ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общ режим на обвързаност с условия за защитата на бюджета на Съюза

14.12.2020 - (09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD)) - ***II

Комисия по бюджети
Комисия по бюджетен контрол
Съдокладчици: Ейдер Гардиасабал Рубиал, Петри Сарвама
(Съвместни заседания на комисии – член 58 от Правилника за дейността)

Процедура : 2018/0136(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A9-0262/2020
Внесени текстове :
A9-0262/2020
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общ режим на обвързаност с условия за защитата на бюджета на Съюза

(09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

 като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (09980/1/2020 – C9‑0407/2020),

 като взе предвид становището на Сметната палата от 17 август 2018 г.[1]

 като взе предвид становището на Комисията (COM(2020)0843),

 като взе предвид позицията си на първо четене[2] относно предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0324),

 като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентните комисии в съответствие с член 74, параграф 4 от Правилника за дейността,

 като взе предвид член 67 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по бюджети и на комисията по бюджетен контрол (A9-0262/2020),

1. одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2. одобрява съвместното изявление на Парламента, Съвета и Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3. отбелязва декларацията на Комисията, приложена към настоящата резолюция;

4. отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

5. възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

6. възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

7. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Съвместно изявление на Парламента, Съвета и Комисията

 

Без да се засяга правото на инициатива на Комисията, Европейският парламент, Съветът и Комисията се споразумяват да обмислят възможността съдържанието на настоящия регламент да бъде включено в Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. („Финансовия регламент“) при следващото му преразглеждане.

 

 

Изявление на Комисията

 

Комисията е съгласна да разгледа възможността докладът до Европейския парламент и Съвета относно прилагането на настоящия регламент да бъде придружен при необходимост от подходящи предложения.

 


КРАТКА ОБОСНОВКА

Позицията на Съвета на първо четене отразява споразумението, постигнато между Парламента и Съвета по време на междуинституционалните преговори на ранен етап на второ четене, след проверка от юрист-лингвистите. Тъй като комисията по бюджети (BUDG) и комисията по бюджетен контрол (CONT) по време на гласуването си на 12 ноември 2020 г. вече потвърдиха резултатите от тези междуинституционални преговори, докладчиците предлагат комисиите BUDG-CONT да препоръчат позицията на Съвета на първо четене да бъде потвърдена в пленарна зала без изменение.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Длъжност

Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки

Позовавания:

09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD)

Дата на първо четене в ЕП – Номер P

4.4.2019 T8-0349/2019

Предложение на Комисията

COM(2018)0324 - C8-0178/2018

Водещи комисии

 Дата на обявяване в заседание

BUDG

 

CONT

 

 

 

Докладчици:

 Дата на назначаване

Eider Gardiazabal Rubial

30.8.2018

Petri Sarvamaa

30.8.2018

 

 

Член 58 – Процедура на съвместни комисии

 Дата на обявяване в заседание

 

5.7.2018

Дата на приемане

14.12.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

56

10

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Matteo Adinolfi, Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, David Cormand, Corina Crețu, Paolo De Castro, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Cristian Ghinea, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Lewandowski, Claudiu Manda, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Karlo Ressler, Michèle Rivasi, Bogdan Rzońca, Petri Sarvamaa, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Katalin Cseh, Herbert Dorfmann, Mario Furore, Mircea-Gheorghe Hava, Jeroen Lenaers, Marian-Jean Marinescu, Jörg Meuthen, Viola Von Cramon-Taubadel

Дата на внасяне

14.12.2020

 


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

56

+

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Silvia Modig, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis

NI

Mario Furore, Mislav Kolakušić, Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Mircea-Gheorghe Hava, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Karlo Ressler, Petri Sarvamaa, Rainer Wieland, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Renew

Olivier Chastel, Katalin Cseh, Martina Dlabajová, Vlad Gheorghe, Cristian Ghinea, Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Caterina Chinnici, Corina Crețu, Paolo De Castro, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Claudiu Manda, Victor Negrescu, Tsvetelina Penkova, Nils Ušakovs, Lara Wolters

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Daniel Freund, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Michèle Rivasi, Viola Von Cramon-Taubadel

 

10

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard Antoni Legutko, Bogdan Rzońca

ID

Matteo Adinolfi, Anna Bonfrisco, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Jörg Meuthen

PPE

Tamás Deutsch

 

0

0

 

 

 

Легенда за използваните знаци:

+ : „за“

 : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

Последно осъвременяване: 15 декември 2020 г.
Правна информация - Политика за поверителност