2

Definitioner

Definitioner

I den här förordningen gäller följande definitioner:

I den här förordningen gäller följande definitioner:

1) nummeroberoende interpersonell kommunikationstjänst: en tjänst enligt definitionen i artikel 2.7 i direktiv (EU) 2018/1972.

1) nummeroberoende interpersonell kommunikationstjänst: ”nummeroberoende interpersonell kommunikationstjänst” enligt definitionen i artikel 2.7 i direktiv (EU) 2018/1972.

2) sexuella övergrepp mot barn på nätet:

2) material med sexuella övergrepp mot barn på nätet:

a) material som utgör barnpornografi enligt definitionen i artikel 2 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU,

a) barnpornografi enligt definitionen i artikel 2 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU;

b) kontaktsökning med barn i syfte att ägna sig åt sexuellt umgänge med ett barn eller producera barnpornografi genom att göra något av följande:

 

i) locka barnet genom att erbjuda gåvor eller andra fördelar,

 

ii) hota barnet med negativa konsekvenser som sannolikt får en betydande inverkan på barnet,

 

iii) erbjuda barnet pornografiskt material eller göra det tillgängligt för barnet,

 

”pornografisk föreställning” enligt definitionen i artikel 2 e i direktiv 2011/93/EU.

”pornografisk föreställning” enligt definitionen i artikel 2 e i direktiv 2011/93/EU.

 

2a) kontaktsökning med barn: varje uppsåtlig handling som utgör ett brott enligt artikel 6 i direktiv 2011/93/EG.

 

2b) sexuella övergrepp mot barn på nätet: ”material med sexuella övergrepp mot barn på nätet” respektive ”kontaktsökning med barn”.

 

2c) positiv träff på material med sexuella övergrepp mot barn på nätet: en träff som är resultatet av en jämförelse mellan en bild eller en video och ett kondensat från en databas som innehåller verifierat material med sexuella övergrepp mot barn på nätet och som förvaltas av en organisation som erkänts av kommissionen i enlighet med artikel 3f i denna förordning.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 3

Artikel 3

Undantagets tillämpningsområde

Begränsningens tillämpningsområde

De särskilda skyldigheter som fastställs i artiklarna 5.1 och 6 i direktiv 2002/58/EG ska inte tillämpas på sådan behandling av personuppgifter och andra uppgifter i samband med tillhandahållande av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster vilken är absolut nödvändig för användning av teknik enbart i syfte att avlägsna material med sexuella övergrepp mot barn och upptäcka eller rapportera sexuella övergrepp mot barn på nätet till brottsbekämpande myndigheter och till organisationer som agerar i allmänhetens intresse mot sexuella övergrepp mot barn, under följande förutsättningar:

1. De särskilda rättigheter och skyldigheter som fastställs i artiklarna 5.1 och 6.1 i direktiv 2002/58/EG ska begränsas med avseende på den konfidentialitet vid kommunikation som inbegriper behandling av personuppgifter i samband med tillhandahållande av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster, förutsatt att en sådan begränsning är strikt nödvändig för användning av särskild teknik för det enda ändamålet att upptäcka och avlägsna material med sexuella övergrepp mot barn på nätet och rapportera det till brottsbekämpande myndigheter och till organisationer som agerar i allmänhetens intresse och att upptäcka sexuella övergrepp mot barn på nätet och rapportera det till brottsbekämpande myndigheter, under följande förutsättningar:

a) Behandlingen är proportionell och begränsad till väletablerad teknik som brukar användas av leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster för detta ändamål innan denna förordning träder i kraft, och som stämmer överens med den senaste teknik som används inom branschen och är minst integritetskränkande.

a) Behandlingen är proportionell och begränsad till teknik som brukar användas av leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster för detta enda ändamål, under förutsättning att tekniken uppfyller samtliga följande villkor:

 

i) Den är förenlig med den senaste tekniken inom branschen och är den minst integritetskränkande, bland annat med avseende på principen om inbyggt uppgiftsskydd och uppgiftsskydd som standard enligt artikel 25 i förordning (EU) nr 2016/679, och i den mån den används för att söka av kommunikation som innehåller text kan den inte förstå innehållet i sig utan endast upptäcka mönster som pekar på eventuella sexuella övergrepp mot barn på nätet.

 

ii) En konsekvensbedömning avseende dataskydd enligt artikel 35 i förordning (EU) 2016/679 och ett föregående samrådsförfarande enligt artikel 36 i förordning (EU) 2016/679 har genomförts i enlighet med artikel 3a i den här förordningen och har visat att behandlingen inte skulle leda till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter eller att den personuppgiftsansvarige har vidtagit åtgärder för att minska risken.

 

iii) När det gäller teknik som analyserar trafik- eller innehållsdata i syfte att identifiera möjliga fall av kontaktsökning med barn har ett förhandstillstånd utfärdats av tillsynsmyndigheterna efter den föregående konsekvensbedömningen avseende dataskydd och samrådet med tillsynsmyndigheten.

 

iv) Behandlingen grundar sig på artikel 6.1 i förordning (EU) 2016/679, förutsatt att samtliga villkor i den här förordningen är uppfyllda, utan att det påverkar tillämpningen av förordning (EU) 2016/679.

 

v) De kategorier av personuppgifter som ska behandlas för varje behandlingsprocess är innehållsdata, tillhörande trafikuppgifter samt andra personuppgifter som genereras genom behandlingen.

 

vi) Det finns interna förfaranden inom den nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänsten som förhindrar missbruk och obehörig åtkomst eller överföring.

 

vii) Den eller de registeransvarigas identitet och kategorier är tydligt angivna.

 

viii) Leverantören av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster säkerställer mänsklig tillsyn och mänskligt ingripande vid behandling av personuppgifter, och ingen ”positiv träff på material med sexuella övergrepp mot barn på nätet” skickas till brottsbekämpande myndigheter eller organisationer enligt vad som avses i artikel 3f i denna förordning utan föregående mänsklig bekräftelse.

 

ix) Leverantören av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster säkerställer mänsklig tillsyn och mänskligt ingripande vid behandling av personuppgifter, och ingen motiverad misstanke, baserad på konkreta element, om sexuella övergrepp mot barn på nätet skickas till brottsbekämpande myndigheter utan föregående mänsklig bekräftelse.

 

x) Det finns lämpliga förfaranden och prövningsmekanismer som säkerställer att enskilda personer kan lämna in klagomål till leverantören av en nummeroberoende interpersonell kommunikationstjänst inom rimlig tid för att användaren ska kunna framföra sina synpunkter i enlighet med artikel 3c.

 

xi)  Utan att det påverkar den information som föreskrivs i artiklarna 13 och 14 i förordning (EU) 2016/679 informeras de registrerade om begränsningen av konfidentialiteten vid deras kommunikation för det enda ändamålet att avlägsna material med sexuella övergrepp mot barn och att upptäcka eller rapportera material med sexuella övergrepp mot barn, inbegripet möjligheten att personuppgifter delas med brottsbekämpande myndigheter och organisationer som agerar i allmänhetens intresse mot sexuella övergrepp mot barn.

 

xii) Vid en positiv träff på material med sexuella övergrepp mot barn på nätet eller en motiverad misstanke, baserad på konkreta element, om sexuella övergrepp mot barn på nätet ges de registrerade följande information, utan att det påverkar den information som föreskrivs i artiklarna 13 och 14 i förordning (EU) 2016/679, såvida detta inte skulle inverka menligt på en pågående utredning, i vilket fall tillhandahållandet av denna information får fördröjas i den utsträckning som är strikt nödvändigt och de registrerade utan dröjsmål måste informeras efter det att utredningen avslutats:

 

a) De behöriga brottsbekämpande myndigheter och organisationer som agerar i allmänhetens intresse mot sexuella övergrepp mot barn med vilka deras personuppgifter har delats.

 

b) Hur man överklagar hos leverantören av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster. 

 

c) Möjligheten att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten och att erhålla rättslig prövning samt vilken den myndigheten är.

 

xiii) Det sker ingen inblandning i någon kommunikation som skyddas av sekretess, såsom mellan läkare och deras patienter, journalister och deras källor eller advokater och deras klienter.

 

xiv) Varje överföring av personuppgifter till tredjeländer eller internationella organisationer är förenlig med kapitel V i förordning (EU) 2016/679.

b) Den teknik som används är i sig tillräckligt tillförlitlig genom att den i största möjliga utsträckning begränsar felfrekvensen vad gäller upptäckten av innehåll som utgör sexuella övergrepp mot barn, och att konsekvenserna av sporadiska fel som ändå uppstår åtgärdas utan dröjsmål.

b) Den teknik som används för att identifiera material med sexuella övergrepp mot barn på nätet är i sig tillräckligt tillförlitlig genom att den begränsar felfrekvensen när innehåll felaktigt identifieras som innehåll som utgör material med sexuella övergrepp mot barn (”falska positiva resultat”) till högst 1 på 50 miljarder vad gäller upptäckten av innehåll som utgör sexuella övergrepp mot barn, och att konsekvenserna av sporadiska fel som ändå uppstår åtgärdas utan dröjsmål.

 

ba) Den teknik som används för att identifiera kontaktsökning med barn är i sig tillräckligt tillförlitlig genom att den i största möjliga utsträckning begränsar felfrekvensen vad gäller upptäckten av innehåll som utgör sexuella övergrepp mot barn, och att konsekvenserna av sporadiska fel som ändå uppstår åtgärdas utan dröjsmål.

c) Den teknik som används för att upptäcka kontaktsökning med barn är begränsad till användning av relevanta nyckelindikatorer, till exempel nyckelord och objektivt identifierade riskfaktorer såsom åldersskillnader, utan att det påverkar rätten till mänsklig granskning.

c) Den teknik som används för att upptäcka mönster av möjlig kontaktsökning med barn är begränsad till användning av relevanta nyckelindikatorer och objektivt identifierade riskfaktorer utan att det påverkar rätten till mänsklig granskning.

d) Behandlingen är begränsad till vad som är absolut nödvändigt för att upptäcka och rapportera sexuella övergrepp mot barn på nätet och avlägsna material med sexuella övergrepp mot barn samt, såvida inte sexuella övergrepp mot barn på nätet har upptäckts och bekräftats som sådana, att de uppgifter som behandlas raderas omedelbart.

d) Den behandling som tillåts genom den begränsning som föreskrivs i denna förordning är begränsad till vad som är strikt nödvändigt för det enda ändamålet att upptäcka och rapportera sexuella övergrepp mot barn på nätet och avlägsna material med sexuella övergrepp mot barn på nätet.

 

da) Om inga sexuella övergrepp mot barn på nätet har upptäckts och bekräftats som sådana raderas alla innehållsdata, tillhörande trafikuppgifter och eventuella resultat av behandlingen av dessa uppgifter omedelbart efter behandlingen.

 

db) Om sexuella övergrepp mot barn har upptäckts och bekräftats som sådana lagras de strikt relevanta innehållsdata, tillhörande trafikuppgifter och personuppgifter som genererats genom behandlingen endast för följande ändamål och endast under den tidsperiod som är strikt nödvändig, dock högst tre månader, varefter de raderas omedelbart och permanent:

 

 För rapportering och överföring av dem, i enlighet med förordning (EU) 2016/679, till de behöriga brottsbekämpande myndigheterna utan otillbörligt dröjsmål.

 

 För rapportering och överföring av dem, i enlighet med förordning (EU) 2016/679, till organisationer som agerar i allmänhetens intresse mot sexuella övergrepp mot barn och som driver en databas i enlighet med artikel 3f i den här förordningen.

 

 För blockering av den berörda användarens konto eller avstängning av en tjänst som erbjuds honom eller henne.

 

 För skapande av ett kondensat, när det gäller personuppgifter som på ett tillförlitligt sätt identifierats som material med sexuella övergrepp mot barn på nätet.

 

 För överklagan hos leverantören eller begäran om administrativ omprövning eller rättslig prövning.

e) Leverantören offentliggör årligen en rapport om sin behandling, med uppgifter om de behandlade uppgifternas typ och volym, antal fall som identifierats, åtgärder som vidtagits för att välja ut och förbättra nyckelindikatorer, antal och andel fel (falska positiva resultat) för de olika tekniker som används, åtgärder som vidtagits för att begränsa felfrekvensen och den felprocent som uppnåtts, policyn för lagring samt de dataskyddsåtgärder som tillämpas.

e) Leverantören offentliggör och lämnar in en rapport till tillsynsmyndigheten i enlighet med förordning (EU) 2016/679 och till kommissionen senast den [sex månader efter den dag då denna förordning träder i kraft], och därefter årligen, om den behandling av personuppgifter som tillåts genom den begränsning som föreskrivs i denna förordning, med uppgifter om de behandlade uppgifternas typ och volym, den åberopade grunden för behandlingen i enlighet med artikel 6 i förordning (EU) 2016/679, den åberopade rättsliga grunden för överföringar av personuppgifter utanför unionen i enlighet med kapitel V i förordning (EU) 2016/679 där så är tillämpligt, antalet fall som identifierats, antalet fall där en användare har lämnat in ett klagomål med hjälp av den interna prövningsmekanismen eller till en rättslig myndighet, samt utfallet av dessa förfaranden, antal och andel fel (falska positiva resultat) för de olika tekniker som använts, åtgärder som vidtagits för att begränsa felfrekvensen och den felprocent som uppnåtts, policyn för lagring samt de dataskyddsåtgärder som tillämpas i enlighet med förordning (EU) 2016/679.

Vad gäller led d får de relevanta uppgifterna, när sexuella övergrepp mot barn på nätet har upptäckts och bekräftats som sådana, lagras endast för följande ändamål och endast under den tidsperiod som krävs:

 

 För rapportering och för att svara på proportionerliga begäranden från brottsbekämpande myndigheter och andra relevanta myndigheter.

 

 För blockering av den berörda användarens konto.

 

 Vad gäller uppgifter som på ett tillförlitligt sätt identifieras som barnpornografi, för skapande av en unik digital signatur som inte är omvändbar (”hash”).

 

 

ea) Varje motiverad och bekräftad misstanke om sexuella övergrepp mot barn på nätet rapporteras omedelbart till de behöriga nationella brottsbekämpande myndigheterna.

 

1a. Denna förordning ska inte tillämpas på avsökning av ljudkommunikation.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3a

 

Skyldighet att genomföra en föregående konsekvensbedömning avseende dataskydd och ett föregående samråd med tillsynsmyndigheterna

 

1. Leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster ska, för att kunna utnyttja den begränsning som föreskrivs i denna förordning, genomföra en föregående konsekvensbedömning avseende dataskydd i enlighet med artikel 35 i förordning (EU) 2016/679 och ett föregående samrådsförfarande i enlighet med artikel 36 i den förordningen.

 

2. Medlemsstaterna ska se till att tillsynsmyndigheterna har tillräckliga resurser för föregående konsekvensbedömningar avseende dataskydd och föregående samrådsförfaranden, i enlighet med kraven i förordning (EU) 2016/679.

 

Denna artikel ska inte tillämpas om en konsekvensbedömning avseende dataskydd och ett föregående samråd med tillsynsmyndigheterna har genomförts före den [denna förordnings ikraftträdande] och har visat att behandlingen inte skulle leda till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter eller att den personuppgiftsansvarige har vidtagit åtgärder för att minska risken.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 3b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3b

 

Riktlinjer från Europeiska dataskyddsstyrelsen

 

Senast den [en månad efter den dag då denna förordning träder i kraft], och i enlighet med artikel 70 i förordning (EU) 2016/679, ska kommissionen begära att Europeiska dataskyddsstyrelsen utfärdar riktlinjer för att hjälpa de tillsynsmyndigheter som enligt förordning (EU) 2016/679 är ansvariga för att bedöma huruvida den behandling som omfattas av den här förordningen, när det gäller såväl befintlig som framtida teknik som används för det enda ändamålet att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet, är förenlig med förordning (EU) 2016/679.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 3c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3c

 

Klagomålsmekanism

 

Leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster som använder teknik för behandlingen av personuppgifter för att upptäcka och rapportera sexuella övergrepp mot barn på nätet samt för att upptäcka, rapportera och avlägsna material med sexuella övergrepp mot barn på nätet ska inrätta en effektiv och tillgänglig mekanism som gör det möjligt för användare vars innehåll har avlägsnats eller rapporterats till brottsbekämpande myndigheter eller en organisation som agerar i allmänhetens intresse mot sexuella övergrepp mot barn på nätet att lämna in ett klagomål mot den berörda leverantörens åtgärd, om det material som har rapporterats eller avlägsnats inte utgör sexuella övergrepp mot barn på nätet i enlighet med denna förordning.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 3d (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3d

 

Effektiva rättsmedel

 

Användare som har påverkats negativt av användningen av särskild teknik för behandling av personuppgifter i syfte att upptäcka och rapportera sexuella övergrepp mot barn på nätet och att avlägsna material med sexuella övergrepp mot barn från nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster ska ha rätt till ett effektivt rättsmedel om det material som har rapporterats eller avlägsnats inte utgör sexuella övergrepp mot barn på nätet i enlighet med denna förordning. Medlemsstaterna ska införa effektiva förfaranden för utövandet av denna rättighet, även för följande fall:

 

i) Användarnas innehåll eller identitet har rapporterats till en organisation som agerar i allmänhetens intresse mot sexuella övergrepp mot barn eller till brottsbekämpande myndigheter.

 

ii) Användarnas innehåll har avlägsnats, deras konto har blockerats eller en tjänst som de erbjuds har stängts av.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 3e (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3e

 

Tillsynsmyndigheter

 

De tillsynsmyndigheter som ansvarar för att övervaka tillämpningen av denna förordning ska vara desamma som de oberoende tillsynsmyndigheter som utsetts i enlighet med kapitel VI i förordning (EU) 2016/679.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 3f (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3f

 

Offentligt register över organisationer som agerar i allmänhetens intresse mot sexuella övergrepp mot barn

 

Senast den [en månad efter den dag då denna förordning träder i kraft] ska kommissionen upprätta ett offentligt register över organisationer som agerar i allmänhetens intresse mot sexuella övergrepp mot barn med vilka leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster kan dela personuppgifter enligt denna förordning och utan att det påverkar tillämpningen av kapitel V i förordning (EU) 2016/679. Detta offentliga register ska upprättas på grundval av transparenta och objektiva kriterier och hållas uppdaterat.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 3g (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3g

 

Statistik

 

1. Senast [sex månader efter denna förordnings ikraftträdande], och därefter årligen, ska medlemsstaterna offentliggöra och lämna in rapporter till kommissionen med statistik om samtliga följande aspekter:

 

a) Det totala antalet rapporter om upptäckta sexuella övergrepp mot barn på nätet som har lämnats in av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster och organisationer som agerar i allmänhetens intresse mot sexuella övergrepp mot barn till de behöriga nationella brottsbekämpande myndigheterna, uppdelat mellan det absoluta antalet fall och fall som rapporterats flera gånger, och typen av leverantör av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster där det sexuella övergreppet mot barn på nätet upptäcktes.

 

b) Antalet barn som identifierats genom åtgärder i enlighet med artikel 3 i denna förordning, uppdelat efter kön.

 

c) Antalet förövare som åtalats efter identifiering med hjälp av teknik.

 

d) Antalet dömda förövare.

 

e) Antalet rapporterade falska positiva resultat.

 

f) Den teknik som använts för att upptäcka sexuella övergrepp mot barn på nätet och hur mycket den bidragit till upptäckten av sexuella övergrepp mot barn på nätet. 

 

g) De leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster som erbjuder tjänster på deras territorium med hjälp av teknik för att upptäcka, avlägsna eller rapportera sexuella övergrepp mot barn på nätet.

 

2. Kommissionen ska sammanställa den statistik som avses i punkt 1 i denna artikel och beakta den vid översynen av denna förordning, i enlighet med artikel 3h i denna förordning.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Artikel 3h (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3h

 

Översyn

 

1. På grundval av de rapporter som lämnats in i enlighet med artikel 3.1 e och den statistik som lämnats in i enlighet med artikel 3 g ska kommissionen senast den [två år efter denna förordnings ikraftträdande], och därefter årligen, utföra en översyn av denna förordning och lägga fram en rapport för Europaparlamentet och för rådet.

 

2. Kommissionen ska, när den utför sin översyn, lägga särskild vikt vid

 

a) samtliga de villkor för behandling av personuppgifter som anges i artikel 3.3 a,

 

b) proportionaliteten i den begräsning som föreskrivs i denna förordning, inbegripet en bedömning av den statistik som medlemsstaterna lämnar in enligt artikel 3g,

 

c) utvecklingen av tekniska framsteg när det gäller sådan verksamhet, och i vilken utsträckning denna utveckling förbättrar exaktheten och minskar antalet falska positiva resultat.

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Artikel 3i (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3i

 

Allmänna villkor

 

Utan att det påverkar leden xi och xii i artikel 3a ska leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster som använder teknik som omfattas av denna förordning i sina allmänna villkor ta med tydlig och uttömmande information om hur sådana åtgärder fungerar och hur användarnas konfidentialitet vid kommunikation påverkas.

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Artikel 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 4

Artikel 4

Ikraftträdande och tillämpning

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 21 december 2020 till och med den 31 december 2025.

Den ska tillämpas från och med den 21 december 2020 till och med den 31 december 2022.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.


MOTIVERING

Sexuella övergrepp mot barn utgör en allvarlig kränkning av de mänskliga och grundläggande rättigheterna. Detta kan således motivera en begränsning av de grundläggande rättigheterna när det gäller konfidentialitet vid kommunikation och skydd av personuppgifter, förutsatt att en sådan begränsning utgör en nödvändig och proportionerlig åtgärd i ett demokratiskt samhälle och att den respekterar det väsentliga innehållet i de grundläggande fri- och rättigheterna.

För att upptäcka, rapportera och avlägsna material med sexuella övergrepp mot barn gör vissa leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster för närvarande avsökningar av kommunikation såsom meddelanden (innehåll och/eller metadata, i vissa fall historik) på frivillig basis.

Den föreslagna förordningen syftar till att begränsa rätten till skydd av konfidentialiteten så att denna frivilliga verksamhet kan fortsätta efter den 21 december 2020, den dag då den europeiska kodexen för elektronisk kommunikation träder i kraft. Då skulle annars dessa leverantörer omfattas av direktiv 2002/58/EG (integritet och elektronisk kommunikation) och därmed tvingas be om användarnas samtycke före avsökning av deras kommunikation.

Föredragandens och Europaparlamentets arbete med detta förslag till förordning har i hög grad komplicerats av tidspress till följd av att förslaget lades fram först den 10 september 2020 (trots att den europeiska kodexen för elektronisk kommunikation antogs redan i december 2018). Dessutom har kommissionen inte respekterat sin skyldighet enligt avtalet om bättre lagstiftning om att låta förslaget åtföljas av en konsekvensbedömning, och vill inte ta ställning till huruvida de nuvarande frivilliga metoderna för att upptäcka och rapportera material med sexuella övergrepp mot barn faktiskt är lagliga enligt EU-rätten. Central information om graden av ingrepp i de grundläggande rättigheterna till skydd av konfidentialitet vid kommunikation och skydd av personuppgifter saknades därmed vid utarbetandet av detta förslag till betänkande.

De viktigaste inslagen i förslaget till betänkande är följande:

a) Allmänna överväganden

Totalsträckskryptering är ett viktigt verktyg för att garantera säker och konfidentiell kommunikation för användare, även för barn och offer. Ingenting i denna förordning bör tolkas som ett förbud mot eller en försvagning av totalsträckskryptering.

 

Den föreslagna förordningen utgör inte i sig en rättslig grund för leverantörers avsökning av kommunikation. I stället föreskrivs en begränsning av vissa rättigheter och skyldigheter som fastställs i direktiv 2002/58/EG och ytterligare skyddsåtgärder som leverantörerna måste respektera om de vill utnyttja förordningen.

b) Förtydliganden av åtgärdens räckvidd

Denna förordning bör endast tillämpas på videor eller bilder som utbyts via meddelandetjänster eller e-posttjänster. Den bör inte tillämpas på avsökning av text- eller ljudkommunikation, som till fullo omfattas av bestämmelserna i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation.

Med tanke på förordningens tillfälliga karaktär bör det materiella tillämpningsområdet begränsas till de fastställda definitionerna av ”barnpornografi” och ”pornografisk föreställning” enligt direktiv 2011/93/EU.

Tekniken behöver inte vara i bruk innan förordningen träder i kraft, så länge den uppfyller alla villkor som anges i förordningen, så att lagstiftningen blir framtidssäkrad.

c) Ytterligare skyddsåtgärder

Leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster som vill utnyttja denna förordning måste uppfylla vissa villkor, bland annat följande:

– En obligatorisk föregående konsekvensbedömning avseende dataskydd och ett obligatoriskt samrådsförfarande, före användning av tekniken i enlighet med artiklarna 35 och 36 i den allmänna dataskyddsförordningen.

– Artikel 6.1 d eller 6.1 e i förordning (EU) 2016/679 som rättslig grund.

– Mänsklig tillsyn och mänskligt ingripande säkerställs vid all behandling av personuppgifter och inga positiva träffar skickas till brottsbekämpande myndigheter eller organisationer som agerar i allmänhetens intresse utan föregående mänsklig granskning.

– Det finns lämpliga förfaranden och prövningsmekanismer.

– Det sker inget ingrepp i någon kommunikation som skyddas av sekretess.

– Lämplig rättslig grund för överföringar utanför EU, i linje med kapitel V i den allmänna dataskyddsförordningen.

– Effektiva rättsmedel tillhandahålls av medlemsstaterna på nationell nivå.

Alla dessa villkor måste vara uppfyllda för att säkerställa att den begränsning av de grundläggande rättigheterna som denna verksamhet innebär är proportionerlig.

d) Offentligt register över organisationer som agerar i allmänhetens intresse mot sexuella övergrepp mot barn

Kommissionen bör upprätta ett offentligt register över organisationer som agerar i allmänhetens intresse mot sexuella övergrepp mot barn som leverantörerna kan använda för att dela personuppgifter med varandra.

e) Större transparens

Leverantörerna bör offentliggöra en första rapport sex månader efter att förordningen har trätt i kraft, och därefter årligen.

f) Tidsbegränsning för den föreslagna förordningen

Tillämpningsperioden för denna förordning bör begränsas till den 31 december 2022. Om den framtida långsiktiga lagstiftningen antas och träder i kraft före detta datum bör den lagstiftningen upphäva denna förordning.

 

Reservation från Verts/ALE

(i enlighet med artikel 55.4 i arbetsordningen)

Förslaget skyddar inte barn utan utsätter såväl barn som vuxna för stora risker (såsom AI-algoritmer som felaktigt flaggar lagliga intima skildringar och konversationer med barn och vuxna om deras hälsa och sexualliv) och kränker de grundläggande rättigheterna för miljontals barn och vuxna.

Att privata företag allmänt och urskillningslöst analyserar innehållet i all privat korrespondens mellan icke misstänkta medborgare – som om postkontoret öppnade alla brev för att leta efter olagligt innehåll – är inte bara oacceptabelt med tanke på rätten till personlig integritet, däribland för barnen och brottsoffren själva, utan hotar även specifikt de mänskliga rättigheterna för minoriteter, hbtqi-personer, politiska dissidenter, journalister osv.

Enligt domstolen är en permanent automatiserad analys av kommunikation proportionerlig endast om den begränsas till misstänkta (mål C-511/18), vilket förslaget inte handlar om.

Trots den föreslagna regleringen kommer dessa metoder att fortsätta att strida mot den allmänna dataskyddsförordningen (ingen rättslig grund för privata aktörer att upptäcka brott, bristande proportionalitet).

Såsom framgår av det ökande antalet rapporter från företag som använder denna metod för allmän övervakning motverkar denna massövervakning inte spridningen av olagligt material utan driver den bara ytterligare under jorden, vilket gör det svårare att lagföra den.

Reservation från Cornelia Ernst (GUE/NGL)

(i enlighet med artikel 55.4 i arbetsordningen)

Den avsökning av elektronisk kommunikation som denna förordning tillåter, särskilt avsökning av textmeddelanden, utgör en allvarlig kränkning av de rättigheter som fastställs i artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Den är liktydig med urskillningslös övervakning, som aldrig är berättigad, inte ens för att bekämpa de mest fasansfulla brott.


 

 

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR KVINNORS RÄTTIGHETER OCH JÄMSTÄLLDHET MELLAN KVINNOR OCH MÄN (2.12.2020)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ett tillfälligt undantag från vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG vad gäller användning av teknik hos leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster för behandling av personuppgifter och andra uppgifter i syfte att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet

(COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD))

Föredragande av yttrande: Christine Anderson

 

 

KORTFATTAD MOTIVERING

Frågan om sexuella övergrepp mot barn på nätet är så allvarlig och har sådana fruktansvärda konsekvenser för alla aspekter av offrets liv att den absolut bör tas på största allvar. I samma andetag ska nämnas att den explosionsartade användningen av internet, liksom dess verktyg och tillämpningar som blir allt fler till antalet, har omvandlat internet till en fristad för konsumenter som letar efter pornografiskt innehåll, där de yngsta, enligt uppgift, är mellan 12 och 17 år gamla. Om en person är beroende av pornografiskt material får det allvarliga konsekvenser för personens psyke, eftersom pornografi utgör en gravt förvanskad bild av människokroppen, relationer och samspelet mellan kvinnor och män. Dessutom måste det tilläggas att sexuell nätmobbning utgör ett allt större problem, och det drabbar utsatta kvinnor och flickor, till exempel i fallet Mila, som fick mycket stor uppmärksamhet. I början av år 2020 var Mila, en fransk gymnasieelev och hbt-person, tvungen att ställas under beskydd och flyttas från sin skola efter att ha mottagit våldtäkts- och dödshot på nätet. Hoten kom efter att hon hade kritiserat islam. Slutligen har det under många år framkommit falska anklagelser om sexuella övergrepp som gör det motiverat för medlemsstaternas behöriga myndigheter att vidta alla möjliga åtgärder gentemot upphovspersonerna till dessa avsiktligt uppdiktade fall och att hålla dem fullständigt juridiskt ansvariga. Från det skede då man misstänker att ett sexualbrott begåtts mot ett barn till dess att åtal väcks och förövaren åläggs påföljder måste i allmänhet alla försiktighetsåtgärder och bästa praxis tillämpas för att rättvisa ska råda. Det verkar som att rättegångsfel eller brottmål som inletts på grund av falska anklagelser om brottsliga sexuella handlingar mot barn ibland kan störa rättskipningen när oskyldiga individer straffas. Det är därför oerhört viktigt att principen om oskuldspresumtion aldrig åsidosätts när en kvinna eller man misstänks för sexuella övergrepp mot barn på nätet. För att ta itu med roten till problemet med sexuella övergrepp mot barn på nätet krävs det bland annat att skolor och föräldrar samarbetar för att lära sina barn hur de kan vara i relationer med respekt för sig själva, sin kropp och sin självbild samt respektera andra människor. Respekten för sig själv och andra bygger på en uppskattning av människan i dennes känslomässiga och andliga dimension, utan någon objektifiering av kroppen. Vi beklagar slutligen att det inte finns tillräckligt med uppgifter tillgängliga om dömda personer som begått övergrepp mot barn, och vi begär att behöriga aktörer intensifierar sitt arbete i detta avseende. Detta är emellertid inte i strid med det faktum att det är viktigt att vidta åtgärder i fråga om rätten till personlig integritet på nätet, i den mån det är nödvändigt och tillåtet enligt lag, såsom anges i kommissionens förslag.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Sexuella övergrepp mot barn och sexuellt utnyttjande av barn utgör allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barns rätt att skyddas från alla former av våld, övergrepp, vanvård, misshandel och utnyttjande, inbegripet sexuella övergrepp, i enlighet med Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter från 1989 och med stadgan. Digitaliseringen har medfört många fördelar för samhället och ekonomin, men även problem såsom ökade sexuella övergrepp mot barn på nätet. Skydd av barn på nätet är en av unionens prioriteringar. Den 24 juli 2020 antog kommissionen en EU-strategi för en effektivare bekämpning av sexuella övergrepp mot barn9 (nedan kallad strategin), som syftar till att vidta effektiva åtgärder på unionsnivå för att bekämpa brottet sexuella övergrepp mot barn.

(4) Sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering av barn utgör allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barns rätt att skyddas från alla former av våld, övergrepp, vanvård, misshandel och exploatering, inbegripet sexuella övergrepp, i enlighet med Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter från 1989 och med stadgan. Dessutom erkänns det i Istanbulkonventionen att flickor ofta utsätts för allvarliga former av könsrelaterat våld, däribland cybervåld. Digitaliseringen har medfört många fördelar för samhället och ekonomin, men även problem, i synnerhet ökade sexuella övergrepp mot barn och ökad sexuell exploatering av barn på nätet, vilket har förvärrats under covid-19-pandemin till följd av en större tillgång till potentiella offer och en kraftig ökning av utbytet av material med sexuella övergrepp mot barn mellan personer som begår sexuella övergrepp mot barn. Antalet fall av kontakter med barn i sexuellt syfte, så kallad gromning, har också ökat under covid-19-pandemin, och det har även skett en ökning av egenproducerat innehåll. Dessutom har förövarnas ökade missbruk av integritetsfrämjande teknik för att dölja sina fasansfulla handlingar gjort det svårare för brottsbekämpande myndigheter att förhindra, upptäcka, utreda och lagföra sexuell exploatering av barn på nätet. Enligt Europol kan spridningen av anonymiseringsverktyg och den ökade mängden material med sexuella övergrepp mot barn också leda till en högre risk för upprepad viktimisering8a. Skydd av barn på nätet är en av unionens prioriteringar eftersom barnen är de mest utsatta i vårt samhälle och inte kan försvara sig.

_________________

_________________

 

8a Europols rapport Exploiting isolation: Offenders and victims of online child sexual abuse during the Covid-19 pandemic (”Förövare av och offer för sexuella övergrepp mot barn på nätet under covid-19-pandemin”), offentliggjord den 19 juni 2020.

9 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: EU-strategi för en effektivare bekämpning av sexuella övergrepp mot barn, 24.7.2020, COM(2020) 607 final.

 

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) Flickor och unga kvinnor är särskilt utsatta för riskerna för sexuella övergrepp och sexuell exploatering och de utgör en överväldigande majoritet av fallen av sexuella övergrepp mot barn på nätet. Enligt THORN och Canadian Centre for Child Protection var 80 % av de barn som utsatts för sexuella övergrepp flickor. Siffror från en rapport från 2019 från Inhope visar att 91 % av offren var flickor, att 7 % var pojkar och att offrens medianålder sjunker. 92 % av offren var under 13 år. Enligt den internationella rapport som utarbetats för 2017 av End Child Prostitution, Child Pornography & Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) är de som utsätter barn för sexualbrott till största delen män1a, vilket är relevant när det gäller definition av nyckelindikatorer. Det är därför viktigt att flickor och pojkar har tillgång till trygga, tillgängliga och åldersanpassade kanaler för att rapportera övergrepp utan rädsla, särskilt när förövaren befinner sig i offrets inre krets, eftersom rapporteringen i sådana fall är låg.

 

_________________

 

1aECPAT Journal ”End child Sexual Exploitation international report”, offentliggjord i april 2017. https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2017/04/Journal_No12-ebook.pdf

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 4b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4b) Den 24 juli 2020 antog kommissionen en EU-strategi för en effektivare bekämpning av sexuella övergrepp mot barn1a (strategin), som syftar till att på EU-nivå kunna reagera effektivt mot brottet övergrepp mot barn med vederbörlig hänsyn till olika former av sexuella övergrepp som flickor och pojkar utsätts för. Som en del av strategin meddelade kommissionen att den kommer att föreslå sektorsspecifika rättsakter, inbegripet ”tydliga obligatoriska krav på upptäckt och rapportering av sexuella övergrepp mot barn och unga flickor på nätet för att öka klarheten och rättssäkerheten för såväl brottsbekämpande myndigheter som berörda aktörer inom den privata sektorn när de arbetar för att motverka övergrepp på nätet”. Trots strategin finns det ett stort behov av förebyggande åtgärder och ett mer målinriktat synsätt för att ta hänsyn till de särskilda omständigheterna och behoven hos olika utsatta grupper av barn, särskilt flickor.

 

_________________

 

1a Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: EU-strategi för en effektivare bekämpning av sexuella övergrepp mot barn, 24.7.2020, COM(2020) 0607 final.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Vissa leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster, såsom webbaserade e-posttjänster och meddelandetjänster, använder redan på frivillig basis särskild teknik för att upptäcka och rapportera sexuella övergrepp mot barn på nätet till brottsbekämpande myndigheter och till organisationer som agerar i allmänhetens intresse mot sexuella övergrepp mot barn eller för att avlägsna material med sexuella övergrepp mot barn. Med dessa organisationer avses nationella telefonjourer för rapportering av material med sexuella övergrepp mot barn och organisationer vars syfte är att minska det sexuella utnyttjandet av barn och förhindra att barn trakasseras, baserade både inom unionen och i tredjeländer. Sammantaget är denna frivilliga verksamhet värdefull för att det ska gå att identifiera och rädda offer och minska den fortsatta spridningen av material med sexuella övergrepp mot barn, samtidigt som den också bidrar till identifiering och utredning av gärningsmän och till förebyggande av sexuella övergrepp mot barn.

(5) Nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster spelar en viktig roll för att upptäcka fall av sexuella övergrepp mot barn på nätet och för att vid källan avlägsna material med sexuella övergrepp mot barn från plattformarna för att undvika ytterligare viktimisering, eftersom varje ny visualisering av sådant material är skadlig för offret. Vissa leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster, såsom webbaserade e-posttjänster och meddelandetjänster, använder redan på frivillig basis särskild teknik för att upptäcka och rapportera sexuella övergrepp mot barn på nätet till brottsbekämpande myndigheter och till organisationer som agerar i allmänhetens intresse mot sexuella övergrepp mot och sexuell exploatering av barn eller för att upptäcka material med sexuella övergrepp mot barn på deras tjänster, avlägsna sådant material från deras tjänster och rapportera sådant material. För att göra det möjligt att identifiera barnoffer och att göra det möjligt för leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster att korrekt identifiera upptäcktsfel bör alla eventuella fall av sexuella övergrepp mot barn på nätet rapporteras till brottsbekämpande myndigheter och till organisationer som agerar i allmänhetens intresse mot sexuella övergrepp mot barn. Med dessa organisationer avses nationella telefonjourer för rapportering av material med sexuella övergrepp mot barn och organisationer vars syfte är att minska den sexuella exploateringen av barn och förhindra att barn trakasseras, baserade både inom unionen och i tredjeländer. Sammantaget är denna frivilliga verksamhet värdefull för att det ska gå att identifiera och rädda offer och minska den fortsatta spridningen av material med sexuella övergrepp mot och sexuell exploatering av barn, samtidigt som den också bidrar till identifiering och utredning av gärningsmän och till förebyggande av sexuella övergrepp mot och sexuell exploatering av barn.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Fram till och med den 20 december 2020 reglerar förordning (EU) 2016/679 behandling av personuppgifter som utförs av leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster genom frivilliga åtgärder i syfte att upptäcka och rapportera sexuella övergrepp mot barn på nätet och avlägsna material med sexuella övergrepp mot barn.

(6) Fram till och med den 20 december 2020 reglerar förordning (EU) 2016/679 behandling av personuppgifter som utförs av leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster genom frivilliga åtgärder i syfte att upptäcka och rapportera sexuella övergrepp mot barn på nätet och avlägsna material med sexuella övergrepp mot och sexuell exploatering av barn.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Direktiv 2002/58/EG innehåller inga särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter och andra uppgifter i samband med tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster i syfte att upptäcka och rapportera sexuella övergrepp mot barn på nätet och avlägsna material med sexuella övergrepp mot barn. Enligt artikel 15.1 i direktiv 2002/58/EG får medlemsstaterna dock genom lagstiftning vidta åtgärder för att begränsa omfattningen av de rättigheter och skyldigheter som anges i bland annat artiklarna 5 och 6 i direktivet, vilka rör konfidentialitet vid kommunikation och trafikuppgifter, för förebyggande, undersökning, avslöjande av och åtal för brott med anknytning till sexuella övergrepp mot barn. I avsaknad av sådana lagstiftningsåtgärder, och i avvaktan på antagandet av en ny mer långsiktig rättslig ram för att på unionsnivå effektivt bekämpa sexuella övergrepp mot barn i enlighet med strategin, skulle det inte finnas någon rättslig grund för leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster att fortsätta att upptäcka och rapportera sexuella övergrepp mot barn på nätet och avlägsna material med sexuella övergrepp mot barn på deras tjänster efter den 21 december 2020.

(7) Direktiv 2002/58/EG innehåller inga särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter och andra uppgifter i samband med tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster i syfte att upptäcka och rapportera sexuella övergrepp mot barn på nätet och avlägsna material med sexuella övergrepp mot barn. Enligt artikel 15.1 i direktiv 2002/58/EG får medlemsstaterna dock genom lagstiftning vidta åtgärder för att begränsa omfattningen av de rättigheter och skyldigheter som anges i bland annat artiklarna 5 och 6 i direktivet, vilka rör konfidentialitet vid kommunikation och trafikuppgifter, för förebyggande, undersökning, avslöjande av och åtal för brott med anknytning till sexuella övergrepp mot barn. I avsaknad av sådana nationella lagstiftningsåtgärder, och i avvaktan på antagandet av en ny mer långsiktig rättslig ram för att på unionsnivå effektivt bekämpa sexuella övergrepp mot barn i enlighet med strategin, skulle det inte finnas någon rättslig grund för leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster att fortsätta att upptäcka och rapportera sexuella övergrepp mot barn på nätet och upptäcka material med sexuella övergrepp mot barn på deras tjänster, avlägsna sådant material från deras tjänster och rapportera sådant material efter den 21 december 2020.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) I denna förordning föreskrivs därför ett tillfälligt undantag från artiklarna 5.1 och 6 i direktiv 2002/58/EG, som skyddar konfidentialitet vid kommunikation och trafikuppgifter. Eftersom direktiv 2002/58/EG antogs på grundval av artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är det lämpligt att anta denna förordning på samma rättsliga grund. Dessutom har inte alla medlemsstater antagit lagstiftningsåtgärder på nationell nivå för att begränsa omfattningen av de rättigheter och skyldigheter som föreskrivs i de bestämmelserna i enlighet med artikel 15.1 i direktiv 2002/58/EG, och antagandet av sådana åtgärder medför en betydande risk för fragmentering som sannolikt skulle påverka den inre marknaden negativt.

(8) I denna förordning föreskrivs därför ett tillfälligt undantag från artiklarna 5.1 och 6 i direktiv 2002/58/EG, som skyddar konfidentialitet vid kommunikation och trafikuppgifter. Frivilliga åtgärder av leverantörer som erbjuder nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster i unionen för det enda ändamålet att upptäcka och rapportera sexuella övergrepp mot barn på nätet och att upptäcka, avlägsna och rapportera material med sexuella övergrepp mot barn kommer därmed att omfattas av de skyddsåtgärder och villkor som anges i denna förordning. Eftersom direktiv 2002/58/EG antogs på grundval av artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är det lämpligt att anta denna förordning på samma rättsliga grund. Dessutom har inte alla medlemsstater antagit lagstiftningsåtgärder på nationell nivå för att begränsa omfattningen av de rättigheter och skyldigheter som föreskrivs i de bestämmelserna i enlighet med artikel 15.1 i direktiv 2002/58/EG, och antagandet av sådana åtgärder medför en betydande risk för fragmentering som sannolikt skulle påverka den inre marknaden och skyddet av de grundläggande rättigheterna negativt, i synnerhet rättigheterna för barn som utsätts för sexuella övergrepp på nätet inom EU.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 11

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Eftersom det enda målet med denna förordning är att möjliggöra en fortsättning av viss befintlig verksamhet som syftar till att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet bör det undantag som föreskrivs i denna förordning begränsas till väletablerad teknik som innan denna förordning träder i kraft brukar användas av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster i syfte att upptäcka och rapportera sexuella övergrepp mot barn på nätet och avlägsna material med sexuella övergrepp mot barn. Hänvisningen till teknik inbegriper, när så är nödvändigt, även mänsklig granskning som har direkt samband med sådan teknikanvändning och som övervakar den. Användningen av tekniken i fråga bör därför vara vanlig inom branschen, utan att det nödvändigtvis krävs att alla leverantörer använder tekniken och utan att det hindrar en fortsatt utveckling av tekniken på ett integritetsvänligt sätt. I detta avseende bör det vara oväsentligt huruvida en viss leverantör som vill utnyttja detta undantag redan själv använder sådan teknik den dag då denna förordning träder i kraft. Den typ av teknik som används bör vara den minst integritetskränkande i enlighet med den senaste tekniken inom branschen och bör inte inbegripa systematisk filtrering och skanning av kommunikation som innehåller text utan endast granska specifik kommunikation i fall av konkreta misstankar om sexuella övergrepp mot barn.

(11) Eftersom det enda målet med denna förordning är att möjliggöra en fortsättning av viss befintlig verksamhet som syftar till att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet bör det undantag som föreskrivs i denna förordning begränsas till väletablerad teknik som brukar användas av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster i syfte att upptäcka och rapportera sexuella övergrepp mot barn på nätet och avlägsna material med sexuella övergrepp mot barn. Hänvisningen till teknik inbegriper, när så är nödvändigt, även mänsklig granskning som har direkt samband med sådan teknikanvändning och som övervakar den. Användningen av tekniken i fråga bör därför vara vanlig inom branschen, utan att det nödvändigtvis krävs att alla leverantörer använder tekniken och utan att det hindrar en fortsatt utveckling av tekniken på ett integritetsvänligt sätt. I detta avseende bör det vara oväsentligt huruvida en viss leverantör som vill utnyttja detta undantag redan själv använder sådan teknik den dag då denna förordning träder i kraft. Den typ av teknik som används bör vara den minst integritetskränkande i enlighet med den senaste tekniken inom branschen. Den teknik som används bör inte kunna förstå kommunikationens innehåll utan bör endast kunna upptäcka mönster för eventuella sexuella övergrepp mot barn.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 14

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) För att säkerställa transparens och ansvarsskyldighet vad gäller verksamhet som utövas i enlighet med undantaget bör leverantörerna årligen offentliggöra rapporter om den behandling som omfattas av denna förordning, med uppgifter om de behandlade uppgifternas typ och volym, antal fall som identifierats, åtgärder som vidtagits för att välja ut och förbättra nyckelindikatorer, antal och andel fel (falska positiva resultat) för de olika tekniker som används, åtgärder som vidtagits för att begränsa felfrekvensen och den felprocent som uppnåtts, policyn för lagring samt de dataskyddsåtgärder som tillämpas.

(14) För att säkerställa transparens och ansvarsskyldighet vad gäller verksamhet som utövas i enlighet med undantaget bör leverantörerna årligen offentliggöra rapporter om den behandling som omfattas av denna förordning, med uppgifter om de behandlade uppgifternas typ och volym, antal fall av övergrepp mot barn som identifierats, med könsuppdelade uppgifter när så är möjligt, åtgärder som vidtagits för att välja ut och förbättra nyckelindikatorer, antal och andel fel (falska positiva resultat) för de olika tekniker som används, åtgärder som vidtagits för att begränsa felfrekvensen och den felprocent som uppnåtts, policyn för lagring samt de dataskyddsåtgärder som tillämpas.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I denna förordning fastställs tillfälliga och strikt begränsade regler om undantag från vissa skyldigheter i direktiv 2002/58/EG, med det enda syftet att göra det möjligt för leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster att fortsätta att använda teknik för att behandla personuppgifter och andra uppgifter i den utsträckning som krävs för att upptäcka och rapportera sexuella övergrepp mot barn på nätet och avlägsna material med sexuella övergrepp mot barn på deras tjänster.

I denna förordning fastställs tillfälliga och strikt begränsade regler om undantag från vissa skyldigheter i direktiv 2002/58/EG, med det enda syftet att göra det möjligt för leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster att använda teknik för att behandla personuppgifter i den utsträckning som krävs och som är avpassad för att upptäcka och rapportera sexuella övergrepp mot barn på nätet och upptäcka material med sexuella övergrepp mot barn på deras tjänster, avlägsna sådant material från deras tjänster och rapportera sådant material.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) material som utgör barnpornografi enligt definitionen i artikel 2 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU,

utgår

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2 – led aa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa) kontaktsökning:

 

i)  förslag från en vuxen om att träffa ett barn som inte har uppnått sexuell myndighetsålder, det vill säga den ålder som krävs för sexuellt samtycke, i syfte att begå något av de brott som avses i artikel 3.4 och artikel 5.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU1a, eller

 

ii)  försök från en vuxen att träffa ett barn som inte har uppnått sexuell myndighetsålder, det vill säga den ålder som krävs för sexuellt samtycke, i syfte att begå något av de brott som avses i artikel 5.2 eller 5.3 av en vuxen som söker kontakt med ett barn som inte har uppnått sexuell myndighetsålder för att skapa pornografi med bilder av barnet.

 

_________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU av den 13 december 2011 om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om ersättande av rådets rambeslut 2004/68/RIF (EUT L 335, 17.12.2011, s. 1).

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) kontaktsökning med barn i syfte att ägna sig åt sexuellt umgänge med ett barn eller producera barnpornografi genom att göra något av följande:

utgår

i) locka barnet genom att erbjuda gåvor eller andra fördelar,

 

ii) hota barnet med negativa konsekvenser som sannolikt får en betydande inverkan på barnet,

 

iii) erbjuda barnet pornografiskt material eller göra det tillgängligt för barnet,

 

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) ”pornografisk föreställning” enligt definitionen i artikel 2 e i direktiv 2011/93/EU.

c) ”pornografisk föreställning” enligt definitionen i artikel 2 e i direktiv 2011/93/EU, inklusive så kallad hämndporr.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2 – led ca (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca) ”sexuellt tvång” enligt definitionen i direktiv 2011/93/EU.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a) barn: alla personer som inte har uppnått sexuell myndighetsålder, det vill säga den ålder som krävs för sexuellt samtycke.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b) material med sexuella övergrepp mot barn:

 

a) material som utgör ”barnpornografi” enligt definitionen i artikel 2 c i direktiv 2011/93/EU,

 

b) material som utgör ”barnprostitution” enligt definitionen i artikel 2 d i direktiv 2011/93/EU.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 3 – stycke 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De särskilda skyldigheter som fastställs i artiklarna 5.1 och 6 i direktiv 2002/58/EG ska inte tillämpas på sådan behandling av personuppgifter och andra uppgifter i samband med tillhandahållande av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster vilken är absolut nödvändig för användning av teknik enbart i syfte att avlägsna material med sexuella övergrepp mot barn och upptäcka eller rapportera sexuella övergrepp mot barn på nätet till brottsbekämpande myndigheter och till organisationer som agerar i allmänhetens intresse mot sexuella övergrepp mot barn, under följande förutsättningar:

De särskilda skyldigheter som fastställs i artiklarna 5.1 och 6 i direktiv 2002/58/EG ska inte tillämpas på sådan behandling av personuppgifter i samband med tillhandahållande av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster vilken är absolut nödvändig för användning av teknik enbart i syfte att upptäcka och avlägsna material med sexuella övergrepp mot barn och upptäcka sexuella övergrepp mot barn på nätet eller rapportera båda dessa företeelser till brottsbekämpande myndigheter och till organisationer som agerar i allmänhetens intresse mot sexuella övergrepp mot barn, under följande förutsättningar:

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 3 – stycke 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Behandlingen är proportionell och begränsad till väletablerad teknik som brukar användas av leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster för detta ändamål innan denna förordning träder i kraft, och som stämmer överens med den senaste teknik som används inom branschen och är minst integritetskränkande.

(a) Behandlingen är proportionell och begränsad till väletablerad teknik som brukar användas av leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster för detta ändamål och som stämmer överens med den senaste teknik som används inom branschen och är minst integritetskränkande.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 3 – stycke 1 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) Behandlingen är begränsad till vad som är absolut nödvändigt för att upptäcka och rapportera sexuella övergrepp mot barn på nätet och avlägsna material med sexuella övergrepp mot barn samt, såvida inte sexuella övergrepp mot barn på nätet har upptäckts och bekräftats som sådana, att de uppgifter som behandlas raderas omedelbart.

(d) Behandlingen är begränsad till vad som är absolut nödvändigt för att upptäcka och rapportera sexuella övergrepp mot barn på nätet och upptäcka, rapportera och avlägsna material med sexuella övergrepp mot barn. När inga sexuella övergrepp mot barn på nätet har upptäckts och bekräftats som sådana, ska de relevanta uppgifterna endast lagras under den tidsperiod som krävs och för följande ändamål:

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 3 – stycke 1 – led d – strecksats 1 (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– För att rapportera dem till och svara på proportionerliga begäranden från brottsbekämpande myndigheter och andra relevanta myndigheter.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 3 – stycke 1 – led d – strecksats 2 (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– För blockering av den berörda användarens konto.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 3 – stycke 1 – led d – strecksats 3 (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Vad gäller uppgifter som på ett tillförlitligt sätt identifieras som barnpornografi: för skapande av en unik, icke-omvändbar digital signatur (kondensat).

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 3 – stycke 1 – led d – strecksats 4 (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

För administrativa eller rättsliga prövningsförfaranden eller granskningar eller en administrativ åtgärd eller ett rättsmedel.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 3 – stycke 1 – led e

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e) Leverantören offentliggör årligen en rapport om sin behandling, med uppgifter om de behandlade uppgifternas typ och volym, antal fall som identifierats, åtgärder som vidtagits för att välja ut och förbättra nyckelindikatorer, antal och andel fel (falska positiva resultat) för de olika tekniker som används, åtgärder som vidtagits för att begränsa felfrekvensen och den felprocent som uppnåtts, policyn för lagring samt de dataskyddsåtgärder som tillämpas.

(e) Leverantören offentliggör årligen en rapport om sin behandling, med uppgifter om de behandlade uppgifternas typ och volym, antal fall av sexuella övergrepp mot barn och material med sexuella övergrepp mot barn som identifierats, rapporterats och avlägsnats, med könsuppdelade uppgifter om så är möjligt, åtgärder som vidtagits för att välja ut och förbättra nyckelindikatorer, antal och andel fel (falska positiva resultat) för de olika tekniker som används, åtgärder som vidtagits för att begränsa felfrekvensen och den felprocent som uppnåtts, policyn för lagring samt de dataskyddsåtgärder som tillämpas.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 3 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vad gäller led d får de relevanta uppgifterna, när sexuella övergrepp mot barn på nätet har upptäckts och bekräftats som sådana, lagras endast för följande ändamål och endast under den tidsperiod som krävs:

utgår

– För rapportering och för att svara på proportionerliga begäranden från brottsbekämpande myndigheter och andra relevanta myndigheter.

 

– För blockering av den berörda användarens konto.

 

– Vad gäller uppgifter som på ett tillförlitligt sätt identifieras som barnpornografi, för skapande av en unik digital signatur som inte är omvändbar (”hash”).

 

Motivering

Uppflyttad till led d.

 

 


ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Tillfälligt undantag från vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG vad gäller användning av teknik hos leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster för behandling av personuppgifter och andra uppgifter i syfte att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet

Referensnummer

COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD)

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

LIBE

17.9.2020

 

 

 

Yttrande från

 Tillkännagivande i kammaren

FEMM

17.9.2020

Föredragande av yttrande

 Utnämning

Christine Anderson

5.10.2020

Behandling i utskott

9.11.2020

 

 

 

Antagande

1.12.2020

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

27

4

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Christine Anderson, Simona Baldassarre, Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Margarita de la Pisa Carrión, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Alice Kuhnke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andżelika Anna Możdżanowska, Pina Picierno, Sirpa Pietikäinen, Samira Rafaela, Evelyn Regner, Diana Riba i Giner, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylwia Spurek, Jessica Stegrud, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Hilde Vautmans, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Chrysoula Zacharopoulou

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Lena Düpont, Elena Kountoura, Radka Maxová, Silvia Modig, Vera Tax

 


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP
I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

27

+

ECR

Andżelika Anna Możdżanowska, Jessica Stegrud

GUE/NGL

Elena Kountoura

ID

Simona Baldassarre, Annika Bruna, Isabella Tovaglieri

Renew

Radka Maxová, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou

PPE

Lena Düpont, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi,

S&D

Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Evelyn Regner, Vera Tax

 

4

-

Verts/ALE

Alice Kuhnke, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek, Ernest Urtasun

 

3

0

ECR

Margarita de la Pisa Carrión

GUE/NGL

Silvia Modig

ID

Christine Anderson

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 


 

BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM FÖREDRAGANDEN HAR FÅTT INFORMATION FRÅN

– Access Now

– Australiens kommissarie för e-säkerhet (eSafety Commissioner)

– Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK)

– Canadian Centre for Child Protection

– cdt (Center for Democracy & Technology) 

– eco (Association of the Internet Industry)

– Europeiska datatillsynsmannen

– EDRi 

– Facebook

– Byrån för grundläggande rättigheter

– Improving the digital environment for children (som förenar flera icke-statliga organisationer för skydd av barn i och utanför EU, däribland Missing Children Europe och Child Focus)

– Inhope (det internationella nätverket av internetjourlinjer)

– International Justice Mission Deutschland e.V./We Protect

– Internet Watch Foundation

– Internet Society

– Match Group

– Microsoft

– Thorn (Ashton Kutcher)

– Unicef

– FN:s särskilda rapportör för rätten till integritet

– World Childhood Foundation Deutschland


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Tillfälligt undantag från vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG vad gäller användning av teknik hos leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster för behandling av personuppgifter och andra uppgifter i syfte att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet

Referensnummer

COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD)

Framläggande för parlamentet

10.9.2020

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

LIBE

17.9.2020

 

 

 

Rådgivande utskott

 Tillkännagivande i kammaren

ITRE

17.9.2020

IMCO

17.9.2020

CULT

17.9.2020

FEMM

17.9.2020

Inget yttrande avges

 Beslut

ITRE

15.10.2020

IMCO

27.10.2020

CULT

1.10.2020

 

Föredragande

 Utnämning

Birgit Sippel

21.9.2020

 

 

 

Behandling i utskott

24.9.2020

16.11.2020

7.12.2020

 

Antagande

7.12.2020

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

53

9

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Javier Zarzalejos

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Delara Burkhardt, Andor Deli, Leopoldo López Gil, Kostas Papadakis, Anne-Sophie Pelletier, Rob Rooken, Domènec Ruiz Devesa, Hilde Vautmans, Petar Vitanov

Ingivande

11.12.2020

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

53

+

EPP

Magdalena ADAMOWICZ, Vladimír BILČÍK, Vasile BLAGA, Ioan-Rareş BOGDAN, Andor DELI, Lena DÜPONT, Andrzej HALICKI, Lívia JÁRÓKA, Jeroen LENAERS, Leopoldo LÓPEZ GIL, Nuno MELO, Roberta METSOLA, Nadine MORANO, Emil RADEV, Paulo RANGEL, Ralf SEEKATZ, Tomas TOBÉ, Javier ZARZALEJOS

S&D

Katarina BARLEY, Pietro BARTOLO, Delara BURKHARDT, Maria GRAPINI, Sylvie GUILLAUME, Evin INCIR, Marina KALJURAND, Łukasz KOHUT, Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, Javier MORENO SÁNCHEZ, Domènec RUIZ DEVESA, Birgit SIPPEL, Petar VITANOV, Bettina VOLLATH

RENEW

Malik AZMANI, Anna Júlia DONÁTH, Sophia in 't VELD, Fabienne KELLER, Moritz KÖRNER, Maite PAGAZAURTUNDÚA, Michal ŠIMEČKA, Ramona STRUGARIU, Hilde VAUTMANS

ID

Nicolas BAY, Nicolaus FEST, Jean-Paul GARRAUD, Peter KOFOD, Annalisa TARDINO, Tom VANDENDRIESSCHE

GREENS/EFA

Alice KUHNKE

ECR

Jorge BUXADÉ VILLALBA, Patryk JAKI, Assita KANKO, Nicola PROCACCINI

NI

Martin SONNEBORN

 

9

-

GREENS/EFA

Patrick BREYER, Saskia BRICMONT, Damien CARÊME, Tineke STRIK

EUL/NGL

Konstantinos ARVANITIS, Pernando BARRENA ARZA, Cornelia ERNST, Anne-Sophie PELLETIER

NI

Kostas PAPADAKIS

 

2

0

ECR

Rob ROOKEN

NI

Milan UHRÍK

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

Senaste uppdatering: 6 januari 2021
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy