Процедура : 2018/0166(APP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0260/2020

Внесени текстове :

A9-0260/2020

Разисквания :

PV 16/12/2020 - 4
CRE 16/12/2020 - 4

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0357

<Date>{14/12/2020}14.12.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0260/2020</NoDocSe>
PDF 373kWORD 116k

<TitreType>ПРЕПОРЪКА</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>относно проекта за регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021—2027</Titre>

<DocRef>(09970/2020 – C9‑0409/2020 – 2018/0166(APP))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Комисия по бюджети</Commission>

Съдокладчици: <Depute>Ян Олбрихт, Маргарида Маркеш</Depute>

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ПРОЕКТ НА РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МНОГОГОДИШНАТА ФИНАНСОВА РАМКА ЗА ГОДИНИТЕ 2014 - 2027
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ДЕКЛАРАЦИИ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНА СРЕДА, ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
 ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО КОНСТИТУЦИОННИ ВЪПРОСИ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта за регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021—2027

(09970/2020 – C9‑0409/2020 – 2018/0166(APP))

(Специална законодателна процедура – одобрение)

Европейският парламент,

 като взе предвид проекта на регламент на Съвета (09970/2020),

 като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 312 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (C9‑0409/2020),

 като взе предвид своята резолюция от 14 ноември 2018 г. относно многогодишната финансова рамка за периода 2021 — 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение[1],

 като взе предвид своята резолюция от 10 октомври 2019 г. относно многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите[2],

 като взе предвид своята резолюция от 23 юли 2020 г. относно заключенията от извънредното заседание на Европейския съвет на 17 – 21 юли 2020 г.[3],

 като взе предвид член 92 и член 105, параграфи 1 и 4 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид писмата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и на комисията по конституционни въпроси,

 като взе предвид препоръката на комисията по бюджети (A9-0260/2020),

1. дава своето одобрение за проекта за регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021—2027, съдържащ се в приложението към настоящата резолюция;

2. одобрява съвместните декларации на Парламента, Съвета и Комисията, приложени към настоящата резолюция;

3. одобрява своята декларация, приложена към настоящата резолюция;

4. отбелязва декларациите на Комисията, приложени към настоящата резолюция;

5. възлага на своя председател да подпише, заедно с председателя на Съвета и с председателя на Комисията, съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетния контрол върху новите предложения на основание член 122 от ДФЕС с потенциално значителни последствия за бюджета на Съюза;

6. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ПРОЕКТ НА РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МНОГОГОДИШНАТА ФИНАНСОВА РАМКА ЗА ГОДИНИТЕ 2014 - 2027

РЕГЛАМЕНТ (ЕС, Евратом) 2020/… НА СЪВЕТА

от ...

за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021—2027

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 312 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент[4],

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

след консултация с Европейския икономически и социален комитет,

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие със специална законодателна процедура,


като има предвид, че:

(1) С оглед на необходимостта от достатъчна степен на предвидимост за подготвянето и осъществяването на средносрочни инвестиции продължителността на многогодишната финансова рамка („МФР“) следва да се определи на седем години с начало 1 януари 2021 г.

(2) Икономическото въздействие на кризата, предизвикана от COVID-19, изисква Съюзът да осигури дългосрочна финансова рамка, която да проправи пътя към справедлив и приобщаващ преход към екологосъобразно и цифрово бъдеще, да подкрепя дългосрочната стратегическа автономност на Съюза и да го направи устойчив на бъдещи сътресения.

(3) Годишните тавани за бюджетните кредити за поети задължения по категории разходи и годишните тавани за бюджетните кредити за плащания, установени в настоящия регламент, трябва да спазват приложимите тавани за поетите задължения и собствените ресурси, определени в съответствие с действащото решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, прието в съответствие с член 311, трета алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) („Решението за собствените ресурси“).

(4) Когато е необходимо да се мобилизират гаранциите, предоставени по общия бюджет на Съюза за финансова помощ на държави членки, разрешена в съответствие с член 220, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета[5] („Финансовия регламент“), необходимата сума следва да се мобилизира над таваните на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания на МФР, като се спазва таванът на собствените ресурси.

(5) МФР не следва да отчита бюджетните позиции, финансирани с целеви приходи по смисъла на Финансовия регламент.

(6) МФР следва да се определи по цени от 2018 г. Следва също да се определят правилата за годишните технически корекции на МФР за преизчисляване на таваните и наличните маржове.

(7) Следва да се определят и правила за други ситуации, които биха могли да наложат корекции на МФР. Такива корекции би могло да са свързани с късното приемане на нови правила или програми при споделено управление, с мерки, отнасящи се до доброто икономическо управление, или с мерки, приети съгласно Регламента на Европейския парламент и на Съвета за общ режим на обвързаност с условия за защитата на бюджета на Съюза. Освен това следва да се определят правила и за механизъм за специфична корекция на програмите.

(8) Следва да се проявява специфична и възможно най-голяма гъвкавост, която да позволи на Съюза да изпълнява задълженията си в съответствие с член 323 от ДФЕС.

(9) За да бъде Съюзът в състояние да реагира на определени непредвидени обстоятелства или последици, като по този начин се осигури нормалното протичане на бюджетната процедура, са необходими следните тематични специални инструменти: Европейският фонд за приспособяване към глобализацията, Резервът за солидарност и спешна помощ и Резервът за приспособяване във връзка с последиците от Брексит. Резервът за солидарност и спешна помощ няма за цел преодоляване на последиците от свързани с пазара кризи, засягащи производството или дистрибуцията на селскостопански продукти.

(10) За да се засили още повече гъвкавостта са необходими следните нетематични специални инструменти: Единният инструмент за маржовете и Инструментът за гъвкавост. Единният инструмент за маржовете следва да позволи да се прехвърлят маржовете, налични съответно под таваните за бюджетни кредити за поети задължения и за плащания, между финансовите години и, що се отнася до бюджетните кредити за поети задължения, между функциите от МФР, без да се надхвърлят общите размери на таваните на МФР за бюджетните кредити за поети задължения и за плащания за целия период на МФР. Инструментът за гъвкавост следва да даде възможност за финансиране на определени непредвидени разходи за дадена финансова година.

(11) Следва да се въведе специална разпоредба, с която да се предвиди възможност за вписване в бюджета на бюджетни кредити за поети задължения и на съответстващите им бюджетни кредити за плащания над определените в МФР тавани, когато е необходимо да се използват специални инструменти.

(12) Необходимо е да се предвиди преразглеждане на МФР в случай на преразглеждане на Договорите с отражение върху бюджета, обединението на Кипър или разширяването на Съюза, както и във връзка с изпълнението на бюджета.

(13) Би могло също да се наложи преразглеждане на настоящия регламент във връзка с непредвидени обстоятелства, които не могат да бъдат преодолени в рамките на определените в МФР граници. Поради това е необходимо да се предвиди преразглеждане на МФР в такива случаи.

(14) Необходими са също така специални правила за широкомащабни проекти, чиято продължителност надхвърля значително периода, определен за МФР. Необходимо е да се определят максималните суми на приноса от общия бюджет на Съюза за тези проекти, като по този начин се гарантира, че те нямат отражение върху други проекти, финансирани от този бюджет.

(15) Необходимо е да се определят общи правила за междуинституционалното сътрудничество в рамките на бюджетната процедура като се зачитат бюджетните правомощия на Европейския парламент, Съвета и Комисията ("институциите"), предвидени в Договорите, както и изискванията за прозрачност.

(16) Комисията следва да представи предложение за нова многогодишна финансова рамка преди 1 юли 2025 г., за да даде възможност на институциите да я приемат достатъчно рано преди началото на следващата многогодишна финансова рамка. В съответствие с член 312, параграф 4 от ДФЕС таваните, съответстващи на последната година от МФР, определени в настоящия регламент, трябва да продължат да се прилагат, в случай че преди края на периода на действие на МФР, определен в настоящия регламент, не бъде приета нова многогодишна финансова рамка,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:


Глава 1
Общи разпоредби

Член 1
Многогодишна финансова рамка

С настоящия регламент се определя многогодишната финансова рамка за годините 2021—2027 („МФР“).

Член 2
Спазване на таваните на МФР

1. По време на всяка бюджетна процедура и при изпълнението на бюджета за съответната година Европейският парламент, Съветът и Комисията ("институциите")спазват определените в приложение I годишни тавани на разходите („таваните на МФР“).

Подтаванът за функция 3, както е определен в приложение I, е установен, без да се засяга гъвкавостта между двата стълба на общата селскостопанска политика (ОСП). Коригираните тавани, които ще се прилагат към стълб I на ОСП след трансферите между Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и директните плащания, се определят в съответния правен акт, а МФР се коригира съобразно с това в рамките на техническата корекция, предвидена в член 4 от настоящия регламент.

2. Когато е необходимо да се използват средствата от специалните инструменти, предвидени в членове 8, 9, 10 и 12, бюджетни кредити за поети задължения и съответстващите им бюджетни кредити за плащания се вписват в бюджета над съответните тавани на МФР.

Когато е необходимо да се използват средства от Единния инструмент за маржовете, както е предвидено в член 11, бюджетни кредити за поети задължения и съответстващите им бюджетни кредити за плащания се вписват в бюджета над съответните тавани на МФР за дадена година.

3. Когато е необходимо да се мобилизира гаранция за финансова помощ на държави членки, разрешена в съответствие с член 220, параграф 1 от Финансовия регламент, необходимата сума се мобилизира над таваните на МФР.

Член 3
Спазване на тавана на собствените ресурси

1. За всяка от годините, обхванати от МФР, общият размер на необходимите бюджетни кредити за плащания, след годишната корекция и отчитане на всички други корекции и преразглеждания, както и на прилагането на член 2, параграфи 2 и 3, не води до изискуема ставка за собствените ресурси, превишаваща тавана на собствените ресурси, установен в действащото решение относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, прието в съответствие с член 311, трета алинея от ДФЕС ("Решението за собствените ресурси").

2. При необходимост таваните на МФР се намаляват с цел да се осигури спазване на тавана на собствените ресурси, установен в Решението за собствените ресурси.

Глава 2
Корекции на МФР

Член 4
Технически корекции

1. Всяка година преди началото на бюджетната процедура за година n+1 Комисията извършва следните технически корекции на МФР:

а) преоценка по цени от година n+1 на таваните и общите суми на бюджетните кредити за поети задължения и на бюджетните кредити за плащания;

б) изчисляване на наличния марж в рамките на тавана на собствените ресурси, установен в Решението за собствените ресурси;

в) изчисляване на сумата на бюджетните кредити за поети задължения, налични в рамките на Единния инструмент за маржовете, както е посочено в член 11, параграф 1, първа алинея, буква а), и на общата максимална сума, посочена в член 11, параграф 2, първа алинея, буква а);


г) изчисляване на корекцията на тавана на бюджетните кредити за плащания в рамките на Единния инструмент за маржовете, както е посочено в член 11, параграф 1, първа алинея, буква б), и на максималната сума, посочена в член 11, параграф 2, първа алинея, буква б);

д) изчисляване на допълнително разпределените средства за дадените програми, посочени в член 5, параграф 1, и резултата от годишната корекция, посочена в член 5, параграф 2.

2. Комисията извършва техническите корекции, посочени в параграф 1, въз основа на постоянен дефлатор в размер на 2 % годишно.

3. Комисията съобщава резултатите от техническите корекции, посочени в параграф 1, и икономическите прогнози, на които те се основават, на Европейския парламент и Съвета.

4. Без да се засягат членове 6 и 7, не се внасят по-нататъшни технически корекции по отношение на съответната година нито през годината, нито като последващи корекции през следващите години.

Член 5
Специфична корекция на програмите

1. Сума, равна на приходите от глоби, налагани съгласно регламенти (ЕО) № 1/2003[6] и (ЕО) № 139/2004[7] от институциите на Съюза, която се вписва в бюджета за годината n-1 в съответствие с член 107 от Финансовия регламент, след приспадане на сумата за годината n-1, посочена в член 141, параграф 1 от Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия[8], е на разположение за допълнително разпределяне на:

а) бюджетни кредити за поети задължения за година n + 1, считано от 2022 г. до 2027 г., за програмите, изброени в приложение II, в съответствие с процентите, определени за тези програми в колоната „Коефициент за разпределение“ на таблицата в приложение II, и

б) бюджетни кредити за плащания за година n + 1, считано от 2022 г. до 2027 г.

Общият размер на допълнително разпределените средства за периода 2022—2027 г. съответно за бюджетни кредити за поети задължения и за плащания възлиза на 11 000 млн. евро (по цени от 2018 г.). За всяка от годините в периода 2022—2026 г. годишният размер на допълнително разпределените средства съответно за бюджетни кредити за поети задължения и за плащания е най-малко 1 500 млн. евро (по цени от 2018 г.) и не надвишава 2 000 млн. евро (по цени от 2018 г.).

Общият размер на допълнително разпределените средства за бюджетни кредити за поети задължения за програмите за периода 2022—2027 г. е посочен в колоната „Общо допълнително разпределени средства за бюджетни кредити за поети задължения съгласно член 5“ от таблицата в приложение II.

2. Таваните за бюджетните кредити за поети задължения за съответните функции за година n+ 1, считано от 2022 г. до 2027 г., се коригират нагоре със сумите, съответстващи на допълнително разпределените средства, посочени в параграф 1, в съответствие с процентите, определени за тези функции в колоната „Коефициент за разпределение“ от таблицата в приложение II. Таванът на бюджетните кредити за плащания за година n+ 1, считано от 2022 г. до 2027 г., автоматично се коригира нагоре със сумите, съответстващи на допълнително разпределените средства, определени в параграф 1.

Член 6
Корекции във връзка с мерки, отнасящи се до доброто икономическо управление
или до общ режим на обвързаност с условия за защитата на бюджета на Съюза

1. При отмяна на спиране на бюджетни задължения по отношение на фондове на Съюза в съответствие с приложимите основни актове в контекста на мерки, отнасящи се до доброто икономическо управление или на мерки, приети съгласно Регламента на Европейския парламент и на Съвета за общ режим на обвързаност с условия за защитата на бюджета на Съюза, сумите, съответстващи на спрените задължения, се прехвърлят за следващите години, като съответстващите им тавани на МФР съответно се коригират.

2. Комисията съобщава резултатите от всички корекции, посочени в параграф 1, на Европейския парламент и Съвета.

3. Спрените задължения за година n не могат да бъдат вписвани в общия бюджет на Съюза след година n+2.

Член 7
Корекция вследствие на нови правила или програми при споделено управление

1. В случай че след 1 януари 2021 г. бъдат приети нови правила или програми при споделено управление за структурните фондове, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за морско дело и рибарство, фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за управление на границите и визите в рамките на Фонда за интегрирано управление на границите, сумите, съответстващи на средствата, неусвоени през 2021 г., се прехвърлят на равни части към всяка от годините 2022—2025, като съответстващите им тавани на МФР съответно се коригират.

2. Комисията съобщава резултатите от всички корекции, посочени в параграф 1, на Европейския парламент и Съвета.

Глава 3
Специални инструменти

Раздел 1
Тематични специални инструменти

Член 8
Европейски фонд за приспособяване към глобализацията

1. Европейският фонд за приспособяване към глобализацията, чиито цели и обхват са определени в Регламента на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, не надхвърля максимална годишна сума от 186 млн. евро (по цени от 2018 г.).

2. Бюджетните кредити за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията се вписват в общия бюджет на Съюза като провизия.

Член 9
Резерв за солидарност и спешна помощ

1. Резервът за солидарност и спешна помощ може да се използва за финансиране на:

а) помощ за реагиране при извънредни ситуации в резултат на големи бедствия, попадащи в приложното поле на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, чиито цели и обхват са определени в Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета[9]; и

б) бърз отговор при определени спешни нужди в Съюза или в трети държави вследствие на събития, които не са могли да бъдат предвидени в момента на изготвянето на бюджета, по-специално операции за спешна реакция и подкрепа след природни бедствия, които не са обхванати от буква а), причинени от човека бедствия, хуманитарни кризи в случай на мащабни заплахи за общественото здраве, здравето на животните или на растенията, както и в ситуации на особен натиск върху външните граници на Съюза в резултат на миграционни потоци, когато обстоятелствата го налагат.

2. Резервът за солидарност и спешна помощ не надхвърля максимална годишна сума от 1 200 млн. евро (по цени от 2018 г.). Неусвоена през година n част от годишната сума може да се усвои до година n+1. Частта от годишната сума, останала от предходната година, се използва първа. Всяка част от годишната сума от година n, която не е усвоена през година n+1, не може да се пренася повече.

3. Бюджетните кредити за Резерва за солидарност и спешна помощ се вписват в общия бюджет на Съюза като провизия.

4. На 1 октомври всяка година на разположение остава най-малко една четвърт от посочената в параграф 2 годишна сума, за да покрие възникващите нужди до края на същата година.

Без да се засяга първата алинея, могат да бъдат мобилизирани не повече от следните максимални проценти от общата сума, налична до 1 септември всяка година:

  50% за помощ по параграф 1, буква а); сумата, получена в резултат на това изчисление, се намалява с всяка сума, мобилизирана през предходната година при прилагане на параграф 5;

35% за помощ за трети държави по параграф 1, буква б);

15% за помощ в рамките на Съюза по параграф 1, буква б).

Без да се засяга първата алинея, считано от 1 септември всяка година оставащата част от наличната сума може да се използва за всяка помощ, посочена във втората алинея, за покриване на нуждите, възникващи до края на същата година.

5. В изключителни случаи и ако оставащите налични финансови средства в Резерва за солидарност и спешна помощ не са достатъчни да покрият сумите, считани за необходими за помощта съгласно параграф 1, буква а), през годината на възникване на бедствието, посочено в същата буква, Комисията може да предложи разликата да се финансира чрез годишните суми, налични за Резерва за солидарност и спешна помощ за следващата година, до максимален размер от 400 млн. евро (по цени от 2018 г.).

Член 10
Резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит

1. По линия на Резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брексит се предоставя помощ с цел посрещане на непредвидени и неблагоприятни последици в държави членки и сектори, които са най-силно засегнати от оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, в съответствие с условията, определени в съответния инструмент.

2. Резервът за приспособяване във връзка с последиците от Брексит не надхвърля сумата от 5 000 млн. евро (по цени от 2018 г.).

3. Бюджетните кредити за Резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брексит се вписват в общия бюджет на Съюза като провизия.

Раздел 2
Нетематични специални инструменти

Член 11
Единен инструмент за маржовете

1. Единният инструмент за маржовете включва:

а) считано от 2022 г., суми, съответстващи на маржовете, останали налични под таваните на МФР за бюджетните кредити за поети задължения за година n-1, които ще бъдат предоставени над таваните на МФР за бюджетни кредити за поети задължения за годините 2022—2027;

б) считано от 2022 г., суми, равни на разликата между извършените плащания и тавана на МФР за плащанията за годината n-1, за да бъде коригиран нагоре таванът на плащанията за годините 2022—2027; както и

в) допълнителни суми, които могат да бъдат предоставени над таваните на МФР за дадена година за бюджетни кредити за поети задължения или за плащания, или и за двете, според случая, при условие че те се компенсират изцяло от маржовете в една или повече функции на МФР за текущата или бъдещите финансови години, що се отнася до бюджетните кредити за поети задължения, и се компенсират изцяло от маржовете под тавана на плащанията за бъдещите финансови години, що се отнася до бюджетните кредити за плащания.

Суми могат да бъдат мобилизирани в съответствие с първа алинея, буква в) само ако сумите, налични съгласно посочената алинея, букви а) и б), според случая, са недостатъчни и при всички случаи като крайно средство за реагиране на непредвидени обстоятелства.

Прилагането на първа алинея, буква в) не води до надхвърляне на общите размери на таваните на МФР за бюджетните кредити за поети задължения и за плащания за текущата финансова година и бъдещите финансови години. Суми, компенсирани в съответствие с посочената буква, следователно не се мобилизират повече в контекста на МФР.

2. През никоя година общият размер на средствата, използвани по линия на Единния инструмент за маржовете съгласно параграф 1, първа алинея, букви а) и в), не трябва да надхвърля:

а) 0,04 % от брутния национален доход на Съюза в бюджетни кредити за поети задължения, изчислен в рамките на годишната техническа корекция на МФР, посочена в член 4;

б) 0,03 % от брутния национален доход на Съюза в бюджетни кредити за плащания, изчислен в рамките на годишната техническа корекция на МФР, посочена в член 4.

Средствата, използвани по линия на Единния инструмент за маржовете за дадена година, трябва да са в съответствие с таваните на собствените ресурси, определени в Решението за собствените ресурси.

3. Годишните корекции, посочени в параграф 1, първа алинея, буква б), не надхвърлят следните максимални суми (по цени от 2018 г.) за годините 2025—2027 в сравнение с първоначалния таван на плащанията за съответните години:

2025 г. — 8 000 млн. евро;

2026 г. — 13 000 млн. евро;

2027 г. — 15 000 млн. евро.

Сумите, посочени в член 5, параграф 2, втора алинея, са в допълнение към максималните суми, посочени в първа алинея от настоящия параграф.

Всяка корекция нагоре се компенсира изцяло чрез съответно намаляване на тавана на плащанията за година n-1.

4. Сумите, посочени в параграф 1, първа алинея, букви а) и в) от настоящия член, могат да бъдат мобилизирани от Европейския парламент и Съвета в рамките на бюджетната процедура, предвидена в член 314 от ДФЕС, за да се позволи финансирането на разходи, които не могат да бъдат финансирани в рамките на наличните за дадена година тавани на МФР.

Корекцията нагоре, посочена в параграф 1, първа алинея, буква б) от настоящия член, се извършва от Комисията, считано от 2022 г., като част от техническата корекция, посочена в член 4.

Член 12
Инструмент за гъвкавост

1. Инструментът за гъвкавост може да се използва за финансиране на определени непредвидени разходи в бюджетни кредити за поети задължения и съответстващите им бюджетни кредити за плащания за дадена финансова година, които не могат да бъдат финансирани в рамките на наличните тавани за една или повече други функции. Таванът на годишната сума, предоставена за Инструмента за гъвкавост, е 915 млн. евро (по цени от 2018 г.).

2. Неусвоената част от годишната сума на Инструмента за гъвкавост може да се усвои до година n+2. Всяка част от годишната сума, останала от предходни години, се усвоява първо, като се започва от най-старата. Всяка част от годишната сума от година n, която не бъде усвоена до година n+2, не може да се пренася повече.

Глава 4
Преразглеждане на МФР

Член 13
Преразглеждане на МФР

1. Без да се засягат член 3, параграф 2 и членове 14—17, в случай на непредвидени обстоятелства МФР може да бъде преразгледана в съответствие с тавана на собствените ресурси, определен в Решението за собствените ресурси.

2. Като общо правило всяко предложение за преразглеждане на МФР в съответствие с параграф 1 се представя и приема преди началото на бюджетната процедура за съответната година или за първата от съответните години.

3. Всяко предложение за преразглеждане на МФР в съответствие с параграф 1 разглежда възможностите за преразпределяне на разходите между програмите, обхванати от функцията, за която се отнася преразглеждането, като се обръща особено внимание на всяко очаквано недостатъчно използване на бюджетните кредити.

4. Всяко преразглеждане на МФР в съответствие с параграф 1 отчита възможностите за компенсиране на всяко увеличаване на тавана за една функция с намаляването на тавана за друга функция.

5. Всяко преразглеждане на МФР в съответствие с параграф 1 запазва подходяща връзка между бюджетните кредити за поети задължения и за плащания.

Член 14
Преразглеждане във връзка с изпълнението

При уведомяването на Европейския парламент и Съвета за резултатите от техническите корекции на МФР Комисията представя, когато е целесъобразно, предложение за преразглеждане на общия размер на бюджетните кредити за плащания, които смята за необходими предвид изпълнението, за да се осигури добро управление на годишните тавани на плащанията, и по-специално тяхното съгласувано развитие спрямо бюджетните кредити за поети задължения.

Член 15
Преразглеждане в случай на преразглеждане на Договорите

В случай на преразглеждане на Договорите с отражение върху бюджета МФР се преразглежда съответно.

Член 16
Преразглеждане в случай на разширяване на Съюза

В случай на присъединяване или присъединявания към Съюза МФР се преразглежда с цел да се вземат предвид произтичащите от това разходни нужди.

Член 17
Преразглеждане в случай на обединяване на Кипър

В случай на обединяване на Кипър МФР се преразглежда с цел да се вземат предвид цялостното уреждане на кипърския проблем и допълнителните финансови нужди в резултат на обединението.

Глава 5
Принос за финансирането на широкомащабни проекти

Член 18
Принос за финансирането на широкомащабни проекти

1. За широкомащабните проекти по Регламента на Европейския парламент и на Съвета за създаване на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския съюз за космическата програма е налична максимална сума от 13 202 млн. евро (по цени от 2018 г.) от общия бюджет на Съюза за периода 2021—2027 г.

2. За проекта за международен експериментален термоядрен реактор (ITER) е налична максимална сума от 5 000 млн. евро (по цени от 2018 г.) от общия бюджет на Съюза за периода 2021 —2027 г.


Глава 6
Междуинституционално сътрудничество
при бюджетната процедура

Член 19
Междуинституционално сътрудничество при бюджетната процедура

1. Институциите предприемат мерки за улесняване на годишната бюджетна процедура.

2. Институциите си сътрудничат добросъвестно по време на цялата процедура с цел сближаване на своите позиции. Институциите, на всички етапи от процедурата, си сътрудничат посредством подходящи междуинституционални контакти с цел проследяване на напредъка на работата и анализиране на степента на сближаване.

3. Институциите правят необходимото съответните им работни календари да бъдат координирани, доколкото е възможно, за да може процедурата да протече по съгласуван и сближаващ позициите начин, като доведе до окончателното приемане на общия бюджет на Съюза.

4. Тристранни срещи могат да се провеждат на всички етапи от процедурата и на различни равнища на представителство в зависимост от естеството на очакваните дискусии. В съответствие със собствения си процедурен правилник всяка институция определя своите участници във всяка среща, установява своя мандат за преговорите и уведомява своевременно другите институции за организацията на срещите.

Член 20
Единство на бюджета

Всички разходи и приходи на Съюза и Европейската общност за атомна енергия са включени в общия бюджет на Съюза в съответствие с член 7 от Финансовия регламент, включително разходите, произтичащи от всяко решение по въпроса, взето с единодушие от Съвета след консултация с Европейския парламент, в рамките на член 332 от ДФЕС.

Глава 7
Заключителни разпоредби

Член 21
Преход към следващата многогодишна финансова рамка

Преди 1 юли 2025 г. Комисията представя предложение за нова многогодишна финансова рамка.

Член 22
Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на

 За Съвета

 Председател

 


ПРИЛОЖЕНИЕ I

МНОГОГОДИШНА ФИНАНСОВА РАМКА (ЕС—27)

(млн. евро по цени от 2018 г.)

Бюджетни кредити за поети задължения

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Общо
2021-2027

1. Единен пазар, иновации и цифрова сфера

19 712

19 666

19 133

18 633

18 518

18 646

18 473

132 781

2. Сближаване, устойчивост и ценности

49 741

51 101

52 194

53 954

55 182

56 787

58 809

377 768

2a. Икономическо, социално и териториално сближаване

45 411

45 951

46 493

47 130

47 770

48 414

49 066

330 235

2б. Устойчивост и ценно

4 330

5 150

5 701

6 824

7 412

8 373

9 743

47 533

3. Природни ресурси и околна среда

55 242

52 214

51 489

50 617

49 719

48 932

48 161

356 374

от които: Разходи, свързани с пазара, и преки плащания

38 564

38 115

37 604

36 983

36 373

35 772

35 183

258 594

4. Миграция и управление на границите

2 324

2 811

3 164

3 282

3 672

3 682

3 736

22 671

5. Сигурност и отбрана

1 700

1 725

1 737

1 754

1 928

2 078

2 263

13 185

6. Съседните региони и светът

15 309

15 522

14 789

14 056

13 323

12 592

12 828

98 419

7. Европейска публична администрация

10 021

10 215

10 342

10 454

10 554

10 673

10 843

73 102

от които: Административни разходи на институциите

7 742

7 878

7 945

7 997

8 025

8 077

8 188

55 852

ОБЩО БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА ПОЕТИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

154 049

153 254

152 848

152 750

152 896

153 390

155 113

1 074 300

ОБЩО БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА ПЛАЩАНИЯ

156 557

154 822

149 936

149 936

149 936

149 936

149 936

1 061 058

 


ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ

СПЕЦИФИЧНА КОРЕКЦИЯ НА ПРОГРАМИТЕ — СПИСЪК НА ПРОГРАМИТЕ, КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
И ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИ СРЕДСТВА ЗА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА ПОЕТИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

 

в млн. евро, по цени от 2018 г.

 

Коефициент за разпределение

Общо допълнително разпределени средства за бюджетни кредити за поети задължения съгласно член 5

1. Единен пазар, иновации и цифрова сфера

36,36 %

4 000

„Хоризонт Европа“

27,27 %

3 000

Фонд InvestEU

9,09 %

1 000

2б. Устойчивост и ценности

54,55 %

6 000

„ЕС в подкрепа на здравето“

26,37 %

2 900

„Еразъм+“

15,46 %

1 700

„Творческа Европа“

5,45 %

600

Права и ценности

7,27 %

800

4. Миграция и управление на границите

9,09 %

1 000

Фонд „Интегрирано управление на границите“

9,09 %

1 000

ОБЩО

100,00 %

11 000

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ДЕКЛАРАЦИИ

 

Пакети за приоритетни програми, разходи за Next Generation EU и гъвкавост

Съвместна декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно укрепването на специфичните програми и адаптирането на основните актове

Без да се засягат правомощията на законодателния и бюджетния орган, Европейският парламент, Съветът и Комисията се споразумяват да увеличат с 2,5 млрд. евро по цени от 2018 г. финансовите пакети в основните актове или финансовото програмиране, според случая, на програмите, определени от Европейския парламент. Това ще бъде постигнато чрез съответното намаляване на наличните маржове под таваните на МФР, без да се засяга евентуалното използване на Инструмента за гъвкавост през 2021 г.

Без да се засягат законодателните правомощия на институциите, Европейският парламент, Съветът и Комисията се споразумяват да включат в основните актове на програмите, изброени в приложение II към Регламента за МФР, разпоредба за увеличаване на финансовите пакети със сумите, посочени в тях. За програмите, с които се установяват бюджетни гаранции, допълнителната сума ще бъде отразена в допълнителното равнище на предоставените гаранции.

 

Декларация на Европейския парламент относно укрепването на специфичните програми от неразпределените маржове

Сумата от 2,5 млрд. евро по цени от 2018 г., посочена в съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно укрепването на специфичните програми и адаптирането на основните актове, ще бъде разпределена, както следва:

  „Хоризонт Европа“: +0,5 млрд. евро

  „Еразъм+“: +0,5 млрд. евро, от които 165 млн. евро през 2021 г.

  „ЕС в подкрепа на здравето“: +0,5 млрд. евро, от които 70 млн. евро през 2021 г.

  Европейска агенция за гранична и брегова охрана: +0,5 млрд. евро

  Хуманитарна помощ: +0,5 млрд. евро

 


 

Съвместна декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно използването на обратните постъпления от Инвестиционния инструмент за АКТБ в полза на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество

Съветът изразява съгласие, че сума в размер до 1 млрд. евро (по цени от 2018 г.), произтичаща от обратните постъпления по Инвестиционния инструмент за АКТБ за операции по 9-ия, 10-ия и 11-ия Европейски фонд за развитие, ще бъде използвана в полза на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество в периода 2021—2027 г. Трите институции са съгласни, че Инструментът за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество следва да позволява получаването на тези средства.

 

Съвместна декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно повторното използване на отменени средства във връзка с програмата за научни изследвания

Без да се засягат институционалните им прерогативи, Европейският парламент, Съветът и Комисията се споразумяват да предоставят отново в полза на програмата за научни изследвания бюджетни кредити за поети задължения в размер до 0,5 млрд. евро (по цени от 2018 г.) от отменени бюджетни кредити за периода 2021—2027 г., която сума произтича от пълно или частично неизпълнение на проекти, принадлежащи към тази програма или нейния предшественик, както е предвидено в член 15, параграф 3 от Финансовия регламент.

 

Съвместна декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно третирането на разходите за лихви и възстановяванията по линия на Next Generation EU в МФР за периода 2021—2027 г.

Трите институции изразяват съгласие, че разходите, покриващи разходите за финансиране по линия на Next Generation EU, се стремят да не намаляват програмите и фондовете на ЕС.

Трите институции изразяват съгласие, че третирането на разходите за лихви и възстановяванията по линия на Next Generation EU в МФР за периода 2021—2027 г., които понастоящем се очаква да бъдат в размер на 12,9 млрд. евро за седемте години, не засяга начина, по който този въпрос ще бъде разгледан в бъдещите МФР след 2028 г.

Трите институции се споразумяват да работят за въвеждането на достатъчно нови собствени ресурси с оглед покриване на сумата, съответстваща на очакваните разходи, свързани с възстановяването и разходите за лихви.

 


 

Собствени ресурси

Декларация на Комисията относно създаването на собствен ресурс на базата на цифров данък

Като взема предвид развоя на събитията на международно равнище, Комисията ще ускори работата си по представянето на необходимите предложения за въвеждането на цифров данък в рамките на Съюза и ще направи предложение за основен акт възможно най-скоро и най-късно до юни 2021 г. Въз основа на това тя ще предложи приходите от цифровия данък да се превърнат в собствен ресурс до януари 2023 г.

 

Декларация на Комисията относно създаването на собствен ресурс на базата на данък върху финансовите сделки

Обсъжданията относно данъка върху финансовите сделки в рамките на засиленото сътрудничество продължават с оглед на приключването им до края на 2022 г. Ако бъде постигнато споразумение относно този данък върху финансовите сделки, Комисията ще направи предложение за прехвърляне на приходи от него към бюджета на ЕС като собствен ресурс.

Ако до края на 2022 г. не бъде постигнато споразумение, въз основа на оценки на въздействието Комисията ще предложи нов собствен ресурс на базата на нов данък върху финансовите сделки. Комисията ще се стреми да направи тези предложения до юни 2024 г. с оглед на въвеждането на данъка до 1 януари 2026 г.

 

Роля на бюджетния орган

Съвместна декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетния контрол върху новите предложения на основание член 122 от ДФЕС с потенциално значителни последствия за бюджета на Съюза

като имат предвид, че:

(1) Европейският парламент, Съветът и Комисията („трите институции“) отчитат факта, че член 122 от ДФЕС представлява правно основание за приемането на мерки за справяне с конкретни кризисни ситуации, които могат да имат потенциално отражение върху бюджета, което е в състояние да засегне развитието на разходите на Съюза в рамките на неговите собствени ресурси.

(2) В контекста на бюджетните им правомощия съгласно Договорите е целесъобразно двата клона на бюджетния орган да обсъждат отражението върху бюджета на такива предвидени актове, когато има вероятност бюджетните последствия да бъдат значителни. За целта Комисията следва да представя цялата имаща отношение информация, необходима за подпомагане на обсъжданията на Европейския парламент и Съвета.

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. В настоящата декларация се определят редът и условията за процедура за бюджетен контрол (наричана по-долу „процедурата“) между Европейския парламент и Съвета с активното съдействие на Комисията.

2. Тази процедура може да се следва във връзка с предложение на Комисията за акт на Съвета на основание член 122 от ДФЕС с потенциално значителни последствия за бюджета на Съюза.

3. Комисията ще прилага към всяко такова предложение оценка на отражението на предложения правен акт върху бюджета и ще посочва дали според нея въпросният акт може да има значителни последствия за бюджета на Съюза. На тази основа Европейският парламент и Съветът могат да поискат започване на процедурата.

4. Процедурата ще се провежда в рамките на съвместен комитет, съставен от представители на Европейския парламент и на Съвета на подходящото равнище. Комисията ще участва в работата на съвместния комитет.

5. Без да се засягат правомощията на Съвета съгласно член 122 от ДФЕС, Европейският парламент и Съветът ще провеждат конструктивен диалог за постигане на общо разбиране относно отражението на предвидения правен акт върху бюджета, като надлежно се отчита неотложният характер на въпроса.

6. Процедурата следва да се провежда в рамките на период, който не надвишава два месеца, освен в случаите, когато въпросният акт трябва да бъде приет преди конкретна дата или в определен от Съвета по-кратък срок, когато това се налага поради неотложния характер на въпроса.

 

Съвместна декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно преоценката на външните целеви приходи и разпоредбите за получаване и отпускане на заеми във Финансовия регламент

В контекста на Next Generation EU Европейският парламент, Съветът и Комисията приемат, че в рамките на следващото преразглеждане на Финансовия регламент ще бъдат оценени и съответно преразгледани следните въпроси:

  разпоредбите относно външните целеви приходи, по-специално посочените в член 21, параграф 5 от Финансовия регламент;

  разпоредбите относно докладването за операциите по получаване и отпускане на заеми.

Трите институции отчитат факта, че съществуващите правила относно одитите и процедурата по освобождаване от отговорност се прилагат за целевите приходи.


Хоризонтални въпроси — климат, биоразнообразие, равенство между мъжете и жените и цели за устойчиво развитие

Декларация на Комисията относно методиката за проследяване на разходите в областта на климата и участието на Европейския парламент и на Съвета

Комисията ще гарантира, че методиката за проследяване на разходите в областта на климата е достъпна, прозрачна и се оповестява публично. Комисията ще обмени мнения с Европейския парламент и Съвета относно методиката за проследяване на разходите в областта на климата. Прозрачността и обменът на информация с Парламента и Съвета относно напредъка към постигането на целите в областта на климата ще бъдат ключов принцип за проследяването на разходите в областта на климата.

Декларация на Комисията относно приноса към разходите в областта на климата по програми

Без да се засягат законодателните правомощия на Европейския парламент и на Съвета във връзка със съответните секторни основни актове, приносът към разходите в областта на климата за периода 2021—2027 г. с оглед на постигането на общата цел от поне 30% от общия размер на бюджета на Съюза и разходите по линия на Next Generation EU, е посочен за съответните програми и фондове, както следва:

Програми

Очакван минимален принос

 „Хоризонт Европа“

35%

 ITER

100%

 Фонд InvestEU

30%

 Механизъм за свързване на Европа

60%

 ЕФРР

30%

 Кохезионен фонд

37%

 REACT EU

25%

 Механизъм за възстановяване и устойчивост

37%

 ОСП 2021 – 2022 г.

26%

 ОСП 2023 – 2027 г.

40%

 ЕФМДР

30%

 LIFE

61%

 Фонд за справедлив преход

100%

 ИССРМС

25%

 OСT

25%

Предприсъединителна помощ

16%

 

Комисията ще използва този принос към разходите в областта на климата като отправна точка за оценка на отклоненията и за предлагане на мерки в случай на недостатъчен напредък.


Декларация на Комисията относно методиката за проследяване на разходите, свързани с биоразнообразието, и участието на Европейския парламент и на Съвета

Комисията ще гарантира, че методиката за проследяване на разходите, свързани с биоразнообразието, е достъпна, прозрачна и се оповестява публично. След приключване на проучването върху методиката, което беше започнато неотдавна от Комисията, Комисията ще обмени мнения за методиката с Европейския парламент и Съвета. Прозрачността и обменът на информация с Парламента и Съвета относно напредъка към постигането на целите, свързани с биоразнообразието, ще бъдат от ключово значение за проследяването.

 

Други декларации

Декларация на Комисията относно междинния преглед/междинното преразглеждане

До 1 януари 2024 г. Комисията ще представи преглед на функционирането на МФР.

Прегледът може да се придружава, когато е уместно, от съответни предложения за преразглеждане на Регламента за МФР съгласно процедурите, залегнали в ДФЕС.

 

 


 

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На 10 ноември 2020 г. преговарящият екип на Парламента относно многогодишната финансова рамка (МФР) и собствените ресурси[10] постигна цялостен политически компромис с председателството на Съвета и с Комисията по съответните части.

 

В резултат на този компромис Съветът представи на Парламента проект за регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021 – 2027, като съдокладчиците по МФР препоръчват Парламентът да даде одобрението си за него.

 

Политическият компромис обхваща не само МФР за периода 2021 – 2027 г., но и бъдещата система на собствените ресурси, както и съпътстващи мерки за новия Инструмент на ЕС за възстановяване (Next Generation EU). В допълнение към Регламента за МФР, компромисът е отразен в:

 Междуинституционално споразумение (МИС) между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление, както и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси (представена за одобрение от Парламента, отделно от настоящата препоръка);

 пакет от съвместни декларации на Европейския парламент, Съвета и Комисията (приложени към настоящата препоръка).

 

Преди постигането на политическия компромис Парламентът вече:

 проправи пътя за бързо приемане и ратификация на решението за собствените ресурси и по този начин – за започване на прилагането на Инструмента на ЕС за възстановяване, като предостави на 16 септември 2020 г. задължителното си законодателно становище по новия проект за решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз („решение за собствените ресурси“), с което се разрешава заемането на средства по схемата Next Generation EU;

 постигна на 5 ноември 2020 г. предварително споразумение относно общ режим на обвързаност с условия за защитата на бюджета на Съюза (одобрен от комисията по бюджети и от комисията по бюджетен контрол на 12 ноември 2020 г. и от Корепер на 16 ноември 2020 г., и представен за приемане от Парламента по реда на обикновената законодателна процедура).

 

Ако бъде одобрен, този политически компромис улеснява приключването – но не предопределя резултата – на текущите секторни преговори относно новото поколение разходни програми по МФР, които се приемат по реда на обикновената законодателна процедура.

 

1. Резултати от преговорите между Европейския парламент и Съвета

 

В политическия компромис се определя общ таван за МФР за периода 2021 – 2027 г. в размер на 1 074,3 милиарда евро, по цени от 2018 г., който трябва постепенно да бъде увеличен на 1 085,3 милиарда евро[11]. МФР ще бъде допълнена от Инструмент за възстановяване с бюджет от 750 милиарда евро (от които 390 милиарда евро безвъзмездни средства или преки бюджетни разходи). Финансирането на новата МФР и на Инструмента за възстановяване/Next Generation EU трябва да стане възможно чрез ново решение за собствените ресурси, с което се разрешава на Комисията да предприеме операции по заемане на средства за финансиране на Инструмента за възстановяване/Next Generation EU и временно се увеличава таванът на собствените ресурси за плащания с допълнителни 0,6 процентни пункта, за да се покрие новият капацитет на Съюза за получаване на заеми.

 

Въпреки забавянията от страна на Съвета/Европейския съвет и неоптималното междуинституционално сътрудничество, Европейският парламент активно допринесе за пакета, одобрен от държавните и правителствените ръководители на срещата на високо равнище, проведена на 17 – 21 юли 2020 г., въз основа на предложенията на Комисията от май 2018 г. и май 2020 г. Парламентът приветства историческото създаване на Инструмента за възстановяване/Next Generation EU. Той обаче изрази съжаление във връзка с необоснованите съкращения на ориентирани към бъдещето програми, недостатъчната ангажираност със създаването на нови собствени ресурси (за покриване поне на разходите по събирането на вземанията), недостатъчното участие на ЕП при вземането на решения относно Инструмента за възстановяване и при неговото управление, както и отслабения механизъм за принципите на правовата държава.

 

По време на интензивните преговори между Парламента, Съвета и Комисията от 27 август до 10 ноември 2020 г. преговарящите от страна на Парламента постигнаха значителни подобрения, в допълнение към заключенията на Европейския съвет от 21 юли 2020 г. На 5 ноември беше постигнато и предварително споразумение относно механизма за принципите на правовата държава.

 

Положителните резултати – независимо дали вече отразени в позицията на Съвета от юли 2020 г. или постигнати след това – са обобщени в таблицата по-долу.

 

Основни искания на ЕП

Резултати

Цифри в МФР:

подсилване на водещите програми

Положителни мерки в позицията на Съвета: Общото равнище на МФР се определя на 1 074,3 милиарда евро по цени от 2018 г., тоест под първоначалните искания на Парламента. Въпреки това, като се вземе предвид значителният по размер компонент за безвъзмездни средства на Инструмента за възстановяване/Next Generation EU (за който Парламентът изразяваше подкрепа както преди, така и след предложенията на Комисията относно възстановяването), той е увеличен до безпрецедентно равнище от 1 464,3 милиарда евро.

 

Заедно с Next Generation EU (и увеличените разходи чрез Механизма за възстановяване и устойчивост), МФР осигурява общи равнища на финансиране за селското стопанство и сближаването в размер, който е сравним с този за периода 2014 – 2020 г., както и скромни увеличения за повечето други съществуващи и нови програми спрямо периода 2014 – 2020 г. В хода на работата на Съвета Парламентът успя да издейства по-специално създаването на Фонда за справедлив преход.

 

Въпреки това Европейският съвет значително съкрати централно управляваните програми, както и част от безвъзмездните средства по линия на Next Generation EU, които бяха предложени за допълване на бюджета на водещите програми на ЕС (наред с Механизма за възстановяване и устойчивост), с цел да се преодолеят икономическите последици от кризата. Вследствие на това няколко от тези програми бяха намалени до равнище, което беше по-ниско от посоченото в първоначалното предложение на Комисията, или планираните увеличения бяха изцяло отхвърлени. 

 

Подобрения в позицията на Съвета: Като част от политическия компромис от 10 ноември 2020 г., Парламентът получава увеличения в размер на 16 милиарда евро (по цени от 2018 г.) за увеличаване на средствата за разходните програми и механизмите за гъвкавост, в допълнение към цифрите на Европейския съвет. За първи път Парламентът успява да осигури увеличения на предложите от Европейския съвет тавани и бюджет на програмите на ЕС.

 

Допълнителни средства в размер на 15 милиарда евро се предоставят за водещи програми/области:

- „Хоризонт Европа“: +4 милиарда;

- InvestEU: + 1 милиард;

- „Еразъм+“: + 2,2 милиарда;

- „ЕС в подкрепа на здравето“: + 3,4 милиарда;

- „Творческа Европа“: + 0,6 милиарда;

- Програма ,,Права и ценности“: + 0,8 милиарда;

- Фонд за интегрирано управление на границите и Гранична и брегова охрана: + 1,5 милиарда;

- ИССРМС: + 1 милиард;

- Хуманитарна помощ: + 0,5 милиарда.

 

За бъдещи непредвидени потребности за Инструмента за гъвкавост (чиито правила за мобилизиране бяха освен това смекчени в сравнение с позицията на Съвета) се предоставя допълнително 1 милиард евро. Парламентът също така защити и увеличи средствата за външното направление на новия резерв за солидарност и спешна помощ.

 

Основният източник на увеличенията (11 милиарда евро) ще бъде нов механизъм, свързан с постъпленията от глоби, събирани от Съюза, и ще доведе до автоматично допълнително разпределение на средства за съответните програми през периода 2022 – 2027 г. Този механизъм ще доведе също така до действително увеличение на таваните на МФР всяка година. Следователно общият таван на седемгодишната МФР постепенно ще достигне 1 085,3 милиарда евро по цени от 2018 г., тоест с 2 милиарда евро повече в реално изражение от еквивалентния таван на МФР за периода 2014 – 2020 г. (1 083,3 милиарда евро по цени от 2018 г., без Обединеното кралство, с ЕФР).

 

Допълнителни средства (2,5 милиарда евро) се осигуряват от маржовете, които са останали неразпределени в рамките на таваните, определени от Европейския съвет. 1 милиард евро се осигурява от обратни постъпления от Инвестиционния инструмент за АКТБ (Европейски фонд за развитие) в полза на ИССРМС. 0,5 милиарда евро се осигуряват от отменени бюджетни кредити в областта на научните изследвания в полза на „Хоризонт Европа“ (член 15, параграф 3 от Финансовия регламент).

 

Разходите за погасяването и лихвите по събирането на вземания са включени в таваните на МФР за периода 2021 – 2027 г., но Парламентът постигна споразумение това третиране да не засяга начина, по който този въпрос ще бъде разгледан в бъдещите МФР от 2028 г. нататък, и че тези разходи следва да имат за цел да не намаляват бюджета на програмите и фондовете на ЕС.

 

Комисията се задължава едностранно да представи преглед на функционирането на МФР до 1 януари 2024 г., както и предложения за преразглеждане, по целесъобразност.

 

Въвеждане на нови собствени ресурси 

Положителни мерки в позицията на Съвета: С новото решение за собствените ресурси ще се създаде капацитет за получаване на заеми за Съюза, като се предвиди значително увеличение на тавана на собствените ресурси.

 

По настоятелно искане на Парламента и в съответствие с дългогодишната му позиция, Европейският съвет официално одобри нов собствен ресурс под формата на нова вноска, изчислявана в зависимост от теглото на нерециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса („вноска за пластмасовите опаковки“), като по този начин преодоля съществувалия повече от 30 години застой. Това е първа стъпка за удовлетворяване на искането на Парламента за въвеждане на набор от нови собствени ресурси. Освен това се одобрява опростен собствен ресурс на база ДДС, който се очаква да подобри значително функционирането на системата. Парламентът изразява все пак съжаление поради продължаването и увеличаването на отстъпките и разходите за задържане на стоки във връзка със събирането на мита.

 

Подобрения в позицията на Съвета: При провеждането на преговорите Парламентът насочва своите усилия към осигуряването на пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси в рамките на следващата МФР. В крайна сметка институциите се споразумяват за следното:

- Пътната карта е заложена в междуинституционалното споразумение, с което се установява сътрудничество и се предвиждат обвързващи за трите институции договорености, включително започването на редовен диалог;

- Тя потвърждава принципа, че разходите за лихви и възстановяване на средства по линия на Next Generation EUтрябва да се покриват чрез постъпленията от новите собствени ресурси;

- Първа стъпка (2021 г.): през януари 2021 г. ще бъде въведена вноска за пластмасовите изделия, а до юни ще бъдат представени нови законодателни предложения за механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите, данък върху цифровите технологии и схема за търговия с емисии;

- Втора стъпка (2022 и 2023 г.): Съветът ще проведе обсъждане по тези нови собствени ресурси най-късно до 1 юли 2022 г., с цел те да бъдат въведени до 1 януари 2023 г.;

- Трета стъпка (2024 – 2026 г.): До юни 2024 г. Комисията ще представи предложение за допълнителни нови собствени ресурси, които биха могли да включват данък върху финансовите сделки и финансово участие, свързано с корпоративния сектор, или нова обща основа за облагане с корпоративен данък. Съветът ще проведе обсъждане по тези нови собствени ресурси най-късно до 1 юли 2025 г., с цел те да бъдат въведени до 1 януари 2026 г.

 

Роля на Европейския парламент, като едно от подразделенията на бюджетния орган

Положителни мерки в позицията на Съвета: В МФР Съветът подкрепя включването на Европейския фонд за развитие в бюджета на Съюза, като това е отдавнашно искане на Парламента, целящо гарантиране на собствената му роля и контрол и укрепване на единството на бюджета на ЕС.

 

За повечето други вноски първоначално беше загатнато, че могат да се ползват междуправителствени механизми, а по отношение на Next Generation EU Парламентът подкрепи решително идеята за включване на инструмента за възстановяване в рамката на Съюза, както беше предложено от Комисията и одобрено от Съвета.

 

Но инструментът Next Generation EU е създаден с правно основание, което изключва Парламента от законодателната процедура за вземане на решение (член 122 от ДФЕС) и води до постъпването на средства в бюджета под формата на външни целеви приходи, като по този начин се заобикаля обичайната бюджетна процедура.

 

Подобрения в позицията на Съвета: Що се отнася до създаването на бъдещи механизми за реагиране при кризи въз основа на член 122 от ДФЕС, които могат потенциално да окажат значително въздействие върху бюджета, Парламентът успя да добави нова процедурна стъпка („процедура за бюджетен контрол“). Ще бъде свикан съвместен комитет, в рамките на който Съветът и Парламентът ще провеждат конструктивен диалог и ще се стремят да постигнат общо становище относно отражението върху бюджета, преди Съветът да пристъпи към приемането му.

 

Що се отнася до самия инструмент Next Generation EU, Парламентът гарантира включването на нов раздел в МИС, чрез който се повишава участието на бюджетния орган при ползването на външните целеви приходи по линия на Next Generation EU (подробна информация и актуализации, редовни междуинституционални срещи, приемане на приложение към годишния бюджет, процедура за коригиране на отклоненията).

 

Парламентът гарантира също така постигането на споразумение за по-структурирана оценка на разпоредбите относно външните целеви приходи и докладването за операциите по получаване и отпускане на заеми при следващото преразглеждане на Финансовия регламент.

 

И накрая, с оглед на незадоволителните резултати от преговорния процес във връзка с МФР, Парламентът предлага нова разпоредба в МИС, въз основа на която институциите ще се стремят да определят специални разпоредби за сътрудничеството и диалога при провеждането на бъдещи преговори по МФР.

 

Хоризонтални въпроси

Положителни мерки в позицията на Съвета: С подкрепата на Парламента, Съветът завишава общата цел за разходите за подкрепа на целите в областта на климата от 25% (предложение на Комисията) на поне 30% от разходите по линия на МФР/Next Generation EU.

 

Подобрения в позицията на Съвета: В МИС Парламентът предвижда подобрена методология за проследяване на действията в областта на климата, като е гарантирана по-голяма роля за Парламента и за Съвета, както и корективни мерки за постигане на общата цел в областта на климата – заделяне на поне 30%.

 

Парламентът успя да издейства добавянето към МФР на нова годишна цел от 7,5% за биологичното разнообразие за периода от 2024 г. нататък, с оглед достигането на 10% през 2026 и 2027 г. Методологията трябва да бъде разработена в тясно сътрудничество с Парламента и със Съвета.

 

Парламентът предвижда също така разработването на методология за измерване на разходите, свързани с гарантиране на равенство между половете, която да бъде приложена най-късно от 2023 г. нататък за множество централно управлявани програми, с оглед на удължаването ѝ през втората половина на МФР.

 

С цел осигуряване на по-добра защита за бюджета на ЕС, включително за разходите по линия на Next Generation EU, и подобряване на бюджетния надзор, контрол и одит, институциите се споразумяха да променят начина на събиране, качеството и съпоставимостта на данните за бенефициентите, така че информацията да се предоставя навреме в интегриран, сравним и централно достъпен формат, и да бъдат включени не само непосредствените получатели, но и действителните собственици на организациите, получаващи финансиране.

 

 

2. Срок

 

 14 март 2018 г.: Парламентът е първата институция, която излага своята позиция относно МФР за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси в две незаконодателни резолюции[12] с цел оказване на влияние върху предложенията на Комисията. Той заявява, че няма да даде съгласието си за МФР, ако не бъде постигнат достатъчен напредък по отношение на собствените ресурси.

 

 2 май 2018 г.: Комисията публикува своите предложения относно МФР и собствените ресурси на 2 май 2018 г., като предлага МФР в размер на 1 134,6 милиарда евро, по цени от 2018 г., под формата на бюджетни кредити за поети задължения. Тя също така представя проект на регламент за защита на бюджета на Съюза („механизъм за върховенството на закона“) и през следващите седмици внася предложения за основните актове във връзка с 37-те секторни програми. Комисията залага целта да се постигне споразумение до изборите за Европейски парламент през май 2019 г. На 30 май 2018 г. Парламентът приема кратка резолюция в отговор на предложенията на Комисията.

 

 Май 2018 г. (до юли 2020 г.): Преди и след заседанията на Съвета по общи въпроси между преговарящия екип и последователните председателства на Съвета започва размяна на мнения с цел обсъждане на МФР (информационни и отчетни заседания в рамките на Съвета по общи въпроси). Парламентът описва тези процедури като кратки и формални. Преговарящият екип ще бъде поканен два пъти на неформални срещи с министрите от Съвета по общи въпроси: на 12 март 2019 г. (в Букурещ) и на 19 ноември 2019 г. (в Брюксел)[13].

 

 14 ноември 2018 г.: Парламентът приема междинен доклад[14], представляващ неговия подробен мандат за преговори, който съдържа по-специално:

- подробни данни за всички тавани на МФР и специални инструменти, разбити по програми в рамките на таван от 1 324,1 милиарда евро;

- конкретни изменения по проекта за регламент на Комисията относно МФР, както и по проекта за междуинституционално споразумение.

Парламентът отправя искане за зачестяване на редовните срещи със Съвета, за да се подготви почвата за официалните преговори с цел постигане на добро споразумение до изборите за Европейски парламент през 2019 г.

 

 Декември 2018 г.: Първата частична преговорна кутия беше представена на Съвета по общи въпроси[15]. Преговарящият екип на Парламента започва практиката за разпространение в Съвета и в Парламента на анотирани версии на преговорните кутии, изготвени в сътрудничество с докладчиците по секторните програми, с цел насърчаване на предоставянето на информация и размяната на мнения относно възгледите на Парламента. Европейският съвет изключва възможността за постигане на споразумение преди изборите.

 

 Ноември 2018 г. – април 2019 г.: Парламентът приема мандати за преговорите по механизма за върховенството на закона и за почти всички разходни програми. Парламентът приема да сключи някои частични споразумения със Съвета въз основа на неговите частични мандати за водене на преговори (секторните разпоредби, засегнати от преговорната кутия, остават в скоби).

 

 10 октомври 2019 г.: След изборите за Европейски парламент, Парламентът потвърждава и актуализира своя мандат за водене на преговори и призовава Комисията да отрази официално в първоначалното си предложение за МФР последиците от ангажиментите, поети от новия ѝ председател[16]. Поради забавяне от страна на Съвета, Парламентът призовава за изготвянето на план за действие в извънредни ситуации, в случай че не бъде постигнато своевременно споразумение.

 

 Декември 2019 г.: Първата преговорна кутия с конкретни данни беше представена на Съвета по общи въпроси. Освен своите анотирани версии за преговорната кутия, преговарящият екип на Парламента стартира практиката за разпространение на сравнителни анализи за всеки нов набор от данни, предложен от другите институции.

 

 20 – 21 февруари 2020 г.: Извънредното заседание на Европейския съвет приключва без резултати. Въз основа на член 225 от ДФЕС, Парламентът изготвя след това официално искане до Комисията за план за действие в извънредни ситуации[17].

 

 Април и май 2020 г.: Поради здравните и икономическите последици от пандемията от COVID-19, Парламентът призовава Комисията, в две резолюции[18], да предложи мащабен пакет за възстановяване и реконструкция, финансиран с общи заеми, гарантирани от бюджета на Съюза, като голяма част от средствата бъдат безвъзмездни помощи.

 

 27 май 2020 г.: Комисията представя план за възстановяване, който включва преразгледани предложения за МФР и собствените ресурси, нови предложения за създаване на инструмент за възстановяване/Next Generation EU, в размер на 750 милиарда евро, финансиран чрез заеми на финансовите пазари, както и нови или преразгледани секторни предложения.

 

 8 юли 2020 г.: Първа среща на високо равнище на председателите на институциите, предвидена в член 324 от ДФЕС, „с цел насърчаване на консултациите и съгласуването на позициите“[19].

 

 17 – 21 юли 2020 г.: Европейският съвет постига политическо споразумение за МФР в размер на 1 074,3 милиарда евро, по цени от 2018 г., и за инструмент за възстановяване в размер на 750 милиарда евро, включително 390 милиарда евро безвъзмездни средства. Това дава възможност на Съвета да приеме пълни позиции и мандати за преговори за целия пакет от предложения.

 

 23 юли 2020 г.: Парламентът приема резолюция[20], в която излага оценката на Парламента за заключенията на Европейския съвет и определя основните елементи за предстоящите преговори.

 

 27 август 2020 г.: Преговорите започват под формата на заседания за „тристранен диалог“ между преговарящия екип на Парламента, постоянния представител на Германия (страната, председателстваща Съвета) и члена на Комисията, отговарящ за бюджета. Те се подготвят и се проследяват чрез множество тристранни срещи на техническо равнище.

 

 16 септември 2020 г.: Без да изчаква резултатите от преговорите, Парламентът дава своето задължително становище относно решението за собствените ресурси[21], за да се подготви почвата за приемането му в Съвета и последващото му ратифициране във всички държави членки, с оглед на бързото стартиране на инструмента за възстановяване.

 

 30 септември 2020 г.: Съветът приема мандат за преговори във връзка с механизма за върховенството на закона. Преговарящите ще постигнат предварително споразумение на 5 ноември 2020 г. (одобрено от комисията по бюджети и от комисията по бюджетен контрол на 12 ноември и от Корепер – на 16 ноември).

 

 10 ноември 2020 г.: На 12-ото заседание за „тристранен диалог“ преговарящите по въпросите на МФР/собствените ресурси постигат политическо споразумение относно МФР, собствените ресурси и инструмента за възстановяване.


 

 

ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНА СРЕДА, ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Йохан Ван Овертвелд

Председател

Комисия по бюджети

БРЮКСЕЛ

Относно: <Titre>Становище в рамките на процедурата за одобрение относно предложението за регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021 – 2027</Titre> <DocRef>(2018/0166(APP)</DocRef>

Уважаеми г-н Ван Овертвелд,

В рамките на горепосочената процедура беше възложено на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да представи становище на Вашата комисия. На своето заседание от 12 октомври 2020 г. тя реши да представи това становище под формата на писмо.

Поради изключително краткия срок в комисията по бюджети ми позволете, в качеството ми на председател на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, заедно с докладчика по становище на същата комисия, г-н Адам Ярубас, да Ви предоставя приноса на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, който беше приет на 18 ноември 2020 г. и който се надяваме да бъде взет предвид от Вашата комисия:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните:

1. приветства споразумението относно следващата многогодишна финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и правно обвързващата пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси на ЕС и призовава водещата комисия по бюджети да препоръча одобряването на споразумението за следващата многогодишна финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.;

2. приветства споразумението за амбициозна самостоятелна програма в областта на здравеопазването на стойност 5,1 милиарда евро в следващата МФР, което представлява дванадесеткратно увеличение в сравнение с предходната МФР; подчертава значението на амбициозното финансиране за EU4Health с цел укрепване на ефективността, достъпността, устойчивостта и издръжливостта на здравните системи в ЕС, включително чрез подкрепа за цифровизацията, гарантиране по устойчив начин на наличието и финансовата достъпност на лекарствата, насърчаване на действия за борба с раковите заболявания и други незаразни болести, справяне с трансграничните заплахи за здравето и подготовка за нововъзникващи заплахи за здравето, включително в контекста на кризата с COVID-19;

3. приветства значителното увеличаване на финансирането за Механизма за гражданска защита на Съюза (МГЗС) до 3 милиарда евро в рамките на следващата МФР и Next Generation EU, което е от решаващо значение, за да се гарантира, че Съюзът и държавите членки са по-добре подготвени да реагират на мащабни извънредни ситуации и да подкрепят, координират и допълват действията на държавите членки в областта на гражданската защита с цел предотвратяване, подготовка и реагиране на природни и причинени от човека бедствия;

4. приветства увеличаването на финансовия пакет за програма LIFE до 4,8 милиарда евро; въпреки това отбелязва позицията на Парламента за удвояване на настоящото финансиране; подчертава значението на програма LIFE за прилагането на Европейския зелен пакт; припомня, че финансирането за новата подпрограма за преход към чиста енергия не следва да е в ущърб на финансирането за природата и биологичното разнообразие, кръговата икономика, приспособяването към изменението на климата и смекчаването на последиците от него;

5. приветства споразумението относно общата цел за разходи в областта на климата от най-малко 30%, която ще се прилага към общия размер на разходите по бюджета на Съюза и Next Generation EU, като се отчитат последиците от постепенното премахване на финансирането по линия на Next Generation EU и се прави разграничение между смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптирането към него, когато това е осъществимо, и целта за изразходване на 7,5% от годишните разходи по МФР за периода 2021 – 2027 г. за цели в областта на биологичното разнообразие от 2024 г. и на 10% от 2026 г. нататък; счита, че следва да се положат всички усилия за постигането на тези годишни разходи в размер на 10% за биологичното разнообразие възможно най-скоро, считано от 2021 г.;

6. подчертава, че разработването на прозрачна, всеобхватна и ефективна методология, в съответствие с Европейския зелен пакт и принципа за ненанасяне на значителни вреди, е от решаващо значение за определянето и проследяването на разходите, свързани с климата и биологичното разнообразие; приветства ангажимента на Комисията да работи в тясно сътрудничество с Парламента и Съвета по нейното разработване и постигането на приложимите цели; приветства факта, че съществуващите припокривания между целите в областта на климата и биологичното разнообразие ще бъдат взети предвид;

7. припомня, че е важно да се разпределят достатъчно финансови и човешки ресурси за децентрализираните агенции и генералните дирекции на Комисията, отговарящи за изпълнението на ключови политики от компетентността на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, като например Европейския зелен пакт и здравеопазването, въз основа на техните индивидуални потребности, особено ако са им възложени нови задачи; подчертава, че е важно да се осигури истинска предвидимост на доходите и гъвкавост на управлението на бюджета, които са предпоставки за успешното дългосрочно управление на агенциите и положителния им принос към политиките на ЕС;

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по бюджети да препоръча одобряването на предложението за регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021 – 2027.

Изпратих подобно писмо до Ян Олбрихт и Маргарида Маркеш, съдокладчици на комисията по бюджети за многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.

С уважение,

Паскал Канфен

 


 

 

ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО КОНСТИТУЦИОННИ ВЪПРОСИ

<Date>{19/11/2020}19.11.2020</Date>

Йохан Ван Овертвелд

Председател

Комисия по бюджети

БРЮКСЕЛ

Относно: <Titre>Становище относно предложението за регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021 – 2027</Titre> <DocRef>(2018/0166(APP))</DocRef>

Уважаеми г-н Ван Овертвелд,

В рамките на горепосочената процедура беше възложено на комисията по конституционни въпроси да представи становище на Вашата комисия. На своето заседание от 24 септември 2020 г. тя реши да представи това становище под формата на писмо.

Комисията по конституционни въпроси разгледа този въпрос на своето заседание от 19 ноември 2020 г. На същото заседание[22] тя реши да прикани водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения.

С уважение,

Антонио Таяни


ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Подчертава, че е важно да се действа в интерес на европейските граждани, и изтъква жизненоважната роля на Европейския парламент при подготовката на многогодишната финансова рамка в това отношение; приветства постигнатото споразумение относно предложението за регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021 – 2027;

2. приветства в този контекст също така разпоредбите, създаващи условия за усъвършенстван парламентарен контрол на европейско равнище, и по-специално договорените разпоредби относно засиления бюджетен контрол върху разходването на средствата на инструмента за възстановяване (Next Generation EU) и съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетния контрол върху новите предложения на основание член 122 от ДФЕС с възможни значителни последствия за бюджета на Съюза; приветства договорената правно обвързваща пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси през следващите седем години; приветства освен това политическото споразумение, постигнато на 5 ноември 2020 г., относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки;

3. подчертава, че споразумението относно пакета за МФР е историческа стъпка с оглед на по-нататъшния процес на интеграция на Европейския съюз; подчертава значението на всички политически споразумения, включително ангажимента за въвеждането на набор от нови собствени ресурси и на механизма за обвързване с условието за зачитане на принципите на правовата държава; подчертава, че всички елементи на пакета за МФР трябва да бъдат въведени в съответствие с принципа на лоялно сътрудничество, посочен в член 13 от ДЕС;

4. припомня искането си за привеждане на срока на действие на МФР в съответствие с продължителността на законодателния мандат на Парламента и с мандата на Комисията; изразява съжаление, че този въпрос все още не е разгледан, и счита, че той следва да бъде включен в дневния ред по повод междинния преглед на МФР за 2021 – 2027 г.;

5. отново призовава за активиране на клаузата за преход, предвидена в член 312, параграф 2 от ДФЕС, за да може Съветът да приема регламента за МФР с квалифицирано мнозинство, и припомня в допълнение своите предложения за прилагане на обикновената законодателна процедура във връзка с приемането на регламента за МФР;

6. предлага да се използва възможността, която осигурява конференцията за бъдещето на Европа, чието начало трябва да бъде обявено по време на германското председателство на Съвета, за да се обсъдят с другите институции на ЕС, с гражданите и с организираното гражданско общество, отразяващи различните виждания в рамките на ЕС и представляващи географското и демографското многообразие на ЕС и на неговите държави членки, наред с другото, демократичните и конституционните предизвикателства, свързани с институционалната структура на инструмента за възстановяване и процедурите за вземане на решения относно МФР и собствените ресурси като цяло, с цел укрепване на ролята на Европейския парламент в тези процедури.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021—2027

Позовавания

09970/2020 – C9-0409/2020 – 2018/0166(APP)

Дата на консултацията / искането за одобрение

14.12.2020

 

 

 

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

BUDG

 

 

 

 

Подпомагащи комисии

 Дата на обявяване в заседание

AFET

 

DEVE

 

INTA

 

CONT

 

 

ECON

 

EMPL

 

ENVI

 

ITRE

 

 

IMCO

 

TRAN

 

REGI

 

AGRI

 

 

PECH

 

CULT

 

JURI

 

LIBE

 

 

AFCO

 

FEMM

 

PETI

 

 

Недадени становища

 Дата на решението

AFET

30.9.2019

DEVE

29.6.2020

INTA

10.9.2020

CONT

17.9.2020

 

ECON

22.7.2019

EMPL

3.9.2019

ITRE

25.6.2020

IMCO

4.12.2019

 

TRAN

23.6.2020

REGI

7.9.2020

AGRI

16.11.2020

PECH

1.7.2019

 

CULT

22.6.2020

JURI

24.7.2019

LIBE

7.9.2017

FEMM

22.11.2019

 

PETI

19.6.2018

 

 

 

Докладчици

 Date appointed

Jan Olbrycht

23.7.2019

Margarida Marques

23.7.2019

 

 

Разглеждане в комисия

16.11.2020

 

 

 

Дата на приемане

14.12.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

2

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Rasmus Andresen, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Mario Furore

Дата на внасяне

14.12.2020

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

30

+

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

S&D

Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

NI

Mario Furore

 

2

-

ID

Joachim Kuhs, Hélène Laporte

 

4

0

S&D

Pierre Larrouturou

GUE/NGL

Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis

NI

Mislav Kolakušić

 

Легенда на използваните знаци:

+ :  „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

[1]  Приети текстове, P8_TA(2018)0449.

[2]  Приети текстове, P9_TA(2019)0032.

[3]  Приети текстове, P9_TA(2020)0206.

[4] Одобрение от … (все още непубликувано в Официален вестник).

[5] Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

[6] Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1).

[7] Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 г. относно контрола върху концентрациите между предприятия (Регламент за сливанията на ЕО) (ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1).

[8] ОВ L 29, 31.1.2020 г., стр. 7.

[9] Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (OВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3).

[10]  Йохан Ван Овертвелд, председател; Ян Олбрихт и Маргарида Маркеш, съдокладчици по МФР; Жузе Мануел Фернандеш и Валери Айе, съдокладчици по собствените ресурси; Размус Андрезен, член на ЕП.

[11]  Следователно окончателните тавани за периода 2021 – 2027 г. (независимо от бъдещите преразглеждания) ще надхвърлят в реално изражение общия таван за периода 2014 – 2020 г., който Комисията оцени на 1 083,3 милиарда евро, по цени от 2018 г. след приспадане на разходите на Обединеното кралство и след добавяне на съответните суми от Европейския фонд за развитие.

[12]  Приети текстове, P8_TA(2018)0075 и P8_TA(2018)0076.

[13]  Без да се вземат предвид двустранните срещи с министри, посланици, членове на Комисията и заинтересовани страни през този период.

[14]  Приети текстове, P8_TA(2018)0449.

[15]  „Преговорните кутии“ са вътрешен документ, който цели координиране на позициите на Съвета по най-политическите аспекти на различни законодателни текстове, като в крайна сметка води до подробни заключения на Европейския съвет. Както Парламентът посочи, те обикновено предвиждат доминираща роля за Европейския съвет, включително за приемането на значителен брой секторни разпоредби, за които се взема решение по обикновената законодателна процедура. Те не позволяват на Съвета да приеме пълни мандати за провеждането на преговори до края на процеса и когато се превърнат в заключения на Европейския съвет, силно ограничават възможностите за действие на преговарящите от Съвета.

[16]  Приети текстове, P9_TA(2019)0032.

[17] Приети текстове, P9_TA(2020)0065.

[18]  Приети текстове, P9_TA(2020)0054 и P9_TA(2020)0124.

[19]  Без да се брои присъствието на председателя на ЕП при провеждането на заседанията на Европейския съвет, както и неофициалните двустранни срещи с другите председатели (някои от тях в присъствието на преговарящия екип).

[20]  Приети текстове, P9_TA(2020)0206.

[21]  Приети текстове, P9_TA(2020)0220.

[22]  В окончателното гласуване участваха: Антонио Таяни (председател и докладчик по становище), Габриеле Бишоф (първи заместник‑председател), Джулиано Пизапия (трети заместник‑председател), Херолф Анеманс, Дамиан Бьозелагер, Херт Буржоа, Жил Боайе (вместо Шарл Гьоренс, втори заместник-председател), Фабио Масимо Касталдо, Лейла Шайби, Влоджимеж Чимошевич, Гуендолин Делбос‑Корфилд, Паскал Дюран, Даниел Фройнд, Естебан Гонсалес Понс, Сандро Гоци, Брис Ортьофьо, Лаура Хеухтасари, Майте Пагасауртундуа Руис (вместо Ги Верхофстад), Паулу Ранжел, Антонио Мария Риналди, Доменек Руис Девеса, Яцек Сариуш‑Волски, Хелмут Шолц, Педру Силва Перейра, Ласло Трочани, Михай Тудосе, Лорант Винце, Райнер Виланд.

Последно осъвременяване: 15 декември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност